9.8.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 288/3


Pranešimas apie antidempingo priemonių, taikomų tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės tinkliniams stiklo pluošto audiniams, galiojimo termino peržiūros inicijavimą

(2016/C 288/03)

Paskelbus pranešimą apie artėjančią galiojančių antidempingo priemonių, taikomų tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės tinkliniams stiklo pluošto audiniams, galiojimo pabaigą (1), Europos Komisija (toliau – Komisija) gavo prašymą atlikti peržiūrą pagal 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (2) (toliau – pagrindinis reglamentas) 11 straipsnio 2 dalį.

1.   Prašymas atlikti peržiūrą

Prašymą gamintojų, kurie pagamina daugiau nei 25 % visų tam tikrų tinklinių stiklo pluošto audinių Sąjungoje, vardu 2016 m. gegužės 4 d. pateikė Tinklinių stiklo pluošto audinių gynėjų sąjunga (toliau – pareiškėjas).

2.   Peržiūrimasis produktas

Šioje peržiūroje nagrinėjamas produktas – tinkliniai stiklo pluošto audiniai, kurių akučių ilgis bei plotis didesni nei 1,8 mm, o svoris didesnis nei 35 g/m2, išskyrus stiklo pluošto diskus, ir kurių KN kodai šiuo metu yra ex 7019 51 00 ir ex 7019 59 00 (TARIC kodai 7019510019 ir 7019590019).

3.   Galiojančios priemonės

Šiuo metu galiojančios priemonės – galutinis antidempingo muitas, nustatytas Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 791/2011 (3), kurio taikymas Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 672/2012 (4) buvo išplėstas iš Malaizijos siunčiamoms importuojamoms prekėms, deklaruojamoms arba nedeklaruojamoms kaip Malaizijos kilmės, Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 21/2013 (5) buvo išplėstas iš Taivano ir Tailando siunčiamoms importuojamoms prekėms, deklaruojamoms arba nedeklaruojamoms kaip Taivano ir Tailando kilmės, Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1371/2013 (6) buvo išplėstas iš Indijos ir Indonezijos siunčiamoms importuojamoms prekėms, deklaruojamoms arba nedeklaruojamoms kaip Indijos ir Indonezijos kilmės ir Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 976/2014 (7) taip pat buvo išplėstas importuojamiems tam tikriems pakeistiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės tinkliniams stiklo pluošto audiniams.

4.   Peržiūros pagrindas

Prašymas grindžiamas tuo, kad pasibaigus priemonių galiojimui dempingas ir jo daroma žala Sąjungos pramonei tikriausiai tęstųsi arba kartotųsi.

4.1.    Įtarimas dėl dempingo tęsimosi tikimybės

Kadangi, atsižvelgiant į pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies nuostatas, Kinijos Liaudies Respublika (toliau – nagrinėjamoji šalis) yra laikoma ne rinkos ekonomikos šalimi, normaliąją prekių iš Kinijos Liaudies Respublikos vertę pareiškėjas nustatė remdamasis kaina trečiojoje rinkos ekonomikos šalyje, t. y. Kanadoje. Įtarimas dėl dempingo tęsimosi tikimybės grindžiamas nagrinėjamosios šalies kilmės peržiūrimojo produkto taip nustatytos normaliosios vertės palyginimu su pardavimo eksportui į Europos Sąjungą kaina (gamintojo kaina EXW sąlygomis). Be to, pareiškėjas pateikė įrodymų, susijusių su nagrinėjamosios šalies kilmės peržiūrimojo produkto eksporto kaina (gamintojo kaina EXW sąlygomis), taikoma jį parduodant eksportui į kitas trečiąsias šalis.

Apskaičiuoti dempingo skirtumai yra reikšmingi nagrinėjamajai šaliai. Remdamasis tuo, pareiškėjas tvirtina įtariantis, kad yra tikimybė, jog nagrinėjamosios šalies dempingas pasikartos.

4.2.    Įtarimas dėl žalos pasikartojimo tikimybės

Pareiškėjas tvirtina įtariantis, kad žala gali pasikartoti. Įtarimui pagrįsti pareiškėjas pateikė prima facie įrodymų, kad jei būtų leista nebetaikyti priemonių, dabartinis peržiūrimojo produkto importo į Sąjungą iš nagrinėjamosios šalies mastas veikiausiai padidėtų dėl nepanaudotų gamybos pajėgumų Kinijos Liaudies Respublikoje ir to, kad Sąjungos rinka vis dar patraukli dėl kiekio ir kainų lygio.

Galiausiai pareiškėjas tvirtina įtariantis, kad žala nebedaroma iš esmės dėl to, kad taikomos priemonės, o pasibaigus priemonių taikymui vėl padidėtų importo iš nagrinėjamosios šalies dempingo kainomis mastas ir Sąjungos pramonei daroma žala veikiausiai pasikartotų.

5.   Procedūra

Pasikonsultavusi su pagal pagrindinio reglamento 15 straipsnio 1 dalį įsteigtu komitetu ir nustačiusi, kad yra pakankamai įrodymų, pagrindžiančių priemonių galiojimo termino peržiūros inicijavimą, Komisija, remdamasi pagrindinio reglamento 11 straipsnio 2 dalimi, inicijuoja peržiūrą.

Atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą bus nustatyta, ar yra tikimybė, kad pasibaigus priemonių galiojimui nagrinėjamosios šalies kilmės peržiūrimojo produkto dempingas ir Sąjungos pramonei daroma žala tęstųsi arba pasikartotų.

5.1.    Peržiūros tiriamasis laikotarpis ir nagrinėjamasis laikotarpis

Atliekant dempingo tęsimosi arba pasikartojimo tyrimą bus nagrinėjamas 2015 m. liepos 1 d. – 2016 m. birželio 30 d. laikotarpis (toliau – peržiūros tiriamasis laikotarpis). Tiriant žalos tęsimosi arba pasikartojimo tikimybei įvertinti svarbias tendencijas buvo nagrinėjamas laikotarpis nuo 2013 m. sausio 1 d. iki tiriamojo laikotarpio pabaigos (toliau – nagrinėjamasis laikotarpis).

5.2.    Dempingo tęsimosi arba pasikartojimo tikimybės nustatymo procedūra

Komisijos tyrime kviečiami dalyvauti peržiūrimąjį produktą iš nagrinėjamosios šalies eksportuojantys gamintojai (8), taip pat ir nebendradarbiavusieji atliekant tyrimus, po kurių nustatytos galiojančios priemonės.

5.2.1.   Eksportuojančių gamintojų tyrimas

Tirtinų Kinijos Liaudies Respublikos eksportuojančių gamintojų atrankos procedūra

Atranka

Atsižvelgdama į tai, kad Kinijos Liaudies Respublikoje gali būti daug su šia priemonių galiojimo termino peržiūra susijusių eksportuojančių gamintojų, ir siekdama baigti tyrimą per teisės aktuose nustatytą terminą, Komisija gali sumažinti tirtinų eksportuojančių gamintojų skaičių iki pagrįsto skaičiaus, atrinkdama tik kai kuriuos iš jų (šis procesas dar vadinamas atranka). Atranka bus vykdoma pagal pagrindinio reglamento 17 straipsnį.

Kad Komisija galėtų nuspręsti, ar atranka yra būtina (o jei būtina – kad galėtų atrinkti bendroves), visi eksportuojantys gamintojai arba jų vardu veikiantys atstovai prašomi Komisijai pranešti apie save. Šios šalys tai turi padaryti per 15 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos, jei nenurodyta kitaip, ir Komisijai pateikti šio pranešimo I priede nurodytą informaciją apie savo bendroves.

Kad gautų informaciją, kurią mano esant reikalingą eksportuojančių gamintojų atrankai, Komisija taip pat kreipsis į nagrinėjamosios šalies valdžios institucijas ir gali kreiptis į visas žinomas eksportuojančių gamintojų asociacijas.

Visos suinteresuotosios šalys, norinčios pateikti bet kokios kitos atrankai svarbios informacijos, išskyrus nurodytą prašomą informaciją, privalo tai padaryti per 21 dieną nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, jei nenurodyta kitaip.

Jei atranka būtina, eksportuojantys gamintojai bus atrenkami remiantis didžiausia tipiška gamybos, pardavimo ar eksporto apimtimi, kurią galima pagrįstai išnagrinėti per turimą laiką. Komisija visiems žinomiems eksportuojantiems gamintojams, nagrinėjamosios šalies valdžios institucijoms ir eksportuojančių gamintojų asociacijoms praneš (jei reikia, per nagrinėjamosios šalies valdžios institucijas) apie atrinktas bendroves.

Kad gautų informacijos, kurią mano esant reikalingą su eksportuojančiais gamintojais susijusiam tyrimui, Komisija atrinktiems eksportuojantiems gamintojams, visoms žinomoms eksportuojančių gamintojų asociacijoms ir Kinijos Liaudies Respublikos valdžios institucijoms nusiųs klausimynus.

Visi atrinkti eksportuojantys gamintojai užpildytus klausimynus turės pateikti per 37 dienas nuo pranešimo apie atranką dienos, jei nenurodyta kitaip.

Nedarant poveikio galimybei taikyti pagrindinio reglamento 18 straipsnį, bendrovės, kurios sutiko, kad gali būti atrenkamos, bet nebuvo atrinktos, laikomos bendradarbiaujančiomis bendrovėmis (toliau – neatrinkti bendradarbiaujantys eksportuojantys gamintojai).

5.2.2.   Ne rinkos ekonomikos šalies eksportuojantiems gamintojams taikoma papildoma procedūra

Rinkos ekonomikos trečiosios šalies parinkimas

Remiantis pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies a punktu, iš Kinijos Liaudies Respublikos importuojamų produktų normalioji vertė bus nustatyta remiantis kaina arba apskaičiuotąja verte rinkos ekonomikos trečiojoje šalyje.

Atliekant ankstesnį tyrimą Kinijos Liaudies Respublikai normaliajai vertei nustatyti rinkos ekonomikos trečiąja šalimi pasirinkta Kanada. Šiam tyrimui Komisija vėl ketina pasirinkti Kanadą kaip tinkamą rinkos ekonomikos trečiąją šalį. Remiantis Komisijos turima informacija, kiti rinkos ekonomikos gamintojai gali būti įsikūrę, inter alia, Bangladeše, Filipinuose, Indijoje, Indonezijoje, Moldovoje, Tailande, Taivane ir Turkijoje. Siekdama galutinai parinkti rinkos ekonomikos trečiąją šalį, Komisija nagrinės, ar tose rinkos ekonomikos trečiosiose šalyse, kuriose, kaip manoma, peržiūrimasis produktas yra gaminamas, tas peržiūrimasis produktas yra tikrai gaminamas ir parduodamas. Suinteresuotosios šalys raginamos per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos pateikti savo pastabas dėl panašios šalies pasirinkimo.

5.2.3.   Nesusijusių importuotojų tyrimas  (9)  (10)

Šiame tyrime kviečiami dalyvauti peržiūrimąjį produktą iš Kinijos Liaudies Respublikos į Sąjungą importuojantys nesusiję importuotojai.

Atsižvelgdama į tai, kad gali būti daug su šia priemonių galiojimo termino peržiūra susijusių nesusijusių importuotojų, ir siekdama baigti tyrimą per teisės aktuose nustatytą terminą, Komisija gali sumažinti tirtinų nesusijusių importuotojų skaičių iki pagrįsto skaičiaus, atrinkdama tik kai kuriuos iš jų (šis procesas dar vadinamas atranka). Atranka bus vykdoma pagal pagrindinio reglamento 17 straipsnį.

Kad Komisija galėtų nuspręsti, ar atranka yra būtina (o jei būtina – kad galėtų atrinkti bendroves), visi nesusiję importuotojai arba jų vardu veikiantys atstovai, įskaitant tuos, kurie nebendradarbiavo atliekant tyrimą, po kurio nustatytos atliekant šią peržiūrą nagrinėjamos priemonės, prašomi Komisijai pranešti apie save. Šios šalys privalo tai padaryti per 15 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos, jei nenurodyta kitaip, ir Komisijai pateikti šio pranešimo II priede nurodytą informaciją apie savo bendrovę (-es).

Kad gautų informaciją, kurią mano esant reikalingą nesusijusių importuotojų atrankai, Komisija taip pat gali kreiptis į visas žinomas importuotojų asociacijas.

Visos suinteresuotosios šalys, norinčios pateikti bet kokios kitos atrankai svarbios informacijos, išskyrus nurodytą prašomą informaciją, privalo tai padaryti per 21 dieną nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, jei nenurodyta kitaip.

Jei atranka būtina, importuotojai gali būti atrenkami remiantis didžiausia tipiška peržiūrimojo produkto pardavimo Sąjungoje apimtimi, kurią galima pagrįstai išnagrinėti per turimą laiką. Komisija visiems žinomiems nesusijusiems importuotojams ir importuotojų asociacijoms praneš apie atrinktas bendroves.

Kad gautų informaciją, kurią mano esant reikalingą tyrimui, Komisija atrinktiems nesusijusiems importuotojams ir visoms žinomoms importuotojų asociacijoms nusiųs klausimynus. Šios šalys užpildytą klausimyną privalo pateikti per 37 dienas nuo pranešimo apie atranką dienos, jei nenurodyta kitaip.

5.3.    Žalos tęsimosi arba pasikartojimo tikimybės nustatymo procedūra

Siekiant nustatyti, ar yra tikimybė, kad Sąjungos pramonei daroma žala gali tęstis arba pasikartoti, Komisijos tyrime kviečiami dalyvauti Sąjungos peržiūrimojo produkto gamintojai.

5.3.1.   Sąjungos gamintojų tyrimas

Atsižvelgdama į tai, kad yra daug su šia priemonių galiojimo termino peržiūra susijusių Sąjungos gamintojų, ir siekdama baigti tyrimą per teisės aktuose nustatytą terminą, Komisija nusprendė sumažinti tirtinų Sąjungos gamintojų skaičių iki pagrįsto skaičiaus, atrinkdama tik kai kuriuos iš jų (šis procesas dar vadinamas atranka). Atranka vykdoma pagal pagrindinio reglamento 17 straipsnį.

Komisija preliminariai atrinko tam tikrus Sąjungos gamintojus. Išsamesnės informacijos galima rasti suinteresuotosioms šalims susipažinti skirtoje byloje. Suinteresuotosios šalys raginamos susipažinti su byla (tam jos turėtų kreiptis į Komisiją 5.7 skirsnyje nurodytu kontaktiniu adresu). Kiti Sąjungos gamintojai ar jų vardu veikiantys atstovai, įskaitant Sąjungos gamintojus, kurie nebendradarbiavo atliekant tyrimą (-us), po kurio (-ių) nustatytos galiojančios priemonės, manantys, kad yra priežasčių, dėl kurių jie turėtų būti atrinkti, turi susisiekti su Komisija per 15 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos.

Visos suinteresuotosios šalys, norinčios pateikti bet kokios kitos atrankai svarbios informacijos, privalo tai padaryti per 21 dieną nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, jei nenurodyta kitaip.

Komisija visiems žinomiems Sąjungos gamintojams ir (arba) Sąjungos gamintojų asociacijoms praneš apie galiausiai atrinktas bendroves.

Kad gautų informaciją, kurią mano esant reikalingą tyrimui, Komisija atrinktiems Sąjungos gamintojams ir visoms žinomoms Sąjungos gamintojų asociacijoms nusiųs klausimynus. Šios šalys užpildytą klausimyną privalo pateikti per 37 dienas nuo pranešimo apie atranką dienos, jei nenurodyta kitaip.

5.4.    Sąjungos interesų vertinimo procedūra

Jeigu tikimybė, kad dempingas ir jo daroma žala gali tęstis arba pasikartoti, bus patvirtinta, pagal pagrindinio reglamento 21 straipsnį bus sprendžiama, ar antidempingo priemonių tolesnis taikymas neprieštarautų Sąjungos interesams. Sąjungos gamintojai, importuotojai ir jiems atstovaujančios asociacijos, naudotojai ir jiems atstovaujančios asociacijos ir vartotojams atstovaujančios organizacijos raginami per 15 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos, jei nenurodyta kitaip, pranešti apie save. Kad galėtų dalyvauti tyrime, vartotojams atstovaujančios organizacijos per tą patį terminą turi įrodyti, kad jų veikla ir peržiūrimasis produktas yra objektyviai susiję.

Šalys, kurios apie save praneša per minėtą terminą, per 37 dienas nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos, jei nenurodyta kitaip, gali pateikti Komisijai informacijos apie Sąjungos interesus. Šią informaciją galima teikti laisva forma arba pildant Komisijos parengtą klausimyną. Bet kuriuo atveju į informaciją, pateiktą pagal 21 straipsnį, bus atsižvelgta tik tuomet, jei pateikiant ji bus pagrįsta faktiniais įrodymais.

5.5.    Kita rašytinė informacija

Atsižvelgiant į šio pranešimo nuostatas, visos suinteresuotosios šalys raginamos reikšti savo nuomonę, teikti informaciją ir patvirtinamuosius dokumentus. Jei nenurodyta kitaip, šią informaciją ir patvirtinamuosius dokumentus Komisija turi gauti per 37 dienas nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos.

5.6.    Galimybė būti išklausytiems Komisijos tyrimo tarnybų

Visos suinteresuotosios šalys gali prašyti būti išklausytos Komisijos tyrimo tarnybų. Visi prašymai išklausyti turi būti pateikiami raštu, o juose nurodomos prašymo priežastys. Prašymus išklausyti dėl klausimų, susijusių su pradiniu tyrimo etapu, privaloma pateikti per 15 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos. Vėliau prašymai išklausyti teikiami laikantis konkrečių terminų, kuriuos Komisija nustato savo raštuose šalims.

5.7.    Rašytinės informacijos teikimo, užpildytų klausimynų siuntimo ir susirašinėjimo tvarka

Atliekant prekybos apsaugos tyrimus Komisijai pateikta informacija neturi būti saugoma autorių teisių. Prieš pateikdamos Komisijai informaciją ir (arba) duomenis, kurių autorių teisės priklauso trečiajai šaliai, suinteresuotosios šalys turi paprašyti autorių teisių subjekto specialaus leidimo, kuriuo būtų aiškiai leidžiama: a) Komisijai naudoti informaciją ir duomenis atliekant šį prekybos apsaugos tyrimą ir b) taip pateikti informaciją ir (arba) duomenis šio tyrimo suinteresuotosioms šalims, kad jos galėtų pasinaudoti savo teisėmis į gynybą.

Visa laikyti konfidencialia prašoma rašytinė informacija, įskaitant šiame pranešime prašomą informaciją, užpildytus klausimynus ir suinteresuotųjų šalių susirašinėjimą, ženklinama „riboto naudojimo“ grifu (11).

Suinteresuotosios šalys, teikiančios riboto naudojimo informaciją, pagal pagrindinio reglamento 19 straipsnio 2 dalį privalo kartu pateikti nekonfidencialią tokios informacijos santrauką, paženklintą grifu „suinteresuotosioms šalims susipažinti“. Santrauka turi būti pakankamai išsami, kad būtų galima tinkamai suprasti konfidencialios informacijos esmę. Jei konfidencialią informaciją teikianti suinteresuotoji šalis nepateikia reikiamos formos ir kokybės nekonfidencialios tokios informacijos santraukos, į tokią informaciją gali būti neatsižvelgta.

Visą informaciją ir prašymus, įskaitant nuskenuotus įgaliojimus ir sertifikatus, suinteresuotosios šalys raginamos pateikti e. paštu, o ilgus atsakymus įteikti asmeniškai arba registruotu paštu pastoviosios atminties kompaktiniame diske (CD-ROM) arba universaliajame diske (DVD). Naudodamos e. paštą suinteresuotosios šalys sutinka su elektroninio informacijos teikimo taisyklėmis, kurios pateiktos susirašinėjimo su Europos Komisija nagrinėjant prekybos apsaugos bylas gairėse, paskelbtose Prekybos generalinio direktorato svetainėje http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Suinteresuotosios šalys turi nurodyti savo pavadinimą, adresą, telefono numerį ir veikiančio e. pašto adresą, be to, jos turėtų užtikrinti, jog nurodytas e. paštas yra veikiantis, oficialus kiekvieną dieną tikrinamas darbo e. paštas. Kai bus pateikti kontaktiniai duomenys, Komisija susisieks su suinteresuotosiomis šalimis tik e. paštu, nebent šios aiškiai nurodys pageidaujančios visus dokumentus iš Komisijos gauti kitomis ryšio priemonėmis arba nebent siųstinus dokumentus dėl jų pobūdžio tenka siųsti registruotu paštu. Išsamesnių taisyklių ir informacijos dėl susirašinėjimo su Komisija, įskaitant principus, taikomus e. paštu pateikiamai informacijai, suinteresuotosios šalys gali rasti minėtose susirašinėjimo su suinteresuotosiomis šalimis gairėse.

Komisijos adresas susirašinėjimui:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E. paštas susirašinėjimui:

dėl dempingo

TRADE-OPEN-MESH-R648-DUMPING@ec.europa.eu

dėl žalos

TRADE-OPEN-MESH-R648-INJURY@ec.europa.eu

6.   Nebendradarbiavimas

Tais atvejais, kai suinteresuotoji šalis atsisako leisti susipažinti su būtina informacija, jos nepateikia per nustatytą terminą arba akivaizdžiai trukdo tyrimui, pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnį išvados (teigiamos arba neigiamos) gali būti daromos remiantis turimais faktais.

Nustačius, kad suinteresuotoji šalis pateikė melagingą ar klaidinančią informaciją, į ją gali būti neatsižvelgiama ir remiamasi turimais faktais.

Jei suinteresuotoji šalis nebendradarbiauja arba bendradarbiauja tik iš dalies ir todėl išvados grindžiamos turimais faktais pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnį, rezultatas gali būti mažiau palankus suinteresuotajai šaliai nei bendradarbiavimo atveju.

Jei atsakymas nepateikiamas kompiuterine forma, tai nelaikoma nebendradarbiavimu, jeigu suinteresuotoji šalis įrodo, kad atsakymo pateikimas reikalaujamu būdu sudarytų pernelyg didelių sunkumų ar nepagrįstų papildomų išlaidų. Suinteresuotoji šalis turėtų nedelsdama susisiekti su Komisija.

7.   Bylas nagrinėjantis pareigūnas

Suinteresuotosios šalys gali prašyti, kad nagrinėjant bylą dalyvautų prekybos bylas nagrinėjantis pareigūnas. Bylas nagrinėjantis pareigūnas atlieka suinteresuotųjų šalių ir Komisijos tyrimo tarnybų tarpininko funkciją. Bylas nagrinėjantis pareigūnas tikrina prašymus susipažinti su byla, ginčus dėl dokumentų konfidencialumo, prašymus pratęsti terminą ir trečiųjų šalių prašymus būti išklausytoms. Bylas nagrinėjantis pareigūnas gali surengti atskiros suinteresuotosios šalies klausymą ir veikti kaip tarpininkas, kad būtų visapusiškai užtikrintos suinteresuotųjų šalių teisės į gynybą.

Prašymai išklausyti dalyvaujant bylas nagrinėjančiam pareigūnui turėtų būti teikiami raštu, o juose nurodomos prašymo priežastys. Prašymus išklausyti dėl klausimų, susijusių su pradiniu tyrimo etapu, privaloma pateikti per 15 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos. Vėliau prašymai išklausyti turi būti teikiami laikantis konkrečių terminų, kuriuos Komisija nustato savo raštuose šalims.

Bylas nagrinėjantis pareigūnas taip pat suteiks galimybę surengti klausymą, kuriame šalys galėtų pareikšti skirtingą požiūrį ir pateikti paneigiančių argumentų dėl klausimų, susijusių su, inter alia, dempingo bei žalos tęsimosi ar pasikartojimo tikimybe ir Sąjungos interesais.

Daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis suinteresuotosios šalys gali rasti bylas nagrinėjančio pareigūno tinklalapiuose Prekybos GD svetainėje http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

8.   Tyrimo tvarkaraštis

Laikantis pagrindinio reglamento 11 straipsnio 5 dalies, tyrimas bus baigtas per 15 mėnesių nuo šio pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos.

9.   Galimybė prašyti atlikti peržiūrą pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 3 dalį

Kadangi ši priemonių galiojimo termino peržiūra inicijuojama vadovaujantis pagrindinio reglamento 11 straipsnio 2 dalies nuostatomis, dėl jos išvadų galiojančios priemonės nebus keičiamos – jos bus panaikintos arba toliau taikomos pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 6 dalį.

Jei kuri nors suinteresuotoji šalis mano, kad reikia peržiūrėti priemones, kad vėliau jas būtų galima keisti, ji gali prašyti atlikti peržiūrą pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 3 dalį.

Šalys, norinčios prašyti tokios peržiūros, kuri būtų atliekama nepriklausomai nuo šiame pranešime minimos priemonių galiojimo termino peržiūros, gali kreiptis į Komisiją pirma nurodytu adresu.

10.   Asmens duomenų tvarkymas

Visi per šį tyrimą surinkti asmens duomenys bus naudojami laikantis 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (12).


(1)  Pranešimas apie artėjančią tam tikrų antidempingo priemonių galiojimo pabaigą (OL C 384, 2015 11 18, p. 5).

(2)  OL L 176, 2016 6 30, p. 21.

(3)  2011 m. rugpjūčio 3 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 791/2011, kuriuo nustatomas galutinis antidempingo muitas ir laikinojo muito, nustatyto tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės tinkliniams stiklo pluošto audiniams, galutinis surinkimas (OL L 204, 2011 8 9, p. 1).

(4)  2012 m. liepos 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 672/2012, kuriuo galutinio antidempingo muito, nustatyto Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 791/2011 tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės tinkliniams stiklo pluošto audiniams, taikymo sritis išplečiama tam tikriems iš Malaizijos siunčiamiems importuojamiems tinkliniams stiklo pluošto audiniams, deklaruojamiems arba nedeklaruojamiems kaip Malaizijos kilmės (OL L 196, 2012 7 24, p. 1).

(5)  2013 m. sausio 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 21/2013, kuriuo galutinio antidempingo muito, nustatyto Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 791/2011 tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės tinkliniams stiklo pluošto audiniams, taikymo sritis išplečiama tam tikriems iš Taivano ir Tailando siunčiamiems importuojamiems tinkliniams stiklo pluošto audiniams, deklaruojamiems arba nedeklaruojamiems kaip Taivano ir Tailando kilmės (OL L 11, 2013 1 16, p. 1).

(6)  2013 m. gruodžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1371/2013, kuriuo galutinio antidempingo muito, nustatyto Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 791/2011 tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės tinkliniams stiklo pluošto audiniams, taikymo sritis išplečiama tam tikriems iš Indijos ir Indonezijos siunčiamiems importuojamiems tinkliniams stiklo pluošto audiniams, deklaruojamiems arba nedeklaruojamiems kaip Indijos ir Indonezijos kilmės (OL L 346, 2013 12 20, p. 20).

(7)  2014 m. rugsėjo 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) nr. 976/2014, kuriuo galutinio antidempingo muito, Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 791/2011 nustatyto importuojamiems tam tikriems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės tinkliniams stiklo pluošto audiniams, taikymo sritis išplečiama importuojamiems šiek tiek pakeistiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės tinkliniams stiklo pluošto audiniams (OL L 274, 2014 9 16, p. 13).

(8)  Eksportuojantis gamintojas – bet kuri nagrinėjamosios šalies bendrovė, gaminanti ir į Sąjungos rinką tiesiogiai ar per trečiąją šalį eksportuojanti peržiūrimąjį produktą, įskaitant visas jos susijusias bendroves, dalyvaujančias gaminant, vidaus rinkoje parduodant ar eksportuojant peržiūrimąjį produktą.

(9)  Atrinkti galima tik su eksportuojančiais gamintojais nesusijusius importuotojus. Su eksportuojančiais gamintojais susiję importuotojai turi užpildyti šiems eksportuojantiems gamintojams skirto klausimyno I priedą. Pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/2447, kuriuo nustatomos išsamios tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, nuostatų įgyvendinimo taisyklės, 127 straipsnį du asmenys laikomi susijusiais tik tuomet, jei: a) jie yra vienas kito įmonių vadovai arba direktoriai; b) jie yra juridiškai pripažinti verslo partneriai; c) jie yra darbdavys ir darbuotojas; d) trečiasis asmuo yra tiesioginis arba netiesioginis abiejų šių asmenų 5 % įstatinio kapitalo arba akcijų su balso teise savininkas, valdytojas arba turėtojas; e) vienas iš jų tiesiogiai arba netiesiogiai valdo kitą; f) juos abu tiesiogiai arba netiesiogiai kontroliuoja trečiasis asmuo; g) abu šie asmenys tiesiogiai arba netiesiogiai valdo trečiąjį asmenį arba h) jie yra vienos šeimos nariai (OL L 343, 2015 12 29, p. 558). Asmenys laikomi vienos šeimos nariais tik tuo atveju, jeigu jie yra susiję šiais giminystės ryšiais: i) vyras ir žmona, ii) tėvai ir vaikai, iii) brolis ir sesuo (tikri ar turintys tik vieną bendrą tėvą ar motiną), iv) seneliai ir anūkai, v) dėdė arba teta ir sūnėnas arba dukterėčia, vi) uošvis arba uošvė ir žentas arba marti, vii) svainis ir svainė. Šiuo atveju „asmuo“ reiškia fizinį arba juridinį asmenį.

(10)  Nesusijusių importuotojų pateikti duomenys taip pat gali būti naudojami dėl kitų šio tyrimo aspektų, ne vien dempingui nustatyti.

(11)  Riboto naudojimo dokumentas yra konfidencialus dokumentas pagal Rreglamento (ES) 2016/1036 19 straipsnį ir PPO susitarimo dėl GATT 1994 VI straipsnio įgyvendinimo (Antidempingo susitarimo) 6 straipsnį. Toks dokumentas taip pat saugomas pagal 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 145, 2001 5 31, p. 43) 4 straipsnį.

(12)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.


I PRIEDAS

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio

II PRIEDAS

Image

Tekstas paveikslėlio

Image

Tekstas paveikslėlio