Briuselis, 2016 05 26

COM(2016) 301 final

2016/0154(NLE)

Pasiūlymas

TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1387/2013, kuriuo sustabdomas autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymas tam tikriems žemės ūkio ir pramonės produktams


AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

1.PASIŪLYMO APLINKYBĖS

Pasiūlymo pagrindimas ir tikslai

Siekiant užtikrinti pakankamą ir nepertraukiamą tam tikrų prekių, kurių Sąjungoje pagaminama nepakankamai arba visai negaminama, tiekimą ir išvengti tam tikrų žemės ūkio ir pramonės produktų rinkos sutrikimų, Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1387/2013 iš dalies arba visiškai sustabdytas kai kurių autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymas.

Siekiant patenkinti ES pramonės poreikius, šis reglamentas atnaujinamas kas pusmetį. Komisija, padedama Ekonominių muitų tarifų klausimų grupės (ETKG), peržiūrėjo visus jai valstybių narių pateiktus prašymus laikinai sustabdyti autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymą.

Atlikusi šią peržiūrą, Komisija mano, kad pateisinama sustabdyti muitų taikymą kai kuriems naujiems produktams, šiuo metu neįrašytiems į Tarybos reglamento (ES) Nr. 1387/2013 priedą. Kai kurių kitų produktų aprašymo formuluotes reikia pakeisti arba jiems priskirti naujus KN ar TARIC kodus. Jei muitų tarifų taikymo tam tikriems produktams sustabdymas nebeatitinka ekonominių Sąjungos interesų, tokius produktus siūloma išbraukti.

Suderinamumas su galiojančiomis tos pačios politikos srities nuostatomis

Šiuo pasiūlymu nepažeidžiami šalių, sudariusių lengvatinės prekybos susitarimus su ES (kaip antai tų, kurioms taikoma bendroji lengvatų sistema (BLS), AKR režimas, taip pat šalių kandidačių ir potencialių šalių kandidačių), interesai.

Suderinamumas su kitomis Sąjungos politikos sritimis

Pasiūlymas suderintas su žemės ūkio, prekybos, įmonių, vystymosi ir išorės santykių politikos sritimis.

2.TEISINIS PAGRINDAS, SUBSIDIARUMO IR PROPORCINGUMO PRINCIPAI

Teisinis pagrindas

Šio pasiūlymo teisinis pagrindas yra Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 31 straipsnis.

Subsidiarumo principas (neišimtinės kompetencijos atveju)

Pasiūlymas priklauso išimtinei Sąjungos kompetencijai. Todėl subsidiarumo principas netaikomas.

Proporcingumo principas

Šiuo pasiūlymu laikomasi proporcingumo principo, kadangi šis priemonių rinkinys atitinka principus, kuriais siekiama supaprastinti užsienio prekybos vykdytojams taikomas procedūras, ir Komisijos komunikatą dėl autonominių muitų tarifo taikymo sustabdymo ir kvotų (OL C 363, 2011 12 13, p. 6). Pagal Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnio 4 dalį šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti.

Priemonės pasirinkimas

Vadovaujantis SESV sutarties 31 straipsniu, autonominių muitų tarifų taikymo sustabdymą ir kvotas, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma nustato Taryba. Todėl reglamentas yra tinkama priemonė.

3.EX-POST VERTINIMO, KONSULTACIJŲ SU SUINTERESUOTOSIOMIS ŠALIMIS IR POVEIKIO VERTINIMO REZULTATAI

Ex-post vertinimas / galiojančių teisės aktų tinkamumo patikrinimas

Visos autonominių muitų tarifo taikymo sustabdymo sistemos vertinimas buvo atliktas 2013 m. Atlikus vertinimą, prieita prie išvados, kad iš esmės pagrindas taikyti sistemą išlieka. Naudodamosi šia sistema prekes importuojančios ES įmonės gali sutaupyti nemažai lėšų. Atsižvelgiant į konkretų produktą, įmonę ir sektorių, šios sutaupytos lėšos gali užtikrinti platesnio pobūdžio naudą (tokią kaip didesnis konkurencingumas, našesni gamybos metodai, ES darbo vietų kūrimas ir išsaugojimas ir pan.).

Konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis

Šis pasiūlymas buvo įvertintas padedant ETKG, kurią sudaro visų valstybių narių ir Turkijos delegacijos. Prieš susitardama dėl šiame pasiūlyme nustatytų pokyčių, ši grupė susitiko tris kartus.

Grupė atidžiai įvertino kiekvieną (naują ar dalinio pakeitimo) prašymą. Nagrinėjant kiekvieną atvejį visų pirma atsižvelgiama į siekį užtikrinti, kad nebūtų padaryta žala ES gamintojams, ir stiprinti bei konsoliduoti ES gamybos konkurencingumą. Šis vertinimas atliktas rengiant diskusijas ETKG ir valstybėms narėms konsultuojantis su atitinkamų pramonės sektorių atstovais, asociacijomis, prekybos rūmais ir kitais suinteresuotaisiais subjektais.

Per ETKG diskusijas susitarta arba pasiektas kompromisas dėl muito taikymo visiems išvardytiems produktams sustabdymo. Galimų rimtų pavojų, kurių pasekmės būtų nepataisomos, nustatyta nebuvo.

Tiriamųjų duomenų rinkimas ir naudojimas

Netaikoma

Poveikio vertinimas

Siūlomas pakeitimas yra techninio pobūdžio ir yra susijęs tik su muitų taikymo priede išvardytiems produktams sustabdymu. Kitais atžvilgiais reglamentas yra tapatus esamam Tarybos reglamentui. Todėl šio pasiūlymo poveikio vertinimas nebuvo atliktas.

Reglamentavimo tinkamumas ir supaprastinimas

Netaikoma

Pagrindinės teisės

Pasiūlymas neturi poveikio pagrindinėms teisėms.

4.POVEIKIS BIUDŽETUI

Pasiūlymas neturi finansinio poveikio išlaidoms, bet turi finansinį poveikį įplaukoms: Nesurinkti muitai iš viso sudaro maždaug 88 mln. EUR per metus. Poveikis biudžeto tradiciniams nuosaviems ištekliams yra 66 mln. EUR per metus (75 % x 88 mln. EUR per metus). Daugiau informacijos apie pasiūlymo poveikį biudžetui pateikiama finansinėje teisės akto pasiūlymo pažymoje.

Tradiciniais nuosavais ištekliais laikomų įplaukų sumažėjimas kompensuojamas valstybių narių įnašais, pagrįstais BNP.

5.KITI ELEMENTAI

Įgyvendinimo planai ir stebėsena, vertinimas ir ataskaitų teikimo tvarka

Siūlomos priemonės yra administruojamos pagal TARIC (Europos Sąjungos integruotąjį tarifą, pranc. Tarif intégré de l’Union européenne) ir jas taiko valstybių narių muitinės administracijos.

Remiantis 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, 254 straipsniu, bus atlikti kai kurių produktų, kuriems taikomas šis Tarybos reglamentas, galutinio vartojimo patikrinimai.

Aiškinamieji dokumentai (direktyvoms)

Netaikoma

Išsamus konkrečių pasiūlymo nuostatų paaiškinimas

Netaikoma

2016/0154 (NLE)

Pasiūlymas

TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1387/2013, kuriuo sustabdomas autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymas tam tikriems žemės ūkio ir pramonės produktams

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 31 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)Sąjunga yra suinteresuota visiškai sustabdyti autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymą 140 produktų, kurie šiuo metu neįrašyti į Tarybos reglamento (ES) Nr. 1387/2013 1 priedą;

(2)Sąjunga nesuinteresuota, kad autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymo sustabdymas toliau galiotų 6 produktams, įrašytiems į Reglamento (ES) Nr. 1387/2013 priedą;

(3)būtina pakeisti į Reglamento (ES) Nr. 1387/2013 priedą įrašytiems 46 produktams, kurių muitų taikymas sustabdytas, nustatytas sąlygas, kad būtų atsižvelgta į techninius produktų patobulinimus, ekonomines rinkos tendencijas ir tolesnį klasifikacijos tikrinimą arba kad būtų atliktos lingvistinės pataisos. Sąlygos keičiamos pagal produkto aprašymo, klasifikacijos, muito normų ar galutinio vartojimo reikalavimų pakeitimus. Produktai, kurių muitų taikymas sustabdytas ir kurių atžvilgiu būtina atlikti pakeitimus, turėtų būti išbraukti iš Reglamento (ES) Nr. 1387/2013 priede pateikto produktų, kurių muitų taikymas sustabdytas, sąrašo ir į jį turėtų būti įtraukti produktai, kurių atžvilgiu atlikti pakeitimai;

(4)siekiant aiškumo, Reglamento (ES) Nr. 1387/2013 priede pateiktą išnašą, kurioje nurodoma naujai įvesta priemonė arba priemonė, kurios sąlygos iš dalies pakeistos, reikėtų išbraukti, o šiuo reglamentu pakeistus įrašus reikėtų pažymėti žvaigždute;

(5)todėl Reglamentas (ES) Nr. 1387/2013 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(6)kadangi šiame reglamente numatyti su muitų taikymo atitinkamiems produktams sustabdymu susiję pakeitimai turi būti taikomi nuo 2016 m. liepos 1 d., šis reglamentas turėtų įsigalioti skubos tvarka,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1387/2013 priedas iš dalies keičiamas taip:

1) laikantis Reglamento (ES) Nr. 1387/2013 priedo lentelės pirmoje skiltyje nurodytos KN kodų sekos, įterpiamos šio reglamento I priede išvardytiems produktams skirtos eilutės;

2) produktams, kurių KN ir TARIC kodai yra nurodyti šio reglamento II priede, skirtos eilutės išbraukiamos;

3) Reglamento (ES) Nr. 1387/2013 priede pateikta septinta (7) išnaša „Naujai įvesta priemonė arba priemonė, kurios sąlygos iš dalies pakeistos“ išbraukiama.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2016 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje

   Tarybos vardu

   Pirmininkas

FINANSINĖ TEISĖS AKTO PASIŪLYMO PAŽYMA

1.PASIŪLYMO PAVADINIMAS

Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1387/2013, kuriuo sustabdomas autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymas tam tikriems žemės ūkio ir pramonės produktams

2.BIUDŽETO EILUTĖS

Skyrius ir straipsnis: 12 skyriaus 120 straipsnis

2016 metams biudžete numatyta suma: 18 465 300 000 EUR (2016 m. biudžetas)

3.FINANSINIS POVEIKIS

   Pasiūlymas neturi finansinio poveikio

X    Pasiūlymas neturi finansinio poveikio išlaidoms, bet turi tokį finansinį poveikį pajamoms:

(mln. EUR, dešimtųjų tikslumu 2 )

Biudžeto eilutė

Įplaukos 3

6 mėnesių laikotarpis, prasidedantis mmmm mm dd

[Metai: 2/2016]

120 straipsnis

Poveikis nuosaviems ištekliams

2016 07 01

-33

Padėtis pradėjus taikyti priemonę

[2017–2020 m.]

120 straipsnis

- 66 per metus

4.KOVOS SU SUKČIAVIMU PRIEMONĖS

Remiantis 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, 254 straipsniu, bus atlikti kai kurių produktų, kuriems taikomas šis Tarybos reglamentas, galutinio vartojimo patikrinimai.

5.KITOS PASTABOS

Šiame pasiūlyme pateikti galiojančio reglamento daliniai priedo pakeitimai, kuriuos būtina atlikti siekiant atsižvelgti į:

1. pateiktus ir patvirtintus naujus prašymus sustabdyti muitų taikymą;

2. techninius produktų patobulinimus ir ekonomines rinkos tendencijas, dėl kurių panaikinamas galiojantis muitų taikymo tam tikriems produktams sustabdymas.

Papildymas

Be produktų, kurių aprašymai arba kodai keičiami, šiame priede nurodoma 140 naujų produktų. Dėl muitų taikymo šiems produktams sustabdymo nesurinkti muitai, apskaičiuoti remiantis prašymus pateikusių valstybių narių prognozėmis 2015–2019 m. laikotarpiui, sudaro 55,8 mln. EUR per metus.

Tačiau, remiantis ankstesnių metų statistiniais duomenimis, šią sumą reikėtų padidinti taikant 1,8 dydžio vidutinį koeficientą, siekiant atsižvelgti į importą į kitas valstybes nares, kuriose sustabdomas tų pačių muitų taikymas. Tai reiškia, jog dėl nesurinktų muitų įplaukos sumažės apie 100,4 mln. EUR per metus.

Produktų išbraukimas

6 produktams vėl pradėti taikyti muitai, todėl jie išbraukti iš šio priedo. Tai reiškia, kad ištekliai padidės 12,4 mln. EUR (remiantis 2015 m. statistiniais duomenimis).

Numatomos šios priemonės išlaidos

Remiantis pirmiau išdėstyta informacija, dėl šio reglamento taikymo prarastos įplaukos 2016 07 01–2020 12 31 laikotarpiu gali siekti 100,4 – 12,4 = 88 mln. EUR (bendra suma, į kurią įskaičiuotos surinkimo išlaidos) x 0,75 = 66 mln. EUR.

Tradiciniais nuosavais ištekliais laikomų įplaukų sumažėjimas kompensuojamas valstybių narių įnašais, pagrįstais BNP.

(1) 2013 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1387/2013, kuriuo sustabdomas autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymas tam tikriems žemės ūkio ir pramonės produktams ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1344/2011 (OL L 354, 2013 12 28, p. 201).
(2) Metinė suma turi būti įvertis, apskaičiuotas pagal 5 skirsnyje pateiktą formulę, o prie sumos turi būti nurodoma išnaša, pvz., „pagal sutartą formulę apskaičiuota orientacinė suma“. Pirmaisiais metais metinė suma paprastai mokama netaikant sumažinimo ar pro rata principo.
(3) Tradiciniai nuosavi ištekliai (žemės ūkio muitai, cukraus mokesčiai, muitai) turi būti nurodomi grynosiomis sumomis, t. y. iš bendros sumos atskaičius 25 % surinkimo išlaidų.

Briuselis, 2016 05 26

COM(2016) 301 final

PRIEDAI

prie

pasiūlymo dėl TARYBOS REGLAMENTO

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1387/2013, kuriuo sustabdomas autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymas tam tikriems žemės ūkio ir pramonės produktams


I PRIEDAS

KN kodas

TARIC

Aprašymas

Autonominio muito tarifas

Papildomas matavimo vienetas

Numatytos privalomos priežiūros

ex 1512 19 10

10

Rafinuotas dygminų aliejus (Safloröl, CAS RN 8001-23-8), skirtas gaminti

 (1)

0 %

-

2020 12 31

*ex 2008 99 91

20

Saldieji duoniai (Eleocharis dulcis arba Eleocharis tuberosa) lukštenti, plauti, blanširuoti, atvėsinti ir pavieniui greitai užšaldyti, skirti naudoti maisto pramonės produktams gaminti kitaip apdorojant negu tik paprastai perpakuojant

 (2)(1)

0 % (3)

-

2020 12 31

*ex 2009 89 99

96

Kokosų vanduo

 (2)

0 %

-

2016 12 31

*ex 2106 10 20

30

Sojos baltymų izoliato preparatas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 6,6 %, bet ne daugiau kaip 8,6 % masės kalcio fosfato

0 %

-

2018 12 31

*ex 2805 19 90

20

Ličio metalas, kurio grynumas ne mažesnis kaip 98,8 % masės (CAS RN 7439-93-2)

0 %

-

2017 12 31

ex 2811 22 00

70

Amorfinis silicio dioksidas (CAS RN 60676-86-0)

0 %

-

2020 12 31

ex 2818 30 00

20

Aliuminio hidroksidas (CAS RN 21645-51-2)

0 %

-

2020 12 31

ex 2825 50 00

30

Vario (II) oksidas (CAS RN 1317-38-0), kurio dalelių dydis yra ne didesnis kaip 100 nm

0 %

-

2020 12 31

*ex 2836 99 17

30

Cirkonio (IV) bazinis karbonatas (CAS RN 57219-64-4arba 37356-18-6), kurio grynumas ne mažesnis kaip 96 % masės

0 %

-

2018 12 31

*ex 2903 39 29

10

1H-perfluorheksanas (CAS RN 355-37-3)

0 %

-

2018 12 31

ex 2906 29 00

40

2-Brom-5-jod-benzenmetanolis (CAS RN 946525-30-0)

0 %

-

2020 12 31

ex 2908 19 00

40

3,4,5-Trifluorfenolis (CAS RN 99627-05-1)

0 %

-

2020 12 31

ex 2908 19 00

50

4-Fluorfenolis (CAS RN 371-41-5)

0 %

-

2020 12 31

ex 2909 30 90

50

1-Etoksi-2,3-difluorbenzenas (CAS RN 121219-07-6)

0 %

-

2020 12 31

ex 2909 30 90

60

1-Butoksi-2,3-difluorbenzenas (CAS RN 136239-66-2)

0 %

-

2020 12 31

ex 2909 49 80

10

1-Propoksipropan-2-olis (CAS RN 1569-01-3)

0 %

-

2020 12 31

ex 2911 00 00

10

Etoksi-2,2-difluoretanolis (CAS RN 148992-43-2)

0 %

-

2020 12 31

ex 2914 50 00

75

7-Hidroksi-3,4-dihidro-1(2H)-naftalenonas (CAS RN 22009-38-7)

0 %

-

2020 12 31

ex 2915 90 70

65

2-Etil-2-metil butano rūgštis (CAS RN 19889-37-3)

0 %

-

2020 12 31

ex 2916 14 00

30

Alilmetakrilatas (CAS RN 96-05-9) ir jo izomerai, kurių grynumas ne mažesnis kaip 98 % masės ir kurių sudėtyje yra bent:

 (1)

0 %

-

2020 12 31

*ex 2916 39 90

20

3,5-Dichlorbenzoilchloridai (CAS RN 2905-62-6)

0 %

-

2018 12 31

ex 2916 39 90

41

4-Brom-2,6-difluorbenzoilchloridas (CAS RN 497181-19-8)

0 %

-

2020 12 31

ex 2916 39 90

51

3-Chlor-2-fluorbenzenkarboksirūgštis (CAS RN 161957-55-7)

0 %

-

2020 12 31

ex 2916 39 90

61

2-Fenilbutano rūgštis (CAS RN 90-27-7)

0 %

-

2020 12 31

ex 2917 39 95

25

Naftalen-1,8-dikarboksilo anhidridas (CAS RN 81-84-5)

0 %

-

2020 12 31

ex 2917 39 95

35

1-Metil-2-nitrotereftalatas (CAS RN 35092-89-8)

0 %

-

2020 12 31

ex 2918 99 90

13

3-Metoksi-2-metilbenzoilchloridas (CAS RN 24487-91-0)

0 %

-

2020 12 31

ex 2918 99 90

18

Etil 2-hidroksi-2-(4-fenoksifenil)propanoatas (CAS RN 132584-17-9)

0 %

-

2020 12 31

ex 2921 49 00

60

2,6-Diizopropilanilinas (CAS RN 24544-04-5)

0 %

-

2020 12 31

ex 2922 19 85

35

2-[2-(Dimetilamin)etoksi]etanolis (CAS RN 1704-62-7)

0 %

-

2020 12 31

*ex 2922 29 00

63

Aklonifenas (ISO) (CAS RN 74070-46-5), kurio grynumas yra ne mažesnis kaip 97 % masės

0 %

-

2020 12 31

ex 2922 39 00

25

3-(Dimetilamin)-1-(1-naftalenil)-1-propanon)hidrochloridas (CAS RN 5409-58-5)

0 %

-

2020 12 31

ex 2922 39 00

35

5-Chlor-2-(metilamino)benzofenonas (CAS RN 1022-13-5)

0 %

-

2020 12 31

ex 2922 49 85

30

Vandeninis tirpalas, kurio ne mažiau kaip 40 % masės sudaro natrio metilaminacetatas (CAS RN 4316-73-8)

0 %

-

2020 12 31

ex 2924 29 98

61

(S)-1-Feniletanamino (S)-2-(((1R,2R)-2-alilciklopropoksi)karbonilamino)-3,3-dimetilbutanoatas (CUS 0143288-8)

0 %

-

2020 12 31

ex 2924 29 98

62

2-Chlorbenzamidas (CAS RN 609-66-5)

0 %

-

2020 12 31

ex 2924 29 98

64

N-(3',4'-dichlor-5-fluor[1,1’-bifenil]-2-il)-acetamidas (CAS RN 877179-03-8)

0 %

-

2020 12 31

ex 2926 90 95

14

Cianacto rūgštis (CAS RN 372-09-8)

0 %

-

2020 12 31

ex 2926 90 95

17

Cipermetrinas (ISO) ir jo stereoizomerai (CAS RN 52315-07-8), kurių grynumas ne mažesnis kaip 90 % masės

0 %

-

2020 12 31

ex 2928 00 90

23

Metobromuronas (ISO) (CAS RN 3060-89-7), kurio grynumas yra ne mažesnis kaip 98 % masės

0 %

-

2020 12 31

ex 2930 90 99

19

N-(2-Metilsulfinil-1,1-dimetil-etil)-N'-{2-metil-4-[1,2,2,2-tetrafluor-1-(trifluormetil)etil]fenil}ftalamidas (CAS RN 371771-07-2)

0 %

-

2020 12 31

ex 2930 90 99

22

Tembotrionas (ISO) (CAS RN 335104-84-2), kurio grynumas yra ne mažesnis kaip 94,5 % masės

0 %

-

2020 12 31

ex 2930 90 99

26

Folpetas (ISO)(CAS RN 133-07-3), kurio grynumas yra ne mažesnis kaip 97,5 % masės

0 %

-

2020 12 31

ex 2931 90 80

60

4-Chlor-2-fluor-3-metoksifenilborono rūgštis (CAS RN 944129-07-1)

0 %

-

2020 12 31

ex 2931 90 80

63

Chloretenildimetilsilanas (CAS RN 1719-58-0)

0 %

-

2020 12 31

ex 2931 90 80

65

Bis(4-tret-butilfenil)jodonio heksafluorfosfatas (CAS RN 61358-25-6)

0 %

-

2020 12 31

ex 2931 90 80

67

Dimetilalavo dioleatas (CAS RN 3865-34-7)

0 %

-

2020 12 31

ex 2931 90 80

70

(4-Propilfenil)borono rūgštis (CAS RN 134150-01-9)

0 %

-

2020 12 31

ex 2932 19 00

20

Tetrahidrofuranboranas (CAS RN 14044-65-6)

0 %

-

2020 12 31

ex 2932 99 00

65

4,4-Dimetil-3,5,8-trioksabiciklo[5,1,0]oktanas (CAS RN 57280-22-5)

0 %

-

2020 12 31

ex 2933 21 00

55

1-Aminohidantoino hidrochloridas (CAS RN 2827-56-7)

0 %

-

2020 12 31

ex 2933 29 90

65

(S)-tret-Butil 2-(5-brom-1H-imidazol-2-il)pirolidin-1-karboksilatas (CAS RN 1007882-59-8)

0 %

-

2020 12 31

ex 2933 39 99

13

Metil (1S,3S,4R)-2-[(1R)-1-feniletil]-2-azabiciklo[2.2.1]hept-5-en-3-karboksilatas (CAS RN 130194-96-6)

0 %

-

2020 12 31

ex 2933 39 99

14

N,4-Dimetil-1-(fenilmetil)- 3-piperidinamino hidrochloridas (1:2) (CAS RN 1228879-37-5)

0 %

-

2020 12 31

ex 2933 39 99

16

Metil (2S,5R)-5-[(benziloksi)amino]piperidin-2-karboksilato dihidrochloridas (CAS RN 1501976-34-6)

0 %

-

2020 12 31

ex 2933 39 99

17

3,5-Dimetilpiridinas (CAS RN 591-22-0)

0 %

-

2020 12 31

ex 2933 39 99

19

Metilnikotinatas (INNM) (CAS RN 93-60-7)

0 %

-

2020 12 31

ex 2933 39 99

23

2-Chlor-3-cianpiridinas (CAS RN 6602-54-6)

0 %

-

2020 12 31

ex 2933 39 99

26

2-[4-(Hidrazinilmetil)fenil]-piridino dihidrochloridas (CAS RN 1802485-62-6)

0 %

-

2020 12 31

ex 2933 49 10

50

1-Ciklopropil-6,7,8-trifluor-1,4-dihidro-4-okso-3- chinolinkarboksirūgštis (CAS RN 94695-52-0)

0 %

-

2020 12 31

ex 2933 59 95

18

1-Metil-3-fenilpiperazinas (CAS RN 5271-27-2)

0 %

-

2020 12 31

ex 2933 59 95

21

N-(2-okso-1,2-dihidropirimidin-4-il)benzamidas (CAS RN 26661-13-2)

0 %

-

2020 12 31

ex 2933 69 80

13

Metribuzinas (ISO) (CAS RN 21087-64-9), kurio grynumas yra ne mažesnis kaip 93 % masės

0 %

-

2020 12 31

ex 2933 69 80

17

Benzoguanaminas (CAS RN 91-76-9)

0 %

-

2020 12 31

ex 2933 99 80

16

Piridatas (ISO)(CAS RN 55512-33-9), kurio grynumas yra ne mažesnis kaip 90 % masės

0 %

-

2020 12 31

ex 2933 99 80

17

Etilkarfentrazonas (ISO) (CAS RN 128639-02-1), kurio grynumas yra ne mažesnis kaip 93 % masės

0 %

-

2020 12 31

ex 2933 99 80

21

1-(Bis(dimetilamino)metilen)-1H-[1,2,3]triazol[4,5-b]piridinio 3-oksido heksafluorfosfatas(V) (CAS RN 148893-10-1)

0 %

-

2020 12 31

ex 2933 99 80

26

(2S,3S,4R)-Metil 4-(3-(1,1-difluorbut-3-enil)-7-metoksichinoksalin-2-iloksi)-3-etilpirolidin-2-karboksilato 4-metilbenzensulfonatas (CUS 0143289-9)

0 %

-

2020 12 31

ex 2933 99 80

29

3-[3-(4-Fluorfenil)-1-(1-metiletil)-1H-indol-2-il]-(E)-2-propenalis (CAS RN 93957-50-7)

0 %

-

2020 12 31

ex 2933 99 80

31

Triadimenolis (ISO) (CAS RN 55219-65-3), kurio grynumas yra ne mažesnis kaip 97 % masės

0 %

-

2020 12 31

ex 2934 99 90

36

Oksadiazonas (ISO) (CAS RN 19666-30-9) kurio grynumas yra ne mažesnis kaip 95 % masės

0 %

-

2020 12 31

ex 2934 99 90

38

Klomazonas (ISO)(CAS RN 81777-89-1), kurio grynumas yra ne mažesnis kaip 96 % masės

0 %

-

2020 12 31

ex 2934 99 90

39

4-(Oksiran-2-ilmetoksi)-9H-karbazolas (CAS RN 51997-51-4)

0 %

-

2020 12 31

ex 2934 99 90

41

11-[4-(2-Chlor-etil)-1-piperazinil]dibenzo(b,f)(1,4) tiazepinas (CAS RN 352232-17-8)

0 %

-

2020 12 31

ex 2934 99 90

42

1-(Morfolin-4-il)prop-2-en-1-onas (CAS RN 5117-12-4)

0 %

-

2019 12 31

ex 2934 99 90

44

Propikonazolas (ISO) (CAS RN 60207-90-1), kurio grynumas yra ne mažesnis kaip 92 % masės

0 %

-

2020 12 31

ex 2935 00 90

52

(1R,2R)-1-Amino-2-(difluormetil)-N-(1-metilciklopropilsulfonil) ciklopropankarboksamido hidrochloridas (CUS  0143290-2)

 (4)

0 %

-

2020 12 31

ex 2935 00 90

54

Natrio propoksikarbazonas (ISO) (CAS RN 181274-15-7), kurio grynumas yra ne mažesnis kaip 95 % masės

0 %

-

2020 12 31

ex 2935 00 90

56

N-(p-Toluensulfonil)-N'-(3-(p-toluensulfoniloksi)fenil)karbamidas (CAS RN 232938-43-1)

0 %

-

2020 12 31

ex 2935 00 90

57

N-{2-[(fenilkarbamoil)amino]fenil}benzensulfonamidas (CAS RN 215917-77-4)

0 %

-

2020 12 31

ex 2935 00 90

58

1-Metilciklopropan-1-sulfonamidas (CAS RN 669008-26-8)

0 %

-

2020 12 31

*ex 2935 00 90

59

Flazasulfuronas (ISO)(CAS RN 104040-78-0), kurio grynumas ne mažesnis kaip 94 % masės

0 %

-

2020 12 31

*ex 3201 90 90

ex 3202 90 00

40

10

Acacia mearnsii ekstrakto, amonio chlorido ir formaldehido reakcijos produktas (CAS RN 85029-52-3)

0 %

-

2020 12 31

ex 3204 17 00

16

Dažiklis C.I. Pigment Red 49:2 (CAS RN 1103-39-5) ir jo pagrindu pagaminti preparatai, kurių sudėtyje dažiklis C.I. Pigment Red 49:2 sudaro ne mažiau kaip 60 % masės

0 %

-

2020 12 31

*ex 3212 10 00

ex 7607 20 90

ex 7616 99 90

10

30

25

Metalizuota plėvelė:

0 %

-

2019 12 31

ex 3507 90 90

20

Kreatino amidinhidrolazė (CAS RN 37340-58-2)

0 %

-

2020 12 31

*ex 3701 30 00

30

Iškiliaspaudės plokštė, tokia kaip naudojama laikraščiams spausdinti, sudaryta iš metalinio pagrindo, padengto ne mažesnio kaip 0,15 mm, bet ne didesnio kaip 0,8 mm storio fotopolimero sluoksniu, nepadengta nuplėšiama plėvele, kurios bendras storis ne didesnis kaip 1 mm

0 %

-

2018 12 31

ex 3802 10 00

10

Aktyvintosios anglies ir polietileno mišinys, miltelių pavidalo

0 %

-

2020 12 31

ex 3808 92 30

10

Mankozebas (ISO) (CAS RN 8018-01-7), importuojamas tiesiogiai supakuotas į pakuotes, kurių masė ne mažesnė kaip 500 kg

 (2)

0 %

-

2020 12 31

ex 3811 21 00

12

Dispergentas, kurio sudėtyje yra:

skirtas tepalinių alyvų priedų mišiniams gaminti

 (1)

0 %

-

2020 12 31

ex 3811 21 00

14

Dispergentas, kurio sudėtyje yra:

skirtas tepalinių alyvų priedų mišiniams gaminti

 (1)

0 %

-

2020 12 31

ex 3811 21 00

16

Ploviklis, kurio sudėtyje yra:

skirtas tepalinių alyvų priedų mišiniams gaminti

 (1)

0 %

-

2020 12 31

ex 3811 21 00

18

Ploviklis, kurios sudėtyje yra:

skirtas tepalinių alyvų priedų mišiniams gaminti

 (1)

0 %

-

2020 12 31

ex 3824 90 92

21

2-Chlor-5-(chlormetil)-piridino (CAS RN 70258-18-3) tirpalas toluene

0 %

-

2020 12 31

ex 3824 90 92

22

Vandeninis tirpalas, kurio sudėtyje yra:

0 %

-

2020 12 31

ex 3824 90 92

23

Butilfosfato titano(IV) kompleksai (CAS RN 109037-78-7), ištirpinti etanolyje ir propan-2-olyje

0 %

-

2020 12 31

*ex 3901 10 10

40

Linijinis mažo tankio polietilenas (LLDPE) (CAS RN 9002-88-4), miltelių pavidalo, kurio:

0 %

2018 12 31

ex 3901 90 90

53

Etileno ir akrilo rūgšties kopolimeras (CAS RN 9010-77-9), kuriame:

0 %

2020 12 31

ex 3901 90 90

57

Okteno linijinis mažo tankio polietilenas (LLDPE), granulių pavidalo, naudojamas koekstruzijos būdu gaminti plėveles, skirtas lanksčiam maisto produktų pakavimui, kurio:

0 %

2020 12 31

ex 3901 90 90

63

Okteno linijinis mažo tankio polietilenas (LLDPE), pagamintas Ziegler- Natta kataliziniu metodu, granulių pavidalo, kurio:

skirtas koekstruzijos būdu gaminti plėveles, skirtes lanksčiam maisto produktų pakavimui

 (1)

0 %

2020 12 31

*ex 3901 90 90

65

Linijinis mažo tankio polietilenas (LLDPE) (CAS RN 9002-88-4), miltelių pavidalo, kurio:

0 %

2018 12 31

*ex 3901 90 90

67

Kopolimeras, pagamintas vien tik iš etileno ir metakrilo rūgšties monomerų, kurio sudėtyje metakrilo rūgštis sudaro ne mažiau kaip 11 % masės

0 %

-

2020 12 31

ex 3903 90 90

46

Granulių pavidalo kopolimeras, kurio sudėtyje yra:

0 %

2020 12 31

ex 3903 90 90

70

Granulių pavidalo kopolimeras, kurio sudėtyje yra:

0 %

2020 12 31

ex 3907 10 00

10

Trioksano ir oksirano kopolimero ir politetrafluoretileno mišinys

0 %

-

2020 12 31

ex 3907 10 00

20

Polioksimetilenas su acetilo galinėmis grupėmis, kurio sudėtyje yra polidimetilsiloksano ir tereftalio rūgšties ir 1,4-fenildiamino kopolimero pluoštų

0 %

-

2020 12 31

ex 3907 30 00

15

Epoksidinė derva be halogenų,

naudojama gaminant Preprego lakštus arba ritinius, kurie naudojami spausdintinėms grandinėms gaminti

 (1)

0 %

-

2020 12 31

ex 3907 30 00

25

Epoksidinė derva,

0 %

-

2020 12 31

*ex 3907 40 00

35

α-fenoksikarbonil-ω-fenoksipoli[oksi(2,6-dibrom-1,4-fenilen)izopropiliden (3,5-dibrom-1,4-fenilen)oksikarbonilas](CAS RN 94334-64-2)

0 %

-

2018 12 31

ex 3910 00 00

15

Dimetil, metil(propil(polipropileno oksido)) siloksanas (CAS RN 68957-00-6) su galinėmis trimetilsiloksi grupėmis

0 %

-

2020 12 31

ex 3919 10 80

63

Atspindinčioji plėvelė, sudaryta iš:

0 %

-

2020 12 31

*ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

73

50

Lipnus atspindintysis lakštas, suskirstytas arba nesuskirstytas segmentais:

0 %

-

2018 12 31

ex 3919 90 00

52

Balta poliolefino juostelė, kurią iš eilės sudaro:

0 %

-

2020 12 31

*ex 3919 90 00

54

Poli(vinilchlorido) plėvelė, iš vienos pusės padengta arba nepadengta polimero sluoksniu,

0 %

-

2019 12 31

*ex 3920 20 29

60

Vienašės orientacijos plėvelė, kurios bendras storis ne didesnis kaip 75 µm, sudaryta iš trijų arba keturių sluoksnių, iš kurių kiekvienas sudarytas iš polipropileno ir polietileno mišinio, su viduriniu sluoksniu, kurio sudėtyje yra arba nėra titano dioksido ir kurios:

kaip nustatyta taikant bandymo metodą ASTM D882/ISO 527-3

0 %

-

2018 12 31

*ex 3920 20 29

70

Vienašės orientacijos plėvelė, sudaryta iš trijų sluoksnių, iš kurių kiekvienas sudarytas iš polipropileno ir etileno-vinilacetato kopolimero mišinio, kurios vidurinio sluoksnio sudėtyje yra arba nėra titano dioksido ir kurios:

0 %

-

2019 12 31

*ex 3920 99 59

65

Plėvelė iš šaltame vandenyje tirpaus vinilo alkoholio kopolimero, kurios storis ne mažesnis kaip 34 µm, bet ne didesnis kaip 90 µm, tempiamasis stipris ne mažesnis kaip 20 MPa, bet ne didesnis kaip 55 MPa, nutraukiamasis pailgėjimas ne mažesnis kaip 250 %, bet ne didesnis kaip 900 %

0 %

-

2018 12 31

ex 3921 19 00

40

Skaidri mikroakyta akrilo rūgštimi skiepyto polietileno plėvelė ritiniais, kurios:

naudojama šarminių baterijų skyrikliams gaminti

0 %

-

2020 12 31

ex 3921 90 55

50

Stiklo pluoštu sustiprinti lakštai iš reaktyvios halogenų neturinčios epoksidinės dervos su kietikliu, priedais ir neorganiniais užpildais, skirti puslaidininkių sistemoms apgaubti

 (1)

0 %

2020 12 31

ex 4016 93 00

20

Stačiakampio formos tarpiklis iš vulkanizuotos gumos (etileno-propileno-dieno monomerų), su leidžiamu ne didesniu kaip 0,25 mm medžiagos nuotekiu per formos plyšįir kurio:

0 %

-

2020 12 31

ex 4104 41 51

10

„Krasto“ būdu išdirbtos zebu rūšies arba zebu hibridų gyvūnų odos, kurių vienos paviršiaus plotas yra didesnis kaip 2,6 m2 ir kuriose yra ne mažesnė kaip 450 cm2 dydžio, bet ne didesnė kaip 2850 cm2 dydžio skylė (kupros vietoje), skirtas autotransporto priemonių sėdynių apmušalų žaliavai gaminti

 (1)

0 %

-

2020 12 31

ex 5403 39 00

10

Biologiškai skaidus (norma EN 14995) vienagijis ne didesnio kaip 33 deciteksų ilginio tankio siūlas, kurio mažiausiai 98 % masės sudaro polilaktidas (PLA), skirtas maisto pramonėje naudojamiems filtravimo audiniams gaminti

 (1)

0 %

-

2020 12 31

*ex 6804 21 00

20

Diskai

0 %

p/st

2019 12 31

*ex 6813 89 00

20

Frikcinė medžiaga, kurios storis mažesnis kaip 20 mm, nesumontuota, skirta frikciniams komponentams gaminti

 (1)

0 %

-

2018 12 31

ex 7009 10 00

40

Elektrochrominis savaime tamsėjantis salono galinio vaizdo veidrodėlis, kurį sudaro:

skirtas 87 skirsniui priskiriamoms autotransporto priemonėms gaminti

 (1)

0 %

-

2020 12 31

ex 8108 20 00

40

Titano lydinio luitas,

ir kurio sudėtyje yra:

0 %

-

2020 12 31

ex 8108 20 00

50

Titano lydinio luitas,

ir kurio sudėtyje yra šių elementų pagal masę:

0 %

-

2020 12 31

ex 8108 20 00

60

Titano lydinio luitas,

ir kurio sudėtyje yra:

0 %

-

2020 12 31

ex 8113 00 90

20

Kubo formos tarpiklis, pagamintas iš aliuminio silicio karbido (AlSiC) kompozito, naudojamas IGBT moduliuose

0 %

-

2020 12 31

ex 8302 20 00

20

Ratukai, kurių

0 %

p/st

2020 12 31

*ex 8407 90 10

10

Keturtakčiai benzininiai varikliai, kurių cilindrų darbinis tūris ne didesnis kaip 250 cm³, skirti 8432, 8433, 8436 arba 8508 pozicijoms priskiriamai sodo įrangai gaminti

 (1)

0 %

-

2016 12 31

*ex 8408 90 43

ex 8408 90 45

ex 8408 90 47

40

30

50

Keturių cilindrų keturtaktis skysčiu aušinamas slėginio uždegimo vidaus degimo variklis, kurio 

naudojamas 8427 pozicijai priskiriamoms transporto priemonėms gaminti

 (1)

0 %

-

2017 12 31

ex 8415 90 00

30

Aliumininis lankiniu būdu suvirintas kilnojamasis rinktuvas-džiovintuvas su jungčių bloku, turintis poliamido ir keramikos elementų, kurio:

naudojamas automobilių oro kondicionavimo sistemose

0 %

p/st

2020 12 31

ex 8415 90 00

40

Liepsna sulituotas aliuminio blokas su štampuotomis lenktomis jungtimis, naudojamas automobilių oro kondicionavimo sistemose

0 %

p/st

2020 12 31

ex 8415 90 00

50

Aliumininis lankiniu būdu suvirintas kilnojamasis rinktuvas-džiovintuvas, turintis poliamido ir keramikos elementų, kurio:

naudojamas automobilių oro kondicionavimo sistemose

0 %

p/st

2020 12 31

ex 8436 99 00

10

Detalė, kurią sudaro:

ir kurioje yra arba nėra:

skirta sodo atliekų smulkintuvams gaminti

 (1)

0 %

p/st

2020 12 31

*ex 8479 89 97

15

Biologinių vaistų ląstelių kultūrų bioreaktorius,

0 %

p/st

2019 12 31

*ex 8482 10 10

ex 8482 10 90

30

20

Rutuliniai guoliai:

skirti vairo sistemų variklių diržinėms pavaroms, elektrinių vairo stiprintuvų sistemoms arba vairo pavaroms gaminti

 (1)

0 %

p/st

2019 12 31

ex 8501 10 10

20

Sinchroninis indaplovės variklis su vandens srauto reguliavimo mechanizmu, kurio:

0 %

-

2020 12 31

ex 8501 10 99

55

Elektrinio turbokompresoriaus paleidiklis:

0 %

-

2020 12 31

ex 8501 10 99

57

Nuolatinės srovės variklis:

0 %

-

2020 12 31

ex 8501 31 00

ex 8501 32 00

35

70

Paruoštas automobiliuose naudoti bekontaktis nuolatinio žadinimo nuolatinės srovės variklis, kurio:

0 %

-

2020 12 31

*ex 8501 32 00

ex 8501 33 00

60

15

Traukos variklis, kurio:

skirtas elektra varomoms transporto priemonėms gaminti

 (1)

0 %

-

2019 12 31

ex 8505 11 00

ex 8505 19 90

55

40

Samario ir kobalto lydinio plokštieji strypai, kurių

skirti po įmagnetinimo tapti nuolatiniais magnetais, naudojami automobilių paleidikliuose ir įtaisuose, didinančiuose elektra varomų automobilių nuvažiuojamą atstumą

0 %

p/st

2020 12 31

ex 8506 50 10

10

Cilindro formos ličio galvaniniai elementai, kurių:

skirti nuotolinio matavimo ir medicinos prietaisams, elektroniniams skaitikliams, nuotolinio valdymo pultams gaminti

 (1)

0 %

-

2020 12 31

*ex 8507 10 20

30

Rūgštiniai švino akumuliatoriai arba moduliai, kurių:

skirti prekėms, priskiriamoms 8711 pozicijai, gaminti

 (1)

0 %

-

2018 12 31

*ex 8507 60 00

71

Įkraunamos ličio jonų baterijos, kurių:

0 %

-

2017 12 31

*ex 8508 70 00

ex 8537 10 99

10

96

Spausdintinė plokštė be korpuso, skirta įjungti ir valdyti dulkių siurblių šepečius, kurie varomi ne didesnės kaip 300W galios variklio

0 %

p/st

2020 12 31

ex 8512 20 00

30

Apšvietimo modulis, sudarytas bent iš:

aliuminio korpuse su šilumos sklaidytuvu, pritaisytas prie laikiklio su vykdikliu

0 %

p/st

2020 12 31

*ex 8512 20 00

40

Rūko žibintai galvanizuotu vidiniu paviršiumi, sudaryti iš:

skirti 87 skirsniui priskiriamoms prekėms gaminti

 (1)

0 %

p/st

2019 12 31

ex 8512 30 90

20

Parkavimo jutiklių sistemos garsinio signalo įtaisas plastikiniame korpuse, kuris veikia pjezomechaniniu principu ir kurį sudaro:

naudojamas 87 skirsniui priskiriamoms prekėms gaminti

0 %

p/st

2020 12 31

ex 8518 90 00

60

Garso kolonėlės magnetinės sistemos viršutinė plokštė iš vientisai išspausto, štampuoto ir padengto plieno, disko formos, kurios viduryje yra skylė arba jos nėra, naudojama automobilių garso kolonėlėse

0 %

-

2020 12 31

ex 8523 51 99

10

SD atminties kortelė su įrašytais neatnaujinamais žemėlapiais, skirtais įrašyti į automobilio navigacijos prietaisą

 (1)

0 %

-

2020 12 31

*ex 8525 80 19

70

Ilgabangių infraraudonųjų spindulių vaizdo (LWIR) kamera (pagal standartą ISO/TS 16949):

0 %

-

2019 12 31

*ex 8529 90 92

35

Skystųjų kristalų (LCD) moduliai,

skirti stacionariai įtaisyti arba įmontuoti 87 skirsniui priskiriamose variklinėse transporto priemonėse

 (1)

0 %

-

2020 12 31

*ex 8529 90 92

36

Skystųjų kristalų (LCD) modulis,

skirtas įmontuoti 87 skirsniui priskiriamose variklinėse transporto priemonėse

 (1)

0 %

-

2020 12 31

*ex 8529 90 92

55

OLED moduliai, susidedantys iš vieno ar kelių TFT stiklo arba plastiko narvelių, kuriuose yra organinių medžiagų, nesumontuotų su jutiklinio ekrano įranga ir viena ar keliomis spausdintinėmis plokštėmis, turinčiomis vaizdo elementų adresavimo elektroninius valdymo mazgus, skirti televizoriams ir monitoriams gaminti

 (1)

0 %

p/st

2019 12 31

ex 8529 90 92

85

Spalvotas skystųjų kristalų (LCD) modulis korpuse:

skirtas stacionariai įmontuoti 87 skirsniui priskiriamose transporto priemonėse

 (1)

0 %

p/st

2020 12 31

*ex 8535 90 00

20

Spausdintinė plokštė, sudaryta iš izoliacinės medžiagos su elektros jungtimis ir litavimo aikštelėmis, naudojama skystųjų kristalų įtaisų (LCD) moduliams skirtų vidinio apšvietimo įrenginių gamyboje

 (1)

0 %

p/st

2018 12 31

ex 8536 69 90

60

Elektriniai lizdai ir kištukai, kurių ilgis ne didesnis kaip 12,7 mm arba skersmuo ne didesnis kaip 10,8 mm, skirtas klausos aparatams ir kalbos procesoriams gaminti

 (1)

0 %

p/st

2020 12 31

ex 8536 90 85

20

Puslaidininkinis lustas plastikinio rėmelio formos korpuse, kuriame yra švino rėmelis su kontaktų plokštelėmis, skirtas ne aukštesnei kaip 1 000 V įtampai

0 %

p/st

2020 12 31

ex 8536 90 85

30

Kniedės

0 %

p/st

2020 12 31

ex 8537 10 91

50

Saugiklių valdymo skydelis plastikiniame korpuse su tvirtinimo laikikliais, kurį sudaro:

naudojamas 87 skirsniui priskiriamoms prekėms gaminti

0 %

p/st

2020 12 31

*ex 8537 10 91

ex 8537 10 99

60

45

Elektroniniai valdymo blokai, gaminami pagal IPC-A-610E standarto 2 klasę, turintys bent:

naudojami perdirbimo arba rūšiavimo mašinoms gaminti

0 %

p/st

2018 12 31

ex 8537 10 99

35

12 V maitinimo įtampai skirti elektroniniai valdymo blokai be atminties, skirti transporto priemonių informacijos mainų sistemoms (kad būtų galima pajungti garso, telefonijos, navigacijos, vaizdo kameros ir belaides automobilio paslaugas), kuriuos sudaro:

0 %

p/st

2020 12 31

ex 8538 90 91

ex 8538 90 99

20

50

Automobilio durų užrakinimo sistemos vidinė antena, kurią sudaro:

naudojama 8703 pozicijai priskiriamoms prekėms gaminti

0 %

p/st

2020 12 31

ex 8544 30 00

ex 8544 42 90

80

60

Ilginamasis dvigyslis kabelis su dviem jungtimis, kurį sudaro bent:

naudojamas transporto priemonės greičio jutikliams prijungti gaminant 87 skirsniui priskiriamas transport priemones

0 %

p/st

2020 12 31

ex 8544 42 90

70

Elektros laidininkai,

skirti klausos aparatams, pagalbiniams rinkiniams ir kalbos procesoriams gaminti

 (1)

0 %

p/st

2020 12 31

ex 8544 49 93

30

Elektros laidininkai:

skirti klausos aparatams, implantams ir kalbos procesoriams gaminti

 (1)

0 %

m

2020 12 31

*ex 8708 30 10

20

Iš variklio maitinamas stabdžių aktyvavimo mechanizmas,

skirti elektrinėms transporto priemonėms gaminti

 (1)

0 %

p/st

2019 12 31

ex 8708 40 50

10

Automatinė hidrodinaminė pavarų dėžė su hidrotransformatoriumi, be paskirstymo dėžės, kardaninio veleno ir priekinio diferencialo, skirta 87 skirsniui priskiriamoms transporto priemonėms gaminti

 (1)

0 %

p/st

2020 12 31

ex 8708 50 55

10

Automobilio ašies šoninis velenas su kiekviename gale įmontuotu vienodo kampinio greičio kardaniniu šarnyru, naudojamas 8703 pozicijai priskiriamoms transporto priemonėms gaminti

0 %

p/st

2020 12 31

ex 8708 91 99

30

Išeinančio arba įeinančio oro vožtuvas iš aliuminio lydinio, pagamintas pagal standartą EN AC 42100, kurio:

naudojamas automobilių aušinimo sistemų šilumokaičiuose

0 %

p/st

2020 12 31

ex 8714 10 90

20

Radiatoriai, naudojami motocikluose priedams tvirtinti

 (1)

0 %

p/st

2020 12 31

*ex 8714 91 30

ex 8714 91 30

ex 8714 91 30

24

34

71

Priekinės šakės su aliuminio kojelėmis, naudojamos dviračiams gaminti

 (1)

0 %

-

2018 12 31

ex 8714 96 10

10

Pedalai, skirti dviračiams gaminti

 (1)

0 %

-

2020 12 31

ex 8714 99 90

30

Sėdynės iškyša, skirti dviračiams gaminti

 (1)

0 %

p/st

2020 12 31

*ex 9001 50 41

ex 9001 50 49

30

30

Organiniai neapipjauti korekciniai akinių lęšiai, užbaigti iš abiejų pusių, apvalūs:

skirti apdirbti, kad būtų galima įtaisyti į akinių rėmelį

1.45 %

-

2019 12 31

*ex 9001 50 80

30

Organinių neapipjautų korekcinių akinių lęšių ruošiniai, užbaigti iš vienos pusės, apvalūs:

naudojami apdirbti, kad būtų galima įtaisyti į akinių rėmelį

0 %

-

2019 12 31

ex 9002 11 00

ex 9002 19 00

15

10

Infraraudonųjų spindulių lęšis, kurio židinio fokusavimas reguliuojamas automatiniu būdu ir:

skirtas šiluminio vaizdo kameroms, infraraudonųjų spindulių žiūronams, ginklų optiniams taikikliams gaminti

 (1)

0 %

-

2020 12 31

*ex 9025 80 40

50

Elektroninis puslaidininkinis jutiklis, skirtas bent dviem iš šių dydžių matuoti:

naudojamas įmontuoti į 84–90 ir 95 skirsniams priskiriamus gaminius

0 %

p/st

2019 12 31

*ex 9031 80 38

15

Automobilio rato sukimosi dažnio matuoklis (puslaidininkis rato sukimosi dažnio jutiklis), sudarytas iš:

impulsų daviklio judesiui aptikti.

0 %

p/st

2018 12 31

*ex 9031 80 38

25

Elektroninis puslaidininkinis jutiklis pagreičiui ir (arba) kampiniam greičiui matuoti:

naudojamas įmontuoti į 84–90 ir 95 skirsniams priskiriamus gaminius

0 %

p/st

2019 12 31

*ex 9401 90 80

20

Lonžeronas, kurio storis ne mažesnis kaip 0,8 mm, bet ne didesnis kaip 3,0 mm, skirtas atlošiamosioms automobilių sėdynėms gaminti

 (1)

0 %

p/st

2018 12 31

ex 9607 20 10

10

Užtrauktuko spynelės, juostelės su užtrauktuko dantukais, ribotuvai ir kitos užtrauktukų detalės iš netauriųjų metalų, skirtos užtrauktukams gaminti

 (1)

0 %

-

2020 12 31

ex 9607 20 90

10

Siauros juostelės su plastikiniais dantukais, skirtos užtrauktukams gaminti

 (1)

0 %

-

2020 12 31

(1)

Sustabdant muitų taikymą taikoma galutinio vartojimo muitinės priežiūra pagal 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL L 269, 2013 10 10, p. 1), 254 straipsnį.

(2)

Tačiau muitų tarifų taikymas nesustabdomas, jei perdirbimą vykdo mažmeninės prekybos arba viešojo maitinimo įmonės.

(3)

Sustabdomas tik ad valorem muito taikymas. Specifinė muito norma tebetaikoma.

*

Muitų taikymo sustabdymas, taikomas Reglamento (ES) Nr. 1344/2011 priede išvardytiems produktams, kurių KN arba TARIC kodas arba produkto aprašymas pakeistas šiuo reglamentu.

II PRIEDAS

KN kodas

TARIC

*ex 2008 99 91

10

*ex 2009 89 99

94

*ex 2106 10 20

10

*ex 2805 19 90

10

*ex 2836 99 17

20

*ex 2903 39 29

10

*ex 2916 39 90

20

*ex 2922 29 00

60

*ex 2935 00 90

41

*ex 3201 90 90

40

ex 3204 17 00

70

*ex 3212 10 00

10

*ex 3701 30 00

10

*ex 3824 90 92

62

*ex 3901 10 10

30

ex 3901 30 00

80

*ex 3901 90 90

60

*ex 3901 90 90

82

*ex 3919 10 80

67

*ex 3919 90 00

46

*ex 3919 90 00

48

*ex 3920 20 29

92

*ex 3920 20 29

93

*ex 3920 99 59

60

*ex 6804 21 00

10

*ex 6813 89 00

10

ex 7606 12 92

40

*ex 7607 20 90

30

*ex 8407 90 10

10

*ex 8408 90 43

30

*ex 8408 90 45

20

*ex 8408 90 47

30

ex 8408 90 47

40

*ex 8479 89 97

60

*ex 8482 10 10

20

*ex 8501 32 00

60

*ex 8501 33 00

15

*ex 8507 10 20

30

*ex 8507 60 00

63

*ex 8508 70 00

10

*ex 8512 20 00

10

ex 8512 90 90

10

*ex 8525 80 19

25

ex 8526 91 20

80

ex 8527 29 00

10

*ex 8529 90 92

35

*ex 8529 90 92

36

*ex 8529 90 92

55

*ex 8535 90 00

20

*ex 8537 10 91

40

*ex 8537 10 99

96

*ex 8708 30 10

10

*ex 8714 91 30

24

*ex 8714 91 30

34

*ex 8714 91 30

71

*ex 9001 50 41

20

*ex 9001 50 49

20

*ex 9001 50 80

20

*ex 9025 80 40

40

*ex 9029 10 00

20

*ex 9031 80 38

40

*ex 9401 90 80

20

*

Muitų taikymo sustabdymas, taikomas Reglamento (ES) Nr. 1344/2011 priede išvardytiems produktams, kurių KN arba TARIC kodas arba produkto aprašymas pakeistas šiuo reglamentu.