Briuselis, 2017 06 29

COM(2017) 344 final

2017/0144(COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo Europos nuosprendžių registrų informacinei sistemai papildyti ir paremti sukuriama centralizuota valstybių narių, turinčių informacijos apie priimtus trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be pilietybės apkaltinamuosius nuosprendžius, nustatymo sistema (ECRIS-TCN sistema) ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011

{SWD(2017) 248 final}


AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

1.PASIŪLYMO APLINKYBĖS

·Pasiūlymo pagrindimas ir tikslai

Europos nuosprendžių registrų informacinė sistema (ECRIS), sukurta Pamatiniu sprendimu 2009/315/TVR ir Tarybos sprendimu 2009/316/TVR 1 , suteikia galimybes valstybėms narėms decentralizuotai elektroninėmis priemonėmis keistis informacija iš nuosprendžių registrų. Sistema ECRIS veikia nuo 2012 m. balandžio mėn. ir leidžia valstybių narių nuosprendžių registrų institucijoms gauti visą informaciją apie ankstesnius ES piliečio apkaltinamuosius nuosprendžius iš valstybės narės, kurios pilietybę tas asmuo turi.

Nors dabar per ECRIS irgi galima keistis informacija apie trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės (toliau – TŠP) 2 apkaltinamuosius nuosprendžius, kol kas nėra tvarkos ar mechanizmo, leidžiančio tai daryti efektyviai. Kaip matyti iš Komisijos statistikos ataskaitos dėl ECRIS naudojimo 3 , priimtos tą pačią dieną kaip ir šis pasiūlymas, valstybės narės nėra linkusios taikyti dabartinės sistemos trečiųjų šalių piliečiams. Viena iš priežasčių, kodėl ECRIS taip mažai naudojama TŠP atžvilgiu, yra ta, kad valstybės narės, pageidaujančios gauti tokios informacijos, turi siųsti bendruosius prašymus visoms valstybėms narėms, įskaitant valstybes nares (kurių yra dauguma), kurios prašomos informacijos neturi. Nustatyta, kad jei valstybės narės sistemingai siųstų bendruosius prašymus, administracinė našta, kylanti dėl to, kad tektų į juos atsakyti, būtų brangiausia ECRIS darbo srauto dalis (maždaug iki 78 mln. EUR). Kadangi ECRIS nėra veiksminga TŠP atžvilgiu, praktiškai valstybės narės dažnai kliaunasi tik informacija, saugoma jų pačių nacionaliniuose nuosprendžių registruose. Taigi, teismai, teisėsaugos institucijos ir kitos įgaliotos institucijos, ne visada turi visą informaciją, susijusią su nuteisto TŠP teistumu.

Europos Vadovų Taryba ir Teisingumo ir vidaus reikalų taryba ne kartą kartojo, kad labai svarbu tobulinti dabartinę ECRIS. Dabartinės ECRIS patobulinimas trečiųjų šalių piliečių atžvilgiu yra viena iš suderintų priemonių, išdėstytų Europos saugumo darbotvarkėje 4 .

Šiuo tikslu 2016 m. sausio 19 d. Komisija pateikė pasiūlymą dėl direktyvos (COM(2016) 07 final), kuria siekiama iš dalies pakeisti Tarybos pamatinį sprendimą 2009/315/TVR dėl ECRIS sistemos ir dėl keitimosi informacija apie trečiųjų šalių piliečius ir asmenis be pilietybės (TŠP) ir pakeisti Tarybos sprendimą 2009/316/TVR 5 . Tačiau nuo tada įvykę pokyčiai parodė, kad reikia imtis daugiau veiksmų ir priimti papildomą pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto sukurti centralizuotą sistemą, skirtą TŠP tapatybės informacijai tvarkyti. Naudodamosi centralizuota sistema valstybių narių institucijos galės nustatyti, kurios kitos valstybės narės turi informacijos apie atitinkamų TŠP teistumą, ir galės per dabartinę sistemą ECRIS siųsti prašymus suteikti informacijos apie apkaltinamuosius nuosprendžius tik toms valstybėms narėms. Šie pokyčiai gali būti apibendrinti, kaip toliau aprašyta.

Visų pirma, dėl naujų šiurpių teroristinių išpuolių Europos miestuose saugumo klausimai tapo dar aktualesni. Politinė pozicija dėl sistemingo pirštų atspaudų naudojimo saugaus tapatybės nustatymo tikslais ir apskritai požiūris į keitimąsi duomenimis ir saugumą pasikeitė 6 . Dabar daugiausia dėmesio skiriama veiksmingumui ir efektyvumui bei poreikiui išnaudoti įvairių Europos keitimosi informacija sistemų sinergijas. Šį požiūrį įgyvendinti gali padėti sukurta centralizuota ECRIS-TCN sistema , kurioje būtų laikomi pirštų atspaudai ir kita tapatybės informacija. Taip būtų galima sukurti bendrą biometrinių duomenų atitikties nustatymo paslaugą ir bendrą tapatybės duomenų saugyklą siekiant užtikrinti informacinių sistemų sąveikumą, jei taip ateityje nuspręstų teisės aktų leidėjai. Decentralizuota sistema nesuteiktų tokių pačių galimybių kurti sinergijas ateityje.

Antra, komunikate „Patikimesnės ir pažangesnės sienų ir saugumo informacinės sistemos“ 7 pateikiama konkrečių ir praktinių pasiūlymų, kaip toliau plėtoti esamas priemones, ir kartu pateikiama pasiūlymų ir idėjų dėl naujų sąveikumo formų. Komisija ragina užtikrinti didesnį esamų Europos duomenų bazių ir elektroninio keitimosi informacija sistemų, įskaitant ECRIS-TCN sistemą, veiksmingumą ir sąveikumą. Komunikate numatytų priemonių įgyvendinimo darbui vadovavo Aukšto lygio sąveikumo ekspertų grupė 8 , o šiame reglamente siūloma ECRIS-TCN sistema yra viena iš sistemų pagal šią sąveikumo iniciatyvą. Toks sąveikumas nebūtų įmanomas, jei būtų buvę siekta įgyvendinti 2016 m. sausio mėn. pasiūlytą decentralizuotą sprendimą.

Trečia, 2016 m. paaiškėjo, kad 2016 m. sausio mėn. pasiūlyta decentralizuota sistema kelia techninių problemų, ypač susijusių su decentralizuotu keitimusi pseudoniminiais pirštų atspaudais. Centralizuota sistema tokių techninių problemų neturi, atsižvelgiant į tai, kad pirštų atspaudai būtų renkami tik vienoje duomenų bazėje, kurią tvarkytų „eu-LISA“ ir prižiūrėtų Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas.

ECRIS-TCN sistemos reglamento priėmimas siekiant geriau apsaugoti mūsų piliečius yra vienas iš teisėkūros prioritetų, nustatytų bendroje Komisijos, Tarybos ir Europos Parlamento deklaracijoje dėl 2017 m. ES teisėkūros prioritetų, ir joje konkrečiai minima ECRIS.·Suderinamumas su toje pačioje politikos srityje galiojančiomis nuostatomis

Pasiūlymu papildomas Komisijos 2016 m. pasiūlymas dėl direktyvos, kuria iš dalies keičiamas Pamatinis sprendimas dėl ECRIS ir panaikinamas Tarybos sprendimas dėl ECRIS. Papildomame pasiūlyme daugiausia dėmesio skiriama centrinės ECRIS-TCN sistemos sukūrimui ir reglamentavimui, o 2016 m. pasiūlymu reglamentuojamas decentralizuotas keitimasis informacija apie TŠP teistumą po to, kai ECRIS-TCN sistemoje nustatoma, kuri valstybė narė turi informacijos apie apkaltinamuosius nuosprendžius. Kai teisės aktų leidėjai priims abu pasiūlymus, bus sukurtos dvi atskiros teisinės priemonės, reglamentuojančios ECRIS ir ECRIS-TCN sistemą: Pamatinis sprendimas 2009/315/TVR dėl ECRIS ir Tarybos sprendimas 2009/316/TVR su pakeitimais, padarytais direktyva, ir ECRIS-TCN reglamentas, kuriuo nustatoma centralizuota ECRIS-TCN sistema.

Šis pasiūlymas taip pat atitinka Komisijos pasiūlymą dėl „eu-LISA“, kuriuo panaikinamas dabartinis „eu-LISA“ reglamentas. Tas pasiūlymas pateiktas tą pačią dieną, kaip ir šis pasiūlymas, nes ECRIS-TCN sistemos valdymas bus patikėtas „eu-LISA“. Į abu pasiūlymus įtrauktos nuostatos dėl „eu-LISA“ užduočių, susijusių su ECRIS-TCN sistema. Priklausomai nuo to, kaip greitai abu sprendimus priims teisės aktų leidėjai, turi būti užtikrintas abiejų tekstų nuoseklumas, kiek tai susiję su „eu-LISA“ užduotimis.

Šiuo pasiūlymu siekiama papildyti 2016 m. sausio mėn. Komisijos pasiūlymą dėl direktyvos – sukurti centralizuotą sistemą siekiant veiksmingai nustatyti, kuri valstybė narė (-ės) turi informacijos apie TŠP apkaltinamuosius nuosprendžius. Siūloma „yra atitiktis“ / „nėra atitikties“ paieškos sistema, pagrįsta valstybėse narėse nuteistų TŠP raidiniais skaitmeniniais duomenimis ir pirštų atspaudais, leis valstybėms narėms greitai nustatyti kitą valstybę narę (-es), priėmusią (-ias) atitinkamo TŠP apkaltinamąjį nuosprendį. Tada prašančioji valstybė narė turėtų prašyti tų valstybių narių suteikti faktinės informacijos apie apkaltinamuosius nuosprendžius naudojantis ECRIS, patobulinta 2016 m. sausio mėn. pasiūlymu.

Būtini Pamatinio sprendimo 2009/315 pakeitimai, kuriais sudaromos sąlygos keistis per ECRIS tokia informacija apie TŠP, jau yra įtraukti į Komisijos 2016 m. sausio mėn. pasiūlymą. Tai reiškia, kad abu pasiūlymai papildo vienas kitą: šio pasiūlymo tikslas – sukurti naują centralizuotą sistemą, o 2016 m. pasiūlymu, kuriuo iš dalies keičiamas 2009 m. pamatinis sprendimas, pirmiausia siekiama užtikrinti, kad būtų galima keistis visa nuosprendžių registrų informacija, susijusia tiek su trečiųjų šalių, tiek su ES piliečiais. Techniniu lygmeniu sąsajos programinė įranga, skirta naudotis centrine ECRIS-TCN sistema, bus visiškai integruota į esamą ECRIS nuorodų sistemą, taigi sistemos naudotojams reikės naudotis tik viena programine įranga, kad jie galėtų užmegzti sąsajas tiek su centrine ECRIS-TCN sistema, tiek su nuosprendžių registrų institucijomis kitose valstybėse narėse. ECRIS nuorodų sistemos programinę įrangą sukūrė Komisija, įgyvendinama Tarybos sprendimą 2009/316 9 . Šiuo metu ją naudoja 24 valstybės narės keisdamosi informacija iš nuosprendžių registrų pagal Pamatinį sprendimą 2009/315.

Kitos ES kovos su nusikalstamumu ir jo prevencijos priemonės ar duomenų bazės neišspręstų ir nesumažintų neveiksmingo keitimosi informacija apie nuteistų TŠP teistumą problemos. Nėra galimybės pagerinti keitimąsi informacija apie trečiųjų šalių piliečių baudžiamuosius nuosprendžius per ECRIS naudojantis kitomis Europos saugumo darbotvarkėje numatytomis keitimosi informacija priemonėmis (kaip antai SIS II, Priumo sutartimi ar EURODAC), nes jos skirtos kitiems tikslams.

·Suderinamumas su kitomis Sąjungos politikos sritimis

Patobulinti ECRIS trečiųjų šalių piliečių atžvilgiu yra vienas iš Europos saugumo darbotvarkės elementų.

Iniciatyva taip pat numatyta pagal naują Komisijos požiūrį 10 į sienų ir saugumo srities duomenų valdymą – pagal jį visos centralizuotos ES saugumo, sienų ir migracijos valdymo informacinės sistemos yra sąveikios, visiškai paisant laikantis pagrindinių teisių, t. y.

·naudojant Europos paieškos portalą, paiešką sistemose galima atlikti vienu metu, visiškai laikantis tikslo apribojimo principų ir prieigos teisių, kad būtų labiau naudojamasi esamomis informacinėmis sistemomis, taip pat galbūt nustatant paprastesnes prieigos teisėsaugos tikslais taisykles;

·sistemos naudoja vieną bendrą biometrinių duomenų atitikties nustatymo paslaugą, kuri suteikia galimybę atlikti paiešką įvairiose informacinėse sistemose, kuriose saugomi biometriniai duomenys, galbūt su nuoroda „yra atitiktis“ / „nėra atitikties“, kad būtų parodytas ryšys su susijusiais, kitoje sistemoje rastais biometriniais duomenimis;

·sistemos turi bendrą tapatybės duomenų saugyklą, kurioje saugomi raidiniai skaitmeniniai asmens tapatybės duomenys, kad būtų galima nustatyti, ar asmuo skirtingose duomenų bazėse įregistruotas keliomis tapatybėmis.

Siekiant įgyvendinti šį požiūrį, be kita ko, nustatyti, kurie iš šių elementų bus įgyvendinti ECRIS-TCN sistemos atžvilgiu, pradėtos tolesnės diskusijos ir darbas.

Be to, keitimasis informacija apie teistumą numatytas ir Tarybos pamatiniame sprendime 2008/675/TVR 11 , kuriame nustatyta, kad baudžiamajame procese valstybės narės teisminės institucijos turėtų atsižvelgti į ankstesnius apkaltinamuosius nuosprendžius, priimtus kitose valstybėse narėse atitinkamo asmens atžvilgiu dėl kitų faktinių aplinkybių, nesvarbu, kokia jo pilietybė.

Kaip nurodyta Komisijos komunikate dėl veiksmingesnės Europos Sąjungos grąžinimo politikos (C(2017) 200 final), valstybių narių kompetentingos institucijos taip pat turėtų atsižvelgti į ankstesnius apkaltinamuosius nuosprendžius, susijusius su sprendimais dėl teisėto buvimo pabaigos, grąžinimo ir atsisakymo leisti atvykti trečiųjų šalių piliečiams, keliantiems grėsmę viešajai tvarkai, visuomenės saugumui ar nacionaliniam saugumui. Tinkamais atvejais tokiais sprendimais pagrįsti perspėjimai turėtų būti įvedami į SIS pagal Reglamento (ES) Nr. 1987/2006 24 straipsnį, [Komisijos pasiūlymą COM(2016) 882 final] [ir Komisijos pasiūlymo COM(2016) 881 final 3 straipsnį].

2.TEISINIS PAGRINDAS, SUBSIDIARUMO IR PROPORCINGUMO PRINCIPAI

·Teisinis pagrindas

Siūlomas teisės aktas – reglamentas, grindžiamas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 82 straipsnio 1 dalies d punktu. 82 straipsnio 1 dalies d punktu Sąjungai suteikiamas teisinis pagrindas imtis veiksmų teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose srityje, siekiant palengvinti teisminių ar kitų lygiaverčių institucijų bendradarbiavimą baudžiamojo proceso ir sprendimų vykdymo srityje. Siūlomi veiksmai patenka būtent į šią sritį ir papildo galiojančius susijusius ES teisės aktus.

·Subsidiarumo principas (neišimtinės kompetencijos atveju)

Valstybių narių lygmeniu sukurti centralizuotos keitimosi nuteistų TŠP teistumo informacija sistemos neįmanoma. Kad būtų sukurta bendra sistema, užtikrinanti standartizuotą, greitą, koordinuotą ir efektyvų valstybių narių keitimąsi informacija, reikia suderintų veiksmų. To valstybės narės negali padaryti nei vienašališkai, nei dvišaliais susitarimais. Tai užduotis, kurią dėl jos pobūdžio įmanoma atlikti tik ES lygmeniu.

·Proporcingumo principas

Kovojant su tarpvalstybiniu nusikalstamumu labai svarbu veiksmingai keistis informacija iš nuosprendžių registrų, tai labai padeda įgyvendinti teismų ir teisminių institucijų sprendimų tarpusavio pripažinimo principą bendroje teisingumo ir saugumo erdvėje, kurioje užtikrinama piliečių judėjimo laisvė. Todėl, atsižvelgiant į iniciatyvos tikslus, ES lygmens veiksmai yra proporcingi. Siūlomais pakeitimais neviršijama to, kas būtina siekiant tarpvalstybinio teisminio bendradarbiavimo – jie grindžiami ECRIS priemonėmis, kurios šiuo metu taikomos ES piliečiams.

Pagal siūlomą galimybę nuteistų TŠP tapatybės informacija būtų centralizuotai laikoma ES masto sistemoje, sukurtoje ECRIS-TCN sistemos, kurią plėtos ir valdys „eu-LISA“, reikmėms. Valstybė narė, norinti nustatyti valstybę narę (-es), turinčią (-ias) informacijos apie konkretaus TŠP teistumą, tą gali padaryti atlikdama „yra atitiktis“ / „nėra atitikties“ paiešką centrinėje TŠP sistemoje.

Palyginti su Komisijos 2016 m. pasiūlymu dėl decentralizuotos sistemos, siūlomo sprendimo proporcingumas skiriasi tik kalbant apie asmens duomenų tvarkymą centriniu lygmeniu. ES piliečių ir TŠP nediskriminavimo atžvilgiu siūlomu sprendimu TŠP tapatybės duomenys centralizuojami ES lygmeniu, o ES piliečių duomenys laikomi ir tvarkomi valstybių narių lygmeniu. Tai pagrįsta ir proporcinga, nes dėl skirtingo traktavimo TŠP neatsiduria itin nepalankioje padėtyje ir iniciatyvos tikslų nebūtų galima taip pat sėkmingai pasiekti taikant decentralizuotą sistemą.

Po Komisijos 2016 m. pasiūlymo priėmimo nustačius nenumatytų techninių problemų dėl keitimosi pseudoniminiais pirštų atspaudais, atlikta tolesnė analizė. Iš jos rezultatų paaiškėjo, kad alternatyvios decentralizuotos galimybės yra gerokai brangesnės įgyvendinti, taip pat sudėtingesnės ir dėl to padidėja pavojus, kad įgyvendinimo etape kils techninių problemų. Nors yra centralizuotos ir decentralizuotos sistemos galimybių skirtumų, jie nėra tokie dideli, kad būtų galima pateisinti gerokai didesnes decentralizuoto sprendimo kūrimo išlaidas.·Priemonės pasirinkimas

Komisija teikia reglamento pasiūlymą, nes pasiūlyta teisine priemone sukuriama centrinė ES lygmens sistema, valdoma Europos agentūros „eu-LISA“, ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011 12 . Reglamentas tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse ir yra privalomas visas, todėl padeda užtikrinti vienodą taisyklių taikymą visoje Sąjungoje ir jų vienalaikį įsigaliojimą. Juo užtikrinamas teisinis tikrumas ir išvengiama skirtingų aiškinimų valstybėse narėse, taip užkertant kelią teisiniam susiskaidymui.

3.EX POST VERTINIMO, KONSULTACIJŲ SU SUINTERESUOTOSIOMIS ŠALIMIS IR POVEIKIO VERTINIMO REZULTATAI

·Galiojančių teisės aktų ex post vertinimas / tinkamumo patikrinimas

Tarybos pamatinio sprendimo 2009/315/TVR 2016 m. įgyvendinimo ataskaitoje 13 pažymėta, kad padaryta didelė pažanga valstybėms narėms keičiantis informacija iš nuosprendžių registrų ir kad svarbiausios nuostatos įgyvendintos tinkamai, nors kai kurios kitos nuostatos yra nevienodai perkeltos į nacionalinę teisę. Ataskaitoje nurodyti Pamatinio sprendimo 7 straipsnio 4 dalies trūkumai ir poreikis sukurti veiksmingą keitimosi informacija apie TŠP mechanizmą.

·Konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis

Buvo parengta išsami konsultacijų strategija siekiant užtikrinti plataus masto dalyvavimą per visą Komisijos 2016 m. pasiūlymo politikos ciklą. Konsultacijų procesą sudarė dvišaliai ryšiai, suinteresuotųjų šalių ir ekspertų posėdžiai ir raštu pateiktos pastabos – taip Komisija gavo profesionalių ir reprezentatyvių nuomonių. Komisija atliko plačią ir gerai subalansuotą apklausą šiuo klausimu, suteikdama galimybę pasisakyti visoms susijusioms šalims (valstybėms narėms, nacionalinėms institucijoms, teisininkams ir akademinės bendruomenės atstovams, pagrindinių teisių suinteresuotosioms šalims, duomenų apsaugos specialistams), visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrai (PTA), Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui (EDAPP) ir 29 straipsnio darbo grupei, kurią sudaro valstybių narių duomenų apsaugos priežiūros institucijos. Rengiant šį pasiūlymą taip pat papildomai konsultuotasi su EDAPP ir valstybėmis narėmis. Be to, 2017 m. kovo 23 d. klausimą aptarė Komisijos Baudžiamosios teisės ekspertų grupė, kurią sudaro baudžiamosios teisės akademinės bendruomenės atstovai ir specialistai.

Pagrindinių teisių srities suinteresuotųjų šalių, su kuriomis konsultuotasi prieš pateikiant 2016 m. sausio mėn. Komisijos pasiūlymą, nuomonė ir toliau tebėra aktuali. Jie iš esmės sutiko, kad būsimasis ECRIS-TCN mechanizmas bus naudingas užtikrinant teisingumą apskritai, nes padės užtikrinti tinkamą bausmių skyrimą ir apsaugoti vaikus nuo prievartos, be to, jis suteiks didesnį teisinį tikrumą asmenims, kurie neturi teistumo. Jie iš principo pasisakė už decentralizuotą sistemą, nes ji, jų nuomone, mažiau veikia teisę į asmens duomenų apsaugą, palyginti su centralizuota ES lygmens sistema.

Šios suinteresuotosios šalys taip pat nurodė, kad atsižvelgiant į lygybės principą įmanoma sukurti konkrečiai TŠP skirtą sistemą, pagal kurią TŠP būtų traktuojami skirtingai nei ES piliečiai, jei būtų laikomasi šio lygybės principo esmės ir būtų objektyviai pagrįsta, kad tai būtina ir proporcinga. Būtina atsižvelgti į konkrečius su TŠP susijusius veiksnius, nes yra pavojus, kad centralizuota sistema gali turėti neigiamo poveikio pagrindinėms TŠP teisėms, ir šį pavojų reikėtų sumažinti. Suinteresuotosios šalys atkreipė dėmesį į apsaugos priemones, kurių reikia imtis sprendžiant konkrečias TŠP problemas, kylančias dėl migracijos, taip pat į pirštų atspaudų naudojimo aspektus, į vaikų teises, taip pat į duomenų subjektų teises ir veiksmingas teisių gynimo priemones.

Nuomonėje 3/2016 dėl 2016 m. sausio 19 d. Komisijos pasiūlymo EDAPP palankiai įvertino pseudonimų suteikimą, kaip tinkamą priemonę užtikrinti, kad būtų mažiau kišamasi į atitinkamų asmenų teisę į privatų gyvenimą ir teisę į asmens duomenų apsaugą. Jis taip pat palankiai įvertino Komisijos 2016 m. sausio 19 d. pasiūlyme pasirinktą decentralizuotą požiūrį, tačiau neatmetė centralizuotos sistemos galimybės. 2017 m. sausio 10–11 d. ekspertų posėdyje valstybės narės pasisakė už centrinę sistemą, kurioje būtų laikomai nuteistų TŠP tapatybės duomenys, tačiau atmetė galimybę labiau centralizuoti duomenis, kaip antai ES piliečių tapatybės duomenis, ir įtraukti duomenis apie apkaltinamuosius nuosprendžius į centralizuotą duomenų bazę.

Per tą patį ekspertų posėdį Komisija taip pat konsultavosi su valstybėmis narėmis dėl galimo Aukšto lygio informacinių sistemų ir sąveikumo ekspertų grupės darbo poveikio svarstomam teisės aktui. Pasak valstybių narių, daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama tikslui greitai sukurti ECRIS-TCN sistemą. Nors kitos koncepcijos buvo įdomios ir kuriant sistemą reikėtų atsižvelgti į galimas jungtis ateityje, valstybės narės patvirtino, kad vienas dalykas, kuriam jos galėtų iš karto pritarti būtų naudojimasis bendra biometrinių duomenų atitikties tikrinimo paslauga. Be to, valstybės narės nurodė, kad galimybė saugoti veido atvaizdus turėtų būti sukurta nuo pat pradžių, kad vėlesniame etape būtų galima įdiegti veido atpažinimo programinę įrangą siekiant dar veiksmingiau nustatyti tapatybę.  

·Tiriamųjų duomenų rinkimas ir naudojimas

Be šių tyrimų ir duomenų, naudotų rengiant 2016 m. pasiūlymą, 2016 m. kovo mėn. užsakytas atlikti pirštų atspaudų naudojimo galimybių ir išlaidų įvertinimas 14 . Taip pat atliktas papildomas centralizuotos sistemos, įskaitant pirštų atspaudų naudojimą, išlaidų poveikio tyrimas – tai leido patikimai įvertinti pasirinktą scenarijų ir apsvarstyti galimybę naudoti bendrą biometrinių duomenų atitikties tikrinimo sistemą ir užtikrinti, kad centrinė sistema būtų sąveiki ateityje 15 .

·Poveikio vertinimas

Komisija atliko poveikio vertinimą 16 , pridedamą prie 2016 m. sausio 19 d. Komisijos pasiūlymo dėl direktyvos (COM(2016) 7 final). Prie dabartinio papildomo pasiūlymo pridedamas analitinis pranešimas, grindžiamas poveikio vertinimu.

Analitiniame pranešime Komisija toliau nagrinėja tinkamiausią priemonę sukurti ECRIS-TCN sistemą, kuri atitiktų funkcinius reikalavimus, kartu išvengiant techninių sunkumų, susijusių su pseudoniminiais pirštų atspaudais. Išnagrinėtas šio sprendimo poveikis sukūrimo išlaidoms, administracinėms išlaidoms, pagrindinėms teisėms ir duomenų apsaugai, atsižvelgiant į tikslinių konsultacijų su suinteresuotosiomis šalimis, atliktų prieš priimant 2016 m. sausio mėn. pasiūlymą dėl direktyvos, rezultatus ir į dviejų pirmiau nurodytų tyrimų, atliktų 2016 ir 2017 m., rezultatus. Atsižvelgta ir į Aukšto lygio informacinių sistemų ir sąveikumo ekspertų grupės darbo rezultatus, taip pat į 2017 m. sausio 10–11 d. ECRIS ekspertų posėdžio rezultatus. Atliktas tolesnis išsamus išlaidų, ypač tinkamiausios priemonės, vertinimas ir į jį atsižvelgta pranešime.

Tinkamiausia priemonė – centralizuota sistema, apimanti ir raidinius skaitmeninius duomenis, ir pirštų atspaudus. Įrodyta, kad ši galimybė, palyginti su kitomis, yra ekonomiškai efektyviausia ir techniškai paprastesnė bei lengvesnė prižiūrėti. Dėl ES piliečių ir TŠP nediskriminavimo: nors pagal šią galimybę TŠP tapatybės duomenys centralizuojami ES lygmeniu, o ES piliečių duomenys laikomi ir tvarkomi valstybių narių lygmeniu, tai pagrįsta ir proporcinga, nes dėl tokio skirtingo traktavimo TŠP neatsiduria itin nepalankioje padėtyje. Be to, centralizuota sistema turi papildomų privalumų – ECRIS-TCN sistema būtų tinkama ateityje prijungti prie bendros biometrinių duomenų atitikties tikrinimo paslaugos ir bendros tapatybės duomenų saugyklos, būtų sudarytos lengvesnės sąlygos Eurojustui, Europolui [ir Europos prokuratūrai] tiesiogiai ja naudotis ir Eurojuste būtų sukurtas centrinis kontaktinis punktas trečiosioms šalims, norinčioms gauti informacijos apie nuteistus TŠP. Pasirinkus šią galimybę taip pat būtų galima sukurti sistemą, kuri ateityje galėtų būti sąveiki su kitomis ES lygmens sistemomis, jei taip nuspręstų teisės aktų leidėjai.

Poveikis ES ir nacionaliniams biudžetams: vienkartinės ES išlaidos – apie 13 002 000 EUR, valstybių narių – apie 13 344 000 EUR (iš viso apie 26 346 000 EUR); nuolatinės ES išlaidos – apie 2 133 000 EUR; nuolatinės valstybių narių išlaidos turėtų kasmet didėti – nuo 6 087 000 EUR pradžioje iki daugiausia 15 387 000 EUR. Tai reiškia, kad bendros nuolatinės išlaidos kasmet po truputį didės, pradedant nuo 8 220 000 EUR iki daugiausia 17 520 000 EUR.

Dėl pirmiau nurodytų priežasčių šiuo metu valstybės narės naudojasi ECRIS informacijos apie TŠP paieškai tik 5 proc. atvejų. Manoma, kad siūlomo sprendimo privalumai gerokai padidintų naudojimosi ECRIS mastą. Jei valstybės narės nuolat siųstų bendruosius prašymus, atsakymo į juos administracinė našta būtų brangiausia ECRIS darbo srauto dalis (maždaug iki 78 mln. EUR); siūlomas sprendimas leistų šių išlaidų sutaupyti.

·Pagrindinės teisės

Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Sąjunga pripažįsta Pagrindinių teisių chartijoje nustatytas teises, laisves ir principus.

Siūlomų priemonių teisės nuostatomis užtikrinamas veiksmingesnis keitimasis informacija apie nuteistus trečiųjų šalių piliečius. Šios nuostatos atitinka šios srities Chartijos nuostatas, įskaitant dėl asmens duomenų apsaugos, lygybės prieš įstatymą principo ir bendro diskriminacijos draudimo.

Siūlomomis priemonėmis nedaroma poveikio teisei į privatų ir šeimos gyvenimą, teisei į veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą ir nekaltumo prezumpcijai. Siūlomomis priemonėmis taip pat nedaroma poveikio negrąžinimo principui, apsaugai perkėlimo, išsiuntimo ar išdavimo atveju ir kitiems šios srities standartams ir garantijoms, įtvirtintiems ES teisės aktuose dėl prieglobsčio, grąžinimo ir sienų.

Šios nuostatos neturi poveikio pagrindinėms teisėms, įskaitant teisę į asmens duomenų apsaugą, daugiau nei griežtai būtina šiam teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose tikslui pasiekti, kaip nustatyta Chartijos 52 straipsnio 1 dalyje.

Siekiant sukurti centralizuotą sistemą, kurioje būtų laikomi asmens duomenys Sąjungos lygmeniu, Komisijos 2016 m. pasiūlymą dėl direktyvos reikia papildyti teisėkūros procedūra priimamu aktu, kuriuo reglamentuojamas jos sukūrimas, valstybių narių ir organizacijos, atsakingos už jos sukūrimą ir operacijų valdymą, atsakomybės pasidalijimas, taip pat įtvirtinamos konkrečios duomenų apsaugos nuostatos, kurios papildytų jau galiojančią duomenų apsaugos tvarką ir užtikrintų tinkamą bendrą duomenų apsaugos ir duomenų saugumo lygį. Atitinkamų asmenų pagrindinės teisės taip pat turi būti apsaugotos.

Pasirinkta galimybė susijusi su asmens duomenų tvarkymu ir nacionaliniu, ir ES lygmenimis. Todėl esamos duomenų apsaugos taisyklės, taikomos dabartinei decentralizuotai sistemai ECRIS valstybių narių lygmeniu, turėtų būti papildytos konkrečiomis asmens duomenų tvarkymo ES lygmeniu taisyklėmis. Todėl turėtų būti sukurta papildoma duomenų apsaugos tvarka – panaši į tvarką, taikomą dabartinėms centralizuotoms keitimosi informacija ES lygmeniu sistemoms. Tai turėtų būti daroma laikantis Reglamento (EB) Nr. 45/2001 [arba jį pakeičiančio reglamento]. „eu-LISA“ vykdomam asmens duomenų tvarkymui šiuo metu taikomas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001.

Duomenų apsaugos ir saugumo atžvilgiu įvairūs galimi sprendimai nelabai skiriasi, net jei pasirinkus centrinės sistemos galimybę būtina nustatyti aiškias taisykles ir atskirti valstybių narių ir ES lygmens užduotis. ES lygmens duomenų apsaugos tvarka gali suteikti tokią pačią apsaugą kaip ir nacionalinė tvarka, taikoma nacionalinėms duomenų bazėms. Jau egzistuoja patvirtinta saugumo priemonių technologija, taikoma įvairioms didelės apimties ES duomenų bazėms, kaip antai SIS, VIS ir EURODAC.

Valstybės narės privalo užtikrinti, kad nuostatos būtų įgyvendinamos visapusiškai laikantis pagrindinių teisių ir Chartijoje įtvirtintų principų, be kita ko, kiek tai susiję su jų atsakomybe rinkti ir naudoti duomenis. Valstybės narės taip pat turi užtikrinti, kad duomenų subjektai turėtų teisę susipažinti su duomenimis, kad jie būtų pataisyti, ir užtikrinti, kad būtų įdiegtos veiksmingos teisių gynimo priemonės, leidžiančios duomenų subjektams užginčyti neteisingus įrašus apie teistumą – šios priemonės turi atitikti visus veiksmingos teisinės gynybos standartus, įskaitant teisinės pagalbos, vertimo žodžiu ir raštu paslaugų užtikrinimą.

Rengdama šių nuostatų taikymo ataskaitas, Komisija taip pat įvertins pasiūlytų priemonių ir jų įgyvendinimo poveikį pagrindinėms teisėms. Atliekant šį vertinimą bus vertinamas poveikis trečiųjų šalių piliečių pagrindinėms teisėms, palyginti su jų poveikiu atitinkamoms ES piliečių teisėms. Atlikdama peržiūrą, Komisija ypač kreips dėmesį į pirštų atspaudų, kitų biometrinių duomenų ir tapatybės duomenų naudojimo būtinumą ir proporcingumą, atsižvelgdama į įgytą patirtį ir į priemones bei metodus, naudotus siekiant išvengti klaidingų atitikčių. Į šio vertinimo rezultatus turės būti atsižvelgta teikiant bet kokį pasiūlymą sistemą peržiūrėti.

Šiuo pasiūlymu nedaromas poveikis valstybių narių atsakomybei pagal jų nacionalinės teisės aktus, įskaitant taisykles dėl nepilnamečių ir vaikų apkaltinamųjų nuosprendžių įtraukimo į nacionalinį nuosprendžių registrą. Be to, jis netrukdo taikyti valstybių narių konstitucinės teisės ar joms privalomų tarptautinių susitarimų, visų pirma Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, kurios šalys yra visos valstybės narės.

4.POVEIKIS BIUDŽETUI

Reglamentui įgyvendinti numatytas ES finansinis paketas – 13 002 000 EUR, kiek tai susiję su vienkartinėmis išlaidomis. Pasiūlytas finansinis paketas atitinka dabartinę daugiametę finansinę programą, o išlaidos bus padengtos iš 2018–2020 m. Teisingumo programos. Nuo 2021 m. išlaidos sumažės, nusistovės ir bus susijusios su priežiūros veikla. Daugiau informacijos pateikta kartu su šiuo pasiūlymu pateiktoje finansinėje teisės akto pasiūlymo pažymoje. Komisija ketina pavesti ECRIS-TCN sistemos įgyvendinimo ir priežiūros užduotis „eu-LISA“. Kad „eu-LISA“ galėtų vykdyti šias užduotis, jai reikės papildomų žmogiškųjų išteklių. Nuo 2018 m., kai prasidės plėtojimo etapas, bus įdarbinti penki sutartininkai.

5.KITI ELEMENTAI

·Įgyvendinimo planai ir stebėsena, vertinimas ir ataskaitų teikimo tvarka

Praėjus trejiems metams po ECRIS-TCN sistemos veikimo pradžios ir vėliau kas ketverius metus, Komisija įvertins jos veikimą, be kita ko, jos veiksmingumą didinant keitimosi informacija apie nuteistus TŠP mastą, ir visus su veiksmingumu susijusius techninius klausimus. Tuo metu Komisija taip pat iš naujo įvertins, ar sistema turėtų būti išplėsta, kad būtų įtraukiama daugiau duomenų. Remdamasi šiuo įvertinimu Komisija spręs dėl tolesnių veiksmų.

Naujosios sistemos diegimą nuolatos stebės „eu-LISA“ valdyba ir esama ECRIS ekspertų grupė. Be to, ši grupė toliau bus forumas, kuriame nustatoma geriausia patirtis, įgyta ES lygmeniu keičiantis informacija apie teistumą, visų pirma informacija, susijusia su nuteistais TŠP.

Komisija nustatys stebėsenos rodiklius, kaip antai keitimosi informacija apie TŠP teistumą mastą, palyginti su apkaltinamųjų nuosprendžių, susijusių su TŠP, skaičiumi, taip pat kitus atitinkamus rodiklius. Ir valstybės narės, ir „eu-LISA“ reguliariai teiks statistinius duomenis, o tai leis nuolat stebėti, kaip sistema plėtojama.

·Išsamus konkrečių pasiūlymo nuostatų paaiškinimas

1 straipsnyje nustatomas reglamento dalykas.

ECRIS-TCN centrinė sistema turėtų užtikrinti, kad kompetentingos institucijos galėtų greitai ir veiksmingai nustatyti, kuri kita valstybė narė (-ės) turi informacijos apie trečiosios šalies piliečio teistumą.

2 straipsnyje apibrėžiama reglamento taikymo sritis. Reglamentas taikomas trečiųjų šalių piliečių tapatybės informacijos tvarkymui, bet ne informacijos apie apkaltinamuosius nuosprendžius tvarkymui, kuris reglamentuojamas Pamatiniu sprendimu 2009/315/TVR su pakeitimais, padarytais 2016 m. Komisijos pasiūlyta direktyva. ECRIS-TCN sistemoje turėtų būti tvarkoma tik trečiųjų šalių piliečių, dėl kurių baudžiamieji teismai Europos Sąjungoje yra priėmę galutinius sprendimus, tapatybės informacija, siekiant gauti informacijos apie tokius ankstesnius apkaltinamuosius nuosprendžius per Europos nuosprendžių registrų informacinę sistemą, sukurtą Tarybos pamatiniu sprendimu 2009/315/TVR.

3 straipsnyje pateikiamas reglamente vartojamų terminų apibrėžčių sąrašas. Kai kurios apibrėžtys jau egzistuoja atitinkamame acquis, o kai kurios sąvokos pirmą kartą apibrėžiamos šiame dokumente.

Pridėta termino „trečiosios šalies pilietis“ apibrėžtis, kuria paaiškinta, kad šiame reglamente šiai grupei taip pat priklauso asmenys be pilietybės arba asmenys, kurių pilietybė apkaltinamąjį nuosprendį priėmusiai valstybei narei nežinoma. Ši apibrėžtis turėtų būti tokia pati kaip ir Pamatiniame sprendime su pakeitimais, padarytais 2016 m. Komisijos pasiūlyta direktyva.

Taikant šį reglamentą, terminas „kompetentingos institucijos“ reiškia valstybių narių centrines institucijas, taip pat Europolą, Eurojustą ir [Europos prokuratūrą.] 17

4 straipsnyje aprašoma ECRIS-TCN sistemos techninė architektūra. Naudojama ryšių infrastruktūra turėtų būti saugus telematikos paslaugų tarp Europos administracijų tinklas (sTESTA) arba bet kokia vėlesnė patobulinta jo versija. Šiame straipsnyje taip pat paaiškinama, kad naujosios sistemos sąsajos programinė įranga bus integruota į dabartinę ECRIS nuorodų sistemą, kad ji būtų sklandi ir patogi naudoti.

5 straipsnyje nustatoma pareiga apkaltinamąjį nuosprendį priėmusiai valstybei narei ECRIS-TCN centrinėje sistemoje sukurti kiekvieno nuteisto TŠP duomenų įrašą kuo greičiau, kai tik apkaltinamasis nuosprendis įregistruojamas nacionaliniame nuosprendžių registre.

ECRIS-TCN sistemoje turėtų būti laikoma tik trečiųjų šalių piliečių, dėl kurių baudžiamasis teismas Europos Sąjungoje yra priėmęs galutinį sprendimą, tapatybės informacija. Tokia informacija turėtų apimti raidinius skaitmeninius duomenis, pirštų atspaudų duomenis pagal Pamatinį sprendimą 2009/315/TVR su pakeitimais, padarytais 2016 m. Komisijos pasiūlyta direktyva, ir veido atvaizdus, jei jie įrašomi valstybių narių nacionalinių nuosprendžių registrų duomenų bazėse.

Siekiant užtikrinti kuo didesnį sistemos veiksmingumą, šiuo straipsniu valstybės narės taip pat įpareigojamos ECRIS-TCN sistemoje kurti įrašus, susijusius su ankstesniais trečiųjų šalių piliečių apkaltinamaisiais nuosprendžiais, t. y. nuosprendžiais, priimtais iki šio reglamento įsigaliojimo. Pagal 25 straipsnį valstybės narės turėtų užbaigti šį procesą per 24 mėnesius po šio reglamento įsigaliojimo. Tačiau siekiant šio tikslo valstybės narės neturėtų būti įpareigotos rinkti informacijos, kuri dar nebuvo įvesta į jų nuosprendžių registrus iki šio reglamento įsigaliojimo.

6 straipsnyje aptariamas veido atvaizdų naudojimas. Kol kas veido atvaizdai, laikomi ECRIS-TCN sistemoje, gali būti naudojami tik siekiant patikrinti asmens tapatybę. Nėra atmetama galimybė, kad ateityje sukūrus veido atpažinimo programinę įrangą, veido atvaizdai galėtų būti naudojami automatizuotam duomenų atitikties tikrinimui, su sąlyga, kad įvykdyti techniniai šio proceso reikalavimai.

7 straipsnyje nustatomos ECRIS-TCN sistemos naudojimo taisyklės siekiant nustatyti valstybę narę (-es), turinčią (-ias) informacijos apie teistumą, siekiant gauti informacijos apie tokius ankstesnius apkaltinamuosius nuosprendžius iš Europos nuosprendžių registro sistemos, sukurtos Tarybos pamatiniu sprendimu 2009/315/TVR. Tikslo apribojimai, nustatyti Pamatiniame sprendime su pakeitimais, padarytais 2016 m. pasiūlyta direktyva, bus taikomi bet kokiam po to vykdomam keitimuisi informacija apie teistumą.

Juo nustatoma valstybių narių pareiga naudotis ECRIS-TCN sistema pagal nacionalinę teisę visais atvejais, kai gaunamas prašymas pateikti informaciją apie ankstesnius trečiųjų šalių piliečių apkaltinamuosius nuosprendžius, ir imtis tolesnių veiksmų su valstybėmis narėmis dėl bet kokių atitikčių, nustatytų per ECRIS. Šios pareigos turėtų būti vykdoma, kai gaunami prašymai pateikti informaciją baudžiamojo proceso reikmėms ir kitais svarbiais tikslais.

Valstybė narė, norinti nustatyti valstybę narę (-es), turinčią (-ias) informacijos apie konkretaus TŠP teistumą, tą gali padaryti atlikdama „yra atitiktis“ / „nėra atitikties“ paiešką centrinėje TŠP sistemoje, naudodama (-os) arba raidinius skaitmeninius to TŠP duomenis arba jo piršto atspaudus, atsižvelgiant į tai, ar tokių duomenų yra. Jei nustatoma atitiktis, perduodamas duomenis pateikusios valstybės narės (-ių) pavadinimas, kartu su baziniais duomenimis ir visais kitais susijusiais tapatybės duomenimis. Taip valstybės narės, prieš keisdamosi informacija apie teistumą, galės pasinaudoti dabartine ECRIS, kad patikrintų atitinkamų asmenų tapatybę.

Nustatyta atitiktis ECRIS-TCN sistemoje neturėtų savaime reikšti, kad atitinkamas trečiosios šalies pilietis buvo nuteistas nurodytoje valstybėje narėje (-se) arba kad nurodyta valstybė narė (-ės) turi informacijos apie to trečiosios šalies piliečio teistumą. Ankstesnių apkaltinamųjų nuosprendžių buvimas turėtų būti patvirtintas tik remiantis informacija, gauta iš atitinkamų valstybių narių nuosprendžių registrų.

8 straipsnis susijęs su duomenų saugojimo laikotarpiu.

Nacionalinės nuostatos dėl informacijos nuosprendžių registruose ir pirštų atspaudų sistemose saugojimo labai skiriasi valstybėse narėse ir šiuo pasiūlymu nesiekiama jų suderinti. Nusistovėjęs principas laikytis apkaltinamąjį nuosprendį priėmusios valstybės narės taikomų saugojimo laikotarpių taikomas ir duomenų, perduodamų centrinei sistemai, saugojimui. Apskritai, jei duomenys apie apkaltinamuosius nuosprendžius laikomi valstybių narių registruose, jie turėtų būti prieinami kitų valstybių narių institucijoms susipažinti. Tai taip pat reiškia, kad visi duomenys, susiję su nuteistu asmeniu, turėtų būti laikomi tą laikotarpį, net jei pirštų atspaudai, gauti ne iš nuosprendžių registro, o kitos duomenų bazės, jau būtų pašalinti iš nacionalinės pirštų atspaudų duomenų bazės. Kita vertus, net jei pirštų atspaudai būtų toliau laikomi nacionaliniu lygmeniu, jie turi būti ištrinti iš centrinės sistemos, jei visa informacija apie apkaltinamuosius nuosprendžius pašalinama iš nacionalinio nuosprendžių registro. Šiuo atveju toks pat požiūris taikomas ir TŠP apkaltinamiesiems nuosprendžiams, ir ES piliečių, apie kuriuos pranešta pilietybės valstybei narei pagal pamatinį sprendimą, apkaltinamiesiems nuosprendžiams.

9 straipsnyje nustatomos valstybių narių pareigos tikrinti į centrinę sistemą siunčiamų duomenų tikslumą ir juos ištaisyti, taip pat iš dalies keisti į centrinę sistemą išsiųstus duomenis, jei padaroma vėlesnių pakeitimų nacionaliniuose nuosprendžių registruose. Vėlgi, taikoma ta pati logika kaip ir pagal pamatinį sprendimą dėl ES piliečių.

10 straipsniu Komisijai suteikiami įgyvendinimo įgaliojimai, siekiant užtikrinti vienodas ECRIS-TCN sistemos veikimo sąlygas. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Reglamento (ES) Nr. 182/2011 18 . Pasirinkta komitologijos procedūra – nagrinėjimo procedūra. 34 straipsniu papildomas 10 straipsnis dėl šios procedūros nustatymo.

11 straipsniu „eu-LISA“ pavedama užduotis plėtoti ir valdyti ECRIS-TCN sistemos operacijas, kadangi ji turi patirties valdant kitas didelio masto centralizuotas sistemas teisingumo ir vidaus reikalų srityje. „eu-LISA“ taip pat pavedama užduotis toliau plėtoti ir prižiūrėti ECRIS nuorodų sistemą, siekiant užtikrinti, kad ECRIS-TCN sistema ir sistema ECRIS sklandžiai veiktų. Nuorodų sistema – tai sujungimo į tinklą programinė įranga, šiuo metu minima Tarybos sprendimo dėl ECRIS 3 straipsnio 1 dalies a punkte.

12 straipsnyje išvardijama valstybių narių atsakomybė, susijusi su ECRIS-TCN sistema. Valstybės narės tebėra išimtinai atsakingos už savo nacionalinių nuosprendžių registrų duomenų bazes.

13 straipsnis skirtas atsakomybei už duomenų naudojimą.

14 straipsnyje Eurojustas paskiriamas kontaktiniu punktu trečiosioms šalims ir tarptautinėms organizacijoms, kurios nori prašyti informacijos apie TŠP apkaltinamuosius nuosprendžius. Taip siekiama, kad trečiosioms šalims ir tarptautinėms organizacijoms nereikėtų siųsti prašymų kelioms valstybėms narėms. Eurojustas neturėtų suteikti jokios informacijos prašančiajai trečiajai šaliai ar tarptautinei organizacijai, įskaitant informaciją apie valstybę narę (-es), turinčią (-ias) informacijos apie apkaltinamuosius nuosprendžius, – jis tik turėtų informuoti atitinkamą valstybę narę (-es). Atitinkama valstybė narė pati turėtų nuspręsti, ar susisiekti su trečiąja šalimi ar tarptautine organizacija ir pranešti, kad ji gali pateikti informacijos apie ankstesnius TŠP apkaltinamuosius nuosprendžius.

15 straipsniu Eurojustui, Europolui ir [Europos prokuratūrai] suteikiama tiesioginė prieiga prie ECRIS-TCN sistemos, kad jie galėtų vykdyti teisės aktais nustatytas savo užduotis. Tačiau šios kompetentingos institucijos neturėtų turėti prieigos prie ECRIS, kad gautų informacijos apie apkaltinamuosius nuosprendžius, o šiuo tikslu turėtų naudotis įprastais ryšių su nacionalinėmis institucijomis kanalais. Taikant šį požiūrį laikomasi teisės aktuose nustatytų toms organizacijoms skirtų taisyklių dėl jų ryšių su valstybių narių institucijomis.

16 straipsnyje išvardijamos Eurojusto, Europolo [ir Europos prokuratūros] atsakomybė, susijusi su ECRIS-TCN sistema.

17 straipsniu reglamentuojamas duomenų saugumo klausimas.

18 straipsnis susijęs su valstybių narių atsakomybe asmenų ar kitų valstybių narių atžvilgiu už bet kokią neteisėto duomenų tvarkymo operaciją ar su šiuo reglamentu nesuderinamą veiksmą. Turėtų būti nacionaliniu lygmeniu nustatytos taisyklės dėl valstybių narių atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl tokio šio reglamento pažeidimo.

19 straipsniu valstybės narės įpareigojamos nacionaliniu lygmeniu stebėti, kaip jų paskirtos centrinės institucijos laikosi šio reglamento. 

20 straipsnyje numatoma, kad už bet kokį į ECRIS-TCN sistemą įvestų duomenų naudojimą pažeidžiant šį reglamentą būtų baudžiama pagal nacionalinę teisę.

21 straipsnyje nurodomi duomenų valdytojai ir duomenų tvarkytojas.

22 straipsniu nustatoma, kad asmens duomenis galima tvarkyti centrinėje sistemoje tik siekiant nustatyti valstybę narę (-es), turinčią (-ias) informacijos apie TŠP teistumą.

23 straipsniu trečiųjų šalių piliečiams, kurių duomenys įvesti į ECRIS-TCN sistemą, suteikiama teisė su jais susipažinti, juos ištaisyti ir prašyti ištrinti, kai tai pagrįsta pagal teisę.

24 straipsniu reglamentuojamas centrinių institucijų ir priežiūros institucijų bendradarbiavimas, siekiant užtikrinti teises į duomenų apsaugą.

25 straipsnyje aptariamos teisių gynimo priemonės, kuriomis gali naudotis susiję trečiųjų šalių piliečiai.

26 ir 27 straipsniais nustatomos priežiūros institucijų ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno vykdomos priežiūros taisyklės. 28 straipsniu reglamentuojamas jų tarpusavio bendradarbiavimas.

29 straipsniu reglamentuojamas „eu-LISA“ ir kompetentingų institucijų įrašų saugojimas.

30 straipsnyje aptariamas duomenų naudojimas ataskaitų teikimo ir statistinių duomenų rengimo reikmėms ir agentūrai „eu-LISA“ skiriama atsakomybė rengti statistinius duomenis, susijusius su ECRIS-TCN sistema ir ECRIS nuorodų sistema. Jame taip pat nustatoma valstybių narių pareiga teikti „eu-LISA“ statistinius duomenis, būtinus jai rengiant statistinių duomenų rinkinius ir analizę, ir teikti Komisijai statistinius duomenis, susijusius su nuteistų TŠP skaičiumi ir jų teritorijoje paskelbtų TŠP apkaltinamųjų nuosprendžių skaičiumi.

31 straipsniu reglamentuojamos išlaidos. Nors yra galimybė naudotis Sąjungos finansinėmis programomis pagal taikytinas taisykles, kiekviena valstybė narė turėtų padengti savo išlaidas, susijusias su savo nuosprendžių registrų duomenų bazės diegimu, administravimu, naudojimu ir priežiūra, taip pat išlaidas, susijusias su techninių pakeitimų, būtinų atlikti, kad būtų galima naudotis ECRIS-TCN sistema, diegimu, administravimu, naudojimu ir priežiūra.

32 straipsnyje nustatoma valstybių narių pareiga pranešti „eu-LISA“ apie savo centrines institucijas ir „eu-LISA“ pareiga jas paskelbti.

33 straipsnyje nustatoma, kad Komisija nustatys datą, nuo kurios pradės veikti ECRIS-TCN sistema, ir išvardijamos išankstinės sąlygos, kurias reikia įvykdyti, kad sistema galėtų pradėti veikti.

34 straipsnis susijęs su „eu-LISA“ ir Komisijos ataskaitų teikimo ir peržiūros pareigomis. Praėjus trejiems metams po ECRIS-TCN sistemos veikimo pradžios ir vėliau kas ketverius metus, Komisija įvertins jos veikimą, be kita ko, jos veiksmingumą didinant keitimosi informacija apie nuteistus TŠP mastą, ir visus su veiksmingumu susijusius techninius klausimus. Tuo metu Komisija taip pat iš naujo įvertins, ar sistema turėtų būti išplėsta, kad būtų įtraukiama daugiau duomenų. Remdamasi šiuo įvertinimu Komisija spręs dėl tolesnių veiksmų.

35 straipsnis susijęs su taikytina komitologijos procedūra; tai standartinė nuostata.

36 straipsnyje nustatoma, kad „eu-LISA“ sukurs patariamąją grupę, kuri padės plėtoti ir eksploatuoti ECRIS-TCN sistemą ir ECRIS nuorodų sistemą.

37 straipsniu reglamentuojami Reglamento (ES) Nr. 1077/2011 pakeitimai, susiję su naujais „eu-LISA“ įgaliojimais ir užduotimis.

38 straipsnyje nustatomas 24 mėnesių laikotarpis po šio reglamento įsigaliojimo, per kurį valstybės narės turi jį įgyvendinti nacionaliniu lygmeniu. ECRIS-TCN sistemos plėtojimo ir techninio įgyvendinimo specifikacijos bus nustatytos įgyvendinimo aktuose.

39 straipsnyje nustatoma, kad reglamentas įsigalios kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.2017/0144 (COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo Europos nuosprendžių registrų informacinei sistemai papildyti ir paremti sukuriama centralizuota valstybių narių, turinčių informacijos apie priimtus trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be pilietybės apkaltinamuosius nuosprendžius, nustatymo sistema (ECRIS-TCN sistema) ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 82 straipsnio 1 dalies d punktą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)Sąjunga užsibrėžė tikslą savo piliečiams pasiūlyti vidaus sienų neturinčią laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę, kurioje laisvas asmenų judėjimas užtikrinamas kartu taikant atitinkamas nusikalstamumo prevencijos bei kovos su juo priemones;

(2)šiam tikslui pasiekti reikia, kad į informaciją apie kitose valstybėse narėse priimtus apkaltinamuosius nuosprendžius būtų galima atsižvelgti už apkaltinamąjį nuosprendį priėmusios valstybės narės ribų tiek nagrinėjant naujas baudžiamąsias bylas, kaip nustatyta Tarybos pamatiniame sprendime 2008/675/TVR 19 , tiek tam, kad būtų užkirstas kelias naujiems teisės pažeidimams;

(3)todėl būtina, kad valstybių narių kompetentingos institucijos keistųsi informacija iš nuosprendžių registrų. Toks keitimasis informacija organizuojamas ir supaprastinamas vadovaujantis Tarybos pamatiniame sprendime 2009/315/TVR 20 nustatytomis taisyklėmis ir naudojant Tarybos sprendimu 2009/316/TVR 21 sukurtą Europos nuosprendžių registrų informacinę sistemą;

(4)tačiau ECRIS teisinės sistemos aprėptis nėra pakankama, nes įtraukti ne visi informacijos apie trečiųjų šalių piliečius prašymų aspektai. Nors dabar per ECRIS irgi galima keistis informacija apie trečiųjų šalių piliečius, nėra tvarkos ar mechanizmo, leidžiančio tai daryti veiksmingai;

(5)informacija apie trečiųjų šalių piliečius nėra renkama Sąjungoje pilietybės valstybėje narėje, kaip yra valstybių narių piliečių atveju, o tik saugoma valstybėse narėse, kuriose priimti apkaltinamieji nuosprendžiai. Taigi visų duomenų apie trečiosios šalies piliečio teistumą neįmanoma patikrinti, jei nesikreipiama į visas valstybes nares;

(6)tokiais bendraisiais prašymais visoms valstybėms narėms, tarp jų ir toms, kurios neturi informacijos apie tą trečiosios šalies pilietį, sukuriama administracinė našta. Praktiškai dėl šios naštos valstybės narės vengia prašyti informacijos apie trečiųjų šalių piliečius, todėl jos remiasi tik savo nacionaliniuose registruose saugoma informacija apie teistumą;

(7)siekiant pagerinti šią padėtį, reikėtų sukurti sistemą, kuri valstybės narės centrinei institucijai sudarytų sąlygas greitai ir veiksmingai sužinoti, kurioje dar valstybėje narėje (-se) yra laikoma informacija apie trečiosios šalies piliečio teistumą, ir tada naudotis esama ECRIS infrastruktūra prašyti informacijos apie teistumą iš tos valstybės narės arba valstybių narių pagal Pamatinį sprendimą 2009/315/TVR;

(8)todėl šiame reglamente reikėtų nustatyti taisykles dėl centralizuotos sistemos, kurioje laikomi asmens duomenys Sąjungos lygmeniu, sukūrimo, valstybės narės ir organizacijos, atsakingos už centrinės sistemos plėtojimą ir priežiūrą, atsakomybės pasidalijimo, taip pat konkrečių duomenų apsaugos nuostatų, reikalingų siekiant papildyti galiojančią duomenų apsaugos tvarką ir užtikrinti tinkamą bendrą duomenų apsaugos ir duomenų saugumo lygį. Atitinkamų asmenų pagrindinės teisės taip pat turėtų būti apsaugotos;

(9)Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūrai („eu-LISA“), įsteigtai Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1077/2011 22 , turėtų būti pavesta užduotis plėtoti ir eksploatuoti naująją centralizuotą ECRIS-TCN sistemą siekiant nustatyti valstybę narę (-es), turinčią (-ias) informacijos apie ankstesnius trečiųjų šalių piliečių apkaltinamuosius nuosprendžius (ECRIS-TCN sistema), kadangi agentūra turi didelės apimties sistemų valdymo patirties teisingumo ir vidaus reikalų srityje. Jos įgaliojimai turėtų būti iš dalies pakeisti, kad būtų atsižvelgta į šias naujas užduotis;

(10)atsižvelgiant į poreikį sukurti glaudžias ECRIS-TCN sistemos ir dabartinės ECRIS technines sąsajas, „eu-LISA“ taip pat reikėtų pavesti užduotį toliau plėtoti ir prižiūrėti ECRIS nuorodų sistemą, ir jos įgaliojimai turėtų būti iš dalies pakeisti, kad būtų į tai atsižvelgta;

(11)ECRIS-TCN sistemoje turėtų būti laikoma tik trečiųjų šalių piliečių, kurių apkaltinamąjį nuosprendį yra priėmęs Sąjungoje esantis baudžiamasis teismas, tapatybės informacija. Tokia tapatybės informacija turėtų apimti raidinius skaitmeninius duomenis, pirštų atspaudų duomenis pagal Pamatinį sprendimą 2009/315/TVR ir veido atvaizdus, jei jie įrašomi valstybių narių nacionalinių nuosprendžių registrų duomenų bazėse;

(12)jei nustatoma, kad centrinėje sistemoje esantys duomenys sutampa su duomenimis, pagal kuriuos valstybė narė atlieka paiešką (yra atitiktis), tapatybės informacija, dėl kurios nustatyta atitiktis, pateikiama kartu su atitiktimi. Ta informacija turėtų būti naudojama tik siekiant padėti patvirtinti atitinkamo trečiosios šalies piliečio tapatybę. Šiuo tikslu tokie duomenys gali būti įrašomi paiešką atlikusios valstybės narės nacionalinio nuosprendžių registro duomenų bazėje kaip trečiosios šalies piliečio alias;

(13)iš pradžių veido atvaizdai, laikomi ECRIS-TCN sistemoje, turėtų būti naudojami tik siekiant patikrinti trečiosios šalies piliečio tapatybę. Ateityje įmanoma, kad sukūrus veido atpažinimo programinę įrangą, veido atvaizdai galėtų būti naudojami automatizuotam biometrinių duomenų atitikties tikrinimui, su sąlyga, kad įvykdyti techniniai šio proceso reikalavimai;

(14)biometrinius duomenis naudoti būtina, nes tai patikimiausias būdas nustatyti valstybėse narėse esančių trečiųjų šalių piliečių, dažnai neturinčių dokumentų ar kitokių tapatybės nustatymo priemonių, tapatybę, taip pat patikimiau tikrinti trečiųjų šalių piliečių duomenų atitiktį;

(15)valstybės narės ECRIS-TCN sistemoje turėtų sukurti įrašus, susijusius su nuteistais trečiųjų šalių piliečiais, kuo greičiau, kai tik informacija apie jų apkaltinamąjį nuosprendį įvedama į nacionalinį nuosprendžių registrą;

(16)siekiant užtikrinti kuo didesnį sistemos efektyvumą, valstybės narės ECRIS-TCN sistemoje taip pat turėtų sukurti įrašus, susijusius su trečiųjų šalių piliečių piliečiais, nuteistais iki šio reglamento įsigaliojimo. Tačiau siekiant šio tikslo valstybės narės neturėtų būti įpareigotos rinkti informacijos, kuri dar nebuvo įvesta į jų nuosprendžių registrus iki šio reglamento įsigaliojimo;

(17)geresnis informacijos apie apkaltinamuosius nuosprendžius platinimas turėtų padėti valstybėms narėms įgyvendinti Pamatinį sprendimą 2008/675/TVR, kuriuo valstybės narės įpareigojamos atsižvelgti į ankstesnius apkaltinamuosius nuosprendžius naujose baudžiamosiose bylose;

(18)valstybės narės turėtų būti įpareigotos naudotis ECRIS-TCN sistema pagal nacionalinę teisę visais atvejais, kai gauna prašymą pateikti informacijos apie ankstesnius trečiųjų šalių piliečių apkaltinamuosius nuosprendžius, ir per ECRIS imtis tolesnių veiksmų dėl bet kokių atitikčių su nustatytomis valstybėmis narėmis. Šis įpareigojimas turėtų būti taikomas ne tik prašymams, susijusiems su nusikalstamų veikų tyrimais;

(19)nustatyta atitiktis ECRIS-TCN sistemoje neturėtų savaime reikšti, kad atitinkamas trečiosios šalies pilietis buvo nuteistas nurodytoje valstybėje narėje (-se) arba kad nurodyta valstybė narė (-ės) turi informacijos apie to trečiosios šalies piliečio teistumą. Ankstesnių apkaltinamųjų nuosprendžių buvimas turėtų būti patvirtinamas tik remiantis informacija, gauta iš atitinkamų valstybių narių nuosprendžių registrų;

(20)nors yra galimybė naudotis Sąjungos finansinėmis programomis pagal taikytinas taisykles, kiekviena valstybė narė turėtų padengti savo išlaidas, susijusias su savo nuosprendžių registrų duomenų bazės ir nacionalinių pirštų atspaudų duomenų bazių diegimu, administravimu, naudojimu ir priežiūra, taip pat išlaidas, susijusias su techninių pakeitimų, būtinų atlikti, kad būtų galima naudotis ECRIS-TCN, įskaitant jų prijungimą prie nacionalinės duomenų perdavimo įstaigos, diegimu, administravimu, naudojimu ir priežiūra;

(21)Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas), įsteigta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/794 23 , Eurojustas, įsteigtas Tarybos sprendimu 2002/187/TVR 24 , ir [Europos prokuratūra, įsteigta Reglamentu (ES) .../... 25 ] turėtų turėti galimybę naudotis ECRIS-TCN sistema siekiant nustatyti valstybę narę (-es), turinčią (-ias) informacijos apie trečiosios šalies piliečio teistumą, kad galėtų vykdyti teisės aktais nustatytas savo užduotis;

(22)šiuo reglamentu nustatomos griežtos naudojimosi ECRIS-TCN sistema taisyklės ir būtinos apsaugos priemonės, įskaitant valstybių narių atsakomybę renkant ir naudojant duomenis. Jame taip pat nustatyta fizinių asmenų teisė į kompensaciją, teisė susipažinti su duomenimis, juos taisyti ir ištrinti, taip pat naudotis teise į teisių gynimą, visų pirma teise į veiksmingą teisinę gynybą ir teise, kad nepriklausomos valdžios institucijos užtikrintų duomenų tvarkymo operacijų priežiūrą. Todėl juo paisoma pagrindinių teisių ir laisvių ir laikomasi visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintų principų, įskaitant teisę į asmens duomenų apsaugą, lygybės prieš įstatymą principą ir bendrą draudimą diskriminuoti;

(23)Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/680 26 turėtų būti taikoma kompetentingoms nacionalinėms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo, be kita ko, apsaugos nuo grėsmių visuomenės saugumui ir jų prevencijos, tikslais. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 27 turėtų būti taikomas nacionalinėms institucijoms tvarkant asmens duomenis, jei netaikomos nacionalinės nuostatos, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama Direktyva (ES) 2016/680. Turėtų būti užtikrinta suderinta priežiūra pagal [naujo duomenų apsaugos reglamento, skirto Sąjungos institucijoms ir įstaigoms] 62 straipsnį;

(24)turėtų būti nustatytos taisyklės dėl valstybių narių atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl bet kokio šio reglamento pažeidimo;

(25)kadangi šio reglamento tikslo, t. y. sudaryti sąlygas greitai ir veiksmingai keistis informacija apie trečiųjų šalių piliečių teistumą, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl reikalingos sinergijos ir sąveikumo to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(26)siekiant užtikrinti vienodas ECRIS-TCN sistemos sukūrimo ir operacijų valdymo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Šiais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/2011 28 ;

(27)pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo Nr. 22 dėl Danijos pozicijos 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šį reglamentą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas;

(28)pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo Nr. 21 dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės 1 ir 2 straipsnius ir 4a straipsnio 1 dalį ir nedarant poveikio to protokolo 4 straipsniui tos valstybės narės nedalyvauja priimant šią direktyvą ir ji nėra joms privaloma ar taikoma;

[arba]

pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo Nr. 21 dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės 3 straipsnį ir 4a straipsnio 1 dalį šios valstybės narės pranešė apie savo pageidavimą dalyvauti priimant ir taikant šią direktyvą;

(29)kadangi 2017 m. kovo 29 d. pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnį Jungtinė Karalystė pranešė apie savo ketinimą pasitraukti iš Sąjungos, Sutartys Jungtinei Karalystei nustos galioti nuo susitarimo dėl išstojimo įsigaliojimo dienos arba, jei tokio susitarimo nebus, praėjus dvejiems metams nuo pranešimo gavimo, nebent Europos Vadovų Taryba, susitarusi su Jungtine Karalyste, nuspręstų tą terminą pratęsti. Dėl šios priežasties, nedarant poveikio jokioms susitarimo dėl išstojimo nuostatoms, šis Jungtinės Karalystės dalyvavimo įgyvendinant pasiūlymą aprašymas galioja tik iki tol, kol Jungtinė Karalystė nustoja būti valstybe nare;

(30)vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 29 28 straipsnio 2 dalimi, buvo konsultuojamasi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu, ir jis pateikė nuomonę ... 30 ,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 SKYRIUS
Bendrosios nuostatos

1 straipsnis
Dalykas

Šiuo reglamentu:

(a)sukuriama sistema, kurios paskirtis – nustatyti valstybę narę (-es), turinčią (-ias) informacijos apie ankstesnius trečiųjų šalių piliečių apkaltinamuosius nuosprendžius (toliau – ECRIS-TCN sistema);

(b)nustatomos sąlygos, pagal kurias kompetentingos institucijos naudosis ECRIS-TCN sistema, kad gautų informacijos apie tokius ankstesnius apkaltinamuosius nuosprendžius per Europos nuosprendžių registrų informacinę sistemą (ECRIS), sukurtą Sprendimu 2009/316/TVR. 

2 straipsnis
Taikymo sritis

Šis reglamentas taikomas trečiųjų šalių piliečių, dėl kurių priimti galutiniai sprendimai valstybių narių baudžiamuosiuose teismuose, tapatybės informacijos tvarkymui, siekiant nustatyti valstybę narę (-es), kurioje (-iose) priimti tokie sprendimai.

3 straipsnis
Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

(a)apkaltinamasis nuosprendis – galutinis baudžiamojo teismo sprendimas, kuriuo fizinis asmuo nuteisiamas už padarytą baudžiamąją veiką, jei toks sprendimas įtraukiamas į apkaltinamąjį nuosprendį priėmusios valstybės nuosprendžių registrą;

(b)baudžiamasis procesas – ikiteisminis etapas, teisminio nagrinėjimo etapas ir apkaltinamojo nuosprendžio vykdymas;

(c)nuosprendžių registras – nacionalinis registras ar registrai, kuriuose pagal nacionalinę teisę registruojami apkaltinamieji nuosprendžiai;

(d)apkaltinamąjį nuosprendį priėmusi valstybė narė – valstybė narė, kurioje priimtas apkaltinamasis nuosprendis;

(e)centrinė institucija – institucija (-os), paskirta (-os) pagal Pamatinio sprendimo 2009/315/TVR 3 straipsnio 1 dalį;

(f)kompetentingos institucijos – centrinės institucijos ir Sąjungos įstaigos, turinčios įgaliojimus pagal šį reglamentą naudotis ECRIS-TCN sistema;

(g)trečiosios šalies pilietis – šalies, kuri nėra valstybė narė, pilietis, nesvarbu, ar asmuo taip pat turi valstybės narės pilietybę, arba asmuo be pilietybės, arba asmuo, kurio pilietybė nėra žinoma apkaltinamąjį nuosprendį priėmusiai valstybei narei;

(h)centrinė sistema – „eu-LISA“ plėtojama (-os) ir prižiūrima (-os) duomenų bazė (-ės), kurioje (-se) laikoma trečiųjų šalių piliečių, dėl kurių priimti galutiniai sprendimai valstybių narių baudžiamuosiuose teismuose, tapatybės informacija;

(i)sąsajos programinė įranga – programinė įranga, kurios prieglobą teikia kompetentingos institucijos ir kuri joms leidžia naudotis centrine sistema per 4 straipsnyje nurodytą ryšių infrastruktūrą;

(j)tapatybės nustatymas – asmens tapatybės nustatymo atliekant paiešką duomenų bazėje, kai duomenys lyginami su įvairiais duomenų rinkiniais, procesas;

(k)raidiniai skaitmeniniai duomenys – raidėmis, skaičiais, specialiais ženklais, tarpais ir skyrybos ženklais pateikiami duomenys;

(l)pirštų atspaudų duomenys – visų dešimties pirštų plokščiųjų ir ritintų atspaudų duomenys;

(m)veido atvaizdas – skaitmeninis veido atvaizdas;

(n)atitiktis – atitiktis arba atitiktys, nustatytos palyginus centrinėje sistemoje esamus duomenis su duomenimis, pagal kuriuos valstybė narė atlieka paiešką;

(o)nacionalinė centrinė duomenų perdavimo įstaiga – nacionalinis ryšių su 4 straipsnyje nurodyta ryšių infrastruktūra punktas;

(p)ECRIS nuorodų sistema – Komisijos sukurta programinė įranga, skirta valstybėms narėms keistis per ECRIS informacija iš nuosprendžių registrų.

4 straipsnis
ECRIS-TCN techninė architektūra

1.ECRIS-TCN sistemą sudaro:

(a)centrinė sistema, kurioje laikoma nuteistų trečiųjų šalių piliečių tapatybės informacija;

(b)nacionalinė centrinė duomenų perdavimo įstaiga kiekvienoje valstybėje narėje;

(c)sąsajos programinė įranga, sudaranti sąlygas centrinėms institucijoms prisijungti prie centrinės sistemos per nacionalinę centrinę duomenų perdavimo įstaigą ir ryšių infrastruktūrą;

(d)centrinės sistemos ir nacionalinės centrinės duomenų perdavimo įstaigos ryšių infrastruktūra.

2.Centrinės sistemos prieglobą savo dviejose techninėse stotyse teikia „eu-LISA“.

3.Sąsajos programinė įranga integruojama į ECRIS nuorodų sistemą. Valstybės narės naudoja ECRIS nuorodų sistemą, siekdamos pateikti užklausas ECRIS-TCN sistemoje, taip pat siųsti tolesnius prašymus pateikti informacijos apie teistumą.

II SKYRIUS
Centrinių institucijų vykdomas duomenų įvedimas ir naudojimas

5 straipsnis
Duomenų įvedimas į ECRIS-TCN sistemą

1.Kiekvieno nuteisto trečiosios šalies piliečio atžvilgiu apkaltinamąjį nuosprendį priėmusios valstybės narės centrinė institucija centrinėje sistemoje sukuria duomenų įrašą. Duomenų įraše turi būti tokie duomenys:

(a)    pavardė; vardas (-ai); gimimo data; gimimo vieta (miestas ir šalis); pilietybė arba pilietybės; lytis; tėvų vardai; jei taikoma, ankstesni vardai, slapyvardis (-iai) ir (arba) pravardė (-ės); nuosprendį priėmusios valstybės narės kodas;

(b)pirštų atspaudų duomenys pagal Pamatinį sprendimą 2009/315/TVR 31  ir pirštų atspaudų raiška ir naudojimas, kaip nurodyta 10 straipsnio 1 dalies b punkte; nuteistojo asmens pirštų atspaudų atpažinties numeris, įskaitant apkaltinamąjį nuosprendį priėmusios valstybės narės kodą.

2.Duomenų įraše taip pat gali būti nuteisto trečiosios šalies piliečio veido atvaizdai.

3.Apkaltinamąjį nuosprendį priėmusi valstybė narė kuo greičiau sukuria duomenų įrašą, kai tik nuosprendis įtraukiamas į nacionalinį nuosprendžių registrą.

4.Apkaltinamąjį nuosprendį priėmusi valstybė narė taip pat sukuria duomenų įrašus apie nuosprendžius, priimtus prieš [šio reglamento įsigaliojimo data], tiek, kiek jų yra jos nacionaliniuose nuosprendžių registruose arba nacionalinėje pirštų atspaudų duomenų bazėje.

6 straipsnis
Konkrečios veido atvaizdams skirtos taisyklės

1.5 straipsnio 2 dalyje nurodyti veido atvaizdai naudojami tik trečiosios šalies piliečio, kurio tapatybė nustatyta atlikus tekstinę paiešką arba paiešką naudojant pirštų atspaudus, tapatybei patvirtinti.

2.Kai tik tai tampa techniškai įmanoma, veido atvaizdai taip pat gali būti naudojami siekiant nustatyti trečiosios šalies piliečio tapatybę remiantis šiuo biometriniu identifikatoriumi. Prieš šios funkcijos įgyvendinimą ECRIS-TCN sistemoje Komisija pateikia ataskaitą apie galimybes naudoti reikiamas technologijas ir jų parengimą darbui, o dėl to konsultuojamasi su Europos Parlamentu.

7 straipsnis
ECRIS-TCN sistemos naudojimas siekiant nustatyti valstybę narę (-es), turinčią (-ias) informacijos apie teistumą

1.Kai valstybės narės prašoma pateikti su trečiosios šalies piliečiu susijusią informaciją apie teistumą, kad to trečiosios šalies piliečio atžvilgiu būtų galima vykdyti baudžiamąjį procesą arba kitais su baudžiamuoju procesu nesusijusiais tikslais pagal jos nacionalinę teisę, tos valstybės narės centrinė institucija naudoja ECRIS-TCN sistemą, kad nustatytų valstybę narę (-es), turinčią (-ias) su trečiosios šalies piliečiu susijusios informacijos apie teistumą, kad per ECRIS gautų informaciją apie ankstesnius apkaltinamuosius nuosprendžius.

2.Pagal 14, 15 ir 16 straipsnius Europolas, Eurojustas [ir Europos prokuratūra] turi prieigą prie ECRIS-TCN sistemos, kad nustatytų valstybę narę (-es), turinčią (-ias) su trečiosios šalies piliečiu susijusią informaciją apie teistumą.

3.Kompetentingos institucijos gali atlikti paiešką ECRIS-TCN sistemoje naudodamos 5 straipsnio 1 dalyje nurodytus duomenis.

4.Kompetentingos institucijos taip pat gali atlikti paiešką ECRIS-TCN sistemoje naudodamos 5 straipsnio 2 dalyje nurodytus veido atvaizdus, su sąlyga, kad ši funkcija buvo įdiegta pagal 6 straipsnio 2 dalį.

5.Nustačius atitiktį centrinė sistema automatiškai teikia kompetentingai institucijai informaciją apie valstybę narę (-es), turinčią (-ias) su trečiosios šalies piliečiu susijusios informacijos apie teistumą, kartu su susijusiu atpažinties numeriu (-iais) ir visa atitinkama informacija apie tapatybę. Tokia informacija apie tapatybę naudojama tik siekiant patikrinti atitinkamo trečiosios šalies piliečio tapatybę.

6.Jeigu atitikties nenustatoma, centrinė sistema automatiškai informuoja apie tai kompetentingą instituciją.

III SKYRIUS
Duomenų saugojimas ir keitimas

8 straipsnis
Duomenų saugojimo laikotarpis

1.Atskiras duomenų įrašas laikomas centrinėje sistemoje tol, kol nacionaliniame nuosprendžių registre laikomi duomenys, susiję su atitinkamo asmens apkaltinamuoju nuosprendžiu (-iais).

2.Pasibaigus 1 dalyje nurodytam saugojimo laikotarpiui nuosprendį priėmusios valstybės narės centrinė institucija nedelsdama ir bet kokiu atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį pasibaigus saugojimo laikotarpiui atskirą duomenų įrašą ištrina iš centrinės sistemos.  

9 straipsnis
Duomenų keitimas ir ištrynimas

1.Valstybės narės turi teisę keisti duomenis, kuriuos jos įvedė į ECRIS-TCN sistemą, arba juos trinti.

2.Vėliau kaip nors pakeitus informaciją, dėl kurios buvo sukurtas duomenų įrašas pagal 5 straipsnį, nacionaliniuose nuosprendžių registruose, identiškai pakeičiama ir informacija, kurią apkaltinamąjį nuosprendį priėmusi valstybė narė laiko centrinėje sistemoje.

3.Jeigu valstybė narė turi priežasčių manyti, kad jos įrašyti duomenys centrinėje sistemoje yra netikslūs arba duomenys centrinėje sistemoje buvo tvarkomi pažeidžiant šį reglamentą, ji patikrina atitinkamus duomenis ir prireikus nedelsdama juos pakeičia arba ištrina iš centrinės sistemos.

4.Jeigu kita valstybė narė, nei ta kuri įvedė duomenis, turi priežasčių manyti, kad centrinėje sistemoje įrašyti duomenys yra netikslūs arba duomenys centrinėje sistemoje buvo tvarkomi pažeidžiant šį reglamentą, ji nedelsdama susisiekia su apkaltinamąjį nuosprendį priėmusios valstybės narės centrine institucija. Apkaltinamąjį nuosprendį priėmusi valstybė narė per vieną mėnesį patikrina duomenų tikslumą ir jų tvarkymo teisėtumą.

IV SKYRIUS
Plėtojimas, eksploatavimas ir pareigos

10 straipsnis
Komisijos vykdomas įgyvendinimo aktų priėmimas

1.Komisija priimta aktus, būtinus ECRIS-TCN sistemos plėtojimui ir techniniam įgyvendinimui, visų pirma taisykles dėl:

(a)raidinių skaitmeninių duomenų tvarkymo techninių specifikacijų;

(b)pirštų atspaudų raiškos ir tvarkymo ECRIS-TCN sistemoje techninių specifikacijų;

(c)4 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytos sąsajos programinės įrangos techninių specifikacijų;

(d)veido atvaizdų tvarkymo techninių specifikacijų;

(e)duomenų kokybės, įskaitant duomenų kokybės tikrinimo mechanizmą ir procedūras;

(f)duomenų įvedimo pagal 5 straipsnį;

(g)prieigos prie duomenų pagal 7 straipsnį;

(h)duomenų taisymo ir ištrynimo pagal 8 ir 9 straipsnius;

(i)registracijos įrašų tvarkymo ir prieigos prie jų pagal 29 straipsnį;

(j)statistinių duomenų teikimo pagal 30 straipsnį;

(k)ECRIS-TCN sistemos eksploatacinių charakteristikų ir prieinamumo reikalavimų.

2.1 dalyje nurodyti įgyvendinimo aktai priimami laikantis 35 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

11 straipsnis
Plėtojimas ir operacijų valdymas

1.„eu-LISA“ atsako už ECRIS-TCN sistemos plėtojimą ir operacijų valdymą. Plėtojimas apima techninių specifikacijų parengimą ir įgyvendinimą, bandymus ir bendrą projekto koordinavimą.

2.„eu-LISA“ taip pat atsako už ECRIS nuorodų sistemos tolesnį plėtojimą ir priežiūrą.

3.„eu-LISA“ nustato ECRIS-TCN sistemos fizinės architektūros projektą, įskaitant jos technines specifikacijas ir jų plėtojimą, kiek tai susiję su centrine sistema, nurodyta 4 straipsnio 1 dalies a punkte, nacionaline centrine duomenų perdavimo įstaiga, nurodyta 4 straipsnio 1 dalies b punkte ir sąsajos programine įranga, nurodyta 4 straipsnio 1 dalies c punkte. Tą projektą priima jos valdyba, su sąlyga, kad jam pritarė Komisija.

4.„eu-LISA“ plėtoja ir įgyvendina ECRIS-TCN sistemą iki [dveji metai po šio reglamento įsigaliojimo], Komisijai priėmus 10 straipsnyje nustatytas priemones.

5.Prieš prasidedant projektavimo ir plėtojimo etapui „eu-LISA“ valdyba įsteigia Projekto valdybą, kurią sudaro daugiausiai dešimt narių. Ją sudaro aštuoni valdybos paskirti atstovai, 36 straipsnyje nurodytas ECRIS-TCN sistemos patariamosios grupės pirmininkas ir vienas Komisijos paskirtas narys. Valdybos paskirti nariai renkami tik iš tų valstybių narių, kurios pagal Sąjungos teisę yra visapusiškai saistomos teisės aktų, kuriais reglamentuojamas ECRIS, ir kurios dalyvaus ECRIS-TCN sistemoje. Valdyba užtikrina, kad jos paskirti atstovai turėtų būtiną patirtį ir ekspertinių žinių plėtojant ir valdant IT sistemas, kurios padeda teisminių institucijų ir nuosprendžių registrų veiklai. Projekto valdyba susitinka ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius, o prireikus – dažniau. Ji užtikrina tinkamą ECRIS-TCN sistemos projektavimo ir plėtojimo etapo valdymą. Projekto valdyba kiekvieną mėnesį teikia „eu-LISA“ valdybai rašytines ataskaitas apie projekto pažangą. Ji neturi teisės priimti sprendimų ar jokių kitų įgaliojimų atstovauti valdybos nariams.

6.Projekto valdyba nustato savo darbo tvarkos taisykles, kurias visų pirma sudaro taisyklės dėl:

(a)pirmininkavimo;

(b)posėdžių vietų;

(c)posėdžių rengimo;

(d)ekspertų dalyvavimo posėdžiuose;

(e)komunikavimo planų, kuriais užtikrinamas išsamus nedalyvaujančių valdybos narių informavimas.

7.Pirmininkauja tuo metu Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė, jeigu ji pagal Sąjungos teisę visapusiškai saistoma teisės aktų, kuriais reglamentuojamas ECRIS, ir kuri dalyvaus ECRIS-TCN sistemoje. Jeigu šis reikalavimas neįvykdomas, pirmininkauja šį reikalavimą atitinkanti kita Europos Sąjungos Tarybai pirmininkausianti valstybė narė.

8.Visas Projekto valdybos narių patirtas kelionių ir pragyvenimo išlaidas atlygina Agentūra ir šiuo atveju mutatis mutandis taikomas „eu-LISA“ darbo tvarkos taisyklių 10 straipsnis. Projekto valdybos sekretoriato funkcijas vykdo „eu-LISA“.

9.Projektavimo ir plėtojimo etapu 36 straipsnyje nurodyta ECRIS-TCN sistemos patariamoji grupė sudaroma iš nacionalinių ECRIS-TCN sistemos projektų vadovų. Projektavimo ir plėtojimo etapu ji susitinka ne rečiau kaip kartą per mėnesį ir tai daro iki ECRIS-TCN sistemos veikimo pradžios. Po kiekvieno susitikimo ši grupė atsiskaito „eu-LISA“ valdybai. Ji teikia technines žinias, kad padėtų vykdyti valdybos užduotis, ir stebi, koks yra valstybių narių pasirengimo lygis.

10.Bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis „eu-LISA“ užtikrina, kad visada, remiantis sąnaudų ir naudos analize, būtų naudojamos geriausios turimos technologijos.

11.„eu-LISA“ yra atsakinga už šias užduotis, susijusias su 4 straipsnio 1 dalies d punkte nurodyta ryšių infrastruktūra:

(a)priežiūrą;

(b)saugumą;

(c)valstybių narių ir paslaugų teikėjo santykių koordinavimą.

12.Komisija atsako už visas kitas su ryšių infrastruktūra susijusias užduotis, visų pirma:

(a)su biudžeto vykdymu susijusias užduotis;

(b)pirkimus ir atnaujinimą;

(c)sutartinius reikalus.

13.„eu-LISA“ plėtoja ir prižiūri ECRIS-TCN sistemoje laikomų duomenų kokybės tikrinimo mechanizmą, parengia ir tvarko susijusias procedūras ir reguliariai teikia ataskaitas valstybėms narėms. „eu-LISA“ reguliariai teikia Komisijai ataskaitas, kuriose aptariamos patirtos problemos ir nurodomos susijusios valstybės narės.

14.ECRIS-TCN sistemos operacijų valdymas apima visas užduotis, kurios reikalingos, kad ECRIS-TCN sistema veiktų pagal šį reglamentą, visų pirma pagal technines specifikacijas vykdant techninę priežiūrą ir darant techninius pakeitimus, būtinus siekiant užtikrinti pakankamą sistemos operacijų kokybės lygį.

15.„eu-LISA“ vykdo užduotis, susijusias su ECRIS-TCN sistemos ir ECRIS nuorodų sistemos techninio naudojimo mokymu.

16.Nedarant poveikio Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų 17 straipsniui, visiems savo darbuotojams, kurie turi dirbti su centrinėje sistemoje įrašytais duomenimis, „eu-LISA“ taiko profesinės paslapties arba kitas lygiavertes konfidencialumo įsipareigojimus reglamentuojančias taisykles. Ta pareiga tebetaikoma ir darbuotojams išėjus iš tarnybos ar darbo arba nutraukus savo veiklą.

12 straipsnis
Valstybių narių pareigos

1.Kiekviena valstybė narė yra atsakinga už:

(a)saugaus ryšio tarp jų nacionalinių nuosprendžių registrų duomenų bazių bei pirštų atspaudų duomenų bazių ir nacionalinės centrinės duomenų perdavimo įstaigos užtikrinimą;

(b)a punkte nurodyto ryšio plėtojimą, veikimą ir priežiūrą;

(c)ryšio tarp jų nacionalinių sistemų ir ECRIS nuorodų sistemos užtikrinimą;

(d)valdymą ir priemones, kad tinkamai įgalioti centrinių institucijų darbuotojai turėtų prieigą prie ECRIS-TCN sistemos pagal šį reglamentą, ir už darbuotojų bei jų kvalifikacijos sąrašo sudarymą ir nuolatinį jo atnaujinimą;

2.Kiekviena valstybė narė prieš leisdama prieigos prie ECRIS-TCN sistemos teisę turinčių savo institucijų darbuotojams tvarkyti centrinėje sistemoje laikomus duomenis surengia jiems tinkamus mokymus, visų pirma susijusius su duomenų saugumu, duomenų apsaugos taisyklėmis ir atitinkamomis pagrindinėmis teisėmis.

13 straipsnis

Atsakomybė už duomenų naudojimą

1.Pagal Direktyvą (ES) 2016/680 kiekviena valstybė narė užtikrina, kad ECRIS-TCN sistemoje įrašyti duomenys būtų tvarkomi teisėtai, visų pirma, kad:

(a)tik tinkamai įgalioti darbuotojai turėtų prieigą prie duomenų savo užduotims vykdyti;

(b)duomenys būtų renkami teisėtai ir visapusiškai gerbiant trečiosios šalies piliečio orumą;

(c)duomenys į ECRIS-TCN sistemą būtų įrašomi teisėtai;

(d)įrašant duomenis į ECRIS-TCN sistemą jie būtų tikslūs ir atnaujinti.

2.„eu-LISA“ užtikrina, kad ECRIS-TCN sistema būtų valdoma pagal šį reglamentą, 10 straipsnyje nurodytus įgyvendinimo aktus ir Reglamentą (EB) Nr. 45/2001 [jį pakeičiantį reglamentą]. Visų pirma nedarydama poveikio kiekvienos valstybės narės pareigoms „eu-LISA“ imasi būtinų priemonių, kad užtikrintų centrinės sistemos saugumą, taip pat centrinės sistemos ir nacionalinės centrinės duomenų perdavimo įstaigos ryšių infrastruktūros saugumą.

3.„eu-LISA“ praneša Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui apie priemones, kurių imasi pagal 2 dalį, kad ECRIS-TCN sistema pradėtų veikti.

4.Komisija supažindina valstybes nares ir visuomenę su 3 dalyje nurodyta informacija, skelbdama ją reguliariai atnaujinamoje viešoje svetainėje.

14 straipsnis
Trečiųjų šalių ir tarptautinių organizacijų kontaktinis punktas

1.Trečiosios šalys ir tarptautinės organizacijos gali teikti prašymus Eurojustui pateikti informaciją apie ankstesnius trečiųjų šalių piliečių apkaltinamuosius nuosprendžius.

2.Gavęs 1 dalyje nurodytą prašymą Eurojustas naudodamasis ECRIS-TCN sistema nustato, kuri valstybė narė (-ės) turi informacijos apie susijusį trečiosios šalies pilietį ir tais atvejais, kai valstybė narė (-s) nustatoma (-os), nedelsdamas perduoda prašymą tos (tų) valstybės narės (-ių) centrinėms institucijoms. Susijusios valstybės narės atsako už tolesnį tokių prašymų tvarkymą pagal jų nacionalinę teisę.

3.Nei Eurojustas, Europolas, [Europos prokuratūra], nei jokia valstybės narės centrinė institucija negali perduoti iš ECRIS-TCN sistemos gautos informacijos apie ankstesnius trečiosios šalies piliečio apkaltinamuosius nuosprendžius arba informacijos apie valstybę narę (-es), kuri (-ios) gali turėti tokios informacijos, arba leisti ja naudotis jokiai trečiajai šaliai, tarptautinei organizacijai arba privačiam subjektui.

15 straipsnis
Eurojustui, Europolui [ir Europos prokuratūrai] skirta prieiga

1.Eurojustas turi tiesioginę prieigą prie ECRIS-TCN sistemos 14 straipsnio įgyvendinimo tikslais ir kad galėtų vykdyti teisės aktais nustatytas savo užduotis.

2.Europolas [ir Europos prokuratūra] turi tiesioginę prieigą prie ECRIS-TCN sistemos, kad galėtų vykdyti teisės aktais nustatytas savo užduotis.

3.Nustačius atitiktį, rodančią valstybę narę (-ę), turinčią (-ias) informacijos apie trečiosios šalies piliečio teistumą, Eurojustas, Europolas [ir Europos prokuratūra] gali kreiptis į tų valstybių narių nacionalines institucijas pasinaudodami kontaktais, užmegztais laikantis jų atitinkamų steigiamųjų teisės aktų, prašydami informacijos apie teistumą.

4.Kiekviena šiame straipsnyje nurodyta įstaiga atsako už tinkamai įgaliotų darbuotojų prieigos prie ECRIS-TCN sistemos valdymą ir susijusią tvarką pagal šį reglamentą ir taip pat atsako už tokių darbuotojų bei jų profilių sąrašo sudarymą ir nuolatinį jo atnaujinimą.

16 straipsnis
Eurojusto, Europolo [ir Europos prokuratūros] pareigos

1.Eurojustas, Europolas [ir Europos prokuratūra] įdiegia prisijungimo prie ECRIS-TCN sistemos technines priemones ir atsako už šio ryšio palaikymą.

2.1 dalyje nurodytos įstaigos prieš leisdamos prieigos prie ECRIS-TCN sistemos teisę turintiems darbuotojams tvarkyti centrinėje sistemoje laikomus duomenis surengia jiems tinkamus mokymus, visų pirma susijusius su duomenų saugumu, duomenų apsaugos taisyklėmis ir atitinkamomis pagrindinėmis teisėmis.

3.1 dalyje nurodytos įstaigos užtikrina, kad jų pagal šį reglamentą tvarkomi asmeniniai duomenys būtų saugomi laikantis taikytinų duomenų apsaugos nuostatų.

17 straipsnis
Duomenų saugumas

1.„eu-LISA“ imasi būtinų priemonių, kad užtikrintų ECRIS-TCN sistemos saugumą, nedarydama poveikio kiekvienos valstybės narės atsakomybei ir atsižvelgdama į saugumo priemones, nurodytas 3 dalyje.

2.ECRIS-TCN sistemos eksploatavimo klausimu „eu-LISA“ imasi būtinų priemonių, kad pasiektų 3 dalyje nustatytus tikslus ir, be kita ko, priimtų saugumo planą, veiklos tęstinumo bei veiklos atkūrimo po ekstremaliųjų įvykių planą.

3.Valstybės narės užtikrina duomenų saugumą iki jų perdavimo nacionalinei centrinei duomenų perdavimo įstaigai, taip pat perdavimo jai ir gavimo iš jos metu. Konkrečiai kiekviena valstybė narė:

(a)fiziškai apsaugo duomenis, be kita ko, parengdama nenumatytų atvejų planus ypatingos svarbos infrastruktūrai apsaugoti;

(b)neleidžia neįgaliotiems asmenims prieiti prie nacionalinių įrenginių, kuriuose valstybė narė vykdo operacijas, susijusias su ECRIS-TCN sistema;

(c)užkerta kelią neteisėtam duomenų laikmenų skaitymui, kopijavimui, keitimui arba šalinimui;

(d)užkerta kelią neteisėtam duomenų įvedimui ir neteisėtam saugomų asmens duomenų tikrinimui, keitimui arba ištrynimui;

(e)užkerta kelią neleistinam duomenų tvarkymui ECRIS-TCN sistemoje ir neleistinam ECRIS-TCN sistemoje tvarkomų duomenų keitimui ar ištrynimui;

(f)užtikrina, kad asmenys, kuriems suteikta prieiga prie ECRIS-TCN sistemos, galėtų prieiti tik prie tų duomenų, kuriems taikomas jų prieigos leidimas, tik nurodant asmeninę naudotojo tapatybę ir taikant konfidencialias prieigos formas;

(g)užtikrina, kad visos institucijos, turinčios prieigos prie ECRIS-TCN sistemos teisę, sukurtų aprašus, kuriuose būtų nurodytos asmenų, turinčių teisę įvesti, keisti, trinti, tikrinti duomenis ir jų ieškoti, funkcijos bei pareigos, ir pareikalavus nedelsdamos pateiktų šiuos aprašus 25 straipsnyje nurodytoms nacionalinėms priežiūros institucijoms;

(h)užtikrina galimybę tikrinti ir nustatyti, kurioms įstaigoms asmens duomenys gali būti perduodami naudojantis duomenų perdavimo įranga;

(i)užtikrina, kad būtų galima patikrinti ir nustatyti, kokius duomenis, kada, kas ir kokiu tikslu tvarkė ECRIS-TCN sistemoje;

(j)užkerta kelią neleistinam asmens duomenų skaitymui, kopijavimui, keitimui ar trynimui, kai asmens duomenys perduodami į ECRIS-TCN sistemą arba iš jos arba kai gabenamos duomenų laikmenos, visų pirma naudojant tinkamus šifravimo būdus;

(k)stebi šioje dalyje nurodytų saugumo priemonių efektyvumą ir imasi būtinų su vidaus stebėsena susijusių organizacinių priemonių, kad būtų užtikrintas šio reglamento nuostatų laikymasis.

18 straipsnis
Atsakomybė

1.Kiekvienas asmuo arba kiekviena valstybė narė, patyrusi žalą dėl neteisėtos duomenų tvarkymo operacijos ar kokio nors veiksmo, nesuderinamo su šiuo reglamentu, turi teisę iš valstybės narės, atsakingos už padarytą žalą, gauti kompensaciją. Ta valstybė narė iš dalies arba visiškai atleidžiama nuo atsakomybės, jei įrodo, kad ji nėra atsakinga už įvykį, dėl kurio buvo padaryta ta žala.

2.Jeigu dėl to, kad valstybė narė nesilaiko savo įsipareigojimų pagal šį reglamentą, padaroma žala ECRIS-TCN sistemai, ta valstybė narė laikoma atsakinga už tą žalą, tais atvejais ir ta apimtimi, kuria „eu-LISA“ arba kita ECRIS-TCN sistemoje dalyvaujanti valstybė narė nesiėmė deramų priemonių, kad neleistų tai žalai atsirasti arba kuo labiau sumažintų jos poveikį.

3.Kompensacijos reikalavimus valstybei narei už 1 ir 2 dalyse nurodytą žalą reglamentuoja pažeidimu kaltinamos valstybės narės nacionalinė teisė.

19 straipsnis
Savikontrolė

Valstybės narės užtikrina, kad kiekviena centrinė institucija imtųsi priemonių, būtinų užtikrinti, kad būtų laikomasi šio reglamento nuostatų, ir prireikus bendradarbiautų su priežiūros institucija ir nacionaline priežiūros institucija.

20 straipsnis
Sankcijos

Valstybės narės imasi priemonių, kurios yra būtinos siekiant užtikrinti, kad už bet kokį į ECRIS-TCN sistemą įvestų duomenų naudojimą pažeidžiant šį reglamentą būtų baudžiama taikant sankcijas pagal nacionalinę teisę, kurios yra efektyvios, proporcingos ir atgrasomos.

V SKYRIUS
Su duomenų apsauga susijusios teisės ir priežiūra

21 straipsnis
Duomenų valdytojai ir duomenų tvarkytojai

1.Kiekviena valstybės narės centrinė institucija laikoma duomenų valdytoja pagal Direktyvą (ES) 2016/680 tos valstybės narės asmens duomenų tvarkymo atžvilgiu pagal šį reglamentą.

2.„eu-LISA“ laikoma duomenų tvarkytoja pagal Reglamentą (EB) Nr. 45/2001/ES, kiek tai susiję su asmens duomenimis, kuriuos į centrinę sistemą įveda valstybės narės.

22 straipsnis
Asmens duomenų tvarkymo tikslas

1.Į centrinę sistemą įtraukti duomenys tvarkomi tik siekiant nustatyti valstybę narę (-es), turinčią (-ias) informacijos apie trečiųjų šalių piliečių teistumą.

2.Prieiga prie ECRIS-TCN sistemos 5 straipsnyje nurodytų duomenų įvedimo, keitimo, trynimo ir tikrinimo tikslu suteikiama tik tinkamai įgaliotiems centrinių institucijų darbuotojams ir tikrinimo tikslu tinkamai įgaliotiems 15 straipsnyje nurodytų įstaigų darbuotojams. Ši prieiga ribojama tiek, kiek tai būtina užduotims vykdyti siekiant 1 dalyje nurodyto tikslo, ir proporcingai siekiamiems tikslams.

23 straipsnis
Teisė prieiti prie duomenų, juos taisyti ir trinti

1.Trečiųjų šalių piliečių prašymai, susiję su Direktyvos (ES) 2016/680 14 ir 16 straipsniuose nustatytomis teisėmis, gali būti teikiami bet kurios valstybės narės centrinei institucijai.

2.Jeigu prašymas pateikiamas kitai valstybei narei nei apkaltinamąjį nuosprendį priėmusi valstybė narė, prašymą gavusios valstybės narės institucijos per vieną mėnesį patikrina duomenų tikslumą ir jų tvarkymo ECRIS-TCN sistemoje teisėtumą, jeigu tokią patikrą įmanoma atlikti nesikreipiant į apkaltinamąjį nuosprendį priėmusią valstybę narę. Priešingu atveju valstybė narė, kuri nėra apkaltinamąjį nuosprendį priėmusi valstybė narė, per 14 dienų kreipiasi į apkaltinamąjį nuosprendį priėmusios valstybės narės institucijas ir apkaltinamąjį nuosprendį priėmusi valstybė narė per vieną mėnesį nuo kreipimosi patikrina, ar duomenys tikslūs ir ar jie tvarkomi teisėtai.

3.Jeigu paaiškėja, kad į ECRIS-TCN sistemą įrašyti duomenys yra faktiškai netikslūs arba buvo įrašyti neteisėtai, apkaltinamąjį nuosprendį priėmusi valstybė narė pagal 9 straipsnį duomenis ištaiso arba ištrina. Apkaltinamąjį nuosprendį priėmusi valstybė narė arba, kai taikytina, prašymą gavusi valstybė narė atitinkamam asmeniui nedelsdama raštu patvirtina, kad imtasi veiksmų su tuo asmeniu susijusiems duomenims ištaisyti arba ištrinti.

4.Jeigu prašymą gavusi valstybė narė nesutinka, kad į ECRIS-TCN sistemą įrašyti duomenys yra faktiškai netikslūs arba kad jie buvo įrašyti neteisėtai, ta valstybė narė nedelsdama priima administracinį sprendimą, kuriame atitinkamam asmeniui raštu paaiškina, kodėl ji nėra pasirengusi ištaisyti arba ištrinti su juo susijusių duomenų.

5.Pagal 4 dalį administracinį sprendimą priėmusi valstybė narė atitinkamam asmeniui pateikia informaciją, kurioje paaiškinama, kokių veiksmų tas asmuo gali imtis, jeigu išaiškinimas jam nepriimtinas. Ji informuoja, kaip pateikti tos valstybės narės kompetentingoms institucijoms arba teismams ieškinį arba skundą ir gauti bet kokią pagalbą, įskaitant iš priežiūros institucijų, kuri numatyta tos valstybės narės nacionalinėje teisėje.

6.Pagal 1 ir 2 dalis pateiktuose prašymuose pateikiama informacija, būtina atitinkamo asmens tapatybei nustatyti. Tokia informacija naudojama tik tam, kad būtų leista naudotis 1 ir 2 dalyse nurodytomis teisėmis, vėliau ji nedelsiant ištrinama.

7.Kai asmuo prašo pateikti jo duomenis pagal 2 dalį, centrinė institucija rašytiniame dokumente užfiksuoja, kad toks prašymas buvo pateiktas, kaip jis buvo išnagrinėtas, kokia institucija jį nagrinėjo ir nedelsdama pateikia tą dokumentą priežiūros institucijoms.

24 straipsnis
Bendradarbiavimas užtikrinant teises į duomenų apsaugą

1.Valstybių narių centrinės institucijos bendradarbiauja tarpusavyje siekdamos įgyvendinti 23 straipsnyje nustatytas teises.

2.Kiekvienoje valstybėje narėje priežiūros institucija gavusi prašymą padeda atitinkamam asmeniui pasinaudoti savo teise į su juo susijusių duomenų taisymą arba ištrynimą, ir jį šiuo klausimu konsultuoja.

3.Siekdama šių tikslų, duomenis perdavusios valstybės narės priežiūros institucija ir prašymą gavusių valstybių narių priežiūros institucijos bendradarbiauja tarpusavyje.

25 straipsnis
Teisių gynimo priemonės

1.Kiekvienoje valstybėje narėje bet kuris asmuo turi teisę pateikti ieškinį arba skundą valstybėje narėje, kuri nesuteikė jam prieigos prie su juo susijusių duomenų teisės arba teisės tuos duomenis ištaisyti ar ištrinti, kaip nurodyta 23 straipsnyje.

2.Priežiūros institucijos pagalbą teikia per visą skundo ar ieškinio nagrinėjimo laiką.

26 straipsnis
Priežiūros institucijos vykdoma priežiūra

1.Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad pagal Direktyvos (ES) 2016/680 41 straipsnį paskirta priežiūros institucija ar institucijos stebėtų, ar atitinkama valstybė narė teisėtai tvarko 6 straipsnyje nurodytus asmens duomenis, įskaitant jų perdavimą į ECRIS-TCN sistemą ir iš jos.

2.Priežiūros institucija užtikrina, kad ne rečiau kaip kas ketverius metus nuo ECRIS-TCN sistemos veikimo pradžios pagal atitinkamus tarptautinius audito standartus būtų atliekamas nacionalinių nuosprendžių registrų ir pirštų atspaudų duomenų bazėse vykdomų duomenų tvarkymo operacijų auditas.

3.Valstybės narės užtikrina, kad jų priežiūros institucija turėtų pakankamai išteklių šiuo reglamentu jai pavestoms užduotims atlikti.

4.Kiekviena valstybė narė teikia priežiūros institucijų prašomą informaciją, visų pirma informaciją apie pagal 12, 13 ir 17 straipsnius vykdytą veiklą. Kiekviena valstybė narė suteikia priežiūros institucijoms prieigos prie savo įrašų teisę pagal 29 straipsnį ir leidžia joms bet kuriuo metu patekti į visas savo su ECRIS-TCN sistema susijusias patalpas.

27 straipsnis
Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno vykdoma priežiūra

1.Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas užtikrina, kad „eu-LISA“ asmens duomenų tvarkymo veikla, susijusi su ECRIS-TCN sistema, būtų vykdoma laikantis šio reglamento.

2.Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas užtikrina, kad ne rečiau kaip kas ketverius metus pagal atitinkamus tarptautinius audito standartus būtų atliekamas agentūros vykdomos asmens duomenų tvarkymo veiklos auditas. Tokio audito ataskaita siunčiama Europos Parlamentui, Tarybai, „eu-LISA“, Komisijai, priežiūros institucijoms ir nacionalinėms priežiūros institucijoms. „eu-LISA“ suteikiama galimybė prieš priimant ataskaitą pateikti pastabas.

3.„eu-LISA“ bet kada suteikia Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui prašomą informaciją, priėjimą prie visų dokumentų ir savo įrašų, nurodytų 29 straipsnyje, ir leidžia jam patekti į visas savo patalpas.

28 straipsnis
Priežiūros institucijų ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno bendradarbiavimas

Turėtų būti užtikrinta suderinta priežiūra pagal [naujo duomenų apsaugos reglamento, skirto Sąjungos institucijoms ir įstaigoms] 62 straipsnį.

29 straipsnis
Registracijos įrašų tvarkymas

1.„eu-LISA“ ir kompetentingos institucijos pagal savo atitinkamus įgaliojimus užtikrina, kad visos duomenų tvarkymo operacijos ECRIS-TCN sistemoje būtų registruojamos, kad būtų galima patikrinti prašymo priimtinumą, stebėti duomenų tvarkymo teisėtumą, duomenų vientisumą ir saugumą ir vykdyti savikontrolę.

2.Registracijos įraše arba dokumente nurodoma:

(a)    prašymo prieiti prie ECRIS-TCN sistemos duomenų tikslas;

(b)perduoti duomenys, kaip nurodyta 5 straipsnyje;

(c)    nacionalinės bylos numeris;

(d)    operacijos data ir tikslus laikas;

(e)    užklausai naudoti duomenys;

(f)    paiešką atlikusio pareigūno ir atlikti paiešką nurodžiusio pareigūno identifikavimo ženklas.

3.Iš duomenų tikrinimo ir atskleidimo registracijos įrašų turi būti įmanoma nustatyti tokių operacijų pagrindimą.

4.Registracijos įrašai ir dokumentai naudojami tik duomenų tvarkymo teisėtumo stebėsenai atlikti ir siekiant užtikrinti duomenų vientisumą ir saugumą. 34 straipsnyje nurodytai stebėsenai ir vertinimui gali būti naudojami tik tokie registracijos įrašai, kuriuose nėra asmens duomenų. Tie registracijos įrašai tinkamomis priemonėmis apsaugomi nuo neleistinos prieigos ir po vienų metų ištrinami, jei jie yra nebereikalingi jau prasidėjusioms stebėsenos procedūroms.

5.Gavusi prašymą „eu-LISA“ be nepagrįsto delsimo pateikia savo duomenų tvarkymo registracijos įrašus centrinėms institucijoms.

6.Už prašymo priimtinumo tikrinimą, duomenų tvarkymo teisėtumo, duomenų vientisumo ir saugumo stebėseną atsakingos kompetentingos nacionalinės priežiūros institucijos, vykdydamos savo pareigas, pateikusios prašymą, gali su tais registracijos įrašais susipažinti. Gavusios prašymą centrinės institucijos be nepagrįsto delsimo pateikia savo duomenų tvarkymo registracijos įrašus kompetentingoms priežiūros institucijoms.

VI SKYRIUS
Baigiamosios nuostatos

30 straipsnis
Duomenų naudojimas ataskaitoms ir statistikai

1.Tinkamai įgalioti „eu-LISA“, kompetentingų institucijų ir Komisijos darbuotojai turi prieigą prie ECRIS-TCN sistemoje tvarkomų duomenų tik ataskaitų teikimo ir statistikos tikslais nematydami atskirų asmenų tapatybės.

2.Atsižvelgdama į 1 dalį, „eu-LISA“ sukuria ir savo techninėje stotyje (-yse) įdiegia centrinę saugyklą, kurios prieglobą teikia ir kurioje saugomi 1 dalyje nurodyti duomenys, iš kurių neturėtų būti įmanoma nustatyti atskirų asmenų tapatybės ir kurie būtų tinkami individualiems poreikiams pritaikytų ataskaitų ir statistinių duomenų rengimui. Prieiga prie centrinės saugyklos suteikiama naudojant saugią prieigą ir užtikrinant prieigos ir konkrečių naudotojų profilių kontrolę tik ataskaitų ir statistikos tikslais.

3.Vadovaujantis 35 straipsnio 2 dalyje nurodyta nagrinėjimo procedūra, priimamos išsamios centrinės saugyklos veikimo taisyklės ir saugyklai taikytinos duomenų apsaugos ir saugumo taisyklės.

4.„eu-LISA“ nustatytos 34 straipsnyje nurodytos procedūros, kurių paskirtis – stebėti ECRIS-TCN sistemos ir ECRIS nuorodų sistemos veikimą, apima galimybę reguliariai rengti statistinius duomenis, kad būtų užtikrinta stebėsena.

Kiekvieną mėnesį „eu-LISA“ pateikia Komisijai neasmeninius statistinius duomenis, susijusius su informacijos iš nuosprendžių registrų, gautos per ECRIS-TCN sistemą ir ECRIS nuorodų sistemą, registravimu, saugojimu ir keitimusi. Komisijos prašymu „eu-LISA“ jai teikia konkrečių aspektų, susijusių su šio reglamento įgyvendinimu, statistinius duomenis.

5.Valstybės narės teikia „eu-LISA“ statistinius duomenis, būtinus jos pareigoms, nustatytoms šiame straipsnyje, atlikti. Jos teikia Komisijai statistinius duomenis dėl nuteistų trečiųjų šalių piliečių skaičiaus, taip pat jų teritorijoje priimtų trečiųjų šalių piliečių apkaltinamųjų nuosprendžių skaičiaus.

31 straipsnis
Išlaidos

1.Su centrinės sistemos, ryšių infrastruktūros, sąsajos programinės įrangos ir ECRIS nuorodų sistemos sukūrimu ir eksploatavimu susijusios išlaidos padengiamos iš Sąjungos bendrojo biudžeto.

2.Eurojusto, Europolo [ir Europos prokuratūros] prisijungimo prie ECRIS-TCN sistemos išlaidos padengiamos iš šių įstaigų biudžeto.

3.Valstybės narės padengia kitas išlaidas, visų pirma išlaidas, patirtas dėl veikiančių nacionalinių nuosprendžių registrų, pirštų atspaudų duomenų bazių ir centrinių institucijų prijungimo prie ECRIS-TCN sistemos, ir ECRIS nuorodų sistemos prieglobos išlaidas.

32 straipsnis
Pranešimai

Valstybės narės praneša „eu-LISA“ apie savo centrines institucijas, kurios turi teisę įvesti, keisti, trinti, tikrinti duomenis arba jų ieškoti. „eu-LISA“ reguliariai skelbia šių centrinių institucijų sąrašą.

33 straipsnis
Veikimo pradžia

1.Komisija nustato datą, nuo kurios ECRIS-TCN sistema turi pradėti veikti, po to, kai įvykdomos šios sąlygos:

(a)    priimamos 10 straipsnyje nurodytos priemonės;

(b)    „eu-LISA“ praneša, kad sėkmingai atliktas išsamus ECRIS-TCN sistemos bandymas, kurį ji atlieka bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis;

(c)    valstybės narės patvirtina techninius ir teisinius susitarimus rinkti ir į ECRIS-TCN sistemą perduoti 5 straipsnyje nurodytus duomenis ir praneša apie juos Komisijai.

2.„eu-LISA“ praneša Komisijai apie sėkmingai atliktą bandymą, nurodytą 1 dalies b punkte. Komisija informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą apie bandymo, atlikto pagal 1 dalies b punktą, rezultatus.

3.1 dalyje nurodytas Komisijos sprendimas skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

4.Valstybės narės pradeda naudoti ECRIS-TCN sistemą nuo tos dienos, kurią Komisija nustato pagal 1 dalį.

34 straipsnis
Stebėsena ir vertinimas

1.„eu-LISA“ užtikrina, kad būtų nustatytos procedūros ECRIS-TCN sistemos plėtojimui, atsižvelgiant į planavimo tikslus ir išlaidas, stebėti ir ECRIS-TCN sistemos ir ECRIS nuorodų sistemos veikimui stebėti pagal siekiamus techninių rezultatų, sąnaudų veiksmingumo, saugumo ir paslaugų kokybės tikslus.

2.Sistemos veikimo stebėsenos ir jos techninės priežiūros tikslais „eu-LISA“ turi prieigą prie būtinos informacijos, susijusios su ECRIS-TCN sistemos ir ECRIS nuorodų sistemos atliekamomis duomenų tvarkymo operacijomis.

3.Praėjus [šešiems mėnesiams nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos] ir vėliau kas šešis mėnesius per plėtojimo etapą „eu-LISA“ teikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie ECRIS-TCN sistemos plėtojimo pažangą. Pasibaigus plėtojimo etapui, Europos Parlamentui ir Tarybai teikiama ataskaita, kurioje paaiškinama, kaip buvo pasiekti, visų pirma, su planavimu ir išlaidomis susiję tikslai, taip pat pagrindžiami bet kokie nukrypimai.

4.Praėjus dvejiems metams nuo ECRIS-TCN sistemos veikimo pradžios ir vėliau kasmet „eu-LISA“ teikia Komisijai ECRIS-TCN sistemos ir ECRIS nuorodų sistemos techninio veikimo ataskaitą, įskaitant jų saugumą, remdamasi visų pirma ECRIS-TCN sistemos veikimo ir naudojimo statistika ir statistika, susijusia su keitimosi iš nuosprendžių registrų per ECRIS nuorodų sistemą gauta informacija.

5.Praėjus trejiems metams nuo ECRIS-TCN sistemos veikimo pradžios ir vėliau kas ketverius metus Komisija parengia bendrąjį ECRIS-TCN sistemos ir ECRIS nuorodų sistemos vertinimą. Jame įvertinamas reglamento taikymas, apsvarstomi tikslų įgyvendinimo rezultatai ir poveikis pagrindinėms teisėms, įvertinamas nuolatinis sistemos loginio pagrindo tinkamumas, reglamento taikymas, sistemos saugumas ir poveikis būsimoms operacijoms, taip pat pateikiamos visos reikalingos rekomendacijos. Komisija vertinimo ataskaitą perduoda Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.Valstybės narės, Eurojustas, Europolas [ir Europos prokuratūra] teikia „eu-LISA“ ir Komisijai informaciją, būtiną šiame straipsnyje nurodytoms ataskaitoms parengti, pagal kiekybinius rodiklius, kuriuos iš anksto nustato Komisija ir (arba) „eu-LISA“ . Ta informacija neturi trikdyti darbo metodų ar apimti informacijos, atskleidžiančios paskirtų institucijų šaltinius, darbuotojus arba tyrimus.

7.„eu-LISA“ teikia Komisijai informaciją, kuri būtina 5 dalyje nurodytiems bendriesiems vertinimams parengti.

35 straipsnis
Komiteto procedūra

1.Komisijai padeda komitetas. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011 32 .

2.Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

36 straipsnis
Patariamoji grupė

„eu-LISA“ sudaro patariamąją grupę ir supažindina ją su praktiniais aspektais, susijusiais su ECRIS-TCN sistema ir ECRIS nuorodų sistema, kurie ypač svarbūs rengiant metinę darbo programą ir metinę veiklos ataskaitą. Projektavimo ir plėtojimo etape taikomas 11 straipsnis.

37 straipsnis
Reglamento (ES) Nr. 1077/2011 pakeitimas

Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011 iš dalies keičiamas taip:

(1)1 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Agentūra yra atsakinga už Šengeno informacinės sistemos, Vizų informacinės sistemos, EURODAC, [atvykimo ir išvykimo sistemos], [ETIAS], [automatizuotos tarptautinės apsaugos prašymų registravimo, stebėsenos ir paskirstymo mechanizmo sistemos], ECRIS-TCN sistemos ir ECRIS nuorodų sistemos operacijų valdymą.

(2)Įterpiamas šis straipsnis:

„5a straipsnis

Su ECRIS-TCN sistema susijusios užduotys

ECRIS-TCN sistemos ir ECRIS nuorodų sistemos atžvilgiu Agentūra vykdo:

(a)Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) XXX/20XX jai nustatytas užduotis*;

(b)užduotis, susijusias su ECRIS-TCN sistemos ir ECRIS nuorodų sistemos techninio naudojimo mokymu.

__________

*    X.X.X. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. XXX/20XX, kuriuo Europos nuosprendžių registrų informacinei sistemai papildyti ir paremti sukuriama centralizuota valstybių narių, turinčių informacijos apie priimtus trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be pilietybės apkaltinamuosius nuosprendžius, nustatymo sistema (ECRIS-TCN sistema) ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011 (OL L …).“

(3)7 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

„5. Su ryšių sistemos operacijų valdymu susijusios užduotys gali būti pavestos privačiojo sektoriaus išorės subjektams ar įstaigoms laikantis Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 966/2012. Tokiu atveju tinklo paslaugų teikėjui yra privalomos 4 dalyje nurodytos saugumo priemonės; jis neturi jokių galimybių prieiti prie SIS II, VIS, „Eurodac“, [AIS], [ETIAS], [automatizuotos tarptautinės apsaugos prašymų registravimo, stebėsenos ir paskirstymo mechanizmo sistemos], ECRIS-TCN sistemos operacijų duomenų ar prie su SIS II susijusių SIRENE duomenų.

(4)8 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Agentūra vykdo mokslinių tyrimų, susijusių su SIS II, VIS, „Eurodac“, [AIS], [ETIAS], [automatizuotos tarptautinės apsaugos prašymų registravimo, stebėsenos ir paskirstymo mechanizmo sistemos], ECRIS-TCN sistemos ir kitų didelės apimties IT sistemų operacijų valdymu, eigos stebėseną.“

(5)12 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

(a)po s punkto įterpiamas naujas sa punktas:

„sa) priima ECRIS-TCN sistemos kūrimo ataskaitas pagal X.X.X. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. XXX/20XX, kuriuo Europos nuosprendžių registrų informacinei sistemai papildyti ir paremti sukuriama centralizuota valstybių narių, turinčių informacijos apie priimtus trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be pilietybės apkaltinamuosius nuosprendžius, nustatymo sistema (ECRIS-TCN sistema) ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011 (OL L …) 34 straipsnio 3 dalį.“.

(b)t punktas pakeičiamas taip:

„t) priima SIS II techninio veikimo ataskaitas atitinkamai pagal Reglamento (EB) Nr. 1987/2006 50 straipsnio 4 dalį ir Sprendimo 2007/533/TVR 66 straipsnio 4 dalį [arba XX Europos Parlamento ir Tarybos reglamento XX dėl Šengeno informacinės sistemos (SIS) sukūrimo, eksploatavimo ir naudojimo patikrinimams kertant sieną, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 515/2014 ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1987/2006, 54 straipsnio 7 dalį ir XX Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento XX dėl Šengeno informacinės sistemos (SIS) sukūrimo, eksploatavimo ir naudojimo policijos bendradarbiavimui ir teisminiam bendradarbiavimui baudžiamosiose bylose, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 515/2014 ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1986/2006, Tarybos sprendimas 2007/533/TVR ir Komisijos sprendimas 2010/261/ES, 71 straipsnio 7 dalį] ir VIS techninio veikimo ataskaitas pagal Reglamento (EB) Nr. 767/2008 50 straipsnio 3 dalį ir Sprendimo 2008/633/TVR 17 straipsnio 3 dalį, [AIS techninio veikimo ataskaitas pagal XXX Reglamento (ES) XX/XX 64 straipsnio 4 dalį, ETIAS techninio veikimo ataskaitas pagal XXX Reglamento (ES) XX/XX 81 straipsnio 4 dalį ir ECRIS-TCN sistemos bei ECRIS nuorodų sistemos techninio veikimo ataskaitas pagal Reglamento (ES) XX/XXX 34 straipsnio 4 dalį;“;

(c)v punktas pakeičiamas taip:

„v)    priima oficialias pastabas dėl Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno audito ataskaitų pagal Reglamento (EB) Nr. 1987/2006 45 straipsnio 2 dalį, Reglamento (EB) Nr. 767/2008 42 straipsnio 2 dalį ir Reglamento (ES) Nr. 603/2013 31 straipsnio 2 dalį, XXX Reglamento (ES) Nr. XX/XX [, kuriuo sukuriama AIS] 50 straipsnio 2 dalį, XXX Reglamento (ES) Nr. XX/XX [, kuriuo sukuriama ETIAS] 57 straipsnį ir Reglamento (ES) Nr. XX/XXXX [, kuriuo sukuriama ECRIS-TCN sistema] 27 straipsnio 2 dalį ir užtikrina, kad būtų imtasi tinkamų tolesnių veiksmų atsižvelgiant į audito rezultatus;“;

(d)po xa papunkčio įterpiamas šis papunktis:

„xb) skelbia su ECRIS-TCN sistema ir ECRIS nuorodų sistema susijusius statistinius duomenis pagal Reglamento XXXX/XX 30 straipsnį;“;

(e) y punktas pakeičiamas taip:

„y)    užtikrina, kad kasmet būtų skelbiamas kompetentingų institucijų, įgaliotų tiesiogiai ieškoti duomenų, esančių SIS II, sąrašas pagal Reglamento (EB) Nr. 1987/2006 31 straipsnio 8 dalį ir Sprendimo 2007/533/TVR 46 straipsnio 8 dalį, kartu su nacionalinių SIS II sistemų tarnybų (toliau – N.SIS II) ir SIRENE biurų sąrašu, kaip nurodyta atitinkamai Reglamento (EB) Nr. 1987/2006 7 straipsnio 3 dalyje ir Sprendimo 2007/533/TVR 7 straipsnio 3 dalyje [arba pagal XX Europos Parlamento ir Tarybos reglamento XX dėl Šengeno informacinės sistemos (SIS) sukūrimo, eksploatavimo ir naudojimo patikrinimams kertant sieną, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 515/2014 ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1987/2006, 36 straipsnio 8 dalį ir pagal XX Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento XX dėl Šengeno informacinės sistemos (SIS) sukūrimo, eksploatavimo ir naudojimo policijos bendradarbiavimui ir teisminiam bendradarbiavimui baudžiamosiose bylose, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 515/2014 ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1986/2006, Tarybos sprendimas 2007/533/TVR ir Komisijos sprendimas 2010/261/ES, 53 straipsnio 8 dalį, kartu su nacionalinių SIS II sistemų tarnybų (N.SIS II) ir SIRENE biurų sąrašu, kaip nurodyta XX Europos Parlamento ir Tarybos reglamento XX dėl Šengeno informacinės sistemos (SIS) sukūrimo, eksploatavimo ir naudojimo patikrinimams kertant sieną 7 straipsnio 3 dalyje ir XX Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento XX dėl Šengeno informacinės sistemos (SIS) sukūrimo, eksploatavimo ir naudojimo policijos bendradarbiavimui ir teisminiam bendradarbiavimui baudžiamosiose bylose 7 straipsnio 3 dalyje;] [taip pat kompetentingų institucijų sąrašas pagal Reglamento (ES) XX/XXXX, kuriuo sukuriama AIS, 8 straipsnio 2 dalį]; [kompetentingų institucijų sąrašas pagal Reglamento (ES) XX/XXXX, kuriuo sukuriama ETIAS, 11 straipsnį] ir [centrinių institucijų sąrašas pagal Reglamento XX/XXX, kuriuo sukuriama ECRIS-TCN sistema, 32 straipsnį];“.

(6)15 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.    Europolas ir Eurojustas gali stebėtojo teisėmis dalyvauti valdybos posėdžiuose, kuriuose svarstomas su SIS II susijęs klausimas dėl Sprendimo 2007/533/TVR taikymo. [Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgos gali stebėtojo teisėmis dalyvauti valdybos posėdžiuose, kuriuose svarstomas su SIS susijęs klausimas dėl Reglamento (ES) 2016/1624 arba XXX Reglamento XXX taikymo]. Europolas stebėtojo teisėmis taip pat gali dalyvauti valdybos posėdžiuose, kuriuose svarstomas su VIS susijęs klausimas dėl Sprendimo 2008/633/TVR taikymo arba su EURODAC susijęs klausimas dėl Reglamento (ES) Nr. 603/2013 taikymo. [Europolas stebėtojo teisėmis taip pat gali dalyvauti valdybos posėdžiuose, kuriuose svarstomas su AIS susijęs klausimas dėl Reglamento XX/XXXX (kuriuo sukuriama AIS) taikymo arba su ETIAS susijęs klausimas dėl Reglamento XX/XXXX (kuriuo sukuriama ETIAS) taikymo. [Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgos stebėtojo teisėmis taip pat gali dalyvauti valdybos posėdžiuose, kuriuose svarstomas su ETIAS susijęs klausimas dėl XXX Reglamento XX/XX taikymo]. [EASO stebėtojo teisėmis taip pat gali dalyvauti valdybos posėdžiuose, kuriuose svarstomas su automatizuota tarptautinės apsaugos prašymų registravimo, stebėsenos ir paskirstymo mechanizmo sistema, nurodyta Reglamento (ES), kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai (nauja redakcija), COM(2016) 270 final-2016/0133(COD), 44 straipsnyje, susijęs klausimas.] [Eurojustas, Europolas ir Europos prokuratūra stebėtojo teisėmis taip pat gali dalyvauti posėdžiuose, kuriuose svarstomas su Reglamentu XX/XXXX (kuriuo Europos nuosprendžių registrų informacinei sistemai (ECRIS) papildyti ir paremti sukuriama centralizuota valstybių narių, turinčių informacijos apie priimtus trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be pilietybės apkaltinamuosius nuosprendžius, nustatymo sistema (ECRIS-TCN sistema) ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011) susijęs klausimas.Valdyba gali pakviesti dalyvauti posėdžiuose stebėtojo teisėmis bet kurį kitą asmenį, kurio nuomonė gali būti svarbi.

(7)17 straipsnio 5 dalies g punktas pakeičiamas taip:

„g) nedarydamas poveikio Pareigūnų tarnybos nuostatų 17 straipsniui, nustato konfidencialumo reikalavimus, kad būtų laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1987/2006 17 straipsnio, Sprendimo 2007/533/TVR 17 straipsnio, Reglamento (EB) Nr. 767/2008 26 straipsnio 9 dalies, Reglamento (ES) Nr. 603/2013 4 straipsnio 4 dalies, [XX Reglamento (ES) XX/XX (kuriuo sukuriama AIS) 33 34 straipsnio 4 dalies], [Reglamento XX/XXXX (kuriuo sukuriama ETIAS) 64 straipsnio 2 dalies] ir [XXX Reglamento (ES) XX/XX, kuriuo sukuriama ECRIS-TCN sistema, 11 straipsnio 16 dalies];“.

(8)19 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Ekspertines žinias, susijusias su didelės apimties IT sistemomis, ypač rengiant metinę darbo programą ir metinę veiklos ataskaitą, valdybai teikia šios patariamosios grupės:

(a)SIS II patariamoji grupė;

(b)VIS patariamoji grupė;

(c)„Eurodac“ patariamoji grupė;

(d)[AIS-ETIAS] patariamoji grupė;

(e)ECRIS-TCN sistemos patariamoji grupė;

(f)kitos su didelės apimties IT sistemomis susijusios patariamosios grupės, kai tai numatyta atitinkamame teisės akte, kuriuo reglamentuojamas tos didelės apimties IT sistemos plėtojimas, sukūrimas, eksploatavimas ir naudojimas.“

38 straipsnis
Įgyvendinimas ir pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių šio reglamento nuostatoms įgyvendinti per 24 mėnesius nuo jo įsigaliojimo.

2.Apkaltinamųjų nuosprendžių, priimtų prieš [šio reglamento įsigaliojimo data], atžvilgiu centrinės institucijos ne vėliau kaip per 24 mėnesius nuo šio akto įsigaliojimo centrinėje sistemoje sukuria atskirus duomenų įrašus, tiek, kiek jų yra jos nacionaliniuose nuosprendžių registruose arba nacionalinėje (-ėse) pirštų atspaudų duomenų bazėje (-ėse).

39 straipsnis
Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Šis reglamentas pagal Sutartis privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu    Tarybos vardu

Pirmininkas    Pirmininkas

FINANSINĖ TEISĖS AKTO PASIŪLYMO PAŽYMA

1.PASIŪLYMO (INICIATYVOS) STRUKTŪRA

1.1.Pasiūlymo (iniciatyvos) pavadinimas

1.2.Atitinkama (-os) politikos sritis (-ys) VGV / VGB sistemoje

1.3.Pasiūlymo (iniciatyvos) pobūdis

1.4.Tikslas (-ai)

1.5.Pasiūlymo (iniciatyvos) pagrindas

1.6.Trukmė ir finansinis poveikis

1.7.Numatytas (-i) valdymo būdas (-ai)

2.VALDYMO PRIEMONĖS

2.1.Stebėsenos ir atskaitomybės taisyklės

2.2.Valdymo ir kontrolės sistema

2.3.Sukčiavimo ir pažeidimų prevencijos priemonės

3.NUMATOMAS PASIŪLYMO (INICIATYVOS) FINANSINIS POVEIKIS

3.1.Atitinkama (-os) daugiametės finansinės programos išlaidų kategorija (-os) ir biudžeto išlaidų eilutė (-ės)

3.2.Numatomas poveikis išlaidoms 

3.2.1.Numatomo poveikio išlaidoms santrauka

3.2.2.Numatomas poveikis veiklos asignavimams

3.2.3.Numatomas poveikis administracinio pobūdžio asignavimams

3.2.4.Suderinamumas su dabartine daugiamete finansine programa

3.2.5.Trečiųjų šalių įnašai

3.3.Numatomas poveikis įplaukoms

1.PASIŪLYMO (INICIATYVOS) STRUKTŪRA

1.1.Pasiūlymo (iniciatyvos) pavadinimas

Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas, kuriuo Europos nuosprendžių registrų informacinei sistemai (ECRIS) papildyti ir paremti sukuriama centralizuota valstybių narių, turinčių informacijos apie priimtus trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be pilietybės apkaltinamuosius nuosprendžius, nustatymo sistema ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011 (ECRIS-TCN sistema)

1.2.Atitinkama (-os) politikos sritis (-ys) VGV / VGB sistemoje 34  

Politikos sritis        33    Teisingumas ir vartotojų reikalai

VGB veikla    33 03    Teisingumas

1.3.Pasiūlymo (iniciatyvos) pobūdis

 Pasiūlymas (iniciatyva) susijęs (-usi) su nauja priemone 

 Pasiūlymas (iniciatyva) susijęs (-usi) su nauja priemone, kuri bus priimta įgyvendinus bandomąjį projektą ir (arba) atlikus parengiamuosius veiksmus 35  

 Pasiūlymas (iniciatyva) susijęs (-usi) su esamos priemonės galiojimo pratęsimu 

 Pasiūlymas (iniciatyva) susijęs (-usi) su priemone, perorientuota į naują priemonę 

1.4.Tikslas (-ai)

1.4.1.Komisijos daugiametis (-čiai) strateginis (-iai) tikslas (-ai), kurio (-ių) siekiama šiuo pasiūlymu (šia iniciatyva)

   Tobulinti bendros saugumo ir teisingumo erdvės veikimą gerinant keitimąsi informacija, susijusia su trečiųjų šalių piliečiais, baudžiamosiose bylose.

   Mažinti nusikalstamumą ir skatinti nusikalstamumo prevenciją (taip pat kiek tai susiję su terorizmu)

   Užtikrinti TŠP nediskriminavimą ES piliečių atžvilgiu, kiek tai susiję su veiksmingu keitimusi informacija apie teistumą

1.4.2.Konkretus (-ūs) tikslas (-ai) ir atitinkama VGV / VGB veikla

Konkretus tikslas

   Sumažinti nereikalingų prašymų pateikti su informaciją apie TŠP teistumą skaičių ir su tuo susijusias išlaidas.

   Aktyviau keistis su TŠP susijusia informacija apie teistumą naudojant ECRIS.

Atitinkama VGV / VGB veikla

Žr. veiklą, aprašyta VGV / VGB veiklos sąraše Nr.°33 03

1.4.3.Numatomas (-i) rezultatas (-ai) ir poveikis

Nurodyti poveikį, kurį pasiūlymas (iniciatyva) turėtų padaryti tiksliniams gavėjams (tikslinėms grupėms).

Tikimasi, iniciatyva padės sukurti centralizuotą sistemą, kuri leistų nustatyti, kuri (-ios) valstybė (-ės) narė (-ės) turi informacijos apie TŠP teistumą, kad būtų dažniau keičiamasi informacija apie TŠP teistumą per dabartinę ECRIS.

1.4.4.Rezultatų ir poveikio rodikliai

Nurodyti pasiūlymo (iniciatyvos) įgyvendinimo stebėjimo rodiklius.

Keitimosi informacija apie TŠP teistumą lygis, palyginti su priimtų TŠP apkaltinamųjų nuosprendžių skaičiumi ir nuteistų TŠP skaičiumi.

1.5.Pasiūlymo (iniciatyvos) pagrindas

1.5.1.Trumpalaikiai arba ilgalaikiai poreikiai

„eu-LISA“ vykdomas centralizuotos sistemos, kurioje laikoma raidinė, skaitmeninė ir pirštų atspaudų informacija apie TŠP tapatybę, diegimas, kad būtų galima nustatyti, kuri valstybė narė (-ės) turi informacijos apie TŠP teistumą.

1.5.2.Papildoma ES dalyvavimo nauda

Tikimasi, iniciatyva padės sukurti centralizuotą sistemą, kuri leistų nustatyti, kuri valstybė narė (-ės) turi informacijos apie TŠP teistumą, kad būtų dažniau keičiamasi informacija apie TŠP teistumą per dabartinę ECRIS. Valstybės narės negali vienos sukurti tokios sistemos; ją turi išplėtoti ir valdyti „eu-LISA“.

1.5.3.Panašios patirties išvados

ECRIS buvo sėkmingai sukurta nustatytu laiku – 2012 m. balandžio mėn. Ketinama taikyti tos pačios geriausiosios praktikos pavyzdžius. Be to, derybos dėl 2016 m. Komisijos pasiūlymo dėl direktyvos dėl ECRIS-TCN parodė, kad pirmenybė teikiama centralizuotos sistemos kūrimui.

1.5.4.Suderinamumas ir galima sąveika su kitomis atitinkamomis priemonėmis

Žr. punktus „Suderinamumas su esamomis ir kitomis Sąjungos politikos sritimis“. Patobulinti ECRIS TŠP atžvilgiu yra vienas iš Europos saugumo darbotvarkėje išdėstytos strategijos elementų.

Iniciatyva taip pat susijusi su Aukšto lygio sąveikumo ekspertų grupės darbu, kadangi nauja ECRIS-TCN sistema yra viena iš sistemų, kuri, kaip manoma, gali labiau sąveikauti su kitomis ES sistemomis, pvz., Šengeno informacine sistema, Visų informacine sistema ir EURODAC.

Be to, keitimasis informacija apie teistumą susijęs ir su Tarybos pamatinio sprendimo 2008/675/TVR taikymu; jame nustatyta, kad baudžiamajame procese valstybės narės teisminės institucijos turėtų atsižvelgti į ankstesnius apkaltinamuosius nuosprendžius, priimtus kitose valstybėse narėse atitinkamo asmens atžvilgiu dėl kitų faktinių aplinkybių, nesvarbu, kokia jo pilietybė.

Kaip nurodyta Komunikate dėl veiksmingesnės Europos Sąjungos grąžinimo politikos (C(2017) 200 final), valstybių narių kompetentingos institucijos taip pat turėtų atsižvelgti į ankstesnius apkaltinamuosius nuosprendžius, susijusius su sprendimais dėl trečiųjų šalių piliečių, keliančių grėsmę viešajai tvarkai, visuomenės saugumui ar nacionaliniam saugumui, teisėto buvimo pabaigos, grąžinimo ir atsisakymo leisti jiems atvykti.

1.6.Trukmė ir finansinis poveikis

 Pasiūlymo (iniciatyvos) trukmė ribota:

   pasiūlymas (iniciatyva) galioja nuo YYYY[MM/DD] iki YYYY[MM/DD];

   finansinis poveikis nuo YYYY iki YYYY.

 Pasiūlymo (iniciatyvos) trukmė neribota:

Įgyvendinimo pradinis laikotarpis – nuo 2018 m. iki 2020 m., po kurio prasidės visapusiškas veikimas.

1.7.Numatytas (-i) valdymo būdas (-ai) 36  

 Tiesioginis valdymas, vykdomas Komisijos:

padalinių, įskaitant Sąjungos delegacijų darbuotojus;

   vykdomųjų įstaigų 37 .

 Pasidalijamasis valdymas kartu su valstybėmis narėmis.

 Netiesioginis valdymas, biudžeto vykdymo užduotis perduodant:

trečiosioms šalims arba jų paskirtoms įstaigoms;

tarptautinėms organizacijoms ir jų agentūroms (nurodyti);

EIB ir Europos investicijų fondui;

įstaigoms, nurodytoms Finansinio reglamento 208 ir 209 straipsniuose;

viešosios teisės įstaigoms;

įstaigoms, kurių veiklą reglamentuoja privatinė teisė, veikiančioms viešųjų paslaugų srityje, jeigu jos pateikia pakankamų finansinių garantijų;

įstaigoms, kurių veiklą reglamentuoja valstybės narės privatinė teisė, kurioms pavesta įgyvendinti viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę ir kurios pateikia pakankamų finansinių garantijų;

asmenims, kuriems pavestas konkrečių BUSP veiksmų vykdymas pagal ES sutarties V antraštinę dalį ir kurie nurodyti atitinkamame pagrindiniame teisės akte.

Jei nurodomas daugiau kaip vienas valdymo būdas, išsamią informaciją pateikti šio punkto pastabų skiltyje.

2.VALDYMO PRIEMONĖS

2.1.Stebėsenos ir atskaitomybės taisyklės

Nurodyti dažnumą ir sąlygas.

Planuojama reguliariai stebėti, kaip „eu-LISA“ įgyvendina iniciatyvą, vadovaujantis biudžeto lėšų perkėlimo nuostatomis, patikimo finansų valdymo principu ir Komisijos administracinėmis procedūromis.

2.2.Valdymo ir kontrolės sistema

2.2.1.Nustatyta rizika

Biudžeto lėšų perkėlimui bus nustatytas nuolatinis rizikos valdymo procesas.

2.2.2.Informacija apie įdiegtą vidaus kontrolės sistemą

Biudžeto lėšų perkėlimui „eu-LISA“ bus taikomi Komisijos esami kontrolės metodai.

2.2.3.Kontrolės sąnaudų ir naudos apskaičiavimas ir numatomo klaidų rizikos lygio vertinimas

Biudžeto lėšų perkėlimo ir Komisijos įprastinių finansinių procedūrų nuostatose numatyta daug finansinės ir administracinės kontrolės mechanizmų.

2.3.Sukčiavimo ir pažeidimų prevencijos priemonės

Nurodyti dabartines arba numatytas prevencijos ir apsaugos priemones.

Visam plėtojimo procesui taikomos viešojo pirkimo taisyklės ir procedūros, t. y.:

– darbo programos rengimas, numatant etapus, pagal kuriuos skiriamos lėšos, ir užtikrinant rezultatų ir išlaidų kontrolės galimybę;

– tinkamas konkurso specifikacijų rengimas užtikrinant numatytų rezultatų pasiekimo ir patirtų išlaidų kontrolės galimybę;

– kokybinė ir finansinė paraiškų analizė;

– kitų Komisijos departamentų dalyvavimas visame procese;

– rezultatų tikrinimas ir sąskaitų faktūrų nagrinėjimas keliais lygmenimis prieš atliekant mokėjimą ir

– vidaus auditas.

3.NUMATOMAS PASIŪLYMO (INICIATYVOS) FINANSINIS POVEIKIS

3.1.Atitinkama (-os) daugiametės finansinės programos išlaidų kategorija (-os) ir biudžeto išlaidų eilutė (-ės)

• Dabartinės biudžeto eilutės

Daugiametės finansinės programos išlaidų kategorijas ir biudžeto eilutes nurodyti eilės tvarka.

DFP išlaidų kategorija

Biudžeto eilutė

Išlaidų
rūšis

Įnašas

Numeris

DA / NDA 38

ELPA šalių 39

šalių kandidačių 40

trečiųjų šalių

pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 2 dalies b punktą

3

18 02 07

Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra („eu-LISA“)

DA

NE

NE

NE

NE

3

33 03 02

Palankesnių sąlygų teismų bendradarbiavimui civilinėse ir baudžiamosiose bylose sudarymas ir jo rėmimas

DA

NE

NE

NE

NE

5

33 01 01

Išlaidos teisingumo ir vartotojų reikalų politikos srityje dirbantiems pareigūnams ir laikiniesiems darbuotojams

NDA

NE

NE

NE

NE

3.2.Numatomas poveikis išlaidoms

3.2.1.Numatomo poveikio išlaidoms santrauka

Daugiametės finansinės programos
išlaidų kategorija

Saugumas ir pilietybė

Biudžeto eilutės numeris 18 02 07 41

2018
metai

2018
metai

2018
metai

IŠ VISO

1 antraštinė dalis: Išlaidos darbuotojams

Įsipareigojimai

(1)

0,263

0,350

0,350

0,963

Mokėjimai

(2)

0,263

0,350

0,350

0,963

2 antraštinė dalis: Infrastruktūra ir veiklos išlaidos

Įsipareigojimai

(1a)

 

 

 

 

Mokėjimai

(2a)

 

 

 

 

3 antraštinė dalis: Veiklos išlaidos

Įsipareigojimai

(3a)

3,766

3,766

3,766

11,298

Mokėjimai

(3b)

1,883

3,766

3,766

9,415

IŠ VISO asignavimų
Teisingumo ir vartotojų reikalų GD / „eu-LISA“

Įsipareigojimai

=1+1a +3a

4,029

4,116

4,116

12,261

Mokėjimai

=2+2a

+3b

2,146

4,116

4,116

10,378Daugiametės finansinės programos
išlaidų kategorija

5

Administracinės išlaidos

2018

2019

2020

IŠ VISO

Biudžeto eilutės numeris 33 01 01

• Žmogiškieji ištekliai

0,207

0,207

0,207

0,621

• Kitos administracinės išlaidos

0,040

0,040

0,040

0,120

IŠ VISO Teisingumo ir vartotojų reikalų GD / „eu-LISA“

Asignavimai

0,247

0,247

0,247

0,741

IŠ VISO asignavimų
pagal daugiametės finansinės programos

5 IŠLAIDŲ KATEGORIJĄ

(Iš viso įsipareigojimų = Iš viso mokėjimų)

0,247

0,247

0,247

0,741

2018

2019

2020

IŠ VISO

IŠ VISO asignavimų
pagal daugiametės finansinės programos

1–5 IŠLAIDŲ KATEGORIJAS

Įsipareigojimai

4,276

4,363

4,363

13,002

Mokėjimai

2,393

4,363

4,363

11,119

3.2.2. Numatomas poveikis veiklos asignavimams

3.2.2.1Numatomas poveikis „eu-LISA“ biudžetui, veiklos išlaidos

   Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti nenaudojami veiklos asignavimai

   Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti veiklos asignavimai naudojami taip:

Įsipareigojimų asignavimai mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

Nurodyti tikslus ir rezultatus

3 antraštinė dalis: Veiklos išlaidos

2018
metai

2019
metai

2020
metai

IŠ VISO

REZULTATAI

Rūšis 42

Skaičius

Sąnaudos

Skaičius

Sąnaudos

Skaičius

Sąnaudos

Skaičius

Sąnaudos

Skaičius

Sąnaudos

Skaičius

Sąnaudos

Skaičius

Sąnaudos

Skaičius

Sąnaudos

Skaičius

Sąnaudos

Bendras skaičius

Iš viso sąnaudų

1 KONKRETUS TIKSLAS 43

Centrinės sistemos ir ECRIS nuorodų sistemos plėtojimas

- Rezultatas

Rangovas

 

1,406

 

1,406

 

1,406

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,218

- Rezultatas

Programinė įranga

 

1,618

 

1,618

 

1,618

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,854

- Rezultatas

Aparatinė įranga

 

0,476

 

0,476

 

0,476

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,428

- Rezultatas

Administravimas

- Rezultatas

Kita (biurai)

1 konkretaus tikslo tarpinė suma

 

3,500

 

3,500

 

3,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,500

2 KONKRETUS TIKSLAS

Centrinės sistemos techninė priežiūra

2018
metai

2019
metai

2020
metai

IŠ VISO

- Rezultatas

Rangovas

 

 

 

 

 

 

 

- Rezultatas

Programinė įranga

 

 

 

 

 

 

 

- Rezultatas

Aparatinė įranga

 

 

 

 

 

 

 

- Rezultatas

Administravimas

- Rezultatas

Kita (biurai)

2 konkretaus tikslo tarpinė suma

 

 

 

 

 

 

 

3 KONKRETUS TIKSLAS

Tinklas

- Rezultatas

Plėtojimas

- Rezultatas

Operacijos

3 konkretaus tikslo tarpinė suma

4 KONKRETUS TIKSLAS

Posėdžiai

0,266

 

0,266

 

0,266

0,798

IŠ VISO IŠLAIDŲ „eu-LISA“

 

3,766

 

3,766

 

3,766

 

11,298

3.2.3.Numatomas poveikis žmogiškiesiems ištekliams

3.2.3.1„eu-LISA“ darbuotojų išlaidų sąmata Santrauka

   Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti administracinio pobūdžio asignavimų nenaudojama

   Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti administracinio pobūdžio asignavimai naudojami taip:

Sąmatą surašyti etatų vienetais

2018
metai

2019
metai

2020
metai

IŠ VISO

Pareigūnai (AD lygio)

Pareigūnai (AST lygio)

Sutartininkai

5

5

5

Laikinieji darbuotojai

Deleguotieji nacionaliniai ekspertai

IŠ VISO

5

5

5

Įgyvendinimo etapu planuojama įdarbinti 5 sutartininkus, kurie dirbs projekto valdymo, tolesnių plėtojimo veiksmų, kokybės užtikrinimo ir sistemos bandymo srityse. Tikimasi, kad nuo 2021 m. darbuotojų skaičius sumažės; darbuotojai vykdys projekto valdymo darbus, tam tikrus techninės priežiūros darbus ir sistemos paramos veiklą.

Darbuotojai

Skaičius

Profilis

Užduotis (-ys)

Sutartininkas (GF N°IV)

1

Projekto vadovas

Projekto rengimas ir vykdymas

Sutartininkas (GF N°IV)

1

Sistemų inžinierius

Darbo su sistemomis patirtis: sprendimų projektavimas, įgyvendinimas, techninė kvalifikacija

Sutartininkas (GF N°IV)

2

Taikomųjų programų ekspertas

Taikomųjų programų projektavimas, įgyvendinimas ir išleidimas

Sutartininkas (GF N°IV)

1

Programinės įrangos kokybės inžinierius

Bandymų valdymo planas, bandymų atvejų apibrėžtis, kokybės dokumentacija, bandymų serijos patvirtinimas

3.2.4.Numatomas poveikis administracinio pobūdžio asignavimams

3.2.4.1 Teisingumo ir vartotojų reikalų GD (santrauka)

   Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti administracinio pobūdžio asignavimų nenaudojama

   Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti administracinio pobūdžio asignavimai naudojami taip:

mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

2018
metai

2019
metai

2020
metai

IŠ VISO

Daugiametės finansinės programos
5 IŠLAIDŲ KATEGORIJA

Žmogiškieji ištekliai, Teisingumo ir vartotojų reikalų GD

0,207

0,207

0,207

0,621

Kitos administracinės išlaidos

0,040

0,040

0,040

0,120

Daugiametės finansinės programos
5 IŠLAIDŲ KATEGORIJOS tarpinė suma

0,247

0,247

0,247

0,741

Neįtraukta į daugiametės finansinės programos
5 IŠLAIDŲ KATEGORIJĄ 44  

Žmogiškieji ištekliai

Kitos administracinio pobūdžio
išlaidos

Tarpinė suma
neįtraukta į daugiametės finansinės programos
5 IŠLAIDŲ KATEGORIJĄ

IŠ VISO

0,247

0,247

0,247

0,741

3.2.4.2Numatomi žmogiškųjų išteklių poreikiai

   Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti žmogiškųjų išteklių nenaudojama.

   Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti žmogiškieji ištekliai naudojami taip:

Sąmatą surašyti etatų vienetais

2018
metai

2019
metai

2020
metai

IŠ VISO

• Etatų plano pareigybės (pareigūnai ir laikinieji darbuotojai)

XX (Komisijos būstinė ir atstovybės) Teisingumo ir vartotojų reikalų GD

1,5

1,5

1,5

4,5

XX 01 01 02 (Delegacijos)

XX 01 05 01 (Netiesioginiai moksliniai tyrimai)

10 01 05 01 (Tiesioginiai moksliniai tyrimai)

XX 01 02 02 (CA, LA, SNE, INT ir JED delegacijose)

XX 01 04 yy  45

- būstinėje

(1)

- delegacijose

XX 01 05 02 (CA, SNE, INT– netiesioginiai moksliniai tyrimai)

10 01 05 02 (CA, SNE, INT – tiesioginiai moksliniai tyrimai)

Kitos biudžeto eilutės (nurodyti)

IŠ VISO

1,5

1,5

1,5

4,5

       XX yra atitinkama politikos sritis arba biudžeto antraštinė dalis.

Žmogiškųjų išteklių poreikiai bus tenkinami panaudojant GD darbuotojus, jau paskirtus priemonei valdyti ir (arba) perskirstytus generaliniame direktorate, ir prireikus finansuojami iš papildomų lėšų, kurios atsakingam GD gali būti skiriamos pagal metinę asignavimų skyrimo procedūrą ir atsižvelgiant į biudžeto apribojimus.    

Vykdytinų užduočių aprašymas:

Pareigūnai ir laikinieji darbuotojai

AD pareigybė skirta Teisingumo ir vartotojų reikalų GD darbams, susijusiems su sistemos plėtojimu agentūroje „eu-LISA“, taip pat su sistemos specifikacijomis susijusių įgyvendinimo aktų rengimu.

Išorės darbuotojai

3.2.5.Suderinamumas su dabartine daugiamete finansine programa

   Pasiūlymas (iniciatyva) atitinka dabartinę daugiametę finansinę programą.

   Atsižvelgiant į pasiūlymą (iniciatyvą), reikės pakeisti daugiametės finansinės programos atitinkamos išlaidų kategorijos programavimą.

Paaiškinti, kaip reikia pakeisti programavimą, ir nurodyti atitinkamas biudžeto eilutes bei sumas.

   Įgyvendinant pasiūlymą (iniciatyvą) būtina taikyti lankstumo priemonę arba patikslinti daugiametę finansinę programą.

Paaiškinti, ką reikia atlikti, ir nurodyti atitinkamas išlaidų kategorijas, biudžeto eilutes ir sumas.

3.2.6.Trečiųjų šalių įnašai

Pasiūlyme (iniciatyvoje) nenumatyta bendro su trečiosiomis šalimis finansavimo.

Pasiūlyme (iniciatyvoje) numatytas bendras finansavimas apskaičiuojamas taip:

Asignavimai mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

N
metai

N+1
metai

N+2
metai

N+3
metai

Atsižvelgiant į poveikio trukmę įterpti reikiamą metų skaičių (žr. 1.6 punktą)

Iš viso

Nurodyti bendrą finansavimą teikiančią įstaigą 

IŠ VISO bendrai finansuojamų asignavimų3.3.Numatomas poveikis įplaukoms

   Pasiūlymas (iniciatyva) neturi finansinio poveikio įplaukoms.

   Pasiūlymas (iniciatyva) turi finansinį poveikį:

   nuosaviems ištekliams

   įvairioms įplaukomsmln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

Biudžeto įplaukų eilutė

Einamųjų finansinių metų asignavimai

Pasiūlymo (iniciatyvos) poveikis 46

N
metai

N+1
metai

N+2
metai

N+3
metai

Atsižvelgiant į poveikio trukmę įterpti reikiamą metų skaičių (žr. 1.6 punktą)

... straipsnis

Įvairių asignuotųjų įplaukų atveju nurodyti biudžeto išlaidų eilutę (-es), kuriai (-ioms) daromas poveikis.

Nurodyti poveikio įplaukoms apskaičiavimo metodą.

(1) OL L 93, 2009 4 7, p. 23 ir 33.
(2) Pagal 2016 m. Komisijos pasiūlymą (COM(2016) 07 final), šis pasiūlymas taip pat taikomas trečiųjų šalių piliečiams, kartu turintiems valstybės narės pilietybę, – taip siekiama užtikrinti, kad informaciją būtų galima surasti, nesvarbu, ar yra žinoma apie kitą asmens pilietybę, ar ne. Žr. to pasiūlymo aiškinamojo memorandumo 12 psl.
(3) Komisijos ataskaita dėl valstybių narių keitimosi informacija iš nuosprendžių registro per Europos nuosprendžių registrų informacinę sistemą (ECRIS).
(4) 2015 m. balandžio 28 d. Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos saugumo darbotvarkė“ (COM(2015) 185 final).
(5) Tas pasiūlymas pateiktas kartu su poveikio vertinimu (SWD(2016) 4). Jis vis dar svarstomas Taryboje. Europos Parlamento Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas (LIBE) 2016 m. birželio 27 d. priėmė ataskaitą dėl Komisijos 2016 m. pasiūlymo dėl direktyvos.
(6) Prie Komisijos 2016 m. pasiūlymo pridėtame poveikio vertinime trumpai aptarta, bet greitai atmesta galimybė sukurti visiškai centralizuotą duomenų bazę, kurioje būtų laikoma nuteistų asmenų tapatybės informacija ir visa informacija apie apkaltinamuosius nuosprendžius. Priežastis buvo ta, kad per konsultacijas su valstybėmis narėmis, visų pirma per 2014 m. rugsėjo mėn. ECRIS ekspertų posėdį, paaiškėjo, kad tai yra politiškai neįgyvendinama galimybė, nes ją palaikė vos kelios valstybės narės.
(7) COM(2016) 205 final, 2016 4 6.
(8) Gegužės 11 d. paskelbta galutinė Aukšto lygio ekspertų grupės ataskaita. Ją galima rasti adresu http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=32600&no=1.
(9) Žr. Tarybos sprendimo 2009/316 3 straipsnį.
(10) COM(2017) 261 final, 2017 5 16.
(11) 2008 m. liepos 24 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2008/675/TVR dėl atsižvelgimo į apkaltinamuosius nuosprendžius Europos Sąjungos valstybėse narėse naujose baudžiamosiose bylose, OL L 220, 2008 8 15, p. 32.
(12) OL L 286, 2011 1 11, p. 1.
(13) COM(2016) 6 final, 2016 1 19.
(14) http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=82547
(15) http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=82551
(16) SWD(2016) 4 final.
(17) Kol reglamentas, kuriuo įsteigiama Europos prokuratūra, nepriimtas, nuorodos į ją pateikiamos laužtiniuose skliaustuose.
(18) OL L 55, 2011 2 28, p. 13.
(19) 2008 m. liepos 24 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2008/675/TVR dėl atsižvelgimo į apkaltinamuosius nuosprendžius Europos Sąjungos valstybėse narėse naujose baudžiamosiose bylose (OL L 220, 2008 8 15, p. 32).
(20) 2009 m. vasario 26 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2009/315/TVR dėl valstybių narių keitimosi informacija iš nuosprendžių registro organizavimo ir turinio (OL L 93, 2009 4 7, p. 23).
(21) 2009 m. balandžio 6 d. Tarybos sprendimas 2009/316/TVR dėl Europos nuosprendžių registrų informacinės sistemos (ECRIS) sukūrimo pagal Pamatinio sprendimo 2009/315/TVR 11 straipsnį (OL L 93, 2009 4 7, p. 33).
(22) 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1077/2011, kuriuo įsteigiama Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (OL L 286, 2011 11 1, p. 1).
(23) 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/794 dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo), kuriuo pakeičiami ir panaikinami Tarybos sprendimai 2009/371/TVR, 2009/934/TVR, 2009/935/TVR, 2009/936/TVR ir 2009/968/TVR (OL L 135, 2016 5 25, p. 53).
(24) 2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimas 2002/187/TVR, įkuriantis Eurojustą siekiant sustiprinti kovą su sunkiais nusikaltimais (OL L 063, 2002 3 6, p. 1).
(25) Reglamentas (ES) …/.. (OL L …).
(26) 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR (OL L 119, 2016 5 4, p. 89).
(27) 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).
(28) 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).
(29) 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 008, 2001 1 12, p.1).
(30) OL C …
(31) Su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, kuria dėl keitimosi informacija apie trečiųjų šalių piliečius ir Europos nuosprendžių registrų informacinės sistemos (ECRIS) iš dalies keičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2009/315/TVR ir pakeičiamas Tarybos sprendimas 2009/316/TVR (...).
(32) 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).
(33) Reglamentas dėl AIS.
(34) VGV – veikla grindžiamas valdymas, VGB – veikla grindžiamas biudžeto sudarymas.
(35) Kaip nurodyta Finansinio reglamento 54 straipsnio 2 dalies a arba b punkte.
(36) Informacija apie valdymo būdus ir nuorodos į Finansinį reglamentą pateikiamos svetainėje „BudgWeb“ http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html.
(37) Biudžeto lėšos bus skirtos „eu-LISA“ perkeliant biudžeto lėšų iš Teisingumo programos biudžeto iki (ir įskaitant) 2020 m. Nuo 2021 m. priėmus naują daugiametę finansinę programą sąnaudos bus įtraukiamos į „eu-LISA“ biudžetą.
(38) DA – diferencijuotieji asignavimai, NDA – nediferencijuotieji asignavimai.
(39) ELPA – Europos laisvosios prekybos asociacija.
(40) Šalių kandidačių ir, kai taikoma, Vakarų Balkanų potencialių šalių kandidačių.
(41) Biudžeto lėšos bus skirtos „eu-LISA“ perkeliant biudžeto lėšų iš Teisingumo programos biudžeto iki 2020 m. 2021 m. sistema pradės veikti, o sąnaudos sumažės, nes bus patiriamos tik sistemos techninės priežiūros periodinės sąnaudos, kurios bus įtrauktos į „eu-LISA“ biudžetą, kai bus priimta naujoji daugiametė finansinė programa.
(42) Rezultatai – tai būsimi produktai ir paslaugos (pvz., finansuota studentų mainų, nutiesta kelių kilometrų ir kt.).
(43) Kaip apibūdinta 1.4.2 skirsnyje „Konkretus (-ūs) tikslas (-ai) ...“.
(44) Techninė ir (arba) administracinė pagalba bei išlaidos ES programų ir (arba) veiksmų įgyvendinimui remti (buvusios BA eilutės), netiesioginiai moksliniai tyrimai, tiesioginiai moksliniai tyrimai.
(45) Neviršijant viršutinės ribos, nustatytos išorės darbuotojams, finansuojamiems iš veiklos asignavimų (buvusių BA eilučių).
(46) Tradiciniai nuosavi ištekliai (muitai, cukraus mokesčiai) turi būti nurodomi grynosiomis sumomis, t. y. iš bendros sumos atskaičius 25 % surinkimo sąnaudų.