Briuselis, 2017 09 13

COM(2017) 482 final

2017/0220(COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

dėl Europos piliečių iniciatyvos

(Tekstas svarbus EEE)

{SWD(2017) 294 final}


AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

1.    PASIŪLYMO APLINKYBĖS

·    Pasiūlymo pagrindas ir tikslai

Europos piliečių iniciatyvos (EPI) teisė įtvirtinta Europos Sąjungos sutartyje (toliau – ES sutartis). ES sutarties 11 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad „ne mažiau kaip milijonas reikšmingos valstybių narių dalies piliečių, manydami, kad Sutartims įgyvendinti reikalingas Sąjungos teisės aktas, gali imtis iniciatyvos raginti Europos Komisiją, kad ji, neviršydama savo įgaliojimų, pateiktų tuo klausimu atitinkamą pasiūlymą“. Šia priemone siekiama piliečiams sudaryti geresnes sąlygas dalyvauti demokratiniame Europos Sąjungos gyvenime – jie gali tiesiogiai prašyti Komisijos, kad ši pateiktų Sutartims įgyvendinti reikiamų Sąjungos teisės aktų pasiūlymų.

Remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 24 straipsniu, EPI teikimo taisyklės ir procedūros nustatytos 2011 m. vasario 16 d. Reglamentu (ES) Nr. 211/2011 dėl piliečių iniciatyvos 1 . Reglamentas pradėtas taikyti 2012 m. balandžio mėn. EPI teisinę sistemą taip pat sudaro 2011 m. lapkričio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1179/2011, kuriuo pagal Reglamentą (ES) Nr. 211/2011 dėl piliečių iniciatyvos nustatomos internetinių pritarimo pareiškimų rinkimo sistemų techninės specifikacijos 2 .

2015 m. priimtoje pirmojoje reglamento taikymo ataskaitoje 3 Komisija nurodė keletą problemų, susijusių su reglamento įgyvendinimu per pirmuosius trejus metus nuo jo taikymo pradžios. Toje ataskaitoje Komisija įsipareigojo įgyvendinti tam tikras priemones, skirtas EPI priemonei patobulinti, ir toliau analizuoti šių problemų poveikį. Tuo tikslu per pastaruosius kelerius metus Komisija atliko keletą techninių tyrimų, kurių tikslas buvo išanalizuoti minėtas problemas ir sunkumus, susijusius su, pavyzdžiui, internetinėmis pritarimo EPI pareiškimų rinkimo sistemomis ir pasirašantiesiems taikomų duomenų reikalavimų supaprastinimu.

Pastaruosius dvejus metus nuo Komisijos ataskaitos priėmimo 2015 m. vyko EPI priemonės peržiūra. EPI priemonę taip pat svarstė ir vertino kitos ES institucijos, įstaigos ir pilietinės visuomenės suinteresuotieji subjektai: nustatyta įvairių jos veikimo trūkumų ir kliūčių, iškylančių organizatoriams, norintiems teikti piliečių iniciatyvą. Konkrečiai Europos Parlamento rezoliucijoje 4 nurodyta keletas problemų ir paraginta persvarstyti Reglamentą (ES) Nr. 211/2011 ir Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 1179/2011 ir priimti tam tikrus pakeitimus, kad EPI priemonė geriau veiktų.

Per penkerius reglamento taikymo metus Sąjungos institucijos, valstybės narės ir suinteresuotieji subjektai taip pat įgijo šios ES lygmens dalyvaujamosios demokratijos priemonės įgyvendinimo patirties. Komisijos ataskaita atitinka peržiūros metu gautas nuomones dėl svarbiausių sričių, kuriose reikėtų tobulinti EPI įgyvendinimą ir padėti piliečiams ja naudotis. Nors Komisija tuo tikslu ėmėsi įvairių priemonių pagal esamą teisinę sistemą, didžioji trūkumų dalis yra susijusi su reglamento nuostatomis, todėl tie trūkumai gali būti pašalinti tik persvarstant reglamentą. Todėl turi būti pateiktas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

Šiuo pasiūlymu siekiama pašalinti per pastaruosius kelerius metus nustatytus EPI priemonės trūkumus ir patobulinti jos veikimą visų pirma siekiant šių pagrindinių politinių tikslų: i) padaryti EPI prieinamesnę, paprastesnę ir lengvesnę naudotis organizatoriams ir rėmėjams; ii) išnaudoti visą EPI potencialą skatinti diskusijas ir piliečių, įskaitant jaunimą, dalyvavimą Europos lygmeniu ir priartinti ES prie jos piliečių.

·    Suderinamumas su toje pačioje politikos srityje galiojančiomis nuostatomis

Demokratinio teisėtumo ES stiprinimas labiau įtraukiant piliečius ir sudarant jiems geresnes dalyvavimo sąlygas yra vienas iš 10 Komisijos prioritetų (10 prioritetas – demokratinių pokyčių Sąjunga) 5 . Šiuo pasiūlymu tiesiogiai padedama siekti šio prioritetinio tikslo – EPI priemonė supaprastinama ir padaroma lengvesnė naudotis, kad būtų išnaudotas visas jos potencialas skatinti piliečių dalyvavimą Europos lygmeniu ir priartinti ES prie jos piliečių. Patobulinta EPI priemone sustiprinamos Sąjungos piliečių jau turimos politinės teisės, konkrečiai teisė balsuoti ir kandidatuoti savivaldybių ir Europos Parlamento rinkimuose 6 . Ji taip pat atveria galimybes jauniems europiečiams dalyvauti Europos lygmeniu.

Siekdama, kad organizatoriams ir piliečiams būtų lengviau naudotis EPI priemone, Komisija jau įgyvendino ir toliau įgyvendina tam tikras ne teisėkūros priemones. Visų pirma ji: i) teikia didesnę paramą ir pagalbą organizatoriams; ii) tobulina registracijos etapo procedūras, pavyzdžiui, suteikta galimybė iniciatyvas registruoti iš dalies; iii) siūlo Komisijos serveriuose užtikrinti internetinių pritarimo piliečių iniciatyvoms pareiškimų rinkimo sistemų prieglobą; iv) tobulina internetinių pritarimo EPI pareiškimų rinkimo programinę įrangą ir nemokamai teikia ją organizatoriams; v) planuoja sukurti internetinę EPI skirtą bendradarbiavimo platformą. Vis dėlto, norint išnaudoti visą priemonės potencialą, jos veikimą reikia dar pagerinti.

EPI priemonės tobulinimas dera su kitomis J.-C. Junckerio vadovaujamos Komisijos politines gaires atitinkančiomis Komisijos iniciatyvomis, kuriomis siekiama labiau įtraukti piliečius ir skatinti juos dalyvauti formuojant ES politiką.

Visų pirma paminėtina Geresnio reglamentavimo darbotvarkė 7 , piliečiams ir suinteresuotiesiems subjektams suteikianti daugiau galimybių prisidėti prie ES politikos per visą politikos formavimo ir teisėkūros ciklą ir tuo tikslu patobulinanti konsultavimosi mechanizmus – konsultacijos su suinteresuotaisiais subjektais tapo esminiu politikos priemonių rengimo ir peržiūros elementu. Kalbant apie ES pilietybę, piliečių dalyvavimo ES demokratiniame gyvenime skatinimas ir stiprinimas yra ir vienas iš pagrindinių 2017 m. sausio mėn. paskelbtoje trečiojoje ES piliečių ataskaitoje 8 pabrėžtų tikslų ir veiklos sričių. Be to, Teisių, lygybės ir pilietiškumo programa ir programa „Europa piliečiams“ siekiama puoselėti Europos pilietybę ir stiprinti jos teikiamas teises, gerinti piliečių bei demokratinio dalyvavimo ES lygmeniu sąlygas tuo tikslu įgyvendinant tam tikrus veiksmus 9 . 2016–2020 m. ES e. valdžios veiksmų planu 10 taip pat siekiama sudaryti palankesnes administracijų ir piliečių ar verslo subjektų skaitmeninės sąveikos sąlygas, kad jie galėtų gauti kokybiškas viešąsias paslaugas.

·    Suderinamumas su kitomis Sąjungos politikos sritimis

Šis pasiūlymas visiškai suderinamas su kitose Sąjungos politikos srityse galiojančiomis nuostatomis ir jas atitinka. Persvarstant reglamentą atnaujinamos ir patobulinamos tam tikros EPI teisinės sistemos nuostatos atsižvelgiant į ES teisės aktų raidą nuo Reglamento dėl piliečių iniciatyvos priėmimo 2011 m.

Tai visų pirma pasakytina apie duomenų apsaugos taisyklių reformą ir Reglamento (ES) 2016/679 (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 11 priėmimą 2016 m. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas visapusiškai taikomas organizatoriams ir valstybių narių valdžios institucijoms tvarkant asmens duomenis pagal EPI reglamentą, be to, juo nustatytos konkrečios pareigos saugoti Europos piliečių iniciatyvos tikslu surinktus asmens duomenis. Kartu pasiūlymu užtikrinama, kad Komisijai tvarkant asmens duomenis pagal šį reglamentą būtų taikomas [Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 12 ] dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo.

Be to, kalbant apie konkrečias taisykles dėl EPI centrinės internetinės pritarimo pareiškimų rinkimo sistemos, pasiūlyme, be kita ko, galima atsižvelgti į Reglamento (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje nuostatas 13 . Elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo (eIDAS) paslaugų, įskaitant elektroninės atpažinties ir e. parašo paslaugas, diegimo paspartinimas yra vienas iš pagrindinių 2016–2020 m. ES e. valdžios veiksmų plano 14 uždavinių pagal Europos bendrosios skaitmeninės rinkos strategiją (BSRS) 15 .

2.    TEISINIS PAGRINDAS, SUBSIDIARUMO IR PROPORCINGUMO PRINCIPAI

·    Teisinis pagrindas

Pasiūlymas grindžiamas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 24 straipsniu, kuriuo reglamentuojamas nuostatų dėl piliečių iniciatyvos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos sutarties 11 straipsnyje, teikimo tvarkos ir sąlygų priėmimas.

·    Subsidiarumo principas (neišimtinės kompetencijos atveju)

Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 24 straipsnį šio reglamento dalykas priklauso išimtinei ES kompetencijai, nes Europos piliečių iniciatyvos teikimo taisykles ir tvarką gali priimti tik Sąjunga. Todėl subsidiarumo principas netaikomas.

·    Proporcingumo principas

Pasiūlymas atitinka Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatytą proporcingumo principą, nes juo neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti.

Pasiūlyme numatyta tam tikrų tikslinių EPI priemonės įgyvendinimo patobulinimų, kad ji taptų prieinamesnė ir lengvesnė naudotis organizatoriams ir piliečiams. Tai apima priemones, susijusias su valstybių narių nacionalinių institucijų kompetencija, būtent: supaprastinami pasirašantiesiems taikomi duomenų reikalavimai ir patobulinamas internetinis pritarimo pareiškimų rinkimas sukuriant Europos piliečių iniciatyvos centrinę pritarimo pareiškimų rinkimo sistemą.

Taip pat yra mažesnių pakeitimų kitose srityse, pavyzdžiui, susijusių su internetinių pritarimo pareiškimų rinkimo sistemų sertifikavimu, pritarimo pareiškimų tikrinimu ir tvirtinimu valstybėse narėse ir taisyklėmis dėl atsakomybės bei sankcijų, jei pasiūlyme palikta veiksmų laisvės jį įgyvendinti pagal nacionalinę teisę.

·    Pasirinkta priemonė

SESV 24 straipsnyje numatytas konkretus Europos piliečių iniciatyvos teisinis pagrindas ir tai, kad nuostatos dėl piliečių iniciatyvos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos sutarties 11 straipsnyje, teikimo tvarkos ir sąlygų priimamos reglamento forma. Europinio lygmens priemonės, kokia yra Europos piliečių iniciatyva, įgyvendinimo taisyklės ir sąlygos gali būti nustatomos tik reglamentu, kuris yra taikomas tiesiogiai.

Šiuo reglamentu siekiama iš dalies pakeisti ir patobulinti jau esamas, Reglamentu (ES) Nr. 211/2011 dėl piliečių iniciatyvos nustatytas, taisykles ir sąlygas. Persvarstymas taip pat suteikia galimybę supaprastinti dabartinę reglamento struktūrą ir padaryti jį aiškesnį bei nuoseklesnį. Kadangi daliniai pakeitimai yra esminiai ir susiję su pagrindinėmis esamo reglamento nuostatomis, siekiant aiškumo piliečiams ir organizatoriams tą aktą reikėtų panaikinti ir pakeisti nauju.

3.    EX POST VERTINIMO, KONSULTACIJŲ SU SUINTERESUOTAISIAIS SUBJEKTAIS IR POVEIKIO VERTINIMO REZULTATAI

·    Ex post vertinimai

Siekdama įvertinti galiojantį teisės aktą ir nustatyti, kuriuos Reglamento (ES) Nr. 211/2011 aspektus persvarstant reikėtų patobulinti, Komisija išsamiai konsultavosi su suinteresuotaisiais subjektais, užsakė keletą tyrimų konkrečiais klausimais ir gavo REFIT platformos dalyvių nuomonę. Šis procesas trumpai aprašytas toliau, o išsamiai išdėstytas prie pasiūlymo pridedamame tarnybų darbiniame dokumente. Per šį procesą Komisija nustatė keletą reglamento trūkumų, darančių poveikį priemonės veiksmingumui ir efektyvumui.

Nustatytas problemas galima suskirstyti į tokias tris sritis:

i) registracijos etape organizatorių patiriami sunkumai, įskaitant didelę atsisakymų užregistruoti pasiūlytą piliečių iniciatyvą procentinę dalį;

ii) iniciatyvų organizatorių sunkumai renkant pritarimo pareiškimus – tai rodo maža sėkmingų iniciatyvų, t. y. tokių iniciatyvų, kurias per nustatytą vienerių metų rinkimo laikotarpį pasirašo reikiamas žmonių skaičius, procentinė dalis;

iii) mažas vieno milijono slenkstį pasiekiančių iniciatyvų skaičius ir kol kas ribotas piliečių iniciatyvų poveikis.

Manoma, kad tam tikros dabartiniame EPI reglamente nustatytos taisyklės EPI organizatoriams, pasirašantiesiems ir valstybių narių kompetentingoms institucijoms yra sudėtingos ir varginančios. Tai visų pirma pasakytina apie: i) registracijos etapą; ii) EPI gyvavimo ciklą ir terminus; iii) internetinių pritarimo pareiškimų rinkimo sistemų kūrimą ir šių sistemų sertifikavimą valstybėse narėse; iv) skirtingus EPI pasirašantiesiems taikomus asmens duomenų reikalavimus; v) tai, kad asmens duomenų rinkimas tenka organizatorių atsakomybei. Keletas suinteresuotųjų subjektų manė, kad trijų pirmųjų sėkmingų iniciatyvų poveikis ir tolesni veiksmai dėl šių iniciatyvų kol kas buvo riboti.

·    Konsultacijos su suinteresuotaisiais subjektais

Dėl Reglamento dėl Europos piliečių iniciatyvos su suinteresuotaisiais subjektais buvo konsultuojamasi dviem etapais:

- pirmasis etapas (nuo 2015 m. iki 2017 m. kovo mėn.) prasidėjo, kai Komisija paskelbė EPI reglamento taikymo ataskaitą. Šiame etape siekta surinkti nuomones apie reglamentą ir apie tai, kaip būtų galima patobulinti priemonę pagal esamą teisinę sistemą ir jei reglamentas būtų persvarstomas. Komisijai, taip pat ir kitoms institucijoms (pavyzdžiui, Europos Parlamentui ir Europos ombudsmenui) atliekant vertinimą surengtos kelios tikslinės konsultacijos su suinteresuotaisiais subjektais. Prie pasiūlymo pridedamame tarnybų darbiniame dokumente pateikiama išsamesnės informacijos apie šias konsultacijas ir vertinimus;

- antrajame etape remtasi pirmojo etapo rezultatais ir per 12 savaičių trukusias viešas konsultacijas visų pirma siekta surinkti pasiūlymus dėl reglamento patobulinimų ir persvarstymo galimybių.

Viešų konsultacijų tikslas buvo sužinoti nuomones, kaip apskritai vertinama dabartinė teisinė sistema ir EPI priemonė, ką būtų galima patobulinti ir kokia respondentų nuomonė apie tam tikrus konkrečius elementus, kuriuos galima sugrupuoti pagal šiuos EPI gyvavimo ciklo etapus: i) parengiamasis etapas; ii) iniciatyvos registravimas; iii) pritarimo pareiškimų rinkimas; iv) pateikimas Komisijai ir tolesni veiksmai; v) skaidrumas ir informuotumo didinimas. Komisija gavo 5 323 atsakymus, iš jų 98 proc. buvo piliečių.

Apskritai nuomonę pareiškė labai įvairūs suinteresuotieji subjektai: ne tik piliečiai (pasirašiusieji ar potencialūs pasirašantieji), EPI organizatoriai ir pilietinės visuomenės organizacijos, bet ir valstybių narių kompetentingos institucijos, tyrėjai (akademikai ir „idėjų kalvės“), valdžios institucijos, tvarkančios panašias dalyvavimo priemones, prieglobos ir programinės įrangos paslaugų teikėjai, duomenų apsaugos institucijos valstybėse narėse. Komisija, analizuodama ir apibendrindama surinktą informaciją, daugiausia dėmesio skyrė piliečių, organizatorių ir pilietinės visuomenės organizacijų nuomonėms, nes jie yra pagrindiniai priemonės naudotojai. Konsultacijų su suinteresuotaisiais subjektais rezultatai apibendrinti ataskaitoje, kuri sudaro prie pasiūlymo pridėto Komisijos tarnybų darbinio dokumento priedą.

Į pasiūlymą įtraukti šie konsultacijų procese suformuluoti siūlymai:

– registracijos procedūros tobulinimas, įskaitant galimybę iniciatyvą užregistruoti iš dalies;

– Komisijos teikiamos pagalbos tarnybos paslaugos ir EPI skirta internetinė bendradarbiavimo platforma, kurioje bus galima diskutuoti įvairiais klausimais, o organizatoriai galės gauti patarimų ir paramos;

– Komisijos įdiegiama ir valdoma centrinė internetinė pritarimo pareiškimų rinkimo sistema;

– supaprastinti pasirašančiųjų duomenų pateikimo reikalavimai, be to, pritarti iniciatyvai galės visi ES piliečiai pagal savo pilietybę;

– minimalus pasirašančiųjų amžius – 16 metų;

– organizatoriai gali rinktis rinkimo kampanijos pradžios datą;

– galimybė pasirašantiesiems būti informuotiems el. paštu.

Tam tikri pasiūlymai neįtraukti todėl, kad jie buvo laikomi ne tokie veiksmingi, mažiau veiksmingi už kitus pasiūlymus, arba todėl, kad teisiškai buvo neįmanoma jų įtraukti. Išsamūs paaiškinimai pateikiami prie pasiūlymo pridedamame tarnybų darbiniame dokumente.

·    Tiriamųjų duomenų rinkimas ir naudojimas

Komisija rėmėsi šiais išorės šaltiniais:

kitų ES institucijų ir įstaigų rekomendacijomis, visų pirma Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos piliečių iniciatyvos, taip pat atliekant peržiūra remtasi daugeliu konkrečių tyrimų 16 .

Be to, Komisija atliko keturis specialius EPI įgyvendinimo tyrimus 17 :

– 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 211/2011 dėl piliečių iniciatyvos poveikio IRT vertinimas;

– elektroninės atpažinties (eID) naudojimo teikiant Europos piliečių iniciatyvas tyrimas;

– duomenų reikalavimų, keliamų teikiant Europos piliečių iniciatyvas, tyrimas;

– internetinių pritarimo pareiškimų rinkimo sistemų ir techninių specifikacijų pagal Reglamentą (ES) Nr. 211/2011 ir Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 1179/2011 tyrimas.

Peržiūros procese naudotasi ir kitais tyrimais. Jie išvardyti prie pasiūlymo pridedamo Komisijos tarnybų darbinio dokumento 1 priede.

Dėl EPI reglamento persvarstymo diskutuota ir piliečių iniciatyvos ekspertų grupėje, kurioje dalyvavo valstybių narių nacionalinių institucijų atstovai ir kuri taip pat pateikė savo poziciją dėl persvarstymo proceso, ypač kelios delegacijos pasisakė tam tikrais konkrečiais klausimais 18 .

·    Poveikio vertinimas

Kadangi Reglamento (ES) Nr. 211/2011 persvarstymas yra institucinio pobūdžio, jokio tiesioginio ekonominio ar socialinio poveikio ar poveikio aplinkai jis neturi, todėl poveikio vertinimas laikytas nebūtinu. Vis dėlto galima tikėtis, kad techninės ir praktinės priemonės, kurių imamasi iniciatyvos priemonei supaprastinti, sumažins organizatorių ir valstybių narių administracinę naštą. Įvairios EPI tobulinimo galimybės įvertintos prie pasiūlymo pridedamame Komisijos tarnybų darbiniame dokumente ir įvairiuose konkrečiuose Europos piliečių iniciatyvos įgyvendinimo tyrimuose.

·    Reglamentavimo tinkamumas ir supaprastinimas

2016 m. birželio mėn. REFIT platformos dalyviai priėmė nuomonę 19 dėl EPI ir nurodė įvairių būdų, kaip būtų galima ją supaprastinti, pavyzdžiui: i) patobulinti registracijos etapą ir teikti patarimų bei paramą organizuotojams; ii) supaprastinti pasirašantiesiems taikomus duomenų reikalavimus; iii) tam tikromis priemonėmis supaprastinti piliečių komiteto veiklą ir sumažinti organizatoriams tenkančią atsakomybę; iv) imtis priemonių dėl EPI terminų ir 12 mėnesių pritarimo pareiškimų rinkimo laikotarpio pradžios; v) tobulinti internetines pritarimo pareiškimų rinkimo sistemas ir vi) didinti informuotumą apie EPI.

Į pasiūlymą įtraukta patobulinimų visose šiose srityse, be to, tam tikros nuostatos įtrauktos būtent remiantis šioje nuomonėje pateiktomis rekomendacijomis; tai išsamiau paaiškinta prie pasiūlymo pridedamame Komisijos tarnybų darbiniame dokumente.

·Be to, pasiūlyme yra keletas nuostatų, leisiančių tam tikrus dalykus, pavyzdžiui, internetinį pritarimo pareiškimų rinkimą, vertimus, pritarimo pareiškimų formas ir pritarimo pareiškimų teikimą valstybių narių nacionalinėms institucijoms, padaryti veiksmingesnius, efektyvesnius ir sutaupyti išteklių. Visų pirma siekiama priemonę padaryti prieinamesnę, paprastesnę ir ne tokią brangią organizatoriams bei pasirašantiesiems, tačiau tam tikros nuostatos susijusios ir su valdžios institucijų, įskaitant Komisiją ir kompetentingas nacionalines institucijas, išlaidų mažinimu.    Pagrindinės teisės

Pasiūlyme visiškai atsižvelgiama į pagrindines teises ir principus, pripažintus Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, visų pirma jos 8 straipsnyje, kuriame teigiama, kad kiekvienas turi teisę į savo asmens duomenų apsaugą.

4.    POVEIKIS BIUDŽETUI

Pasiūlymo poveikis biudžetui susijęs su Europos piliečių iniciatyvai skirtų internetinių sistemų, kurias Komisija sukurs ir leis nemokamai naudotis piliečiams ir organizatoriams, skaičiumi. Konkrečiai pasiūlyme numatyta, kad bus sukurtos, prižiūrimos ir tobulinamos šios internetinės priemonės: oficialus Europos piliečių iniciatyvos registras (4 straipsnis); bendradarbiavimo platforma, kurioje piliečiams ir organizatoriams bus teikiami patarimai ir pagalba (4 straipsnis); EPI centrinė internetinė pritarimo pareiškimų rinkimo sistema (10 straipsnis).

Prie pasiūlymo pridedamoje finansinėje teisės akto pasiūlymo pažymoje pateikiamas išsamus poveikio biudžetui ir žmogiškųjų bei administracinių išteklių, reikalingų šioms sistemoms bei paslaugoms įgyvendinti siekiant patobulinti Europos piliečių iniciatyvos priemonę, vertinimas.

5.    KITI ELEMENTAI

·    Įgyvendinimo planai ir stebėsena, vertinimas ir ataskaitų teikimo tvarka

Pasiūlyme numatyta, kad Komisija periodiškai peržiūrės Europos piliečių iniciatyvos veikimą ir ne vėliau kaip per penkerius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo, o vėliau kas penkerius metus, Europos Parlamentui ir Tarybai pateiks šios priemonės taikymo ataskaitą. Šios ataskaitos bus skelbiamos viešai.

·    Aiškinamieji dokumentai (direktyvoms)

Netaikoma.

·    Išsamus konkrečių pasiūlymo nuostatų paaiškinimas

Reglamente (ES) Nr. 211/2011 dėl piliečių iniciatyvos nustatytos Europos piliečių iniciatyvos įgyvendinimo taisyklės ir sąlygos. Šiame pasiūlyme numatyta įvairių patobulinimų siekiant padaryti EPI prieinamesnę, paprastesnę ir lengvesnę naudotis organizatoriams ir rėmėjams ir siekiant išnaudoti visą EPI potencialą skatinti diskusijas ir piliečių dalyvavimą Europos lygmeniu ir priartinti ES prie jos piliečių.

1 skyrius. Bendrosios nuostatos

1 straipsnyje nustatyta reglamento taikymo sritis.

2 straipsnyje nustatyta, kad kiekvienas bent 16 metų amžiaus Sąjungos pilietis pagal šį reglamentą turi teisę pritarti iniciatyvai pasirašydamas pritarimo pareiškimą.

3 straipsnyje nustatyta, koks turi būti pasirašiusiųjų skaičius, kad iniciatyva būtų galiojanti, įskaitant tai, kad jai turi pritarti bent vienas milijonas pasirašiusiųjų iš bent ketvirtadalio valstybių narių. Be to, jame nustatytas reikalavimas bent ketvirtadalyje valstybių narių surinkti I priede nustatytą minimalų pasirašiusiųjų skaičių, kuris, kaip ir anksčiau, atitinka kiekvienoje valstybėje narėje išrinktų Europos Parlamento narių skaičių, padaugintą iš 750.

4 straipsnyje išvardijama, kokiomis priemonėmis Komisija ir valstybės narės teiks informaciją ir pagalbą iniciatyvų organizatoriams. Šis straipsnis grindžiamas esamomis Reglamento (ES) Nr. 211/2011 4 straipsnyje numatytomis priemonėmis, įskaitant informacijos ir pagalbos teikimą ir Komisijos tvarkomą oficialų EPI registrą. Jame taip pat nustatytas reikalavimas sukurti EPI skirtą internetinę bendradarbiavimo platformą, kuri būtų diskusijų forumas ir kurioje būtų teikiama informacija bei patarimai organizatoriams, taip pat numatyta pagalba organizatoriams dėl pagrindinių jų iniciatyvų elementų vertimo į visas oficialiąsias kalbas ir informavimo bei pagalbos priemonės, kurių imsis valstybės narės, kad priartintų EPI prie piliečių.

2 skyrius. Procedūrinės nuostatos

5 straipsnyje nustatomi reikalavimai iniciatyvų organizatoriams, be kita ko, dėl organizatorių grupės sudarymo, sudėties ir atsakomybės – grupę turi sudaryti bent septyni Sąjungos piliečiai, turintys teisę balsuoti Europos Parlamento rinkimuose ir gyvenantys bent septyniose valstybėse narėse. Jame taip pat numatyta galimybė organizatorių grupe pagal šį reglamentą laikyti iniciatyvai valdyti įsteigtą juridinį subjektą . Šiame straipsnyje taip pat pateikiamos nuostatos, paaiškinančios organizatorių grupės atsakomybės priskyrimo sąlygas. Nors atsakomybė už asmens duomenų tvarkymą ir toliau reglamentuojama Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, šiame straipsnyje numatyta, kad organizatorių grupė yra solidariai atsakinga už visą kitą organizuojant iniciatyvą padarytą žalą, kurią sukelia tyčiniai ar dėl didelio aplaidumo padaryti neteisėti veiksmai.

6 straipsnyje išdėstyta Komisijos taikoma iniciatyvų registracijos procedūra ir sąlygos. Jame nustatyta, kad pritarimo pareiškimai gali būti renkami tik po to, kai iniciatyva užregistruojama, ir nustatomi iniciatyvų registracijos ar atsisakymo jas registruoti reikalavimai. Jame taip pat numatyta galimybė iniciatyvą užregistruoti iš dalies, jei iniciatyvos dalis (-ys), įskaitant jos pagrindinius tikslus, nėra akivaizdžiai viršijanti Komisijos įgaliojimus pateikti pasiūlymą dėl Sąjungos teisės akto siekiant įgyvendinti Sutartis.

7 straipsnyje numatyta organizatorių grupės teisė atsiimti užregistruotą iniciatyvą bet kuriuo metu prieš jos pateikimą Komisijai reglamente nustatyta tvarka.

8 straipsnyje nustatyti pritarimo pareiškimų rinkimo laikotarpio terminai, įskaitant tai, kad organizatoriai turi teisę pasirinkti rinkimo laikotarpio pradžią per tris mėnesius nuo iniciatyvos užregistravimo, ir tai, kad rinkimo laikotarpis negali būti ilgesnis kaip 12 mėnesių.

9 straipsnyje nustatyta pritarimo pareiškimų rinkimo tvarka ir sąlygos. Jame paaiškinama, kad pritarimo iniciatyvoms pareiškimai gali būti renkami internetu arba popierine forma ir kad pritarimo pareiškimams rinkti gali būti naudojamos tik reglamento III priede pateiktą modelį atitinkančios formos. Pritarimo pareiškimą pasirašantis asmuo turi pateikti tik III priede nustatytus asmens duomenis. Valstybės narės turi iki 2019 m. liepos 1 d. informuoti Komisiją, į kurią III priedo dalį – A ar B – jos nori būti įtrauktos. Jame Sąjungos piliečiams numatoma galimybė pritarti iniciatyvai internetu per 10 straipsnyje nurodytą centrinę internetinę pritarimo pareiškimų rinkimo sistemą naudojantis praneštomis elektroninės atpažinties priemonėmis, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 910/2014. Jame taip pat nustatyta, kad asmuo pritarimo pareiškimą gali pasirašyti tik vieną kartą.

10 straipsnyje nustatytas reikalavimas, kad Komisija iki 2020 m. sausio 1 d. įdiegtų ir valdytų centrinę internetinę pritarimo pareiškimų rinkimo sistemą, kuria užregistruotų iniciatyvų organizatoriai galėtų naudotis nemokamai ir per kurią piliečiai galėtų internetu pritarti iniciatyvoms. Jame nurodyta, kad sistema turi būti įdiegiama ir valdoma pagal Komisijos sprendimą (ES, Euratomas) 2017/46 dėl Europos Komisijos ryšių ir informacinių sistemų saugumo. Jame taip pat numatyta galimybė piliečiams, kurie naudojasi 10 straipsnyje nurodyta centrine internetine pritarimo EPI pareiškimų rinkimo sistema, pritarti iniciatyvoms naudojantis praneštomis elektroninės atpažinties priemonėmis arba pasirašant elektroniniu parašu, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 910/2014, o valstybėms narėms nustatomi su tuo susiję įpareigojimai.

11 straipsnyje organizatoriams numatyta galimybė sukurti savo individualias internetines pritarimo pareiškimų rinkimo sistemas, tų sistemų saugumo ir techninės priemonės ir tvirtinimo, kurį atlieka valstybių narių kompetentingos nacionalinės institucijos, tvarka. Toks tvirtinimas nedaro poveikio nacionalinių priežiūros institucijų įgaliojimams pagal Reglamentą (ES) 2016/679. Straipsnyje remiamasi Reglamento (ES) Nr. 211/2011 6 straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir numatoma, kad iki 2020 m. sausio 1 d. turi būti priimtos naujos individualių internetinių pritarimo pareiškimų rinkimo sistemų techninės specifikacijos, kuriomis bus pakeistas šiuo metu galiojantis Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1179/2011.

12 straipsnyje nustatyta, kad kiekviena valstybė narė turi patikrinti ir patvirtinti savo piliečių pasirašytus pritarimo pareiškimus. Jame paaiškinama, kokiomis sąlygomis kompetentingos nacionalinės institucijos tikrins pritarimo pareiškimus ir išduos sertifikatą, kuriame bus nurodytas galiojančių kiekvienoje valstybėje narėje surinktų parašų skaičius.

13 straipsnyje išdėstytos iniciatyvų pateikimo Komisijai sąlygos ir terminai.

14 straipsnyje išdėstytas Komisijai pateiktų iniciatyvų paskelbimo ir viešo svarstymo etapas ir nustatomos viešo svarstymo Europos Parlamente per tris mėnesius nuo to, kai organizatoriai pateikia iniciatyvą, sąlygos. Jame taip pat sustiprinami reikalavimai dėl suinteresuotųjų subjektų dalyvavimo ir tolygaus atstovavimo atitinkamiems viešiesiems ir privatiesiems interesams kartu Komisijos ir Europos Parlamento organizuojamame svarstyme. Jame taip pat numatyta, kad svarstyme Komisijai atstovaujama atitinkamu lygmeniu ir kad jame taip pat gali dalyvauti Sąjungos institucijų ir patariamųjų organų atstovai.

15 straipsnyje nustatyta Komisijos nagrinėjimo ir reagavimo į Europos piliečių iniciatyvą tvarka, įskaitant tai, kad Komisija atitinkamu lygmeniu turi priimti organizatorių grupę ir kad Komisija turi pateikti pranešimą ir jame nurodyti teisines ir politines išvadas dėl iniciatyvos bei veiksmus, kurių prireikus ji ketina imtis, ir pagrindą, kuriuo remdamasi veiksmų imsis arba nesiims. Be to, straipsniu Reglamente (ES) Nr. 211/2011 šiam etapui skirtas trijų mėnesių laikotarpis pratęsiamas iki penkių mėnesių ir nustatomos konkrečios nuostatos dėl to, kad Komisija apie savo veiksmus dėl iniciatyvos praneša kitoms Sąjungos institucijoms ir patariamiesiems organams įstaigoms, ir dėl galimybės apie tai pranešti pasirašiusiesiems bei piliečiams.

3 skyrius. Kitos nuostatos


16 straipsnyje nustatyti skaidrumo reikalavimai dėl paramos iniciatyvai šaltinių ir finansavimo per visą procedūrą ir iniciatyvos pateikimo Komisijai metu pagal 13 straipsnį.

17 straipsnyje numatyta, kad Komisija vykdys su EPI susijusią informuotumo didinimo ir komunikacijos veiklą ir kad organizatoriai ir Komisija turi galimybę komunikacijos tikslu rinkti pasirašiusiųjų el. pašto adresus, jei duomenų subjektai sutinka, kad jų asmens duomenys būtų tvarkomi šiais konkrečiais tikslais ir laikantis duomenų apsaugos taisyklių.

18 straipsnyje nustatyta, kad tvarkant asmens duomenis pagal šį reglamentą taikomas Reglamentas (ES) 2016/679. Organizatorių grupės atstovas arba, priklausomai nuo konkretaus atvejo, iniciatyvai valdyti įsteigtas juridinis subjektas ir valstybių narių kompetentingos institucijos yra duomenų valdytojai, kaip apibrėžta Reglamente (ES) 2016/679. Straipsnyje taip pat nustatyti tam tikri asmens duomenų apsaugos reikalavimai, įskaitant tai, per kiek laiko organizatorių grupė, Komisija ir valstybių narių kompetentingos institucijos turi sunaikinti pritarimo pareiškimus.

19 straipsnyje nustatyta, kad valstybės narės paskiria kompetentingas institucijas reglamente nustatytoms užduotims atlikti ir kad ši informacija viešai skelbiama registre.

20 straipsniu valstybės narės įpareigojamos Komisijai pateikti konkrečias nuostatas, kurias jos priėmė reglamentui įgyvendinti, kad šias nacionalines nuostatas būtų galima viešai skelbti registre.

4 skyrius. Deleguotieji ir įgyvendinimo aktai

21 straipsniu įsteigiamas Reglamente (ES) Nr. 182/2011 apibrėžtas komitetas, skirtas 11 straipsnio 5 daliai įgyvendinti – priimti Europos piliečių iniciatyvos individualių internetinių pritarimo pareiškimų rinkimo sistemų technines specifikacijas.

22 straipsniu Komisija įgaliojama priimti deleguotuosius aktus dėl šio reglamento priedų pakeitimų neperžengdama atitinkamų šio reglamento nuostatų ribų.

23 straipsniu Komisijai neribotam laikotarpiui suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami reglamento priedai, ir nustatomos naudojimosi reglamentu suteiktais deleguotaisiais įgaliojimais sąlygos.

5 skyrius. Baigiamosios nuostatos

24 straipsnyje pateikiama standartinė nuostata dėl reglamento taikymo peržiūros ir ataskaitos pateikimo Europos Parlamentui ir Tarybai ne vėliau kaip per penkerius metus nuo reglamento taikymo pradžios, o vėliau kas penkerius metus.

25 straipsnyje numatytas Reglamento (ES) Nr. 211/2011 panaikinimas ir nustatyta, kad nuorodos į panaikintąjį reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą. 

26 straipsnyje pateikiama standartinė nuostata dėl įsigaliojimo ir taikymo, įskaitant pereinamąjį laikotarpį, nustatant, kad reglamentas bus taikomas nuo 2020 m. sausio 1 d., išskyrus 9 straipsnio 4 dalį, 10 straipsnį, 11 straipsnio 5 dalį ir 19–24 straipsnius, kurie bus taikomi nuo reglamento įsigaliojimo.

2017/0220 (COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

dėl Europos piliečių iniciatyvos

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 24 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę 20 ,

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę 21 ,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)Europos Sąjungos sutartimi (toliau – ES sutartis) sustiprinama Sąjungos pilietybė ir dar labiau sutvirtinamas demokratinis Sąjungos veikimas, inter alia, kiekvienam piliečiui suteikiant teisę dalyvauti demokratiniame Sąjungos gyvenime. Europos piliečių iniciatyva yra Sąjungos dalyvaujamosios demokratijos priemonė, Sąjungos piliečiams suteikianti galimybę tiesiogiai kreiptis į Komisiją su prašymu pateikti Sutartims įgyvendinti reikiamo Sąjungos teisės akto pasiūlymą; ši galimybė panaši į Europos Parlamentui pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 225 straipsnį ir Tarybai pagal SESV 241 straipsnį suteiktą teisę;

(2)Europos piliečių iniciatyvos teikimo taisyklės ir tvarka nustatytos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 211/2011 22 ir papildytos Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1179/2011 23 ;

(3)2015 m. kovo mėn. Reglamento (ES) Nr. 211/2011 taikymo ataskaitoje 24 Komisija nurodė keletą to reglamento įgyvendinimo sunkumų ir įsipareigojo toliau analizuoti jų poveikį Europos piliečių iniciatyvos priemonės veiksmingumui bei pagerinti jos veikimą;

(4)2015 m. spalio 28 d. Rezoliucijoje dėl Europos piliečių iniciatyvos 25 Europos Parlamentas paragino Komisiją peržiūrėti Reglamentą (ES) Nr. 211/2011 ir Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 1179/2011;

(5)šiuo reglamentu siekiama padaryti EPI prieinamesnę, paprastesnę ir lengvesnę naudotis organizatoriams bei rėmėjams ir taip išnaudoti visą jos potencialą skatinti diskusijas ir piliečių dalyvavimą Europos lygmeniu bei priartinti Sąjungą prie jos piliečių;

(6)norint pasiekti šiuos tikslus, Europos piliečių iniciatyvos teikimo tvarka ir sąlygos turėtų būti aiškios, paprastos, patogios naudotojams ir proporcingos šios priemonės pobūdžiui. Jos taip pat turėtų padėti pasiekti deramą teisių ir pareigų pusiausvyrą;

(7)tikslinga nustatyti minimalų amžių, kurio sulaukus galima pritarti iniciatyvai. Siekiant išnaudoti visą Europos piliečių iniciatyvos, kaip dalyvaujamosios demokratijos priemonės, potencialą ir paskatinti piliečių, ypač jaunų europiečių, dalyvavimą Sąjungos lygmeniu, reikėtų nustatyti, kad toks amžius yra 16 metų;

(8)remiantis ES sutarties 11 straipsnio 4 dalimi, iniciatyvą, kuria Europos Komisija raginama, neviršydama savo įgaliojimų, pateikti atitinkamą pasiūlymą tam tikru klausimu, dėl kurio piliečiai mano, kad Sutartims įgyvendinti reikalingas Sąjungos teisės aktas, turėtų pateikti ne mažiau kaip vienas milijonas Sąjungos piliečių, kurie yra reikšmingos valstybių narių dalies piliečiai;

(9)siekiant užtikrinti, kad iniciatyva atspindėtų Sąjungos interesą ir kartu būtų paprasta naudoti, reikėtų nustatyti, kad iniciatyvą teikiantys piliečiai turi būti iš bent ketvirtadalio valstybių narių;

(10)siekiant užtikrinti, kad iniciatyva būtų reprezentatyvi ir piliečiams būtų užtikrintos panašios sąlygos pritarti iniciatyvai, taip pat reikėtų nustatyti, koks turi būti minimalus pasirašiusiųjų skaičius kiekvienoje iš tų valstybių narių. Minimalus pasirašiusiųjų skaičius kiekvienoje valstybėje narėje turėtų būtų mažėjančiai proporcingas ir atitikti Europos Parlamento narių, išrinktų kiekvienoje valstybėje narėje, skaičių, padaugintą iš 750;

(11)kiekvienas Sąjungos pilietis turėtų turėti teisę panašiomis sąlygomis pritarti iniciatyvai popierine forma arba internetu, nepriklausomai nuo to, kurios valstybės narės pilietis arba gyventojas jis yra;

(12)nors taikant šį reglamentą tvarkomi asmens duomenys gali apimti neskelbtinus asmens duomenis, atsižvelgiant į tai, kad Europos piliečių iniciatyva yra dalyvaujamosios demokratijos priemonė, pagrįsta reikalauti, kad pritariant iniciatyvai asmens duomenys būtų pateikiami, ir juos tvarkyti tiek, kiek būtina pritarimo pareiškimams patikrinti pagal nacionalinę teisę ir praktiką;

(13)siekdama Europos piliečių iniciatyvos priemonę padaryti prieinamesnę ir padėti piliečiams bei organizatoriams, Komisija organizatoriams turėtų teikti informaciją ir pagalbą, taip pat sukurti internetinę bendradarbiavimo platformą, kuri būtų diskusijų forumas ir kurioje būtų galima gauti informacijos bei patarimų dėl Europos piliečių iniciatyvos. Siekiant užtikrinti, kad priemonė būtų arti piliečių, valstybės narės savo teritorijoje turėtų įsteigti vieną ar daugiau informacijos centrų, kuris (-ie) piliečiams teiktų su Europos piliečių iniciatyva susijusią informaciją ir pagalbą;

(14)norint sėkmingai pradėti ir valdyti piliečių iniciatyvas, reikia minimalios organizuotos struktūros. Siekiant, kad būtų skatinama kelti Sąjungos masto klausimus ir palaikomas šių klausimų svarstymas, ta struktūra turėtų būti organizatorių grupė, sudaryta iš fizinių asmenų, gyvenančių bent septyniose skirtingose valstybėse narėse. Siekiant skaidrumo ir sklandžios bei veiksmingos komunikacijos, organizatorių grupė turėtų paskirti atstovą, kuris visos procedūros metu palaikytų ryšius tarp organizatorių grupės ir Sąjungos institucijų. Organizatorių grupė turėtų turėti galimybę pagal nacionalinę teisę įsteigti juridinį subjektą iniciatyvai valdyti. Taikant šį reglamentą, tas juridinis asmuo turėtų būti laikomas organizatorių grupe;

(15)siekiant užtikrinti iniciatyvų suderinamumą ir skaidrumą ir išvengti padėties, kai parašai renkami dėl Sutartyse ir šiame reglamente nustatytų sąlygų neatitinkančios iniciatyvos, Komisija turėtų užregistruoti šiame reglamente nustatytas sąlygas atitinkančias iniciatyvas dar prieš pradedant iš piliečių rinkti pritarimo pareiškimus. Komisija turėtų jas registruoti laikydamasi bendrų gero administravimo principų;

(16)siekiant Europos piliečių iniciatyvą padaryti prieinamesnę ir atsižvelgiant į tai, kad Europos piliečių iniciatyvos teikimo tvarka ir sąlygos turėtų būti aiškios, paprastos, patogios naudoti ir proporcingos, tais atvejais, kai tik dalis ar dalys iniciatyvos atitinka registracijos pagal šį reglamentą sąlygas, tokią iniciatyvą derėtų užregistruoti iš dalies. Iš dalies iniciatyvos turėtų būti užregistruojamos tada, kai didelė iniciatyvos dalis, įskaitant jos pagrindinius tikslus, nėra akivaizdžiai viršijanti Komisijos įgaliojimus pateikti pasiūlymą dėl Sąjungos teisės akto siekiant įgyvendinti Sutartis ir visi kiti registracijos reikalavimai yra įvykdyti. Turėtų būti aiškiai ir skaidriai nustatyta, kuri iniciatyvos dalis užregistruojama, o potencialūs pasirašantieji – informuoti apie užregistruotą iniciatyvos dalį ir tai, kad pritarimo pareiškimai renkami tik dėl užregistruotos iniciatyvos dalies;

(17)pritarimo iniciatyvai pareiškimai turėtų būti renkami tik tam tikrą nustatytą laikotarpį. Siekiant užtikrinti, kad pasiūlytos piliečių iniciatyvos išliktų aktualios, kartu turint omenyje, kaip sunku visoje Sąjungoje surinkti pritarimo pareiškimus, tas laikotarpis turėtų būti ne ilgesnis kaip 12 mėnesių nuo organizatorių grupės pasiūlytos rinkimo laikotarpio pradžios dienos;

(18)siekiant Europos piliečių iniciatyvą padaryti prieinamesnę, paprastesnę ir lengvesnę naudoti organizatoriams bei piliečiams, Komisija turėtų įdiegti ir valdyti centralizuotą internetinę pritarimo pareiškimų rinkimo sistemą. Ta sistema turėtų būti nemokamai teikiama naudotis organizatorių grupėms ir ji turėtų apimti pritarimo pareiškimams rinkti internetu reikalingas technines priemones, įskaitant prieglobą ir programinę įrangą, taip pat prieinamumo priemones, kad iniciatyvoms galėtų pritarti ir piliečiai su negalia. Ta sistema turėtų būti įdiegta ir valdoma pagal Komisijos sprendimą (ES, Euratomas) 2017/46 26 ;

(19)Sąjungos piliečiai turėtų turėti galimybę pritarti iniciatyvoms internetu arba popierine forma pateikdami tik šio reglamento III priede nustatytus asmens duomenis. Valstybės narės turėtų informuoti Komisiją, į kurią III priedo dalį – A ar B – jos norėtų būti įtrauktos. Piliečiai, kurie Europos piliečių iniciatyvai pritarti naudojasi centrine internetine pritarimo pareiškimų rinkimo sistema, turėtų galėti pritarti iniciatyvai, pasirašydami pritarimo pareiškimą internetu, naudodamiesi elektroninės atpažinties ir elektroninio parašo priemonėmis. Tuo tikslu reikiamas technines priemones Komisija ir valstybės narės turėtų įdiegti pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 27 . Pritarimo pareiškimą piliečiai turėtų pasirašyti tik vieną kartą;

(20)organizatorių grupė turėtų turėti galimybę sukurti savo internetinę sistemą pritarimo pareiškimams visoje Sąjungoje rinkti ir nuspręsti, kurioje valstybėje narėje bus saugomi dėl iniciatyvos surinkti duomenys. Kiekvienai iniciatyvai organizatorių grupė turėtų naudoti vieną individualią internetinę pritarimo pareiškimų rinkimo sistemą. Organizatorių grupės sukurtos ir tvarkomos individualios internetinės pritarimo pareiškimų rinkimo sistemos turėtų turėti atitinkamas technines ir saugumo priemones, kad per visą procedūrą būtų užtikrintas saugus duomenų rinkimas, saugojimas ir perdavimas. Tuo tikslu Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, turėtų nustatyti išsamias internetinių pritarimo pareiškimų rinkimo sistemų technines specifikacijas. Komisija gali konsultuotis su Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA), padedančia Sąjungos institucijoms formuoti ir įgyvendinti tinklo ir informacinių sistemų saugumo politiką;

(21)reikėtų, kad prieš pradedant rinkti pritarimo pareiškimus valstybės narės patikrintų, ar organizatorių grupės sukurtos individualios internetinės pritarimo pareiškimų rinkimo sistemos atitinka šio reglamento reikalavimus, ir išduotų tokią atitiktį patvirtinantį dokumentą. Individualias internetines pritarimo pareiškimų rinkimo sistemas turėtų sertifikuoti valstybių narių, kuriose saugomi naudojantis individualia internetine pritarimo pareiškimų rinkimo sistema surinkti duomenys, kompetentingos nacionalinės institucijos. Nedarydamos poveikio nacionalinių priežiūros institucijų, paskirtų pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, įgaliojimams, valstybės narės turėtų paskirti už sistemų sertifikavimą atsakingą kompetentingą nacionalinę instituciją. Valstybės narės turėtų abipusiškai pripažinti jų kompetentingų institucijų išduotus sertifikatus;

(22)jei surenkami reikiami pritarimo iniciatyvai pareiškimai, kiekviena valstybė narė turėtų būti atsakinga už savo piliečių pasirašytų pritarimo pareiškimų tikrinimą ir tvirtinimą, kad būtų galima įvertinti, ar pasiekti reikalaujami minimalūs pasirašiusiųjų, turinčių teisę pritarti Europos piliečių iniciatyvai, skaičiai. Atsižvelgiant į tai, kad reikia mažinti valstybių narių administracinę naštą, tokie tikrinimai turėtų būti atliekami remiantis tinkamomis patikromis, o šios gali būti grindžiamos atsitiktine atranka. Valstybės narės turėtų išduoti dokumentą, kuriuo patvirtinamas gautų galiojančių pritarimo pareiškimų skaičius;

(23)siekiant skatinti piliečių dalyvavimą ir viešas diskusijas iniciatyvose keliamais klausimais, tais atvejais, kai iniciatyva, kuriai pritarė reikiamas pasirašiusiųjų skaičius ir kuri atitinka kitus šio reglamento reikalavimus, pateikiama Komisijai, organizatorių grupė turėtų turėti teisę tą iniciatyvą pristatyti viešam svarstymui Sąjungos lygmeniu. Viešą svarstymą turėtų kartu organizuoti Komisija ir Europos Parlamentas per tris mėnesius nuo iniciatyvos pateikimo ir turėtų būti užtikrinta, kad jame būtų tolygiai atstovaujama atitinkamiems viešiesiems ir privatiesiems interesams ir kad būtų deramu lygiu atstovaujama Komisijai. Svarstyme turėtų galėti dalyvauti kitos Sąjungos institucijos bei patariamieji organai ir suinteresuotieji subjektai;

(24)siekiant užtikrinti, kad piliečiai galėtų veiksmingai dalyvauti demokratiniame Sąjungos gyvenime, Komisija galiojančią iniciatyvą turėtų išnagrinėti ir reaguoti į ją. Todėl Komisija per penkis mėnesius nuo iniciatyvos gavimo turėtų išdėstyti savo teisines ir politines išvadas bei veiksmus, kurių ji ketina imtis. Komisija turėtų aiškiai, suprantamai ir išsamiai paaiškinti priežastis, dėl kurių ji ketina imtis veiksmų, ir lygiai taip pat nurodyti priežastis, jei veiksmų imtis ji neketina;

(25)parama iniciatyvoms ir jų finansavimas turėtų būti skaidrūs. Todėl laikotarpiu nuo iniciatyvos užregistravimo iki dienos, kurią ji pateikiama Komisijai, organizatorių grupės turėtų pateikti atnaujintą informaciją apie paramos jų iniciatyvai ir jos finansavimo šaltinius. Subjektai, ypač organizacijos, kurios pagal Sutartis prisideda formuojant europinį politinį sąmoningumą ir reiškiant Sąjungos piliečių valią, turėtų galėti skatinti iniciatyvas ir teikti joms paramą bei finansavimą su sąlyga, kad jie tai daro visiškai skaidriai ir laikydamiesi šiame reglamente nustatytos tvarkos ir sąlygų; 

(26)tvarkant asmens duomenis pagal šį reglamentą, taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2016/679 28 . Todėl, siekiant teisinio tikrumo, tikslinga išaiškinti, kad organizatorių grupės atstovas arba, priklausomai nuo konkretaus atvejo, iniciatyvai valdyti įsteigtas juridinis subjektas ir valstybių narių kompetentingos institucijos laikytini duomenų valdytojais, kaip apibrėžta Reglamente (ES) 2016/679, ir nustatyti maksimalų laikotarpį, kurį galima saugoti asmens duomenis, surinktus iniciatyvos tikslais. Atlikdami duomenų valdytojo funkciją, organizatorių grupės atstovas arba, priklausomai nuo konkretaus atvejo, iniciatyvai valdyti įsteigtas juridinis subjektas ir valstybių narių kompetentingos institucijos turėtų imtis tinkamų priemonių, kad būtų įvykdyti Reglamentu (ES) 2016/679 nustatyti įpareigojimai, visų pirma susiję su duomenų tvarkymo teisėtumu, duomenų tvarkymo veiklos saugumu, informacijos teikimu ir duomenų subjektų teisėmis; 

(27)nors atsakomybė ir sankcijos už asmens duomenų tvarkymą ir toliau reglamentuojamos Reglamentu (ES) 2016/679, organizatorių grupė pagal taikomą nacionalinę teisę turėtų būti solidariai atsakinga už visą kitą organizuojant iniciatyvą padarytą žalą, kurią sukelia tyčiniai ar dėl didelio aplaidumo padaryti neteisėti veiksmai. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad už šio reglamento pažeidimus organizatorių grupei būtų taikomos atitinkamos sankcijos; 

(28)[tvarkant asmens duomenis pagal šį reglamentą, taikomas 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 29 .]

(29)siekdami prisidėti prie aktyvaus piliečių dalyvavimo politiniame Sąjungos gyvenime skatinimo, Komisija ir organizatoriai turėtų galėti, laikydamiesi duomenų apsaugos taisyklių, rinkti pasirašiusiųjų el. pašto adresus su iniciatyva susijusios komunikacijos veiklos tikslais, visų pirma tam, kad galėtų juos informuoti apie tolesnius veiksmus, kurių imtasi reaguojant į iniciatyvą. Rinkti el. pašto adresus turėtų būti neprivaloma ir galima tik jei su tuo sutinka pasirašantieji. El. pašto adresai turėtų būti renkami ne iš pritarimo pareiškimų formų ir potencialūs pasirašantieji turėtų būti informuojami, kad jų teisė pritarti iniciatyvai nepriklauso nuo to, ar jie sutiks pateikti savo el. pašto adresą;

(30)siekiant prisitaikyti prie būsimų poreikių, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti teisės aktus, kuriais iš dalies keičiami šio reglamento priedai. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma, siekiant užtikrinti lygiateisį dalyvavimą su deleguotaisiais aktais susijusiame parengiamajame darbe, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus turėtų gauti tuo pačiu metu, kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams turėtų būti suteikta galimybė nuolat dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, atliekančių su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(31)siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai, visų pirma tam, kad nustatytų šį reglamentą atitinkančių internetinių pritarimo pareiškimų rinkimo sistemų technines specifikacijas. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011 30 ;

(32)šiuo reglamentu gerbiamos pagrindinės teisės ir atsižvelgiama į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, visų pirma jos 8 straipsnyje, įtvirtintus principus; 

(33)siekiant teisinio tikrumo ir aiškumo Reglamentas (ES) Nr. 211/2011 turėtų būti panaikintas;

(34)su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu konsultuotasi pagal [Reglamento (EB) Nr. 45/2001 28 straipsnio 2 dalį ir jis pateikė nuomonę [...] 31 ],

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomos iniciatyvos, kuria Europos Komisija raginama, neviršydama savo įgaliojimų, pateikti atitinkamą pasiūlymą tam tikru klausimu, dėl kurio piliečiai mano, kad Sutartims įgyvendinti reikalingas Sąjungos teisės aktas (toliau – Europos piliečių iniciatyva, arba iniciatyva), teikimo tvarka ir sąlygos.

2 straipsnis

Teisė pritarti Europos piliečių iniciatyvai

Kiekvienas bent 16 metų amžiaus Sąjungos pilietis pagal šį reglamentą turi teisę pritarti iniciatyvai pasirašydamas pritarimo pareiškimą (toliau – pasirašantysis arba pasirašiusysis).

3 straipsnis

Reikalaujamas pasirašiusiųjų skaičius

1.  Iniciatyva yra galiojanti, jei:

 

a) jai pritarė bent vienas milijonas pasirašiusiųjų iš bent ketvirtadalio valstybių narių;

b) bent ketvirtadalyje valstybių narių iniciatyvos registracijos metu pasirašiusiųjų skaičius yra lygus bent minimaliam I priede nustatytam skaičiui, atitinkančiam kiekvienoje valstybėje narėje išrinktų Europos Parlamento narių skaičiui, padaugintam iš 750.

2.  Taikant 1 dalį pasirašiusieji skaičiuojami toje valstybėje narėje, kurios piliečiai jie yra.

4 straipsnis

Komisijos ir valstybių narių teikiama informacija ir pagalba

1. Gavusi prašymą, Komisija piliečiams ir organizatorių grupėms teikia informaciją ir pagalbą, susijusią su Europos piliečių iniciatyva.

2. Komisija sukuria internetinę bendradarbiavimo platformą, kuri yra piliečių ir organizatorių grupių diskusijų forumas ir kurioje teikiama informacija bei patarimai dėl Europos piliečių iniciatyvos.

Internetinės bendradarbiavimo platformos valdymo ir priežiūros išlaidos padengiamos iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto.

3. Komisija sukuria internetinį registrą (toliau – registras), kuriame organizatorių grupės gali valdyti savo iniciatyvą per visą procedūrą. Registrą sudaro vieša interneto svetainė, kurioje teikiama bendra informacija apie Europos piliečių iniciatyvą ir informacija apie konkrečias iniciatyvas bei jų tuometinį statusą.

4. Užregistravusi iniciatyvą pagal 6 straipsnį, Komisija pateikia tos iniciatyvos turinio vertimus į visas oficialiąsias Sąjungos kalbas, kad jie būtų skelbiami registre ir naudojami pritarimo pareiškimams rinkti pagal šį reglamentą. Organizatorių grupė gali papildomai pateikti priedo ir, priklausomai nuo konkretaus atvejo, II priede nurodyto ir pagal 6 straipsnio 2 dalį pateikto teisės akto projekto vertimus į visas oficialiąsias Sąjungos kalbas, kad jie būtų skelbiami registre.

5. Komisija sukuria ir nemokamai viešai teikia perdavimo konfidencialumą, vientisumą ir autentiškumą garantuojančią ES rinkmenų keitimosi paslaugą, skirtą pritarimo pareiškimams perduoti valstybių narių kompetentingoms institucijoms pagal 12 straipsnį.

6. Kiekviena valstybė narė įsteigia vieną ar daugiau informacijos centrų, organizatorių grupėms teikiančių su Europos piliečių iniciatyvos teikimu susijusią informaciją ir pagalbą.

II SKYRIUS

PROCEDŪRINĖS NUOSTATOS

5 straipsnis

Organizatorių grupė

1. Iniciatyvą rengia ir valdo bent septynių fizinių asmenų grupė (toliau – organizatorių grupė). Europos Parlamento nariai į šį minimalų skaičių neįskaičiuojami.

2. Organizatorių grupės nariai turi būti bent septyniose skirtingose valstybėse narėse gyvenantys Sąjungos piliečiai, sulaukę amžiaus, suteikiančio teisę balsuoti Europos Parlamento rinkimuose.

3. Organizatorių grupė du savo narius paskiria atstovu ir jo pavaduotoju – jie per visą procedūrą palaiko grupės ryšius su Sąjungos institucijomis ir yra įgalioti veikti organizatorių grupės vardu (toliau – asmenys ryšiams).

Organizatorių grupė taip pat gali iš savo narių arba iš šalies paskirti ne daugiau kaip dar du fizinius asmenis ir įgalioti juos veikti asmenų ryšiams vardu siekiant per visą procedūrą palaikyti ryšius su Sąjungos institucijomis.

4. Organizatorių grupė informuoja Komisiją apie visus grupės sudėties pasikeitimus per visą procedūrą ir pateikia įrodymų, kad 1 ir 2 dalyse nustatyti reikalavimai yra įvykdyti. Organizatorių grupės sudėties pasikeitimai turi atsispindėti pritarimo pareiškimų formose, be to, per visą procedūrą esamų ir buvusių organizatorių grupės narių vardai ir pavardės skelbiami registre.

Registre Komisija skelbia kiekvienos iniciatyvos organizatorių grupės visų narių vardus ir pavardes.

5. Be atsakomybės, kuri organizatorių grupės atstovui tenka kaip duomenų valdytojui pagal Reglamento (ES) 2016/679 82 straipsnio 2 dalį, organizatorių grupės nariai pagal taikomą nacionalinę teisę yra solidariai atsakingi už visą organizuojant iniciatyvą padarytą žalą, kurią sukelia tyčiniai arba dėl didelio aplaidumo padaryti neteisėti veiksmai.

6. Valstybės narės užtikrina, kad, be sankcijų, numatytų Reglamento (ES) 2016/679 84 straipsnyje, organizatorių grupės nariams būtų taikomos veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos sankcijos už šio reglamento pažeidimus, visų pirma už:

a) neteisingus pareiškimus;

b) nesąžiningą duomenų naudojimą.

7. Jei pagal valstybės narės nacionalinę teisę įsteigiamas juridinis subjektas būtent konkrečiai iniciatyvai valdyti, tas juridinis subjektas taikant 5 ir 6 dalis, 6 straipsnio 2 ir 4–7 dalis, 7–18 straipsnius ir II–VII priedus laikomas organizatorių grupe arba, priklausomai nuo konkretaus atvejo, jos nariais, jei organizatorių grupės atstovu paskirtam jos nariui yra suteikti įgaliojimai veikti juridinio subjekto vardu.

6 straipsnis

Registracija

1. Pritarimo iniciatyvai pareiškimai gali būti renkami tik po to, kai Komisija iniciatyvą užregistruoja.

2. Organizatorių grupė registracijos prašymą Komisijai pateikia registre.

Teikdama prašymą organizatorių grupė taip pat:

a) perduoda II priede nurodytą informaciją viena iš oficialiųjų Sąjungos kalbų;

b) jei grupę sudaro daugiau nei 7 nariai, nurodo tuos septynis narius, į kuriuos reikia atsižvelgti taikant 5 straipsnio 1 ir 2 dalis;

c) priklausomai nuo konkretaus atvejo nurodo, kad pagal 5 straipsnio 7 dalį įsteigtas juridinis subjektas.

Nedarant poveikio 5 ir 6 dalių taikymui, Komisija priima sprendimą dėl prašymo per du mėnesius nuo jo pateikimo.

3. Komisija iniciatyvą užregistruoja, jeigu:

a) organizatorių grupė pateikė tinkamų įrodymų, kad atitinka 5 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytus reikalavimus, ir paskyrė asmenis ryšiams pagal 5 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą;

b) 5 straipsnio 7 dalyje nurodytoje situacijoje juridinis subjektas įsteigtas būtent iniciatyvai valdyti, o organizatorių grupės narys paskirtas to subjekto atstovu ir įgaliotas veikti juridinio subjekto vardu;

c) jokia iniciatyvos dalis nėra akivaizdžiai viršijanti Komisijos įgaliojimus pateikti pasiūlymą dėl Sąjungos teisės akto siekiant įgyvendinti Sutartis;

d) iniciatyva nėra akivaizdžiai siekiama piktnaudžiauti, ji nėra akivaizdžiai lengvabūdiška ar nepagrįsta;

e) iniciatyva nėra akivaizdžiai prieštaraujanti Sąjungos vertybėms, nustatytoms Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnyje. 

Nedarant poveikio 4 ir 5 dalių taikymui, Komisija atsisako užregistruoti iniciatyvą, jeigu netenkinamas vienas ar keli a–e punktuose nurodyti reikalavimai.

4. Priėjusi išvados, kad 3 dalies a, b, d ir e punktuose nurodyti reikalavimai tenkinami, tačiau netenkinamas 3 dalies c punkto reikalavimas, Komisija per vieną mėnesį nuo prašymo pateikimo informuoja organizatorių grupę apie savo vertinimą ir jo pagrindą.

Tuo atveju organizatorių grupė gali arba iš dalies iniciatyvą pataisyti pagal Komisijos vertinimą siekdama iniciatyvos atitikties 3 dalies c punkto reikalavimui, arba palikti galioti ar atsiimti pradinę iniciatyvą. Organizatorių grupė per vieną mėnesį nuo Komisijos vertinimo gavimo informuoja Komisiją apie savo pasirinkimą, nurodydama jo pagrindą, ir priklausomai nuo konkretaus atvejo perduoda iš dalies pataisytą II priede nurodytą informaciją, kad pakeistų pradinę iniciatyvą.

Gavusi informaciją iš organizatorių Komisija:

a) užregistruoja iniciatyvą, jei ši atitinka 3 dalies c punkto reikalavimą;

b) iš dalies užregistruoja iniciatyvą, jei didelė iniciatyvos dalis, įskaitant jos pagrindinius tikslus, nėra akivaizdžiai viršijanti Komisijos įgaliojimus pateikti pasiūlymą dėl Sąjungos teisės akto siekiant įgyvendinti Sutartis;

c) kitaip atsisako iniciatyvą užregistruoti.

 

Komisija priima sprendimą dėl prašymo per vieną mėnesį nuo informacijos ir priklausomai nuo konkretaus atvejo iš dalies pakeistos iniciatyvos, nurodytos antroje pastraipoje, gavimo iš organizatorių grupės.

5. Užregistruota iniciatyva viešai paskelbiama registre.

Kai Komisija iniciatyvą užregistruoja iš dalies:

a) ji paskelbia informaciją apie tai, kokia iniciatyvos dalis užregistruota registre;

b) organizatorių grupė užtikrina, kad potencialūs pasirašantieji būtų informuoti apie tai, kokia iniciatyvos dalis užregistruota, ir tai, kad renkami pritarimo tik tai užregistruotai daliai pareiškimai.

6. Komisija užregistruoja iniciatyvą unikaliu registracijos numeriu ir nurodo jį organizatorių grupei.

7. Jei pagal 4 dalį Komisija atsisako registruoti iniciatyvą arba ją užregistruoja tik iš dalies, ji nurodo organizatorių grupei savo sprendimo pagrindą ir visas galimas teismines ir neteismines teisių gynimo priemones, kurių ji gali imtis.

8. Apie iniciatyvos užregistravimą Komisija praneša Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui.

7 straipsnis

Iniciatyvos atsiėmimas

Bet kuriuo metu prieš pateikdama iniciatyvą Komisijai pagal 13 straipsnį organizatorių grupė gali pagal 6 straipsnį užregistruotą iniciatyvą atsiimti. Informacija apie šį atsiėmimą skelbiama registre.

8 straipsnis

Rinkimo laikotarpis

1. Nedarant poveikio 11 straipsnio 6 dalies taikymui, visi pritarimo pareiškimai surenkami per ne ilgesnį kaip 12 mėn. laikotarpį nuo organizatorių grupės pasirinktos datos (toliau – rinkimo laikotarpis). Ta data negali būti vėliau nei praėjus trims mėnesiams nuo iniciatyvos užregistravimo pagal 6 straipsnį.

Organizatorių grupė informuoja Komisiją apie pasirinktą datą ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų iki tos datos. 

Kai organizatorių grupė pageidauja nutraukti pritarimo pareiškimų rinkimą nepraėjus 12 mėn. nuo rinkimo laikotarpio pradžios, ji informuoja Komisiją apie datą, kurią rinkimo laikotarpis turi užsibaigti.

2. Komisija rinkimo laikotarpio pradžią ir pabaigą nurodo registre.

3. Komisija arba priklausomai nuo konkretaus atvejo organizatorių grupė dieną, kurią pasibaigia rinkimo laikotarpis, sustabdo 10 straipsnyje nurodytos centrinės internetinės pritarimo pareiškimų rinkimo sistemos veikimą arba 11 straipsnyje nurodytos individualios internetinės pritarimo pareiškimų rinkimo sistemos veikimą.

9 straipsnis

Pritarimo pareiškimų rinkimo procedūra

1. Pritarimo pareiškimai gali būti pasirašomi internetu arba popierine forma.

2. Renkant pritarimo pareiškimus, galima naudoti tik tas formas, kurios atitinka III priede pateiktus modelius.

Prieš pradėdama rinkti pritarimo pareiškimus, organizatorių grupė užpildo III priede nurodytas formas. Formose pateikiama informacija turi atitikti registre nurodytą informaciją.

Kai organizatorių grupė nusprendžia pritarimo pareiškimus internetu rinkti per 10 straipsnyje nurodytą centrinę internetinę pritarimo pareiškimų rinkimo sistemą, Komisija yra įpareigota pateikti tinkamas formas, atitinkančias III priedą.

Kai pagal 6 straipsnio 4 dalį iniciatyva užregistruojama iš dalies, III priede pateiktos formos ir priklausomai nuo konkretaus atvejo centrinė internetinė pritarimo pareiškimų rinkimo sistema bei individuali internetinė pritarimo pareiškimų rinkimo sistema turi atitikti užregistruotą iniciatyvos dalį. 

Pritarimo pareiškimo formos gali būti pritaikytos internetiniam rinkimui.

III priedas netaikomas, kai piliečiai pagal 10 straipsnio 4 dalį išreiškia pritarimą iniciatyvai per 10 straipsnyje nurodytą centrinę internetinę pritarimo pareiškimų rinkimo sistemą naudodamiesi praneštomis elektroninės atpažinties priemonėmis, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 910/2014. Sąjungos piliečiai nurodo savo pilietybę, o valstybės narės priima minimalų fizinių asmenų duomenų rinkinį pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/1501 .

3. Pritarimo pareiškimą pasirašantis asmuo turi pateikti tik III priede nurodytus asmens duomenis.

4. Iki 2019 m. liepos 1 d. valstybės narės informuoja Komisiją, ar pageidauja būti įtrauktos į III priedo A dalį, ar į III priedo B dalį. Pageidaujančios būti įtrauktos į III priedo B dalį valstybės narės nurodo rūšį (-is) asmens tapatybės kodo arba asmens tapatybės dokumento numerio, kurio paskutinius keturis ženklus turi nurodyti pasirašantieji.

Iki 2020 m. sausio 1 d. Komisija registre paskelbia III priedo formas.

Valstybės narės gali prašyti Komisijos būti įtrauktos į kitą III priedo dalį – atitinkamai A arba B. Jos apie tai informuoja Komisiją likus bent šešiems mėnesiams iki datos, kurią pradeda galioti naujos formos.

5. Organizatorių grupė yra atsakinga už pritarimo pareiškimų popierine forma surinkimą iš pasirašiusiųjų.

6. Asmuo gali pasirašyti pritarimo konkrečiai iniciatyvai pareiškimą tik vieną kartą.

7. Organizatorių grupė rinkimo laikotarpiu kiekvienoje valstybėje narėje surinktų pritarimo pareiškimų skaičių praneša Komisijai bent kas du mėnesius, o galutinį skaičių – per tris mėnesius nuo rinkimo laikotarpio pabaigos, kad šie skaičiai būtų paskelbti registre.

Kai reikalaujamas pritarimo pareiškimų skaičius nėra pasiektas arba per tris mėnesius nuo rinkimo laikotarpio pabaigos negavus jokio atsakymo iš organizatorių grupės, Komisija iniciatyvą panaikina ir registre paskelbia apie tai pranešimą.

10 straipsnis

Centrinė internetinė pritarimo pareiškimų rinkimo sistema

1. Pritarimo pareiškimo formoms rinkti internetu, remdamasi 2017 m. sausio 10 d. Komisijos sprendimu (ES, Euratomas) 2017/46, Komisija iki 2020 m. sausio 1 d. įdiegia ir pradeda valdyti centrinę internetinę pritarimo pareiškimų rinkimo sistemą.

Centrinės internetinės pritarimo pareiškimų rinkimo sistemos diegimo ir valdymo sąnaudos padengiamos iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto. Naudojimasis centrine internetine pritarimo pareiškimų rinkimo sistema yra nemokamas.

Centrinė internetinė pritarimo pareiškimų rinkimo sistema yra prieinama neįgaliesiems.

Centrinės internetinės pritarimo pareiškimų rinkimo sistemos surinkti duomenys saugomi serveriuose, kuriuos tam tikslui suteikia Komisija.

Centrinė internetinė pritarimo pareiškimų rinkimo sistema suteikia galimybę įkelti popierine forma surinktus pritarimo pareiškimus.

2. Komisija užtikrina, kad pritarimo kiekvienai iniciatyvai pareiškimus būtų galima rinkti naudojantis centrine internetine pritarimo pareiškimų rinkimo sistema per rinkimo laikotarpį, nustatytą pagal 8 straipsnį.

3. Per vieną mėnesį nuo iniciatyvos registracijos ir likus bent 10 darbo dienų iki rinkimo laikotarpio pradžios organizatorių grupė informuoja Komisiją, ar pageidauja naudotis centrine internetine pritarimo pareiškimų rinkimo sistema ir ar pageidauja įkelti popierine forma surinktus pritarimo pareiškimus.

Kai organizatorių grupė įkelti popierine forma surinktus pritarimo pareiškimus pageidauja, ji įkelia visus popierine forma surinktus pritarimo pareiškimus ne vėliau kaip per du mėnesius nuo rinkimo laikotarpio pabaigos ir apie tai informuoja Komisiją.

4. Valstybės narės užtikrina, kad:

a) piliečiai galėtų pritarti iniciatyvoms internetu naudodamiesi nurodytomis elektroninės atpažinties priemonėmis arba pasirašydami elektroniniu parašu, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje;

b) būtų pripažintas eIDAS mazgas, Komisijos sukurtas įgyvendinant Reglamentą (ES) Nr. 910/2014 ir Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/1501 .

11 straipsnis

Individualios internetinės pritarimo pareiškimų rinkimo sistemos

1. Kai organizatorių grupė centrine internetine pritarimo pareiškimų rinkimo sistema nesinaudoja, ji gali rinkti pritarimo pareiškimus internetu keliose ar visose valstybėse narėse naudodama kitą bendrą internetinę pritarimo pareiškimų rinkimo sistemą (toliau – individuali internetinė pritarimo pareiškimų rinkimo sistema).

Naudojantis individualia internetine pritarimo pareiškimų rinkimo sistema surinkti duomenys saugomi valstybės narės teritorijoje.

2. Organizatorių grupė užtikrina, kad visą rinkimo laikotarpį individuali internetinė pritarimo pareiškimų rinkimo sistema atitiktų 4 dalies ir 17 straipsnio 3 dalies reikalavimus.

3. Užregistravus iniciatyvą, bet dar neprasidėjus rinkimo laikotarpiui, nedarant poveikio nacionalinių priežiūros institucijų įgaliojimams pagal Reglamento (ES) 2016/679 VI skyrių, organizatorių grupė paprašo valstybės narės, kurioje bus saugomi naudojantis individualia internetine pritarimo pareiškimų rinkimo sistema surinkti duomenys, kompetentingos institucijos patvirtinti, kad ta sistema atitinka 4 dalyje nustatytus reikalavimus.

Jeigu individuali internetinė pritarimo pareiškimų rinkimo sistema tuos reikalavimus atitinka, kompetentinga institucija per vieną mėnesį išduoda tai patvirtinantį sertifikatą pagal IV priede pateiktą modelį. Organizatorių grupė tokio sertifikato ar sertifikatų kopiją (-as) viešai paskelbia interneto svetainėje, kurioje pateikiama individuali internetinė pritarimo pareiškimų rinkimo sistema.

Valstybės narės pripažįsta kitų valstybių narių kompetentingų institucijų išduotus sertifikatus.

4. Individualiose internetinėse pritarimo pareiškimų rinkimo sistemose įdiegiamos tinkamos saugumo ir techninės priemonės, kuriomis visą rinkimo laikotarpį užtikrinama, kad:

a) pritarimo pareiškimus galėtų pasirašyti tik fiziniai asmenys;

b) apie iniciatyvą pateikta informacija atitiktų registre skelbiamą informaciją;

c) pasirašiusiųjų duomenys būtų renkami laikantis III priedo;

d) pasirašiusiųjų pateikti duomenys būtų saugiai renkami ir saugomi.

5. Iki 2020 m. sausio 1 d. Komisija priima 4 daliai įgyvendinti skirtas technines specifikacijas pagal 21 straipsnyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Rengdama pirmoje pastraipoje nurodytas technines specifikacijas, Komisija gali konsultuotis su Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA).

6. Kai pritarimo pareiškimai renkami naudojantis individualiomis internetinėmis pritarimo pareiškimų rinkimo sistemomis, rinkimo laikotarpis gali prasidėti tik kiekvienai šių sistemų išdavus 3 dalyje nurodytą sertifikatą.

12 straipsnis

Valstybių narių vykdomas pritarimo pareiškimų tikrinimas ir tvirtinimas

1. Kiekviena valstybė narė (toliau – atsakinga valstybė narė) patikrina ir patvirtina, ar jos piliečių pasirašyti pritarimo pareiškimai atitinka šio reglamento nuostatas.

2. Per tris mėnesius nuo rinkimo laikotarpio pabaigos ir nedarant poveikio 3 dalies taikymui, organizatorių grupė pateikia internetu ir popierine forma surinktus pritarimo pareiškimus 19 straipsnio 2 dalyje nurodytoms atsakingos valstybės narės kompetentingoms institucijoms.

Organizatorių grupė pritarimo pareiškimus pateikia kompetentingoms institucijoms tik tuo atveju, jei konkrečiai iniciatyvai pritarė 3 straipsnyje nustatytas minimalus pasirašiusiųjų skaičius.

Pritarimo pareiškimai pateikiami kiekvienai atsakingos valstybės narės kompetentingai institucijai tik vieną kartą, naudojant V priede pateiktą formą.

Internetu surinkti pritarimo pareiškimai pateikiami pagal elektroninę schemą, kurią viešai paskelbia Komisija.

Popierine forma surinkti pritarimo pareiškimai ir internetu surinkti pritarimo pareiškimai pateikiami atskirai.

3. Pritarimo pareiškimus, surinktus internetu, naudojantis centrine internetine pritarimo pareiškimų rinkimo sistema, ir popierine forma ir įkeltus pagal 10 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą, Komisija pateikia atsakingos valstybės narės kompetentingai institucijai.

Kai organizatorių grupė pritarimo pareiškimus surenka naudodamasi individualia internetine pritarimo pareiškimų rinkimo sistema, ji gali prašyti Komisijos šiuos pareiškimus pateikti atsakingos valstybės narės kompetentingai institucijai.

Komisija pritarimo pareiškimus pateikia pagal 2 dalies antrą, trečią ir ketvirtą pastraipas naudodamasi 4 straipsnio 5 dalyje nurodyta ES keitimosi rinkmenomis paslauga.

4. Per tris mėnesius nuo pritarimo pareiškimų gavimo kompetentingos institucijos, laikydamosi nacionalinės teisės aktų ir praktikos, atlieka tinkamus tų pareiškimų patikrinimus, kurie gali būti grindžiami atsitiktine atranka.

Kai internetu ir popierine forma surinkti pritarimo pareiškimai pateikiami atskirai, šis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo dienos, kurią kompetentinga institucija gavo visus pritarimo pareiškimus.

Tikrinant popierine forma surinktus pritarimo pareiškimus nereikalaujama patvirtinti parašų autentiškumo.

5. Remdamasi atliktu patikrinimu, kompetentinga institucija patvirtina iš atitinkamos valstybės narės gautų galiojančių pritarimo pareiškimų skaičių. Tai patvirtinantis sertifikatas organizatorių grupei išduodamas nemokamai pagal VI priede nurodytą modelį.

Sertifikate nurodomas galiojančių pritarimo pareiškimų, surinktų popierine forma ir internetu, skaičius, įskaitant surinktuosius popierine forma ir įkeltuosius pagal 10 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą.

13 straipsnis

Pateikimas Komisijai

Per tris mėnesius nuo paskutinio sertifikato, išduoto pagal 12 straipsnio 5 dalį, organizatorių grupė iniciatyvą pateikia Komisijai.

Organizatorių grupė užpildytą VII priede nurodytą formą pateikia kartu su 12 straipsnio 5 dalyje nurodytų sertifikatų kopijomis (popierine ar elektronine forma).

Komisija VII priede nurodytą formą paskelbia viešai registre.

14 straipsnis

Paskelbimas ir viešas svarstymas

1.  Kai Komisija gauna galiojančią iniciatyvą, kurios pritarimo pareiškimai surinkti ir patvirtinti pagal 8–12 straipsnius, ji nedelsdama registre paskelbia apie tai pranešimą, o iniciatyvą perduoda Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui.

2. Per tris mėnesius nuo iniciatyvos pateikimo organizatorių grupei suteikiama galimybė pristatyti iniciatyvą viešame svarstyme.

Viešą svarstymą Komisija ir Europos Parlamentas kartu organizuoja Europos Parlamente. Svarstyme suteikiama galimybė dalyvauti kitų Sąjungos institucijų ir patariamųjų organų atstovams, taip pat suinteresuotiesiems subjektams.

Komisija ir Europos Parlamentas užtikrina, kad atitinkamiems viešiems ir privatiesiems interesams būtų atstovaujama tolygiai.

3. Komisijai svarstyme atstovaujama atitinkamu lygmeniu.

15 straipsnis

Komisijos atliekama nagrinėjimo procedūra

1. Per vieną mėnesį nuo iniciatyvos pateikimo Komisija atitinkamu lygmeniu priima organizatorių grupę, suteikdama jai galimybes išsamiai paaiškinti iniciatyvoje keliamus klausimus.

2. Per penkis mėnesius nuo iniciatyvos paskelbimo pagal 14 straipsnio 1 dalį ir pasibaigus 14 straipsnio 2 dalyje nurodytam viešam svarstymui Komisija pranešime išdėsto teisines ir politines savo išvadas dėl iniciatyvos, nurodo veiksmus, kurių prireikus ketina imtis, ir pagrindą, kuriuo remdamasi veiksmų imsis arba nesiims.

Pranešimas perduodamas organizatorių grupei, taip pat Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui bei Regionų komitetui ir paskelbiamas viešai.

3. Komisija ir organizatorių grupė gali informuoti pasirašiusiuosius apie gautą atsaką į iniciatyvą pagal 17 straipsnio 2 ir 3 dalis.

III SKYRIUS

KITOS NUOSTATOS

16 straipsnis

Skaidrumas

Organizatorių grupė pateikia informaciją, skelbtiną registre ir priklausomai nuo konkretaus atvejo surengtos kampanijos interneto svetainėje, apie paramos iniciatyvai šaltinius ir finansavimą, viršijusius 500 EUR sumą vienam rėmėjui.

Ta informacija atnaujinama bent kas du mėnesius per laikotarpį nuo registracijos datos iki datos, kurią iniciatyva pateikiama Komisijai pagal 13 straipsnį.

17 straipsnis

Komunikacija

1. Komisija didina visuomenės informuotumą apie Europos piliečių iniciatyvą vykdydama komunikacijos veiklą ir informacines kampanijas, taip padėdama skatinti aktyvų piliečių dalyvavimą poliniame Sąjungos gyvenime.

2. Siekdamos vykdyti su konkrečia iniciatyva susijusią komunikacijos ir informavimo veiklą ir gavusios pasirašiusiojo sutikimą organizatorių grupė arba Komisija gali rinkti jo el. pašto adresą.

Potencialūs pasirašantieji informuojami, kad ir nedavę sutikimo rinkti jų el. pašto adresą jie gali pasinaudoti savo teise pritarti iniciatyvai.

3. El. pašto adresai negali būti renkami iš pritarimo pareiškimų formų. Tačiau jie gali būti renkami tuo pačiu metu kaip pritarimo pareiškimai, jeigu tvarkomi atskirai.

18 straipsnis

Asmens duomenų apsauga

1. Duomenų valdytojas, kaip apibrėžta Reglamente (ES) 2016/679, yra organizatorių grupės atstovas. Kai įsteigiamas 5 straipsnio 7 dalyje nurodytas juridinis subjektas, duomenų valdytojas yra tas subjektas.

2. Pritarimo pareiškimų formose pateikti asmens duomenys renkami siekiant vykdyti veiklą, būtiną siekiant užtikrinti saugų rinkimą ir saugojimą pagal 9–11 straipsnius, pateikimą valstybėms narėms, tikrinimą ir tvirtinimą pagal 12 straipsnį ir būtinas kokybės patikras bei statistinių duomenų analizę.

3. Organizatorių grupė ir priklausomai nuo konkretaus atvejo Komisija sunaikina visus pasirašytus pritarimo iniciatyvai pareiškimus ir visas jų kopijas praėjus ne daugiau kaip vienam mėnesiui nuo iniciatyvos pateikimo Komisijai pagal 13 straipsnį arba ne daugiau kaip 21 mėnesiui nuo rinkimo laikotarpio pradžios, atsižvelgiant į tai, kuri data yra ankstesnė. Tačiau jeigu iniciatyva atsiimama prasidėjus rinkimo laikotarpiui, pritarimo pareiškimai ir visos jų kopijos sunaikinami ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo iniciatyvos atšaukimo.

4. Kompetentinga institucija sunaikina visus pritarimo pareiškimus ir jų kopijas ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo 12 straipsnio 5 dalyje nurodyto sertifikato išdavimo.

5. Pritarimo tam tikrai iniciatyvai pareiškimus ir jų kopijas galima saugoti ilgiau, nei numatyta 3 ir 4 dalyse, jei to reikia vykstant teisiniam ar administraciniam procesui, susijusiam su konkrečia iniciatyva. Jie sunaikinami vėliausiai per vieną mėnesį nuo minėto proceso baigimo priimant galutinį sprendimą dienos.

6. Komisija ir organizatorių grupė sunaikina pagal 17 straipsnio 2 dalį surinktų el. pašto adresų įrašus, priklausomai nuo konkretaus atvejo, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo iniciatyvos atsiėmimo arba 12 mėnesių nuo rinkimo laikotarpio pabaigos arba iniciatyvos pateikimo Komisijai. Tačiau kai Komisija pagal 15 straipsnio 2 dalį pranešime nurodo veiksmus, kurių ketina imtis, el. pašto adresų įrašai sunaikinami ne vėliau kaip per trejus metus nuo pranešimo paskelbimo.

7. Nepažeidžiant Reglamente [(EB) Nr. 45/2001] numatytų jų teisių, organizatorių grupės nariai turi teisę prašyti panaikinti jų asmens duomenis iš registro praėjus dvejiems metams nuo konkrečios iniciatyvos registracijos dienos.

19 straipsnis

Valstybių narių kompetentingos institucijos

1. Taikydama 11 straipsnį, valstybė narė paskiria vieną ar daugiau kompetentingų institucijų, atsakingų už 11 straipsnio 3 dalyje nurodyto sertifikato išdavimą.

2. Taikydama 12 straipsnį, kiekviena valstybė narė paskiria vieną kompetentingą instituciją, atsakingą už pritarimo pareiškimų tikrinimo proceso koordinavimą ir 12 straipsnio 5 dalyje nurodytų sertifikatų išdavimą.

3. Iki 2020 m. sausio 1 d. valstybės narės Komisijai praneša institucijų, paskirtų pagal 1 ir 2 dalis, pavadinimus ir adresus. Jos informuoja Komisiją apie visus tos informacijos pasikeitimus.

Institucijų, paskirtų pagal 1 ir 2 dalis, pavadinimus ir adresus Komisija paskelbia viešai registre.

20 straipsnis

Nacionalinių nuostatų pateikimas

1. Iki 2020 m. sausio 1 d. valstybės narės Komisijai pateikia konkrečias nuostatas, kurias jos priėmė, kad įgyvendintų šį reglamentą.

2. Šias nuostatas Komisija paviešina registre valstybių narių nuostatų pateikimo pagal 1 dalį kalba.

IV SKYRIUS

DELEGUOTIEJI IR ĮGYVENDINIMO AKTAI

21 straipsnis

Komiteto procedūra

1. Įgyvendinti 11 straipsnio 5 dalį Komisijai padeda komitetas. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

2. Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

22 straipsnis

Deleguotieji įgaliojimai

Komisijai pagal 23 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl šio reglamento priedų pakeitimų, neperžengiant atitinkamų šio reglamento nuostatų ribų.

23 straipsnis

Delegavimas

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2. 22 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [pagrindinio teisėkūros procedūra priimto akto įsigaliojimo dienos ar kitos teisėkūros institucijų nustatytos dienos].

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 22 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4. Prieš priimdama deleguotąjį aktą, Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais, vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

5. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6. Pagal 22 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per [du mėnesius] nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas [dviem mėnesiais].

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24 straipsnis

Peržiūra

Komisija reguliariai peržiūri Europos piliečių iniciatyvos taikymą ir ne vėliau kaip per penkerius metus nuo šio reglamento taikymo pradžios, o vėliau kas penkerius metus, Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia šio reglamento taikymo ataskaitą. Ataskaitos skelbiamos viešai.

25 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (ES) Nr. 211/2011 panaikinamas nuo 2020 m. sausio 1 d.

Nuorodos į Reglamentą (ES) Nr. 211/2011 laikomos nuorodomis į šį reglamentą.

26 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2020 m. sausio 1 d.

Tačiau 9 straipsnio 4 dalis, 10 straipsnis, 11 straipsnio 5 dalis, 19–24 straipsniai taikomi nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu    Tarybos vardu

Pirmininkas    Pirmininkas

Finansinė teisės akto pasiūlymo pažyma

1.PASIŪLYMO (INICIATYVOS) STRUKTŪRA

1.1.Pasiūlymo (iniciatyvos) pavadinimas

1.2.Atitinkama (-os) politikos sritis (-ys) VGV / VGB sistemoje

1.3.Pasiūlymo (iniciatyvos) pobūdis

1.4.Tikslas (-ai)

1.5.Pasiūlymo (iniciatyvos) pagrindas

1.6.Trukmė ir finansinis poveikis

1.7.Numatytas (-i) valdymo būdas (-ai)

2.VALDYMO PRIEMONĖS

2.1.Stebėsenos ir atskaitomybės taisyklės

2.2.Valdymo ir kontrolės sistema

2.3.Sukčiavimo ir pažeidimų prevencijos priemonės

3.NUMATOMAS PASIŪLYMO (INICIATYVOS) FINANSINIS POVEIKIS

3.1.Atitinkama (-os) daugiametės finansinės programos išlaidų kategorija (-os) ir biudžeto išlaidų eilutė (-ės)

3.2.Numatomas poveikis išlaidoms

3.2.1.Numatomo poveikio išlaidoms santrauka

3.2.2.Numatomas poveikis veiklos asignavimams

3.2.3.Numatomas poveikis administracinio pobūdžio asignavimams

3.2.4.Suderinamumas su dabartine daugiamete finansine programa

3.2.5.Trečiųjų šalių įnašai

3.3.Numatomas poveikis įplaukoms

FINANSINĖ TEISĖS AKTO PASIŪLYMO PAŽYMA

1.PASIŪLYMO (INICIATYVOS) STRUKTŪRA

1.1.Pasiūlymo (iniciatyvos) pavadinimas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos piliečių iniciatyvos

1.2.Atitinkama (-os) politikos sritis (-ys) VGV / VGB sistemoje 32  

18 antraštinė dalis. Migracija ir vidaus reikalai

25 antraštinė dalis. Komisijos politikos koordinavimas ir teisinės konsultacijos

26 antraštinė dalis. Komisijos vykdomas administravimas

33 antraštinė dalis. Teisingumas ir vartotojų reikalai

1.3.Pasiūlymo (iniciatyvos) pobūdis

 Pasiūlymas (iniciatyva) susijęs (-usi) su nauja priemone 

 Pasiūlymas (iniciatyva) susijęs (-usi) su nauja priemone, kuri bus priimta įgyvendinus bandomąjį projektą ir (arba) atlikus parengiamuosius veiksmus 33  

☑ Pasiūlymas (iniciatyva) susijęs (-usi) su esamos priemonės galiojimo pratęsimu 

 Pasiūlymas (iniciatyva) susijęs (-usi) su priemone, perorientuota į naują priemonę 

1.4.Tikslas (-ai)

1.4.1.Komisijos daugiametis (-čiai) strateginis (-iai) tikslas (-ai), kurio (-ių) siekiama šiuo pasiūlymu (šia iniciatyva)

Europos piliečių iniciatyva (EPI) nustatyta Lisabonos sutartimi (Europos Sąjungos sutarties 11 straipsnis, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 24 straipsnis) ir įgyvendinama Reglamentu (ES) Nr. 211/2011 dėl piliečių iniciatyvos (EPI reglamentas), pradėtu taikyti 2012 m. balandžio mėn.

EPI siekiama aktyvesnio piliečių dalyvavimo demokratiniame Europos Sąjungos gyvenime, suteikiant jiems teisę tiesiogiai kreiptis į Komisiją, kad ši pateiktų Sutartims įgyvendinti reikiamų Sąjungos teisės aktų pasiūlymų.

EPI reglamento persvarstymas po pirmų penkerių metų taikymo (pakeičiant dabartinį reglamentą nauju) atliekama vykdant Europos Komisijos įsipareigojimą stiprinti demokratinį teisėtumą ES labiau įtraukiant piliečius ir sudarant sąlygas jiems dalyvauti ir atitinka J.-C. Junckerio vadovaujamos Komisijos politines gaires, konkrečiai jų 10 prioritetą – demokratinių pokyčių Sąjunga.

Naujuoju pasiūlymu siekiama tobulinti EPI taikymą pašalinant nustatytus įgyvendinimo trūkumus, visų pirma siekiant šių pagrindinių politinių tikslų: i) padaryti EPI prieinamesnę, paprastesnę ir lengvesnę naudotis organizatoriams ir rėmėjams; ii) panaudoti visą EPI potencialą skatinti diskusijas ir piliečių dalyvavimą Europos lygmeniu ir priartinti ES prie jos piliečių.

Europos piliečių iniciatyvos priemonės įgyvendinimas minimas ir Komisijos Generalinio sekretoriato 2016–2020 m. strateginio plano C.2 konkrečiame tiksle „Demokratiškesnė ir atsakingesnė Europos Sąjunga, atverianti visuomenei politikos formavimo procesus ir skatinanti diskusijas su piliečiais, suinteresuotaisiais subjektais ir nacionaliniais parlamentais“.

1.4.2.Konkretus (-ūs) tikslas (-ai) ir atitinkama VGV / VGB veikla

Konkretūs tikslai

1 tikslas. Veiksmingai valdyti su Europos piliečių iniciatyvos įgyvendinimu susijusias administracines procedūras ir teikti paramą organizatoriams

2 tikslas. Teikti techninę paramą EPI organizatoriams ir valdyti susijusius IT projektus

3 tikslas. Įdiegti centrinę internetinę pritarimo pareiškimų rinkimo sistemą ir EPI registrą

4 tikslas. Teikti techninę ir organizacinę paramą EPI organizatoriams EPI skirtoje internetinėje bendradarbiavimo platformoje, valdomoje kartu su išorės partneriu

5 tikslas. Skatinti EPI priemonės naudojimą pasitelkus komunikacijos ir informuotumo didinimo priemones

6 tikslas. Versti iniciatyvas

7 tikslas. Rengti susitikimus su organizatoriais, kai juos Komisija pasikviečia į nagrinėjimo procedūrą patvirtinus iniciatyvą

Atitinkama VGV / VGB veikla

1 tikslas patenka į 25 antraštinės dalies „Komisijos politikos koordinavimas ir teisinės konsultacijos“ taikymo sritį.

2 tikslas patenka į 26.03 skyriaus „Paslaugos valstybės valdymo institucijoms, verslo subjektams ir piliečiams“ taikymo sritį.

3 ir 4 tikslai patenka į 18.04 skyriaus „Europos pilietiškumo skatinimas“ ir 26.03 skyriaus „Paslaugos valstybės valdymo institucijoms, verslo subjektams ir piliečiams“ taikymo sritis.

5, 6 ir 7 tikslai patenka į 18.04 skyriaus „Europos pilietiškumo skatinimas“ taikymo sritį.

1.4.3.Numatomas (-i) rezultatas (-ai) ir poveikis

Nurodyti poveikį, kurį pasiūlymas (iniciatyva) turėtų padaryti tiksliniams gavėjams (tikslinėms grupėms).

1. Didesnis registracijos prašymų skaičius

2. Didesnis Komisijos užregistruotų iniciatyvų skaičius

3. Visoms iniciatyvoms užtikrintas visas 12 mėn. internetinio pritarimo pareiškimų rinkimo laikotarpis

4. Didesnis vidutinis kiekvienai iniciatyvai surenkamų pritarimo pareiškimų skaičius

5. Didesnis skaičius iniciatyvų, kurioms surenkamas reikalaujamas pritarimo pareiškimų skaičius

6. Didesnis skaičius iniciatyvų, dėl kurių Komisija imasi paskesnių veiksmų

7. Didesnis piliečių informuotumas apie priemonę

1.4.4.Rezultatų ir poveikio rodikliai

Nurodyti pasiūlymo (iniciatyvos) įgyvendinimo stebėjimo rodiklius.

1 rodiklis. Komisijos gautų prašymų skaičius.

1 pagrindinis scenarijus. Nuo 2012 m. vidutiniškai 13 prašymų per metus.

2 rodiklis. Užregistruotų iniciatyvų rodiklis.    

2 pagrindinis scenarijus. Per 5 metus vidutiniškai 70 % prašymų.

3a rodiklis. Iniciatyvų, kurioms naudojama centrinė internetinė pritarimo pareiškimų rinkimo sistema, skaičius.

3a pagrindinis scenarijus. 70 % iniciatyvų, kurioms naudojama Komisijos programinė įranga ir serveriai.

3b rodiklis. Internetinių pritarimo pareiškimų rinkimo sistemų sertifikavimo datos, palyginti su rinkimo laikotarpio pradžios datomis.

3b pagrindinis scenarijus. Sistemų, kurioms suteikta priegloba Komisijos serveriuose, atveju vidutiniškai maždaug vienas mėnuo nuo registracijos datos.

4 rodiklis. Surinktų pritarimo kiekvienai iniciatyvai pareiškimų skaičius 12 mėn. rinkimo laikotarpio pabaigoje.

4 pagrindinis scenarijus. Tikslaus skaičiaus (išskyrus trijų sėkmingų iniciatyvų statistiką) Komisija nežino.

5 rodiklis. Sėkmingų iniciatyvų skaičius.

5 pagrindinis scenarijus. Trys iniciatyvos per penkerius metus.

6 rodiklis. Iniciatyvų, dėl kurių Komisija imasi paskesnių veiksmų, skaičius.

6 pagrindinis scenarijus. Dvi iniciatyvos per penkerius metus.

7a rodiklis. ES piliečių žinių apie jų teises apklausų rezultatai (Eurobarometras).

7a pagrindinis scenarijus. Remiantis 2015 m. spalio mėn. „Eurobarometro“ greitosios apklausos Nr. 430 rezultatais, paklausti, ar ES piliečiai turi teisę dalyvauti piliečių iniciatyvoje, du trečdaliai (66 %) respondentų atsakė teigiamai.

7b rodiklis. Piliečių, informuojamų el. paštu apie priemonę ir (arba) sėkmingas iniciatyvas, skaičius.

7b pagrindinis scenarijus. Nėra duomenų.

7c rodiklis. Internetinės bendradarbiavimo platformos dalyvių skaičius.

7c pagrindinis scenarijus. Nėra duomenų.

1.5.Pasiūlymo (iniciatyvos) pagrindas

1.5.1.Trumpalaikiai arba ilgalaikiai poreikiai

Europos Sąjungos sutarties 11 straipsnio ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 24 straipsnio nuostatų, susijusių su piliečių iniciatyva, įgyvendinimas.

1.5.2.Papildoma ES dalyvavimo nauda

Ši iniciatyva priklauso ES išimtinei kompetencijai, kaip nurodyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 24 straipsnyje. Todėl subsidiarumo principas netaikomas.

Dėl paties savo pobūdžio Europos piliečių iniciatyva turi ES matmenį, nes yra susijusi su pasiūlymų dėl Sąjungos teisės akto formulavimo procesu.

1.5.3.Panašios patirties išvados

Europos piliečių iniciatyvos priemonė nustatyta Lisabonos sutartimi ir nuo 2012 m. balandžio 1 d. pradėta taikyti vadovaujantis Reglamentu 211/2011.

Šis reglamentas pakeičiamas naujuoju pasiūlymu.

Pirmų penkerių Europos piliečių iniciatyvos įgyvendinimo metų patirtis aiškiai rodo, kad Komisija turi organizatoriams teikti kur kas daugiau konkrečios techninės, organizacinės ir teisinės paramos, kad šie galėtų veiksmingai valdyti savo iniciatyvas.

Taigi nustatyta, kad yra būtina pateikti organizatoriams gatavą centrinę sistemą, leisiančią internetu rinkti pritarimo pareiškimus, kaip numatyta pasiūlyme.

Kitos EPI padedančios įgyvendinti IT priemonės apima pasiūlyme numatytą EPI registrą ir interneto svetainę (kurie jau veikia ir turi būti integruoti į centrinę internetinę pritarimo pareiškimų rinkimo sistemą) ir EPI bendradarbiavimo platformą (kuri šiuo metu įgyvendinama pagal Europos Parlamento bandomąjį projektą).

Taip pat nustatyta, kad siekiant didinti piliečių dalyvavimą reikia aktyviau vykdyti komunikacijos ir informuotumo didinimo veiklą. Pasiūlyme numatyta nauja nuostata dėl komunikacijos.

Dėl darbo krūvio, susijusio su dabartinio EPI reglamento įgyvendinimu, tam numatytas darbuotojų skaičius per pastaruosius penkerius metus smarkiai išaugo. Pagal naują reglamentą šis skaičius nesikeis.

1.5.4.Suderinamumas ir galima sąveika su kitomis atitinkamomis priemonėmis

EPI įgyvendinti padedantys IT projektai, visų pirma internetinis pritarimo pareiškimų rinkimas, praeityje buvo remiami pagal Europos viešojo administravimo institucijų sąveikumo sprendimų (ISA) programą, o dabar yra remiami pagal ISA2 programą.

Šiais projektais gerinamas viešojo administravimo institucijų sąveikumas, taip pat jų sąveika su piliečiais ir įmonėmis tarpvalstybiniu mastu.

1.6.Trukmė ir finansinis poveikis

 Pasiūlymo (iniciatyvos) trukmė ribota: 

   pasiūlymas (iniciatyva) galioja nuo MMMM [MM DD] iki MMMM [MM DD];

   finansinis poveikis nuo MMMM iki MMMM.

 Pasiūlymo (iniciatyvos) trukmė neribota:

Įgyvendinimo pradinis laikotarpis – nuo 2019 01 01 iki 2019 12 31,

vėliau – visuotinis taikymas.

1.7.Numatytas (-i) valdymo būdas (-ai) 34  

Tiesioginis valdymas, vykdomas Komisijos:

padalinių, įskaitant Sąjungos delegacijų darbuotojus;

   vykdomųjų įstaigų.

 Pasidalijamasis valdymas kartu su valstybėmis narėmis

 Netiesioginis valdymas, biudžeto įgyvendinimo užduotis perduodant:

trečiosioms šalims arba jų paskirtoms įstaigoms;

tarptautinėms organizacijoms ir jų agentūroms (nurodyti);

EIB ir Europos investicijų fondui;

įstaigoms, nurodytoms Finansinio reglamento 208 ir 209 straipsniuose;

viešosios teisės įstaigoms;

įstaigoms, kurių veiklą reglamentuoja privatinė teisė, veikiančioms viešųjų paslaugų srityje, jeigu jos pateikia pakankamų finansinių garantijų;

įstaigoms, kurių veiklą reglamentuoja valstybės narės privatinė teisė, kurioms pavesta įgyvendinti viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę ir kurios pateikia pakankamų finansinių garantijų;

asmenims, kuriems pavestas konkrečių BUSP veiksmų vykdymas pagal ES sutarties V antraštinę dalį ir kurie nurodyti atitinkamame pagrindiniame teisės akte.

Jei nurodomas daugiau kaip vienas valdymo būdas, išsamią informaciją pateikti šio punkto pastabų skiltyje.

Pastabos

1 pastaba

Palyginimo tikslu nurodoma, kad dabartiniam EPI reglamentui skirti šie biudžeto asignavimai:

2017 m.:

- 0,840 mln. pagal EPI biudžeto eilutę (18 04 01 02),

- 0,561 mln. pagal ISA² programos biudžeto eilutę (26 03 01 00),

- 0,500 mln. bandomajam projektui „Naujos technologijos ir informacinės ir ryšių (IRT) priemonės, skirtos Europos piliečių iniciatyvoms (EPI) įgyvendinti ir supaprastinti“ (25 01 77 04).

2018 m. (šie biudžeto asignavimai bus patvirtinti priimant dabartinį pasiūlymą dėl teisės akto):

- 0,740 mln. pagal EPI biudžeto eilutę (18 04 01 02),

- 0,560 mln. pagal ISA² programos biudžeto eilutę (26 03 01 00).

2 pastaba

Prašom atkreipti dėmesį į tai, kad naujo reglamento priėmimo ir įsigaliojimo datų šiuo metu patvirtinti neįmanoma. Įgyvendinimo pradinio laikotarpio duomenis gali tekti atitinkamai koreguoti.

3 pastaba

Prašom atkreipti dėmesį į tai, kad pasiruošimo darbai, susiję su centrinės sistemos, skirtos pritarimo pareiškimams rinkti internetu, įdiegimu pagal pirmiau nurodytą 3 konkretų tikslą, bus pradėti jau 2018 m. naudojant 2018 m. biudžeto projekte numatytus asignavimus dabartiniam EPI reglamentui.

2.VALDYMO PRIEMONĖS

2.1.Stebėsenos ir atskaitomybės taisyklės

Nurodyti dažnumą ir sąlygas.

Stebėsenos ir atskaitomybės funkcijas užtikrina Komisijos darbuotojai pagal galiojančias taisykles, taikytinas Generaliniam sekretoriatui ir Informatikos GD veiklai.

2.2.Valdymo ir kontrolės sistema

2.2.1.Nustatyta rizika

Nepakankama informuotumo didinimo ir komunikacijos veikla galėtų lemti mažesnį dalyvavimą įgyvendinant priemonę, todėl registruotų ir sėkmingų iniciatyvų skaičiai, kaip nurodoma 1.4.3 punkte, būtų mažesni.

Nepakankamai veiksminga techninė ir organizacinė parama organizatoriams galėtų lemti mažesnį sėkmingų iniciatyvų skaičių, kaip nurodoma 1.4.3 punkte.

2.2.2.Informacija apie įdiegtą vidaus kontrolės sistemą

Būtų naudojama dabartinė Generalinio sekretoriato ir Informatikos GD vidaus kontrolės sistema.

2.2.3.Kontrolės sąnaudų ir naudos apskaičiavimas ir numatomo klaidų rizikos lygio vertinimas

Greičiausiai ši iniciatyva nedarys poveikio nei apskaičiuotoms bendroms su rizika susijusioms išlaidoms, nei kontrolės išlaidų rodikliui. Kaip nurodoma Generalinio sekretoriato 2016 m. metinėje veiklos ataskaitoje, bendros su rizika susijusios išlaidos yra 0 EUR, o kontrolės išlaidų rodiklis (kontrolės / mokėjimų išlaidos) – 1,74 %.

2.3.Sukčiavimo ir pažeidimų prevencijos priemonės

Nurodyti dabartines arba numatytas prevencijos ir apsaugos priemones.

Nėra duomenų.

3.NUMATOMAS PASIŪLYMO (INICIATYVOS) FINANSINIS POVEIKIS

3.1.Atitinkama (-os) daugiametės finansinės programos išlaidų kategorija (-os) ir biudžeto išlaidų eilutė (-ės)

·Dabartinės biudžeto eilutės

Daugiametės finansinės programos išlaidų kategorijas ir biudžeto eilutes nurodyti eilės tvarka.

Daugiametės finansinės programos išlaidų kategorija

Biudžeto eilutė

Išlaidų
rūšis

Įnašas

Numeris – 1A
Išlaidų kategorija „Konkurencingumas augimui ir užimtumui skatinti“

DA 35

ELPA šalių 36

šalių kandidačių 37

trečiųjų šalių

pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 2 dalies b punktą

26 03 01 00

DA

TAIP

TAIP

NE

TAIP 

Daugiametės finansinės programos išlaidų kategorija

Biudžeto eilutė

Išlaidų
rūšis

Įnašas

Numeris – 3
Išlaidų kategorija „Saugumas ir pilietybė“

DA / NDA 38

ELPA šalių 39

šalių kandidačių 40

trečiųjų šalių

pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 2 dalies b punktą

18 04 01 02

DA

NE

NE

NE

NE

33 02 01

DA

TAIP

TAIP

TAIP

NE

Daugiametės finansinės programos išlaidų kategorija

Biudžeto eilutė

Išlaidų
rūšis

Įnašas

Numeris – 5
Išlaidų kategorija „Administracinės išlaidos“

DA / NDA 41

ELPA šalių 42

šalių kandidačių 43

trečiųjų šalių

pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 2 dalies b punktą

25 01 01 01 01

25 01 02 11 01

25 01 02 11 02

26 01 01 01 01

NDA

NE

NE

NE

NE

Prašomos sukurti naujos biudžeto eilutės

Daugiametės finansinės programos išlaidų kategorijas ir biudžeto eilutes nurodyti eilės tvarka.

Daugiametės finansinės programos išlaidų kategorija

Biudžeto eilutė

Išlaidų
rūšis

Įnašas

Numeris
[…][Išlaidų kategorija..........…]

DA / NDA

ELPA šalių

šalių kandidačių

trečiųjų šalių

pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 2 dalies b punktą

[…][XX.YY.YY.YY]

TAIP / NE

TAIP / NE

TAIP / NE

TAIP / NE

3.2.Numatomas poveikis išlaidoms

[Šią dalį pildyti naudojant administracinio pobūdžio biudžeto duomenų apskaičiavimo lentelę (antrąjį šios finansinės pažymos priedo dokumentą), įkeltą į DECIDE tarnybų tarpusavio konsultacijoms.]

3.2.1.Numatomo poveikio išlaidoms santrauka

mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

Daugiametės finansinės programos išlaidų
kategorija

Numeris – 1A

Išlaidų kategorija „Konkurencingumas augimui ir užimtumui skatinti“

Informatikos GD

2019 metai

2020 metai

 Veiklos asignavimai

Biudžeto eilutės numeris 26 03 01 00

Įsipareigojimai

(1)

0,620

0,110

Mokėjimai

(2)

0,310

0,420

Biudžeto eilutės numeris

Įsipareigojimai

(1a)

Mokėjimai

(2a)

Administracinio pobūdžio asignavimai, finansuojami iš konkrečių programų rinkinio lėšų 44  

Biudžeto eilutės numeris

(3)

IŠ VISO asignavimų
Informatikos GD

Įsipareigojimai

=1+1a+3

0,620

0,110

Mokėjimai

=2 + 2a +3

0,310

0,420 IŠ VISO veiklos asignavimų

Įsipareigojimai

(4)

0,620

0,110

Mokėjimai

(5)

0,310

0,420

 IŠ VISO administracinio pobūdžio asignavimų, finansuojamų iš konkrečių programų rinkinio lėšų

(6)

IŠ VISO asignavimų
pagal daugiametės finansinės programos
1A IŠLAIDŲ KATEGORIJĄ

Įsipareigojimai

=4+6

0,620

0,110

Mokėjimai

=5+6

0,310

0,420

Daugiametės finansinės programos išlaidų
kategorija

Numeris – 3

Išlaidų kategorija „Saugumas ir pilietybė“

Generalinis sekretoriatas

2019 metai

2020 metai

 Veiklos asignavimai

Biudžeto eilutės numeris 18 04 01 02

Įsipareigojimai

(1)

1. 085

1,385

Mokėjimai

(2)

0,814

1,310

Biudžeto eilutės numeris

Įsipareigojimai

(1a)

Mokėjimai

(2a)

Administracinio pobūdžio asignavimai, finansuojami iš konkrečių programų rinkinio lėšų 45  

Biudžeto eilutės numeris

(3)

IŠ VISO asignavimų
Generaliniam sekretoriatui

Įsipareigojimai

=1+1a+3

1,085

1,385

Mokėjimai

=2+2a

+3

0,814

1,310

JUST GD

2019 metai

2020 metai

 Veiklos asignavimai

Biudžeto eilutės numeris 33 02 01

Įsipareigojimai

(1)

0,345

0,645

Mokėjimai

(2)

0,259

0,570

Biudžeto eilutės numeris

Įsipareigojimai

(1a)

Mokėjimai

(2a)

Administracinio pobūdžio asignavimai, finansuojami iš konkrečių programų rinkinio lėšų 46  

Biudžeto eilutės numeris

(3)

IŠ VISO asignavimų
JUST GD

Įsipareigojimai

=1+1a+3

0,345

0,645

Mokėjimai

=2+2a

+3

0,259

0,570 IŠ VISO veiklos asignavimų

Įsipareigojimai

(4)

1,430

2,030

Mokėjimai

(5)

1,073

1,880

 IŠ VISO administracinio pobūdžio asignavimų, finansuojamų iš konkrečių programų rinkinio lėšų

(6)

IŠ VISO asignavimų
pagal daugiametės finansinės programos

3 IŠLAIDŲ KATEGORIJĄ

Įsipareigojimai

=4+6

1,430

2,030

Mokėjimai

=5+6

1,073

1,880

Jei pasiūlymas (iniciatyva) daro poveikį kelioms išlaidų kategorijoms:

 IŠ VISO veiklos asignavimų

Įsipareigojimai

(4)

2,050

2,140

Mokėjimai

(5)

1,383

2,300

 IŠ VISO administracinio pobūdžio asignavimų, finansuojamų iš konkrečių programų rinkinio lėšų

(6)

IŠ VISO asignavimų
pagal daugiametės finansinės programos
1–4 IŠLAIDŲ KATEGORIJAS
(orientacinė suma)

Įsipareigojimai

=4+6

2,050

2,140

Mokėjimai

=5+6

1,383

2,300Daugiametės finansinės programos išlaidų
kategorija

5

„Administracinės išlaidos“

mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

2019 metai

2020 metai

Generalinis sekretoriatas

 Žmogiškieji ištekliai

0,828

0,828

 Kitos administracinės išlaidos

0,070

0,070

IŠ VISO Generaliniam sekretoriatui

Asignavimai

0,898

0,898

Informatikos GD

 Žmogiškieji ištekliai

0,173

0,173

 Kitos administracinės išlaidos

IŠ VISO Informatikos GD

Asignavimai

0,173

0,173

IŠ VISO asignavimų
pagal daugiametės finansinės programos

5 IŠLAIDŲ KATEGORIJĄ

(Iš viso įsipareigojimų = Iš viso mokėjimų)

1,071

1,071

mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

2019 metai

2020 metai

IŠ VISO asignavimų
pagal daugiametės finansinės programos

1–5 IŠLAIDŲ KATEGORIJAS

Įsipareigojimai

1,25 etato ekvivalentų

1,25 etato ekvivalentų

Mokėjimai

1,25 etato ekvivalentų

1,25 etato ekvivalentų

3.2.2.Numatomas poveikis veiklos asignavimams

   Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti veiklos asignavimai nenaudojami

   Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti veiklos asignavimai naudojami taip:

Įsipareigojimų asignavimai mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

Nurodyti tikslus ir rezultatus

2019 metai

2020 metai

REZULTATAI

Rūšis 47

Vidutinės sąnaudos

Skaičius

Sąnaudos

Skaičius

Sąnaudos

3 KONKRETUS TIKSLAS

EPI skirta centrinė internetinė pritarimo pareiškimų rinkimo sistema ir registras
Kūrimas, priežiūra ir parama, infrastruktūra

Programinė įranga, infrastruktūra, paslaugos

1,095

1

0,950

1

1,240

3 konkretaus tikslo tarpinė suma

1

0,950

1

1,240

4 KONKRETUS TIKSLAS

EPI skirta internetinė bendradarbiavimo platforma

Platformos kūrimas, priežiūra ir parama, valdymas, infrastruktūra

Programinė įranga, infrastruktūra, paslaugos

0,400

1

0,400

1

0,400

4 konkretaus tikslo tarpinė suma

1

0,400

1

0,400

5 KONKRETUS TIKSLAS

Komunikacijos ir informavimo veikla

Paslaugos

0,400

1

0,500

1

0,300

5 konkretaus tikslo tarpinė suma

1

0,500

1

0,300

6 KONKRETUS TIKSLAS

Užregistruotų iniciatyvų vertimas

Paslaugos

0,050

100

0,050

100

0,050

6 konkretaus tikslo tarpinė suma

100

0,050

100

0,050

7 KONKRETUS TIKSLAS

Susitikimų su iniciatyvų organizatoriais organizavimas

Tiesioginės sutartys, paslaugos

0,150

5

0,150

5

0,150

7 konkretaus tikslo tarpinė suma

5

0,150

5

0,150

IŠ VISO SĄNAUDŲ

2,050

2,140

Prašomų asignavimų pagrindas

3 tikslas Įdiegti centrinę internetinę pritarimo pareiškimų rinkimo sistemą ir EPI registrą

Dabartiniame pasiūlyme aiškiai numatoma centrinė internetinė pritarimo pareiškimų rinkimo sistema. Ją turi įdiegti ir valdyti Komisija (10 straipsnis).

Ši sistema nebuvo numatyta pirmame EPI reglamente, kuriame numatyta tik tai, kad Komisija yra atsakinga už internetinio pritarimo pareiškimų rinkimo programinės įrangos kūrimą ir priežiūrą.

Internetinis EPI registras jau yra numatytas pirmame EPI reglamente, o pagal naująjį reglamentą jį numatoma prižiūrėti (4 straipsnio 3 dalis).

Su internetinio rinkimo programinės įrangos ir EPI registro kūrimu ir priežiūra susijęs biudžetas 2017 m. siekia 685 tūkst. EUR. Jis finansuojamas iš dalies pagal ISA² programos biudžeto eilutę 26 03 01 00 (finansavimas iš esmės skirtas internetinio rinkimo programinei įrangai) ir iš dalies pagal EPI biudžeto eilutę 18 04 01 02.

Pagal prognozes šiam dabartinio pasiūlymo tikslui įgyvendinti skirtos sumos atitinka internetinio pritarimo pareiškimų rinkimo proceso tyrimo, kurį Komisija vykdė 2017 m., išvadas.

4 tikslas. Teikti techninę ir organizacinę paramą EPI organizatoriams EPI skirtoje internetinėje bendradarbiavimo platformoje, valdomoje kartu su išorės partneriu

Pasiūlymo 4 straipsnio 2 dalyje numatoma naudoti internetinę bendradarbiavimo platformą kaip nuolatinę priemonę EPI įgyvendinimui remti. Pirmame EPI reglamente platforma nebuvo numatyta.

Pagal naują reglamentą platformai bus reikalingas reguliarus finansavimas. Siūloma kasmet skirti 400 tūkst. EUR metinį biudžetą, iš kurio turėtų būti padengiamos platformos valdymo bendradarbiaujant su išorės partneriu išlaidos, taip pat IT kūrimo, priežiūros, paramos ir infrastruktūros išlaidos.

5 tikslas. Skatinti EPI priemonės naudojimą pasitelkus komunikacijos ir informavimo priemones

Nauju siūlomo reglamento 17 straipsniu Europos Komisija įpareigojama vykdyti komunikacijos veiklą, kuria didinamas visuomenės informuotumas apie Europos piliečių iniciatyvą.

2017 m. komunikacijos veikla finansuojama pagal EPI biudžeto eilutę 18 04 01 02, kuriai iš viso skirta 840 tūkst. EUR asignavimų. Siūlomame 2018 m. biudžete EPI biudžeto eilutei 18 04 01 02 numatyta skirti 740 tūkst. EUR.

Siūlomi metiniai asignavimai šiam tikslui yra 500 tūkst. EUR 2019 m., o vėliau 300 tūkst. EUR per metus.

6 tikslas. Versti užregistruotas iniciatyvas

Naujo EPI reglamento pasiūlyme nustatomas Komisijos užregistruotų iniciatyvų vertimas į visas oficialiąsias ES kalbas (4 straipsnio 4 dalis). Dabartiniame reglamente tai nebuvo numatyta.

50 tūkst. EUR biudžetas turėtų būti pakankamas per metus išversti iki 100 užregistruotų iniciatyvų.

7 tikslas. Rengti susitikimus su organizatoriais, kai juos Komisija pasikviečia į nagrinėjimo procedūrą patvirtinus iniciatyvą

Šie asignavimai daugiausia bus naudojami padengti organizatorių kelionės išlaidoms, kai juos į susitikimą dėl sėkmingos iniciatyvos nagrinėjimo procedūros pakvies Komisija. Kitos galimos išlaidos būtų patiriamos dėl susijusios logistikos veiklos ir prekių. 

3.2.3.Numatomas poveikis administracinio pobūdžio asignavimams

3.2.3.1.Santrauka

   Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti administracinio pobūdžio asignavimų nenaudojama

   Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti administracinio pobūdžio asignavimai naudojami taip:

mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

2019

2020

Pagal daugiametės finansinės programos 5 IŠLAIDŲ KATEGORIJĄ

Žmogiškieji ištekliai

1,001

1,001

Kitos administracinės išlaidos

0,070

0,070

Daugiametės finansinės programos
5 IŠLAIDŲ KATEGORIJA

1,071

1,071

Neįtraukta į daugiametės finansinės programos 48
5 IŠLAIDŲ KATEGORIJĄ

Žmogiškieji ištekliai

Kitos administracinio
pobūdžio išlaidos

Tarpinė suma,
neįtraukta į daugiametės finansinės programos
5 IŠLAIDŲ KATEGORIJĄ

IŠ VISO

1,071

1,071

Žmogiškųjų išteklių ir kitų administracinio pobūdžio išlaidų asignavimų poreikiai bus tenkinami iš GD asignavimų, jau paskirtų priemonei valdyti ir (arba) perskirstytų generaliniame direktorate, ir prireikus finansuojami iš papildomų lėšų, kurios atsakingam GD gali būti skiriamos pagal metinę asignavimų skyrimo procedūrą ir atsižvelgiant į biudžeto apribojimus.

3.2.3.2.Numatomi žmogiškųjų išteklių poreikiai

   Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti žmogiškųjų išteklių nenaudojama.

   Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti žmogiškieji ištekliai naudojami taip:

Sąmatą surašyti etatų vienetais

2019

2020

•Etatų plano pareigybės (pareigūnai ir laikinieji darbuotojai)

25 01 01 01 (Komisijos būstinė ir atstovybės)

4 etato ekvivalentų, AD +

2 etato ekvivalentų, AST

4 etato ekvivalentų, AD +

2 etato ekvivalentų, AST

26 01 01 01 (Komisijos būstinė ir atstovybės)

0,25 etato ekvivalentų, AD +

1 etato ekvivalento, AST 

0,25 etato ekvivalentų, AD +

1 etato ekvivalento, AST

XX 01 01 02 (Delegacijos)

XX 01 05 01 (Netiesioginiai moksliniai tyrimai)

10 01 05 01 (Tiesioginiai moksliniai tyrimai)

Išorės darbuotojai (etatų vienetais) 49

XX 01 02 01 (CA, SNE, INT finansuojami iš bendrojo biudžeto)

XX 01 02 02 (CA, LA, SNE, INT ir JED delegacijose)

XX 01 04 yy  50

- būstinėje

- atstovybėse

XX 01 05 02 (CA, SNE, INT – netiesioginiai moksliniai tyrimai)

10 01 05 02 (CA, SNE, INT – tiesioginiai moksliniai tyrimai)

Kitos biudžeto eilutės (nurodyti)

IŠ VISO

4,25 etato ekvivalentų, AD +

3 etato ekvivalentų, AST

4,25 etato ekvivalentų, AD +

3 etato ekvivalentų, AST

XX yra atitinkama politikos sritis arba biudžeto antraštinė dalis.

Žmogiškųjų išteklių poreikiai bus tenkinami panaudojant GD darbuotojus, jau paskirtus priemonei valdyti ir (arba) perskirstytus generaliniame direktorate, ir prireikus finansuojami iš papildomų lėšų, kurios atsakingam GD gali būti skiriamos pagal metinę asignavimų skyrimo procedūrą ir atsižvelgiant į biudžeto apribojimus.

Vykdytinų užduočių aprašymas:

Pareigūnai ir laikinieji darbuotojai

1 tikslas. Veiksmingai valdyti su Europos piliečių iniciatyvos įgyvendinimu susijusias administracines procedūras ir teikti paramą organizatoriams

2 tikslas. Teikti techninę paramą EPI organizatoriams ir valdyti susijusius IT projektus

Išorės darbuotojai

3.2.4.Suderinamumas su dabartine daugiamete finansine programa

   Pasiūlymas (iniciatyva) atitinka dabartinę daugiametę finansinę programą.

   Atsižvelgiant į pasiūlymą (iniciatyvą), reikės pakeisti daugiametės finansinės programos atitinkamos išlaidų kategorijos programavimą.

Paaiškinti, kaip reikia pakeisti programavimą, ir nurodyti atitinkamas biudžeto eilutes bei sumas.

[…]

   Įgyvendinant pasiūlymą (iniciatyvą) būtina taikyti lankstumo priemonę arba patikslinti daugiametę finansinę programą.

Paaiškinti, ką reikia atlikti, ir nurodyti atitinkamas išlaidų kategorijas, biudžeto eilutes ir sumas.

[…]

3.2.5.Trečiųjų šalių įnašai

Pasiūlyme (iniciatyvoje) nenumatyta bendro su trečiosiomis šalimis finansavimo.

Pasiūlyme (iniciatyvoje) numatytas bendras finansavimas apskaičiuojamas taip:

Asignavimai mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

N metai

N+1 metai

N+2 metai

N+3 metai

Atsižvelgiant į poveikio trukmę įterpti reikiamą metų skaičių (žr. 1.6 punktą)

Iš viso

Nurodyti bendrą finansavimą teikiančią įstaigą 

IŠ VISO bendrai finansuojamų asignavimų3.3.Numatomas poveikis įplaukoms

   Pasiūlymas (iniciatyva) neturi finansinio poveikio įplaukoms.

   Pasiūlymas (iniciatyva) turi finansinį poveikį:

   nuosaviems ištekliams

   įvairioms įplaukoms

mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

Biudžeto įplaukų eilutė

Einamųjų finansinių metų asignavimai

Pasiūlymo (iniciatyvos) poveikis 51

N metai

N+1 metai

N+2 metai

N+3 metai

Atsižvelgiant į poveikio trukmę įterpti reikiamą metų skaičių (žr. 1.6 punktą)

... straipsnis

Įvairių asignuotųjų įplaukų atveju nurodyti biudžeto išlaidų eilutę (-es), kuriai (-ioms) daromas poveikis.

[…]

Nurodyti poveikio įplaukoms apskaičiavimo metodą.

[…]

(1)

   2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 211/2011 dėl piliečių iniciatyvos (OL L 65, 2011 3 11, p. 1).

(2)

   2011 m. lapkričio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1179/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 211/2011 dėl piliečių iniciatyvos nustatomos internetinių pritarimo pareiškimų rinkimo sistemų techninės specifikacijos (OL L 301, 2011 11 18, p. 3).

(3)

   Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai „Reglamento (ES) Nr. 211/2011 dėl piliečių iniciatyvos taikymo ataskaita“, COM(2015) 145 final.

(4)

   2015 m. spalio 28 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos piliečių iniciatyvos (P8_TA(2015)0382).

(5)

   Jeano-Claude’o Junckerio pranešimas „Nauja pradžia Europai. Mano darbotvarkė: darbo vietų kūrimas, augimas, teisingumas ir demokratiniai pokyčiai (politinės gairės būsimai Europos Komisijai)“.

(6) SESV 20 straipsnio 2 dalies b punktas ir 22 straipsnis ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 39 ir 40 straipsniai.
(7)

   Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Geresnis reglamentavimas – geresni rezultatai. ES darbotvarkė“, COM(2015) 215 final.

(8)

   2017 m. ES pilietybės ataskaita „Piliečių teisių stiprinimas demokratinių pokyčių Sąjungoje“.

(9) 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1381/2013, kuriuo nustatoma Teisių, lygybės ir pilietiškumo programa 2014–2020 m. laikotarpiu (OL L 354, 2013 12 28, p. 62–72); 2014 m. balandžio 14 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 390/2014, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. laikotarpio programa „Europa piliečiams“ (OL L 115, 2014 4 17).
(10) Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „2016–2020 m. ES e. valdžios veiksmų planas. Valdžios skaitmeninių permainų spartinimas“, COM(2016) 179 final.
(11) 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1–88).
(12) 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1–22).
(13) 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL L 257, 2014 8 28, p. 73–114).
(14) Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „2016–2020 m. ES e. valdžios veiksmų planas. Valdžios skaitmeninių permainų spartinimas“, COM(2016) 179 final.
(15) Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos bendrosios skaitmeninės rinkos strategija“, COM(2015) 192 final.
(16) Tai visų pirma du Europos Parlamento tyrimai „European Citizens’ Initiative – First lessons of implementation“ („Europos piliečių iniciatyva. Pirmosios įgyvendinimo pamokos“) ir „Implementation of the European Citizens’ Initiative“ („Europos piliečių iniciatyvos įgyvendinimas“); Europos ombudsmeno savo iniciatyva atliktas tyrimas dėl Europos piliečių iniciatyvos; 2015 m. balandžio mėn. ir 2016 m. balandžio 20 d. surengtų EPI dienų išvados; 2015 m. spalio mėn. Regionų komiteto nuomonė; 2015 m. spalio mėn. Europos Parlamento rezoliucija; 2016 m. birželio mėn. REFIT platformos dalyvių nuomonė ir 2016 m. liepos mėn. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė.
(17) http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/regulation-review  
(18) http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/legislative-framework
(19) https://ec.europa.eu/info/files/refit-platform-recommendations-european-citizen-initiative_en
(20) OL C […], […], p. […].
(21) OL C […], […], p. […].
(22) 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 211/2011 dėl piliečių iniciatyvos (OL L 65, 2011 3 11, p. 1–22).
(23) 2011 m. lapkričio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1179/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 211/2011 dėl piliečių iniciatyvos nustatomos internetinių pritarimo pareiškimų rinkimo sistemų techninės specifikacijos (OL L 301, 2011 11 18, p. 3–9).
(24) COM(2015) 145 final.
(25) 2014/2257(INI).
(26) 2017 m. sausio 10 d. Komisijos sprendimas (ES, Euratomas) 2017/46 dėl Europos Komisijos ryšių ir informacinių sistemų saugumo (OL L 6, 2017 1 11, p. 40–51).
(27) Reglamentas (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje (OL L 257, 2014 8 28, p. 73–114).
(28) Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).
(29) [2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1–22).]
(30) 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13–18).
(31) OL C […], […], p. […].
(32) VGV – veikla grindžiamas valdymas, VGB – veikla grindžiamas biudžeto sudarymas.
(33) Kaip nurodyta Finansinio reglamento 54 straipsnio 2 dalies a arba b punkte.
(34) Informacija apie valdymo būdus ir nuorodos į Finansinį reglamentą pateikiamos svetainėje „BudgWeb“ https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(35) DA – diferencijuotieji asignavimai, NDA – nediferencijuotieji asignavimai.
(36) ELPA – Europos laisvosios prekybos asociacija.
(37) Šalių kandidačių ir, kai taikoma, Vakarų Balkanų potencialių šalių kandidačių.
(38) DA – diferencijuotieji asignavimai, NDA – nediferencijuotieji asignavimai.
(39) ELPA – Europos laisvosios prekybos asociacija.
(40) Šalių kandidačių ir, kai taikoma, Vakarų Balkanų potencialių šalių kandidačių.
(41) DA – diferencijuotieji asignavimai, NDA – nediferencijuotieji asignavimai.
(42) ELPA – Europos laisvosios prekybos asociacija.
(43) Šalių kandidačių ir, kai taikoma, Vakarų Balkanų potencialių šalių kandidačių.
(44) Techninė ir (arba) administracinė pagalba bei išlaidos ES programų ir (arba) veiksmų įgyvendinimui remti (buvusios BA eilutės), netiesioginiai moksliniai tyrimai, tiesioginiai moksliniai tyrimai.
(45) Techninė ir (arba) administracinė pagalba bei išlaidos ES programų ir (arba) veiksmų įgyvendinimui remti (buvusios BA eilutės), netiesioginiai moksliniai tyrimai, tiesioginiai moksliniai tyrimai.
(46) Techninė ir (arba) administracinė pagalba bei išlaidos ES programų ir (arba) veiksmų įgyvendinimui remti (buvusios BA eilutės), netiesioginiai moksliniai tyrimai, tiesioginiai moksliniai tyrimai.
(47) Rezultatai – tai būsimi produktai ir paslaugos (pvz., finansuota studentų mainų, nutiesta kelių kilometrų ir kt.).
(48) Techninė ir (arba) administracinė pagalba bei išlaidos ES programų ir (arba) veiksmų įgyvendinimui remti (buvusios BA eilutės), netiesioginiai moksliniai tyrimai, tiesioginiai moksliniai tyrimai.
(49) CA – sutartininkas („Contract Agent“); LA – vietinis darbuotojas („Local Agent“); SNE – deleguotasis nacionalinis ekspertas („Seconded National Expert“); INT – per agentūrą įdarbintas darbuotojas („Intérimaire“); JED – jaunesnysis delegacijos ekspertas („Junior Expert in Delegations“).
(50) Neviršijant viršutinės ribos, nustatytos išorės darbuotojams, finansuojamiems iš veiklos asignavimų (buvusių BA eilučių).
(51) Tradiciniai nuosavi ištekliai (muitai, cukraus mokesčiai) turi būti nurodomi grynosiomis sumomis, t. y. iš bendros sumos atskaičius 25 % surinkimo sąnaudų.

Briuselis, 2017 09 13

COM(2017) 482 final

PRIEDAI

prie

Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento

dėl Europos piliečių iniciatyvos

{SWD(2017) 294 final}


PRIEDAI

1 PRIEDAS

Minimalus pasirašiusiųjų valstybėje narėje skaičius

Belgija

15 750

Bulgarija

12 750

Čekija

15 750

Danija

9 750

Vokietija

72 000

Estija

4 500

Airija

8 250

Graikija

15 750

Ispanija

40 500

Prancūzija

55 500

Kroatija

8 250

Italija

54 750

Kipras

4 500

Latvija

6 000

Lietuva

8 250

Liuksemburgas

4 500

Vengrija

15 750

Мalta

4 500

Nyderlandai

19 500

Austrija

13 500

Lenkija

38 250

Portugalija

15 750

Rumunija

24 000

Slovėnija

6 000

Slovakija

9 750

Suomija

9 750

Švedija

15 000

Jungtinė Karalystė

54 750

II PRIEDAS

INFORMACIJA, KURIĄ REIKIA PATEIKTI REGISTRUOJANT INICIATYVĄ

1. Iniciatyvos pavadinimas (ne daugiau kaip 100 ženklų).

2. Iniciatyvos, dėl kurios Komisija raginama imtis veiksmų, turinys (ne daugiau kaip 1 000 ženklų).

3. Sutarčių nuostatos, kurias organizatoriai laiko svarbiomis siūlomam veiksmui.

4. Visi septynių organizatorių grupės narių, gyvenančių septyniose skirtingose valstybėse narėse, vardai ir pavardės, adresai, pilietybės ir gimimo datos, konkrečiai nurodant atstovą, pavaduotoją ir jų el. pašto adresus bei telefono numerius 1 .

Jei tarp pirmesnėje pastraipoje nurodytų septynių narių nėra atstovo ir (arba) pavaduotojo, pateikiami visi pastarųjų vardai ir pavardės, adresai, pilietybės, gimimo datos, el. pašto adresai bei telefono numeriai.

5. Dokumentai, kuriais įrodomi kiekvieno iš 4 punkte nurodytų septynių narių ir atstovo bei pavaduotojo, jei jų nėra tarp tų septynių narių, visi vardai ir pavardės, adresai, pilietybės ir gimimo datos.

6. Kitų organizatorių grupės narių vardai ir pavardės.

7. 5 straipsnio 7 dalyje nurodytoje situacijoje, priklausomai nuo konkretaus atvejo, – dokumentai, kuriais įrodomas juridinio subjekto įsteigimas pagal valstybės narės teisę būtent tam tikrai iniciatyvai valdyti ir organizatorių grupės nario, paskirto jos atstovu, įgaliojimas veikti juridinio subjekto vardu.

8. Visi paramos ir finansavimo iniciatyvai šaltiniai registracijos metu.

2Daugiau informacijos apie iniciatyvos objektą, tikslus ir priežastis iniciatyvos organizatoriai gali pateikti priede. Jei nori, jie taip pat gali pateikti teisės akto projektą.

III PRIEDAS

PRITARIMO PAREIŠKIMO FORMA. A dalis 3
(valstybėms narėms, kurios nereikalauja pateikti asmens kodo ir (arba) asmens tapatybės dokumento numerio dalies)

Privaloma pildyti visus šios formos langelius.

IŠ ANKSTO PILDO ORGANIZATORIŲ GRUPĖ:    

1. Visi pasirašiusieji šią formą yra piliečiai:    Iš kiekvieno sąrašo pažymėkite tik vieną valstybę narę.

   

2. Europos Komisijos registracijos Nr.:     3. Rinkimo laikotarpio pradžios ir pabaigos datos:    

4. Europos Komisijos registre užregistruotos šios iniciatyvos interneto adresas:        

5. Šios iniciatyvos pavadinimas:         

6. Iniciatyvos turinys:     

7. Registruotų asmenų ryšiams vardai, pavardės ir el. pašto adresai [ir 5 straipsnio 7 dalyje nurodytoje situacijoje, priklausomai nuo konkretaus atvejo: juridinio subjekto pavadinimas ir buveinės šalis]:     

8. Šios iniciatyvos interneto svetainė (jei yra):     

TO BE COMPLETED BY THE SIGNATORIES IN CAPITAL LETTERS:

DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS PILDO PASIRAŠANTIEJI:

„Patvirtinu, kad šioje formoje pateikta informacija yra teisinga ir kad šiai iniciatyvai dar nesu pritaręs.“

VISI VARDAI

PAVARDĖS

GYVENAMOJI VIETA
(gatvė, numeris, pašto kodas, miestas, šalis)

GIMIMO
DATA

DATA

PARAŠAS 4

Privatumo pareiškimas 5 dėl popieriuje arba per individualias internetines rinkimo sistemas renkamų pritarimo pareiškimų

Pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (Reglamento (ES) 2016/679) 13 straipsnį su Europos piliečių iniciatyvos organizatorių grupei šioje formoje pateiktais asmens duomenimis kompetentingos institucijos galės susipažinti tik siekdamos patikrinti ir patvirtinti gautų galiojančių pritarimo šiai piliečių iniciatyvai pareiškimų skaičių (žr. [...] Europos Parlamento ir Tarybos reglamento [...] dėl Europos piliečių iniciatyvos [12] straipsnį) ir prireikus jie bus toliau tvarkomi administracinio ar teisinio proceso, susijusio su šia piliečių iniciatyva, tikslu (žr. [...] Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) [...] dėl Europos piliečių iniciatyvos [18] straipsnio [5] dalį). Duomenys negali būti naudojami jokiu kitu tikslu.

Duomenų subjektai turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, ištaisyti su jais susijusius netikslius duomenis, juos ištrinti ir apriboti asmens duomenų tvarkymą. Duomenų subjektai turi teisę prieštarauti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys.

Visi pritarimo pareiškimai bus sunaikinti vėliausiai per 18 mėnesių nuo pritarimo piliečių iniciatyvai pareiškimų rinkimo pradžios datos arba – administracinio ar teisinio proceso atveju – vėliausiai per tris mėnesius nuo minėto proceso baigimo dienos.

Neapribojant galimybių imtis kitų administracinių arba teisminių teisių gynimo priemonių, kiekvienas duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma valstybėje narėje, kurioje yra jo nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas pažeidimas, jeigu duomenų subjektas mano, kad su juo susijęs asmens duomenų tvarkymas atliekamas pažeidžiant Reglamentą (ES) 2016/679.

Duomenų valdytojo kontaktiniai duomenys:     Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (jei yra):    

Privatumo pareiškimas dėl internetu per centrinę internetinę rinkimo sistemą renkamų pritarimo pareiškimų

Pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (Reglamento (ES) 2016/679) 13 straipsnį ir 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo 11 straipsnį su Europos Komisijai šioje formoje pateiktais asmens duomenimis kompetentingos institucijos galės susipažinti tik siekdamos patikrinti ir patvirtinti gautų galiojančių pritarimo šiai piliečių iniciatyvai pareiškimų skaičių (žr. [...] Europos Parlamento ir Tarybos reglamento [...] dėl Europos piliečių iniciatyvos [12] straipsnį) ir prireikus jie bus toliau tvarkomi administracinio ar teisinio proceso, susijusio su šia piliečių iniciatyva, tikslu (žr. [...] Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) [...] dėl Europos piliečių iniciatyvos 18 straipsnio 5 dalį). Duomenys negali būti naudojami jokiu kitu tikslu. Duomenų subjektai turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, ištaisyti su jais susijusius netikslius duomenis, juos ištrinti ir apriboti asmens duomenų tvarkymą. Duomenų subjektai turi teisę prieštarauti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys. Visi pritarimo pareiškimai bus sunaikinti vėliausiai per 18 mėnesių nuo pritarimo piliečių iniciatyvai pareiškimų rinkimo pradžios datos arba – administracinio ar teisinio proceso atveju – vėliausiai per tris mėnesius nuo minėto proceso baigimo dienos. Neapribojant galimybių imtis teisminių teisių gynimo priemonių, kiekvienas duomenų subjektas gali pateikti skundą Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui, jeigu jis mano, kad tvarkydama jo asmens duomenis Europos Komisija pažeidė Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 16 straipsnyje nustatytas jo teises. Neapribojant galimybių imtis kitų administracinių arba teisminių teisių gynimo priemonių, kiekvienas duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma valstybėje narėje, kurioje yra jo nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas pažeidimas, jeigu duomenų subjektas mano, kad su juo susijęs asmens duomenų tvarkymas atliekamas pažeidžiant Reglamentą (ES) 2016/679.

Duomenų valdytojo kontaktiniai duomenys:     Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (jei yra):    

PRITARIMO PAREIŠKIMO FORMA. B dalis 6
(valstybėms narėms, kurios reikalauja pateikti asmens kodo ir (arba) asmens tapatybės dokumento numerio dalį)

Privaloma pildyti visus šios formos langelius.

IŠ ANKSTO PILDO ORGANIZATORIŲ GRUPĖ:

1. Visi pasirašiusieji šią formą yra piliečiai:

Iš kiekvieno sąrašo pažymėkite tik vieną valstybę narę.

Daugiau informacijos apie asmens kodą ar asmens tapatybės dokumento numerį, iš kurių vieną privaloma pateikti, pateikiama Komisijos oficialaus Europos piliečių iniciatyvų registro svetainėje.

2. Europos Komisijos registracijos Nr.:     3. Rinkimo laikotarpio pradžios ir pabaigos datos.    

4. Europos Komisijos registre užregistruotos šios iniciatyvos interneto adresas:     

5. Šios iniciatyvos pavadinimas:     

6. Iniciatyvos turinys:     

7. Registruotų asmenų ryšiams vardai, pavardės ir el. pašto adresai: [ir 5 straipsnio 7 dalyje nurodytoje situacijoje, priklausomai nuo konkretaus atvejo: juridinio subjekto pavadinimas ir buveinės šalis]:     

8. Šios iniciatyvos interneto svetainė (jei yra):     

DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS PILDO PASIRAŠANTIEJI:

„Patvirtinu, kad šioje formoje pateikta informacija yra teisinga ir kad šiai iniciatyvai dar nesu pritaręs.“

VISI VARDAI

PAVARDĖS

PASKUTINIAI KETURI ASMENS KODO /

ASMENS TAPATYBĖS DOKUMENTO NUMERIO ŽENKLAI

ASMENS KODO ARBA ASMENS TAPATYBĖS DOKUMENTO RŪŠIS

DATA

PARAŠAS 7

Privatumo pareiškimas 8 dėl popieriuje arba per individualias internetines rinkimo sistemas renkamų pritarimo pareiškimų

Pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (Reglamento (ES) 2016/679) 13 straipsnį su Europos piliečių iniciatyvos organizatorių grupei šioje formoje pateiktais asmens duomenimis kompetentingos institucijos galės susipažinti tik siekdamos patikrinti ir patvirtinti gautų galiojančių pritarimo šiai piliečių iniciatyvai pareiškimų skaičių (žr. [...] Europos Parlamento ir Tarybos reglamento [...] dėl Europos piliečių iniciatyvos [12] straipsnį) ir prireikus jie bus toliau tvarkomi administracinio ar teisinio proceso, susijusio su šia piliečių iniciatyva, tikslu (žr. [...] Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) [...] dėl Europos piliečių iniciatyvos [18] straipsnio [5] dalį). Duomenys negali būti naudojami jokiu kitu tikslu.

Duomenų subjektai turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, ištaisyti su jais susijusius netikslius duomenis, juos ištrinti ir apriboti asmens duomenų tvarkymą. Duomenų subjektai turi teisę prieštarauti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys. Visi pritarimo pareiškimai bus sunaikinti vėliausiai per 18 mėnesių nuo pritarimo piliečių iniciatyvai pareiškimų rinkimo pradžios datos arba – administracinio ar teisinio proceso atveju – vėliausiai per tris mėnesius nuo minėto proceso baigimo dienos. Neapribojant galimybių imtis kitų administracinių arba teisminių teisių gynimo priemonių, kiekvienas duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma valstybėje narėje, kurioje yra jo nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas pažeidimas, jeigu duomenų subjektas mano, kad su juo susijęs asmens duomenų tvarkymas atliekamas pažeidžiant Reglamentą (ES) 2016/679.

Duomenų valdytojo kontaktiniai duomenys:     Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (jei yra):    

Privatumo pareiškimas dėl internetu per centrinę internetinę rinkimo sistemą renkamų pritarimo pareiškimų

Pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (Reglamento (ES) 2016/679) 13 straipsnį ir 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo 11 straipsnį su Europos Komisijai šioje formoje pateiktais asmens duomenimis kompetentingos institucijos galės susipažinti tik siekdamos patikrinti ir patvirtinti gautų galiojančių pritarimo šiai piliečių iniciatyvai pareiškimų skaičių (žr. [...] Europos Parlamento ir Tarybos reglamento [...] dėl Europos piliečių iniciatyvos [12] straipsnį) ir prireikus jie bus toliau tvarkomi administracinio ar teisinio proceso, susijusio su šia piliečių iniciatyva, tikslu (žr. [...] Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) [...] dėl Europos piliečių iniciatyvos 18 straipsnio 5 dalį). Duomenys negali būti naudojami jokiu kitu tikslu. Duomenų subjektai turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, ištaisyti su jais susijusius netikslius duomenis, juos ištrinti ir apriboti asmens duomenų tvarkymą. Duomenų subjektai turi teisę prieštarauti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys. Visi pritarimo pareiškimai bus sunaikinti vėliausiai per 18 mėnesių nuo pritarimo piliečių iniciatyvai pareiškimų rinkimo pradžios datos arba – administracinio ar teisinio proceso atveju – vėliausiai per tris mėnesius nuo minėto proceso baigimo dienos. Neapribojant galimybių imtis teisminių teisių gynimo priemonių, kiekvienas duomenų subjektas gali pateikti skundą Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui, jeigu jis mano, kad tvarkydama jo asmens duomenis Europos Komisija pažeidė Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 16 straipsnyje nustatytas jo teises. Neapribojant galimybių imtis kitų administracinių arba teisminių teisių gynimo priemonių, kiekvienas duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma valstybėje narėje, kurioje yra jo nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas pažeidimas, jeigu duomenų subjektas mano, kad su juo susijęs asmens duomenų tvarkymas atliekamas pažeidžiant Reglamentą (ES) 2016/679.

Duomenų valdytojo kontaktiniai duomenys:     Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (jei yra):    

IV PRIEDAS

SERTIFIKATAS, KURIUO PATVIRTINAMA INTERNETINĖS PRITARIMO PAREIŠKIMŲ RINKIMO SISTEMOS ATITIKTIS [...] EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTUI (ES) Nr. [...] DĖL EUROPOS PILIEČIŲ INICIATYVOS

... (valstybės narės pavadinimas) ... (kompetentingos institucijos pavadinimas) patvirtina, kad individuali internetinė pritarimo pareiškimų rinkimo sistema ... (svetainės adresas), skirta pritarimo ...(iniciatyvos pavadinimas), kurios registracijos Nr. ... (iniciatyvos registracijos Nr.), pareiškimams rinkti, atitinka susijusias [...] Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. [...] dėl Europos piliečių iniciatyvos nuostatas.

Data, parašas ir kompetentingos institucijos oficialus spaudas:

V PRIEDAS

PRITARIMO PAREIŠKIMŲ TEIKIMO VALSTYBIŲ NARIŲ KOMPETENTINGOMS INSTITUCIJOMS FORMA

1. Visi asmenų ryšiams (organizatorių grupės atstovo ir pavaduotojo) vardai ir pavardės arba visas iniciatyvą valdančio juridinio subjekto pavadinimas arba visi jo atstovo vardai ir pavardės, taip pat asmenų ryšiams, juridinio subjekto arba jo atstovo adresai ir el. pašto adresai:

2. Iniciatyvos pavadinimas:

3. Komisijos registracijos Nr.:

4. Registracijos data:

5. Pasirašiusiųjų, kurie yra (valstybės narės pavadinimas) piliečiai, skaičius:

6. Bendras surinktų pritarimo pareiškimų skaičius:

7. Valstybių narių, kuriose riba pasiekta, skaičius:

8. Priedai:

(Prašome pridėti visus pasirašiusiųjų, kurie yra atitinkamos valstybės narės piliečiai, pritarimo pareiškimus.

Jei taikytina, pridėkite atitinkamą individualios internetinės pritarimo pareiškimų rinkimo sistemos atitikties [...] Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (ES) Nr. [...] dėl Europos piliečių iniciatyvos sertifikatą.)

9. Patvirtinu, kad šioje formoje pateikta informacija yra teisinga ir kad pritarimo pareiškimai surinkti pagal [...] Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. [...] dėl Europos piliečių iniciatyvos [...] straipsnį.

10. Data ir vieno iš asmenų ryšiams (atstovo arba pavaduotojo 9 ) arba juridinio subjekto atstovo parašas:

VI PRIEDAS

SERTIFIKATAS, KURIUO PATVIRTINAMAS GALIOJANČIŲ PRITARIMO PAREIŠKIMŲ, SURINKTŲ … (VALSTYBĖS NARĖS PAVADINIMAS), SKAIČIUS

... (valstybės narės pavadinimas) ... (kompetentingos institucijos pavadinimas), atlikusi reikiamus patikrinimus pagal [...] Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) [...] dėl Europos piliečių iniciatyvos 12 straipsnį, patvirtina, kad ... (galiojančių pritarimo pareiškimų skaičius) pritarimo iniciatyvai, kurios registracijos Nr. ... (iniciatyvos registracijos Nr.), pareiškimai (-ų) yra galiojantys pagal to reglamento nuostatas.

Data, parašas ir oficialus spaudas

VII PRIEDAS

INICIATYVOS TEIKIMO EUROPOS KOMISIJAI FORMA

1. Iniciatyvos pavadinimas:

2. Komisijos registracijos Nr.:

3. Registracijos data:

4. Gautų galiojančių pritarimo pareiškimų skaičius (turi būti mažiausiai vienas milijonas):

5. Valstybių narių patvirtintas pasirašiusiųjų skaičius:

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

HR

IT

CY

LV

LT

LU

Pasirašiusiųjų skaičius

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

IŠ VISO

Pasirašiusiųjų skaičius

6. Visi asmenų ryšiams (organizatorių grupės atstovo ir pavaduotojo) vardai ir pavardės arba visas iniciatyvą valdančio juridinio subjekto pavadinimas ir visi jo atstovo vardai ir pavardės, taip pat asmenų ryšiams arba juridinio subjekto ir jo atstovo adresai ir el. pašto adresai 10 :

7. Nurodykite visus šiai iniciatyvai teikiamos paramos ir finansavimo šaltinius, įskaitant suteiktos finansinės paramos dydį iniciatyvos teikimo momentu.

8. Patvirtinu, kad šioje formoje pateikta informacija yra teisinga ir kad laikomasi visų [...] Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. [...] dėl Europos piliečių iniciatyvos nustatytų atitinkamų procedūrų ir reikalavimų.

Data ir vieno iš asmenų ryšiams (atstovo arba pavaduotojo 11 ) arba juridinio subjekto atstovo parašas:

9. Priedai: (Pridėkite visus sertifikatus)

(1) Privatumo pareiškimas: pagal 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo 11 straipsnį duomenų subjektai yra informuojami, kad šiuos asmens duomenis Komisija renka pasiūlytos piliečių iniciatyvos procedūros tikslais. Komisijos internetiniame registre visuomenei bus pateikiami tik visi organizatorių vardai ir pavardės, atstovo gyvenamoji šalis arba, priklausomai nuo konkretaus atvejo, juridinio subjekto pavadinimas ir buveinės šalis, asmenų ryšiams el. pašto adresai ir informacija, susijusi su paramos ir finansavimo šaltiniais. Duomenų subjektai turi teisę dėl teisiškai pagrįstų priežasčių, susijusių su konkrečia jų situacija, prieštarauti, kad būtų skelbiami jų asmens duomenys, ir bet kada reikalauti ištaisyti, o praėjus dvejų metų laikotarpiui nuo pasiūlytos piliečių iniciatyvos registracijos dienos – pašalinti šiuos duomenis iš Komisijos internetinio registro.
(2) Forma spausdinama ant vieno lapo. Organizatoriai gali naudoti ant abiejų pusių atspausdintą lapą. Popierine forma surinktiems pritarimo pareiškimams įkelti į centrinę internetinę rinkimo sistemą naudojamas Komisijos suteiktas kodas.
(3) Pasirašyti neprivaloma, jei forma pateikiama internetu per 10 straipsnyje nurodytą centrinę internetinę rinkimo sistemą arba 11 straipsnyje nurodytas individualias internetines rinkimo sistemas.
(4) Priklausomai nuo rinkimo būdo, reikia naudoti tik vieną iš dviejų pasiūlytų privatumo pareiškimų versijų.
(5) Forma spausdinama ant vieno lapo. Organizatoriai gali naudoti ant abiejų pusių atspausdintą lapą. Popierine forma surinktiems pritarimo pareiškimams įkelti į centrinę internetinę rinkimo sistemą naudojamas Komisijos suteiktas kodas.
(6) Pasirašyti neprivaloma, jei forma pateikiama internetu per 10 straipsnyje nurodytą centrinę internetinę rinkimo sistemą arba 11 straipsnyje nurodytas individualias internetines rinkimo sistemas.
(7) Priklausomai nuo rinkimo būdo, reikia naudoti tik vieną iš dviejų pasiūlytų privatumo pareiškimų versijų.
(8) Tai, ko nereikia, išbraukti.
(9) Privatumo pareiškimas: pagal 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo 11 straipsnį duomenų subjektai yra informuojami, kad šiuos asmens duomenis Komisija renka piliečių iniciatyvos procedūros tikslais. Komisijos internetiniame registre visuomenei bus pateikiami tik visi organizatorių vardai ir pavardės, asmenų ryšiams el. pašto adresai ir informacija, susijusi su paramos ir finansavimo šaltiniais. Duomenų subjektai turi teisę dėl teisiškai pagrįstų priežasčių, susijusių su konkrečia jų situacija, prieštarauti, kad būtų skelbiami jų asmens duomenys, ir bet kada reikalauti ištaisyti, o praėjus dvejų metų laikotarpiui nuo pasiūlytos piliečių iniciatyvos registracijos dienos – pašalinti šiuos duomenis iš Komisijos internetinio registro.
(10) Tai, ko nereikia, išbraukti.