Briuselis, 2017 08 11

COM(2017) 424 final

2017/0190(COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos


AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

1.PASIŪLYMO APLINKYBĖS

Pasiūlymo pagrindimas ir tikslai

Reglamentu (ES) Nr. 1380/2013 1 nustatytas vadinamasis įpareigojimas iškrauti laimikį, t. y. palaipsniui įvedamas įpareigojimas iškrauti visą žuvų, kurių ištekliams taikomi sužvejojamo kiekio apribojimai arba nustatytas mažiausias išteklių išsaugojimą užtikrinantis orientacinis dydis, laimikį. Iš esmės, išsami įpareigojimo iškrauti laimikį įgyvendinimo tvarka turi būti nustatyta pagal bendro sprendimo procedūrą priimamuose regioniniuose daugiamečiuose išteklių valdymo planuose. Tačiau numačius, kad prireiks laiko, kol bus priimti daugiamečiai planai, Reglamente (ES) Nr. 1380/2013 numatytas laikinas sprendimas priimti Komisijos deleguotuosius aktus, kuriais, remiantis bendromis susijusių valstybių narių rekomendacijomis, būtų nustatomi ne ilgesnį kaip trejų metų laikotarpį apimantys žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planai. Į žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planus gali būti įtraukta nuostatų dėl žvejybos arba žuvų rūšių, kurioms jau taikomas įpareigojimas iškrauti laimikį, arba juose toks įpareigojimas kartais gali būti nustatytas prieš Reglamente (ES) Nr. 1380/2013 numatytą terminą, taip pat, be kita ko, gali būti numatyta de minimis ir su dideliu žuvų išgyvenamumu susijusių išimčių ir nuostatų dėl laimikio dokumentavimo, o prireikus gali būti nustatyti mažiausi išteklių išsaugojimą užtikrinantys orientaciniai dydžiai.

Pirmieji Komisijos deleguotieji reglamentai, kuriais nustatomi žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planai įsigaliojo 2015 m. sausio 1 d. ir jų galiojimas baigsis 2017 m. pabaigoje. Reglamentu (ES) Nr. 1380/2013 Komisijai suteikiami įgaliojimai, pasibaigus pradiniam trejų metų laikotarpiui, priimti deleguotuosius aktus, kuriuose būtų nustatytos tik de minimis išimtys, nes tikslui užtikrinti tausų jūrų biologinių išteklių naudojimą atsižvelgiant į įvairios žvejybos veiklos ypatumus įgyvendinti iš esmės turėtų būti naudojami daugiamečiai planai, kuriuose būtų nustatyti reikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, įskaitant kitas lankstumo priemones, reikalingas tam, kad būtų sklandžiai įgyvendintas įpareigojimas iškrauti laimikį.

Kol kas yra priimtas tik Baltijos jūros daugiametis planas 2 , o dėl Komisijos pateiktų dviejų daugiamečių demersinių žuvų žvejybos Šiaurės jūroje ir smulkiųjų pelaginių žuvų žvejybos Adrijos jūroje planų pasiūlymų šiuo metu vyksta teisėkūros institucijų derybos 3 . Atsižvelgiant į tai ir siekiant sudaryti palankesnes sąlygas įgyvendinti įpareigojimą iškrauti laimikį, būtina Komisijai suteikti įgaliojimus priimti iš viso ne ilgesnį kaip dar trejų metų laikotarpį apimančius žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planus.

Suderinamumas su toje pačioje politikos srityje galiojančiomis nuostatomis

Šis pasiūlymas yra susijęs su esmine reformuotos bendros žuvininkystės politikos nuostata, reglamentuojančia įpareigojimą iškrauti laimikį. Jo tikslas – padėti sklandžiai įgyvendinti šį įpareigojimą, suteikiant Komisijai įgaliojimus priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų nustatytos reikiamos lankstumo priemonės tol, kol pagal bendro sprendimo procedūrą nėra priimti regioniniai daugiamečiai planai.

Suderinamumas su kitomis Sąjungos politikos sritimis

Pasiūlymu padedama sklandžiai įgyvendinti įpareigojimą iškrauti laimikį, kuris nustatytas siekiant didinti selektyvumą ir mažinti nepageidaujamo laimikio kiekį, ir taip didinti aplinkosauginį, socialinį ir ekonominį tvarumą.

2.TEISINIS PAGRINDAS, SUBSIDIARUMO IR PROPORCINGUMO PRINCIPAI

Teisinis pagrindas

Teisinis pasiūlymo pagrindas – Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 43 straipsnio 2 dalis, kurioje nustatyta, kad Europos Parlamentas ir Taryba, laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros, gali priimti nuostatas, kurių reikia bendros žuvininkystės politikos tikslams pasiekti.

Subsidiarumo principas (neišimtinės kompetencijos atveju)

Netaikoma, nes šis pasiūlymas priklauso išimtinei ES kompetencijai.

Proporcingumo principas

Kadangi daugiamečius planus vėluojama priimti, pasiūlymu vien tik norima pratęsti laikotarpį, kurį Komisija naudotųsi įgaliojimais priimti deleguotuosius aktus, kuriais dar trejiems metams būtų nustatyti žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planai. Toks pratęsimas yra būtinas ir tinkamas tam, kad būtų sklandžiai įgyvendintas įpareigojimas iškrauti laimikį. Atsižvelgiant į griežtus terminus, klausimų dėl proporcingumo nekyla.

Priemonės pasirinkimas

Europos Parlamento ir Tarybos priimtas reglamentas gali būti iš dalies keičiamas tik šių institucijų pagal įprastą teisėkūros procedūrą, laikantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 43 straipsnio 2 dalies, priimtu reglamentu.

3.EX POST VERTINIMO, KONSULTACIJŲ SU SUINTERESUOTOSIOMIS ŠALIMIS IR POVEIKIO VERTINIMO REZULTATAI

Galiojančių teisės aktų ex post vertinimas / tinkamumo patikrinimas

Netaikoma.

Tai paprastas laikinas laikotarpio, kurį Komisijai suteikiami įgaliojimai deleguotaisiais aktais nustatyti žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planus, pratęsimas tol, kol bus priimti daugiamečiai planai, į kuriuos pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 10 straipsnio 1 dalies a punktą, be kita ko, bus įtrauktos nuostatos dėl įpareigojimo iškrauti laimikį įgyvendinimo jūros baseino lygmeniu ir pagal žuvų rūšis. Todėl atlikti visos reformuotos bendros žuvininkystės politikos vertinimo nereikia.

Konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis

Atsižvelgiant į tai, kad klausimas yra skubus, oficialių konsultacijų surengta nebuvo, tačiau Komisija gavo keletą nacionalinių valdžios institucijų ir suinteresuotųjų šalių laiškų, kuriuose išreikštas susirūpinimas dėl šiuo metu neturimų įgaliojimų atnaujinti metų pabaigoje baigiančių galioti žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planų.

Nustačius įpareigojimą iškrauti laimikį prasidėjo svarbios esminės permainos ir jam įgyvendinti sektorius turi įdėti daug pastangų. Atsižvelgiant į tai, būtina užtikrinti galimybę nustatyti reikiamas lankstumo priemones, kuriomis būtų sudarytos sąlygos palaipsniui įgyvendinti įpareigojimą iškrauti laimikį.

Prieš Komisijai priimant Reglamento dėl reformuotos bendros žuvininkystės politikos pasiūlymą vyko plataus masto viešos ir ekspertų konsultacijos, per kurias, be kita ko, konsultuotasi dėl nuostatų, susijusių su įpareigojimu iškrauti laimikį.

Tiriamųjų duomenų rinkimas ir naudojimas

Netaikoma.

Tai tik laikinas laikotarpio, kurį Komisijai suteikiami įgaliojimai deleguotaisiais aktais nustatyti žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planus, pratęsimas tol, kol bus priimti daugiamečiai planai, į kuriuos, be kita ko, bus įtrauktos nuostatos dėl įpareigojimo iškrauti laimikį įgyvendinimo jūros baseino lygmeniu. Prieš Komisijai priimant Reglamento dėl reformuotos bendros žuvininkystės politikos pasiūlymą vyko plataus masto viešos ir ekspertų konsultacijos, per kurias, be kita ko, konsultuotasi dėl nuostatų, susijusių su įpareigojimu iškrauti laimikį.

Poveikio vertinimas

Netaikoma.

Tai tik laikinas laikotarpio, kurį Komisijai suteikiami įgaliojimai deleguotaisiais aktais nustatyti žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planus, pratęsimas tol, kol bus priimti daugiamečiai planai, į kuriuos, be kita ko, bus įtrauktos nuostatos dėl įpareigojimo iškrauti laimikį įgyvendinimo jūros baseino lygmeniu. Pasiūlymas reikšmingo ekonominio ar socialinio poveikio arba poveikio aplinkai neturi, todėl naujo poveikio vertinimo atlikti nereikia.

Išsamus poveikio vertinimas buvo atliktas prieš Komisijai priimant Reglamento dėl reformuotos bendros žuvininkystės politikos pasiūlymą; per jį, be kita ko, įvertintas nuostatų, susijusių su įpareigojimu iškrauti laimikį, poveikis.

Reglamentavimo tinkamumas ir supaprastinimas

Netaikoma.

Pagrindinės teisės

Netaikoma.

Tai tik laikinas laikotarpio, kurį Komisijai suteikiami įgaliojimai deleguotaisiais aktais nustatyti žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planus, pratęsimas. Jis poveikio pagrindinių teisių apsaugai neturi.

4.POVEIKIS BIUDŽETUI

Netaikoma.

Tai tik laikinas laikotarpio, kurį Komisijai suteikiami įgaliojimai deleguotaisiais aktais nustatyti žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planus, pratęsimas. Jis poveikio biudžetui neturi.

5.KITI ELEMENTAI

Įgyvendinimo planai ir stebėsena, vertinimas ir ataskaitų teikimo tvarka

Vadovaudamasi Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 46 straipsniu, Komisija privalo reguliariai teikti naudojimosi jais suteiktais deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Be to, įgaliojimus Europos Parlamentas ir Taryba gali bet kada atšaukti.

Aiškinamieji dokumentai (direktyvoms)

Netaikoma.

Tai – reglamento pasiūlymas.

Išsamus konkrečių pasiūlymo nuostatų paaiškinimas

Pasiūlymą sudaro tik viena esminė nuostata, kuria, siekiant pratęsti laikotarpį, kurį Komisijai suteikiami įgaliojimai deleguotaisiais aktais dar trejiems metams nustatyti žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planus su sąlyga, kad nėra susijusiems jūros baseinams skirtų daugiamečių planų, iš dalies keičiama Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 6 dalis.

2017/0190 (COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę 4 ,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1380/2013 5 15 straipsnio 1 dalyje nustatytas įpareigojimas iškrauti visą tų rūšių, kurioms taikomi sužvejojamų žuvų kiekio apribojimai, žuvų laimikį, o Viduržemio jūroje – taip pat tų rūšių, kurioms taikomas mažiausio dydžio reikalavimas, žuvų laimikį (įpareigojimas iškrauti laimikį);

(2)Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 9 straipsnyje nurodytuose daugiamečiuose planuose ir Reglamento (EB) Nr. 1967/2006 6 18 straipsnyje nurodytuose valdymo planuose turi būti išdėstytos išsamios nuostatos, kurios padėtų įgyvendinti įpareigojimą iškrauti laimikį (žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planai);

(3)Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai daugiamečių arba valdymo planų neturima, Komisija gali laikinai priimti ne ilgesnį nei trejų metų laikotarpį apimančius žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planus;

(4)patirtis parodė, kad parengti ir priimti daugiamečius arba valdymo planus, į kuriuos būtų įtraukti žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planai, užtrunka ilgiau, nei buvo numatyta tuomet, kai buvo priimtas Reglamentas (ES) Nr. 1380/2013;

(5)todėl tikslinga nustatyti laikotarpį, kurį Komisija gali priimti žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planus tol, kol neturima daugiamečių arba valdymo planų;

(6)Reglamentas (ES) Nr. 1380/2013 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 6 dalis pakeičiama taip:

„6. Jei tam tikros rūšies žvejybos daugiamečio plano arba valdymo plano pagal Reglamento (EB) Nr. 1967/2006 18 straipsnį nėra priimta, Komisijai pagal šio reglamento 46 straipsnį suteikiami įgaliojimai vadovaujantis šio reglamento 18 straipsniu priimti deleguotuosius aktus, kuriais laikinai – pradiniam ne ilgesniam kaip trejų metų laikotarpiui, kuris gali būti pratęstas iš viso dar trejais metais, – nustatomi konkretūs išmetimų planai, į kuriuos būtų įtrauktos šio straipsnio 5 dalies a–e punktuose nurodytos specifikacijos. Kad Komisija priimtų tokius teisės aktus ar pateiktų pasiūlymą, laikydamasi įprastos teisėkūros procedūros, rengiant tokį planą valstybės narės gali bendradarbiauti pagal šio reglamento 18 straipsnį.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu    Tarybos vardu

Pirmininkas    Pirmininkas

(1) 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB (OL L 354, 2013 12 28, p. 22–61).
(2) 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1139, kuriuo nustatomas daugiametis Baltijos jūros menkių, silkių ir šprotų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos planas ir iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2187/2005 bei panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1098/2007 (OL L 191, 2016 7 15, p. 1).
(3) COM(2016) 0493 final – 2016/0238 (COD) ir COM(2017) 097 final – 2017/043 (COD).
(4) OL C , , p. .
(5) 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB (OL L 354, 2013 12 28, p. 22).
(6) 2006 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1967/2006 dėl žuvų išteklių tausojančio naudojimo Viduržemio jūroje valdymo priemonių, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2847/93 ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1626/94 (OL L 409, 2006 12 30, p. 11).