18.1.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 17/11


Rezoliucija dėl „Europe Direct“ informacijos centrų padėties

(2017/C 017/03)

Pateikė PES, EPP, ALDE, EA ir ECR frakcijos

EUROPOS REGIONŲ KOMITETAS

atsižvelgdamas į savo 2012 m. vasario 16 d. rezoliuciją dėl „Europe Direct“ informacijos centrų (EDIC) (CdR 84/2012),

atsižvelgdamas į savo 2014 m. gruodžio 3 d. nuomonę „Europos ir jos piliečių suartinimas. Aktyvesnis ir geresnis komunikavimas vietos lygmeniu“ (COR-2014–04460),

1.

pažymi, kad ES susiduria su dideliais politiniais ir ekonominiais uždaviniais. Tai, kad ir toliau trūksta demokratijos ir piliečiai vis labiau nusivilia ES, rodo, kad reikia bendrų visų Europos politikos veikėjų pastangų, kad ES piliečiai aktyviau dalyvautų Europos projekte ir būtų užtikrintas Europos politikos teisėtumas;

2.

pabrėžia, kad vietos ir regionų valdžios institucijos turi visas galimybes padėti piliečiams ir Europos politikos veikėjams užmegzti geresnius ryšius ir informuoti Europos vadovus apie tiesioginius piliečių poreikius. Todėl daugiau dėmesio reikėtų skirti decentralizuotam Europos komunikacijos procesui;

3.

įsipareigoja suintensyvinti bendradarbiavimą su „Europe Direct“ informacijos centrais pagal savo 2015–2020 m. komunikacijos strategiją;

4.

primena, kad tinklas „Europe Direct“ ir šiuo metu veikiantys 518 valstybių narių informacijos centrų atlieka svarbų vaidmenį vykdant decentralizuotą Europos komunikacijos strategiją. Tai viena svarbiausių Europos Komisijos priemonių informuoti piliečius vietos ir regionų lygmenimis apie konkrečią įvairių Europos politinių temų svarbą jų kasdieniam gyvenimui;

5.

palankiai vertina šiuo metu Europos Komisijos atliekamą „Europe Direct“ informacijos centrų turinio ir techninių aspektų vertinimą siekiant pasirengti 2018–2023 m. finansavimo laikotarpiui ir nustatant naujas „Europe Direct“ informacijos centrų bendrąsias sąlygas;

6.

mano, kad labai svarbi „Europe Direct“ informacijos centrų tinklaveika su ES institucijomis bei kitais Europos Komisijos informacijos tinklais, ir pabrėžia šių centrų vaidmenį perteikiant regionų, vietos institucijų ir pilietinės visuomenės subjektų prašymus ir poreikius;

7.

pažymi, kad dėl dabartinės krizės „Europe Direct“ informacijos centrų darbas tampa vis svarbesnis ir reikalauja daugiau pastangų. Atsižvelgiant į daugybę iššūkių, su kuriais susiduria ES, turėtų būti siekiama išnaudoti „Europe Direct“ informacijos centrų potencialą ir toliau stiprinti jų vaidmenį Europos komunikacijos procese. Būtina užtikrinti tolygų geografinį paskirstymą ir negalima sumažinti dabartinio finansavimo organų skaičiaus atskirose vietos ir regionų valdžios institucijose;

8.

mano, kad „Europe Direct“ informacijos centrų darbas ateityje gali būti garantuojamas užtikrinant dar tvirtesnį bendradarbiavimą ir ES finansavimą;

9.

siūlo „Europe Direct“ informacijos centrams kitam finansavimo laikotarpiui skiriamus finansinius išteklius gerokai padidinti pagal galiojančią daugiametę programą. Visų pirma, reikėtų padvigubinti vienkartinę išmoką, skiriamą vienam „Europe Direct“ informacijos centrui už pagrindinės informacijos teikimą; turėtų būti padidintos ir atskirų modulių finansavimui skiriamos standartinės vienkartinės sumos, kartu užtikrinant, kad „Europe Direct“ informacijos centrai stengtųsi gerinti savo veiksmingumą ir kuo geriau panaudoti savo išteklius. Galiausiai, skiriant daugiau finansinių išteklių bandomiesiems moduliams bus galima reaguoti į krizines situacijas. Tokiu būdu sąnaudų padidėjimas, pavyzdžiui, darbo užmokesčiui ir nuomos mokesčiams, galėtų būti kompensuotas;

10.

tikisi, kad dėl padidėjusių reikalavimų „Europe Direct“ informacijos centrams bus pagerintas finansavimas. Todėl reikėtų iš esmės padidinti paramos sumą;

11.

primygtinai ragina, kad dėl visuomenei naudingo „Europe Direct“ informacijos centrų veiklos pobūdžio jiems ir toliau nebūtų taikomas PVM;

12.

pabrėžia, kad administracinė našta turėtų būti labai sumažinta;

13.

patvirtina, kad iš esmės Europos Komisijos priemonės dėl decentralizuotos Europos komunikacijos veiklos pasiekia tikslines grupes. Vis dėlto, Europos Komisijos prioritetai tik iš dalies atitinka piliečių poreikius, susijusius su Europos politika. Kuo klausimas abstraktesnis, tuo mažiau jį piliečiai laikys svarbiu politiniu klausimu. Todėl ypatingą dėmesį reikėtų skirti tų Europos politinių klausimų sprendimui, kurie susiję su piliečių kasdieniu gyvenimu;

14.

mano, kad derėtų stiprinti „Europe Direct“ informacijos centrų sąsajas su vietos ir regionų lygmens asociacijų tinklais siekiant nustatyti įvairias piliečiams svarbias sritis ir pritaikyti Europos informaciją prie jų keliamų klausimų, sukuriant dvikryptės komunikacijos kanalą;

15.

pažymi, kad apskritai modulių sistema vertinama teigiamai. Tačiau keletas pakeitimų reikalingi, pavyzdžiui, atskirus modulius padaryti lankstesniais;

16.

ragina Europos Komisiją suteikti „Europe Direct“ informacijos centrams galimybę suderinti planuojamas priemones pagal Komisijos komunikacijos prioritetus ir vietos poreikius. Jei Europos politikai nori, kad Europos projektas ir toliau gyvuotų, jie turi bendrauti su piliečiais taip, kad pastarieji Europą ir vėl laikytų bendrais namais, vertybių ir taikos bendrija, socialinės ir kultūrinės pažangos bei teisingumo varomąja jėga. Tik dėl arti piliečių pateikiamos informacijos „Europe Direct“ informacijos centrai gali susieti abi šalis ir konstruktyviai propaguoti Europą tarp piliečių;

17.

siūlo paskelbiant naująjį 2018–2023 m. finansavimo laikotarpį vykdyti informacinę kampaniją, kuria siekiama pabrėžti ženklo „Europe Direct“ pridėtinę vertę ir taip pripažinti kasdienį „Europe Direct“ informacijos centrų darbą ir jų europinius veiksmus vietos ir regionų lygmeniu, taip papildant įprastą informavimą apie aukšto lygio susitikimus, kurie nesukuria piliečiams bendro Europos projekto įvaizdžio;

18.

siūlo modulių sistemą atverti regioniniams prioritetams, formatams ir grupėms, kurie iki šiol nebuvo nustatyti tiksliniais, ir visų pirma lanksčiai naudoti esamus modulius. Tikslas – kuo geriau pritaikyti komunikaciją prie vietos poreikių. Pagal naują tvarką turėtų būti leidžiama pristatyti regioninius projektus taip, kad komunikacija būtų kuo labiau pritaikyta prie vietos poreikių. Tai padėtų stiprinti skirtingų institucijų partnerystės ryšius, kartu garantuojant regioninę tinkamų viešųjų paslaugų aprėptį, kokybiškesnes ir modernesnes komunikacijos strategijas ir struktūriškesnius ryšius su suinteresuotaisiais subjektais ir kitais Europos tinklais. Reikėtų numatyti galimybę naudotis tokiomis partnerystės formomis, kuriose numatomas viešojo ir privačiojo sektorių bendradarbiavimas, kaip pati Europos Komisija siūlo elgtis 2014–2020 m. Europos lėšų programavimo laikotarpiu. Tokiems projektams turėtų būti užtikrintas pakankamas finansavimas, atsižvelgiant į gyventojų tankumą ir ryšių su visuomene centrus;

19.

ragina numatyti galimybę finansuoti keleto informacijos centrų bendradarbiavimo veiksmus, siekiant skirtingų regionų centrams sudaryti palankesnes sąlygas keistis gerąja patirtimi ir išnaudoti sinergiją, ypač tuomet, kai tikslinė auditorija turi panašių savybių ir poreikių;

20.

baigdamas pabrėžia, kad „Europe Direct“ informacijos centrų vaidmuo yra labai svarbus vietos ir regionų valdžios institucijoms, kurios geriausiai pažįsta vietos ir regionų suinteresuotuosius subjektus ir žino, kokie klausimai labiausiai domina piliečius. Jos labai gerai žino, kokia informacija ir kokie metodai padės pasiekti piliečius ir sulaukti jų pritarimo. Todėl jų vaidmuo Europos komunikacijos srityje yra itin svarbus ir turėtų būti toliau stiprinamas, visų pirma glaudžiau bendradarbiaujant su Europos institucijomis;

21.

pritaria Europos Parlamento raginimui, kad Komisija teiktų tinkamas ir išsamias gaires Europos piliečių iniciatyvų (1) organizatoriams.

22.

rekomenduoja Europos Komisijai stiprinti įvairių Europos tinklų bendradarbiavimą siekiant užtikrinti geresnį informacijos teikimą ir komunikaciją su piliečiais, kad jie gautų daugiau atsakymų į savo klausimus.

Briuselis, 2016 m. birželio 16 d.

Europos regionų komiteto pirmininkas

Markku MARKKULA


(1)  Žr. 2015 m. spalio 28 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl Europos piliečių iniciatyvos (2014/2257(INI)).