25.10.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 361/41


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla M.8671 – BP/Bridas/Axion)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

(2017/C 361/08)

1.

2017 m. spalio 19 d. Komisija gavo pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį pateiktą pranešimą apie siūlomą koncentraciją.

Šis pranešimas susijęs su šiomis įmonėmis:

įmone „BP plc“ (Jungtinė Karalystė);

įmone „Bridas Corporation“ (Didžiosios Britanijos Mergelių Salos), bendrai kontroliuojama įmonių „Bridas Energy Holdings Ltd“ ir „China National Offshore Oil Corporation“;

įmone „Axion Energy Holding SL“ (Ispanija), šiuo metu visiškai kontroliuojama įmonės „Bridas Corporation“.

Įmonės „BP plc“ (toliau – BP) ir „Bridas Corporation“ (toliau – „Bridas“) įgys, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte ir 4 dalyje, bendrą įmonės „Axion Energy Holding SL“ (toliau – „Axion“) kontrolę.

Koncentracija vykdoma perkant akcijas.

2.

Įmonių verslo veikla:

įmonė BP veikia žalios naftos ir gamtinių dujų žvalgymo, gamybos ir pardavimo rinkose, užsiima naftos produktų, naftos chemijos pramonės produktų ir susijusių produktų perdirbimu, tiekimu ir gabenimu, taip pat vykdo veiklą, susijusią su alternatyvia energija;

įmonė „Bridas“ netiesiogiai užsiima žalios naftos ir gamtinių dujų žvalgymu, su tuo susijusios veiklos vystymu, tų žaliavų gamyba, gabenimu ir pardavimu, naftos produktų pardavimu ir gabenimu, gamtinių dujų surinkimu, apdorojimu, perdirbimu ir paskirstymu ir energijos gamyba, gręžimo ir su gręžiniais susijusių paslaugų tiekimu, taip pat degalų, alyvų ir susijusių naftos chemijos pramonės produktų darinių perdirbimu, gamyba ir pardavimu;

įmonė „Axion“ užsiima žalios naftos perdirbimu ir naftos produktų bei jos darinių pardavimu Argentinoje, Urugvajuje ir Paragvajuje.

3.

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas Susijungimų reglamentas. Komisijai paliekama teisė dėl šio klausimo priimti galutinį sprendimą. Pagal Komisijos pranešimą dėl supaprastintos tam tikrų koncentracijų nagrinėjimo pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 procedūros (2) reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti pranešime nurodyta tvarka.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Visoje korespondencijoje turėtų būti pateikiama ši nuoroda:

M.8671 – BP/Bridas/Axion

Pastabas Komisijai galima siųsti e. paštu, faksu arba paštu. Kontaktiniai duomenys:

E. paštas COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faksas +32 22964301

Pašto adresas

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (Susijungimų reglamentas).

(2)  OL C 366, 2013 12 14, p. 5.