Briuselis, 2016 09 28

COM(2016) 627 final

Pasiūlymas

Tarpinstitucinis susitarimas

dėl privalomo Skaidrumo registro


EUROPOS PARLAMENTAS, EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA IR EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV), ypač į jos 295 straipsnį, ir į Europos atominės energijos bendrijos (Euratomas) steigimo sutartį, ypač į jos 106a straipsnį,

kadangi:

(1) pagal Europos Sąjungos sutartį (toliau – ES sutartis), ypač jos 11 straipsnio 1 ir 2 dalis, Europos Parlamentas, Europos Sąjungos Taryba ir Europos Komisija (toliau – visos trys institucijos) palaiko atvirą, skaidrų ir nuolatinį dialogą su atstovaujamosiomis asociacijomis ir pilietine visuomene;

(2) esant tokiam atvirumui visi suinteresuotieji subjektai gali pareikšti savo nuomonę dėl sprendimų, kurie jiems gali turėti įtakos, ir taip veiksmingai prisidėti prie to, kad politikos pasiūlymai būtų grindžiami įrodymais. Palaikant ryšius su suinteresuotaisiais subjektais didinama sprendimų priėmimo kokybė, nes išorės subjektams suteikiama galimybė pareikšti savo nuomonę ir suteikti ekspertinių žinių;

(3) visos trys institucijos patvirtina, kad skaidrumas ir atskaitomybė turi esminę reikšmę norint išsaugoti Europos Sąjungos piliečių pasitikėjimą Sąjungos politikos, teisėkūros ir administracinio proceso teisėtumu;

(4) atstovavimo interesų grupėms skaidrumas yra ypač svarbus siekiant suteikti galimybę piliečiams stebėti interesų grupių atstovų veiklą ir galimą įtaką. Visos trys institucijos mano, kad toks skaidrumas geriausiai užtikrinamas Elgesio kodeksu, kuriame išdėstytos Skaidrumo registre įsiregistravusių, taigi ir įsipareigojusių laikytis kodekso, interesų grupių atstovams taikytinos taisyklės ir principai;

(5) atsižvelgdamos į teigiamą patirtį, susijusią su 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Europos Komisijos susitarimu 1 organizacijoms ir savarankiškai dirbantiems asmenims, dalyvaujantiems formuojant ir įgyvendinant ES politiką, nustatytu skaidrumo registru, visos trys institucijos mano, kad toks susitarimas turėtų būtų tinkamai išplėstas;

(6) visos trys institucijos pripažįsta, jog būtina sukurti privalomą Skaidrumo registrą (toliau – registras) nustatant, kad su jomis palaikyti tam tikrus ryšius būtų galima tik iš anksto įsiregistravus registre, tokiu būdu registraciją padarant atstovavimo interesų grupėms de facto prielaida ir užtikrinant, kad joms būtų atstovaujama laikantis Elgesio kodekse įtvirtintų taisyklių ir principų;

(7) taip visos trys institucijos atsižvelgia į tai, kad reikia kuo skubiau priimti tarpinstitucinį susitarimą, kuriuo, atsižvelgiant į 2016 m. balandžio 28 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl visuomenės teisės susipažinti su dokumentais 2 , būtų sukurtas privalomas registras;

(8) šio registro veikimas neturi pažeisti nė vienos iš trijų institucijų kompetencijos ir turėti poveikio atitinkamiems jų vidaus organizaciniams įgaliojimams, nedarant poveikio jų sudarysimam susitarimui dėl jų įnašo į registro sekretoriato administracinius ir finansinius išteklius sąlygų;

(9) įgyvendindamos šį susitarimą, visos trys institucijos veikia vadovaudamosi abipusio lojalaus bendradarbiavimo principu;

(10) bet kuri iš trijų institucijų gali vykdyti su šiuo susitarimu nesusijusią gero valdymo ir skaidrumo politiką tiek, kiek tokia politika nedaro įtakos šio susitarimo įgyvendinimui ir tikslams, kurių siekiama šiuo susitarimu;

(11) susitarimas nedaro poveikio ES sutarties 11 straipsnio 4 dalyje nustatytos teisės (Europos Sąjungos piliečių teisės imtis iniciatyvos) ir SESV 227 straipsnyje nustatytos teisės (teisės pateikti Europos Parlamentui peticiją) įgyvendinimui,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Tarpinstitucinio susitarimo tikslas ir taikymo sritis

Šiuo tarpinstituciniu susitarimu nustatoma skaidrumo ir etikos principais grindžiamus interesų grupių atstovų, vykdančių veiklą, kuriai taikomas šis susitarimas, ir bet kurios iš trijų institucijų ryšius reglamentuojanti sistema.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame tarpinstituciniame susitarime vartojamų terminų apibrėžtys:

a) interesų grupės atstovas – bet kuris fizinis ar juridinis asmuo arba oficiali ar neoficiali grupė, asociacija ar jų tinklas, vykdantys veiklą, kuriai taikomas šis susitarimas;

b) pareiškėjas – bet kuris interesų grupės atstovas, pateikęs prašymą jį įregistruoti registre;

c) įregistruotasis subjektas – bet kuris interesų grupės atstovas, įregistruotas registre;

d) klientas – interesų grupės atstovas, nurodęs tarpininkui atstovauti jo paties interesams bet kurioje iš trijų institucijų;

e) tarpininkas – interesų grupės atstovas, atstovaujantis kliento interesams bet kurioje iš trijų institucijų;

f) kliento ir tarpininko santykiai – kliento ir vieno ar kelių paslaugų teikėjų (subteikėjų) sutartiniai santykiai, susiję su veiklos, kuriai taikomas šis susitarimas, vykdymu;

g) pareigūnai – bet kurios iš trijų institucijų visų kategorijų darbuotojai.

3 straipsnis

Veikla, kuriai taikomas tarpinstitucinis susitarimas, ir veikla, kuriai jis netaikomas

1. Šis susitarimas taikomas veiklai, kuria, palaikant ryšius su bet kuria iš susitarimą pasirašiusių trijų institucijų, jų nariais ar pareigūnais, propaguojami tam tikri interesai ir siekiama daryti poveikį politikos ar teisės aktų rengimui ar įgyvendinimui arba sprendimų priėmimo procesui šiose institucijose, išskyrus atvejus, kai taikoma 2 dalyje arba 4 straipsnyje nustatyta išimtis.

2. 1 dalyje nurodyta veikla nelaikoma ši veikla:

a) teisinių ir kitokių profesionalių rekomendacijų teikimas kliento ir tarpininko santykiuose, kai:

   jį sudaro atstovavimas vykdant taikinimo ar tarpininkavimo procedūrą, kuria siekiama išvengti ginčo sprendimo teisminėje ar administracinėje įstaigoje;

   jį sudaro klientui teikiamos rekomendacijos, kuriomis padedama užtikrinti, kad jo veikla neprieštarautų galiojantiems teisės aktams, arba

   jis susijęs su atstovavimu klientui ir jo pagrindinių ar procesinių teisių, kaip antai teisės būti išklausytam, pagrindinės teisės į teisingą bylos nagrinėjimą, be kita ko, teisės į gynybą administraciniame procese, apsauga, pavyzdžiui, susijęs su teisininko ar bet kokio kito jame dalyvaujančio specialisto vykdoma veikla;

b) pareiškimai pagal ES teisę arba Sąjungai taikytinas tarptautinės teisės normas vykstančiame teisiniame ar administraciniame procese, padaryti turint šalies ar trečiojo asmens procesinį statusą, ir pareiškimai, grindžiami sutartiniais santykiais su institucija arba iš ES fondų finansuojamos dotacijos susitarimu;

c) pagal SESV 152 straipsnį socialiniame dialoge dalyvaujančių socialinių partnerių veikla;

d) pareiškimai, padaryti atsakant į tiesioginius ir konkrečius bet kurios iš trijų institucijų, jų narių ar pareigūnų prašymus, pavyzdžiui, prašymus pateikti faktinės informacijos, duomenų ar suteikti ekspertinių žinių;

e) piliečių, veikiančių tik asmeniškai, bendravimas su bet kuria iš trijų institucijų.

4 straipsnis

Įstaigos, kurioms netaikomas tarpinstitucinis susitarimas

1. Reikalavimas įsiregistruoti netaikomas politinėms partijoms. Vis dėlto reikalavimas įsiregistruoti taikomas bet kuriai jų įsteigtai ar remiamai organizacijai, vykdančiai veiklą, kuriai taikomas šis susitarimas.

2. Reikalavimas įsiregistruoti netaikomas SESV 17 straipsnyje nurodytoms bažnyčioms ir religinėms asociacijoms ar bendruomenėms, taip pat filosofinėms ir nereliginėms organizacijoms. Vis dėlto reikalavimas įsiregistruoti taikomas atstovybėms ar juridiniams asmenims, filialams ir tinklams, kurie įsteigti atstovauti bažnyčioms, religinėms bendruomenėms ar filosofinėms ir nereliginėms organizacijoms santykiuose su ES institucijomis, taip pat šių subjektų asociacijoms.

3. Reikalavimas įsiregistruoti netaikomas valstybių narių nacionalinio ir vietos lygmens valdžios institucijoms (įskaitant jų nuolatines atstovybes ir ambasadas), taip pat bet kokioms Europos, nacionalinio ar vietos lygmens valdžios institucijų asociacijoms su sąlyga, kad jos veikia tik atitinkamų valdžios institucijų vardu.

4. Reikalavimas įsiregistruoti netaikomas trečiųjų šalių valdžios institucijoms (įskaitant jų diplomatines atstovybes ir ambasadas).

5. Reikalavimas įsiregistruoti netaikomas tarpvyriausybinėms organizacijoms, įskaitant jų agentūras ir organus.

5 straipsnis

Ryšiai, kuriems palaikyti būtina registracija

1. Visos trys institucijos susitaria nustatyti, kad toliau nurodytus ryšius interesų grupės gali palaikyti tik iš anksto įsiregistravusios registre:

Europos Parlamente

Teisė patekti į Europos Parlamento pastatus: interesų grupei atstovaujančio ar jo naudai veikiančio asmens galimybė pateikti prašymą išduoti ilgalaikį leidimą patekti į Europos Parlamento patalpas;

Vieši komiteto posėdžiai: interesų grupės atstovo galimybė būti pakviestam svečio teisėmis pasisakyti komiteto posėdyje, nedarant poveikio 3 straipsnio 2 dalies b punkto nuostatoms;

Globėjo statusas: interesų grupės atstovo organizuojamo renginio globėjo statuso suteikimas;

Susitikimai: interesų grupių atstovų ir Europos Parlamento narių, generalinio sekretoriaus, generalinių direktorių ir frakcijų generalinių sekretorių susitikimai;

Renginiai: interesų grupių atstovų renginių organizavimas Europos Parlamento patalpose;

Pranešimai: automatinių pranešimų apie Europos Parlamento veiklą siuntimas interesų grupių atstovams.

Europos Sąjungos Taryboje

Susitikimai: interesų grupių atstovų ir ES Tarybai pirmininkaujančios ar pirmininkausiančios valstybės narės ambasadoriaus, taip pat jų pavaduotojų Europos Sąjungos valstybių narių vyriausybių nuolatinių atstovų komitete, Tarybos generalinio sekretoriaus ir generalinių direktorių susitikimai;

Pranešimai: automatinių pranešimų apie Tarybos veiklą siuntimas interesų grupių atstovams.

Europos Komisijoje

Susitikimai: interesų grupių atstovų ir Komisijos narių, jų kabinetų narių ir generalinių direktorių susitikimai;

Ekspertų grupės: tam tikrų tipų ekspertų grupių narių skyrimas 3 ;

Viešos konsultacijos: automatinių pranešimų apie Komisijos konsultacijas siuntimas interesų grupių atstovams; siekdama atskirti įsiregistravusius ir neįsiregistravusius subjektus, jų įnašą Komisija nurodys atskirai;

Globėjo statusas: interesų grupės atstovo organizuojamo renginio globėjo statuso suteikimas;

Gavėjų sąrašai: pranešimų apie tam tikrą Komisijos veiklą siuntimas interesų grupių atstovams pagal gavėjų sąrašus.

2. Kiekviena iš trijų institucijų imasi reikiamų vidaus priemonių, kad būtų taikomos 1 dalyje nurodytų rūšių sąlygos.

3. Kiekviena institucija gali nuspręsti reikalavimą įsiregistruoti taikyti ir kitokiems ryšiams, jei šios papildomos sąlygos taikomos siekiant dar labiau stiprinti esamą sistemą.

4. 1 ir 3 dalyse nurodytos sąlygos paskelbiamos viešai registrui skirtoje interneto svetainėje.

6 straipsnis

Pareiškėjų atitiktis reikalavimams ir registravimas

1. Teikdamas prašymą įregistruoti registre, pareiškėjas turi įrodyti, kad jo vykdoma veikla, kuriai taikomas šis susitarimas, atitinka reikalavimus.

2. Šiuo tikslu pareiškėjas turi pateikti II priede nurodytą informaciją ir duoti sutikimą, kad ta informacija būtų viešai prieinama.

3. Pareiškėjo gali būti paprašyta pateikti patvirtinamuosius dokumentus, kuriais įrodoma jo atitiktis reikalavimams ir pateiktos informacijos tikslumas.

4. Nustačius, kad pareiškėjas atitinka reikalavimus, jis įregistruojamas registre kaip įregistruotasis subjektas ir laikoma, kad registracija atitinka II priedo nuostatas dėl pateiktinos informacijos.

7 straipsnis

Įregistruotiesiems subjektams taikytinas Elgesio kodeksas ir jo vykdymas

1. Taisyklės ir principai, kurių turi laikytis įregistruotieji subjektai, išdėstytos prie šio sprendimo pridedamame Elgesio kodekse (III priedas). Įsiregistruodami registre, įregistruotieji subjektai sutinka laikytis šių taisyklių ir principų.

2. Kaip nurodyta Elgesio kodekse, jo nuostatų nesilaikymo atvejais gali būti atliekamas tyrimas ir taikomos priemonės, vykdant šio susitarimo IV priede nustatytas procedūras.

Tyrimas gali būti atliekamas gavus skundą arba paties sekretoriato iniciatyva.

Visos trys institucijos imasi reikalingų vidaus priemonių, kad būtų taikomos bet kurios pagal IV priedą nustatytos priemonės.

3. Kaip nustatyta Elgesio kodekse, įregistruotieji subjektai visų pirma:

paprašyti pateikia dokumentus ir bet kokius kitus patvirtinamuosius dokumentus, kuriais įrodoma, kad pateikta informacija yra tiksli;

sutinka sąžiningai ir konstruktyviai bendradarbiauti ir atsakyti į prašymus pateikti paaiškinimų ir atnaujinti duomenis;

duoda sutikimą, kad jiems gali būti taikomos tyrimo procedūros ir prireikus IV priede nurodytos priemonės.

8 straipsnis

Registro valdančioji taryba

1. Registro valdančiąją tarybą sudaro visų trijų institucijų generaliniai sekretoriai.

2. Valdančioji taryba:

   prižiūri, kaip sekretoriatas įgyvendina šį susitarimą, ir šiuo klausimu priima bendras instrukcijas;

   tvirtina sekretoriato darbo tvarkos taisykles;

   tvirtina 9 straipsnio 4 dalyje nurodytas priimamas gaires;

   šio susitarimo IV priedo nustatyta tvarka nagrinėja motyvuotus įregistruotųjų subjektų prašymus peržiūrėti sekretoriato sprendimus ir priima dėl jų sprendimus;

       priima susitarimo 12 ir 13 straipsniuose nurodytus pranešimus apie savanorišką dalyvavimą.

3. Valdančioji taryba sprendimus priima bendru sutarimu.

4. Valdančioji taryba gali priimti darbo tvarkos taisykles, kurios reglamentuoja jos naudojimąsi įgaliojimais.

9 straipsnis

Registro sekretoriatas

1. Sekretoriatas yra valdančiajai tarybai tiesiogiai atskaitingas jungtinis veiklos struktūros vienetas, kurį sudaro koordinatorius ir sekretoriato nariai.

2. Sekretoriato veiklą koordinuoja Europos Komisijos generalinio sekretoriato pareigūnas (toliau – koordinatorius). Sekretoriato nariai yra Europos Parlamento, Tarybos ir Europos Komisijos darbuotojai, kuriuos atitinkamos institucijos delegavo į sekretoriatą.

Koordinatoriui tenka bendra atsakomybė už sekretoriato darbą ir kasdienės veiklos priežiūrą.

3. Sekretoriatas vykdo šias pagrindines funkcijas:

   rengia savo darbo tvarkos taisykles ir teikia jas tvirtinti valdančiajai tarybai;

   atsiskaito valdančiajai tarybai už bendrą šio susitarimo įgyvendinimą;

   prižiūri registro turinį ir siekdamas, kad registro duomenų kokybė būtų optimali, tačiau suprasdamas, jog už pateiktos informacijos tikslumą galiausiai atsako įregistruotieji subjektai, užtikrina, kad būtų registruojami tik reikalavimus atitinkantys pareiškėjai;

   teikia pagalbą įregistruotiesiems subjektams, visoms trims institucijoms ir visiems pagal 12 ir 13 straipsnius savanoriškai dalyvaujantiems subjektams;

   atlieka tyrimą, šalina įrašus iš registro ir priima šio susitarimo IV priede nustatytas priemones;

   organizuoja informavimo renginius;

   teikia metinę praėjusių kalendorinių metų ataskaitą;

   užtikrina registro interneto svetainės ir internetinės registracijos formos, taip pat kitų susijusių IT išteklių kūrimą bei priežiūrą;

       su panašiomis įstaigomis keičiasi atstovavimo interesų grupėms skaidrumo gerosios praktikos pavyzdžiais ir patirtimi;

   vykdo bet kokią kitą veiklą, reikalingą šiam susitarimui įgyvendinti.

4. Sekretoriatas gali siūlyti patvirtinti įregistruotiesiems subjektams skirtas valdančiosios tarybos gaires, kuriomis siekiama užtikrinti nuoseklų 2–6 straipsnių (apibrėžtys, veikla, įstaigos, kurioms netaikomas susitarimas, ryšiai, kuriems palaikyti būtina registracija, pareiškėjų atitiktis reikalavimams ir registravimas) ir šio susitarimo priedų taikymą.

10 straipsnis

Sprendimas

Visos trys institucijos sekretoriatą ir valdančiąją tarybą įsteigia, iki šio susitarimo įsigaliojimo dienos bendrai priimdamos atskirą sprendimą.

11 straipsnis

Ištekliai

1. Visos trys institucijos sekretoriatui užtikrina žmogiškuosius, administracinius ir finansinius išteklius, kurie jam reikalingi savo funkcijoms tinkamai vykdyti.

3. Visos trys institucijos suteikia sekretoriatui reikiamų žmogiškųjų išteklių, o Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba pagal Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų 37 straipsnio a punktą ir 38 straipsnį deleguoja darbuotojus į Komisiją.

3. Visos trys institucijos vienodai prisideda prie sekretoriato ir registro veikimo. Jos sudaro atskirą susitarimą, kuriame nustato išsamias įnašų į sekretoriato administracinius ir finansinius išteklius teikimo taisykles.

12 straipsnis

Savanoriškas kitų ES institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų dalyvavimas

1. Kitos ES institucijos, įstaigos, organai ir agentūros raginami naudotis šiuo susitarimu sukurta sistema kaip orientacine priemone savo pačių ryšiams su interesų grupių atstovais.

2. Kitos ES institucijos, įstaigos, organai ir agentūros gali savanoriškai pranešti sekretoriatui apie tai, kad jie pageidauja, jog tam tikrus ryšius būtų galima palaikyti tik įsiregistravus Skaidrumo registre. Pranešime nurodoma informacija apie siūlomų ryšių rūšį ir jiems taikomas sąlygas.

3. Tais atvejais, kai valdančioji taryba mano, kad siūlomų rūšių ryšiai yra suderinami su registro tikslais, atitinkamos ES institucijos, įstaigos, organai ir agentūros gali nustatyti, kad šių rūšių ryšius galima palaikyti tik įsiregistravus registre, ir sekretoriatas jiems teikia paramą bei pagalbą mainais už proporcingo dydžio įnašą, skirtą sekretoriato ir registro veikimo sąnaudoms padengti.

4. Pirmesnėje dalyje nurodyto pranešimo priėmimas jį teikiančioms ES institucijoms, įstaigoms, organams ir agentūroms nesuteikia šio tarpinstitucinio susitarimo šalies statuso.

5. Pagal 3 dalį priimtos tam tikros rūšies sąlygos skelbiamos registro interneto svetainėje.

13 straipsnis

Savanoriškas valstybių narių nuolatinių atstovybių ES dalyvavimas

1. Nedarant poveikio šio susitarimo 4 straipsnio 3 daliai, valstybės narės gali savanoriškai pranešti sekretoriatui apie tai, kad jos pageidauja, jog tam tikrus ryšius su jų nuolatinėmis atstovybėmis ES būtų galima palaikyti tik įsiregistravus Skaidrumo registre. Pranešime nurodoma informacija apie siūlomų ryšių rūšį ir jiems taikomas sąlygas.

2. Tais atvejais, kai valdančioji taryba mano, kad siūlomų rūšių ryšiai yra suderinami su registro tikslais, atitinkama nuolatinė atstovybė gali nustatyti, kad šių rūšių ryšius galima palaikyti tik įsiregistravus registre, ir sekretoriatas jai teikia paramą bei pagalbą mainais už proporcingo dydžio įnašą, skirtą sekretoriato ir registro veikimo sąnaudoms padengti.

3. Pirmesnėje dalyje nurodyto pranešimo priėmimas jį teikiančiai valstybei narei nesuteikia šio tarpinstitucinio susitarimo šalies statuso.

4. Pagal 2 dalį priimtos tam tikros rūšies sąlygos skelbiamos registro interneto svetainėje.

14 straipsnis

Baigiamosios ir pereinamojo laikotarpio nuostatos

1. Šis tarpinstitucinis susitarimas yra privalomas jį pasirašančioms institucijoms.

2. Šiuo susitarimu pakeičiamas 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Europos Komisijos susitarimas; to susitarimo nuostatos nustoja galioti šio susitarimo taikymo pradžios dieną.

3. Šis susitarimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Jis taikomas nuo [xxxx m. xx xx d.].

4. Interesų grupių atstovai, kurie šio susitarimo taikymo pradžios dieną jau yra užsiregistravę registre, per šešis mėnesius nuo tos dienos pakeičia savo registraciją, kad būtų tenkinami šiame susitarime nustatyti nauji reikalavimai.

5. Bet koks tyrimas, pradėtas gavus pranešimą ar skundą pagal 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Europos Komisijos susitarimą, atliekamas laikantis tame susitarime nustatytos procedūros.

6. Šis susitarimas peržiūrimas praėjus ketveriems metams nuo jo įsigaliojimo.

Sudaryta [data] [vieta].

(1)

Europos Parlamento ir Europos Komisijos susitarimas dėl skaidrumo registro organizacijoms ir savarankiškai dirbantiems asmenims, dalyvaujantiems formuojant ir įgyvendinant ES politiką (OL L 277, 2014 9 19, p. 11).

(2)

 2016 m. balandžio 28 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl visuomenės teisės susipažinti su dokumentais (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnio 7 dalis) 2015–2015 m., priimtas tekstas P8_TA(2016)0202.

(3)

Tai asmenys, paskirti atstovauti bendram suinteresuotųjų šalių interesui konkrečioje politikos srityje,

kurie atstovauja ne atskiram suinteresuotajam subjektui, bet politikos krypčiai, kuri yra bendra įvairioms 2016 m. gegužės 30 d. Komisijos sprendime C(2016) 3301 nurodytoms suinteresuotųjų subjektų organizacijoms (toliau – B tipo nariai) ir organizacijoms plačiąja prasme, įskaitant įmones, asociacijas, nevyriausybines organizacijas, profesines sąjungas, universitetus, mokslinių tyrimų institutus, advokatų kontoras ir konsultacijų įmones (C tipo nariai).


Briuselis, 2016 09 28

COM(2016) 627 final

PRIEDAI

prie pasiūlymo dėl tarpinstitucinio susitarimo

dėl privalomo Skaidrumo registro


I PRIEDAS

ĮREGISTRUOTŲJŲ SUBJEKTŲ KLASIFIKACIJA

Sekretoriatas taiko toliau pateiktą įregistruotųjų subjektų klasifikaciją (jis gali ją keisti).

Įregistruotųjų subjektų klasifikacijos kategorijos

I.

Profesionalios konsultacijų įmonės, advokatų kontoros, savarankiškai dirbantys konsultantai

a

Pakategorė

Profesionalios konsultacijų įmonės

b

Pakategorė

Advokatų kontoros

c

Pakategorė

Savarankiškai dirbantys konsultantai

II.

Įmonės, prekybos ir (arba) verslo asociacijos, profesinės sąjungos, profesinės asociacijos

a

Pakategorė

Įmonės

b

Pakategorė

Prekybos ir verslo asociacijos

c

Pakategorė

Profesinės sąjungos ir profesinės asociacijos

d

Pakategorė

Renginių organizavimo subjektai

III.

Nevyriausybinės organizacijos

a

Pakategorė

Nevyriausybinės organizacijos, platformos, tinklai, ad hoc koalicijos, laikinos struktūros ir kitos panašios organizacijos

IV.

Ekspertų grupės, mokslinių tyrimų ir akademinės įstaigos

a

Pakategorė

Ekspertų grupės ir mokslinių tyrimų įstaigos

b

Pakategorė

Akademinės įstaigos

V.

Interesų grupių atstovai, nepatenkantys į ankstesnes kategorijas

a

Pakategorė

Organizacijos, atstovaujančios bažnyčioms ir religinėms bendruomenėms

b

Pakategorė

Kiti subjektai, nepatenkantys į ankstesnes kategorijasII PRIEDAS

ĮREGISTRUOTŲJŲ SUBJEKTŲ TEIKTINA INFORMACIJA

I. BENDROJI INFORMACIJA

a) subjekto pavadinimas; pagrindinės buveinės adresas ir ES esančios buveinės adresas, jei jis skiriasi nuo pagrindinės buveinės adreso; telefono numeris; e. pašto adresas 1 ; interneto svetainė;

b) už organizaciją teisiškai atsakingo asmens ir už santykius su ES atsakingo asmens vardas ir pavardė; asmenų, turinčių leidimus patekti į Europos Parlamento patalpas, vardai ir pavardės 2 ;

c) apytikslis visų asmenų, vykdančių veiklą, patenkančią į registro taikymo sritį, etatų ekvivalentų skaičius pagal tokias viso etato procentines dalis: 10 %, 25 %, 50 %, 75 % arba 100 %;

d) tikslai (veiklos sritis); interesų sritys; veikla, patenkanti į registro taikymo sritį; dalyvavimo lygmuo (pasaulio, Europos, nacionalinis, regiono lygmuo);

e) įregistruotojo subjekto narėmis esančios organizacijos, taip pat nurodant geografinę aprėptį ir įregistruotojo subjekto narystės ar asociacijos su atitinkamais tinklais bei asociacijomis, kurioms taikomas reikalavimas įsiregistruoti registre, statusą.

II. SPECIALIOJI INFORMACIJA

A. Veikla, patenkanti į registro taikymo sritį

Išsamūs duomenys apie pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų ES aktų, politikos ar iniciatyvų, dėl kurių palaikomi ryšiai.

B. Ryšiai su ES institucijomis

a) narystė ekspertų grupėse ir kituose ES remiamuose forumuose ir platformose;

b) narystė arba dalyvavimas Europos Parlamento jungtinėse grupėse ir sektorių forumuose.C. Finansinė informacija, susijusi su veikla, patenkančia į registro taikymo sritį

Visos sumos nurodytos eurais.

Sąnaudos

Visi įregistruotieji subjektai, kurie, palaikydami ryšius su bet kuria iš trijų institucijų, propaguoja savo interesus, pateikia veiklos, patenkančios į registro taikymo sritį, metinių sąnaudų sąmatą remdamiesi toliau pateikta lentele. Metinių sąnaudų sąmata apima visus veiklos metus ir turi būti susijusi su paskiausiais pasibaigusiais finansiniais metais nuo užsiregistravimo arba registracijos duomenų metinio atnaujinimo dienos.

Veiklos, patenkančios į registro taikymo sritį, metinės sąnaudos:

< 10 000

10 000 – 24 999

25 000 – 49 999

50 000 – 99 999

100 000 – 199 999

200 000 – 299 999

300 000 – 399 999

400 000 – 499 999

500 000 – 599 999

600 000 – 699 999

700 000 – 799 999

800 000 – 899 999

900 000 – 999 999

1 000 000 – 1 249 999

1 250 000 – 1 499 999

1 500 000 – 1 749 000

1 750 000 – 1 999 999

2 000 000 – 2 249 999

2 250 000 – 2 499 999

2 500 000 – 2 749 000

2 750 000 – 2 999 999

3 000 000 – 3 499 999

3 500 000 – 3 999 999

4 000 000 – 4 499 999

4 500 000 – 4 999 999

5 000 000 – 5 499 999

5 500 000 – 5 999 999

6 000 000 – 6 499 999

6 500 000 – 6 999 999

7 000 000 – 7 999 999

8 000 000 – 8 999 999

9 000 000 – 9 999 999

> 10 000 000

Klientai deklaruoja visus tarpininkus, kurie jų vardu vykdo veiklą, patenkančią į registro taikymo sritį, ir kiekvieno tarpininko sąnaudas remdamiesi toliau pateikta lentele. Metinių sąnaudų sąmata apima visus veiklos metus ir turi būti susijusi su paskiausiais pasibaigusiais finansiniais metais nuo užsiregistravimo arba registracijos duomenų metinio atnaujinimo dienos.

Atstovavimo sąnaudų skalė pagal tarpininką:

< 10 000

10 000 – 24 999

25 000 – 49 999

50 000 – 99 999

100 000 – 199 999

200 000 – 299 999

300 000 – 399 999

400 000 – 499 999

500 000 – 599 999

600 000 – 699 999

700 000 – 799 999

800 000 – 899 999

900 000 – 1 000 000

> 1 000 000

Visi esami tarpininkai, nedeklaruoti paskiausių pasibaigusių finansinių metų ataskaitoje, deklaruojami atskirai nurodant kiekvieno jų vardą ir pavardę (pavadinimą).

Įplaukos

Tarpininkai deklaruoja metines įplaukas, gautas vykdant veiklą, patenkančią į registro taikymo sritį, remdamiesi toliau pateikta lentele. Metinės įplaukos apima visus veiklos metus ir turi būti susijusios su paskiausiais pasibaigusiais finansiniais metais nuo užsiregistravimo arba registracijos duomenų metinio atnaujinimo dienos.

Iš atskirų klientų už veiklą, patenkančią į registro taikymo sritį, gautos įplaukos nurodomos remiantis toliau pateikta lentele.

Gautų įplaukų skalė pagal klientą:

< 10 000

10 000 – 24 999

25 000 – 49 999

50 000 – 99 999

100 000 – 199 999

200 000 – 299 999

300 000 – 399 999

400 000 – 499 999

500 000 – 599 999

600 000 – 699 999

700 000 – 799 999

800 000 – 899 999

900 000 – 999 999

> 1 000 000

Bendrą už veiklą, patenkančią į registro taikymo sritį, gautų metinių įplaukų dydį automatiškai apskaičiuoja registro sistema pagal bendrą apytikslę iš kiekvieno kliento gautų įplaukų sumą.

Tarpininkai deklaruoja visus klientus, kurių vardu vykdoma veikla, patenkanti į registro taikymo sritį.

Visi esami klientai, nedeklaruoti paskiausių pasibaigusių finansinių metų ataskaitoje, deklaruojami atskirai nurodant kiekvieno jų vardą ir pavardę (pavadinimą).

Savo interesais (t. y. ne savo klientų vardu) veikiantys tarpininkai tai deklaruoja savo registracijos formoje ir atskirai nurodo tokios veiklos sąnaudas, kaip nustatyta skirsnyje dėl sąnaudų.

Visi įregistruotieji subjektai, įskaitant tarpininkus, vykdančius veiklą, kuriai taikomas šis susitarimas, deklaruoja ES dotacijų, kuriomis prisidedama prie jų veiklos sąnaudų finansavimo, sumą ir šaltinį.

Konkrečios pareigos pateikti informaciją

Įregistruotieji subjektai, kurie yra teisėtai įregistruoti kaip ne pelno subjektai, nurodo:

a)    bendrą įregistruotojo subjekto paskiausių pasibaigusių finansinių metų biudžetą;

b)    pagrindinius finansavimo šaltinius pagal kategorijas (pavyzdžiui, viešasis finansavimas, narių įnašai, dotacijos, aukos ir t. t.);

c)    kiekvieno įnašo, viršijančio 10 % bendro biudžeto, sumą, jei įnašai yra didesni kaip 10 000 EUR, ir įnašo teikėjo vardą ir pavardę (pavadinimą).

Įgyvendinimas

Sekretoriatas parengia internetinę registracijos formą ir įregistruotiesiems subjektams skirtas gaires dėl finansinių sąlygų, kurias reikia deklaruoti pagal šį priedą.

III PRIEDAS

ELGESIO KODEKSAS

Visos trys institucijos mano, kad su jomis vienkartinius ar nuolatinius ryšius palaikančių įsiregistravusių interesų grupių atstovų elgesys turėtų neprieštarauti šiam Elgesio kodeksui.

Įregistruotieji subjektai pripažįsta toliau išdėstytas taisykles ir principus ir sutinka jų laikytis. Visų pirma, įregistruotieji subjektai:

a) palaikydami santykius su bet kuria iš trijų institucijų, visada nurodo savo vardą ir pavardę (pavadinimą), registracijos numerį, subjekto ar subjektų, kuriam ar kuriems jie dirba ar atstovauja, pavadinimą; deklaruoja savo propaguojamus interesus ir tikslus, taip pat nurodo klientus ar narius, kuriems jie atstovauja ir, kai taikoma, jų registracijos numerius;

b) neišgauna ir nesiekia išgauti informacijos ar priimti sprendimų nesąžiningai arba naudodami netinkamą spaudimą ar netinkamai elgdamiesi;

c) nepiktnaudžiauja registracijos faktu taip, kad atsirastų suklaidinimo galimybė arba kiltų neigiamas poveikis registro reputacijai, ir nenaudoja Sąjungos bei bet kurios iš trijų institucijų logotipų be aiškaus leidimo;

d) užtikrina, kad, kiek jiems žinoma, registruojantis jų teikiama ir vėliau vykdant veiklą, patenkančią į registro taikymo sritį, jų administruojama informacija būtų išsami, nepasenusi ir neklaidinanti; jie sutinka, kad ši informacija būtų viešai prieinama;

e) iš institucijų gautų dokumentų neplatina trečiosioms šalims už užmokestį;

f) paiso visų registro interneto svetainėje pateiktų taisyklių, kodeksų ir praktikos, susijusių su visų trijų institucijų nustatytais gero valdymo ir skaidrumo principais, ir vengia sudaryti bet kokias jų įgyvendinimo ir taikymo kliūtis;

g) nekursto Europos Parlamento narių, Komisijos narių arba bet kurios iš trijų institucijų personalo pažeisti jiems taikytinas elgesio taisykles ir standartus;

h) įdarbindami buvusius Europos Parlamento narius, Komisijos narius arba bet kurios iš trijų institucijų personalą, paiso šių asmenų pareigos laikytis konfidencialumo reikalavimų ir taisyklių, kurie jiems taikytini baigus tarnybą atitinkamoje institucijoje;

i) palaikydami kliento ir tarpininko santykius: i) užtikrina, kad visos tokius santykius palaikančios šalys būtų įregistruotos registre, ir ii) kaip klientai ar tarpininkai, sutinka, kad informacija apie šiuos santykius būtų atitinkamai paskelbta registre pagal šio tarpinstitucinio susitarimo II priedą;

j) sutinka: i) sekretoriato prašymu jam pateikti dokumentus ir bet kokius kitus patvirtinamuosius dokumentus, kuriais įrodoma, kad jie atitinka reikalavimus ir pateikta informacija yra tiksli, ir ii) sąžiningai ir konstruktyviai bendradarbiauti su sekretoriatu;

k) sutinka, kad jiems būtų taikomos tyrimo procedūros ir prireikus IV priede nustatytos priemonės.

l) imasi reikiamų priemonių siekdami užtikrinti, kad jų darbuotojai, vykdantys veiklą, patenkančią į registro taikymo sritį, būtų informuoti apie įregistruotojo subjekto įsipareigojimus pagal šį Elgesio kodeksą;

m) bet kurį subjektą, kuriam jie atstovauja vykdydami veiklą, kuriai taikomas tarpinstitucinis susitarimas, informuoja apie savo pareigas ES institucijoms, kylančias iš Elgesio kodekso;

n) sutinka laikytis pasirašiusiųjų institucijų nustatytų konkrečių prieigos ir saugumo taisyklių bei tvarkos ir vengti sudaryti joms kliūtis.IV PRIEDAS

TYRIMAI IR PRIEMONĖS

1.Bendrosios nuostatos

1.1.Sekretoriatas, sužinojęs apie galimą Elgesio kodekso nuostatų nesilaikymo atvejį, gali pradėti tyrimą.

1.2.Tyrimas gali būti pradedamas gavus skundą arba paties sekretoriato iniciatyva.

1.3.Tyrimas yra administracinė procedūra, kurią atliekant dalyvauja sekretoriatas ir įregistruotasis subjektas.

1.4.Nuostatos dėl tyrimų taikomos tiek tyrimams, pradėtiems gavus skundus, tiek pradėtiems savo iniciatyva.

2.Skundai ir tyrimo pradžia

2.1.Pateikti skundą sekretoriatui gali bet kuris fizinis ar juridinis asmuo. Skundai teikiami raštu. Skundas yra priimtinas, jei:

a)skunde nurodytas atitinkamas įregistruotasis subjektas ir aiškiai išdėstyta skundo esmė;

b)skunde nurodytas skundo pateikėjo vardas ir pavardė (pavadinimas) ir kontaktiniai duomenys;

c)skundas pateiktas per vienus metus nuo įtariamo pažeidimo;

d)skundas tinkamai pagrįstas įrodymais, patvirtinančiais pagrįstą tikimybę, jog esama Elgesio kodekso nuostatų nesilaikymo požymių.

2.2.Sekretoriatas informuoja skundo pateikėją apie tai, ar skundas yra priimtinas. Jei skundas nepriimtinas, sekretoriatas, jeigu įmanoma, informuoja skundo pateikėją, kaip pateikti priimtiną skundą.

2.3.Nedarant poveikio pirmesnėms dalims, tais atvejais, kai sekretoriatas mano, kad nepriimtiname skunde nurodyta apie galimybę, jog esama pakankamai rimto Elgesio kodekso nuostatų nesilaikymo požymių, jis gali pradėti tyrimą savo iniciatyva.3.Prašymas pateikti paaiškinimą

3.1.Sekretoriatas, sužinojęs apie galimą Elgesio kodekso nuostatų nesilaikymo atvejį, dėl kurio galėtų būti pradėtas tyrimas, ir manydamas, kad tai tinkama ir veiksminga, gali susisiekti su atitinkamu įregistruotuoju subjektu ir paprašyti pateikti paaiškinimą bei pašalinti galimą pažeidimą.

3.2.Atsižvelgdamas į faktines galimo pažeidimo aplinkybes, sekretoriatas nustato protingą terminą, per kurį įregistruotasis subjektas turi įvykdyti prašymą.

3.3.Jei įregistruotojo subjekto veiksmai yra pakankami, sekretoriatas konstatuoja, kad reikalas išspręstas, ir gali užbaigti pagal prašymą pradėtą procedūrą ir, jei taikytina, atitinkamai apie tai informuoti skundo pateikėją.

3.4.Tais atvejais, kai įregistruotojo subjekto veiksmai nėra pakankami, sekretoriatas pradeda šio priedo 5 skirsnyje nustatytą tyrimą.

4.Tyrimo įgaliojimai

4.1.Atliekant tyrimą, įregistruotasis subjektas visapusiškai bendradarbiauja vykdydamas bet kokį prašymą pateikti informacijos ir dokumentus.

4.2.Paprašytas įregistruotasis subjektas pateikia sekretoriatui dokumentus, kurie turi reikšmės tyrimui. Sekretoriatas gali nuspręsti patikrinti tokius įregistruotojo subjekto turimus dokumentus ir (arba) pasidaryti jų kopijas.

4.3.Tais atvejais, kai sekretoriatas atlieka dokumentų tikrinimą, jis parengia ataskaitą, kurioje pateikia informaciją apie faktus, kurie turi reikšmės tyrimui. Ataskaitos kopija pateikiama įregistruotajam subjektui.

4.4.Sekretoriatas gali nuspręsti išklausyti atitinkamą įregistruotąjį subjektą ir (arba) skundo pateikėją.

4.5.Įregistruotasis subjektas ir skundo pateikėjas gali nurodyti, kuris pagal 4.2–4.4 punktus jo pateiktas dokumentas (ar jo dalys) ir (arba) informacija turėtų būti laikomi konfidencialiais, taikant Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 4 straipsnyje nustatytas išimtis.

5.Tyrimai

5.1.Pradėdamas tyrimą, sekretoriatas informuoja įregistruotąjį subjektą apie įtariamą konkrečių Elgesio kodekso nuostatų nesilaikymo atvejį, nurodo tai pagrindžiančius motyvus ir pateikia bet kokius turinčius reikšmės įrodymus.

Išimtiniais ir tinkamai pagrįstais atvejais, dar nepriėmęs 9 skirsnyje nurodyto sprendimo, sekretoriatas gali pašalinti registracijos įrašą iš viešos registro interneto svetainės, kad išvengtų žalos Europos Sąjungos institucijų, registro ar trečiųjų šalių reputacijai. Tokiais atvejais sekretoriatas kartu informuoja įregistruotąjį subjektą apie tokio pašalinimo priežastis ir pateikia bet kokius tai pagrindžiančius turinčius reikšmės įrodymus.

5.2.Įregistruotasis subjektas pateikia atsakymą per 20 darbo dienų.

5.3.Sekretoriatas gali nuspręsti nustatyti ilgesnį terminą pateikti atsakymą, jei tam yra pagrindo atsižvelgiant į objektyvias konkretaus tyrimo aplinkybes.

5.4.Jei įregistruotasis subjektas per nustatytą terminą nepateikia atsakymo, sekretoriatas gali atitinkamą registracijos įrašą pašalinti iš viešos registro interneto svetainės, jei tai dar nepadaryta. Sekretoriatas gali nuspręsti atnaujinti registraciją, kai tik įregistruotasis subjektas pateikia atsakymą.

5.5.Jei sekretoriatui reikia daugiau informacijos ar paaiškinimų, jis gali paprašyti įregistruotojo subjekto juos pateikti pagal 5.1–5.3 punktus.

5.6.Apie pradėtą tyrimą pranešama skundo pateikėjui.

6.Galimų veiksmų nustatymas

6.1.Jei išnagrinėjęs visus turinčius reikšmės tyrimo elementus sekretoriatas prieina prie išvados, kad įregistruotasis subjektas nesilaikė Elgesio kodekso, jis gali imtis bet kokių veiksmų, kurie, jo nuomone, yra tinkami tam pažeidimui pašalinti ir (arba) jo pasekmėms ateityje sumažinti.

6.2.Tais atvejais, kai įregistruotasis subjektas bendradarbiauja siekdamas, kad tie veiksmai būtų įgyvendinti, tyrimas užbaigiamas. Sekretoriatas gali nuspręsti bendradarbiaujantiems įregistruotiesiems subjektams taikyti švelnesnes priemones arba tyrimą užbaigti netaikydamas jokios priemonės.

6.3.Tais atvejais, kai įregistruotasis subjektas veiksmus įgyvendina nepakankamai, sekretoriatas gali užbaigti tyrimą ir priimti sprendimą remdamasis turima informacija.

7.Sąžiningo ir konstruktyvaus bendradarbiavimo su sekretoriatu nebuvimas

Jei sekretoriatas mano, kad 5 skirsnyje nurodytais tyrimo etapais atitinkamas įregistruotasis subjektas nebendradarbiauja sąžiningai ir konstruktyviai, jis gali, suteikęs įregistruotajam subjektui galimybę raštu išdėstyti savo poziciją, užbaigti tyrimą ir remdamasis turima informacija konstatuoti, kad padarytas Elgesio kodekso j punkto pažeidimas, ir taikyti 10 skirsnyje nustatytas priemones.

8.Teisė būti išklausytam

Iki priimant sprendimą, kuriuo konstatuojamas Elgesio kodekso nesilaikymo atvejis, įregistruotasis subjektas turi galimybę raštu išdėstyti savo poziciją.

9.Sprendimas

9.1.Sekretoriatas užbaigia tyrimą priimdamas motyvuotą sprendimą. Sprendime nurodoma, ar Elgesio kodekso nesilaikymo atvejis nustatytas ir, jei taikytina, kokia priemonė taikoma.

9.2.Įregistruotieji subjektai informuojami apie teisę pateikti prašymą peržiūrėti sprendimą arba apie turimas teisių gynimo priemones.

9.3.Skundo pateikėjui pranešama apie skundo nagrinėjimo rezultatus.

10.Priemonės

10.1.Nustatęs Elgesio kodekso pažeidimą, sekretoriatas gali taikyti šias priemones:

a)    įregistruotajam subjektui skirti oficialų įspėjimą ir nurodyti pažeistą Elgesio kodekso nuostatą;

b) nuo 15 dienų iki 1 metų sustabdyti įregistruotojo subjekto galimybę palaikyti tarpinstitucinio susitarimo 5 straipsnyje nustatytus vienos ar kelių rūšių ryšius;

c)    nuo 15 dienų iki 2 metų pašalinti registracijos įrašą iš registro.

10.2.Spręsdamas dėl priemonės griežtumo, sekretoriatas tinkamai įvertina visas turinčias reikšmės konkrečios bylos aplinkybes ir tarpinstituciniu susitarimu siekiamus tikslus.

10.3.Įregistruotieji subjektai, kurių galimybė palaikyti vienos ar kelių rūšių ryšius sustabdyta, tokius ryšius gali palaikyti tik jei pasibaigė sustabdymo terminas ir jei jie sėkmingai pašalino priežastis, dėl kurių tokia galimybė buvo sustabdyta; taikomas ilgesnis iš šių dviejų terminų.

10.4.Iš registro pašalinti registracijos įrašai gali būti atkurti, jei pasibaigė pašalinimo terminas ir jei įregistruotasis subjektas sėkmingai pašalino priežastis, dėl kurių įrašai buvo pašalinti.

10.5.Skundo pateikėjas informuojamas apie galutinį sprendimą dėl skundo ir, kai taikytina, apie tai, kurios iš 10.1 punkte nurodytų priemonių taikytos įregistruotajam subjektui.

11.Peržiūra

11.1.Įregistruotieji subjektai, kuriems taikytos 10.1 punkte nurodytos priemonės, gali pateikti motyvuotą prašymą peržiūrėti sekretoriato sprendimą. Pasinaudoję galimybe taikyti peržiūros procedūrą, įregistruotieji subjektai gali pasinaudoti šio priedo 12 skirsnyje nurodytomis teisių gynimo priemonėmis.

11.2.Prašymas peržiūrėti sprendimą pateikiamas valdančiajai tarybai per 15 darbo dienų nuo pranešimo apie priemonę gavimo.

11.3.Prašymus peržiūrėti sprendimą nagrinėja valdančioji taryba.

11.4.Prašymas peržiūrėti sprendimą nesustabdo priemonės taikymo, jei valdančioji taryba, remdamasi motyvuotu prašymu peržiūrėti sprendimą, nenusprendžia kitaip.

11.5.Valdančioji taryba per 20 darbo dienų informuoja įregistruotąjį subjektą apie peržiūros procedūros rezultatus. Jei per tą terminą įregistruotasis subjektas nepateikia atsakymo, tai laikoma numanomu prašymo peržiūrėti sprendimą atsisakymu.

11.6.Įregistruotieji subjektai, nesutinkantys su peržiūros procedūros rezultatais, gali pasinaudoti 12 skirsnyje nurodytomis teisių gynimo priemonėmis.

12.Teisių gynimo priemonės

Įregistruotieji subjektai, nesutinkantys su valdančiosios tarybos sprendimu, gali pagal SESV 263 ir 228 straipsnius pateikti ieškinį Teisingumo Teismui arba skundą Europos ombudsmenui.

(1)

Nurodytas e. pašto adresas nebus skelbiamas.

(2)

Registracijos proceso pabaigoje įregistruotieji subjektai gali paprašyti leidimo patekti į Europos Parlamento patalpas. Asmenų, kuriems išduoti leidimai patekti į Europos Parlamento patalpas, vardai ir pavardės įtraukiami į registrą. Registracija savaime nesuteikia teisės gauti leidimo patekti į patalpas.