Briuselis, 2017 02 23

COM(2017) 79 final

2017/0030(NLE)

Pasiūlymas

TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo iš dalies keičiamas 2013 m. gegužės 13 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 479/2013 dėl reikalavimo pateikti įvežimo ir išvežimo bendrąsias deklaracijas netaikymo vežant Sąjungos prekes Neumo koridoriumi


AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

1.PASIŪLYMO APLINKYBĖS

Neumo koridorius, priklausantis Bosnijai ir Hercegovinai, yra Adrijos jūros pakrantėje ir skiria Dubrovniko sritį nuo likusios Kroatijos teritorijos.

Pasiūlymo pagrindimas ir tikslai

Neumo reglamento 3 straipsnyje nustatyta, kad vežant prekes Neumo koridoriumi tam tikromis sąlygomis netaikomas reikalavimas pateikti išvežimo arba įvežimo bendrąją deklaraciją. Reikalavimas gali būti netaikomas, jei bendra kiekvienos vežamos prekių siuntos vertė neviršija 10 000 EUR (4 straipsnio a punktas) ir jei tenkinamos 4 straipsnio b punkte nustatytos kitos sąlygos. Taip Neumo reglamentu nukrypstama nuo kai kurių Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, ir Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, kuriame išdėstomos Bendrijos muitinės kodekso įgyvendinimo nuostatos, nuostatų.

2016 m. gegužės 1 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2913/92 pakeistas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas.

Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 įgyvendinimo aktas, Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2454/93:

panaikintas Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/481;

vėliau pakeistas:

2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos; ir

2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės.

Suderinamumas su toje pačioje politikos srityje galiojančiomis nuostatomis

Neumo reglamento 3 straipsnio taikymo sritis, įskaitant 10 000 EUR ribą, šiuo metu įtraukta į Komisijos deleguotojo reglamento 126 straipsnį, kuriame didžiausia siuntos, kurią vežant netaikomas reikalavimas pateikti deklaraciją, vertė padidinta iki 15 000 EUR.

Komisija mano, kad Neumo reglamentas turėtų būti iš dalies pakeistas siekiant suderinti reikalavimo netaikymo aprėptį su Komisijos deleguotojo reglamento 126 straipsnyje nustatyta suma (15 000 EUR). Be to, Neumo reglamente pateiktos nuorodos į teisės aktus ir vartojami terminai turėtų būti suderinti su Sąjungos muitinės kodekso teisine sistema.

Pagal Neumo reglamento 6 straipsnį Kroatijos Respublika įsipareigojo stebėti padėtį ir iki 2014 m. kovo 1 d. pranešti Komisijai apie visus nustatytus pažeidimus ir priemones, kurių buvo imtasi tiems pažeidimams pašalinti.

Remdamasi Neumo reglamento 7 straipsniu, per dvejus metus nuo jo įsigaliojimo dienos Komisija turėjo pateikti Tarybai ataskaitą, kurioje būtų įvertintas Neumo reglamento taikymas. 2015 m. lapkričio 11 d. Komisija Tarybai pateikė tokią ataskaitą ir padarė išvadą, kad Neumo reglamento taikymo lygis yra tinkamas ir nėra priežasties, dėl kurios reglamento taikymas turėtų būti sustabdytas arba reglamentas turėtų būti panaikintas.

2.TEISINIS PAGRINDAS, SUBSIDIARUMO IR PROPORCINGUMO PRINCIPAI

Teisinis pagrindas

Šiuo reglamentu iš dalies keičiamas 2013 m. gegužės 13 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 479/2013 (toliau – Neumo reglamentas), kuris buvo priimtas remiantis Akto dėl Kroatijos Respublikos stojimo į ES sąlygų (toliau – Stojimo aktas) 43 straipsniu. Akte nustatyta, kad Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, nustato sąlygas, kuriomis netaikomas reikalavimas pateikti įvežimo ir išvežimo bendrąją deklaraciją vežant Sąjungos prekes Neumo koridoriumi. Todėl Stojimo akto 43 straipsnis yra tinkamas teisinis pagrindas.

2017/0030 (NLE)

Pasiūlymas

TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo iš dalies keičiamas 2013 m. gegužės 13 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 479/2013 dėl reikalavimo pateikti įvežimo ir išvežimo bendrąsias deklaracijas netaikymo vežant Sąjungos prekes Neumo koridoriumi

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Kroatijos Respublikos stojimo į Europos Sąjungą,

atsižvelgdama į Aktą dėl Kroatijos stojimo sąlygų, ypač į jo 43 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)Tarybos reglamento (ES) Nr. 479/2013 4 straipsnio a punkte nustatyta, kad reikalavimas pateikti įvežimo ir išvežimo bendrąsias deklaracijas vežant Sąjungos prekes Neumo koridoriumi netaikomas, jei bendra vežamų Sąjungos prekių siuntos vertė neviršija 10 000 EUR ir jei Sąjungos prekes lydi sąskaitos faktūros arba transporto dokumentai, atitinkantys to reglamento 4 straipsnio b punkte nustatytas sąlygas;

(2)10 000 EUR riba buvo nustatyta atsižvelgiant į tokio pat dydžio Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93 1 317 straipsnio 4 dalyje nustatytą ribą, kurios nepasiekus muitinė gali laikytis nuomonės, kad Sąjungos prekių statusas yra įrodytas, jei su šiomis prekėmis pateikta sąskaita faktūra arba transporto dokumentas. Jei tenkinamos šios sąlygos, kompetentingos muitinės patvirtinimo nereikalaujama;

(3)nuo 2016 m. gegužės 1 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2913/92 2 nustatytas Bendrijos muitinės kodeksas pakeistas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 952/2013 3 nustatytu Sąjungos muitinės kodeksu. Todėl Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 nuostatos buvo pakeistos Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 4 ir Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447 5 nuostatomis;

(4)Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 317 straipsnio 4 dalies dalykas dabar yra reglamentuojamas Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 126 straipsnio 1 dalimi. Joje nustatyta, kad prekių, kurių vertė nesiekia 15 000 EUR ribos, turimas Sąjungos prekių muitinis statusas laikomas įrodytu remiantis sąskaita faktūra arba transporto dokumentu be kompetentingos muitinės patvirtinimo;

(5)todėl, siekiant užtikrinti vienodą Sąjungos muitų teisės aktų taikymą, Reglamento (ES) Nr. 479/2013 4 straipsnio a punkte nustatytą reikalavimo netaikymo aprėptį reikėtų suderinti su Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 126 straipsnio 1 dalyje nustatyta aprėptimi;

(6)be to, dėl teisinio tikrumo ir teisinio aiškumo Reglamento (ES) Nr. 479/2013 4 straipsnyje pateiktos teisinės nuorodos į Reglamentą (EEB) Nr. 2913/92 ir Reglamentą (EEB) Nr. 2454/93 turėtų būti pakeistos atitinkamomis nuorodomis į Sąjungos muitinės kodeksą ir Deleguotąjį reglamentą (ES) 2015/2446;

(7)todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (ES) Nr. 479/2013,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (ES) Nr. 479/2013 iš dalies keičiamas taip:

(1)    2 straipsnio 1 punktas pakeičiamas taip:

„1) Sąjungos prekės – prekės, apibrėžtos Reglamento (ES) Nr. 952/2013 5 straipsnio 23 punkte;“;

(2)    4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

(a)    a punktas pakeičiamas taip:

„a)bendra kiekvienos Neumo koridoriumi vežamų Sąjungos prekių siuntos vertė neviršija 15 000 EUR arba lygiavertės sumos vietos valiuta;“;

(b) b punkto i papunktis pakeičiamas taip:

„i)į kuriuos įtraukti bent jau įrodymai, pateikti naudojantis bet kuria iš Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 126 straipsnyje nurodytų priemonių.“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje

   Tarybos vardu

   Pirmininkas

(1) 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (OL L 253, 1993 10 11, p. 1).
(2) 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2913/92, nustatantis Bendrijos muitinės kodeksą (OL L 302, 1992 10 19, p. 1).
(3) 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL L 269, 2013 10 10, p. 1).
(4) 2015 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2446, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013 papildomas išsamiomis taisyklėmis, kuriomis patikslinamos kai kurios Sąjungos muitinės kodekso nuostatos (OL L 343, 2015 12 29, p. 1).
(5) 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės (OL L 343, 2015 12 29, p. 558).