1.7.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 212/22


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla M.8539 – KPS/DexKo)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

(2017/C 212/10)

1.

2017 m. birželio 16 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją: įmonė „KPS Capital Partners, L.P.“ (toliau – „KPS“, JAV) pirkdama akcijas įgyja, kaip apibrėžta Susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, visą įmonės „DexKo Global, Inc.“ (toliau – „DexKo“, JAV) kontrolę.

2.

Įmonių verslo veikla:

„KPS“ yra JAV įsisteigęs investicijų valdymo fondas, turintis investicijų įvairiuose pramonės sektoriuose, įskaitant pagrindinių medžiagų, firminių vartotojams skirtų produktų, sveikatos priežiūrai skirtų produktų ir prabangos prekių, taip pat automobilių dalių, pagrindinės įrangos ir bendro pobūdžio gamybos sektorius.

„DexKo“ yra JAV įsisteigusi priekabos ašių ir važiuoklės sudedamųjų dalių konstruotoja ir gamintoja. Jos produktai – priekabos ašys ir stabdžiai, įvorės ir cilindrai, važiuoklės, pakabos sudedamosios dalys ir kitos važiuoklės įtaiso sudedamosios dalys.

3.

Preliminariai išnagrinėjusi pranešimą Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį pranešta, galėtų būti taikomas Susijungimų reglamentas. Komisijai paliekama teisė dėl šio klausimo priimti galutinį sprendimą. Pagal Komisijos pranešimą dėl supaprastintos tam tikrų koncentracijų nagrinėjimo pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 (2) procedūros reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti pranešime nurodyta tvarka.

4.

Komisija kviečia suinteresuotas trečiąsias šalis teikti pastabas dėl pasiūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Pastabas galima siųsti faksu (+32 22964301), e. paštu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu arba paštu su nuoroda „M.8539 – KPS/DexKo“ adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1 (Susijungimų reglamentas).

(2)  OL C 366, 2013 12 14, p. 5.