Briuselis, 2017 01 10

COM(2017) 2 final

2017/0006(NLE)

Pasiūlymas

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

kuriuo Prancūzijai leidžiama sudaryti su Šveicarija susitarimą, į kurį įtraukiamos nuostatos dėl Bazelio ir Miulūzo oro uosto, kuriomis nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB 5 straipsnio


AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

1.PASIŪLYMO APLINKYBĖS

Pasiūlymo pagrindimas ir tikslai

Pagal 2006 m. lapkričio 28 d. Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (toliau – PVM direktyva) 396 straipsnį Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, gali vieningai leisti bet kuriai valstybei narei su trečiąja šalimi arba tarptautine organizacija sudaryti susitarimą, kuriame būtų įtrauktos nuo PVM direktyvos nukrypti leidžiančios nuostatos.

Raštu, kurį Komisija užregistravo 2015 m. rugsėjo 24 d., Prancūzija paprašė leidimo sudaryti susitarimą su Šveicarija dėl teritorinio PVM sistemos taikymo Bazelio ir Miulūzo oro uoste. Vadovaudamasi PVM direktyvos 396 straipsnio 2 dalimi, 2016 m. spalio 24 d. raštu Komisija apie tai pranešė kitoms valstybėms narėms. 2016 m. spalio 25 d. raštu Komisija pranešė Prancūzijai, kad turi visą prašymui įvertinti būtiną informaciją.

Visas Bazelio ir Miulūzo oro uostas yra Prancūzijos teritorijoje ir todėl yra vadinamosios PVM teritorijos, kaip apibrėžta PVM direktyvos 5 straipsnyje, dalis.

Dėl oro uosto statybos ir eksploatavimo Prancūzija ir Šveicarija yra sudariusios 1949 m. Konvenciją 1 (toliau – Konvencija). Tos Konvencijos 8 straipsnyje numatyta sukurti vadinamąjį Šveicarijos muitų sektorių – ribotą teritoriją oro uoste, kurioje Šveicarijos valdžios institucijoms leidžiama tikrinti į Šveicariją atvykstančius arba iš jos išvykstančius keleivius ir atvežamas ar išvežamas prekes. Be to, Konvencijos priede nustatyta, kad bus sudarytas atitinkamų vyriausybių susitarimas dėl, inter alia, mokesčių taisyklių, kurios bus taikomos šiame sektoriuje veikiančioms įmonėms. Tačiau toks susitarimas sudarytas nebuvo.

2015 m. Prancūzija ir Šveicarija nusprendė sudaryti tarptautinį susitarimą, pagal kurį Šveicarijos muitų sektorius nepatektų į PVM direktyvos teritorinio taikymo sritį, o ta zona būtų laikoma Šveicarijos PVM teritorija. Todėl Šveicarijai turėtų būti leidžiama taikyti savo PVM taisykles.

Kadangi tokiame tarptautiniame susitarime bus nustatyta priemonė, kuria nukrypstama nuo PVM direktyvos nuostatų, susijusių su teritoriškumo principu, reikalingas Tarybos leidimas, gaunamas Komisijai pateikus pasiūlymą.

2.TEISINIS PAGRINDAS, SUBSIDIARUMO IR PROPORCINGUMO PRINCIPAI

Teisinis pagrindas

PVM direktyvos 396 straipsnis.

Subsidiarumo principas (neišimtinės kompetencijos atveju)

Atsižvelgiant į PVM direktyvos nuostatą, kuria grindžiamas pasiūlymas, subsidiarumo principas netaikomas.

Proporcingumo principas

Šis sprendimas yra susijęs su valstybei narei jos pačios prašymu suteiktu leidimu ir nėra įpareigojamojo pobūdžio.

Atsižvelgiant į ribotą nukrypti leidžiančios nuostatos taikymo sritį, speciali priemonė yra proporcinga siekiamam tikslui – sureguliuoti specifinę padėtį, susijusią su vadinamuoju Šveicarijos muitų sektoriumi Bazelio ir Miulūzo oro uoste, kur, Prancūzijos teigimu, Prancūzijos valdžios institucijos negali atlikti ES PVM teisės aktų taikymo kontrolės.

Priemonės pasirinkimas

Siūloma priemonė – Tarybos įgyvendinimo sprendimas.

Pagal Tarybos direktyvos 2006/112/EB 396 straipsnį nukrypti nuo bendrų PVM taisyklių galima tik tada, kai tai vieningai leidžia Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu. Tarybos įgyvendinimo sprendimas yra tinkamiausia priemonė, nes jis gali būti skirtas atskirai valstybei narei.

3.EX POST VERTINIMO, KONSULTACIJŲ SU SUINTERESUOTOSIOMIS ŠALIMIS IR POVEIKIO VERTINIMO REZULTATAI

Konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis

Šis pasiūlymas yra pagrįstas Prancūzijos pateiktu prašymu ir skirtas tik šiai valstybei narei.

Tiriamųjų duomenų rinkimas ir naudojimas

Nepriklausomo tyrimo neprireikė.

Poveikio vertinimas

Tarybos įgyvendinimo sprendimo pasiūlymas susijęs su padėtimi, susijusia su Šveicarijos kontrolės sektoriumi Bazelio ir Miulūzo oro uoste. Laikant šio oro uosto dalį, kurioje Šveicarijos valdžios institucijos atlieka kontrolę pagal Prancūzijos ir Šveicarijos konvenciją, Šveicarijos teritorija, padėtis ištaisoma praktiškai. Nors kalbant apie šią konkrečią zoną atsiranda skirtumas tarp PVM ir muitų teritorijos (pastarajai šis pasiūlymas įtakos nedaro), reikia pažymėti, kad tokia padėtis yra susiklosčiusi ir kitur (pvz., Atone, Kanarų salose) ir tai neturėtų sukelti ypatingų problemų. Atsižvelgiant į ribotą šios leidžiančios nukrypti nuostatos taikymo sritį, poveikis bet kuriuo atveju bus ribotas.

4.POVEIKIS BIUDŽETUI

Prancūzija užtikrins, kad ši leidžianti nukrypti nuostata neturės jokio poveikio nuosaviems Sąjungos ištekliams, kuriuos sudaro surenkamas PVM.

2017/0006 (NLE)

Pasiūlymas

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

kuriuo Prancūzijai leidžiama sudaryti su Šveicarija susitarimą, į kurį įtraukiamos nuostatos dėl Bazelio ir Miulūzo oro uosto, kuriomis nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB 5 straipsnio

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvą 2006/112/EB, ypač į jos 396 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)pagal Direktyvos 2006/112/EB 5 straipsnį dėl jos teritorinio taikymo srities, pridėtinės vertės mokesčio sistema paprastai taikoma valstybės narės teritorijoje;

(2)raštu, kurį Komisija užregistravo 2015 m. rugsėjo 24 d., Prancūzija paprašė leidimo sudaryti su Šveicarija susitarimą dėl Bazelio ir Miulūzo oro uosto, kuris tokiai taisyklei darytų poveikį;

(3)remdamasi Direktyvos 2006/112/EB 396 straipsnio 2 dalies antra pastraipa, 2016 m. spalio 24 d. raštu Komisija apie Prancūzijos prašymą pranešė kitoms valstybėms narėms. 2016 m. spalio 25 d. raštu Komisija pranešė Prancūzijai, kad turi visą prašymui įvertinti būtiną informaciją;

(4)visas Bazelio ir Miulūzo oro uostas yra įsikūręs Europos Sąjungoje. Tačiau 1949 m. Prancūzijos ir Šveicarijos konvencijoje dėl Bazelio ir Miulūzo oro uosto statybos ir eksploatavimo nustatyta, kad tam tikroje oro uosto zonoje bus sukurtas specialus Šveicarijos muitų sektorius, kuriame Šveicarijos valdžios institucijos galės kontroliuoti į Šveicariją atvykstančius arba iš jos išvykstančius keleivius ir atvežamas ar išvežamas prekes. Konvencijoje taip pat buvo numatyta, kad tarp atitinkamų šalių bus sudarytas atskiras susitarimas dėl, inter alia, fiskalinių taisyklių, taikomų tam konkrečiam sektoriui;

(5)dėl Šveicarijos muitų sektoriaus kilo problemų, visų pirma dėl Sąjungos PVM taisyklių taikymo kontrolės tame sektoriuje įsisteigusiose įmonėse;

(6)2015 m. Prancūzija ir Šveicarija susitarė sudaryti tarptautinį susitarimą, kuriame Šveicarijos muitų sektorius PVM tikslais būtų laikomas Šveicarijos teritorija. Kadangi taip nukrypstama nuo PVM direktyvos, reikalingas leidimas;

(7)Prancūzija užtikrins, kad ši leidžianti nukrypti nuostata neturėtų jokio poveikio nuosaviems Sąjungos ištekliams, kuriuos sudaro surenkamas PVM,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Prancūzijai leidžiama sudaryti su Šveicarija susitarimą, į kurį įtraukiamos nuostatos dėl Bazelio ir Miulūzo oro uosto, kuriomis nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB nuostatų dėl pridėtinės vertės mokesčio teritorinio taikymo srities.

Su susitarimu susijusi nukrypstanti nuostata išdėstyta 2 straipsnyje.

2 straipsnis

Nukrypstant nuo Direktyvos 2006/112/EB 5 straipsnio, Šveicarijos muitų sektorius Bazelio ir Miulūzo oro uoste, kaip apibrėžta 1949 m. liepos 4 d. Prancūzijos ir Šveicarijos konvencijos dėl Bazelio ir Miulūzo oro uosto Blotzheime statybos ir eksploatavimo 2 8 straipsnyje, nelaikomas nė vienos valstybės narės teritorijos dalimi, kaip apibrėžta tame straipsnyje.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Prancūzijos Respublikai.

Priimta Briuselyje

   Tarybos vardu

   Pirmininkas

(1) Originalus Konvencijos pavadinimas: „Convention Franco-Suisse du 4 juillet 1949 relative à la construction et à l'exploitation de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, à Blotzheim“ (1949 m. liepos 4 d. Prancūzijos ir Šveicarijos konvencija dėl Bazelio ir Miulūzo oro uosto Blotzheime statybos ir eksploatavimo) (su pakeitimais).
(2) „Convention Franco-Suisse du 4 juillet 1949 relative à la construction et à l'exploitation de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, à Blotzheim“ (1949 m. liepos 4 d. Prancūzijos ir Šveicarijos konvencija dėl Bazelio ir Miulūzo oro uosto Blotzheime statybos ir eksploatavimo) (su pakeitimais).