Briuselis, 2017 03 22

COM(2017) 136 final

2017/0060(COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

kuriuo iš dalies keičiama Direktyvos 2010/40/ES nuostata dėl deleguotųjų aktų priėmimo termino

(Tekstas svarbus EEE)


AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

1.PASIŪLYMO APLINKYBĖS

Pasiūlymo pagrindimas ir tikslai

2010 m. rugpjūčio mėn. įsigaliojusia 2010 m. liepos 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/40/ES dėl kelių transporto ir jo sąsajų su kitų rūšių transportu srities intelektinių transporto sistemų diegimo sistemos 1 (toliau – ITS direktyva) siekiama paspartinti suderintą kelių transporto srities intelektinių transporto sistemų (ITS) diegimą ir naudojimą visoje ES. Direktyvoje nustatytas reikalavimas priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos keturių prioritetinių sričių veiksmų specifikacijos. ITS direktyva buvo vienas iš pirmųjų Sąjungos teisės aktų, kuriame numatyta galimybė priimti deleguotuosius aktus ir kuriuo Komisijai suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus buvo tik ribotos trukmės, t. y. iki 2017 m. rugpjūčio 27 d.

Nuo tada, kai įsigaliojo ITS direktyva, priimti keturi deleguotieji aktai. Su valstybių narių ekspertais patvirtinta penkto deleguotojo akto galutinė teksto redakcija; šis aktas susijęs su kelionių daugiarūšiu transportu informacijos paslaugų teikimu visoje ES. Be pagalbos iškvietos sistemos „eCall“ sąveikos reikalavimų, svarbus indėlis siekiant bendrosios skaitmeninės rinkos strategijos tikslų 2 yra duomenų keitimosi mechanizmai, sukurti vykdant šią veiklą. Skaitmeninant transporto sektorių taip pat prisidedama prie jo tvarumo.

Skaitmeninei transporto sistemai reikia horizontalių ir įvairias transporto rūšis bei sektorius apimančių sprendimų. Skaitmeninės technologijos paremtos įvairialypiais duomenimis, kuriuos galima sutelkti į novatoriškų paslaugų ir prietaikų lygmenį. ITS direktyvoje nurodytos specifikacijos suteikia galimybę suformuluoti bendras funkcines, technines, organizacines ir paslaugų teikimo nuostatas, kuriomis sudaromos palankesnės sąlygos teikti duomenis ir padaryti juos prieinamus ir vėliau juos panaudoti novatoriškų paslaugų ir prietaikų lygmeniui kurti.

Neseniai priėmus Europos sąveikiųjų intelektinių transporto sistemų (CITS) strategiją 3 , šiuo metu Komisija bendradarbiauja su valstybių narių ekspertais, siekdama nustatyti teisinį ir techninį sąveikiųjų ITS diegimo pagrindą. Tai patenka į ITS direktyvos IV prioritetinę sritį ir yra vieni iš tų direktyvoje nustatytų veiksmų, kurių atžvilgiu Komisija ketina pasinaudoti deleguotaisiais įgaliojimais patvirtinti technines, funkcines ir organizacines specifikacijas. Siekiant užtikrinti, kad specifikacijos apimtų visus aspektus, kurių reikia tam, kad sąveikiosios ITS Sąjungoje būtų diegiamos suderintai ir sąveikiai, reikia atlikti išsamų parengiamąjį darbą. Šiam darbui naudingas sąveikiųjų ITS platformos 4 suinteresuotųjų subjektų indėlis ir glaudus bendradarbiavimas, taip pat patirtis, įgyta vykdant tokius sąveikiųjų ITS diegimo projektus, kaip valstybių narių iniciatyvos, susijusios su platforma C-ROADS 5 . Sąveikiųjų ITS specifikacijos bus ypač naudingos siekiant užtikrinti, kad Sąjungoje būtų koordinuotai ir sparčiai diegiamos sąveikiosios, susietosios ir automatizuotos transporto priemonės.

Be darbo, susijusio su teisiniu ir techniniu sąveikiųjų ITS diegimo pagrindu, vis dar reikia imtis kai kurių kitų veiksmų visose keturiose ITS direktyvos prioritetinėse srityse 6 , pavyzdžiui, susijusių su eismo ir krovinių valdymo paslaugų tęstinumo ir sąveikos specifikacijomis ir standartais (II prioritetinė sritis), ITS kelių saugos ir saugumo prietaikų specifikacijomis ir kitais susijusiais veiksmais (III prioritetinė sritis) ir priemonių, būtinų įvairioms ITS prietaikoms integruoti į transporto priemonėje įdiegtą atvirąją platformą, nustatymu (IV prioritetinės srities 1.1 punktas).

Kad Komisija galėtų priimti deleguotuosius aktus, kuriais patvirtinamos išsamesnės specifikacijos, būtina pratęsti įgaliojimų delegavimo terminą. Be to, siekiant, kad jau patvirtintose specifikacijose būtų atsižvelgta į technikos pažangą ar patirtį, įgytą valstybėms narėms įgyvendinant tas specifikacijas, jas gali prireikti atnaujinti.

Todėl Komisija siūlo įgaliojimų delegavimo terminą pratęsti penkeriems metams nuo 2017 m. rugpjūčio 27 d., o vėliau – savaime dar penkerių metų laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas ir Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo.

Suderinamumas su toje pačioje politikos srityje galiojančiomis nuostatomis

Vienintelis šio pasiūlymo tikslas – pratęsti Komisijai suteiktų įgaliojimų priimti deleguotuosius aktus terminą nekeičiant ITS direktyvos politikos tikslų ar taikymo srities.

2.TEISINIS PAGRINDAS, SUBSIDIARUMO IR PROPORCINGUMO PRINCIPAI

Teisinis pagrindas

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 91 straipsnis.

Subsidiarumo principas (neišimtinės kompetencijos atveju)

ITS direktyvoje reglamentuojami tarpvalstybiniai klausimai, kurių valstybės narės negali tinkamai išspręsti pačios, pavyzdžiui, įrangos sąveika ir ITS paslaugų vidaus rinkos stiprinimas (taip prisidedant prie konkurencingumo pasaulio lygiu, naujų darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo).

Vadovaujantis subsidiarumo principu, priimti (pagrindų) direktyvą, kaip antai ITS direktyvą, tebėra vienas iš tinkamiausių būdų pasiekti norimą rezultatą. Praktikoje svarbiausi principai įgyvendinami ir ITS įgyvendinimui palankios sąlygos užtikrinamos priimant specifikacijas, kurias rengiant aktyviai dalyvauja valstybių narių ekspertai. Komisija taip pat sudarė Europos ITS patariamąją grupę, per kurią atitinkami visuomenės atstovai ir privatieji ITS srities suinteresuotieji subjektai jai teikia konsultacijas dėl su verslu susijusių ir techninių ITS įgyvendinimo ir diegimo Europos Sąjungoje aspektų.

Komisijos patvirtintos specifikacijos taikomos remiantis ITS direktyvos 5 straipsniu – jame pripažįstama kiekvienos valstybės narės teisė nuspręsti dėl ITS prietaikų ir paslaugų diegimo savo teritorijoje.

Proporcingumo principas

Komisija dalyvauja tiek, kiek būtina pasiūlymo tikslams pasiekti, bet ne daugiau, nei yra reikalinga. Komisijos veikla apsiriboja pagalba valstybėms narėms su nacionalinių ITS ekspertų pagalba nustatant procedūras ir specifikacijas aiškiai apibrėžtose prioritetinėse srityse, kuriose reikia taikyti viršvalstybinio pobūdžio priemones.

Nepratęsus Komisijos deleguotųjų įgaliojimų termino kiltų pavojus integruotam ir koordinuotam kelių transporto sąveikiųjų ITS ir jų sąsajų su kitų rūšių transportu diegimui visoje ES. Tarybai ir Europos Parlamentui tvirtinti kiekvieną reikalingą išsamią specifikaciją atskirai nebūtų tikslinga ir užtruktų ilgai.

3.EX POST VERTINIMO, KONSULTACIJŲ SU SUINTERESUOTOSIOMIS ŠALIMIS IR POVEIKIO VERTINIMO REZULTATAI

Galiojančių teisės aktų ex post vertinimas / tinkamumo patikrinimas

2014 m. spalio mėn. ITS direktyvos įgyvendinimo ataskaitoje 7 akcentuota, jog reikia pratęsti (nuo 2017 m. rugpjūčio mėn.) Komisijai suteiktų įgaliojimų priimti deleguotuosius aktus dėl ITS specifikacijų terminą ir antruoju etapu pasirengti galimai išsamesnei ITS direktyvos peržiūrai, atsižvelgiant į nuoseklią techninę ITS raidą. Šis pasiūlymas yra susijęs tik su įgaliojimų delegavimo termino pratęsimu.

Konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis

Konsultacijų, surengtų iki priimant ITS direktyvą ir ITS veiksmų planą 8 , rezultatai tebėra aktualūs, pavyzdžiui, atskirų sektorių bendradarbiavimui, įgyvendinimo strategijai ir suinteresuotųjų subjektų veiklos koordinavimui.

Neseniai vyko tikslinės konsultacijos su suinteresuotųjų subjektų grupėmis, visų pirma Europos ITS komitetu ir Europos ITS patariamosios grupės nariais. Iš esmės susitarta dėl to, kad reikia pratęsti Komisijai suteiktų įgaliojimų priimti deleguotuosius aktus terminą.

Poveikio vertinimas

Atlikti poveikio vertinimo neplanuojama, nes dėl termino pratęsimo pačios ITS direktyvos taikymo sritis ir turinys nesikeičia.

4.POVEIKIS BIUDŽETUI

Pasiūlymas neturi poveikio ES biudžetui.

5.KITI ELEMENTAI

Pasirinkta pasiūlymo teisinė forma

Pasiūlymu siekiama pratęsti Komisijai suteiktų įgaliojimų priimti deleguotuosius aktus terminą. Nors naujosios nuostatos sudaro direktyvos dalį, faktiškai jos yra skirtos ne valstybėms narėms, bet Sąjungos institucijoms. Todėl jų perkelti į nacionalinius teisės aktus nereikia ir jos turėtų būti įformintos sprendimu.

Išsamus konkrečių pasiūlymo nuostatų paaiškinimas

1 straipsnyje nustatoma, kad Komisijai suteiktų įgaliojimų priimti deleguotuosius aktus terminas pratęsiamas penkeriems metams. Vėliau įgaliojimų terminas kaskart bus savaime pratęsiamas penkeriems metams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo.

2 straipsnyje nustatoma, kad sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Europos ekonominė erdvė

Siūlomas aktas yra svarbus EEE.

2017/0060 (COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

kuriuo iš dalies keičiama Direktyvos 2010/40/ES nuostata dėl deleguotųjų aktų priėmimo termino

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 91 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę 9 ,

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę 10 ,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2010/40/ES 11 nustatyta, kad turi būti parengtos prioritetinių sričių prioritetinių veiksmų specifikacijos;

(2)nuo tada, kai įsigaliojo Direktyva 2010/40/ES, Komisija yra priėmusi keturis deleguotuosius aktus dėl toje direktyvoje nustatytų prioritetinių veiksmų. Jie susiję pirmiausia su pagalbos iškvietos sistema „eCall“ ir keitimosi duomenimis mechanizmais, kuriais sudaromos palankesnės sąlygos atitinkamoms viešosios valdžios institucijoms bei suinteresuotiesiems subjektams ir atitinkamiems ITS paslaugų teikėjams keistis elektroniniais duomenimis. Dar reikia priimti kitų deleguotųjų aktų dėl veiksmų, kurie patenka į Direktyvos 2010/40/ES taikymo sritį ir kuriuos dar reikia reglamentuoti;

(3)pagal Direktyvos 2010/40/ES 12 straipsnį Komisijai suteiktų įgaliojimų priimti direktyvos 7 straipsnyje nurodytus deleguotuosius aktus terminas baigiasi 2017 m. rugpjūčio 27 d.;

(4)siekiant Direktyvos 2010/40/ES tikslų, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį įgaliojimai priimti aktus Komisijai turėtų būti deleguoti papildomam penkerių metų terminui nuo 2017 m. rugpjūčio 27 d. Šis terminas turėtų būti savaime pratęstas tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2010/40/ES 12 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.Įgaliojimai priimti 7 straipsnyje nurodytus deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 2017 m. rugpjūčio 27 d. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki kiekvieno penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą.“

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu    Tarybos vardu

Pirmininkas    Pirmininkas

(1) OL L 207, 2010 8 6, p. 1.
(2) http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market_en.
(3) Europos sąveikiųjų intelektinių transporto sistemų strategija – svarbus žingsnis į sąveikųjį, susietąjį ir automatizuotą judumą (COM(2016) 766).
(4) http://ec.europa.eu/transport/themes/its/c-its_en.
(5) https://ec.europa.eu/transport/themes/its/news/2016-10-07-european-commission-member-states-and-industry-join-forces-deployment_en.
(6) Žr. direktyvos I priedą.
(7) http://ec.europa.eu/transport/themes/its/road/action_plan/its_reports_en.htm.
(8) http://ec.europa.eu/transport/modes/road/consultations/2008_03_26_its_en.htm.
(9) OL C , , p. .
(10) OL C , , p. .
(11) 2010 m. liepos 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/40/ES dėl kelių transporto ir jo sąsajų su kitų rūšių transportu srities intelektinių transporto sistemų diegimo sistemos (OL L 207, 2010 8 6, p. 1).