Briuselis, 2016 09 14

COM(2016) 604 final

2016/0283(APP)

Pasiūlymas

TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa


AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

1.PASIŪLYMO APLINKYBĖS

Pirmaisiais 2014–2020 m. laikotarpio daugiametės finansinės programos (DFP) įgyvendinimo metais Sąjunga susidūrė su beprecedenčio masto nenumatytais iššūkiais: saugumo grėsmėmis ir masiniais migracijos srautais, kilusiais dėl nestabilumo kaimyninėse šalyse.

Komunikate „2014–2020 m. daugiametės finansinės programos laikotarpio vidurio peržiūra (tikslinimas). Į rezultatus orientuotas ES biudžetas“ 1 Komisija įvertino specialių priemonių veikimą ir naudojimą per pirmuosius dvejus ar trejus DFP įgyvendinimo metus.

Siekiant mobilizuoti papildomų finansinių išteklių priemonėms, skirtoms pirmiau minėtiems iššūkiams įveikti, plačiai naudotasi visomis biudžeto galimybėmis, įskaitant perkėlimus, maržas ir specialias priemones, ir, laikantis DFP nustatytų apribojimų, papildomam finansavimui gauti sukurta naujų priemonių, tokių kaip Europos Sąjungos patikos fondai ir Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonė. Palyginti su ankstesniu laikotarpiu, specialiomis priemonėmis, nustatytomis Reglamente Nr. 1311/2013 2 (toliau – DFP reglamentas), smarkiai padidintas DFP lankstumas, todėl Sąjunga gali imtis ryžtingų veiksmų. Tačiau kadangi šie iššūkiai dar neįveikti, kyla grėsmė tolesniam Sąjungos pajėgumui greitai reaguoti į ekstremalias situacijas.

Šiomis aplinkybėmis Europos Parlamentas paragino imtis ryžtingų veiksmų, kad būtų padidintas Sąjungos biudžeto lankstumas 3 , o per neoficialias Tarybos diskusijas taip pat pabrėžta, kad būtina gerinti dabartinės DFP gebėjimą reaguoti į nenumatytus įvykius 4 .

2.TEISINIS PAGRINDAS IR PASIŪLYMO TURINYS

Šis pasiūlymas pagrįstas DFP reglamento 2 straipsniu, kuriame nustatyta, kad kartu su DFP laikotarpio vidurio peržiūra, kiek tinkama, pateikiamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo patikslinamas šis reglamentas. Nedarant poveikio sanglaudos politikos paketų patikslinimui pagal DFP reglamento 7 straipsnį 5 , tokiu patikslinimu nemažinami iš anksto paskirti nacionaliniai paketai.

Atsižvelgdama į specialių priemonių naudojimą nuo DFP laikotarpio pradžios ir į naujus iššūkius, su kuriais susidūrė ir toliau susiduria Sąjunga, Komisija siūlo iš dalies pakeisti DFP reglamentą: padidinti neatidėliotinos pagalbos rezervui (9 straipsnis) ir lankstumo priemonei (11 straipsnis) nustatytas maksimalias metines sumas ir nustatyti naują specialią priemonę dėl Europos Sąjungos krizių rezervo, finansuojamo iš panaikintų asignavimų, įsteigimo, kad Sąjunga galėtų greitai reaguoti į krizes, tokias kaip dabartinė migracijos krizė, ir didelių humanitarinių arba saugumo pasekmių turinčius įvykius. Kartu su šiuo pasiūlymu Komisija siūlo iš dalies pakeisti Tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 6 , kad būtų nustatyta naujojo krizių rezervo mobilizavimo procedūra.

Be to, siūloma panaikinti bendrosios įsipareigojimų maržos laiko ir taikymo srities apribojimus (14 straipsnis).

Siūloma išbraukti bendrosios mokėjimų maržos 2018–2020 m. metines viršutines ribas (5 straipsnio 2 dalis), kad prireikus vėlesniais DFP įgyvendinimo metais būtų galima visiškai mobilizuoti dideles 2016 ir 2017 m. nepanaudotas mokėjimų maržas ir taip užtikrinti specialų ir maksimalų lankstumą.

3.POVEIKIS BIUDŽETUI

Šis pasiūlymas neturi tiesioginio poveikio biudžetui. Specialios priemonės mobilizuojamos ir asignavimai įrašomi į metinį biudžetą taikant procedūras, nustatytas DFP reglamente, atitinkamuose pagrindiniuose teisės aktuose (žr. to reglamento 3 straipsnio 2 dalį) ir Tarpinstituciniame susitarime dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo.

2016/0283 (APP)

Pasiūlymas

TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 312 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 106a straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

laikydamasi specialios teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)specialios priemonės buvo plačiai naudojamos pirmaisiais 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos (DFP), nustatytos Tarybos reglamentu (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013 7 , įgyvendinimo metais, siekiant įveikti naujus Europos kaimyninėse šalyse kilusius iššūkius, dėl kurių Sąjungai teko skubiai imtis visapusiškų veiksmų, kad susitvarkytų su plataus masto humanitarinėmis ir saugumo pasekmėmis;

(2)aplinkybės, dėl kurių naudotasi tomis ypatingomis priemonėmis, nepasikeitė ir poreikis imtis tolesnių veiksmų išlieka, kaip matyti iš kartotinio 2017 m. biudžeto projekte numatytų maržų ir specialių priemonių naudojimo, dėl kurio sumažėja biudžeto galimybių reaguoti į tokias situacijas likusiu DFP laikotarpiu;

(3)siekiant užtikrinti specialų ir didžiausią galimą lankstumą ir pakankamas mokėjimų viršutines ribas, kad Sąjunga galėtų įvykdyti savo įsipareigojimus pagal Sutarties 323 straipsnį, būtina panaikinti 2018–2020 m. mokėjimų viršutinių ribų tikslinimo apribojimus;

(4)būtina sustiprinti neatidėliotinos pagalbos rezervą ir lankstumo priemonę ir panaikinti bendrosios įsipareigojimų maržos ir bendrosios mokėjimų maržos apribojimus, kad Sąjunga ir toliau būtų pakankamai pajėgi reaguoti į nenumatytas aplinkybes;

(5)būtina nustatyti naują specialią priemonę, kuria įsteigiamas iš panaikintų asignavimų finansuojamas Europos Sąjungos krizių rezervas, kad Sąjunga galėtų greitai reaguoti į krizes, tokias kaip dabartinė migracijos krizė, ir didelių humanitarinių arba saugumo pasekmių turinčius įvykius;

(6)todėl Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013 iš dalies keičiamas taip:

(1)3 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

(2)„2.    9–15 straipsniuose numatytos specialios priemonės užtikrina DFP lankstumą ir yra nustatomos siekiant sudaryti sąlygas sklandžiam biudžeto procedūros vykdymui. Įsipareigojimų asignavimai gali būti įtraukti į biudžetą viršijant DFP nustatytas atitinkamų išlaidų kategorijų viršutines ribas, kai reikia panaudoti neatidėliotinos pagalbos rezervo, Europos Sąjungos solidarumo fondo, lankstumo priemonės, Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo, nenumatytų atvejų rezervo, Europos Sąjungos krizių rezervo, specialios lankstumo priemonės siekiant spręsti jaunimo nedarbo problemą ir stiprinti mokslinius tyrimus ir bendrosios įsipareigojimų maržos išteklius pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2012/2002 8 , Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1309/2013 9 ir Tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 10 .“.

(3)5 straipsnio 2 dalis išbraukiama.

(4)6 straipsnio 1 dalis papildoma f punktu:

„f)apskaičiuoja panaikintus n-2 metų įsipareigojimų asignavimus, skirtinus Europos Sąjungos krizių rezervui, numatytam 13a straipsnyje.“.

(5)9 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.    Šiam rezervui skirta metinė suma yra 500 mln. EUR (2011 m. kainomis) ir ji gali būti naudojama iki n+1 metų, vadovaujantis Finansiniu reglamentu. Rezervas įtraukiamas į Sąjungos bendrąjį biudžetą kaip atidėjinys. Pirmiausia naudojama iš praėjusių metų perkelta metinės sumos dalis. Ta n metų metinės sumos dalis, nepanaudota n+1 metais, panaikinama.“.

(6)11 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.    Lankstumo priemonės paskirtis – užtikrinti galimybę atitinkamais finansiniais metais finansuoti aiškiai nurodytas išlaidas, kurių nebūtų galima finansuoti laikantis vienai arba kelioms kitoms išlaidų kategorijoms nustatytų viršutinių ribų. Lankstumo priemonei skirtos metinės sumos viršutinė riba yra 1000 mln. EUR (2011 m. kainomis).“.

(7)Įterpiamas 13a straipsnis:

„13a straipsnis

Europos Sąjungos krizių rezervas

1.    Europos Sąjungos krizių rezervo paskirtis – užtikrinti galimybę Sąjungai greitai reaguoti į krizes ir didelių humanitarinių arba saugumo pasekmių turinčius įvykius.

2.    Nedarant poveikio Finansinio reglamento [178] straipsniui, panaikinti n-2 metų įsipareigojimų asignavimai bus skiriami Europos Sąjungos krizių rezervui vykdant n metų biudžeto procedūrą. Rezervas įtraukiamas į Sąjungos bendrąjį biudžetą kaip atidėjinys. Skirta metinė suma naudojama iki n+1 metų, vadovaujantis Finansiniu reglamentu. Pirmiausia naudojama iš n metų perkelta metinės sumos dalis. Ta n metų metinės sumos dalis, nepanaudota n+1 metais, panaikinama.“.

(8)14 straipsnis pakeičiamas taip:

„14 straipsnis

Bendroji įsipareigojimų marža

1.Žemiau DFP viršutinių įsipareigojimų asignavimų ribų likusios maržos sudaro bendrąją DFP įsipareigojimų maržą, kurią galima panaudoti viršijant DFP nurodytas 2016–2020 m. viršutines ribas.

2.Kiekvienais metais, atlikdama 6 straipsnyje numatytą techninį patikslinimą, Komisija apskaičiuoja turimą sumą. Bendrąją DFP maržą arba jos dalį gali mobilizuoti Europos Parlamentas ir Taryba, vykdydami biudžeto procedūrą pagal SESV 314 straipsnį.“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje

   Tarybos vardu

   Pirmininkas

(1) COM(2016) 603, 2016 09 14.
(2) 2013 m gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).
(3)

   2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasirengimo porinkiminei 2014–2020 m. DFP peržiūrai: Parlamento indėlis prieš Komisijai pateikiant pasiūlymą (2015/2353(INI)), P8_TA-PROV(2016)0309.

(4) ES Tarybai pirmininkaujančių Nyderlandų ataskaita „Towards a forward-looking and flexible Multiannual Financial Framework“, 2016 m. gegužės 30 d. ( https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2016/05/30/voorzitterschapsverslag-over-mfk/voorzitterschapsverslag-over-mfk.pdf ).
(5) Dėl to patikslinimo žr. komunikatą „2017 m. finansinės programos techninis patikslinimas pagal BNP pokyčius ir sanglaudos politikos paketų patikslinimas“, COM(2016) 311 final, 2016 m. birželio 30 d.
(6) 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo (OL C 373, 2013 12 20, p. 1).
(7) 2013 m gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).
(8) 2002 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiantis Europos Sąjungos solidarumo fondą (OL L 311, 2002 11 14, p. 3).
(9) 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 855).
(10) 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo (OL C 373, 2013 12 20, p. 1).