Briuselis, 2016 11 30

COM(2016) 778 final

2016/0384(COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 nuostatos dėl specialių priemonių, kad būtų galima nuo stichinių nelaimių nukentėjusioms valstybėms narėms teikti papildomą pagalbą


AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

1.PASIŪLYMO APLINKYBĖS

Pasiūlymo pagrindimas ir tikslai

Neseniai Italijoje įvykę žemės drebėjimai padarė labai didelės žalos regiono gyventojams. Būtina imtis didelio masto atstatomųjų darbų, visų pirma kultūros paveldui paveiktose teritorijose atkurti. Europa turi būti pajėgi nuo stichinių nelaimių nukentėjusioms valstybėms narėms ir regionams skubiai teikti papildomą veiksmingą Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo (ERPF) paramą, papildančią Europos Sąjungos solidarumo fondo paramą.

Kad nuo stichinių nelaimių nukentėjusioms valstybėms narėms būtų teikiama tokia papildoma pagalba, Komisija siūlo veiksmų programoje numatyti galimybę nustatyti atskirą prioritetinę kryptį, skirtą ERPF remiamiems atstatomiesiems veiksmams. Atsižvelgiant į galimą tokių stichinių nelaimių poveikio mastą, siūloma nustatyti galimybę tokius veiksmus finansuoti vien tik iš ERPF, be nacionalinio bendro finansavimo lėšų. Pagal šią prioritetinę kryptį turi būti finansuojami veiksmai, susiję su atstatomaisiais darbais, vykdomais reaguojant į dideles ar regionines stichines nelaimes, kaip apibrėžta Tarybos reglamente (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiančiame Europos Sąjungos solidarumo fondą.

Be to, siūloma nustatyti specialias nuostatas, susijusias su išlaidų tinkamumo finansuoti pradžios data, kuriomis siekiama užtikrinti, kad išlaidos būtų tinkamos atlyginti nuo nelaimės dienos.

Suderinamumas su toje pačioje politikos srityje galiojančiomis nuostatomis

Šis pasiūlymas dera su bendra Europos struktūriniams ir investicijų fondams (ESI) nustatyta teisine sistema ir yra susijęs tik su tiksliniu daliniu Reglamento (EB) 1303/2013 pakeitimu. Pasiūlymu nustatoma papildoma paramos, teikiamos pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiantį Europos Sąjungos solidarumo fondą, rūšis.

Suderinamumas su kitomis Sąjungos politikos sritimis

Šis pasiūlymas susijęs tik su tiksliniu daliniu Reglamento (EB) 1303/2013 pakeitimu ir juo išlaikomas derėjimas su kitomis Sąjungos politikos sritimis.

2.TEISINIS PAGRINDAS, SUBSIDIARUMO IR PROPORCINGUMO PRINCIPAI

Teisinis pagrindas

Siūloma Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 120 straipsnį papildyti nauja dalimi, joje numatant galimybę nustatyti atskirą iki 100 proc. bendrai finansuojamą prioritetinę kryptį, skirtą pagal ERPF investavimo prioritetus remiamiems veiksmams, vadovaujančiųjų institucijų pasirinktiems reaguojant į dideles ar regionines stichines nelaimes, kaip apibrėžta Tarybos reglamente (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiančiame Europos Sąjungos solidarumo fondą.

Subsidiarumo principas (neišimtinės kompetencijos atveju)

Norint, kad, kaip siūloma, nuo stichinių nelaimių nukentėjusioms valstybėms narėms būtų teikiama papildoma pagalba numatant galimybę atstatomuosius darbus finansuoti ES biudžeto lėšomis iš ERPF taikant iki 100 proc. dydžio bendro finansavimo normą, būtina iš dalies pakeisti Reglamentą (ES) Nr. 1303/2013. Nacionalinio lygmens veiksmais tokio paties rezultato neįmanoma pasiekti.

Proporcingumo principas

Šis pasiūlymas – tai riboto tikslinio pakeitimo priemonė, kuria neviršijama to, kas būtina papildomos pagalbos teikimo nuo stichinių nelaimių nukentėjusioms valstybėms narėms tikslui pasiekti.

3.EX-POST VERTINIMO, KONSULTACIJŲ SU SUINTERESUOTOSIOMIS ŠALIMIS IR POVEIKIO VERTINIMO REZULTATAI

••Galiojančių teisės aktų ex-post vertinimas ir tinkamumo patikros

Netaikoma.

••Konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis

Netaikoma.

••Tiriamųjų duomenų rinkimas ir naudojimas

Netaikoma.

••Poveikio vertinimas

Poveikio vertinimas atliktas rengiant Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 pasiūlymą. Šiam ribotam tiksliniam pakeitimui atskiro poveikio vertinimo nereikia.

Reglamentavimo tinkamumas ir supaprastinimas

Netaikoma.

••    Pagrindinės teisės

Netaikoma.

4.POVEIKIS BIUDŽETUI

Siūlomu pakeitimu nekeičiamos daugiametės finansinės programos metinių įsipareigojimų ir mokėjimų viršutinės ribos, nurodytos Reglamento (ES) Nr. 1311/2013 I priede.

Bendra 2014–2020 m. laikotarpiui skirtų asignavimų suma nekeičiama, todėl jo poveikis biudžetui – neutralus. Bendro finansavimo normos padidinimas iki 100 proc. leis dalį mokėjimų atlikti ankstesniame etape, todėl vėliau mokėjimai mažės, nors bendras finansinis paketas nesikeis.

5.KITI ELEMENTAI

Įgyvendinimo planai ir stebėsena, vertinimas ir ataskaitų teikimo tvarka

Priemonės įgyvendinimas bus stebimas ir apie jį bus pranešama taikant Reglamente (ES) Nr. 1303/2013 nustatytus bendruosius ataskaitų teikimo mechanizmus.

Aiškinamieji dokumentai (direktyvoms)

Netaikoma.

Išsamus konkrečių pasiūlymo nuostatų paaiškinimas

Kad nuo stichinių nelaimių nukentėjusioms valstybėms narėms būtų galima teikti papildomą pagalbą, siūloma numatyti galimybę ERPF veiksmų programoje nustatyti atskirą iki 100 proc. bendrai finansuojamą prioritetinę kryptį. Pagal šią atskirą prioritetinę kryptį gali būti bendrai finansuojami veiksmai, susiję su atstatomaisiais darbais, vykdomais reaguojant į dideles ar regionines stichines nelaimes, kaip apibrėžta Tarybos reglamente (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiančiame Europos Sąjungos solidarumo fondą.

Dėl veiksmų, remiamų pagal šią atskirą prioritetinę kryptį, siūloma nustatyti nuostatą, leidžiančią nukrypti nuo taisyklės, kuria reglamentuojama išlaidų tinkamumo finansuoti pradžios diena, kai iš dalies pakeičiama programa. Taip būtų užtikrinta, kad, iš dalies pakeitus programą, nuo nelaimės dienos patirtos išlaidos galėtų būti deklaruojamos atlyginti.

Be to, įtraukta nuostata, kuria siekiama atsižvelgti į išlaidas, deklaruotas ir pagal esamą bendro finansavimo normą atlygintas dėl priemonių, kurių valstybės narės institucijos ėmėsi iš karto po nelaimės, bet dar nepakeitus veiksmų programos. Didesnė bendro finansavimo norma šiuo atveju būtų taikoma atitinkamai koreguojant kitą mokėjimo paraišką ir, kai tinkama, kitas sąskaitas, kai programa bus iš dalies pakeista į ją įtraukiant atskirą prioritetinę kryptį.

2016/0384 (COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 nuostatos dėl specialių priemonių, kad būtų galima nuo stichinių nelaimių nukentėjusioms valstybėms narėms teikti papildomą pagalbą

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 177 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

pasikonsultavę su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu 1 ,

pasikonsultavę su Regionų komitetu 2 ,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)siekiant nuo stichinių nelaimių nukentėjusioms valstybėms narėms teikti papildomą pagalbą, reikėtų numatyti galimybę veiksmų programoje nustatyti atskirą iki 100 proc. bendrai finansuojamą prioritetinę kryptį, remiamą pagal Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) investavimo prioritetus, nustatytus Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1301/2013 3 ;

(2)pagal šią atskirą prioritetinę kryptį gali būti bendrai finansuojami veiksmai, susiję su atstatomaisiais darbais, vykdomais reaguojant į dideles ar regionines stichines nelaimes, kaip apibrėžta Tarybos reglamente (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiančiame Europos Sąjungos solidarumo fondą 4 ;

(3)kad būtų galima bendrai finansuoti priemones, kurių valstybės narės institucijos imasi iš karto po nelaimės, bet dar nepakeitus veiksmų programos, reikėtų nustatyti pagal atskirą stichinių nelaimių prioritetinę kryptį remiamiems veiksmams taikomą nuostatą, leidžiančią nukrypti nuo bendrųjų taisyklių, kuriomis reglamentuojama išlaidų, kurios tampa tinkamomis finansuoti dėl programos dalinio pakeitimo, tinkamumo finansuoti pradžios diena;

(4)kad išlaidos, kurias paramos gavėjai patyrė ir apmokėjo nuo stichinės nelaimės dienos, bet dar neįsigaliojus šiam reglamentui, būtų tinkamos finansuoti, atitinkama nuostata dėl paramos gavėjų išlaidų tinkamumo finansuoti pradžios dienos turėtų būti taikoma atgaline data;

(5)todėl Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 120 straipsnis papildomas šia dalimi:

„8. Veiksmų programoje gali būti numatyta atskira iki 100 proc. bendrai finansuojama prioritetinė kryptis, skirta veiksmams, atitinkantiems toliau išvardytas sąlygas, remti:

a) veiksmus vadovaujančiosios institucijos pasirenka reaguodamos į dideles ar regionines stichines nelaimes, kaip apibrėžta Tarybos reglamente (EB) Nr. 2012/2002;

b) veiksmų tikslas – atstatymas po stichinės nelaimės ir

c) veiksmai yra remiami pagal ERPF investavimo prioritetą.

Nukrypstant nuo 65 straipsnio 9 dalies, pagal šią prioritetinę kryptį remiamų veiksmų išlaidos yra tinkamos finansuoti nuo stichinės nelaimės dienos.

Kai išlaidos, susijusios su pirmoje pastraipoje nurodytais veiksmais, įtraukiamos į mokėjimo paraišką, kuri Komisijai pateikiama dar nenumačius atskiros prioritetinės krypties, valstybė narė, rengdama kitą mokėjimo paraišką ir, kai tinkama, kitas sąskaitas, teikiamas priėmus programos pakeitimą, atlieka būtinus koregavimus.“  

2 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

1 straipsnis taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu    Tarybos vardu

Pirmininkas    Pirmininkas

FINANSINĖ TEISĖS AKTO PASIŪLYMO PAŽYMA

1.PASIŪLYMO PAVADINIMAS

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 nuostatos dėl specialių priemonių, kad būtų galima nuo stichinių nelaimių nukentėjusioms valstybėms narėms teikti papildomą pagalbą

2.VGV / VGB sistema

Atitinkama (-os) politikos sritis (-ys) ir susijusi (-ios) veiklos rūšis (-ys):

Regioninė politika: VGB veikla 13.03

3.BIUDŽETO EILUTĖS

3.1.Biudžeto eilutės (veiklos eilutės ir atitinkamos techninės bei administracinės pagalbos eilutės (buvusios B.A eilutės))

Nauji pasiūlyti veiksmai bus įgyvendinami pagal šias biudžeto eilutes:

13.036000 Mažiau išsivystę regionai (ERPF)

13.036100 Pereinamojo laikotarpio regionai (ERPF)

13.036200 Labiau išsivystę regionai (ERPF)

13.036300 Papildomas asignavimas atokiausiems ir rečiausiai apgyvendintiems regionams (ERPF)

13.036401 Europos teritorinis bendradarbiavimas (ERPF)

3.2.Priemonės ir jos finansinio poveikio trukmė

Bendra 2014–2020 m. laikotarpiui skirtų asignavimų suma šiuo pasiūlymu nekeičiama, todėl jo poveikis biudžetui – neutralus. Bendro finansavimo normos padidinimas iki 100 proc. leis dalį mokėjimų atlikti ankstesniame etape, todėl vėliau mokėjimai mažės, nors bendras finansinis paketas nesikeis. Numatoma, kad šio finansavimo ankstesniame etape poveikis truks trejus metus (2017–2019 m.).3.3.    Biudžeto ypatybės

Biudžeto eilutė

Išlaidų rūšis

Nauja

ELPA įnašas

Šalių kandidačių įnašai

Finansinės perspektyvos išlaidų kategorija

13.036000

NPI

DA

NE

NE

NE

Nr. 1b

13.036100

NPI

DA

NE

NE

NE

Nr. 1b

13.036200

NPI

DA

NE

NE

NE

Nr. 1b

13.036300

NPI

DA

NE

NE

NE

Nr. 1b

13.036401

NPI

DA

NE

NE

NE

Nr. 1b

4.IŠTEKLIŲ APŽVALGA

4.1.Finansiniai ištekliai

4.1.1.Įsipareigojimų asignavimų (ĮA) ir mokėjimų asignavimų (MA) suvestinė

Tolesnėse lentelėse nurodomas numatomas siūlomų priemonių poveikis 2017–2019 m. Kadangi naujų finansinių išteklių įsipareigojimų asignavimams nepasiūlyta, lentelėse skaičiai neįrašyti, tačiau nurodyta „netaikoma“. Todėl pasiūlymas atitinka 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą.

Kiek tai susiję su mokėjimais, pagal pasiūlymą išlaidų atlyginimo norma atitinkamoms valstybėms narėms būtų didesnė. Remiantis nuo 2014 m. dėl stichinių nelaimių patirtų išlaidų, pripažintų tinkamomis finansuoti solidarumo fondo lėšomis, bendra suma ir darant prielaidą, kad bendro finansavimo norma vidutiniškai padidės 25 proc., manoma, kad su papildomais mokėjimais susijęs poveikis per 2017–2019 m. laikotarpį galėtų siekti apie 1,6 mlrd.

Dėl šio pasiūlymo gali būti sparčiau naudojami susijusių programų mokėjimų asignavimai, tačiau šis poveikis galėtų būti atsvertas programų užbaigimo metu, todėl pasiūlymo poveikis biudžetui – neutralus. Viso programavimo laikotarpio bendra mokėjimų asignavimų suma nesikeičia.

Remiantis valstybių narių pateiktais esamais 2017 m. mokėjimų pagal 1b išlaidų kategoriją įverčiais, manoma, kad išlaidos galėtų būti atlygintos iš bendro 2017 m. patvirtinto biudžeto. Į tai reikės atsižvelgti rengiant 2018 ir 2019 m. biudžetus, neviršijant DFP nustatytų ribų.

mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

Išlaidų rūšis

Skirsnio Nr.

n metai

n + 1

n + 2

n + 3

n + 4

n + 5 ir vėliau

Iš viso

Veiklos išlaidos 5  

Įsipareigojimų asignavimai (ĮA)

8.1

a

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

Mokėjimų asignavimai (MA)

b

netaikoma

+548

+548

+548

netaikoma

-1644

0.

Į orientacinę sumą įskaičiuotos administracinės išlaidos 6

Techninė ir administracinė pagalba (NDA)

8.2.4

c

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

ORIENTACINĖ SUMA, IŠ VISO

Įsipareigojimų asignavimai

a+c

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

Mokėjimų asignavimai

b+c

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

0,000

Į orientacinę sumą neįskaičiuotos administracinės išlaidos 7

Žmogiškieji ištekliai ir susijusios išlaidos (NDA)

8.2.5

d

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

Į orientacinę sumą neįskaičiuotos prie žmogiškųjų išteklių ir susijusių išlaidų nepriskiriamos administracinės išlaidos (NDA)

8.2.6

e

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

Iš viso orientacinių priemonės finansinių išlaidų

Iš viso ĮA, įskaitant išlaidas žmogiškiesiems ištekliams

a+c+d+e

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

IŠ VISO MA, įskaitant išlaidas žmogiškiesiems ištekliams

b+c+d+e

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

Išsami informacija apie bendrą finansavimą

mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

Bendrą finansavimą teikianti įstaiga

n metai

n + 1

n + 2

n + 3

n + 4

n + 5 ir vėliau

Iš viso

……………………

f

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

IŠ VISO ĮA, įskaitant bendrą finansavimą

a+c+d+e+f

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

4.1.2.Suderinamumas su finansiniu programavimu

Pasiūlymas atitinka esamą finansinį programavimą.

   Atsižvelgiant į pasiūlymą, reikės pakeisti finansinės perspektyvos atitinkamos išlaidų kategorijos programavimą.

   Įgyvendinant pasiūlymą, gali tekti taikyti Tarpinstitucinio susitarimo nuostatas 8 (t. y. taikyti lankstumo priemonę arba patikslinti finansinę perspektyvą).

4.1.3.Finansinis poveikis įplaukoms

   Pasiūlymas neturi finansinio poveikio įplaukoms.

   Pasiūlymas įplaukoms turi tokį finansinį poveikį:

mln. EUR (dešimtųjų tikslumu)

Prieš taikant
priemonę

[n−1 metai]

Padėtis pradėjus taikyti priemonę

Biudžeto eilutė

Įplaukos

[n metai]

[n+1]

[n+2]

[n+3]

[n+4]

[n+5] 9

a) Įplaukos, išreikštos absoliučiais skaičiais

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

b) Įplaukų pokytis

Δ

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

(Nurodyti kiekvieną susijusią įplaukų biudžeto eilutę. Jei poveikis daromas kelioms biudžeto eilutėms, lentelėje įterpti reikiamą eilučių skaičių.)

4.2.Žmogiškųjų išteklių visos darbo dienos ekvivalentas (įskaitant pareigūnus, laikinuosius ir išorės darbuotojus); išsami informacija pateikta 8.2.1. punkte

Metų poreikiai

n metai

n + 1

n + 2

n + 3

n + 4

n + 5 ir vėliau

Iš viso žmogiškųjų išteklių

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

5.YPATYBĖS IR TIKSLAI

5.1.Trumpalaikiai arba ilgalaikiai poreikiai

Neseniai Italijoje įvykę žemės drebėjimai padarė labai didelės žalos regiono gyventojams. Būtina imtis didelio masto atstatomųjų darbų, visų pirma kultūros paveldui atkurti. Europa turi būti pajėgi nuo stichinių nelaimių nukentėjusioms valstybėms narėms skubiai teikti papildomą veiksmingą Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) paramą, papildančią Europos solidarumo fondo paramą.

5.2.Papildoma Bendrijos dalyvavimo nauda, pasiūlymo suderinamumas su kitomis finansinėmis priemonėmis ir galima sąveika

Pasiūlymu bus sudarytos sąlygos toliau įgyvendinti programas, suteikti ekonomikai lėšų ir kartu padėti nuo stichinių nelaimių nukentėjusioms valstybėms narėms mažinti viešųjų išlaidų poreikius.

5.3.Pasiūlymo tikslai, numatomi rezultatai ir susiję rodikliai atsižvelgiant į VGV sistemą

Siekiama nuo stichinių nelaimių nukentėjusioms valstybėms narėms teikti papildomą pagalbą, papildančią Europos solidarumo fondo paramą.

5.4.Įgyvendinimo metodas (orientacinis)

Toliau nurodyti metodą (-us), kuris (-ie) pasirinktas (-i) priemonei įgyvendinti.

Kartu su valstybėmis narėmis

6.STEBĖSENA IR VERTINIMAS

6.1.Stebėsenos sistema

Nereikalinga, nes bus vykdoma Europos struktūriniams ir investicijų fondams sukurta stebėsena.

6.2.Vertinimas

6.2.1.Ex-ante vertinimas

Netaikoma.

6.2.2.Priemonės, kurių buvo imtasi atlikus tarpinį arba ex-post vertinimą (panašios ankstesnės veiklos patirtis)

Netaikoma

6.2.3.Būsimo vertinimo sąlygos ir dažnumas

Netaikoma.

7.KOVOS SU SUKČIAVIMU PRIEMONĖS

Netaikoma.

8.IŠSAMI INFORMACIJA APIE IŠTEKLIUS

8.1.Pasiūlymo tikslai, vertinant pagal finansines išlaidas

Įsipareigojimų asignavimai mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

(Nurodyti tikslų, priemonių ir rezultatų pavadinimus)

Rezultato rūšis

Vid. išlaidos

n metai

n+1 metai

n+2 metai

n+3 metai

n+4 metai

n+5 metai ir vėliau

IŠ VISO

Rezultatų skaičius

Iš viso sąnaudų

Rezultatų skaičius

Iš viso sąnaudų

Rezultatų skaičius

Iš viso sąnaudų

Rezultatų skaičius

Iš viso sąnaudų

Rezultatų skaičius

Iš viso sąnaudų

Rezultatų skaičius

Iš viso sąnaudų

Rezultatų skaičius

Iš viso sąnaudų

1 VEIKLOS TIKSLAS – remti veiksmų programų įgyvendinimą

0,000

0,000

0,000

IŠ VISO SĄNAUDŲ

0,000

0,000

0,000

8.2.Administracinės išlaidos

8.2.1.Žmogiškųjų išteklių skaičius ir rūšis

Etatų rūšis

Darbuotojai, skiriami priemonei valdyti iš esamų ir (arba) papildomų išteklių (etatų arba visos darbo dienos ekvivalentų skaičius)

n metai

n+1 metai

n+2 metai

n+3 metai

n+4 metai

n+5 metai

Pareigūnai arba laikinieji darbuotojai (XX 01 01)

A*/AD

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

B*, C*/AST

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

Darbuotojai, finansuojami pagal XX 01 02 str.

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

Kiti darbuotojai, finansuojami pagal XX 01 04 / 05 str.

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

IŠ VISO

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

8.2.2.Su priemone susijusių užduočių aprašymas

Netaikoma

8.2.3.Žmogiškųjų išteklių (numatytų teisės aktais) šaltiniai

(Pateikus daugiau kaip vieną šaltinį, nurodyti su kiekvienu šaltiniu susijusių etatų skaičių)

   Šiuo metu programos valdymui skirti etatai, kuriuos reikia pakeisti arba pratęsti.

   Etatai, pagal MPS (metinę politikos strategiją) / PBP (preliminarų biudžeto projektą) iš anksto skirti n metams.

   Etatai, kurių bus prašoma kitos MPS ir (arba) PBP procedūros metu.

   Etatai, kurie bus perskirstyti naudojant esamus valdymo tarnybos išteklius (vidinis perskirstymas).

   Etatai, reikalingi n metams, tačiau nenumatyti tų metų MPS ir (arba) PBP.

8.2.4.Į orientacinę sumą įskaičiuotos kitos administracinės išlaidos (XX 01 04 / 05 – Administracinės valdymo išlaidos)

mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

Biudžeto eilutė

(numeris ir pavadinimas)

n metai

n+1 metai

n+2 metai

n+3 metai

n+4 metai

n+5 metai

ir vėliau

IŠ VISO

1    Techninė ir administracinė pagalba (įskaitant susijusias išlaidas darbuotojams)

Vykdomosios įstaigos

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

Kita techninė ir administracinė pagalba

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

- intra muros 

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

- extra muros

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

Iš viso techninės ir administracinės pagalbos

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

8.2.5.Finansinės išlaidos žmogiškiesiems ištekliams ir susijusios išlaidos, neįskaičiuotos į orientacinę sumą

mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

Žmogiškųjų išteklių rūšis

n metai

n+1 metai

n+2 metai

n+3 metai

n+4 metai

n+5 metai

ir vėliau

Pareigūnai ir laikinieji darbuotojai (XX 01 01)

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

Pagal XX 01 02 str. finansuojami darbuotojai (pagalbiniai darbuotojai, deleguotieji nacionaliniai ekspertai, sutartininkai ir kt.)

(nurodyti biudžeto eilutę)

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

Iš viso žmogiškųjų išteklių ir susijusių išlaidų (NEĮSKAIČIUOTŲ į orientacinę sumą)

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

Apskaičiuota – Pareigūnai ir laikinai priimti tarnautojai

8.2.6.Į orientacinę sumą neįskaičiuotos kitos administracinės išlaidos

mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

n metai

n+1 metai

n+2 metai

n+3 metai

n+4 metai

n+5 metai

ir vėliau

IŠ VISO

XX 01 02 11 01 – Komandiruotės

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

XX 01 02 11 02 – Posėdžiai ir konferencijos

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

XX 01 02 11 03 – Komitetai

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

XX 01 02 11 04 – Tyrimai ir konsultacijos

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

XX 01 02 11 05 – Informacinės sistemos

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

2    Iš viso kitų valdymo išlaidų (XX 01 02 11)

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

3    Kitos administracinio pobūdžio išlaidos (patikslinti, nurodant biudžeto eilutę)

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

Iš viso administracinių išlaidų, išskyrus žmogiškųjų išteklių ir susijusias išlaidas (NEĮSKAIČIUOTŲ į orientacinę sumą)

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

netaikoma

Apskaičiuota – Kitos administracinės išlaidos, neįskaičiuotos į orientacinę sumą

(1) OL C , , p. .
(2) OL C , , p. .
(3) 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1301/2013 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir dėl konkrečių su investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslu susijusių nuostatų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1080/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 289).
(4) 2002 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiantis Europos Sąjungos solidarumo fondą (OL L 311, 2002 11 14, p. 3).
(5) Atitinkamos xx antraštinės dalies xx 01 skyriui nepriklausančios išlaidos.
(6) Išlaidos pagal xx antraštinės dalies xx 01 04 straipsnį.
(7) Išlaidos pagal xx 01 skyrių, nepriskiriamos xx 01 04 arba xx 01 05 straipsniams.
(8) Žr. Tarpinstitucinio susitarimo 19 ir 24 punktus.
(9) Jeigu būtina, t. y. jeigu priemonė trunka ilgiau kaip 6 metus, reikėtų pridėti papildomų skilčių.