Briuselis, 2016 01 27

COM(2016) 31 final

2016/0014(COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros

(tekstas svarbus EEE)

{SWD(2016) 9 final}
{SWD(2016) 10 final}


AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

1.PASIŪLYMO APLINKYBĖS

1.1.Pasiūlymo pagrindimas ir tikslai

Automobilių pramonės gaminių tipo patvirtinimo teisinė sistema taikoma trijų kategorijų transporto priemonėms: motorinėms transporto priemonėms ir jų priekaboms, motociklams ir traktoriams. Šio pasiūlymo tikslas – persvarstyti teisinę motorinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimo sistemą. Kitų dviejų kategorijų transporto priemonėms skirta teisinė sistema jau išsamiai persvarstyta 2013 m.

Šiuo metu motorinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimo reikalavimai nustatyti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2007/46/EB („Pagrindų direktyva“) 1 . Šia sistema, nustatant suderintus reikalavimus, kurių laikantis galima įgyvendinti bendruosius aplinkos apsaugos ir saugos tikslus, siekiama sudaryti palankesnes sąlygas laisvam motorinių transporto priemonių ir priekabų judėjimui vidaus rinkoje. Direktyva 2007/46/EB taikoma motorinėms transporto priemonėms, skirtoms keleiviams (M kategorija) ir kroviniams (N kategorija) vežti, jų priekaboms (O kategorija), sistemoms ir komponentams. Ja nustatoma sistema, pagal kurią veikia pavieniai teisės aktai, kuriuose išdėstyti konkretūs saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimai. Šiuose teisės aktuose nustatyta daug išsamių techninių reikalavimų, taikomų įvairių tipų transporto priemonėms, sistemoms ir komponentams.

Vykdant Komisijos stiprios, konkurencingos ir tvarios Europos automobilių pramonės veiksmų plane CARS 2020 prisiimtus įsipareigojimus 2 , 2013 m. atlikta išsami ES motorinių transporto priemonių tipo patvirtinimo sistemos tinkamumo patikra. Ja patvirtinta, kad ES tipo patvirtinimo teisinė sistema tinkama siekiant pagrindinių derinimo, veiksmingo vidaus rinkos veikimo ir sąžiningos konkurencijos tikslų. Vis dėlto taip pat pripažinta, kad reikalavimų aiškinimo ir taikymo griežtumo skirtumai valstybėse narėse mažina sistemos veiksmingumą. Todėl Komisijos tarnybų darbiniame dokumente dėl šios tinkamumo patikros pripažinta, kad dar yra ką tobulinti, o Direktyvos 2007/46/EB peržiūra išskirta kaip prioritetas, kurį įgyvendinant pirmiausia reikia:

įtraukti rinkos priežiūros nuostatas, siekiant papildyti tipo patvirtinimo reikalavimus;

patikslinti susigrąžinimo ir apsaugos procedūras, taip pat esamų transporto priemonių patvirtintų tipų išplėtimo sąlygas;

gerinti tipo patvirtinimo sistemos taikymo užtikrinimą derinant ir tobulinant valstybių narių valdžios institucijų ir techninių tarnybų taikomas tipo patvirtinimo ir gamybos atitikties procedūras;

paaiškinti ekonominės veiklos vykdytojų, veikiančių tiekimo grandinėje, taip pat valdžios institucijų ir šalių, dalyvaujančių užtikrinant sistemos taikymą, funkcijas ir atsakomybę; bei

didinti alternatyvių tipo patvirtinimo schemų (nacionalinio mažomis serijomis gaminamų transporto priemonių patvirtinimo ir individualaus patvirtinimo) ir daugiaetapio tipo patvirtinimo proceso tinkamumą, siekiant suteikti deramą lankstumą nišinėms rinkoms ir mažosioms ir vidutinėms įmonėms, neiškraipant vienodų sąlygų.

Nors tinkamumo patikros metu patvirtinta, kad esama reguliavimo sistema siekiant politikos tikslų yra naudinga, ji stipriai kritikuota atskleidus, kad vienas Vokietijos gamintojas (VW) keletą metų naudodamasis programine įranga manipuliavo savo automobilių išmetamų teršalų rezultatais. Nepraėjus nė savaitei nuo skandalo pradžios, Komisija paskelbė sustiprinsianti tipo patvirtinimo sistemą, visų pirma nustatydama pakankamus priežiūros mechanizmus, kad būtų užtikrintas teisingas ir suderintas tipo patvirtinimo procedūrų taikymas. 28 valstybių narių vidaus rinkoje ir nuolatine technologijų bei mokslo pažanga pasižyminčiame sektoriuje žymūs taisyklių aiškinimo ir taikymo skirtumai kelia pavojų sistemos veiksmingumui, o tuo pačiu ir pagrindiniams politikos tikslams – užtikrinti piliečių saugą ir sveikatą ir aplinkosaugą. Po VW skandalo tokią peržiūrą atlikti atvirai ragino daugelis suinteresuotųjų šalių.

Šia peržiūra siekiama pašalinti minėtus trūkumus ir spragas ir atkurti piliečių pasitikėjimą reguliavimo sistemos pajėgumu užtikrinti deramą sveikatos ir aplinkos apsaugos lygį.

1.2.Pasiūlymo srityje galiojančios nuostatos

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB, nustatanti motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus;

Reglamentas Nr. 765/2008/EB dėl akreditavimo ir rinkos priežiūros, kuriame išdėstytos taisyklės dėl Europos akreditavimo politikos 3 (sertifikatus ES išduodančių laboratorijų ir sertifikavimo ir (arba) tikrinimo įstaigų kompetencijos kontrolės) ir politikos rinkos priežiūros ir gaminių iš trečiųjų šalių kontrolės srityje (saugių gaminių, kad ir kokia būtų jų kilmė);

Sprendimas Nr. 768/2008/EB, kuriuo nustatoma bendroji gaminių pardavimo sistema 4 ir kuriame pateiktos standartinės nuostatos, taikytinos ES gaminių vidaus rinkos teisės aktuose (pvz., apibrėžtys, ekonominės veiklos vykdytojų pareigos, apsaugos sąlyga ir pan.).

2.KONSULTACIJŲ SU SUINTERESUOTOSIOMIS ŠALIMIS IR POVEIKIO VERTINIMO REZULTATAI

2010 m. Europos Komisija pradėjo viešas konsultacijas 5 , siekdama gauti suinteresuotųjų šalių nuomones dėl jos ketinimo persvarstyti pagrindų direktyvą. Per šias viešas konsultacijas siekta patikrinti, ar Komisijos tarnybų nustatytos sritys, kuriose būtų galima gerinti motorinėms transporto priemonėms taikomų ES tipo patvirtinimo teisės aktų vykdymo užtikrinimą, būtų tinkama Pagrindų direktyvos 2007/46/EB peržiūros taikymo sritis ir akcentas.

Gauta keturiasdešimt susijusių atsakymų; apskritai juose nurodyta, kad iniciatyvos tikslams labai pritariama. 74 proc. respondentų sutiko su tuo, kad esama tipo patvirtinimo sistema jau yra palyginti kokybiška, bet 57,6 proc. jų manė, kad galėtų būti padaryta daugiau, siekiant atkreipti dėmesį į teisinį rinkos priežiūros principų taikymą ir tinkamai jį akcentuoti; 47 proc. respondentų tvirtino, kad esamos rinkos priežiūros nuostatos yra neveiksmingos, ir tik 2,9 proc. respondentų sutiko su tuo, kad jos yra veiksmingos. Iš rezultatų aiškiai matyti, kad, bendra suinteresuotųjų subjektų nuomone, gali ir galėtų būti imamasi daugiau veiksmų siekiant ex ante kontrolę, siūlomą pagal tipo patvirtinimo sistemą, papildyti ex post rinkos priežiūros nuostatomis.

Komisijos tarnybos taip pat užsakė kelis išorės tyrimus, kuriais būtų galima papildyti poveikio vertinimo procesą ir įtraukti į jį atitinkamus rezultatus. Pirmąjį 2011 m. pusmetį atliktas pagrindų direktyvos ex post vertinimo tyrimas 6 , paskui antrąjį 2011 m. pusmetį atliktas poveikio vertinimo tyrimas 7 . Atliekant šį tyrimą vertintas su kiekvienu Komisijos tarnybų nustatytu poreikiu, kuris per viešas konsultacijas patvirtintas kaip svarbus, susijusių galimybių poveikis. Remiantis viešų konsultacijų ir poveikio vertinimo tyrimo rezultatais, nustatytas pageidaujamas politikos galimybių, kuriomis būtų galima atsižvelgti į šiuos poreikius, derinys.

Tolesnė parengiamoji poveikio vertinimo ir pagrindų direktyvos peržiūros veikla vykdyta 2012–2013 m. įgyvendinant bandomąjį tinkamumo patikros projektą. Šiuo tikslu sudaryta tyrimo sutartis; ji baigta vykdyti 2013 m. kovo mėn. 2013 m. lapkričio mėn. paskelbtas 8 Komisijos tarnybų darbinis dokumentas, kuriame pranešti bandomojo tinkamumo patikros projekto rezultatai ir atkreiptas dėmesys į Direktyvos 2007/46/EB numatytos peržiūros prioritetus (žr. šio dokumento 1.1. dalį).

Jie aktyviai dalyvavo CARS 21 aukšto lygio grupėje, kurioje parengtos įvairios su tipo patvirtinimo sistema susijusios rekomendacijos; jas Komisija įtraukė į savo 2012 m. lapkričio mėn. priimtą veiksmų planą CARS 2020.

Galiausiai, siekiant papildyti pirmiau nurodytus veiksmus, taip pat laikantis Europos Komisijos veiksmų plane CARS 2020 prisiimtų įsipareigojimų, antrąjį 2013 m. pusmetį atliktas konkurencingumo patikros tyrimas. Atliekant šį tyrimą svarstyta būtinybė nustatyti poveikio mažosioms ir vidutinėms įmonėms mažinimo priemones ir įrodyta, kad pasirinktas politikos galimybių derinys sektoriuje veikiančioms mažosioms ir vidutinėms įmonėms neturėtų tokio didelio poveikio, dėl kurio reikėtų imtis poveikio mažinimo priemonių.

Be to, per visą poveikio vertinimo procesą Motorinių transporto priemonių techninio komiteto (angl. TCMV) ir Tipo patvirtinimo institucijų ekspertų grupės (angl. TAAEG) posėdžiuose keistasi nuomonėmis su valstybių narių valdžios institucijomis. Su pramonės atstovais ir naudotojų asociacijomis nuomonėmis apie iniciatyvą keistasi Motorinių transporto priemonių darbo grupėje (angl. MVWG). Su visais suinteresuotaisiais subjektais, rinkdami duomenis ir nuomones, taip pat konsultavosi išorės tyrimus atliekantys rangovai.

Paskatintas kilusio VW išmetamųjų teršalų skandalo, 2015 m. spalio 5 d. Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl išmetamųjų teršalų matavimo automobilių pramonėje, kuria paragino Komisiją žymiai sugriežtinti dabartinį ES tipo patvirtinimo režimą, kad juo būtų numatyta platesnė ES priežiūra, visų pirma kalbant apie Sąjungoje parduodamų transporto priemonių rinkos priežiūros, koordinavimo ir vėlesnės kontrolės režimą.

3.TEISINIAI PASIŪLYMO ASPEKTAI

3.1.Teisinis pagrindas

Teisinis pasiūlymo pagrindas yra Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 114 straipsnis.

3.2.Subsidiarumo principas

Motorinių transporto priemonių tipo patvirtinimo pagrindų teisės aktais padedama įgyvendinti prekių vidaus rinką. Šiuo pasiūlymu siekiama padidinti šių teisės aktų įgyvendinimo ir vykdymo užtikrinimo veiksmingumą, o kartu įgyvendinti bendrąjį politikos tikslą – sustiprinti vidaus rinkos strategiją.

Nors už teisės aktų įgyvendinimą savo teritorijoje atsakingos valstybės narės, labai svarbu užtikrinti darnų ir koordinuotą požiūrį, grindžiamą bendrais ir vienodai valstybių narių taikomais kriterijais, siekiant išlaikyti vienodas sąlygas visoje ES, užtikrinant darnų tipo patvirtinimo reikalavimų aiškinimą, įgyvendinimą ir vykdymo užtikrinimą, papildomą darniomis rinkos priežiūros nuostatomis, siekiant suteikti valstybėms narėms tinkamas priemones vykdyti kontrolę po pateikimo rinkai ir imtis veiksmingų ir bendrų taisomųjų veiksmų dėl rinkoje esančių reikalavimų neatitinkančių ir nesaugių gaminių.

Nacionaliniai tipo patvirtinimo ir rinkos priežiūros skirtumai valstybėse narėse gali lemti nedarnų vykdymo užtikrinimą Sąjungos vidaus rinkoje, kurioje nebėra vidaus sienų ir beveik nebevykdoma kontrolė prie nacionalinių sienų. Kad galėtų užkirsti kelią reikalavimų neatitinkančių gaminių pateikimui rinkai, valstybėms narėms taip pat labai svarbus jų kaimynių vykdymo užtikrinimo veiksmingumas. Todėl vienos valstybės narės vykdymo užtikrinimo trūkumai gali labai pakenkti kitų valstybių narių pastangoms užkirsti kelią reikalavimų neatitinkančių gaminių patekimui į jų rinką. Ši tarpusavio priklausomybė dar stipresnė dėl to, kad vykdymo užtikrinimo institucijų kompetencija apribota jų nacionaline teritorija. Prireikus imtis taisomųjų veiksmų užsienyje, šios valdžios institucijos turi pasikliauti kitose valstybėse narėse dirbančiais savo kolegomis.

Taip yra dėl to, kad tipo patvirtinimo sistema grindžiama principu, pagal kurį suteikiama teisė visas naujas pagal vienos valstybės narės patvirtintą transporto priemonės tipą pagamintas transporto priemones laisvai parduoti ir registruoti kitose valstybėse narėse. Ši teisė taikoma visoms tokioms transporto priemonėms, kad ir kur jos būtų pagamintos. Taigi taip pat ne ES pagamintos transporto priemonės gali būti laisvai importuojamos į ES, jei jų gamintojas yra patvirtinęs, kad jos pagamintos pagal vienoje iš ES valstybių narių patvirtintą transporto priemonės tipą. Atsižvelgiant į pasaulinį automobilių sektoriaus, kuriame labai daug automobilių pramonės gaminių importuojama iš ne ES šalių, pobūdį, dėl šio svarbaus tarpvalstybinio aspekto, siekiant užtikrinti vienodas sąlygas, reikia imtis koordinuotų veiksmų ES lygmeniu.

Jei veiksmų rinkos problemoms spręsti imtųsi kiekviena valstybė narė atskirai nacionaliniu lygmeniu, galėtų būti sudarytos kliūtys pagrindų teisės aktais užtikrintam laisvam motorinių transporto priemonių judėjimui. Todėl pagrįsta imtis veiksmų ES lygmeniu.

3.3.Proporcingumo principas

Pasiūlymas atitinka proporcingumo principą, kadangi juo nesiekiama daugiau nei būtina norint įgyvendinti tinkamo vidaus rinkos veikimo užtikrinimo tikslus, kartu išlaikant aukštą visuomenės saugos ir aplinkos apsaugos lygį.

Siūlomos tipo patvirtinimo procedūrų stiprinimo ir tolesnio derinimo priemonės grindžiamos pagal bendrąją gaminių pardavimo sistemą nustatytais sutartais principais ir Sprendimo Nr. 768/2008/EB I priede išdėstytomis gaminiams skirtų derinamųjų Sąjungos teisės aktų orientacinėmis nuostatomis. Jei reikia ir pagrįsta, šios nuostatos pritaikytos atsižvelgiant į automobilių sektoriaus ypatybes, pirmiausia siekiant pripažinti esamą jau gerai įtvirtintą tipo patvirtinimo sistemą ir užtikrinti visapusišką darną su šia sistema. Tai pirmiausia pasakytina apie nuostatas dėl, viena vertus, rinkos priežiūros institucijų ir, kita vertus, tipo patvirtinimo institucijų ir jų paskirtų techninių tarnybų keitimosi informacija ir bendradarbiavimo.

3.4.Priemonių pasirinkimas

Reglamento pasirinkimas laikomas tinkamu, kadangi juo galima užtikrinti tiesioginį ir darnų taikymą ir vykdymo užtikrinimą, nereikalaujant jo perkelti į valstybių narių teisę.

Pasiūlymas ir toliau grindžiamas į motorinėms transporto priemonėms skirtą ES tipo patvirtinimo sistemą jau įtrauktu lygių atskyrimo principu. Taikant šį principą, teisės aktai pateikiami trimis etapais:    

pagrindines nuostatas ir taikymo sritį Europos Parlamentas ir Taryba pagal įprastą teisėkūros procedūrą nustato reglamente, kuris grindžiamas SESV 114 straipsniu;

su pagrindinėmis nuostatomis susijusios išsamios techninės specifikacijos bus nustatytos deleguotuosiuose aktuose, kuriuos Komisija priims pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį;

įgyvendinimo aktus, kuriuose išdėstytos administracinės nuostatos, pvz., pateikti informacinio dokumento, tipo patvirtinimo sertifikatų, atitikties liudijimo šablonai ir pan., priims Komisija pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 291 straipsnį.

4.POVEIKIS BIUDŽETUI

Šio pasiūlymo poveikis biudžetui yra toks:

Komisijos darbuotojai, organizuojantys techninių tarnybų bendrus vertinimus ir juose dalyvaujantys;

nacionalinių vertintojų, dalyvaujančių techninių tarnybų bendruose vertinimuose, išlaidos vadovaujantis Komisijos taisyklėmis dėl ekspertų patirtų išlaidų kompensavimo;

Komisijos darbuotojai, teikiantys mokslinę, techninę ir logistinę paramą tarpusavio peržiūros sistemai (bendram techninių tarnybų auditui) ir koordinuojantys valstybių narių rinkos priežiūros veiklą automobilių gaminių srityje;

Komisijos darbuotojai, valdantys ir toliau plėtojantys ES reguliavimo sistemą, skirtą motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimui ir rinkos priežiūrai (šio reglamento veikimas ir deleguotųjų ir įgyvendinimo teisės aktų rengimas) ir padedantys valstybėms narėms užtikrinti jos veiksmingą ir ekonomiškai efektyvų įgyvendinimą ir stebintys, kaip jos tai atlieka;

10 straipsniu numatyto Vykdymo užtikrinimo forumo posėdžių organizavimo išlaidos, įskaitant valstybių narių atstovų kelionių išlaidų kompensavimą;

techninių tarnybų vykdomų atitikties vertinimų priežiūros mechanizmo sukūrimo ir valdymo išlaidos;

Komisijos vykdomo motorinių transporto priemonių standartų laikymosi ir atitikties bandymų vykdymo išlaidos ir

dalyvavimo tarptautiniame reguliavimo bendradarbiavime, visų pirma JT EEK, išlaidos:

Išsami informacija apie išlaidas yra nustatyta finansinėje teisės akto pasiūlymo pažymoje.

Atsižvelgiant į 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos apribojimus, teisėkūros pasiūlymo įgyvendinimas turės būti grindžiamas esamais ištekliais ir parengtas taip, kad nereikėtų papildomų finansinių išteklių iš ES biudžeto. Šiame reglamento pasiūlymo projekte numatytais veiksmais nebus padarytas poveikis ES biudžetui, viršijantis oficialioje Komisijos finansinėje programoje jau numatytus asignavimus, nes visi finansinių išteklių poreikiai turės būti patenkinti asignuotosiomis įplaukomis ir vidiniu perskirstymu.

Vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 312 straipsniu, laikotarpiu po 2020 m. gruodžio 31 d. ši suma priklausys nuo daugiametės finansinės programos, galiosiančios laikotarpį, kuris prasidės 2021 m.

5.NEPRIVALOMI ELEMENTAI

5.1.Europos ekonominė erdvė

Siūlomas teisės aktas susijęs su Europos ekonominės erdvės (EEE) klausimais, todėl turėtų būti taikomas ir jai.

5.2.Galiojančių teisės aktų panaikinimas

Priėmus pasiūlymą, bus panaikinti esami teisės aktai.

2016/0014 (COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę 9 ,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)vidaus rinką sudaro vidaus sienų neturinti erdvė, kurioje turi būti užtikrintas laisvas asmenų, paslaugų, prekių ir kapitalo judėjimas. Vidaus rinkos taisyklės turėtų būti skaidrios, paprastos ir nuoseklios, kad jomis įmonėms ir vartotojams būtų suteikiamas teisinis tikrumas ir aiškumas;

(2)šiuo tikslu Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB 10 nustatyta išsami motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų ES tipo patvirtinimo sistema;

(3)2013 m. atlikto 11 Sąjungos teisinės motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo sistemos vertinimo rezultatai parodė, kad Direktyva 2007/46/EB nustatyta sistema tinkama siekiant pagrindinių derinimo, veiksmingo vidaus rinkos veikimo ir sąžiningos konkurencijos tikslų, todėl ji turėtų būti taikoma ir toliau;

(4)vis dėlto atlikus šį vertinimą padaryta išvada, kad reikia nustatyti rinkos priežiūros nuostatas, kuriomis būtų papildomi tipo patvirtinimo reikalavimai, patikslinti susigrąžinimo ir apsaugos procedūras, taip pat esamų transporto priemonių patvirtintų tipų išplėtimo sąlygas, gerinti tipo patvirtinimo sistemos taikymo užtikrinimą derinant ir tobulinant valstybių narių valdžios institucijų ir techninių tarnybų taikomas tipo patvirtinimo ir gamybos atitikties užtikrinimo procedūras, patikslinti tiekimo grandinėje veikiančių ekonominės veiklos vykdytojų, taip pat užtikrinant sistemos taikymą dalyvaujančių valdžios institucijų ir šalių funkcijas ir atsakomybę ir gerinti alternatyvių tipo patvirtinimo (mažomis serijomis gaminamų transporto priemonių nacionalinio patvirtinimo ir individualaus transporto priemonės patvirtinimo) schemų ir daugiaetapio tipo patvirtinimo proceso tinkamumą, siekiant užtikrinti deramą lankstumą nišinėms rinkoms ir MVĮ, neiškraipant vienodų sąlygų;

(5)be to, problemos, su kuriomis pastaruoju metu susidurta diegiant tipo patvirtinimo sistemą, atskleidė konkrečias silpnąsias vietas ir išryškino peržiūros iš esmės būtinybę, kad būtų užtikrinta patikima, skaidri, prognozuojama ir tvari reguliavimo sistema, suteikianti aukštą saugos, sveikatos ir aplinkosaugos lygį;

(6)siekiant užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą įmonių ir vartotojų naudai ir kad būtų galima suteikti aukštą saugos ir sveikatos bei aplinkos apsaugos lygį, šiame reglamente nustatomos suderintos motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, taip pat individualaus transporto priemonės patvirtinimo taisyklės ir principai;

(7)siekiant užtikrinti tinkamą saugos ir aplinkosauginio veiksmingumo lygį, šiame reglamente nustatomi esminiai techniniai ir administraciniai tipo patvirtinimo reikalavimai, taikomi M ir N kategorijų motorinėms transporto priemonėms ir jų priekaboms (O kategorija) bei tokioms transporto priemonėms skirtoms sistemoms, komponentams ir atskiriems techniniams mazgams. Į šias kategorijas patenka motorinės transporto priemonės, skirtos keleiviams vežti, motorinės transporto priemonės, skirtos kroviniams vežti, ir atitinkamos jų priekabos;

(8)šiuo reglamentu, pirmiausia įtraukiant rinkos priežiūros nuostatas, turėtų būti sustiprinama dabartinė tipo patvirtinimo sistema. Automobilių sektoriaus rinkos priežiūra turėtų būti nustatoma nurodant tiekimo grandinėje veikiančių ekonominės veiklos vykdytojų pareigas, valstybėse narėse veikiančių vykdymo užtikrinimo institucijų atsakomybės sritis ir priemones, kurių reikėtų imtis nustačius rinkoje automobilių pramonės gaminius, dėl kurių kyla didelis pavojus saugai arba aplinkai arba kurie neatitinka tipo patvirtinimo reikalavimų;

(9)veiksmingas tipo patvirtinimo reikalavimų įgyvendinimas turėtų būti užtikrintas sugriežtinant nuostatas dėl gamybos atitikties, be kita ko, nustatant privalomą periodinį atitikties kontrolės metodų ir susijusių produktų tolesnės atitikties auditą ir sugriežtinant su techninių tarnybų, atliekančių visos transporto priemonės tipo patvirtinimo bandymus tipo patvirtinimo institucijų atsakomybe, kompetencija, pareigomis ir darbo rezultatais susijusius reikalavimus. Techninių tarnybų tinkamas veikimas yra labai svarbus siekiant užtikrinti aukšto lygio saugą ir aplinkosaugą ir piliečių pasitikėjimą sistema. Direktyvoje 2007/46/EB nustatyti techninių tarnybų paskyrimo kriterijai turėtų būti išdėstyti išsamiau, kad būtų užtikrintas vienodas jų taikymas. Techninių tarnybų vertinimo metodai valstybėse narėse dėl didėjančio jų darbo sudėtingumo pasižymi tendencija vis labiau išsiskirti. Todėl tikslinga nustatyti procedūrinius įpareigojimus, kad būtų užtikrintas keitimasis informacija ir stebėsena, kaip valstybės narės atlieka savo techninių tarnybų vertinimą, paskyrimą, pranešimą ir stebėseną. Šiais procedūriniais įpareigojimais turėtų būti pašalinti visi likę naudojamų metodų ir techninių tarnybų paskyrimo kriterijų aiškinimo skirtumai;

(10)skiriančiųjų institucijų vykdoma techninių tarnybų kontrolė ir priežiūra tapo svarbesnė, kai dėl technikos pažangos padidėjo pavojus, kad techninės tarnybos neturės reikiamos kompetencijos išbandyti naujas technologijas ar prietaisus pagal joms priskirtą veiklos aprėptį. Dėl technikos pažangos trumpėjant produktų ciklams, taip pat skirtingose skiriančiosiose institucijose skiriantis priežiūros patikrinimų vietoje intervalams, turėtų būti nustatyti būtiniausi reikalavimai, susiję su techninių tarnybų priežiūra ir stebėsena;

(11)todėl valstybių narių techninių tarnybų paskyrimas ir stebėsena, laikantis išsamių ir griežtų kriterijų, turėtų būti prižiūrimas ir kontroliuojamas Sąjungos lygmeniu, įskaitant nepriklausomą auditą kaip jų pranešimo atnaujinimo po penkerių metų sąlygą. Turėtų būti sutvirtinta techninių tarnybų padėtis gamintojų atžvilgiu, įskaitant jų teisę ir pareigą iš anksto nepranešus vykdyti patikrinimus fabrikuose ir atlikti fizinius ir laboratorinius šio reglamento taikymo sričiai priklausančių produktų bandymus, kad būtų užtikrinta nuolatinė gamintojų atitiktis jiems gavus produktų tipo patvirtinimą;

(12)siekdamos padidinti skaidrumą ir savitarpio pasitikėjimą, dar labiau suvienodinti ir išplėtoti techninių tarnybų vertinimo, paskyrimo ir pranešimo kriterijus, taip pat išplėtimo ir atnaujinimo procedūras, valstybės narės turėtų bendradarbiauti tarpusavyje ir su Komisija. Jos turėtų konsultuotis vienos su kitomis ir su Komisija dėl šio reglamento įgyvendinimui svarbių bendrų klausimų ir informuoti vienos kitas ir Komisiją apie savo pavyzdinį vertinimo kontrolinį sąrašą;

(13)kai techninės tarnybos paskyrimas grindžiamas akreditavimu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 765/2008 12 , akreditavimo institucijos ir skiriančiosios institucijos turėtų keistis informacija, reikšminga vertinant techninių tarnybų kompetenciją;

(14)valstybės narės už techninių tarnybų paskyrimą ir stebėseną turėtų imti mokesčius, kad būtų užtikrintas valstybių narių vykdomos šių techninių tarnybų stebėsenos tvarumas ir sudarytos vienodos sąlygos techninėms tarnyboms. Kad būtų užtikrintas skaidrumas, prieš nustatydamos šių mokesčių lygį ir struktūrą valstybės narės turėtų informuoti Komisiją ir kitas valstybes nares;

(15)kai, nepaisant priemonių, kurių imtasi siekiant užtikrinti nuoseklų valstybių narių reikalavimų taikymą ir su jais susijusius tolesnius veiksmus, abejojama techninės tarnybos kompetencija, Komisija turėtų turėti galimybę ištirti atskirus atvejus;

(16)siekiant užtikrinti, kad techninių tarnybų bandymai ir teikiamos ataskaitos nebūtų veikiami neteisėtų aplinkybių, techninių tarnybų organizacinė struktūra ir veikla turėtų būti visiškai nešališkos. Kad savo užduotis vykdytų nuosekliai ir sistemingai, techninės tarnybos turėtų turėti tinkamą valdymo sistemą, įskaitant nuostatas dėl profesinio slaptumo. Kad techninės tarnybos galėtų tinkamai atlikti savo darbą, visada turėtų būti užtikrintas jų darbuotojų žinių lygis, kompetencija ir nepriklausomumas;

(17)turėtų būti užtikrintas techninių tarnybų nepriklausomumas nuo gamintojų, įskaitant gamintojų tiesioginių ar netiesioginių mokėjimų už jų atliktas tipo patvirtinimo patikras ir bandymus vengimą. Todėl valstybės narės turėtų nustatyti tipo patvirtinimo mokesčių struktūrą, kuri turėtų padengti visų tipo patvirtinimo bandymų ir patikrinimų, atliekamų tipo patvirtinimo institucijos paskirtų techninių tarnybų, išlaidas, taip pat tipo patvirtinimo išdavimo administracines sąnaudas ir paskesnio atitikties tikrinimo bandymų ir patikrų išlaidas;

(18)reikalingas patikimas vykdymo užtikrinimo mechanizmas, kad būtų užtikrintas šio reglamento reikalavimų laikymasis. Atitikties patvirtintam tipui ir gamybos atitikties automobilių sritį reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams užtikrinimas turėtų būti viena iš pagrindinių patvirtinimo institucijų pareigų, nes ši pareiga glaudžiai susijusi su tipo patvirtinimo suteikimu ir reikalauja išsamių tipo patvirtinimo turinio žinių. Todėl svarbu, kad patvirtinimo institucijų darbas būtų reguliariai tikrinamas tarpusavio peržiūros būdu, siekiant užtikrinti, kad užtikrindamos tipo patvirtinimo reikalavimų vykdymą visos patvirtinimo institucijos taikytų vienodą kokybę ir griežtumą. Be to, svarbu numatyti paties tipo patvirtinimo teisingumo tikrinimą;

(19)užtikrinant nuoseklų aukštą saugos, sveikatos ir aplinkosaugos lygį vidaus rinkoje esminę reikšmę turi glaudesnis nacionalinių institucijų koordinavimas keičiantis informacija ir vykdant koordinuotus vertinimus, kuriems vadovauja koordinavimo institucija. Tai taip pat turėtų padėti veiksmingiau naudoti ribotus išteklius nacionaliniu lygmeniu. Šiuo tikslu turėtų būti sukurtas forumas, kuriame valstybės narės ir Komisija keistųsi informacija ir koordinuotų savo veiklą, susijusią su tipo patvirtinimo teisės aktų vykdymo užtikrinimu. Šiuo metu vykstantis neformalus valstybių narių bendradarbiavimas šioje srityje turėtų pagerėti įgavęs formalesnę struktūrą;

(20)Reglamentu (EB) Nr. 765/2008 nustatytos į Sąjungos rinką patenkančių produktų Sąjungos rinkos priežiūros ir kontrolės taisyklės taikomos motorinėms transporto priemonėms ir jų priekaboms, taip pat tokioms transporto priemonėms skirtoms sistemoms, komponentams ir atskiriems techniniams mazgams, neužkertant kelio valstybėms narėms pasirinkti kompetentingas institucijas šiems uždaviniams atlikti. Rinkos priežiūra gali būti kompetencija, kuria, atsižvelgdamos į pagal Reglamentą (EB) Nr. 765/2008 nustatytas valstybių narių rinkos priežiūros sistemas, dalijasi skirtingos nacionalinės institucijos. Veiksmingu koordinavimu ir stebėsena Sąjungos ir nacionaliniu lygmenimis turėtų būti užtikrinama, kad patvirtinimo ir rinkos priežiūros institucijos užtikrintų naujos tipo patvirtinimo ir rinkos priežiūros sistemos taikymą;

(21)siekiant sustiprinti nacionalinių kompetentingų institucijų teises ir prievoles, užtikrinti veiksmingą jų rinkos priežiūros veiklos koordinavimą ir patikslinti taikomas procedūras, į šį reglamentą tikslinga įtraukti rinkos priežiūros taisykles;

(22)siekiant padidinti patvirtinimo proceso skaidrumą ir palengvinti rinkos priežiūros institucijų, patvirtinimo institucijų ir Komisijos keitimąsi informacija ir nepriklausomą tikrinimą, tipo patvirtinimo dokumentai turėtų būti teikiami elektronine forma ir būti prieinami viešai, atsižvelgiant į išimtis, reikalingas komerciniams interesams ir asmens duomenims apsaugoti;

(23)šiuo reglamentu nustatyti nacionalinių institucijų rinkos priežiūros įpareigojimai konkretesni nei išdėstytieji Reglamento (EB) Nr. 765/2008 19 straipsnyje, siekiant atsižvelgti į tipo patvirtinimo sistemos specifiką ir būtinybę šią sistemą papildyti veiksmingu rinkos priežiūros mechanizmu, užtikrinančiu patikimą paskesnį produktų, kuriems taikomas šis reglamentas, atitikties tikrinimą;

(24)šie konkretesni nacionalinių institucijų įpareigojimai, nustatyti šiame reglamente, turėtų apimti paskesnius pakankamo rinkai pateiktų transporto priemonių skaičiaus atitikties tikrinimo bandymus ir patikras. Transporto priemonių, kurioms taikoma ši paskesnė atitikties patikra, atranka turėtų būti grindžiama deramu rizikos įvertinimu, atliktu atsižvelgiant į galimos neatitikties svarbą ir jos pasitvirtinimo tikimybę;

(25)be to, Komisija turėtų organizuoti ir atlikti arba pareikalauti atlikti paskesnės atitikties patikros bandymus ir patikrinimus, kurie būtų nepriklausomi nuo valstybių narių pagal jų nacionalinius rinkos priežiūros įsipareigojimus vykdomų bandymų ir patikrinimų. Šiais bandymais ir patikrinimais nustačius neatitiktį arba nustačius, kad tipo patvirtinimas suteiktas remiantis neteisingais duomenimis, Komisija turėtų turėti teisę inicijuoti Sąjungos masto taisomuosius veiksmus, kad būtų atkurta nagrinėjamųjų transporto priemonių atitiktis, ir ištirti tipo patvirtinimo neteisingumo priežastis. Sąjungos bendrajame biudžete turėtų būti užtikrintas atitinkamas finansavimas, kad būtų galima atlikti tokius atitikties patikros bandymus ir patikrinimus. Atsižvelgiant į 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos biudžeto apribojimus, teisėkūros pasiūlymo įgyvendinimas turės būti grindžiamas esamais ištekliais ir parengtas taip, kad jiems nereikėtų papildomų finansinių išteklių. Nustačius neatitiktį, Komisija turėtų turėti teisę skirti administracines baudas;

(26)siekiant užtikrinti didelę transporto priemonių funkcinę saugą ir transporto priemonėje esančių asmenų, kitų kelių eismo dalyvių ir aplinkos apsaugą, turėtų būti toliau derinami tarpusavyje ir prie technikos bei mokslo pažangos transporto priemonėms, sistemoms, komponentams ir atskiriems techniniams mazgams taikomi techniniai reikalavimai ir aplinkosaugos standartai;

(27)šio reglamento tikslams neturėtų turėti poveikio faktas, kad tam tikros sistemos, komponentai ar atskiri techniniai mazgai gali būti montuojami transporto priemonėje ar prie jos po transporto priemonės pateikimo rinkai, registracijos ar pradėtos eksploatacijos. Todėl reikėtų imtis atitinkamų priemonių siekiant užtikrinti, kad sistemas, komponentus, atskirus techninius mazgus arba dalis ir įrangą, kurie gali būti montuojami transporto priemonėse ar prie jų ir kurie galėtų turėti didelį neigiamą poveikį aplinkosaugos ir funkcinės saugos požiūriu svarbių sistemų veikimui, patvirtinimo institucijos iš anksto patikrintų prieš jų pateikimą rinkai, registraciją ar eksploatacijos pradžią;

(28)taikant ES tipo patvirtinimo sistemą kiekviena valstybė narė turi turėti galimybę patvirtinti, kad atlikti šiame reglamente nurodyti kiekvieno transporto priemonės tipo ir kiekvieno šio tipo transporto priemonės sistemos, komponento ir atskiro techninio mazgo bandymai ir patikros, siekiant patikrinti, ar jie atitinka šiame reglamente išdėstytus tipo patvirtinimo reikalavimus ir ar jų gamintojas yra gavęs jų tipo patvirtinimo sertifikatą. Pagal ES tipo patvirtinimo sistemą gamintojai įpareigojami gaminti transporto priemones, sistemas, komponentus ir atskirus techninius mazgus laikydamiesi patvirtinto tipo. Transporto priemonės gamintojas turi tai patvirtinti kiekvienai transporto priemonei išduodamas atitikties liudijimą. Kiekvieną transporto priemonę, su kuria pateikiamas galiojantis atitikties liudijimas, turėtų būti leidžiama tiekti rinkai ir registruoti kaip skirtą naudoti visoje Sąjungoje;

(29)gamybos atitiktis yra vienas iš ES tipo patvirtinimo sistemos pamatų, todėl gamintojo nustatytas šios atitikties užtikrinimo procedūras turėtų patvirtinti kompetentinga institucija arba tinkamą kvalifikaciją turinti šiuo tikslu paskirta techninė tarnyba, ir jos turėtų būti reguliariai tikrinamos nepriklausomo periodinio audito pagalba; Be to, patvirtinimo institucijos turėtų užtikrinti tolesnės nagrinėjamųjų produktų atitikties tikrinimą;

(30)siekiant užtikrinti nuolatinį tipo patvirtinimų galiojimą reikia, kad gamintojas šį transporto priemonės tipą patvirtinusią instituciją informuotų apie bet kokius tipo charakteristikų arba šiam tipui taikomų saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų pakeitimus; todėl svarbu, kad išduotų tipo patvirtinimo sertifikatų galiojimo trukmė būtų ribota ir kad šiuos liudijimus būtų galima pratęsti tik patvirtinimo institucijai patikrinus ir įsitikinus, kad transporto priemonės tipas ir toliau atitinka visus taikomus reikalavimus. Be to, siekiant užtikrinti visoje Sąjungoje vienodą procedūrų taikymą ir tipo patvirtinimo reikalavimų vykdymo užtikrinimą, reikėtų paaiškinti patvirtinto tipo išplėtimo sąlygas;

(31)didelių pavojų saugai ir žalos visuomenės sveikatai ir aplinkai, apie kuriuos pranešta, vertinimas turėtų būti atliekamas nacionaliniu lygmeniu, tačiau kai pavojus arba žala, apie kuriuos pranešta, gali egzistuoti platesnėje nei vienos valstybės narės teritorijoje, turėtų būti užtikrintas Sąjungos lygmens koordinavimas siekiant dalytis ištekliais ir užtikrinti taisomųjų nustatytojo pavojaus ir žalos mažinimo veiksmų nuoseklumą;

(32)kad būtų galima užtikrinti aukštą visų rinkai pateiktų transporto priemonių, sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų saugos ir aplinkos apsaugos lygį, gamintojas arba kitas tiekimo grandinėje veikiantis ekonominės veiklos vykdytojas turėtų imtis veiksmingų taisomųjų priemonių, įskaitant transporto priemonių susigrąžinimą, jei transporto priemonė, sistema, komponentas arba atskiras techninis mazgas kelia didelį pavojų naudotojams arba aplinkai, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 765/2008 20 straipsnyje. Patvirtinimo institucijos turėtų būti įgaliotos vertinti ir tikrinti, ar šių priemonių pakanka. Valstybių narių valdžios institucijos turėtų turėti teisę imtis apsaugos priemonių, jei laikytų, kad gamintojo taisomųjų veiksmų nepakanka;

(33)alternatyviomis tipo patvirtinimo schemomis turėtų būti suteikiamas deramas lankstumas mažų serijų transporto priemonių gamintojams. Jie turėtų galėti naudotis Sąjungos vidaus rinkos pranašumais, jei jų transporto priemonės atitinka konkrečius mažomis serijomis gaminamoms transporto priemonėms taikomus ES tipo patvirtinimo reikalavimus. Tam tikrais ribotais atvejais tinkama leisti patvirtinti mažomis serijomis gaminamas priemones nacionaliniu lygmeniu. Siekiant išvengti piktnaudžiavimo, bet kokia supaprastinta mažomis serijomis gaminamoms priemonėms skirta procedūra turėtų būti taikoma tik labai ribotos gamybos atvejais. Todėl būtina tiksliai apibrėžti mažomis serijomis gaminamų transporto priemonių sąvoką, nurodant gaminamų transporto priemonių skaičių, reikalavimus, kuriuos jos turi atitikti, ir šių transporto priemonių pateikimo rinkai sąlygas. Taip pat svarbu nurodyti alternatyvią pavienėms transporto priemonėms skirtą patvirtinimo schemą, pirmiausia siekiant užtikrinti pakankamą keliais etapais pagamintų transporto priemonių patvirtinimo lankstumą;

(34)Sąjunga yra Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JT EEK) susitarimo dėl suvienodintų techninių normų priėmimo ratinėms transporto priemonėms, įrangai ir dalims, kurios gali būti montuojamos ir (arba) naudojamos ratinėse transporto priemonėse, ir pagal tas normas suteiktų patvirtinimų abipusio pripažinimo sąlygų (toliau – pataisytas 1958 m. susitarimas) 13 šalis. Sąjunga yra pripažinusi daug prie pataisyto 1958 m. susitarimo pridėtų taisyklių, todėl ji pagal šias taisykles išduotus tipo patvirtinimus privalo pripažinti atitinkančiais atitinkamus Sąjungos reikalavimus. Siekdama supaprastinti savo tipo patvirtinimo sistemą ir suderinti ją su tarptautine JT EEK sistema, Sąjunga Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 661/2009 14   panaikino konkrečias savo tipo patvirtinimo direktyvas ir pakeitė jas privalomu atitinkamų JT EEK taisyklių taikymu. Siekiant sumažinti tipo patvirtinimo proceso administracinę naštą, transporto priemonių, sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų gamintojams turėtų būti leidžiama prašyti išduoti tipo patvirtinimą pagal šį reglamentą, kai taikoma, tiesiogiai gaunant patvirtinimą pagal atitinkamas šio reglamento prieduose nurodytas JT EEK taisykles;

(35)todėl JT EEK taisyklės ir jų pakeitimai, už kuriuos Sąjunga balsavo arba kuriuos ji taiko, pagal Tarybos sprendimą 97/836/EB 15 turėtų būti įtraukti į ES tipo patvirtinimo teisės aktus. Todėl Komisijai turėtų būti suteikiami įgaliojimai iš dalies keisti šio reglamento priedus ir priimti deleguotuosius aktus, siekiant užtikrinti, kad atitinkamų teisės aktų sąraše būtų pateiktos naujausios nuorodos į JT EEK taisykles ir atitinkamus jų pakeitimus;

(36)siekiant gerinti vidaus rinkos veikimą, pirmiausia laisvo prekių judėjimo, įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti paslaugas atžvilgiu, būtina suteikti neribotą galimybę gauti transporto priemonių remonto ir techninės priežiūros informaciją, nustatant standartinę formą, kurią būtų galima naudoti siekiant gauti techninę informaciją, ir užtikrinti veiksmingą šią informaciją teikiančių tarnybų konkurenciją rinkoje. Dabar remonto ir techninės priežiūros informacijos teikimo reikalavimai nustatyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 715/2007 16 , Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 595/2009 17 , Komisijos reglamente (ES) Nr. 692/2008 18 ir Komisijos reglamente (ES) Nr. 582/2011 19 . Šie reikalavimai šiame reglamente turėtų būti konsoliduoti, o reglamentai (EB) Nr. 715/2007, (EB) Nr. 595/2009, (ES) Nr. 692/2008 ir (ES) Nr. 582/2011 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti;

(37)kadangi technikos pažanga, leidžianti naudoti naujus transporto priemonių diagnostikos ir remonto metodus ar techniką, kaip antai nuotolinę prieigą prie transporto priemonės informacijos ir programinės įrangos, neturėtų susilpninti šio reglamento tikslų nepriklausomų veiklos vykdytojų prieigos prie remonto ir priežiūros informacijos atžvilgiu;

(38)siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Šie įgaliojimai turėtų būti įgyvendinami pagal Europos ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/2011 20 ;

(39)siekiant papildyti šį reglamentą tolesnėmis techninėmis nuostatomis, Komisijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį turėtų būti suteikiami įgaliojimai priimti aktus dėl tipo patvirtinimo reikalavimų, susijusių su transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų aplinkosauginiu ir saugos veiksmingumu. Ypač svarbu, kad Komisija parengiamųjų darbų metu tinkamai konsultuotųsi, įskaitant konsultacijas ekspertų lygiu. Ruošdama ir rengdama deleguotuosius aktus Komisija turėtų užtikrinti, kad susiję dokumentai būtų vienu metu, tinkamai ir laiku perduoti Europos Parlamentui ir Tarybai;

(40)valstybės narės turėtų nustatyti taisykles dėl sankcijų už šio reglamento pažeidimus ir užtikrinti, kad šios taisyklės būtų įgyvendinamos. Tos sankcijos turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Valstybės narės kasmet praneša Komisijai apie skirtas sankcijas, kad būtų galima stebėti šių nuostatų įgyvendinimo suderinamumą;

(41)siekiant aiškumo, racionalumo ir paprastumo, Direktyva 2007/46/EB turėtų būti panaikinta ir pakeista šiuo reglamentu. Priimant reglamentą užtikrinama, kad nuostatos būtų tiesiogiai taikomos ir kad jas būtų galima laiku ir veiksmingiau atnaujinti, siekiant geriau atsižvelgti į technikos pažangą ir reguliavimo pokyčius, susijusius su pataisytu 1958 m. susitarimu;

(42)siekiant tinkamai įgyvendinti Komisijos vykdomą atitikties tikrinimą ir užtikrinti vienodas sąlygas ekonominės veiklos vykdytojams ir nacionalinėms institucijoms, Komisija turėtų būti kompetentinga nustatyti suderintas administracines baudas ekonominės veiklos vykdytojams, kai nustatoma, kad jie pažeidė šį reglamentą, nepaisant kur pirmiausia buvo patvirtintas transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo tipas;

(43)kai šiuo reglamentu numatytos priemonės susijusios su asmens duomenų tvarkymu, jos turėtų būti vykdomos vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB 21 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 45/2001 22 , taip pat jų nacionalinėmis įgyvendinimo priemonėmis;

(44)kad valstybės narės ir nacionalinės valdžios institucijos, taip pat ekonominės veiklos vykdytojai galėtų pasirengti šiuo aktu nustatomų naujų taisyklių taikymui, turėtų būti nustatyta taikymo data po įsigaliojimo;

(45)kadangi šio reglamento tikslų, t. y. nustatyti suderintas taisykles dėl administracinių ir techninių reikalavimų, taikomų M, N ir O kategorijų transporto priemonių, taip pat sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimui, ir šių transporto priemonių, sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų rinkos priežiūros, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl tų tikslų masto ir poveikio jų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali priimti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS
DALYKAS, TAIKYMO SRITIS IR APIBRĖŽTYS

1 straipsnis
Dalykas

1.Šiame reglamente nustatomos visų naujų 2 straipsnio 1 dalyje išvardytų transporto priemonių bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo ir pateikimo rinkai administracinės nuostatos ir techniniai reikalavimai. Jis taip pat taikomas individualiems transporto priemonių patvirtinimams.

2.Šiame reglamente nustatomi transporto priemonių, sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų, taip pat šioms transporto priemonėms skirtų dalių ir įrangos, kurioms taikomos patvirtinimo pagal šį reglamentą nuostatos, rinkos priežiūros reikalavimai.

2 straipsnis
Taikymo sritis

1.Šis reglamentas taikomas M ir N kategorijų motorinėms transporto priemonėms ir O kategorijos jų priekaboms, skirtoms naudoti viešuosiuose keliuose, įskaitant suprojektuotas ir sukonstruotas vienu ar keliais etapais, taip pat tokioms transporto priemonėms ir priekaboms suprojektuotoms ir sukonstruotoms sistemoms, komponentams ir atskiriems techniniams mazgams, taip pat dalims ir įrangai.

2.Šis reglamentas netaikomas šioms transporto priemonėms:

(a)žemės ir miškų ūkio transporto priemonėms, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 167/2013 23 ;

(b)dviratėms arba triratėms transporto priemonėms ir keturratėms transporto priemonėms, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 168/2013 24 ;

(c)vikšrinėms transporto priemonėms.

3.Gamintojas gali teikti prašymą išduoti tipo patvirtinimą arba individualų tipo patvirtinimą šioms esminius šio reglamento reikalavimus atitinkančioms transporto priemonėms ir mašinoms:

(a)    suprojektuotoms ir pagamintoms daugiausia naudoti statybos aikštelėse ar karjeruose, uostų ar oro uostų patalpose;

(b)transporto priemonėms, suprojektuotoms ir sukonstruotoms ginkluotųjų tarnybų, civilinės gynybos, priešgaisrinės apsaugos ir viešosios tvarkos užtikrinimo tarnybų reikmėms;

(c)bet kurioms savaeigėms transporto priemonėms, suprojektuotoms ir sukonstruotoms tam tikram darbui atlikti ir dėl jų gamybos charakteristikų netinkančioms keleiviams arba prekėms vežti.

4.Gamintojas gali prašyti išduoti individualų transporto priemonės patvirtinimą pagal šį reglamentą dėl šių transporto priemonių:

(a)naudojamoms tik lenktynėms keliuose;

(b)konkrečiai bandymo programai atlikti skirtų transporto priemonių prototipų, už kurių naudojimą kelyje atsako gamintojas, jei jie buvo suprojektuoti ir pagaminti būtent šiuo tikslu.

3 straipsnis
Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

(1)tipo patvirtinimas – procedūra, kuria tipo patvirtinimo institucija patvirtina, kad transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo tipas atitinka susijusias administracines nuostatas ir techninius reikalavimus;

(2)rinkos priežiūra – rinkos priežiūros institucijų vykdoma veikla ir taikomos priemonės, siekiant užtikrinti, kad rinkai tiekiamos transporto priemonės, sistemos, komponentai arba atskiri techniniai mazgai, taip pat dalys ir įranga atitiktų atitinkamuose Sąjungos teisės aktuose išdėstytus reikalavimus ir nekeltų pavojaus sveikatai, saugai arba kitu visuomenės interesų apsaugos aspektu;

(3)transporto priemonė – motorinė transporto priemonė ar jos priekaba, kaip apibrėžta 10 ir 11 punktuose;

(4)sistema – vienai ar daugiau specifinių funkcijų transporto priemonėje atlikti skirtas sujungtų įtaisų komplektas, kuriam taikomi šio reglamento arba bet kurio IV priede nurodyto norminio akto reikalavimai;

(5)komponentas – įtaisas, skirtas transporto priemonei kaip jos sudedamoji dalis, kurio tipas gali būti patvirtintas atskirai nuo tos transporto priemonės ir kuriam taikomi šio reglamento ar bet kurio IV priede nurodyto norminio akto reikalavimai;

(6)atskiras techninis mazgas – įtaisas, skirtas transporto priemonei kaip jos sudedamoji dalis, kurio tipas gali būti patvirtintas atskirai, tačiau tik vieno ar kelių nustatytų tipų transporto priemonėms, ir kuriam taikomi šio reglamento ar bet kurio IV priede nurodyto norminio akto reikalavimai;

(7)dalys – transporto priemonei surinkti, remontuoti ir jos techninei priežiūrai atlikti naudojamos prekės, taip pat atsarginės dalys;

(8)įranga – bet kurios prekės, kuriomis gali būti papildyta transporto priemonė arba kurios gali būti montuojamos transporto priemonėje, išskyrus dalis;

(9)gamintojas – fizinis arba juridinis asmuo, atsakingas už visus transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimo, individualaus transporto priemonės patvirtinimo arba dalių ir įrangos leidimų suteikimo proceso aspektus, gamybos atitikties užtikrinimą ir su šia pagaminta transporto priemone, sistema, komponentu, atskiru techniniu mazgu, dalimi ir įranga susijusius rinkos priežiūros klausimus, neatsižvelgiant į tai, ar šis asmuo tiesiogiai dalyvauja visuose šios atitinkamos transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo projektavimo ir konstravimo etapuose;

(10)motorinė transporto priemonė – bet kokia varikliu varoma transporto priemonė, suprojektuota ir sukonstruota judėti savarankiškai, turinti ne mažiau kaip keturis ratus, komplektinė, sukomplektuota arba nekomplektinė, kurios didžiausiasis projektinis greitis viršija 25 km/val.;

(11)priekaba – bet kokia nesavaeigė ratinė transporto priemonė, suprojektuota ir sukonstruota būti velkama motorine transporto priemone;

(12)patvirtinimo institucija – valstybės narės institucija, apie kurią ta valstybė narė pranešė Komisijai ir kurios kompetencijai priklauso visi transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimo arba individualaus transporto priemonės patvirtinimo aspektai, leidimų dalims ir įrangai suteikimo procesas, patvirtinimo liudijimų išdavimas ir prireikus jų panaikinimas arba atsisakymas juos išduoti, ryšių su kitų valstybių narių patvirtinimo institucijomis palaikymas, techninių tarnybų paskyrimas ir užtikrinimas, kad gamintojas laikytųsi gamybos atitikties įsipareigojimų;

(13)rinkos priežiūros institucija – už rinkos priežiūrą valstybės narės teritorijoje atsakinga nacionalinė institucija arba institucijos;

(14)nacionalinė institucija – patvirtinimo institucija arba bet kuri kita institucija, valstybėje narėje dalyvaujanti transporto priemonių, sistemų, komponentų, atskirų techninių mazgų, dalių arba įrangos rinkos priežiūros, kontrolės pasienyje arba registracijos procesuose ir už tai atsakinga;

(15)pateikimas rinkai – transporto priemonės, sistemos, komponento, atskiro techninio mazgo, dalies arba įrangos pateikimas Sąjungoje pirmą kartą;

(16)registracija – nuolatinis arba laikinas administracinis leidimas pradėti eksploatuoti transporto priemonę keliuose, įskaitant jos identifikavimą ir serijinio numerio išdavimą;

(17)eksploatavimo pradžia – transporto priemonės, sistemos, komponento, atskiro techninio mazgo, dalies arba įrangos panaudojimas pagal paskirtį Sąjungoje pirmą kartą;

(18)ekonominės veiklos vykdytojas – gamintojas, gamintojo atstovas, importuotojas arba platintojas;

(19)visos transporto priemonės tipo patvirtinimas – procedūra, pagal kurią patvirtinimo institucija patvirtina, kad nekomplektinės, komplektinės arba sukomplektuotos transporto priemonės tipas atitinka susijusias administracines nuostatas ir techninius reikalavimus;

(20)daugiaetapis tipo patvirtinimas – procedūra, pagal kurią viena arba daugiau patvirtinimo institucijų patvirtina, kad, atsižvelgiant į sukomplektavimo būklę, nekomplektinės arba sukomplektuotos transporto priemonės tipas atitinka susijusias administracines nuostatas ir techninius reikalavimus;

(21)nekomplektinė transporto priemonė – bet kokia transporto priemonė, kurios sukomplektavimui užbaigti reikia ne mažiau kaip dar vieno etapo, kad ji atitiktų susijusius šio reglamento ir IV priede nurodytų norminių aktų techninius reikalavimus;

(22)ES tipo patvirtinimas – procedūra, kurią taikydama patvirtinimo institucija patvirtina, kad transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo tipas atitinka susijusias šio reglamento ir IV priede nurodytų norminių aktų administracines nuostatas ir techninius reikalavimus;

(23)tipo patvirtinimo sertifikatas – dokumentas, kuriuo patvirtinimo institucija oficialiai patvirtina, kad transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo tipas yra patvirtintas;

(24)gamintojo atstovas – Sąjungoje įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, gamintojo tinkamai įgaliotas jam atstovauti bendraujant su patvirtinimo institucija arba rinkos priežiūros institucija ir veikti jo vardu į šio reglamento taikymo sritį patenkančiais klausimais;

(25)importuotojas – Sąjungoje įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, kuris pateikia rinkai trečiojoje šalyje pagamintą transporto priemonę, sistemą, komponentą, atskirą techninį mazgą, dalį ar įrangą;

(26)nacionalinis tipo patvirtinimas – procedūra, pagal kurią patvirtinimo institucija patvirtina, kad transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo tipas atitinka susijusias valstybės narės nacionalinės teisės aktuose išdėstytas administracines nuostatas ir techninius reikalavimus; šis patvirtinimas galioja tik tos valstybės narės teritorijoje;

(27)atitikties liudijimas – gamintojo išduodamas IX priede nurodytas dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad pagaminta transporto priemonė atitinka patvirtintą transporto priemonės tipą;

(28)platintojas – prekiautojas arba kitas tiekimo grandinėje veikiantis fizinis arba juridinis asmuo, išskyrus gamintoją arba importuotoją, tiekiantis rinkai transporto priemonę, sistemą, komponentą, atskirą techninį mazgą, dalį ar įrangą;

(29)tiekimas rinkai – bet koks transporto priemonės, sistemos, komponento, atskiro techninio mazgo, dalies arba įrangos tiekimas mokamai arba nemokamai, siekiant platinti arba naudoti juos rinkoje vykdant komercinę veiklą;

(30)pakopinis tipo patvirtinimas – procedūra, kurios metu laipsniškai surenkami visi transporto priemonę sudarančių sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų ES tipo patvirtinimo sertifikatai, ir kuria sudaromos sąlygos visos transporto priemonės tipo patvirtinimui galutiniame etape;

(31)vienos pakopos tipo patvirtinimas – procedūra, kurią taikydama patvirtinimo institucija vienos operacijos metu patvirtina, kad visos transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo tipas atitinka susijusias administracines nuostatas ir techninius reikalavimus;

(32)mišrus tipo patvirtinimas – pakopinis tipo patvirtinimas, kurio metu visos transporto priemonės patvirtinimo baigiamajame etape gautas vienas arba daugiau tipo patvirtinimų, nebūtinai šioms sistemoms išduodant ES tipo patvirtinimo sertifikatus;

(33)sukomplektuota transporto priemonė – transporto priemonė, kuri yra daugiaetapio tipo patvirtinimo rezultatas ir atitinka susijusius šio reglamento ir IV priede nurodytų norminių aktų techninius reikalavimus;

(34)komplektinė transporto priemonė – transporto priemonė, kurios nereikia komplektuoti, kad ji atitiktų susijusius šio reglamento ir IV priede nurodytų norminių aktų techninius reikalavimus;

(35)transporto priemonės tipas – konkreti transporto priemonių kategorija, kuriai būdingi bent esminiai II priedo B dalyje nurodyti kriterijai ir į kurią gali būti įtraukti toje dalyje nurodyti variantai ir versijos;

(36)techninė tarnyba – organizacija ar įstaiga, patvirtinimo institucijos paskirta kaip bandymų laboratorija bandymams atlikti arba kaip atitikties vertinimo institucija pradiniam įvertinimui ir kitiems bandymams arba patikroms atlikti;

(37)bazinė transporto priemonė – bet kokia transporto priemonė, kuri naudojama daugiaetapio tipo patvirtinimo pradiniame etape;

(38)sistemos tipo patvirtinimas – procedūra, pagal kurią patvirtinimo institucija patvirtina, kad sistemos tipas atitinka susijusias administracines nuostatas ir techninius reikalavimus;

(39)atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimas – procedūra, pagal kurią patvirtinimo institucija patvirtina, kad atskiro techninio mazgo tipas, susijęs su vieno arba kelių konkrečių tipų transporto priemonėmis, atitinka susijusias administracines nuostatas ir techninius reikalavimus;

(40)komponento tipo patvirtinimas – procedūra, pagal kurią patvirtinimo institucija patvirtina, kad komponento tipas atskirai nuo transporto priemonės atitinka susijusias administracines nuostatas ir techninius reikalavimus;

(41)virtualaus bandymo metodas – kompiuteriniai modeliavimai, įskaitant skaičiavimus, siekiant įrodyti, kad transporto priemonė, sistema, komponentas arba atskiras techninis mazgas atitinka IV priede nurodyto norminio akto techninius reikalavimus, kai fizinis transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo naudojimas bandymams yra nereikalingas;

(42)individualus transporto priemonės patvirtinimas – procedūra, pagal kurią patvirtinimo institucija patvirtina, kad konkreti transporto priemonė, kuri tokia yra vienintelė arba nevienintelė, atitinka susijusias ES individualaus transporto priemonės patvirtinimo ir nacionalinio individualaus transporto priemonės patvirtinimo administracines nuostatas ir techninius reikalavimus;

(43)serijos pabaigos transporto priemonė – transporto priemonė, kuri priklauso turimų transporto priemonių grupei ir kurios dėl įsigaliojusių naujų techninių reikalavimų, pagal kuriuos jos tipas nepatvirtintas, negalima arba nebegalima tiekti rinkai, registruoti arba pradėti eksploatuoti;

(44)alternatyvūs reikalavimai – administracinės nuostatos ir techniniai reikalavimai, kuriais siekiama užtikrinti tokį funkcinės saugos, aplinkos apsaugos ir darbo saugos lygį, kuris būtų kuo labiau lygiavertis nustatytajam viename arba daugiau IV priede nurodytų norminių aktų;

(45)atsarginės dalys – transporto priemonėje montuojamos arba prie jos tvirtinamos prekės, kuriomis pakeičiamos originalios tos transporto priemonės dalys, įskaitant prekes, kurios būtinos naudojant transporto priemonę, išskyrus kurą;

(46)transporto priemonės remonto ir techninės priežiūros informacija – visa transporto priemonės diagnostikai, techninei priežiūrai, patikrai, reguliariai priežiūrai, remontui, perprogramavimui ar perkalibravimui, taip pat dalių ir įrangos montavimui transporto priemonėse reikalinga informacija, kurią gamintojas pateikia savo įgaliotiesiems prekiautojams ir remonto paslaugų teikėjams, įskaitant visus tolesnius tos informacijos pakeitimus ir papildymus;

(47)nepriklausomas veiklos vykdytojas – fizinis arba juridinis asmuo (išskyrus įgaliotą prekiautoją arba remontuotoją), kuris tiesiogiai ar netiesiogiai susijęs su transporto priemonių remontu ir technine priežiūra, įskaitant remontuotojus, remonto įrangos, įrankių ar atsarginių dalių gamintojus ar platintojus, techninės informacijos leidėjus, automobilininkų klubus, pagalbos kelyje tarnybas, patikros ir bandymų paslaugų teikėjus, mokymo paslaugų teikėjus alternatyviuoju kuru varomų transporto priemonių įrangos montuotojams, gamintojams ir remontuotojams; tai taip reiškia įgaliotus remontuotojus, prekiautojus arba platintojus konkretaus transporto priemonių gamintojo platinimo sistemoje tiek, kiek jie transporto priemonių, kurių gamintojo platinimo sistemos nariai jie nėra, atžvilgiu teikia remonto ir priežiūros paslaugas;

(48)įgaliotasis remonto paslaugų teikėjas – gamintojo platinimo sistemoje veikiantis fizinis arba juridinis asmuo, teikiantis transporto priemonių remonto ir techninės priežiūros paslaugas;

(49)nepriklausomas remonto paslaugų teikėjas – fizinis arba juridinis asmuo, teikiantis transporto priemonių remonto ir techninės priežiūros paslaugas, bet neveikiantis gamintojo platinimo sistemoje;

(50)transporto priemonės borto diagnostikos (angl. OBD) informacija – informacija, susijusi su sistema, kuri yra įrengta transporto priemonėje arba prijungta prie variklio ir kuria galima aptikti sutrikimą ir, jei taikoma, rodyti, kad jis įvyko, pasitelkiant įspėjimo sistemą, rodyti tikėtiną sutrikimo vietą kompiuterio atmintinėje saugoma informacija ir perduoti šią informaciją už transporto priemonės;

(51)mažomis serijomis gaminama transporto priemonė – transporto priemonės tipas, kurio rinkai tiekiamų, užregistruotų arba pradėtų eksploatuoti vienetų skaičius neviršija XII priede nurodytų metinių ribinių kiekių;

(52)specialiosios paskirties transporto priemonė (SPTP) – M, N arba O kategorijos transporto priemonė, pasižyminti konkrečiomis techninėmis savybėmis, reikalingomis darbui, kuriam reikia specialių sąlygų arba įrangos, atlikti;

(53)puspriekabė – velkamoji transporto priemonė, kurios ašis (-ys) yra už transporto priemonės sunkio centro (kai krovinys paskirstytas tolygiai) ir kurioje įrengtas jungtuvas, kuriuo horizontaliąsias ir vertikaliąsias jėgas galima perduoti velkančiajai transporto priemonei.

(54)nacionalinė akreditacijos įstaiga – vienintelė valstybės narės įstaiga, vykdanti akreditavimą pagal tos valstybės suteiktus įgaliojimus, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 765/2008 2 straipsnio 11 punkte;

(55)vertinimas vietoje – tipo patvirtinimo institucijos atliekamas patikrinimas techninės tarnybos arba vieno iš jos subrangovų arba patronuojamųjų įmonių patalpose;

(56)vertinimas vietoje priežiūros tikslu – periodinis įprastinis vertinimas vietoje, kuris nėra nei dėl pradinio skyrimo atliekamas vertinimas vietoje, nei dėl skyrimo atnaujinimo atliekamas vertinimas vietoje.

4 straipsnis
Transporto priemonių kategorijos

1.Šiame reglamente vartojamos šios transporto priemonių kategorijos:

a)prie M kategorijos priskiriamos motorinės transporto priemonės, pirmiausia suprojektuotos ir sukonstruotos asmenims ir jų bagažui vežti:

(i)M1 kategorija – motorinės transporto priemonės, kuriose, be vairuotojo sėdimosios vietos, yra ne daugiau kaip aštuonios sėdimosios vietos ir nėra vietos stovintiems keleiviams. Sėdimųjų vietų skaičius gali būti sumažintas iki vairuotojo sėdimosios vietos;

(ii)M2 kategorija –motorinės transporto priemonės, kuriose, be vairuotojo sėdimosios vietos, yra daugiau kaip aštuonios sėdimosios vietos ir kurių didžiausioji masė neviršija 5 tonų. Šiose motorinėse transporto priemonėse gali būti vietos stovintiems keleiviams;

(iii)M3 kategorija –motorinės transporto priemonės, kuriose, be vairuotojo sėdimosios vietos, yra daugiau kaip aštuonios sėdimosios vietos ir kurių didžiausioji masė viršija 5 tonas. Šiose motorinėse transporto priemonėse gali būti vietos stovintiems keleiviams;

b)prie N kategorijos priskiriamos motorinės transporto priemonės, pirmiausia suprojektuotos ir sukonstruotos prekėms vežti:

(i)N1 kategorija – motorinės transporto priemonės, kurių didžiausioji masė neviršija 3,5 tonos;

(ii)N2 kategorija –motorinės transporto priemonės, kurių didžiausioji masė viršija 3,5 tonos, bet neviršija 12 tonų;

(iii)N3 kategorija –motorinės transporto priemonės, kurių didžiausioji masė viršija 12 tonų;

c)prie O kategorijos priskiriamos priekabos, suprojektuotos ir sukonstruotos prekėms arba asmenims vežti ir jiems apgyvendinti:

(i)O1 kategorija – priekabos, kurių didžiausioji masė neviršija 0,75 tonos;

(ii)O2 kategorija –priekabos, kurių didžiausioji masė viršija 0,75 tonos, bet neviršija 3,5 tonos;

(iii)O3 kategorija –priekabos, kurių didžiausioji masė viršija 3,5 tonos, bet neviršija 10 tonų;

(iv)O4 kategorija –priekabos, kurių didžiausioji masė viršija 10 tonų;

2.Transporto priemonių, transporto priemonės tipų, variantų ir versijų skirstymo į kategorijas kriterijai nurodyti II priede.

Komisijai pagal 88 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų iš dalies keičiamas II priedas dėl transporto priemonių pakategorių, transporto priemonių tipų ir kėbulo tipų skirstymo į kategorijas, siekiant pritaikyti jį prie techninės pažangos.

II SKYRIUS
BENDROSIOS PAREIGOS

5 straipsnis
Bendrieji esminiai reikalavimai

1.Transporto priemonės, sistemos, komponentai ir atskiri techniniai mazgai turi atitikti IV priede nurodytų norminių aktų reikalavimus.

2.Siekiant atsižvelgti į technologinius ir reguliavimo pokyčius, Komisijai pagal 88 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, įtraukiant ir atnaujinant nuorodas į norminius aktus, kuriuose nustatyti reikalavimai, kuriuos turi atitikti transporto priemonės, sistemos, komponentai ir atskiri techniniai mazgai, būtų iš dalies keičiamas IV priedas.

6 straipsnis
Valstybių narių įsipareigojimai

1.Valstybės narės įsteigia arba paskiria patvirtinimo institucijas ir rinkos priežiūros institucijas. Valstybės narės praneša Komisijai apie šių institucijų įsteigimą ir paskyrimą.

Šiame pranešime nurodomi šių institucijų pavadinimai, jų adresai, įskaitant jų elektroninius adresus, ir jų kompetencijos sritys. Komisija savo interneto svetainėje paskelbia patvirtinimo institucijų ir rinkos priežiūros institucijų sąrašą ir su jomis susijusią informaciją.

2.Valstybės narės leidžia pateikti rinkai, registruoti arba pradėti eksploatuoti tik šiame reglamente išdėstytus reikalavimus atitinkančias transporto priemones, sistemas, komponentus ir atskirus techninius mazgus.

3.Valstybės narės nedraudžia, neriboja ir netrukdo pateikti rinkai, registruoti arba pradėti eksploatuoti transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų, atitinkančių šiame reglamente išdėstytus reikalavimus, išskyrus 52 straipsnyje nurodytus atvejus.

Nukrypstant nuo šios taisyklės, valstybės narės neprivalo leisti pateikti rinkai, registruoti arba pradėti eksploatuoti transporto priemonių, kurių tipas patvirtintas vadovaujantis šiuo reglamentu, tačiau jos viršija Tarybos direktyvos 96/53/EB I priede nustatytus suderintus matmenis 25 .

4.Valstybės narės organizuoja ir atlieka į rinką patekusių transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų rinkos priežiūrą ir kontrolę pagal Reglamento (EB) Nr. 765/2008 III skyrių.

5.Valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad užtikrintų, jog rinkos priežiūros institucijos, kai jos tai laiko tikslinga ir pateisinama, galėtų patekti į ekonominės veiklos vykdytojų patalpas ir daryti reikalingų transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų poėmius atitikties patikrinimo tikslais.

6.Valstybės narės periodiškai persvarsto ir vertina, kaip veikia jų vykdomas tipo patvirtinimas. Šis persvarstymas ir vertinimas atliekamas ne rečiau kaip kas ketverius metus, o persvarstymo ir vertinimo rezultatai pateikiami kitoms valstybėms narėms ir Komisijai. Atitinkama valstybė narė rezultatų santrauką, visų pirma suteikto tipo patvirtinimo numerį ir susijusių gamintojų tapatybę, padaro viešai prieinamą.

7.Valstybės narės periodiškai persvarsto ir vertina, kaip veikia jų vykdoma priežiūra. Šis persvarstymas ir vertinimas atliekamas ne rečiau kaip kas ketverius metus, o persvarstymo ir vertinimo rezultatai pateikiami kitoms valstybėms narėms ir Komisijai. Atitinkama valstybė narė skelbia apibendrintus rezultatus viešai.

7 straipsnis
Patvirtinimo institucijų prievolės

1.Patvirtinimo institucijos tvirtina tik šio reglamento reikalavimus atitinkančias transporto priemones, sistemas, komponentus arba atskirus techninius mazgus.

2.Patvirtinimo institucijos savo pareigas vykdo nepriklausomai ir nešališkai. Prireikus jos laikosi slaptumo, kad būtų apsaugotos komercinės paslaptys, vadovaudamosi 9 straipsnio 3 dalyje nustatyta informavimo pareiga, kad būtų apsaugoti Sąjungos vartotojų interesai.

3.Valstybė narė, kurioje už transporto priemonių patvirtinimą, įskaitant individualų transporto priemonės patvirtinimą, atsakinga daugiau nei viena patvirtinimo institucija, paskiria vieną tipo patvirtinimo instituciją, atsakingą už keitimąsi informacija su kitų valstybių narių patvirtinimo institucijomis ir šio reglamento XV skyriuje nustatytus įpareigojimus.

Valstybės narės patvirtinimo institucijos tarpusavyje bendradarbiauja dalindamosi jų vaidmeniui ir funkcijoms aktualia informacija.

4.Pagal 8 straipsnio 5 dalį, 9 straipsnio 5 dalį, 52 straipsnio 4 dalį arba 54 straipsnį informuota patvirtinimo institucija imasi visų reikalingų priemonių, kad peržiūrėtų suteiktą patvirtinimą ir atitinkamai pataisytų arba panaikintų patvirtinimą priklausomai nuo įrodytų nukrypimų priežasčių ir svarbos.

5.Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kad nustatytų bendrus patvirtinimo institucijų skyrimo, peržiūros ir vertinimo nacionaliniu lygmeniu kriterijus. Šie įgyvendinimo aktai priimami vadovaujantis 87 straipsnio 2 dalyje nurodyta nagrinėjimo procedūra.

8 straipsnis
Rinkos priežiūros institucijų pareigos

1.Rinkos priežiūros institucijos atlieka reguliarius patikrinimus, kad įsitikintų transporto priemonių, sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų atitiktimi šiame reglamente nustatytiems reikalavimams, taip pat tipo patvirtinimų teisingumu. Šie patikrinimai atliekamai pakankamu mastu, naudojant dokumentų tikrinimą ir realaus vairavimo bei laboratorinius bandymus, remiantis statistiškai reikšmingomis imtimis. Vykdydamos šią veiklą, rinkos priežiūros institucijos atsižvelgia į nustatytus rizikos vertinimo principus, skundus ir kitą informaciją.

2.Rinkos priežiūros institucijos reikalauja, kad ekonominės veiklos vykdytojai pateiktų tokius dokumentus ir informaciją, kuri, jų manymu, būtina jų veiklai vykdyti.

3.Dėl patvirtinto tipo transporto priemonių, sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų rinkos priežiūros institucijos tinkamai atsižvelgia į ekonominės veiklos vykdytojų pateiktus atitikties liudijimus.

4.Rinkos priežiūros institucijos imasi atitinkamų priemonių, kad savo teritorijose laiku praneštų naudotojams apie nustatytą bet kokios transporto priemonės, sistemos, komponento ir atskiro techninio mazgo keliamą pavojų, siekdamos užkirsti kelią traumų ar bet kokios kitokios žalos rizikai arba ją sumažinti.

Rinkos priežiūros institucijos bendradarbiauja su ekonominės veiklos vykdytojais dėl veiksmų, kurie gali užkirsti kelią šių ekonominės veiklos vykdytojų tiekiamų transporto priemonių, sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų keliamiems pavojams arba juos sumažinti.

5.Vienos valstybės narės rinkos priežiūros institucijos, nusprendusios transporto priemonę, sistemą, komponentą ir atskirą techninį mazgą pašalinti iš rinkos pagal 49 straipsnio 5 dalį, praneša susijusiam ekonominės veiklos vykdytojui, o atitinkamais atvejais – ir susijusiai tipo patvirtinimo institucijai.

6.Rinkos priežiūros institucijos savo pareigas vykdo nepriklausomai ir nešališkai. Prireikus jos laikosi slaptumo, kad būtų apsaugotos komercinės paslaptys, kiek tik reikia atsižvelgdamos į 9 straipsnio 3 dalyje nustatytą informavimo pareigą, kad būtų apsaugoti Europos Sąjungos vartotojų interesai.

7.Valstybės narės periodiškai persvarsto ir vertina, kaip veikia jų vykdoma priežiūra. Šis persvarstymas ir vertinimas atliekamas ne rečiau kaip kas ketverius metus, o persvarstymo ir vertinimo rezultatai pateikiami kitoms valstybėms narėms ir Komisijai. Atitinkama valstybė narė skelbia apibendrintus rezultatus viešai.

8.Valstybių narių rinkos priežiūros institucijos koordinuoja savo rinkos priežiūros veiklą, bendradarbiauja tarpusavyje ir dalijasi tarpusavyje ir su Komisija jos rezultatais. Atitinkamais atvejais rinkos priežiūros institucijos susitaria dėl darbo pasidalijimo ir specializacijos.

9.Jei valstybėje narėje už rinkos priežiūrą ir išorės sienų kontrolę atsakinga daugiau nei viena institucija, šios institucijos bendradarbiauja tarpusavyje, keisdamosi jų darbui ir funkcijoms reikalinga informacija.

10.Komisija gali priimti įgyvendinimo aktų, kad nustatytų 1 dalyje nurodytų bandinių atitikties patikrų masto, apimties ir dažnumo nustatymo kriterijus. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 87 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

9 straipsnis
Komisijos vykdomas atitikties tikrinimas ir

bendradarbiavimas su valstybėmis narėmis užtikrinant vykdymą

1.    Komisija organizuoja ir tinkamu mastu vykdo jau pateiktų rinkai transporto priemonių, sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų bandymus ir patikrinimus, siekdama įsitikinti, kad šios transporto priemonės, sistemos, komponentai ir atskiri techniniai mazgai atitinka tipo patvirtinimą ir taikytinus teisės aktus, taip pat kad užtikrintų tipo patvirtinimo teisingumą, arba pareikalauja, kad tai būtų vykdoma.

Šie bandymai ir patikrinimai gali būti atliekami su naujomis transporto priemonėmis, pateiktomis gamintojo arba ekonominės veiklos vykdytojo kaip numatyta 2 dalyje.

Šie bandymai ir patikrinimai taip pat gali būti atliekami su užregistruotomis transporto priemonėmis, sutikus transporto priemonės registracijos turėtojui.

2.Tipo patvirtinimus turintys gamintojai arba ekonominės veiklos vykdytojai paprašius Komisijai pateikia statistiškai reikšmingą skaičių Komisijos pasirinktų serijinių transporto priemonių, sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų, kurie yra tipiški transporto priemonėms, sistemoms, komponentams ir atskiriems techniniams mazgams, kurie gali būti pateikti rinkai pagal tą tipo patvirtinimą. Šios transporto priemonės, sistemos, komponentai ir atskiri techniniai mazgai pateikiami bandymui tokiu laiku, tokioje vietoje ir tokiam laikotarpiui, kokių pareikalauja Komisija.

3.Kad Komisija galėtų atlikti 1 ir 2 dalyse nurodytus bandymus, valstybės narės suteikia Komisijai visus su transporto priemonės, sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų, kurių atitiktis tikrinama bandymais, tipo patvirtinimu susijusius duomenis. Šie duomenys turi apimti bent jau tipo patvirtinimo sertifikate ir jos prieduose, nurodytuose 26 straipsnio 1 dalyje, esančią informaciją.

Pakopinio arba daugiaetapio tipo patvirtinimo procedūra patvirtintų transporto priemonių atveju valstybės narės Komisijai taip pat pateikia jį sudarančių sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimų tipo patvirtinimo sertifikatą ir 26 straipsnio 1 dalyje nurodytus jo priedus.

4.Transporto priemonių gamintojai paviešina duomenis, kurių reikia, kad trečiosios šalys galėtų atlikti atitikties tikrinimo bandymus. Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kad apibrėžtų paviešintinus duomenis ir tokio paviešinimo sąlygas, atsižvelgiant į komercinių paslapčių apsaugą ir asmens duomenų išsaugojimą vadovaujantis Sąjungos ir nacionalinės teisės aktais. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 87 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

5.Nustačiusi, kad išbandytos arba patikrintos transporto priemonės neatitinka šiuo reglamentu arba bet kuriuo iš IV priede išvardytų norminių aktų nustatytų tipo patvirtinimo reikalavimų arba kad tipo patvirtinimas suteiktas remiantis neteisingais duomenimis, Komisija pagal 54 straipsnio 8 dalį nedelsdama pareikalauja, kad susijęs ekonominės veiklos vykdytojas imtųsi visų reikiamų taisomųjų priemonių, kad transporto priemonės atitiktų šiuos reikalavimus, arba imasi ribojamųjų priemonių, pareikalaudama, kad ekonominės veiklos vykdytojas susijusias transporto priemones pašalintų iš rinkos arba per pagrįstą laikotarpį jas susigrąžintų, priklausomai nuo nustatytos neatitikties svarbos.

Jei per šiuos bandymus ir patikrinimus iškyla abejonių dėl paties tipo patvirtinimo teisingumo, Komisija informuoja susijusią (-as) patvirtinimo instituciją (-as) ir Keitimosi informacija apie reikalavimų vykdymo užtikrinimą forumą.

Komisija paskelbia visų savo atliktų atitikties tikrinimo bandymų rezultatų ataskaitą.

10 straipsnis
Keitimosi informacija apie reikalavimų vykdymo užtikrinimą forumas

1.Komisija įsteigia Keitimosi informacija apie reikalavimų vykdymo užtikrinimą forumą (toliau – forumas) ir jam pirmininkauja.

Forumą sudaro valstybių narių paskirti nariai.

2.Forumas koordinuoja už tipo patvirtinimą ir rinkos priežiūrą atsakingų nacionalinių institucijų tinklą.

Jo patariamosios funkcijos, be kita ko, apima gerosios praktikos skatinimą, keitimąsi informacija apie vykdymo užtikrinimo problemas, bendradarbiavimą, darbo metodų ir priemonių rengimą, elektroninio keitimosi informacija procedūros rengimą, suderintų vykdymo užtikrinimo projektų vertinimą, sankcijas ir bendrus patikrinimus.

3.Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 88 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatoma forumo sudėtis, skyrimo procedūra, išsamūs uždaviniai, darbo metodai ir darbo tvarkos taisyklės.

11 straipsnis
Bendrosios gamintojų pareigos

1.Gamintojas užtikrina, kad jo pagamintos ir rinkai pateiktos arba pradėtos eksploatuoti transporto priemonės, sistemos, komponentai arba atskiri techniniai mazgai buvo pagaminti ir patvirtinti pagal šio reglamento reikalavimus.

2.Daugiaetapio tipo patvirtinimo atveju gamintojas taip pat yra atsakingas už transporto priemonės komplektavimo etape montuojamų sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų patvirtinimą ir gamybos atitiktį. Bet kuris gamintojas, kuris pakeičia jau ankstesniuose etapuose patvirtintus komponentus, sistemas arba atskirus techninius mazgus, atsako už pakeistų komponentų, sistemų arba atskirų techninių mazgų patvirtinimą ir gamybos atitiktį. Ankstesnio etapo gamintojas pateikia tolesnio etapo gamintojui informaciją apie bet kokį pakeitimą, galintį turėti įtakos komponento tipo patvirtinimui, sistemos tipo patvirtinimui, atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimui arba visos transporto priemonės tipo patvirtinimui. Ši informacija pateikiama, kai tik iš naujo išplečiamas visos transporto priemonės tipo patvirtinimas, bet ne vėliau kaip nekomplektinės transporto priemonės gamybos pradžios dieną.

3.Gamintojas, kuris pakeičia nekomplektinę transporto priemonę taip, kad ji priskiriama prie kitos transporto priemonių kategorijos ir dėl to pasikeičia ankstesniame tipo patvirtinimo etape jau įvertinti reikalavimai, taip pat yra atsakingas už reikalavimų, taikomų transporto priemonių kategorijai, prie kurios priskiriama pakeista transporto priemonė, įvykdymą.

4.Už Sąjungos ribų įsisteigęs gamintojas dėl ES tipo patvirtinimo paskiria vieną Sąjungoje įsisteigusį atstovą, kuris jam atstovautų santykiuose su patvirtinimo institucija. Šis gamintojas taip pat paskiria vieną Sąjungoje įsisteigusį atstovą rinkos priežiūrai; tai gali būti tas pats atstovas, kuris yra paskirtas dėl ES tipo patvirtinimo.

5.Gamintojas yra atskaitingas patvirtinimo institucijai už visus patvirtinimo procedūros aspektus ir už gamybos atitikties užtikrinimą, neatsižvelgiant į tai, ar jis tiesiogiai dalyvauja visuose transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo konstravimo etapuose.

6.Gamintojas nustato procedūras, kuriomis užtikrinama, kad serijinė transporto priemonių, sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų gamyba atitiktų patvirtintą tipą.

7.Gamintojas, be identifikavimo plokštelės, tvirtinamos prie jo transporto priemonių, ir tipo patvirtinimo žymenų, tvirtinamų prie jo komponentų arba atskirų techninių mazgų pagal 36 straipsnį, ant rinkai tiekiamų savo transporto priemonių, komponentų arba atskirų techninių mazgų arba, jei to negalima padaryti, ant pakuotės arba prie komponento ar atskiro techninio mazgo pridedamame dokumente nurodo savo pavadinimą, registruotą prekės pavadinimą arba registruotą prekių ženklą ir savo kontaktinį adresą Sąjungoje.

12 straipsnis
Gamintojų pareigos, susijusios su reikalavimų neatitinkančiomis arba didelį pavojų keliančiomis jų transporto priemonėmis, sistemomis, komponentais, atskirais techniniais mazgais arba dalimis ir įranga

1.Gamintojas, manantis, kad pateikta rinkai arba pradėta eksploatuoti transporto priemonė, sistema, komponentas, atskiras techninis mazgas, dalis arba įranga neatitinka šio reglamento arba kad tipo patvirtinimas suteiktas remiantis neteisingais duomenimis, nedelsdamas imasi tinkamų priemonių, būtinų tos transporto priemonės, sistemos, komponento, atskiro techninio mazgo, dalies arba įrangos atitikčiai užtikrinti, pašalina juos iš rinkos arba prireikus juos susigrąžina.

Gamintojas nedelsdamas išsamiai informuoja patvirtinimą suteikusią patvirtinimo instituciją apie neatitikimą ir visas taikytas priemones.

2.Jei transporto priemonė, sistema, komponentas, atskiras techninis mazgas, dalis ar įranga kelia didelį pavojų, gamintojas valstybių narių, kuriose transporto priemonė, sistema, komponentas, atskiras techninis mazgas, dalis arba įranga buvo tiekiami rinkai arba pradėti eksploatuoti, patvirtinimo ir rinkos priežiūros institucijoms nedelsdamas pateikia išsamią informaciją apie neatitiktį ir visas taikytas priemones.

3.Gamintojas saugo 24 straipsnio 4 dalyje nurodytą informacinį paketą dešimt metų nuo transporto priemonės pateikimo rinkai arba penkerius metus nuo sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo pateikimo rinkai.

Transporto priemonės gamintojas saugo 34 straipsnyje nurodytų atitikties liudijimų kopijas, kad galėtų jas pateikti patvirtinimo institucijoms.

4.Gamintojas, gavęs pagrįstą nacionalinės institucijos prašymą, per tipo patvirtinimo instituciją pateikia šiai institucijai ES tipo patvirtinimo sertifikato arba 55 straipsnio 1 dalyje nurodyto leidimo kopiją, kuria įrodoma transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo atitiktis, kalba, kurią nacionalinė institucija gali lengvai suprasti.

Gamintojas, gavęs pagrįstą nacionalinės institucijos prašymą, bendradarbiauja su šia institucija dėl visų veiksmų pagal Reglamento (EB) Nr. 765/2008 20 straipsnį, siekdamas pašalinti rinkai tiektos jo transporto priemonės, sistemos, komponento, atskiro techninio mazgo, dalies arba įrangos keliamą pavojų.

13 straipsnis
Gamintojo atstovų pareigos, susijusios su rinkos priežiūra

1.Gamintojo atstovas rinkos priežiūros klausimais atlieka gamintojo suteiktuose įgaliojimuose nurodytas užduotis. Pagal šiuos įgaliojimus atstovas gali atlikti bent šiuos veiksmus:

(a)turėti prieigą prie 22 straipsnyje nurodyto informacinio aplanko ir 34 straipsnyje nurodyto atitikties liudijimo viena iš oficialiųjų Sąjungos kalbų. Šie dokumentai patvirtinimo institucijoms turi būti prieinami dešimt metų nuo transporto priemonės pateikimo rinkai ir penkerius metus nuo sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo pateikimo rinkai;

(b)gavęs pagrįstą patvirtinimo institucijos prašymą, pateikti šiai institucijai visą informaciją ir dokumentus, reikalingus transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo gamybos atitikčiai įrodyti;

(c)patvirtinimo arba rinkos priežiūros institucijų prašymu bendradarbiauti su jomis, jei reikia imtis bet kokių veiksmų, siekiant pašalinti transporto priemonių, sistemų, komponentų, atskirų techninių mazgų, dalių arba įrangos, dėl kurių suteiktas šis įgaliojimas, keliamą didelį pavojų;

(d)nedelsdamas informuoti gamintoją apie skundus ir pranešimus, susijusius su pavojais, įtariamais incidentais, neatitikties klausimais, siejamais su transporto priemonėmis, sistemomis, komponentais, atskirais techniniais mazgais, dalimis arba įranga, kuriuos apima tie įgaliojimai;

(e)nutraukti šiuos įgaliojimus, jei gamintojas veikia priešingai savo įsipareigojimams pagal šį reglamentą.

2.Gamintojo atstovas, nutraukęs įgaliojimus 1 dalies e punkte nurodytais pagrindais, nedelsdamas informuoja patvirtinimą suteikusią tipo patvirtinimo instituciją ir Komisiją.

3.Duomenys apie pasikeitimą turi apimti bent šiuos aspektus:

a)išeinančio įgaliotojo atstovo įgaliojimo laikotarpio pabaigos datą ir būsimo gamintojo atstovo įgaliojimo pradžios datą;

b)datą, iki kurios išeinantis gamintojo atstovas gali būti nurodytas gamintojo pateiktoje informacijoje, įskaitant visą reklaminę medžiagą;

c)dokumentų perdavimas, įskaitant konfidencialumo aspektus ir nuosavybės teises;

d)išeinančio gamintojo atstovo pareigą pasibaigus įgaliojimams persiųsti gamintojui arba būsimam gamintojo atstovui visus skundus ir pranešimus, susijusius su pavojais ir įtariamais incidentais, siejamais su transporto priemone, sistema, komponentu, atskiru techniniu mazgu, dalimi arba įranga, dėl kurios jis buvo paskirtas gamintojo atstovu.

14 straipsnis
Importuotojų pareigos

1.Importuotojas pateikia rinkai tik tas transporto priemones, sistemas, komponentus arba atskirus techninius mazgus, dėl kurių yra gautas ES tipo patvirtinimas arba nacionalinis tipo patvirtinimas, arba tas dalis ar įrangą, kurios atitinka Reglamento (EB) Nr. 765/2008 reikalavimus.

2.Prieš pateikdamas rinkai patvirtinto tipo transporto priemonę, sistemą, komponentą arba atskirą mazgą, importuotojas patikrina, ar patvirtinimo institucija yra sudariusi 24 straipsnio 4 dalyje nurodytą informacinį paketą ir ar sistema, komponentas arba atskiras techninis mazgas paženklinti reikalaujamu tipo patvirtinimo žymeniu ir atitinka 11 straipsnio 7 dalį.

Importuotojas užtikrina, kad kartu su transporto priemone kartu būtų pateikiamas reikalaujamas atitikties liudijimas.

3.Jei importuotojas mano, kad transporto priemonė, sistema, komponentas arba atskiras techninis mazgas neatitinka šio reglamento reikalavimų, pirmiausia – patvirtinto tipo, jis nepateikia rinkai ir neleidžia pradėti eksploatuoti arba registruoti transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo, kol bus užtikrinta jų atitiktis. Jei jis mano, kad transporto priemonė, sistema, komponentas, atskiras techninis mazgas, dalis arba įranga kelia didelį pavojų, jis apie tai praneša gamintojui ir rinkos priežiūros institucijoms. Dėl patvirtinto tipo transporto priemonių, sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų jis taip pat informuoja tipo patvirtinimą suteikusią patvirtinimo instituciją.

4.Importuotojas ant transporto priemonės, sistemos, komponento, atskiro techninio mazgo, dalies arba įrangos arba, jei to negalima padaryti, ant jo pakuotės arba prie sistemos, komponento, atskiro techninio mazgo, dalies arba įrangos pridedamame dokumente nurodo savo pavadinimą, registruotą prekės pavadinimą arba registruotą prekių ženklą ir savo kontaktinį adresą.

5.Importuotojas užtikrina, kad prie transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo būtų pridėtos 63 straipsnyje reikalaujamos instrukcijos ir informacija oficialiąja (-iosiomis) atitinkamų valstybių narių kalba (-omis).

6.Siekdamas apsaugoti vartotojų sveikatą ir užtikrinti jų saugą, importuotojas tiria skundus, tvarko skundų ir susigrąžintų transporto priemonių, sistemų, komponentų, atskirų techninių mazgų, dalių arba įrangos, kuriuos jis yra pateikęs rinkai, registrą ir informuoja platintojus apie šią stebėseną.

15 straipsnis
Importuotojų pareigos, susijusios su reikalavimų neatitinkančiomis jų transporto priemonėmis, sistemomis, komponentais arba atskirais techniniais mazgais arba didelį pavojų keliančiomis jų transporto priemonėmis, sistemomis, komponentais, atskirais techniniais mazgais, dalimis arba įranga

1.Jeigu importuotojo pateikta rinkai transporto priemonė, sistema, komponentas arba atskiras techninis mazgas neatitinka šio reglamento, importuotojas nedelsdamas imasi tinkamų priemonių, būtinų tos transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo atitikčiai užtikrinti, jiems iš rinkos pašalinti arba prireikus juos susigrąžinti.

2.Jei transporto priemonė, sistema, komponentas, atskiras techninis mazgas, dalis arba įranga kelia didelį pavojų, importuotojas gamintojui ir valstybių narių, kuriose transporto priemonė, sistema, komponentas, atskiras techninis mazgas, dalis arba įranga buvo pateikti rinkai, patvirtinimo ir rinkos priežiūros institucijoms nedelsdamas pateikia išsamią informaciją apie didelį pavojų.

Importuotojas taip pat informuoja patvirtinimo ir rinkos priežiūros institucijas apie bet kokius veiksmus, kurių imtasi, ir pateikia informaciją, pirmiausia apie didelį pavojų ir gamintojo taikytas taisomąsias priemones.

3.Importuotojas dešimt metų po transporto priemonės pateikimo rinkai arba penkerius metus po sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo pateikimo rinkai saugo atitikties liudijimų kopijas, kad galėtų jas pateikti patvirtinimo ir rinkos priežiūros institucijoms, ir užtikrina, kad jos, pateikusios prašymą, galėtų gauti 24 straipsnio 4 dalyje nurodytą informacinį paketą.

4.Importuotojas, gavęs pagrįstą nacionalinės institucijos prašymą, pateikia jai visą informaciją ir dokumentus, reikalingus transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo atitikčiai įrodyti, kalba, kurią ši institucija gali lengvai suprasti. Importuotojas, gavęs pagrįstą nacionalinės institucijos prašymą, bendradarbiauja su šia institucija dėl visų veiksmų pagal Reglamento (EB) Nr. 765/2008 20 straipsnį, siekdamas pašalinti rinkai tiektos jo transporto priemonės, sistemos, komponento, atskiro techninio mazgo, dalies arba įrangos keliamą pavojų.

16 straipsnis
Platintojų pareigos

Prieš tiekdamas rinkai, registruodamas arba pradėdamas eksploatuoti transporto priemonę, sistemą, komponentą arba atskirą techninį mazgą, platintojas patikrina, ar prie šios transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo pritvirtinta reikalaujama identifikavimo plokštelė arba ar jie pažymėti tipo patvirtinimo žymeniu, ar pridėti 63 straipsnyje reikalaujami dokumentai ir instrukcijos bei saugos informacija oficialiąja (-iosiomis) atitinkamos valstybės narės kalba (-omis) ir ar gamintojas ir importuotojas įvykdė atitinkamai 11 straipsnio 7 dalyje ir 14 straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus.

17 straipsnis
Platintojų pareigos, susijusios su reikalavimų neatitinkančiomis jų transporto priemonėmis, sistemomis, komponentais arba atskirais techniniais mazgais arba didelį pavojų keliančiomis jų transporto priemonėmis, sistemomis, komponentais, atskirais techniniais mazgais, dalimis arba įranga

1.Jei platintojas mano, kad transporto priemonė, sistema, komponentas arba atskiras techninis mazgas neatitinka šio reglamento reikalavimų, jis netiekia rinkai, neregistruoja ir nepradeda eksploatuoti transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo, kol bus užtikrinta jų atitiktis.

2.Platintojas, manantis, kad rinkai tiekta jo transporto priemonė, sistema, komponentas arba atskiras techninis mazgas neatitinka šio reglamento, informuoja gamintoją arba importuotoją siekdamas užtikrinti, kad pagal 12 straipsnio 1 dalį arba 15 straipsnio 1 dalį būtų imtasi tinkamų priemonių, būtinų tos transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo atitikčiai užtikrinti, jiems iš rinkos pašalinti arba prireikus jiems susigrąžinti.

3.Jei transporto priemonė, sistema, komponentas, atskiras techninis mazgas, dalis arba įranga kelia didelį pavojų, platintojas gamintojui, importuotojui ir valstybių narių, kuriose ši transporto priemonė, sistema, komponentas, atskiras techninis mazgas, dalis arba įranga buvo tiekti rinkai, patvirtinimo ir rinkos priežiūros institucijoms nedelsdamas pateikia išsamią informaciją apie šį didelį pavojų. Platintojas taip pat praneša jiems apie tai, kokių veiksmų imtasi, ir pateikia atitinkamus duomenis, visų pirma, apie didelį pavojų ir bet kokias taisomąsias priemones, kurių ėmėsi gamintojas.

4.Platintojas, gavęs pagrįstą nacionalinės institucijos prašymą, bendradarbiauja su šia institucija dėl visų veiksmų pagal Reglamento (EB) Nr. 765/2008 20 straipsnį, siekdamas pašalinti rinkai tiektos jo transporto priemonės, sistemos, komponento, atskiro techninio mazgo, dalies arba įrangos keliamą pavojų.

18 straipsnis
Atvejai, kuriais importuotojams ir platintojams taikomos gamintojų pareigos

Taikant šį reglamentą, importuotojas arba platintojas laikomas gamintoju ir jam taikomos 8, 11 ir 12 straipsniuose nustatytos gamintojo pareigos, jei importuotojas arba platintojas tiekia rinkai, registruoja transporto priemonę, sistemą, komponentą arba atskirą techninį mazgą arba yra atsakingas už jų eksploatavimo pradžią naudojant jo pavadinimą arba prekių ženklą, arba pakeičia transporto priemonę, sistemą, komponentą arba atskirą techninį mazgą taip, kad jie gali nebeatitikti taikomų reikalavimų.

19 straipsnis
Ekonominės veiklos vykdytojų nustatymas

Patvirtinimo institucijos arba rinkos priežiūros institucijos prašymu ekonominės veiklos vykdytojai dešimt metų nuo transporto priemonės pateikimo rinkai arba penkerius metus nuo sistemos, komponento, atskiro techninio mazgo, dalies arba įrangos pateikimo rinkai teikia šią informaciją:

(a)bet kurio ekonominės veiklos vykdytojo, kuris jiems tiekė transporto priemonę, sistemą, komponentą, atskirą techninį mazgą, dalį arba įrangą, tapatybę;

(b)bet kurio ekonominės veiklos vykdytojo, kuriam jie tiekė transporto priemonę, sistemą, komponentą, atskirą techninį mazgą, dalį arba įrangą, tapatybę.

III SKYRIUS
ES TIPO PATVIRTINIMO PROCEDŪROS

20 straipsnis
ES tipo patvirtinimo procedūros

1.Teikdamas visos transporto priemonės tipo patvirtinimo paraišką, gamintojas gali pasirinkti vieną iš šių procedūrų:

(a)pakopinį tipo patvirtinimą;

(b)vienos pakopos tipo patvirtinimą;

(c)mišrų tipo patvirtinimą.

Be to, dėl nekomplektinės arba sukomplektuotos transporto priemonės gamintojas gali pasirinkti daugiaetapį tipo patvirtinimą.

2.Sistemos tipo patvirtinimui, komponento tipo patvirtinimui ir atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimui taikomas tik vienos pakopos tipo patvirtinimas.

3.Daugiaetapis tipo patvirtinimas suteikiamas nekomplektinės arba sukomplektuotos transporto priemonės tipui, kuris, atsižvelgiant į transporto priemonės sukomplektavimo būklę, atitinka 22 straipsnyje nurodytame informaciniame aplanke pateiktus duomenis ir IV priede nurodytuose atitinkamuose norminiuose aktuose nustatytus techninius reikalavimus.

Daugiaetapis tipo patvirtinimas taip pat taikomas komplektinėms transporto priemonėms, kurias rekonstravo arba pakeitė kitas gamintojas po to, kai jos buvo sukomplektuotos.

4.ES tipo patvirtinimas galutiniame sukomplektavimo etape suteikiamas tik patvirtinimo institucijai patikrinus, ar galutiniame etape patvirtintas transporto priemonės tipas patvirtinimo metu atitinka visus taikomus techninius reikalavimus. Atliekant šį patikrinimą tikrinami visi dokumentai, susiję su reikalavimais, taikomais nekomplektinės transporto priemonės ES tipo patvirtinimui, suteiktam taikant daugiaetapę procedūrą, net jei patvirtinimas buvo suteiktas kitai transporto priemonės kategorijai.

5.1 dalyje nurodyto tipo patvirtinimo pasirinkimas neturi poveikio taikomiems esminiams reikalavimams, kuriuos turi atitikti patvirtintas transporto priemonės tipas, išduodant visos transporto priemonės tipo patvirtinimą.

6.    Daugiaetapį tipo patvirtinimą taip pat gali taikyti pavienis gamintojas, jei nesiekiama apeiti per vieną etapą pagamintoms transporto priemonėms taikomų reikalavimų. Taikant šio reglamento 39, 40 ir 47 straipsnius, vieno gamintojo pagamintos transporto priemonės nelaikomos pagamintomis keliais etapais.

21 straipsnis
ES tipo patvirtinimo paraiška

1.Gamintojas pateikia patvirtinimo institucijai ES tipo patvirtinimo paraišką ir 22 straipsnyje nurodytą informacinį aplanką.

2.Dėl konkretaus transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo tipo gali būti teikiama tik viena paraiška tik vienoje valstybėje narėje.

3.Teikiama atskira kiekvieno tvirtinamo transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo tipo paraiška.

22 straipsnis
Informacinis aplankas

1.21 straipsnio 1 dalyje nurodytą informacinį aplanką sudaro:

(a)I priede pateiktas vienos pakopos arba mišraus tipo patvirtinimo arba III priede pateiktas pakopinio tipo patvirtinimo informacinis dokumentas;

(b)visi duomenys, brėžiniai, nuotraukos ir kita susijusi informacija;

(c)dėl transporto priemonių – pagal 20 straipsnio 1 dalį pasirinkta nurodyta procedūra ar procedūros;

(d)visa papildoma informacija, kurios prašo paraiškos procedūrą vykdanti patvirtinimo institucija.

2.Informacinis aplankas pateikiamas Komisijos nustatyta elektronine forma, tačiau taip pat gali būti pateiktas popieriuje.

3.Siekiant atsižvelgti į techninius ir reguliavimo pokyčius, Komisijai pagal 88 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, atnaujinant informacinio dokumento šabloną, įskaitant 2 dalyje nurodytą suderintą elektroninę formą, būtų iš dalies keičiami I ir III priedai.

23 straipsnis
Kartu su paraiška dėl tam tikrų ES tipo patvirtinimų

teiktina papildoma informacija

1.Prie pakopinio tipo patvirtinimo paraiškos, be 22 straipsnyje nurodyto informacinio aplanko, pridedamas išsamus pagal IV priede nurodytus taikomus aktus reikalaujamų ES tipo patvirtinimo sertifikatų rinkinys.

Jei teikiama sistemos tipo patvirtinimo, komponento tipo patvirtinimo arba atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimo paraiška, pagal IV priede nurodytus taikomus aktus patvirtinimo institucija turi turėti galimybę susipažinti su informaciniu aplanku tol, kol bus išduotas visos transporto priemonės tipo patvirtinimas arba bus atsisakyta jį išduoti.

2.Prie mišraus tipo patvirtinimo paraiškos, be 22 straipsnyje nurodyto informacinio aplanko, pridedami pagal IV priede nurodytus taikomus aktus reikalaujami ES tipo patvirtinimo sertifikatai, įskaitant bandymų ataskaitas.

Prie sistemų, kurių ES tipo patvirtinimo sertifikatas nepateiktas, paraiškos, be 22 straipsnyje nurodyto informacinio aplanko, pridedama I priede nurodyta informacija, kurios reikia šioms sistemoms patvirtinti transporto priemonės patvirtinimo etapu, o vietoj ES tipo patvirtinimo sertifikato pateikiama bandymų ataskaita.

3.Kartu su daugiaetapio tipo patvirtinimo paraiška pateikiama ši informacija:

(a)pirmajame etape – su bazinės transporto priemonės sukomplektavimo būkle susijusios informacinio aplanko ir ES tipo patvirtinimo sertifikatų dalys;

(b)antrajame ir vėlesniuose etapuose – su esamu transporto priemonės gamybos etapu susijusios informacinio aplanko ir ES tipo patvirtinimo sertifikatų dalys, taip pat ES transporto priemonės tipo patvirtinimo sertifikato, išduoto per ankstesnį gamybos etapą, kopija ir visa išsami su gamintojo padarytais transporto priemonės pakeitimais arba papildymais susijusi informacija.

a ir b punktuose nurodyta informacija gali būti pateikiama pagal 22 straipsnio 2 dalį.

4.    Patvirtinimo institucija ir techninės tarnybos turi prieigą prie transporto priemonės programinės įrangos ir algoritmų.

Patvirtinimo institucija pagrįstu prašymu gali taip pat reikalauti iš gamintojo pateikti visą papildomą informaciją, kurios reikia sprendimui dėl reikalingų bandymų priimti arba šių bandymų atlikimo sąlygoms palengvinti.

IV SKYRIUS
ES TIPO PATVIRTINIMO PROCEDŪRŲ VYKDYMAS

24 straipsnis
Bendrosios ES tipo patvirtinimo procedūrų vykdymo nuostatos

1.Kiekvienam transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo tipui gali būti išduodamas tik vienas ES tipo patvirtinimas.

2.Gavusi paraišką pagal 21 straipsnį, patvirtinimo institucija suteikia ES tipo patvirtinimą tik patikrinusi visus šiuos aspektus:

(a)ar įvykdytos 29 straipsnyje nurodytos gamybos atitikties sąlygos;

(b)ar susijusios transporto priemonės, sistemos arba atskiro techninio mazgo tipui dar neišduotas tipo patvirtinimas;

(c)ar transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo tipas atitinka taikomus reikalavimus;

(d)dėl visos transporto priemonės tipo patvirtinimų pagal pakopinę, mišrią ir daugiaetapę procedūras patvirtinimo institucija pagal 20 straipsnio 4 dalį patikrina, ar sistemoms, komponentams ir atskiriems techniniams mazgams taikomi atskiri tipų patvirtinimai pagal visos transporto priemonės tipo patvirtinimo metu taikomus reikalavimus.

3.ES tipo patvirtinimui taikomos V priede, o daugiaetapiui tipo patvirtinimui – XVII priede nustatytos procedūros.

Komisijai pagal 88 straipsnį suteikiami įgaliojimai iš dalies keisti V priedą atnaujinant procedūras dėl ES tipo patvirtinimo ir XVII priedą dėl daugiaetapio tipo patvirtinimo, siekiant atsižvelgti į reguliavimo ir technologinius pokyčius.

4.Patvirtinimo institucija parengia informacinį paketą, kurį sudaro 22 straipsnyje nurodytas informacinis aplankas, bandymų ataskaitos ir visi kiti dokumentai, kuriuos techninė tarnyba arba patvirtinimo institucija, vykdydamos savo užduotis, įtraukė į informacinį aplanką.

Informacinį paketą sudaro rodyklė, kurioje aiškiai nurodomi visi puslapiai, taip pat kiekvieno dokumento formatas ir chronologine tvarka užregistruojamas ES tipo patvirtinimo valdymas.

Patvirtinimo institucija saugo informacinį paketą dešimt metų nuo atitinkamo ES tipo patvirtinimo galiojimo pabaigos.

5.Jei patvirtinimo institucija nustato, kad transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo tipas atitinka taikomus reikalavimus, bet kelia didelį pavojų saugai arba gali rimtai pakenkti aplinkai ar visuomenės sveikatai, ji atsisako suteikti ES tipo patvirtinimą. Šiuo atveju ji nedelsdama išsiunčia kitų valstybių narių patvirtinimo institucijoms ir Komisijai išsamią bylą, kurioje paaiškina savo sprendimo priežastis ir pagrindžia savo išvadas.

6.Vadovaujantis 20 straipsnio 4 ir 5 dalimis, pakopinio, mišraus ir daugiaetapio tipo patvirtinimo procedūrų atveju patvirtinimo institucija atsisako suteikti ES tipo patvirtinimą, jei nustato, kad sistemos, komponentai arba atskiri techniniai mazgai neatitinka šiuo reglamentu arba IV priede išvardytais aktais nustatytų reikalavimų.

Patvirtinimo institucija paprašo sistemas, komponentus arba atskirus techninius mazgus patvirtinusių patvirtinimo institucijų imtis veiksmų pagal 54 straipsnio 2 dalį.

25 straipsnis
Pranešimas apie išduotus, iš dalies pakeistus, atsisakytus išduoti ir panaikintus ES tipo patvirtinimus

1.Patvirtinimo institucija, išdavusi arba iš dalies pakeitusi transporto priemonės ES tipo patvirtinimo sertifikatą, per vieną mėnesį išsiunčia kitų valstybių narių patvirtinimo institucijoms ir Komisijai ES tipo patvirtinimo sertifikato kopijas (kartu su priedais, įskaitant 23 straipsnyje nurodytas bandymų ataskaitas) dėl kiekvieno jos patvirtinto transporto priemonės, sistemos, komponento ir techninio mazgo tipo. Šios kopijos siunčiamos naudojantis bendra saugia elektronine keitimosi informacija sistema arba saugia elektronine laikmena.

2.Patvirtinimo institucija kas tris mėnesius siunčia kitų valstybių narių patvirtinimo institucijoms ir Komisijai per praėjusį laikotarpį jos suteiktų, iš dalies pakeistų, atsisakytų suteikti arba panaikintų sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų ES tipo patvirtinimų sąrašą. Šiame sąraše gali būti pateikiama XIV priede nurodyta informacija.

3.Kitos valstybės narės patvirtinimo institucijos arba Komisijos prašymu ES tipo patvirtinimą išdavusi patvirtinimo institucija per vieną mėnesį nuo šio prašymo gavimo dienos, naudodamasi bendra saugia elektronine keitimosi informacija sistema arba saugiu elektroniniu failu, išsiunčia prašymą pateikusiai patvirtinimo institucijai ES tipo patvirtinimo sertifikato kopiją kartu su priedais.

4.Patvirtinimo institucija nedelsdama informuoja kitų valstybių narių patvirtinimo institucijas ir Komisiją apie bet kokį atsisakymą išduoti ES tipo patvirtinimą arba jo panaikinimą ir nurodo šio sprendimo priežastis.

5.Komisijai pagal 88 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, atnaujinant pranešimo apie išduotus, iš dalies pakeistus, atsisakytus išduoti arba panaikintus sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų ES tipo patvirtinimus šabloną, būtų iš dalies keičiamas XIV priedas.

26 straipsnis
ES tipo patvirtinimo sertifikatas

1.ES tipo patvirtinimo sertifikato priedus sudaro:

(a)24 straipsnio 4 dalyje nurodytas informacinis paketas;

(b)dėl sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimo – 28 straipsnio 1 dalyje nurodytuose norminiuose aktuose reikalaujamų bandymų ataskaitos, o dėl visos transporto priemonės tipo patvirtinimo – bandymų rezultatų lapas;

(c)asmens (-ų), kuris (-ie) įgaliotas (-i) pasirašyti atitikties liudijimus, vardas (-ai), pavardė (-s) ir jo (jų) parašo (-ų) pavyzdys (-iai) bei jo (jų) einamos pareigos įmonėje;

(d)dėl visos transporto priemonės tipo patvirtinimo – užpildytas atitikties liudijimo pavyzdys.

2.ES tipo patvirtinimo sertifikatas išduodamas pagal VI priede pateiktą šabloną; jis numeruojamas pagal VII priede nustatytą suderintą sistemą. Bandymų rezultatų lapas pateikiamas naudojant VIII priede pateiktą šabloną. Šie dokumentai prieinami elektronine forma.

Siekiant atsižvelgti į techninius ir reguliavimo pokyčius, Komisijai pagal 88 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, atnaujinant atitinkamai tipo patvirtinimo sertifikatų, liudijimų numeravimo sistemos ir bandymų rezultatų lapo šablonus, įskaitant atitinkamos elektroninės formos nustatymą, būtų iš dalies keičiami VI, VII ir VIII priedai.

3.Patvirtinimo institucija dėl kiekvieno transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo tipo:

(a)užpildo visas atitinkamas ES tipo patvirtinimo sertifikato, įskaitant jo priedus, dalis;

(b)sudaro informacinio paketo rodyklę;

(c)nedelsdama išduoda gamintojui užpildytą ES tipo patvirtinimo sertifikatą ir jo priedus.

4.Jei ES tipo patvirtinimo galiojimas buvo apribotas pagal 37 ir 41 straipsnius ir IV priedo III dalį arba jei jam netaikomos tam tikros šio reglamento arba IV priede nurodytų norminių aktų nuostatos, šiame ES tipo patvirtinimo sertifikate nurodomi šie apribojimai arba atitinkamų nuostatų netaikymas.

5.Jei transporto priemonės gamintojas pasirenka mišraus tipo patvirtinimo procedūrą, patvirtinimo institucija informaciniame pakete pateikia nuorodas į sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų, kuriems nebuvo išduotas ES tipo patvirtinimo sertifikatas, bandymų ataskaitas, reikalaujamas 28 straipsnio 1 dalyje nurodytuose norminiuose aktuose.

6.Jei transporto priemonės gamintojas pasirenka vienos pakopos tipo patvirtinimo procedūrą, patvirtinimo institucija pagal VI priedo priedėlyje pateiktą šabloną prie ES tipo patvirtinimo sertifikato prideda susijusių norminių aktų sąrašą.

27 straipsnis
Konkrečios nuostatos dėl sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų ES tipo patvirtinimų

1.ES tipo patvirtinimas suteikiamas 22 straipsnyje nurodytame informaciniame aplanke pateiktus duomenis ir IV priede nurodytuose susijusiuose aktuose nustatytus techninius reikalavimus atitinkančiai sistemai, komponentui arba atskiram techniniam mazgui.

2.Jei transporto priemonės sistemos tipo patvirtinimas taip pat apima komponentus arba atskirus techninius mazgus, kurie yra arba nėra skirti remontui, techninei arba kitai priežiūrai, papildomo komponento arba atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimo nereikalaujama, nebent tai numatyta IV priede nurodytuose susijusiuose aktuose.

3.Jei komponentas arba atskiras techninis mazgas atlieka savo funkciją arba pasižymi ypatinga savybe tik veikdamas kartu su kitomis transporto priemonės dalimis, todėl atitiktį reikalavimams galima patikrinti tik komponentui arba atskiram techniniam mazgui veikiant kartu su šiomis kitomis transporto priemonės dalimis, šio komponento arba atskiro techninio mazgo ES tipo patvirtinimo taikymo sritis atitinkamai apribojama.

Šiais atvejais ES tipo patvirtinimo sertifikate nurodomi visi komponento arba atskiro techninio mazgo naudojimo apribojimai ir specialios jų montavimo transporto priemonėje sąlygos.

Jei toks komponentas arba atskiras techninis mazgas sumontuojamas transporto priemonėje, patvirtinimo institucija transporto priemonės patvirtinimo metu patikrina atitiktį visiems taikomiems naudojimo apribojimams arba montavimo sąlygoms.

28 straipsnis
Privalomi ES tipo patvirtinimo bandymai

1.Atitiktis šio reglamento ir IV priede nurodytų norminių aktų techniniams reikalavimams įrodoma atitinkamais bandymais, kuriuos pagal IV priede nurodytus susijusius norminius aktus atlieka paskirtosios techninės tarnybos.

2.Gamintojas privalomiems bandymams atlikti pateikia patvirtinimo institucijai transporto priemones, sistemas, komponentus arba atskirus techninius mazgus, kurių reikalaujama susijusiuose IV priede nurodytuose aktuose.

3.Privalomi bandymai atliekami su tvirtinamą tipą atitinkančiomis transporto priemonėmis, sistemomis, komponentais ir atskirais techniniais mazgais.

4.Gamintojo prašymu ir pritarus patvirtinimo institucijai virtualaus bandymo metodai pagal XVI priedą gali būti taikomi kaip 1 dalyje nurodytų bandymo procedūrų alternatyvos.

5.Siekiant atsižvelgti į techninius ir reguliavimo pokyčius, Komisijai pagal 88 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, atnaujinant norminių aktų dėl virtualaus bandymo metodų, kuriuos gali taikyti gamintojas arba techninė tarnyba, ir konkrečių sąlygų, kuriomis virtualaus bandymo metodai turi būti taikomi, sąrašą, būtų iš dalies keičiamas XVI priedas.

29 straipsnis
Gamybos atitikties užtikrinimo priemonės

1.ES tipo patvirtinimą suteikusi patvirtinimo institucija, prireikus bendradarbiaudama su kitų valstybių narių patvirtinimo institucijomis, pagal X priedą imasi būtinų priemonių patikrinti, ar gamintojas transporto priemones, sistemas, komponentus arba atskirus techninius mazgus gamina pagal patvirtintą tipą.

2.Visos transporto priemonės tipo patvirtinimą suteikusi patvirtinimo institucija patikrina, ar statistiškai reikšmingas transporto priemonių ir liudijimų bandinių skaičius atitinka 34 ir 35 straipsnius ir ar atitikties liudijimuose pateikti duomenys yra teisingi.

3.ES tipo patvirtinimą suteikusi patvirtinimo institucija, prireikus bendradarbiaudama su kitų valstybių narių patvirtinimo institucijomis, imasi būtinų priemonių patikrinti, ar tebėra tinkamos 1 ir 2 dalyse nurodytos sąlygos, kad gaminamos transporto priemonės, sistemos, komponentai arba atskiri techniniai mazgai toliau atitiktų patvirtintą tipą, o atitikties liudijimai – 34 ir 35 straipsnius.

4.Siekdama patikrinti, ar transporto priemonė, sistema, komponentas arba atskiras techninis mazgas atitinka patvirtintą tipą, ES tipo patvirtinimą suteikusi patvirtinimo institucija atlieka gamintojo patalpose, įskaitant gamybines patalpas, paimtų bandinių tikrinimus arba bandymus, privalomus ES tipui patvirtinti.

5.Nustačiusi, kad gamintojas nebegamina transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų pagal patvirtintą tipą arba kad atitikties liudijimai nebeatitinka 34 ir 35 straipsnių, net jei gamyba tęsiama, ES tipo patvirtinimą suteikusi patvirtinimo institucija imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad būtų tinkamai laikomasi gamybos atitikties procedūros, arba panaikina tipo patvirtinimą.

6.Siekiant atsižvelgti į technologinius ir reguliavimo pokyčius, Komisijai pagal 88 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, atnaujinant gamybos atitikties procedūras, būtų iš dalies keičiamas X priedas.

30 straipsnis
Nacionalinių mokesčių už tipo patvirtinimą ir rinkos priežiūros išlaidas struktūra

1.Valstybės narės nustato tokią nacionalinių mokesčių struktūrą, kad ji padengtų jų tipo patvirtinimo ir rinkos priežiūros veiklos, taip pat tipo patvirtinimo bandymų ir gamybos atitikties bandymų ir patikrinimų, atliekamų jų paskirtų techninių tarnybų, išlaidas.

2.Šie nacionaliniai mokesčiai taikomi gamintojams, kurie kreipėsi dėl tipo patvirtinimo atitinkamoje valstybėje narėje. Techninės tarnybos tiesiogiai mokesčių netaiko.

3.Nacionaline mokesčių struktūra taip pat turi būti padengtos Komisijos pagal 9 straipsnį vykdomų atitikties tikrinimo patikrų ir bandymų išlaidos. Vadovaujantis Finansinio reglamento 26 21 straipsnio 4 dalimi, šios įmokos yra bendrojo Europos Sąjungos biudžeto išorės asignuotosios įplaukos.

4.Valstybės narės duomenis apie savo nacionalinę mokesčių struktūrą praneša kitoms valstybėms narėms ir Komisijai. Pirmasis pranešimas teikiamas [šio reglamento įsigaliojimo diena + 1 metai]. Apie kitus nacionalinės mokesčių struktūros pakeitimus kitoms valstybėms narėms ir Komisijai pranešama kasmet.

5.Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kad apibrėžtų 3 dalyje nurodytą priedą, taikytiną 1 dalyje nurodytiems nacionaliniams mokesčiams. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 87 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

V SKYRIUS
ES TIPO PATVIRTINIMŲ PAKEITIMAI IR GALIOJIMAS

31 straipsnis
Bendrosios ES tipo patvirtinimų pakeitimų ir galiojimo nuostatos

1.Gamintojas ES tipo patvirtinimą suteikusią patvirtinimo instituciją nedelsdamas informuoja apie bet kokius informaciniame pakete pateiktų duomenų pasikeitimus.

Patvirtinimo institucija nusprendžia, ar tokį pasikeitimą apims dalinis pakeitimas, patikslinant arba išplečiant ES tipo patvirtinimą pagal 32 straipsnyje nustatytas procedūras, ar reikalingas naujas tipo patvirtinimas.

2.Pakeitimo paraiška pateikiama tik pirmąjį ES tipo patvirtinimą suteikusiai patvirtinimo institucijai.

3.Jei patvirtinimo institucija nustato, kad pakeitimui atlikti būtina pakartoti patikrinimus arba bandymus, ji apie tai informuoja gamintoją.

4.Jei patvirtinimo institucija, remdamasi 3 dalyje nurodytomis patikromis arba bandymais, nustato, kad ES tipo patvirtinimo reikalavimai tebevykdomi, taikomos 32 straipsnyje nurodytos procedūros.

5.Jei patvirtinimo institucija nustato, kad informaciniame pakete pateiktų duomenų pasikeitimai yra esminiai ir į juos negalima atsižvelgti išplečiant esamą patvirtintą tipą, ji atsisako iš dalies keisti ES tipo patvirtinimą ir reikalauja, kad gamintojas pateiktų paraišką dėl naujo ES tipo patvirtinimo.

32 straipsnis
ES tipo patvirtinimų tikslinimas ir išplėtimas

1.Jei patvirtinimo institucija nustato, kad, nepaisant informaciniame pakete pateiktų duomenų pasikeitimo, atitinkama transporto priemonė, sistema, komponentas arba atskiras techninis mazgas tebeatitinka šiam tipui taikomus reikalavimus ir todėl patikrinimų arba bandymų kartoti nereikia, pakeitimas vadinamas tikslinimu.

Šiuo atveju patvirtinimo institucija prireikus nedelsdama išduoda pataisytą informacinio paketo puslapį ir kiekvienas pataisytas puslapis pažymimas taip, kad būtų aiškiai matyti pakeitimo pobūdis ir pakartotinio išdavimo data, arba išduoda suvestinę atnaujintą informacinio paketo redakciją ir prideda prie jos išsamų pakeitimų aprašą.

2.Pakeitimas vadinamas išplėtimu, jei patvirtinimo institucija nustato, kad pasikeitė informaciniame pakete pateikti duomenys ir kuriuo nors iš šių atvejų:

(a)siekiant patikrinti tolesnę atitiktį reikalavimams, kuriais buvo grindžiamas esamas tipo patvirtinimas, reikia atlikti tolesnius patikrinimus arba bandymus;

(b)pasikeitė kuri nors informacija apie ES tipo patvirtinimo sertifikatą, išskyrus jo priedus;

(c)pagal bet kurį iš IV priede nurodytų aktų, taikomų patvirtintam transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo tipui, pradedami taikyti nauji reikalavimai.

Išplėtimo atveju patvirtinimo institucija nedelsdama išduoda atnaujintą ES tipo patvirtinimo sertifikatą, pažymėtą išplėtimo numeriu, priskirtu didėjančia tvarka, atsižvelgiant į jau suteiktų išplėtimų eilės numerį. Šiame patvirtinimo liudijime aiškiai nurodoma išplėtimo priežastis, taip pat pakartotinio išdavimo ir galiojimo data.

3.Jei išduodami iš dalies pakeisti puslapiai arba atnaujinta suvestinė redakcija, atitinkamai keičiama informacinio paketo rodyklė, nurodant naujausio išplėtimo arba tikslinimo datą arba paskutinės atnaujintos suvestinės redakcijos datą.

4.Jei 2 dalies c punkte nurodyti nauji reikalavimai techniniu požiūriu nėra svarbūs tam transporto priemonės tipui arba yra susiję su transporto priemonių kategorijomis, prie kurių transporto priemonė nepriskiriama, išplėsti transporto priemonės tipo patvirtinimo nereikalaujama.

33 straipsnis
Galiojimo pabaiga

1.Transporto priemonių, sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimas išduodamas ribotam 5 metų laikotarpiui be galimybės pratęsti. Galiojimo pabaigos data nurodoma tipo patvirtinimo sertifikate. Pasibaigus tipo patvirtinimo sertifikato galiojimui, jis, gamintojui pateikus paraišką, gali būti pratęsiamas, bet tik jei patvirtinimo institucija patikrino, ar transporto priemonės, sistemos, komponento ir atskiro techninio mazgo tipas atitinka visus naujoms to tipo transporto priemonėms, sistemoms, komponentams ir atskiriems techniniams mazgams taikomus susijusių norminių aktų reikalavimus.

2.Transporto priemonės ES tipo patvirtinimas nustoja galioti nepasibaigus galiojimo laikotarpiui bet kuriuo iš šių atvejų:

(a)nauji reikalavimai, taikomi patvirtintam transporto priemonės tipui, tampa privalomi tiekiant rinkai, registruojant arba pradedant eksploatuoti transporto priemones, ir patvirtintas tipas negali būti išplečiamas pagal 32 straipsnio 2 dalies c punktą;

(b)visam laikui savanoriškai nutraukiama patvirtintą transporto priemonės tipą atitinkančių transporto priemonių gamyba;

(c)tipo patvirtinimo sertifikatas nustoja galioti dėl 37 straipsnio 6 dalyje nurodyto apribojimo;

(d)tipo patvirtinimas buvo panaikintas pagal 29 straipsnio 5 dalį arba 53 straipsnio 1 dalį;

(e)nustatyta, kad tipo patvirtinimas buvo pagrįstas klaidingais pareiškimais, suklastotais bandymų rezultatais arba buvo nuslėpti duomenys, dėl kurių būtų buvę atsisakyta suteikti tipo patvirtinimą.

3.    Nustojus galioti tik vieno transporto priemonės tipo varianto tipo patvirtinimui, nustoja galioti tik su konkrečiu variantu arba versija susijęs atitinkamam transporto priemonės tipui taikomas ES tipo patvirtinimas.

4.Jei konkretaus tipo transporto priemonės, sistemos, komponento ar atskiro techninio mazgo gamyba nutraukiama visam laikui, gamintojas nedelsdamas praneša apie tai patvirtinimo institucijai, suteikusiai ES tipo patvirtinimą šiam transporto priemonės, sistemos, komponento ar atskiro techninio mazgo tipui.

Gavusi pirmoje pastraipoje nurodytą pranešimą, transporto priemonės, sistemos, komponento ar atskiro techninio mazgo tipui ES tipo patvirtinimą suteikusi patvirtinimo institucija atitinkamai per vieną mėnesį informuoja kitų valstybių narių patvirtinimo institucijas.

5.Jei transporto priemonės, sistemos, komponento ar atskiro techninio mazgo tipui išduoto ES tipo patvirtinimo sertifikatas turi nustoti galioti, gamintojas nedelsdamas praneša apie tai ES tipo patvirtinimą suteikusiai patvirtinimo institucijai.

6.Gavusi gamintojo pranešimą, ES tipo patvirtinimą suteikusi patvirtinimo institucija prireikus nedelsdama praneša kitų valstybių narių patvirtinimo institucijoms ir Komisijai visą su transporto priemonių tiekimu rinkai, registravimu arba eksploatavimo pradžia susijusią informaciją.

Šiame pranešime nurodoma gamybos data ir paskutinės pagamintos transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN), kaip apibrėžta Komisijos reglamento (ES) Nr. 19/2011 27 2 straipsnyje.

VI SKYRIUS
ATITIKTIES LIUDIJIMAS IR ŽENKLINIMAS

34 straipsnis
Bendrosios su atitikties liudijimu susijusios nuostatos

1.Gamintojas kartu su kiekviena pagal patvirtintą transporto priemonės tipą pagaminta komplektine, nekomplektine arba sukomplektuota transporto priemone išduoda popierinį atitikties liudijimą.

Atitikties liudijimas pristatomas pirkėjui nemokamai, kartu su transporto priemone. Jo pristatymas negali būti siejamas su aiškiu prašymu arba papildomos informacijos pateikimu gamintojui.

Dešimt metų nuo transporto priemonės pagaminimo datos gamintojas, gavęs transporto priemonės savininko prašymą, išduoda liudijimo dublikatą už mokestį, neviršijantį jo išdavimo kainos. Ant kiekvieno liudijimo dublikato viršelio turi būti aiškiai matomas žodis „dublikatas“.

2.Gamintojas naudoja IX priede pateiktą atitikties liudijimo šabloną.

Siekiant atsižvelgti į technologinius ir reguliavimo pokyčius, Komisijai pagal 88 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, atnaujinant atitikties liudijimo šabloną, būtų iš dalies keičiamas IX priedas.

3.Atitikties liudijimas parengiamas bent viena oficialiąja Sąjungos kalba.

4.Pasirašyti atitikties liudijimus įgaliotas (-i) asmuo (-enys) turi būti gamintojo darbuotojas (-ai) ir turi būti tinkamai įgaliotas (-i) prisiimti visą gamintojo atsakomybę už transporto priemonės projektavimą ir konstravimą arba jos gamybos atitiktį.

5.Atitikties liudijimas visiškai užpildomas, jame neturi būti nurodyta kitų transporto priemonės naudojimo apribojimų, išskyrus numatytuosius šiame reglamente arba kituose IV priede nurodytuose norminiuose aktuose.

6.Nepažeidžiant 1 dalies, atitikties liudijimą už registraciją atsakingoms nacionalinėms institucijoms gamintojas taip pat gali perduoti elektroninėmis priemonėmis.

35 straipsnis
Konkrečios su atitikties liudijimu susijusios nuostatos

1.Dėl nekomplektinės arba sukomplektuotos transporto priemonės gamintojas užpildo tik tuos atitikties liudijimo laukus, kurie susiję su dabartiniu patvirtinimo etapu padarytais papildymais arba pakeitimais, ir, jei taikoma, prideda visus ankstesniais etapais pristatytus atitikties liudijimus.

2.Pagal 37 straipsnį patvirtinto tipo transporto priemonių atitikties liudijimo antraštinėje dalyje pateikiama frazė „Komplektinių / sukomplektuotų transporto priemonių tipas patvirtintas taikant ... Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. …/201X dėl motorinių transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros 37 straipsnį (laikinasis patvirtinimas)“ [LB: prašom įrašyti nuorodą].

3.Pagal 39 straipsnį patvirtinto tipo transporto priemonių atitikties liudijimo antraštinėje dalyje pateikiama frazė „Patvirtintas mažomis serijomis gaminamų komplektinių / sukomplektuotų transporto priemonių tipas“, šalia nurodomi pagaminimo metai ir eilės numeris nuo 1 iki ribinio skaičiaus, nurodyto XII priede pateiktoje lentelėje, kuris pagal kiekvienus gamybos metus rodo minėtos transporto priemonės vietą atsižvelgiant į tų metų gamybos eigą.

36 straipsnis
Identifikavimo plokštelė

ir komponentų arba atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo žymuo

1.Transporto priemonės gamintojas prie kiekvienos pagal patvirtintą tipą pagamintos transporto priemonės pritvirtina identifikavimo plokštelę su žymeniu, kurio reikalaujama IV priede nurodytuose susijusiuose norminiuose aktuose.

2.Komponento arba atskiro techninio mazgo gamintojas prie kiekvieno pagal patvirtintą tipą pagaminto komponento arba atskiro techninio mazgo, nepaisant to, ar jis yra sistemos dalis, pritvirtina IV priede nurodytuose susijusiuose norminiuose aktuose reikalaujamą tipo patvirtinimo žymenį.

Jei šio tipo patvirtinimo žymens nereikalaujama, gamintojas prie komponento arba atskiro techninio mazgo pritvirtina bent gamintojo prekės pavadinimą arba prekių ženklą ir tipo arba identifikavimo numerį.

3.ES tipo patvirtinimo žymuo turi atitikti VII priedą.

VII SKYRIUS
NAUJOS TECHNOLOGIJOS ARBA NAUJOS KONCEPCIJOS

37 straipsnis
Naujoms technologijoms ar naujoms koncepcijoms taikomos išimtys

1.Gamintojas gali teikti ES tipo patvirtinimo paraišką dėl tokio tipo transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo, kurie yra pagaminti taikant IV priede nurodyto vieno arba daugiau norminių aktų neatitinkančias naujas technologijas arba naujas koncepcijas.

2.Patvirtinimo institucija suteikia 1 dalyje nurodytą ES tipo patvirtinimą, jei įvykdomos visos šios sąlygos:

(a)ES tipo patvirtinimo paraiškoje nurodoma, kodėl dėl naujų technologijų arba naujų koncepcijų transporto priemonė, sistema, komponentas arba atskiras techninis mazgas neatitinka vieno arba daugiau IV priede nurodytų norminių aktų;

(b)ES tipo patvirtinimo paraiškoje aprašomi naujos technologijos arba naujos koncepcijos sauga ir poveikis aplinkai, taip pat priemonės, kurių imtasi siekiant užtikrinti bent tokį saugos ir aplinkos apsaugos lygį, kuris būtų lygiavertis nustatytajam reikalavimais, dėl kurių prašoma taikyti išimtį;

(c)pateikiami bandymų aprašai ir rezultatai, kuriais įrodoma, kad įvykdyta b punkte nustatyta sąlyga.

3.ES tipo patvirtinimas, pagal kurį taikoma išimtis dėl naujų technologijų ar naujų koncepcijų, suteikiamas gavus Komisijos leidimą. Šis leidimas suteikiamas įgyvendinimo aktu. Tas įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 87 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

4.Kol Komisija priims sprendimą dėl leidimo, patvirtinimo institucija transporto priemonės tipui, kuriam siekiama taikyti išimtį, gali suteikti laikinąjį ES tipo patvirtinimą, galiojantį tik tos patvirtinimo institucijos valstybės narės teritorijoje. Patvirtinimo institucija nedelsdama informuoja apie tai Komisiją ir kitas valstybes nares, pateikdama bylą, į kurią įtraukta 2 dalyje nurodyta informacija.

Tai, kad ES tipo patvirtinimas yra laikinas ir galioja ribotoje teritorijoje, turi būti matyti iš tipo patvirtinimo sertifikato ir atitikties liudijimo antraščių.

5.Kitų valstybių narių patvirtinimo institucijos gali nuspręsti pripažinti 4 dalyje nurodytą laikinąjį ES tipo patvirtinimą savo teritorijoje, raštu informavusios laikinąjį ES tipo patvirtinimą suteikusią patvirtinimo instituciją apie pripažinimą.

6.Prireikus 3 dalyje nurodytame Komisijos leidime nurodoma, ar jam taikomi kokie nors apribojimai, pirmiausia dėl didžiausio transporto priemonių, kurioms jis taikomas, skaičiaus. Bet kuriuo atveju ES tipo patvirtinimas galioja bent 36 mėnesius.

7.Jei Komisija atsisako išduoti 3 dalyje nurodytą leidimą, patvirtinimo institucija nedelsdama informuoja 4 dalyje nurodytą laikinojo tipo patvirtinimo turėtoją apie tai, kad laikinasis ES tipo patvirtinimas bus panaikintas praėjus šešiems mėnesiams nuo Komisijos atsisakymo suteikti leidimą dienos.

Vis dėlto bet kurioje valstybėje narėje, kurioje laikinasis ES tipo patvirtinimas buvo pripažintas pagal 5 dalį, leidžiama pateikti rinkai, registruoti arba pradėti eksploatuoti transporto priemones, pagamintas laikantis laikinojo ES tipo patvirtinimo nuostatų, kol jis nenustojo galioti.

38 straipsnis
Vėlesni norminių aktų pakeitimai

1.Jei Komisija leido suteikti ES tipo patvirtinimą pagal 37 straipsnį, ji nedelsdama imasi būtinų veiksmų pritaikyti atitinkamus norminius aktus prie naujausių technologinių pokyčių.

Jei išimtis pagal 37 straipsnį susijusi su JT EEK taisykle, Komisija pagal Tarybos sprendimo 97/836/EB III priedo nuostatas pateikia pasiūlymus iš dalies pakeisti atitinkamą JT EEK taisyklę.

2.Iš dalies pakeitus susijusius norminius aktus, panaikinami visi Komisijos sprendime, kuriuo leidžiama suteikti ES tipo patvirtinimą, nurodyti apribojimai.

3.    Jei 1 dalyje nurodytų būtinų veiksmų, kuriais būtų galima pritaikyti norminius aktus, nesiimta, Komisija, gavusi laikinąjį ES tipo patvirtinimą suteikusios valstybės narės prašymą, sprendimu gali leisti išplėsti laikinąjį ES tipo patvirtinimą. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 87 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

VIII SKYRIUS
MAŽOMIS SERIJOMIS GAMINAMOS TRANSPORTO PRIEMONĖS

39 straipsnis
Mažomis serijomis gaminamų transporto priemonių ES tipo patvirtinimas

1.Gamintojo prašymu ir laikydamosi XII priedo 1 skirsnyje nurodytų metinių ribinių kiekių valstybės narės suteikia ES tipo patvirtinimą mažomis serijomis gaminamų transporto priemonių tipui, atitinkančiam bent IV priedo 1 dalies I priedėlyje nustatytus reikalavimus.

2.1 dalis netaikoma specialios paskirties transporto priemonėms.

3.Mažomis serijomis gaminamų transporto priemonių ES tipo patvirtinimo sertifikatai numeruojami pagal VII priedą.

40 straipsnis
Mažomis serijomis gaminamų transporto priemonių nacionalinis tipo patvirtinimas

1.Gamintojas gali pateikti mažomis serijomis gaminamų transporto priemonių nacionalinio tipo patvirtinimo paraišką, laikydamasis XII priedo 2 skirsnyje nustatytų metinių ribinių kiekių. Šie apribojimai taikomi tiekiant rinkai, registruojant arba pradedant eksploatuoti patvirtinto tipo transporto priemones tais metais kiekvienos valstybės narės rinkoje.

2.Valstybės narės gali nuspręsti netaikyti bet kuriam 1 dalyje nurodytam transporto priemonės tipui vieno arba daugiau IV priede nurodytų norminių aktų esminių reikalavimų, jei šios valstybės narės nustato atitinkamus alternatyvius reikalavimus.

3.Patvirtinimo institucija dėl mažomis serijomis gaminamų transporto priemonių nacionalinio tipo patvirtinimo pripažįsta sistemas, komponentus arba atskirus techninius mazgus, kurių tipas patvirtintas pagal IV priede nurodytus aktus.

4.Mažomis serijomis gaminamų transporto priemonių nacionalinio tipo patvirtinimo sertifikatas parengiamas pagal VI priede pateiktą šabloną, bet jis turi vadintis „Mažomis serijomis gaminamų transporto priemonių nacionalinio tipo patvirtinimo sertifikatas“ ir jame turi būti nurodomas pagal 2 dalį suteiktų išimčių turinys ir pobūdis. tipo patvirtinimo sertifikatai numeruojami pagal VII priede nurodytą suderintą sistemą.

41 straipsnis
Mažomis serijomis gaminamų transporto priemonių nacionalinio tipo patvirtinimo galiojimas

1.Mažomis serijomis gaminamų transporto priemonių nacionalinis tipo patvirtinimas galioja šį tipo patvirtinimą suteikusios patvirtinimo institucijos valstybės narės teritorijoje.

2.Gamintojo prašymu patvirtinimo institucija registruotu laišku arba elektroniniu paštu išsiunčia gamintojo nurodytų valstybių narių patvirtinimo institucijoms tipo patvirtinimo sertifikato ir jo priedų kopiją.

3.Per tris mėnesius nuo 2 dalyje nurodytų dokumentų gavimo gamintojo nurodytų valstybių narių patvirtinimo institucijos priima sprendimą dėl tipo patvirtinimo pripažinimo arba nepripažinimo.

Valstybių narių patvirtinimo institucijos pripažįsta nacionalinį tipo patvirtinimą, nebent jos turi pagrįstų priežasčių manyti, kad nacionaliniai techniniai reikalavimai, pagal kuriuos buvo patvirtintas transporto priemonės tipas, nėra lygiaverčiai jų taikomiems techniniams reikalavimams.

4.Valstybių narių patvirtinimo institucijos per du mėnesius praneša savo sprendimą nacionalinį tipo patvirtinimą suteikusiai patvirtinimo institucijai.

5.Gavusi pareiškėjo, norinčio kitoje valstybėje narėje pateikti rinkai, registruoti arba pradėti eksploatuoti transporto priemonę, kuriai suteiktas mažomis serijomis gaminamų transporto priemonių nacionalinis tipo patvirtinimas, prašymą, mažomis serijomis gaminamų transporto priemonių nacionalinį tipo patvirtinimą suteikusi patvirtinimo institucija pateikia kitos valstybės narės nacionalinei institucijai tipo patvirtinimo sertifikato kopiją, įskaitant informacinį paketą.

Kitos valstybės narės nacionalinė institucija leidžia šią transporto priemonę pateikti rinkai, registruoti arba pradėti eksploatuoti, nebent ji turi pagrįstų priežasčių manyti, kad nacionaliniai techniniai reikalavimai, pagal kuriuos buvo patvirtintas transporto priemonės tipas, nėra lygiaverčiai jos taikomiems techniniams reikalavimams.

IX SKYRIUS
INDIVIDUALŪS TRANSPORTO PRIEMONIŲ PATVIRTINIMAI

42 straipsnis
ES individualūs transporto priemonių patvirtinimai

1.Valstybės narės suteikia ES individualų transporto priemonės patvirtinimą transporto priemonėms, jei jos atitinka IV priedo I dalies 2 priedėlyje nustatytus reikalavimus, o specialiosios paskirties transporto priemonėms – jei jos atitinka IV priedo III dalyje nustatytus reikalavimus.

2.ES individualaus transporto priemonės patvirtinimo paraišką teikia gamintojas, transporto priemonės savininkas arba pastarojo atstovas, jei šis atstovas yra įsisteigęs Sąjungoje.

3.Valstybės narės neatlieka ardomųjų bandymų, siekdamos nustatyti, ar transporto priemonė atitinka 1 dalyje nustatytus reikalavimus; jos naudoja visą pareiškėjo šiuo tikslu pateiktą susijusią informaciją.

4.ES individualaus transporto priemonės patvirtinimo liudijimas turi atitikti VI priede pateiktą šabloną. ES individualaus transporto priemonės patvirtinimo liudijimai numeruojami pagal VII priedą.

5.Valstybės narės leidžia teikti rinkai, registruoti arba pradėti eksploatuoti transporto priemones, kurioms taikomas galiojantis ES individualaus transporto priemonės patvirtinimo liudijimas.

43 straipsnis
Nacionaliniai individualūs transporto priemonių patvirtinimai

1.Valstybės narės gali nuspręsti nereikalauti, kad konkreti transporto priemonė, nepaisant to, ar ji tokia yra vienintelė ar nevienintelė, atitiktų vieną arba daugiau šio reglamento nuostatų arba IV priede nurodytuose norminiuose aktuose nustatytų esminių reikalavimų, jei šios valstybės narės nustato atitinkamus alternatyvius reikalavimus.

2.Nacionalinio individualaus transporto priemonės patvirtinimo paraišką teikia gamintojas, transporto priemonės savininkas arba pastarojo atstovas, jei šis atstovas yra įsisteigęs Sąjungoje.

3.Valstybės narės neatlieka ardomųjų bandymų, siekdamos nustatyti, ar transporto priemonė atitinka 1 dalyje nustatytus alternatyvius reikalavimus; jos naudoja visą pareiškėjo šiuo tikslu pateiktą susijusią informaciją.

4.Patvirtinimo institucija dėl nacionalinio individualaus transporto priemonių patvirtinimo pripažįsta sistemas, komponentus arba atskirus techninius mazgus, kurių tipas pripažintas pagal IV priede nurodytus aktus.

5.Valstybė narė nedelsdama išduoda nacionalinio individualaus transporto priemonės patvirtinimo liudijimą, jei transporto priemonė atitinka prie paraiškos pridėtą aprašą ir atitinkamus alternatyvius reikalavimus.

6.Nacionalinio individualaus transporto priemonės patvirtinimo liudijimo formatas turi atitikti VI priede pateiktą ES tipo patvirtinimo sertifikato šabloną ir jame pateikiama bent informacija, būtina teikiant paraišką dėl registracijos, kaip nurodyta Tarybos direktyvoje 1999/37/EB 28 .

Nacionalinio individualaus transporto priemonės patvirtinimo liudijime įrašomas susijusios transporto priemonės TPIN ir antraštėje nurodoma „Nacionalinio individualaus transporto priemonės patvirtinimo liudijimas“.

44 straipsnis
Nacionalinių individualių transporto priemonių patvirtinimų galiojimas

1.Nacionalinis individualus transporto priemonės patvirtinimas galioja tik patvirtinimą suteikusios valstybės narės teritorijoje.

2.Gavusi pareiškėjo, norinčio kitoje valstybėje narėje tiekti rinkai, registruoti arba pradėti eksploatuoti transporto priemonę, kuriai suteiktas nacionalinis individualus transporto priemonės patvirtinimas, prašymą, patvirtinimą suteikusi valstybės narės institucija pateikia pareiškėjui techninių nuostatų, pagal kurias transporto priemonė buvo patvirtinta, sąrašą.

3.Valstybė narė leidžia tiekti rinkai, registruoti arba pradėti eksploatuoti transporto priemonę, kuriai kita valstybė narė yra suteikusi nacionalinį individualų transporto priemonės patvirtinimą pagal 43 straipsnį, nebent ši valstybė turi pagrįstų priežasčių manyti, kad atitinkami alternatyvūs reikalavimai, pagal kuriuos transporto priemonė buvo patvirtinta, nėra lygiaverčiai jos taikomiems reikalavimams.

4.Šio straipsnio nuostatos gali būti taikomos transporto priemonėms, kurių tipas buvo patvirtintas pagal šį reglamentą ir kurios buvo pakeistos prieš jas pirmą kartą registruojant arba pradedant eksploatuoti.

45 straipsnis
Specialiosios nuostatos

1.43 ir 44 straipsniuose nustatytos procedūros gali būti taikomos konkrečiai transporto priemonei vienas po kito sekančių jos komplektavimo etapų metu laikantis daugiaetapio tipo patvirtinimo.

2.43 ir 44 straipsniuose nustatytos procedūros negali pakeisti tarpinio etapo esant įprastos sekos daugiaetapio tipo patvirtinimo procedūrai ir negali būti taikomos siekiant gauti transporto priemonės pirmojo etapo patvirtinimą.

X SKYRIUS
TIEKIMAS RINKAI,

REGISTRAVIMAS ARBA EKSPLOATAVIMO PRADŽIA

46 straipsnis
Transporto priemonių, kurios nėra serijos pabaigos transporto priemonės, tiekimas rinkai, registravimas arba eksploatavimo pradžia

1.Nepažeidžiant 49–51 straipsnių, transporto priemonės, kurių visos transporto priemonės tipo patvirtinimas yra privalomas arba dėl kurių gamintojas yra gavęs šį tipo patvirtinimą, tiekiamos rinkai, registruojamos arba pradedamos eksploatuoti, tik jei kartu su jomis pateikiamas galiojantis pagal 34 ir 35 straipsnius išduotas atitikties liudijimas.

Nekomplektinės transporto priemonės gali būti tiekiamos rinkai arba pradedamos eksploatuoti, bet už transporto priemonių registraciją atsakingos valstybių narių institucijos gali atsisakyti šias transporto priemones registruoti ir naudoti keliuose.

2.Transporto priemonės, kurioms leidžiama netaikyti reikalavimo dėl atitikties liudijimo, taip pat gali būti tiekiamos rinkai, registruojamos arba pradedamos eksploatuoti, jei jos atitinka susijusius techninius šio reglamento reikalavimus.

3.Per vienus metus tiektų, užregistruotų arba pradėtų eksploatuoti mažomis serijomis gaminamų transporto priemonių skaičius neturi viršyti XII priede nustatytų metinių ribinių kiekių.

47 straipsnis
Serijos pabaigos transporto priemonių tiekimas rinkai, registravimas arba eksploatavimo pradžia

1.Serijos pabaigos transporto priemonės, kurių ES tipo patvirtinimas nustojo galioti pagal 33 straipsnio 2 dalies a punktą, gali būti tiekiamos rinkai, registruojamos arba pradedamos eksploatuoti, tik jei įvykdomas 4 dalyje nustatytas reikalavimas ir laikomasi 2 ir 4 dalyse nustatytų terminų.

Pirma pastraipa taikoma tik toms transporto priemonėms, kurios jau buvo Sąjungos teritorijoje, bet dar nebuvo tiekiamos rinkai, užregistruotos arba pradėtos eksploatuoti, kol nustojo galioti jų ES tipo patvirtinimas.

2.1 dalis taikoma komplektinėms transporto priemonėms 12 mėnesių nuo tos dienos, kai nustojo galioti ES tipo patvirtinimas, o sukomplektuotoms transporto priemonėms – 18 mėnesių nuo tos dienos.

3.Gamintojas, norintis tiekti rinkai, registruoti arba pradėti eksploatuoti serijos pabaigos transporto priemones pagal 1 dalį, šiuo tikslu pateikia prašymą valstybės narės, kuri suteikė ES tipo patvirtinimą, nacionalinei institucijai. Šiame prašyme nurodomos techninės arba ekonominės priežastys, dėl kurių tos transporto priemonės neatitinka naujo tipo patvirtinimo reikalavimų, ir atitinkamų transporto priemonių VIN.

Atitinkama nacionalinė institucija per tris mėnesius nuo šio prašymo gavimo dienos nusprendžia, ar leisti pateikti rinkai, registruoti ir pradėti eksploatuoti šias transporto priemones atitinkamos valstybės narės teritorijoje ir nustato transporto priemonių, kurioms galima suteikti leidimą, skaičių.

4.Sąjungoje tiekiamos rinkai, registruojamos arba pradedamos eksploatuoti gali būti tik tos serijos pabaigos transporto priemonės, kurioms taikomas galiojantis atitikties liudijimas, likęs galioti bent tris mėnesius nuo jo išdavimo datos, bet kurių tipo patvirtinimas nustojo galioti pagal 33 straipsnio 2 dalies a punktą.

5.Į pagal šį straipsnį rinkai tiekiamų, užregistruotų arba pradėtų eksploatuoti transporto priemonių atitikties liudijimą įtraukiamas konkretus įrašas, kuriuo nurodoma, kad šios transporto priemonės yra serijos pabaigos transporto priemonės, taip pat nurodoma data, iki kurios šios transporto priemonės gali būti tiekiamos rinkai, registruojamos arba pradedamos eksploatuoti Sąjungoje.

6.Valstybės narės užregistruoja transporto priemonių, kurias jos leido tiekti rinkai, registruoti arba pradėti eksploatuoti pagal šį straipsnį, VIN.

48 straipsnis
Komponentų ir atskirų techninių mazgų

tiekimas rinkai arba eksploatavimo pradžia

1.Komponentai arba atskiri techniniai mazgai, įskaitant skirtuosius atsarginių dalių rinkai, gali būti tiekiami rinkai arba pradedami eksploatuoti, tik jei jie atitinka IV priede nurodytų susijusių norminių aktų reikalavimus ir yra paženklinti pagal 36 straipsnį.

2.1 dalis netaikoma komponentams arba atskiriems techniniams mazgams, kurie konkrečiai sukonstruoti arba suprojektuoti į šio reglamento taikymo sritį nepatenkančioms naujoms transporto priemonėms.

3.Valstybės narės gali leisti tiekti rinkai arba pradėti eksploatuoti komponentus arba atskirus techninius mazgus, kuriems taikoma išimtis pagal 37 straipsnį arba kurie yra skirti naudoti transporto priemonėse, kurioms taikomi su atitinkamu komponentu arba atskiru techniniu mazgu susiję pagal 39, 40, 42 ir 43 straipsnius suteikti patvirtinimai.

4.Valstybės narės taip pat gali leisti tiekti rinkai arba pradėti eksploatuoti komponentus arba atskirus techninius mazgus, skirtus naudoti transporto priemonėse, kurių tipo nebuvo privaloma patvirtinti pagal šį reglamentą arba Direktyvą 2007/46/EB tuo metu, kai šios transporto priemonės buvo tiektos rinkai, registruojamos arba pradėtos eksploatuoti.

XI SKYRIUS
APSAUGOS SĄLYGOS

49 straipsnis
Didelį pavojų keliančioms transporto priemonėms,

sistemoms, komponentams arba atskiriems techniniams mazgams nacionaliniu lygmeniu taikytina procedūra

1.Vienos valstybės narės rinkos priežiūros institucijos, kurios ėmėsi veiksmų pagal Reglamento (EB) Nr. 765/2008 20 straipsnį ir šio reglamento 8 straipsnį arba turi pagrįstą priežastį manyti, kad į šio reglamento taikymo sritį patenkanti transporto priemonė, sistema, komponentas arba atskiras techninis mazgas kelia didelį pavojų žmonių sveikatai ar saugai arba kitų šiuo reglamentu nustatytų viešųjų interesų apsaugai, nedelsdamos praneša savo išvadas patvirtinimo institucijai, suteikusiai patvirtinimą.

2.    1 dalyje nurodyta patvirtinimo institucija atlieka su atitinkama transporto priemone, sistema, komponentu arba atskiru techniniu mazgu susijusį vertinimą, atsižvelgdama į visus šiame reglamente nustatytus reikalavimus. Atitinkami ekonominės veiklos vykdytojai visapusiškai bendradarbiauja su patvirtinimo ir rinkos priežiūros institucijomis.

Jei atlikdama nurodytą vertinimą patvirtinimą suteikusi patvirtinimo institucija nustato, kad transporto priemonė, sistema, komponentas arba atskiras techninis mazgas neatitinka šiame reglamente nustatytų reikalavimų, ji nedelsdama pareikalauja, kad atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas imtųsi visų tinkamų taisomųjų priemonių transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo atitikčiai tiems reikalavimams užtikrinti arba ribojamųjų priemonių transporto priemonei, sistemai, komponentui ar atskiram techniniam mazgui iš rinkos pašalinti arba jiems susigrąžinti per pagrįstą laikotarpį, atsižvelgiant į pavojaus pobūdį.

Antroje pastraipoje nurodytoms ribojamosioms priemonėms taikomas Reglamento (EB) Nr. 765/2008 21 straipsnis.

3.Atitinkama patvirtinimo institucija informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares apie 1 dalyje nurodyto vertinimo rezultatus ir veiksmus, kurių turi imtis ekonominės veiklos vykdytojas.

4.Ekonominės veiklos vykdytojas, vykdydamas 11–19 straipsniuose nustatytas pareigas, užtikrina, kad dėl reikalavimų neatitinkančių transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų, kuriuos jis Sąjungoje tiekė rinkai, užregistravo arba pradėjo eksploatuoti, būtų imtasi visų tinkamų taisomųjų priemonių.

5.Jei ekonominės veiklos vykdytojas nesiima tinkamų taisomųjų priemonių per 2 dalies antroje pastraipoje nurodytą laikotarpį, nacionalinės institucijos imasi visų tinkamų laikinų ribojamųjų priemonių uždrausti arba apriboti reikalavimų neatitinkančių transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų tiekimą rinkai, registravimą arba pradėjimą eksploatuoti nacionalinėje rinkoje, pašalinti juos iš rinkos ar juos susigrąžinti.

50 straipsnis
Su nacionaliniu lygmeniu taikomomis ribojamosiomis priemonėmis susijusios

pranešimo ir prieštaravimų teikimo procedūros

1.Nacionalinės institucijos nedelsdamos informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares apie ribojamąsias priemones, taikomas pagal 49 straipsnio 1 ir 5 dalis.

Į teikiamą informaciją įtraukiama visa turima informacija, pirmiausia duomenys, reikalingi reikalavimų neatitinkančiai transporto priemonei, sistemai, komponentui arba atskiram techniniam mazgui identifikuoti, duomenys apie jų kilmę, įtariamos neatitikties pobūdį ir susijusį pavojų, taikytų nacionalinių ribojamųjų priemonių pobūdį ir trukmę, taip pat susijusio ekonominės veiklos vykdytojo pateikti argumentai.

2.49 straipsnio 1 dalyje nurodyta patvirtinimo institucija nurodo, ar neatitiktis atsirado dėl vienos iš šių priežasčių:

(a)transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo trūkumų, dėl kurių jie neatitinka reikalavimų, susijusių su žmonių sveikata arba sauga, aplinkos apsauga arba kitais į šio reglamento taikymo sritį patenkančiais viešojo intereso apsaugos aspektais;

(b)IV priede nurodytų susijusių norminių aktų trūkumų.

3.Valstybės narės, išskyrus procedūrą inicijavusią valstybę narę, per vieną mėnesį nuo 1 dalyje nurodytos informacijos gavimo dienos informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares apie visas priimtas ribojamąsias priemones ir bet kokią jų turimą papildomą informaciją, susijusią su atitinkamos transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo neatitiktimi reikalavimams, ir apie savo prieštaravimus, jei jos nepritaria praneštai nacionalinei priemonei.

4.Jei per vieną mėnesį nuo 1 dalyje nurodytos informacijos gavimo dienos nė viena valstybė narė arba Komisija nepareiškia prieštaravimo dėl valstybės narės taikytos ribojamosios priemonės, šią priemonę Komisija vertina pagal 51 straipsnį.

5.Jei per vieną mėnesį nuo 1 dalyje nurodytos informacijos gavimo dienos nė viena valstybė narė arba Komisija nepareiškia prieštaravimo dėl valstybės narės taikytos ribojamosios priemonės, ši priemonė laikoma pagrįsta. Kitos valstybės narės užtikrina, kad dėl atitinkamos transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo būtų imamasi panašių ribojamųjų priemonių.

51 straipsnis
Sąjungos apsaugos procedūra

1.Jei taikant 50 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytą procedūrą pareikšta prieštaravimų dėl valstybės narės taikytos ribojamosios priemonės arba jei Komisija manė, kad nacionalinė priemonė prieštarauja Sąjungos teisės aktams, Komisija, pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis ir atitinkamu (-ais) ekonominės veiklos vykdytoju (-ais), nedelsdama įvertina nacionalinę priemonę. Remdamasi šio vertinimo rezultatais, Komisija priima sprendimą dėl to, ar nacionalinė priemonė laikoma pagrįsta. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 87 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Komisija savo sprendimą skiria visoms valstybėms narėms ir nedelsdama praneša apie jį atitinkamiems ekonominės veiklos vykdytojams. Valstybės narės nedelsdamos įgyvendina Komisijos sprendimą ir apie tai informuoja Komisiją.

2.Jei Komisija laiko nacionalinę priemonę pagrįsta, visos valstybės narės imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad reikalavimų neatitinkanti transporto priemonė, sistema, komponentas arba atskiras techninis mazgas būtų pašalinta iš jų rinkos, ir apie tai praneša Komisijai. Jei Komisija mano, kad nacionalinė priemonė yra nepagrįsta, atitinkama valstybė narė nustoja taikyti arba pakoreguoja šią priemonę pagal 1 dalyje nurodytą Komisijos sprendimą.

3.Jei nacionalinė priemonė laikoma pagrįsta ir yra susijusi su IV priede nurodytų norminių aktų trūkumais, Komisija pasiūlo atitinkamas priemones:

(a)dėl susijusių norminių aktų Komisija pasiūlo būtinus atitinkamo akto pakeitimus;

(b)dėl susijusių JT EEK taisyklių Komisija pagal Tarybos sprendimo 97/836/EB III priedo nuostatas pasiūlo atitinkamų JT EEK taisyklių būtinų pakeitimų projektus.

52 straipsnis
Reikalavimus atitinkančios, bet didelį pavojų saugai arba didelę žalą sveikatai ir aplinkai

keliančios transporto priemonės, sistemos, komponentai ar atskiri techniniai mazgai

1.Jei, atlikusi 49 straipsnio 1 dalyje nurodytą vertinimą, valstybė narė nustato, kad transporto priemonės, sistemos, komponentai arba atskiri techniniai mazgai atitinka taikomus reikalavimus arba yra tinkamai paženklinti, bet kelia didelį pavojų saugai arba gali rimtai pakenkti aplinkai ar visuomenės sveikatai, ji pareikalauja, kad atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas imtųsi visų tinkamų taisomųjų priemonių užtikrinti, kad susijusi rinkai pateikta, užregistruota arba pradėta eksploatuoti transporto priemonė, sistema, komponentas arba atskiras techninis mazgas nebekeltų šio pavojaus, arba imtųsi ribojamųjų priemonių transporto priemonei, sistemai, komponentui arba atskiram techniniam mazgui iš rinkos pašalinti arba jiems susigrąžinti per pagrįstą laikotarpį, atsižvelgiant į pavojaus pobūdį.

Valstybė narė gali atsisakyti registruoti šias transporto priemones, kol ekonominės veiklos vykdytojas imsis visų tinkamų taisomųjų priemonių.

2.Ekonominės veiklos vykdytojas užtikrina, kad dėl visų transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų būtų imtasi 1 dalyje nurodytų tinkamų taisomųjų priemonių.

3.Valstybė narė per vieną mėnesį nuo 1 dalyje nurodyto prašymo gavimo dienos pateikia Komisijai ir kitoms valstybėms narėms visą turimą informaciją, pirmiausia duomenis, būtinus transporto priemonei, sistemai, komponentui arba atskiram techniniam mazgui, jų kilmei ir tiekimo grandinei identifikuoti, duomenis apie keliamo pavojaus pobūdį ir taikomų nacionalinių ribojamųjų priemonių pobūdį ir trukmę.

4.Komisija nedelsdama konsultuojasi su valstybėmis narėmis ir atitinkamu (-ais) ekonominės veiklos vykdytoju (-ais), pirmiausia su tipo patvirtinimą suteikusia patvirtinimo institucija, ir įvertina taikomą nacionalinę priemonę. Remdamasi šiuo įvertinimu, Komisija nusprendžia, ar 1 dalyje nurodyta nacionalinė priemonė laikoma pagrįsta, ir prireikus pasiūlo tinkamas priemones. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 87 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

5.Komisija savo sprendimą skiria visoms valstybėms narėms ir nedelsdama praneša apie jį atitinkamam (-iems) ekonominės veiklos vykdytojui (-ams).

53 straipsnis
Bendrosios su patvirtinto tipo neatitinkančiomis transporto priemonėmis, sistemomis, komponentais ar atskirais techniniais mazgais susijusios nuostatos

1.Jeigu transporto priemonės, sistemos, komponentai arba atskiri techniniai mazgai, kuriems suteiktas atitikties liudijimas arba kurie paženklinti patvirtinimo žymeniu, neatitinka patvirtinto tipo arba šio reglamento arba buvo patvirtinti remiantis neteisingais duomenimis, patvirtinimo institucijos, rinkos priežiūros institucijos arba Komisija gali imtis reikiamų ribojamųjų veiksmų pagal Reglamento (EB) Nr. 765/2008 21 straipsnį, kad patvirtinto tipo neatitinkančių transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų pateikimas rinkai, užregistravimas arba eksploatavimo pradžia būtų uždrausti arba apriboti, arba kad jie būtų pašalinti iš tos rinkos arba susigrąžinti, įskaitant ES tipo patvirtinimą suteikusios institucijos panaikinimą tipo patvirtinimo, kol susijęs ekonominės veiklos vykdytojas imsis visų reikiamų taisomųjų priemonių, kad užtikrintų transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų atitiktį.

2.Taikant 1 dalį, ES tipo patvirtinimo sertifikato ar informacinio paketo duomenų neatitiktis laikoma patvirtinto tipo neatitiktimi.

54 straipsnis
Su patvirtinto tipo neatitinkančiomis transporto priemonėmis, sistemomis, komponentais ar atskirais techniniais mazgais susijusios pranešimo ir prieštaravimo procedūros

1.Nustačiusi, kad transporto priemonės, sistemos, komponentai arba atskiri techniniai mazgai neatitinka šio reglamento arba kad tipo patvirtinimas suteiktas remiantis neteisingais duomenimis arba kad transporto priemonės, sistemos, komponentai arba atskiri techniniai mazgai, kuriems suteiktas atitikties liudijimas arba kurie paženklinti patvirtinimo žymeniu, neatitinka patvirtinto tipo reikalavimų, patvirtinimo institucija arba rinkos priežiūros institucija gali imtis visų reikiamų ribojamųjų veiksmų pagal 53 straipsnio 1 dalį.

2.Patvirtinimo institucija arba rinkos priežiūros institucija arba Komisija taip pat paprašo ES tipo patvirtinimą suteikusios patvirtinimo institucijos įsitikinti, kad gaminamos transporto priemonės, sistemos, komponentai arba atskiri techniniai mazgai tebeatitinka patvirtintą tipą, arba atitinkamai, kad rinkai jau pateiktų transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų atitiktis atkurta.

3.Dėl visos transporto priemonės tipo patvirtinimo, jei transporto priemonės neatitiktis susijusi su sistema, komponentu arba atskiru techniniu mazgu, 2 dalyje nurodytas prašymas taip pat pateikiamas patvirtinimo institucijai, suteikusiai ES tipo patvirtinimą šiai sistemai, komponentui arba atskiram techniniam mazgui.

4. Dėl daugiaetapio tipo patvirtinimo, jei komplektinės transporto priemonės neatitiktis susijusi su sistema, komponentu arba atskiru techniniu mazgu, kuris yra nekomplektinės transporto priemonės dalis, arba su pačia nekomplektine transporto priemone, 2 dalyje nurodytas prašymas taip pat pateikiamas patvirtinimo institucijai, suteikusiai ES tipo patvirtinimą šiai sistemai, komponentui, atskiram techniniam mazgui arba nekomplektinei transporto priemonei.

5.Gavusi 1–4 dalyse nurodytą prašymą patvirtinimo institucija, suteikusi ES tipo patvirtinimą, atlieka su atitinkamomis transporto priemonėmis, sistemomis, komponentais arba atskirais techniniais mazgais susijusį vertinimą, atsižvelgdama į visus šiame reglamente nustatytus reikalavimus. Patvirtinimo institucija taip pat patikrina duomenis, kuriais remiantis buvo suteiktas patvirtinimas. Atitinkami ekonominės veiklos vykdytojai visapusiškai bendradarbiauja su patvirtinimo institucija.

6.Patvirtinimo institucijai, suteikusiai transporto priemonei, sistemai, komponentui arba atskiram techniniam mazgui ES tipo patvirtinimą, nustačius neatitiktį, patvirtinimo institucija nedelsdama pareikalauja atitinkamo ekonominės veiklos vykdytojo imtis visų reikiamų taisomųjų priemonių, kad transporto priemonė, sistema, komponentas arba atskiras techninis mazgas atitiktų reikalavimus, o prireikus ES tipo patvirtinimą suteikusi patvirtinimo institucija kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo dienos, imasi 53 straipsnio 1 dalyje nurodytų priemonių.

7.Pagal 53 straipsnio 1 dalį ribojamųjų priemonių besiimančios nacionalinės valdžios institucijos nedelsdamos informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares.

8.Jeigu per vieną mėnesį nuo pranešimo apie ribojamąsias priemones, kurių pagal 53 straipsnio 1 dalį ėmėsi patvirtinimo institucija arba rinkos priežiūros institucija, viena valstybė narė pateikė prieštaravimą dėl ribojamosios priemonės, apie kurią pranešta, arba jei Komisija pagal 9 straipsnio 5 dalį nustato neatitiktį, Komisija nedelsdama pasikonsultuoja su valstybėmis narėmis ir susijusiu (-ais) ekonominės veiklos vykdytoju (-ais) ir konkrečiai tipo patvirtinimo suteikusia tipo patvirtinimo institucija ir įvertina nacionalinę priemonę, kurios imtasi. Šio vertinimo pagrindu Komisija gali nuspręsti imtis 53 straipsnio 1 dalyje numatytų būtinų ribojamųjų priemonių priimdama įgyvendinimo aktus. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 87 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Komisija savo sprendimą skiria visoms valstybėms narėms ir nedelsdama praneša apie jį atitinkamiems ekonominės veiklos vykdytojams. Valstybės narės nedelsdamos įgyvendina Komisijos sprendimą ir apie tai informuoja Komisiją.

9.Jei per vieną mėnesį nuo pranešimo apie ribojamąsias priemones, kurių imtasi pagal 53 straipsnio 1 dalį, nė viena valstybė narė arba Komisija nepareiškia prieštaravimo dėl valstybės narės taikytos ribojamosios priemonės, ši priemonė laikoma pagrįsta. Kitos valstybės narės užtikrina, kad dėl atitinkamos transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo būtų imamasi panašių ribojamųjų priemonių.

55 straipsnis
Didelį pavojų tinkamam svarbių sistemų veikimui galinčių kelti dalių arba įrangos

pateikimas rinkai ir eksploatavimo pradžia

1.Draudžiama pateikti rinkai arba pradėti eksploatuoti dalis arba įrangą, kurios gali kelti didelį pavojų tinkamam sistemų, kurios svarbios transporto priemonės saugai ar jos aplinkosauginiam veiksmingumui, veikimui, nebent patvirtinimo institucija tai leidžia pagal 56 straipsnio 1 ir 4 dalis.

2.Komisijai pagal 88 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriuose būtų nustatomi reikalavimai, kuriuos turi atitikti 1 dalyje nurodytos dalys ir įranga.

Šie reikalavimai gali būti grindžiami IV priede nurodytais norminiais aktais arba gali būti reikalaujama palyginti dalis arba įrangą atitinkamai su originalių dalių arba įrangos aplinkosauginiu arba saugos veiksmingumu. Bet kuriuo atveju reikalavimais turi būti užtikrinta, kad dalys arba įranga netrikdytų transporto priemonės saugai arba aplinkosauginiam veiksmingumui svarbių sistemų veikimo.

3.Siekiant atsižvelgti į techninius ir reguliavimo pokyčius, Komisijai pagal 88 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, atnaujinant dalių arba įrangos sąrašą, būtų iš dalies keičiamas XIII priedas, remiantis informacija, susijusia su:

(a)pavojaus transporto priemonių, kuriose sumontuotos atitinkamos dalys arba įranga, saugai arba aplinkosauginiam veiksmingumui dydžiu;

(b)galimu poveikiu vartotojams ir atsarginių dalių rinkos gamintojams, jei būtų išduotas leidimas dalims arba įrangai pagal 56 straipsnio 1 dalį.

4.1 dalis netaikoma originalioms dalims arba įrangai ir dalims arba įrangai, priklausančioms sistemai, kurios tipas patvirtintas pagal IV priede nurodytus norminius aktus, išskyrus atvejus, kai tipo patvirtinimas susijęs su kitais aspektais, nei 1 dalyje nurodytas didelis pavojus.

Šioje dalyje nurodytos originalios dalys arba įranga – dalys arba įranga, pagamintos pagal gamintojo nustatytas atitinkamos transporto priemonės surinkimui skirtas specifikacijas ir gamybos standartus.

5.1 dalis netaikoma dalims arba įrangai, pagamintoms išskirtinai lenktyninėms transporto priemonėms. Lenktynėse ir keliuose naudojamos XIII priede nurodytos dalys arba įranga netiekiamos transporto priemonėms, skirtoms naudoti viešuosiuose keliuose, nebent jos atitinka 2 dalyje nurodytuose deleguotuosiuose aktuose nustatytus reikalavimus ir joms Komisija įgyvendinimo aktais suteikė leidimą. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 87 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

56 straipsnis
Su didelį pavojų tinkamam svarbių sistemų veikimui galinčiomis kelti

dalimis arba įranga susiję reikalavimai

1.Dalių arba įrangos gamintojas gali teikti paraišką išduoti 55 straipsnio 1 dalyje nurodytą leidimą, pateikdamas patvirtinimo institucijai paraišką ir paskirtos techninės tarnybos parengtą bandymų ataskaitą, kurioje patvirtinama, kad dalys arba įranga, kurioms prašoma leidimo, atitinka 55 straipsnio 2 dalyje nurodytus reikalavimus. Dėl kiekvieno dalies arba įrangos tipo gamintojas gali pateikti tik vieną paraišką tik vienai patvirtinimo institucijai.

2.Paraiškoje išduoti leidimą nurodomas dalių arba įrangos gamintojas, dalių arba įrangos tipas, identifikavimo ir dalių numeriai, transporto priemonės gamintojo pavadinimas, transporto priemonės tipas ir, jei taikoma, pagaminimo metai arba bet kuri kita informacija, pagal kurią galima identifikuoti transporto priemonę, kurioje ketinama montuoti dalis arba įrangą.

Patvirtinimo institucija leidžia pateikti rinkai ir pradėti naudoti dalis arba įrangą, jei, atsižvelgdama į 1 dalyje nurodytą bandymų ataskaitą ir kitus įrodymus, nustato, kad atitinkamos dalys arba įranga atitinka 55 straipsnio 2 dalyje nurodytus reikalavimus.

Patvirtinimo institucija gamintojui nedelsdama išduoda XI priedo 1 priedėlyje pateiktą šabloną atitinkantį leidimo liudijimą, sunumeruotą pagal XI priedo 2 punktą.

Siekiant atsižvelgti į techninius ir reguliavimo pokyčius, Komisijai pagal 88 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, atnaujinant leidimo liudijimo šabloną ir numeravimo sistemą, būtų iš dalies keičiamas XI priedas.

3.Gamintojas nedelsdamas praneša leidimą suteikusiai patvirtinimo institucijai apie visus pasikeitimus, kurie turi įtakos sąlygoms, kuriomis buvo išduotas leidimas. Ši patvirtinimo institucija sprendžia, ar leidimas turi būti pataisytas arba išduotas iš naujo ir ar reikalinga atlikti papildomus bandymus.

Gamintojas užtikrina, kad dalys arba įranga būtų pagamintos ir toliau būtų gaminamos tokiomis sąlygomis, kuriomis buvo išduotas leidimas.

4.Prieš suteikdama leidimą, patvirtinimo institucija patikrina, ar nustatytos tinkamos priemonės ir procedūros veiksmingai gamybos atitikties kontrolei užtikrinti.

Jei patvirtinimo institucija nustato, kad sąlygos, reikalingos leidimui suteikti, nebetenkinamos, ji pareikalauja, kad gamintojas imtųsi priemonių, būtinų užtikrinti, kad dalys arba įranga atitiktų gamybos reikalavimus. Prireikus ji leidimą panaikina.

5.Leidimą išdavusi patvirtinimo institucija, gavusi kitos valstybės narės nacionalinės institucijos prašymą, per vieną mėnesį nuo šio prašymo gavimo dienos išsiunčia jai išduoto leidimo liudijimo kopiją kartu su priedais, naudodamasi bendra saugia elektronine keitimosi informacija sistema. Kopija taip pat gali būti teikiama saugiu elektroniniu failu.

6.Su kitos valstybės narės išduotu leidimu nesutinkanti patvirtinimo institucija pateikia Komisijai savo nesutikimo argumentus. Komisija imasi tinkamų priemonių išspręsti nesutarimus ir prireikus, pasikonsultavusi su atitinkamomis patvirtinimo institucijomis, gali pareikalauti panaikinti leidimą. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 87 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

7.Kol bus sudarytas 55 straipsnio 3 dalyje nurodytas sąrašas, valstybės narės gali taikyti nacionalines nuostatas dėl dalių ar įrangos, kurie gali turėti poveikio sistemų, svarbių transporto priemonės saugai ar aplinkosauginiam veiksmingumui, veikimui.

57 straipsnis
Bendrosios transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų susigrąžinimo nuostatos

1.Gamintojas, kuriam buvo suteiktas visos transporto priemonės tipo patvirtinimas ir kuris yra įpareigotas susigrąžinti transporto priemones pagal šio reglamento 12 straipsnio 1 dalį, 15 straipsnio 1 dalį, 17 straipsnio 2 dalį, 49 straipsnio 1 dalį, 49 straipsnio 6 dalį, 51 straipsnio 4 dalį, 52 straipsnio 1 dalį ir 53 straipsnio 1 dalį arba Reglamento (EB) Nr. 765/2008 20 straipsnį, nedelsdamas informuoja apie tai visos transporto priemonės patvirtinimą suteikusią patvirtinimo instituciją.

2.Sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų gamintojas, kuriam buvo suteiktas ES tipo patvirtinimas ir kuris yra įpareigotas susigrąžinti sistemas, komponentus arba atskirus techninius mazgus pagal šio reglamento 12 straipsnio 1 dalį, 15 straipsnio 1 dalį, 17 straipsnio 2 dalį, 49 straipsnio 1 dalį, 49 straipsnio 6 dalį, 51 straipsnio 4 dalį, 52 straipsnio 1 dalį ir 53 straipsnio 1 dalį arba Reglamento (EB) Nr. 765/2008 20 straipsnį, nedelsdamas informuoja ES tipo patvirtinimą suteikusią patvirtinimo instituciją.

3.Gamintojas tipo patvirtinimą suteikusiai patvirtinimo institucijai pasiūlo tinkamus taisomuosius veiksmus, kad transporto priemonės, sistemos, komponentai arba atskiri techniniai mazgai atitiktų reikalavimus ir atitinkamai būtų pašalintas Reglamento (EB) Nr. 765/2008 20 straipsnyje nurodytas didelis pavojus.

Patvirtinimo institucija atlieka vertinimą siekdama patikrinti, ar pasiūlytų taisomųjų veiksmų pakanka ir ar jų imamasi laiku, ir nedelsdama praneša apie šiuos jos patvirtintus veiksmus kitų valstybių narių patvirtinimo institucijoms ir Komisijai.

58 straipsnis
Konkrečios transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų susigrąžinimo nuostatos

1.Jei kuri nors patvirtinimo institucija arba Komisija mano, kad 57 straipsnio 3 dalyje nurodytų taisomųjų veiksmų nepakanka arba jie neįgyvendinami pakankamai sparčiai, jos apie savo susirūpinimą nedelsdamos praneša ES tipo patvirtinimą suteikusiai patvirtinimo institucijai ir Komisijai.

ES tipo patvirtinimą suteikusi patvirtinimo institucija paprašo, kad gamintojas imtųsi taisomųjų priemonių, kuriomis būtų galima pašalinti susirūpinimą, apie kurį pranešta. Jei gamintojas nepasiūlo ir neįgyvendina veiksmingų taisomųjų priemonių, ES tipo patvirtinimą suteikusi patvirtinimo institucija imasi visų reikiamų ribojamųjų priemonių, įskaitant ES tipo patvirtinimo panaikinimą ir privalomąjį susigrąžinimą, ir informuoja apie taikomas ribojamąsias priemones kitų valstybių narių patvirtinimo institucijas ir Komisiją. Jei ES tipo patvirtinimas panaikinamas, patvirtinimo institucija registruotu laišku arba atitinkamomis elektroninėmis priemonėmis nedelsdama informuoja gamintoją apie šį panaikinimą.

2.Jeigu patvirtinimo institucija mano, kad ribojamosios priemonės, kurių pagal 58 straipsnio 1 dalį ėmėsi ES tipo patvirtinimą suteikusi tipo patvirtinimo institucija, yra nepakankamos arba jų imtasi ne laiku, ji apie tai informuoja Komisiją ir gali imtis reikiamų ribojamųjų priemonių, kad patvirtinto tipo neatitinkančių transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų pateikimas rinkai, užregistravimas arba eksploatavimo pradžia jos nacionalinėje rinkoje būtų uždrausti arba apriboti arba jie būtų pašalinti iš tos rinkos arba susigrąžinti.

3.Komisija deramai konsultuojasi su susijusiomis šalimis ir nusprendžia, ar ribojamosios priemonės, kurių ėmėsi ES tipo patvirtinimą suteikusi tipo patvirtinimo institucija, yra pakankamos ir savalaikės, ir prireikus siūlo reikiamas priemones, kad užtikrintų, jog atitiktis būtų atkurta ir (arba) 57 straipsnio 3 dalyje nurodytas didelis pavojus būtų veiksmingai pašalintas. Šiame sprendime taip pat įvertinamas ribojamųjų priemonių, kurių ėmėsi patvirtinimo institucijos, laikiusios veiksmus, kurių ėmėsi ES tipo patvirtinimą suteikusios patvirtinimo institucijos, nepakankamais arba nesavalaikiais, tinkamumas. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 87 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Komisija savo sprendimą skiria susijusioms valstybėms narėms ir nedelsdama praneša apie jį atitinkamiems ekonominės veiklos vykdytojams.

4.    Valstybės narės nedelsdamos įgyvendina Komisijos sprendimą ir apie tai informuoja Komisiją.

5.Jei per mėnesį nuo pranešimo apie patvirtintus 57 straipsnio 3 dalyje nurodytus taisomuosius veiksmus gavimo dienos kita valstybė narė arba Komisija nepareiškia prieštaravimo, šie taisomieji veiksmai laikomi pagrįstais. Kitos valstybės narės užtikrina, kad šie taisomieji veiksmai būtų taikomi atitinkamoms jų teritorijoje tiektoms, užregistruotoms arba pradėtoms eksploatuoti transporto priemonėms, sistemoms, komponentams arba atskiriems techniniams mazgams.

59 straipsnis
Ekonominės veiklos vykdytojų teisė būti išklausytiems, pranešimas apie sprendimus ir galimas taisomąsias priemones

1.Išskyrus atvejus, kai reikia imtis skubių veiksmų siekiant pašalinti didelę grėsmę žmonių sveikatai, saugai ir aplinkai, prieš valstybių narių nacionalinėms institucijoms imantis bet kokių priemonių pagal 49–58 straipsnius atitinkamam ekonominės veiklos vykdytojui turi būti suteikta galimybė pareikšti pastabas nacionalinei institucijai per tinkamą laiką.

Jeigu veiksmų imamasi neišklausius ekonominės veiklos vykdytojo, jam kuo greičiau suteikiama pirma pasitaikiusi galimybė pareikšti savo nuomonę, o tada nacionalinė institucija priemonę iškart persvarsto .

2.Dėl bet kurios priemonės, priimtos nacionalinių institucijų, nurodomi tikslūs motyvai, kuriais ji pagrįsta.

Jeigu priemonė skirta konkrečiam ekonominės veiklos vykdytojui, apie tai nedelsiant pranešama atitinkamam ekonominės veiklos vykdytojui, ir kartu jis informuojamas apie teisių gynimo priemones, kuriomis galima pasinaudoti pagal atitinkamos valstybės narės teisės aktus, ir laikotarpį, per kurį galima pasinaudoti šiomis priemonėmis.

Kai priemonė yra bendro pobūdžio, ji atitinkamai paskelbiama nacionaliniame oficialiajame leidinyje arba jį atitinkančiame dokumente.

3.Visos priemonės, kurių imasi nacionalinės institucijos, turi būti skubiai atšauktos arba keičiamos iškart po to, kai ekonominės veiklos vykdytojas įrodo, kad imtasi veiksmingų taisomųjų veiksmų.

XII SKYRIUS
TARPTAUTINĖS TAISYKLĖS

60 straipsnis
JT EEK taisyklės, privalomos ES tipui patvirtinti

1.JT EEK taisyklės arba jų pakeitimai, už kuriuos Sąjunga balsavo arba kuriuos ji taiko ir kurie yra nurodyti IV priede, yra transporto priemonės ES tipo patvirtinimo reikalavimų dalis.

2.Vietoj atitinkamų patvirtinimų ir patvirtinimo žymenų, suteiktų pagal šį reglamentą ir norminius aktus, priimtus pagal šį reglamentą, valstybių narių patvirtinimo institucijos pripažįsta pagal 1 dalyje nurodytas JT EEK taisykles suteiktus patvirtinimus ir, jei taikoma, susijusius patvirtinimo žymenis.

3.Jei Sąjunga balsavo už JT EEK taisyklę arba jos pakeitimus, susijusius su visos transporto priemonės tipo patvirtinimu, Komisija pagal 88 straipsnį priima deleguotąjį aktą, pagal kurį JT EEK taisyklė arba jos pakeitimai tampa privalomi arba, jei taikoma, iš dalies keičiamas šis reglamentas.

Šiame deleguotajame akte nurodomos privalomo JT EEK taisyklės arba jos pakeitimų taikymo datos ir, jei taikoma, pereinamojo laikotarpio nuostatos.

61 straipsnis
JT EEK taisyklių lygiavertiškumas taikant ES tipo patvirtinimą

1.IV priedo II dalyje nurodytos JT EEK taisyklės pripažįstamos lygiavertėmis atitinkamiems norminiams aktams tiek, kiek jų taikymo sritis ir dalykas yra vienodi.

2.Vietoj atitinkamų tipo patvirtinimų ir patvirtinimo žymenų, suteiktų pagal šį reglamentą ir norminius aktus, priimtus pagal šį reglamentą, valstybių narių patvirtinimo institucijos pripažįsta pagal 1 dalyje nurodytas JT EEK taisykles suteiktus tipo patvirtinimus ir, jei taikoma, susijusius patvirtinimo žymenis.

62 straipsnis
Lygiavertiškumas su kitomis taisyklėmis

Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma Sąjungos ir trečiųjų šalių daugiašalių arba dvišalių susitarimų pagrindu gali pripažinti šiame reglamente nustatytų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų ES tipo patvirtinimo sąlygų arba nuostatų ir tarptautinėse arba trečiųjų šalių taisyklėse nustatytų sąlygų arba nuostatų lygiavertiškumą.

XIII SKYRIUS
TECHNINĖS INFORMACIJOS TEIKIMAS

63 straipsnis
Naudotojams skirta informacija

1.Gamintojas neteikia su šiame reglamente arba pagal šį reglamentą priimtuose deleguotuosiuose arba įgyvendinimo aktuose nurodytais transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo tipo duomenimis susijusios techninės informacijos, kuri skirtųsi nuo patvirtinimo institucijos patvirtinto tipo informacijos.

2.Gamintojas naudotojams suteikia galimybę naudotis visa susijusia informacija ir reikalingais nurodymais, kuriuose aprašomos visos su transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo naudojimu susijusios specialios sąlygos arba apribojimai.

3.2 dalyje nurodyta informacija pateikiama valstybės narės, kurioje transporto priemonė, sistema, komponentas arba atskiras techninis mazgas bus pateikiamas rinkai, registruojamas ir pradėtas naudoti, oficialiąja kalba (-omis). Patvirtinimo institucijai informaciją patvirtinus, ji pateikiama savininko žinyne.

64 straipsnis
Gamintojams skirta informacija

1.Transporto priemonės gamintojas sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų gamintojams suteikia galimybę susipažinti su visais duomenimis, kurių reikia, kad būtų galima gauti sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų ES tipo patvirtinimą arba 55 straipsnio 1 dalyje nurodytą leidimą.

Transporto priemonės gamintojas gali susaistyti sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų gamintojus privalomu susitarimu, siekdamas apsaugoti informacijos, kuri nėra vieša, konfidencialumą, įskaitant su intelektinės nuosavybės teisėmis susijusią informaciją.

2.Sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų gamintojas pateikia transporto priemonės gamintojui visą išsamią informaciją apie šiems tipo patvirtinimams taikomus 27 straipsnio 3 dalyje nurodytus arba IV priede nurodytuose norminiuose aktuose nustatytus apribojimus.

XIV SKYRIUS
PRIEIGA PRIE REMONTO IR TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INFORMACIJOS

65 straipsnis
Gamintojų pareiga pateikti transporto priemonės remonto ir techninės priežiūros informaciją

1.Gamintojai nepriklausomiems veiklos vykdytojams suteikia neribotą standartizuotą prieigą prie transporto priemonės OBD informacijos, diagnostinės ir kitos įrangos, priemonių, įskaitant susijusią programinę įrangą, ir transporto priemonės remonto ir techninės priežiūros informacijos.

Gamintojai pateikia saugią standartizuotą nuotolinę priemonę, kuria naudodamiesi nepriklausomi remonto paslaugų teikėjai gali atlikti veiksmus, susijusius su prieiga prie transporto priemonės saugumo sistemos.

2.Kol Komisija, remdamasi Europos standartizacijos komiteto (CEN) arba panašių standartizacijos institucijų darbu, priims atitinkamą standartą, transporto priemonės OBD, taip pat remonto ir techninės priežiūros informacija teikiama lengvai prieinamu būdu, kuriuo, dėdami pagrįstas pastangas, gali naudotis nepriklausomi veiklos vykdytojai.

Transporto priemonės OBD ir remonto bei priežiūros informacija standartiniu formatu pateikiama gamintojų interneto svetainėse, o jei dėl informacijos pobūdžio to padaryti negalima – kita tinkama forma. Svarbu, kad ši prieiga būtų suteikiama be diskriminacijos, palyginti su įgaliotiesiems prekiautojams ir remonto paslaugų teikėjams suteikta informacija arba prieiga.

3.Komisija nustato ir atnaujina atitinkamas technines transporto priemonės OBD, taip pat remonto ir techninės priežiūros informacijos teikimo specifikacijas. Komisija atsižvelgia į esamas informacines technologijas, numatomus transporto priemonių technologijų pokyčius, esamus ISO standartus ir galimybę priimti visame pasaulyje galiojantį ISO standartą.

4.Informacija apie reikalavimus, susijusius su prieiga prie transporto priemonės remonto ir techninės priežiūros informacijos, pirmiausia techninės specifikacijos, kaip turi būti teikiama transporto priemonės remonto ir techninės priežiūros informacija, nustatytos XVIII priede.

5.Gamintojai nepriklausomiems veiklos vykdytojams, įgaliotiesiems prekiautojams ir remonto paslaugų teikėjams taip pat teikia mokomąją medžiagą.

6.Gamintojas užtikrina, kad transporto priemonių remonto ir techninės priežiūros informacija būtų visada prieinama, išskyrus informacinės sistemos techninės priežiūros laikotarpius.

Savo interneto svetainėse gamintojas pateikia transporto priemonių remonto ir techninės priežiūros informacijos vėlesnius pakeitimus ir papildymus, kai tik jie pateikiami įgaliotoms remonto įmonėms.

7.Kad būtų galima gaminti su OBD sistema suderinamas atsargines dalis arba techninei priežiūrai būtinas dalis, diagnostikos priemones ir bandymo įrangą, taip pat atlikti jų techninę priežiūrą, gamintojai bet kuriam suinteresuotajam komponento, diagnostikos priemonės ar bandymų įrangos gamintojui arba remonto paslaugų teikėjui be diskriminacijos pateikia susijusią transporto priemonės OBD ir remonto bei techninės priežiūros informaciją.

8.Kad būtų galima projektuoti, gaminti ir remontuoti alternatyviuoju kuru varomų transporto priemonių automobilinę įrangą, gamintojai bet kuriam suinteresuotajam alternatyviuoju kuru varomų transporto priemonių įrangos gamintojui, montavimo arba remonto paslaugų teikėjui be diskriminacijos pateikia susijusią transporto priemonės OBD, taip pat remonto ir techninės priežiūros informaciją.

9.Nepriklausomi remonto paslaugų teikėjai turi turėti galimybę nemokamai susipažinti su paties transporto priemonės gamintojo arba jo vardu tvarkomoje centrinėje duomenų bazėje saugomais transporto priemonės remonto ir techninės priežiūros įrašais.

Šie nepriklausomi remonto paslaugų teikėjai turi turėti galimybę įtraukti į atitinkamą duomenų bazę informaciją apie jų atliktą remontą ir techninę priežiūrą.

10.Siekiant atsižvelgti į techninius ir reguliavimo pokyčius arba užkirsti kelią piktnaudžiavimui, Komisijai pagal 88 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, atnaujinant reikalavimus, susijusius su prieiga prie transporto priemonės OBD ir remonto bei techninės priežiūros informacijos, taip pat priimant ir integruojant 2 ir 3 dalyse nurodytus standartus, būtų iš dalies keičiamas ir papildomas XVIII priedas.

66 straipsnis
Keliems tipo patvirtinimo turėtojams taikomos pareigos

1.Mišraus, pakopinio arba daugiaetapio tipo patvirtinimo atveju už atitinkamą transporto priemonės sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimą arba konkretų etapą atsakingas gamintojas taip pat yra atsakingas už informacijos apie konkrečios sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo remontą ir techninę priežiūrą arba konkretų etapą teikimą galutiniam gamintojui ir nepriklausomiems veiklos vykdytojams.

2.Galutinis gamintojas atsako už informacijos apie visą transporto priemonę teikimą nepriklausomiems veiklos vykdytojams.

67 straipsnis
Mokesčiai už prieigą prie transporto priemonės remonto ir techninės priežiūros informacijos

1.Gamintojas gali imti pagrįstus ir proporcingus mokesčius už prieigą prie transporto priemonės remonto ir techninės priežiūros informacijos, kuri nėra 65 straipsnio 8 dalyje nurodyti įrašai. Šiais mokesčiais neturi būti varžoma prieiga prie šios informacijos, neatsižvelgiant į tai, kiek nepriklausomi veiklos vykdytojai ja naudojasi.

2.Gamintojas teikia transporto priemonių remonto ir techninės priežiūros informaciją, įskaitant operacijų atlikimo, pvz., perprogramavimo, paslaugas arba techninę pagalbą, valandai, dienai, mėnesiui ir metams, o jos prieigos mokestis nustatomas pagal atitinkamą laikotarpį, kuriam tokia prieiga suteikiama.

Be laiku grindžiamos prieigos, gamintojai gali pasiūlyti operacijomis grindžiamą prieigą, už kurią mokesčiai imami ne remiantis laikotarpiu, kuriam suteikiama prieiga, bet už operaciją.

Jei gamintojas siūlo abi prieigos sistemas, nepriklausomi remonto paslaugų teikėjai pasirenka laiku arba operacijomis grindžiamą prieigos sistemą.

68 straipsnis
Su remonto ir techninės priežiūros informacija susijusių pareigų įvykdymo įrodymas

1.ES tipo patvirtinimo arba nacionalinio tipo patvirtinimo paraišką pateikęs gamintojas per šešis mėnesius nuo atitinkamo tipo patvirtinimo suteikimo dienos pateikia patvirtinimo institucijai atitikties 65–70 straipsniams įrodymą.

2.Jei per 1 dalyje nurodytą laikotarpį šis atitikties įrodymas nepateikiamas, patvirtinimo institucija imasi atitinkamų priemonių pagal 69 straipsnį.

69 straipsnis
Įpareigojimų dėl transporto priemonės OBD sistemos ir transporto priemonės remonto ir priežiūros informacijos prieigos laikymasis

1.Patvirtinimo institucija bet kada savo iniciatyva, remdamasi skundu arba techninės tarnybos atliktu vertinimu, gali tikrinti gamintojo atitiktį 65–70 straipsniams ir XVIII priedo 1 priedėlyje nustatytoms prieigos prie transporto priemonės OBD ir remonto bei priežiūros informacijos sertifikato sąlygoms.

2.Jei patvirtinimo institucija nustato, kad gamintojas neįvykdė su prieiga prie transporto priemonės OBD ir remonto bei techninės priežiūros informacijos susijusių pareigų, atitinkamą tipo patvirtinimą suteikusi patvirtinimo institucija imasi atitinkamų priemonių šiai padėčiai ištaisyti.

Taikant šias priemones, gali būti panaikinamas tipo patvirtinimas arba sustabdomas jo galiojimas, nustatomos baudos arba kitos pagal 89 straipsnį priimtos priemonės.

3.Jei nepriklausomas veiklos vykdytojas arba nepriklausomiems ekonominės veiklos vykdytojams atstovaujanti verslo asociacija pateikia patvirtinimo institucijai skundą dėl to, kad gamintojas nesilaikė 65–70 straipsnių, patvirtinimo institucija, siekdama patikrinti gamintojo atitiktį, atlieka auditą.

4.Atlikdama auditą patvirtinimo institucija gali prašyti, kad techninė tarnyba arba kuris nors kitas nepriklausomas ekspertas atliktų vertinimą, siekdamas patikrinti, ar įvykdytos su prieiga prie transporto priemonės OBD ir remonto bei techninės priežiūros informacija susijusios pareigos.

70 straipsnis
Transporto priemonės informacijos prieigos forumas

1.Pagal Reglamento (EB) Nr. 692/2008 13 straipsnio 9 dalį įsteigtas transporto priemonės informacijos prieigos forumas vykdo jam pavestą veiklą pagal XVIII priede išdėstytas nuostatas.

2.1 dalyje nurodytas forumas pataria Komisijai dėl priemonių, kuriomis galima užkirsti kelią neteisėtam naudojimuisi transporto priemonės OBD ir remonto bei techninės priežiūros informacija.

XV SKYRIUS
TECHNINIŲ TARNYBŲ VERTINIMAS, PASKYRIMAS,

PASKELBIMAS IR STEBĖSENA

71 straipsnis
Už technines tarnybas atsakinga tipo patvirtinimo institucija

1.Pagal 7 straipsnio 3 dalį valstybės narės paskirta tipo patvirtinimo institucija (toliau – tipo patvirtinimo institucija) atsako už techninių tarnybų, atitinkamais atvejais įskaitant šių techninių tarnybų subrangovus ir patronuojamąsias įmones, vertinimą, paskyrimą, paskelbimą ir stebėseną.

2.Tipo patvirtinimo institucija yra įsteigta, yra organizuota ir veikia taip, kad būtų užtikrintas jos objektyvumas ir nešališkumas ir būtų išvengta bet kokių interesų konfliktų su techninėmis tarnybomis.

3.Tipo patvirtinimo institucija yra organizuota taip, kad techninės tarnybos paskelbimą atlieka kiti darbuotojai nei tie, kurie atliko tos techninės tarnybos vertinimą.

4.Tipo patvirtinimo institucija nevykdo jokios veiklos, kurią vykdo techninės tarnybos, ir neteikia konsultavimo paslaugų komerciniu ar konkurenciniu pagrindu.

5.Tipo patvirtinimo institucija saugo informacijos, kurią gauna, konfidencialumą.

6.Tipo patvirtinimo institucijoje turi būti pakankamai kompetentingų darbuotojų, galinčių tinkamai atlikti šiuo reglamentu numatytas užduotis.

7.Valstybės narės pateikia Komisijai ir kitoms valstybėms narėms informaciją apie savo procedūras, taikomas vertinant, paskiriant ir paskelbiant technines tarnybas ir atliekant techninių tarnybų stebėseną, taip pat apie susijusius pasikeitimus.

8.Kas dvejus metus tipo patvirtinimo instituciją tarpusavio peržiūros būdu peržiūri dvi kitų valstybių narių tipo patvirtinimo institucijos.

Valstybės narės parengia metinį planą, skirtą tarpusavio peržiūrai, užtikrinant tinkamą rotaciją dėl peržiūros ir peržiūrėtų tipo patvirtinimo institucijų, ir pateikia jį Komisijai.

Tarpusavio peržiūra apima apsilankymą vietoje pas vertinamos institucijos atsakomybės sričiai priklausančią techninę tarnybą. Komisija gali dalyvauti peržiūroje ir spręsti dėl savo dalyvavimo remdamasi rizikos vertinimo analize.

9.Tarpusavio peržiūros rezultatai pranešami visoms valstybėms narėms ir Komisijai, o rezultatų santrauka viešai skelbiama. Jie aptariami pagal 10 straipsnį įsteigtame forume remiantis Komisijos atliktu šių rezultatų įvertinimu ir pateikiama rekomendacijų.

10.Valstybė narė Komisijai ir kitoms valstybėms narėms pateikia informaciją apie tai, ko ji ėmėsi, kad įgyvendintų tarpusavio peržiūros ataskaitos rekomendacijas.

72 straipsnis
Techninių tarnybų paskyrimas

1.Tipo patvirtinimo institucijos paskiria technines tarnybas vienos arba kelių iš toliau nurodytų kategorijų veiklai, atsižvelgiant į jų kompetencijos sritį, vykdyti:

(a)A kategorija – šiame reglamente ir IV priede išvardytuose aktuose nurodyti šių techninių tarnybų jų patalpose atliekami bandymai;

(b)B kategorija – šiame reglamente ir IV priede išvardytuose aktuose nurodytų bandymų priežiūra, jei šie bandymai atliekami gamintojo arba trečiosios šalies patalpose;

(c)C kategorija – reguliarus gamintojo taikomų gamybos atitikties procedūrų vertinimas ir stebėsena;

(d)D kategorija – gamybos atitikties priežiūrai skirtų bandymų arba patikrų priežiūra arba vykdymas.

2.Valstybė narė gali paskirti patvirtinimo instituciją technine tarnyba vienos arba kelių 1 dalyje nurodytų kategorijų veiklai vykdyti. Jei patvirtinimo institucija paskiriama technine tarnyba ir ją finansuoja valstybė narė arba ta valstybė narė vykdo jos valdymo ir finansų kontrolę, taikomi 72–85 straipsniai, taip pat V priedo 1 ir 2 priedėliai.

3.Techninė tarnyba įsteigiama pagal valstybės narės nacionalinės teisės aktus ir turi teisinį subjektiškumą, nebent ji yra 76 straipsnyje nurodyta akredituota gamintojo vidaus techninė tarnyba.

4.Techninės tarnybos apsidraudžia civilinę atsakomybę už savo veiklą, nebent atsakomybę pagal nacionalinės teisės aktus prisiima valstybė narė arba pati valstybė narė yra tiesiogiai atsakinga už atitikties vertinimą.

5.    Taikant 78 straipsnį, apie trečiosios šalies technines tarnybas, kurios nėra paskirtos pagal 76 straipsnį, gali būti paskelbiama, tik jei Sąjungos ir atitinkamos trečiosios šalies dvišaliame susitarime nurodyta galimybė paskirti šias technines tarnybas. Dėl to techninėms tarnyboms, įsteigtoms pagal valstybės narės nacionalinės teisės aktus, kaip nurodyta 3 dalyje, nedraudžiama įsteigti pavaldžių įstaigų trečiosiose šalyse, jei šias pavaldžias įstaigas tiesiogiai valdo ir kontroliuoja paskirta techninė tarnyba.

73 straipsnis
Techninių tarnybų nepriklausomumas

1.Techninė tarnyba, įskaitant jos darbuotojus, turi būti nepriklausoma ir vykdyti veiklą, kuriai vykdyti ji buvo paskirta, laikydamasi griežčiausių profesinio sąžiningumo reikalavimų ir turėdama reikiamą specialios srities, kurioje ji veikia, techninę kompetenciją; ji turi nepasiduoti jokiam spaudimui arba paskatoms, pirmiausia finansinėms, kurios galėtų paveikti jos sprendimą arba jos atliekamo vertinimo rezultatus, ypač jei spaudimą daro arba paskatas siūlo tos veiklos rezultatais suinteresuoti asmenys arba asmenų grupės.

2.Techninė tarnyba turi būti trečiosios šalies organizacija arba įstaiga, nesusijusi su vertinamos, bandomos arba tikrinamos transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo projektavimu, gamyba, tiekimu arba technine priežiūra.

Organizacija arba įstaiga, priklausanti verslo asociacijai arba profesinei federacijai, atstovaujančiai įmonėms, susijusioms su transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų, kuriuos ši organizacija arba įstaiga vertina, bando arba tikrina, projektavimu, gamyba, tiekimu arba technine priežiūra, gali būti laikoma atitinkančia pirmos pastraipos reikalavimus, jei jos nepriklausomumas ir interesų konflikto nebuvimas įrodomas skiriančiajai atitinkamos valstybės narės patvirtinimo institucijai.

3.Techninė tarnyba, jos vadovybė ir darbuotojai, atsakingi už veiklą, kuriai jie paskirti pagal 72 straipsnio 1 dalį, neprojektuoja, negamina, netiekia transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų, kuriuos jie vertina, neatlieka jų techninės priežiūros ir neatstovauja šioje veikloje dalyvaujančioms šalims. Dėl to nedraudžiama techninei tarnybai naudoti transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų, kurie yra būtini jų veiklai vykdyti, arba naudoti jų savo reikmėms.

4.Techninė tarnyba užtikrina, kad jai pavaldžios įstaigos arba subrangovai savo veiksmais nepažeistų tam tikrų kategorijų veiklos, kuriai vykdyti ji paskirta, konfidencialumo, objektyvumo arba nešališkumo.

5.Techninės tarnybos darbuotojai saugo profesines paslaptis, susijusias su visa informacija, gaunama atliekant užduotis pagal šį reglamentą, išskyrus patvirtinimo institucijai teikiamą informaciją arba Sąjungos ar nacionalinės teisės aktuose numatytus atvejus.

74 straipsnis
Techninių tarnybų kompetencija

1.Techninė tarnyba turi būti pajėgi vykdyti visą veiklą, kuriai ji prašo būti paskirta pagal 72 straipsnio 1 dalį. Ji tipo patvirtinimo institucijai įrodo, kad atitinka visas šias sąlygas:

(a)jos darbuotojai turi tinkamų gebėjimų, specialių techninių žinių ir profesinį išsilavinimą, taip pat pakankamos ir tinkamos patirties veiklai, kuriai ji siekia būti paskirta, vykdyti;

(b)ji turi su veiklos, kuriai ji siekia būti paskirta, vykdymu susijusių procedūrų aprašus, kuriuose tinkamai atsižvelgiama į atitinkamos transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo technologijos sudėtingumo lygį ir į tai, ar gamybos procesas yra masinis, ar serijinis. Techninė tarnyba įrodo šių procedūrų skaidrumą ir atkuriamumą;

(c)ji turi reikiamų priemonių su tų kategorijų veikla, kuriai ji siekia būti paskirta, susijusioms užduotims vykdyti ir prieigą prie visos reikiamos įrangos ar patalpų.

2.Techninė tarnyba taip pat įrodo, kad ji turi tinkamų gebėjimų, specialių techninių žinių ir įrodytos patirties, kad galėtų atlikti bandymus ir patikras, siekdama įvertinti transporto priemonių, sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų atitiktį šiam reglamentui, IV priede nurodytiems norminiams aktams ir V priedo 1 priedėlyje nurodytiems standartams.

75 straipsnis
Techninėms tarnyboms pavaldžios įstaigos ir jų subrangovai

1.Techninės tarnybos, gavusios skiriančiosios tipo patvirtinimo institucijos sutikimą, gali samdyti subrangovą ir pavesti jam kai kurių kategorijų veiklą, kuriai jos paskirtos pagal 72 straipsnio 1 dalį, arba pavesti vykdyti šią veiklą pavaldžiai įstaigai.

2.Jei techninė tarnyba paveda vykdyti konkrečias tų kategorijų veiklos, kuriai ji paskirta, užduotis subrangovui arba paveda šias užduotis vykdyti pavaldžiai įstaigai, ji užtikrina, kad subrangovas arba pavaldi įstaiga atitiktų 73 ir 74 straipsniuose nustatytus reikalavimus, ir informuoja apie tai tipo patvirtinimo instituciją.

3.Techninės tarnybos prisiima visą atsakomybę už jų subrangovų arba pavaldžių įstaigų atliktas užduotis, kad ir kur jie būtų įsisteigę.

4.Techninės tarnybos saugo atitinkamus subrangovo arba pavaldžios įstaigos kvalifikacijos ir jos atliktų užduočių vertinimo dokumentus, kad galėtų juos pateikti tipo patvirtinimo institucijai.

76 straipsnis
Gamintojo vidaus techninės tarnybos

1.Gamintojo vidaus techninė tarnyba gali būti paskirta 72 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytai A kategorijos veiklai vykdyti tik atsižvelgiant į XV priede nurodytus norminius aktus. Vidaus techninė tarnyba turi būti savarankiškas ir atskiras gamintojo įmonės padalinys ir negali dalyvauti projektuojant, gaminant, tiekiant transporto priemones, sistemas, komponentus arba atskirus techninius mazgus, kuriuos ji vertina, ir atliekant techninę jų priežiūrą.

2.Gamintojo vidaus techninė tarnyba turi atitikti šiuos reikalavimus:

(a)ją turi būti akreditavusi nacionalinė akreditacijos įstaiga, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 765/2008 2 straipsnio 11 punkte, pagal šio reglamento V priedo 1 ir 2 priedėlius;

(b)vidaus techninė tarnyba, įskaitant jos darbuotojus, organizacijoje turi būti aiškiai apibrėžta ir gamintojo įmonės, kuriai ji priklauso, viduje turi taikyti tokius pranešimų teikimo metodus, kuriais užtikrinamas ir atitinkamai nacionalinei akreditacijos įstaigai įrodomas jos nešališkumas;

(c)nei gamintojo vidaus techninė tarnyba, nei jos darbuotojai neturi užsiimti jokia veikla, kuri gali trukdyti jiems nepriklausomai arba sąžiningai vykdyti veiklą, kuriai jie paskirti;

(d)ji teikia paslaugas tik gamintojo įmonei, kuriai ji priklauso.

3.Taikant 78 straipsnį, apie gamintojo vidaus techninę tarnybą Komisijai pranešti nereikia, bet tipo patvirtinimo institucijos prašymu informaciją apie akreditaciją pateikia gamintojas, kurio padalinys yra toji techninė tarnyba, arba nacionalinė akreditacijos įstaiga.

4.Siekiant atsižvelgti į techninius ir reguliavimo pokyčius, Komisijai pagal 88 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, atnaujinant norminių aktų sąrašą ir juose nustatytus apribojimus, būtų iš dalies keičiamas XV priedas.

77 straipsnis
Techninių tarnybų vertinimas ir paskyrimas

1.Prieš paskirdama techninę tarnybą, tipo patvirtinimo institucija ją įvertina pagal vertinimo kontrolinį sąrašą, apimantį bent jau V priedo 2 priedėlyje išvardytus reikalavimus. Šis įvertinimas apima ir paraišką teikiančios techninės tarnybos, o atitinkamais atvejais ir jos patronuojamųjų įmonių arba subrangovų, esančių Sąjungoje arba už jos ribų, patalpų vertinimą vietoje.

Ne mažiau kaip dviejų kitų valstybių narių tipo patvirtinimo institucijų atstovai, savo veiksmus derindami su valstybės narės, kurioje įsteigta paraišką teikianti techninė tarnyba, tipo patvirtinimo institucija ir dirbdami su Komisijos atstovu, sudaro bendrą vertinimo grupę ir dalyvauja paraišką teikiančios techninės tarnybos vertinime, įskaitant vertinimą vietoje. Valstybės narės, kurioje įsisteigusi paraišką teikianti techninė tarnyba, skiriančioji tipo patvirtinimo institucija šiems atstovams laiku suteikia prieigą prie dokumentų, reikalingų paraišką teikiančiai techninei tarnybai įvertinti.

2.Bendroji vertinimo grupė vertinimo procese atkreipia dėmesį į nustatytą paraišką teikiančios techninės tarnybos neatitiktį 72–76 ir 84–85 straipsniuose ir V priedo 2 priedėlyje nustatytiems reikalavimams. Šiuos faktus skiriančioji patvirtinimo institucija ir bendroji vertinimo grupė aptaria siekdamos pasiekti bendrą sutarimą dėl paraiškos vertinimo.

3.Bendroji vertinimo grupė per 45 dienas nuo įvertinimo vietoje parengia ataskaitą, kurioje išdėstoma, kiek pareiškėjas atitinka šio reglamento 72–76 ir 84–85 straipsnių ir V priedo 2 priedėlio reikalavimus.

4.Ataskaitoje pateikiama nustatytų neatitikčių santrauka. Ataskaitoje pažymima apie išsiskyrusias bendrosios vertinimo grupės narių nuomones ir pateikiama rekomendacija, ar pareiškėjas gali būti paskirtas technine tarnyba.

5.Valstybės narės Komisijai praneša tipo patvirtinimo institucijos atstovų, į kuriuos derėtų kreiptis dėl kiekvieno bendro vertinimo, vardus ir pavardes.

6.Techninės tarnybos kompetencija vertinama pagal V priedo 2 priedėlio nuostatas.

7.Tipo patvirtinimo institucija Komisijai ir kitų valstybių narių skiriančiosioms institucijoms praneša apie vertinimo ataskaitą su dokumentiniais įrodymais, susijusiais su techninės tarnybos kompetencija ir nustatyta tvarka, skirta reguliariai stebėti techninę tarnybą ir užtikrinti, kad ji toliau laikytųsi šio reglamento reikalavimų.

Be to, pranešančioji tipo patvirtinimo institucija pateikia įrodymų apie turimus kompetentingus darbuotojus techninės tarnybos stebėsenai atlikti pagal 71 straipsnio 6 dalį.

8.Kitų valstybių narių ir Komisijos tipo patvirtinimo institucijos gali susipažinti su vertinimo ataskaita ir dokumentiniais įrodymais, užduoti klausimus arba iškelti problemas ir paprašyti papildomų dokumentinių įrodymų per vieną mėnesį nuo pranešimo apie vertinimo ataskaitą ir dokumentinius įrodymus.

9.Valstybės narės, kurioje įsisteigusi paraišką teikianti techninė tarnyba, tipo patvirtinimo institucija atsako į klausimus, iškeltas problemas ir papildomų dokumentinių įrodymų prašymus per keturias savaites nuo jų gavimo.

10.Kitų valstybių narių ir Komisijos tipo patvirtinimo institucijos gali atskirai arba kartu pateikti rekomendacijų valstybės narės, kurioje įsisteigusi paraišką teikianti techninė tarnyba, tipo patvirtinimo institucijai, per keturias savaites nuo 9 dalyje nurodyto atsakymo gavimo. Priimdama sprendimą dėl techninės tarnybos paskyrimo, ta tipo patvirtinimo institucija atsižvelgia į rekomendacijas. Jeigu ta tipo patvirtinimo institucija nusprendžia nesivadovauti kitų valstybių narių arba Komisijos pateiktomis rekomendacijomis, ji per dvi savaites nuo sprendimo priėmimo nurodo to priežastis.

11.Techninių tarnybų paskyrimo galiojimas ribojamas maksimaliu penkerių metų laikotarpiu.

12.Patvirtinimo institucija, kuri ruošiasi būti paskirta technine tarnyba pagal 72 straipsnio 2 dalį, nepriklausomų auditorių atliktu vertinimu dokumentais įrodo atitiktį šiam reglamentui. Šie auditoriai negali priklausyti tai pačiai patvirtinimo institucijai ir turi atitikti V priedo 2 priedėlyje nustatytus reikalavimus.

78 straipsnis
Su techninėmis tarnybomis susijęs pranešimas Komisijai

1.Valstybės narės praneša Komisijai kiekvienos jų paskirtos techninės tarnybos pavadinimą, adresą, įskaitant elektroninį adresą, atsakingus asmenis ir veiklos kategoriją. Pranešime aiškiai nurodoma paskyrimo apimtis, atitikties vertinimo veikla ir procedūros, produktų tipas ir IV priede išvardytos sritys, kuriems techninė tarnyba paskirta, ir vėlesni šių duomenų pasikeitimai.

Šis pranešimas pateikiamas prieš paskirtoms techninėms tarnyboms pradedant vykdyti bet kurią 72 straipsnio 1 dalyje nurodytą veiklą.

2.Per 28 dienas nuo paskelbimo pranešimo pateikimo valstybė narė ar Komisija gali pateikti rašytinių prieštaravimų, išdėstydamos savo argumentus dėl techninės tarnybos arba jos stebėsenos, kurią vykdo tipo patvirtinimo institucija. Jeigu kuri nors valstybė narė arba Komisija pateikia prieštaravimų, paskelbimo pranešimo galiojimas sustabdomas. Tokiu atveju Komisija pasikonsultuoja su susijusiomis šalimis ir įgyvendinimo aktu nusprendžia, ar paskelbimo pranešimo sustabdymą galima panaikinti, ar ne. Tas įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 87 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Jeigu prieštaravimų nepateikiama arba Komisija mano, kad paskelbimo pranešimas gali būti visiškai arba iš dalies priimtas, Komisija paskelbia pranešimą vadovaudamasi 5 dalimi.

3.Kelios tipo patvirtinimo institucijos gali paskirti tą pačią techninę tarnybą, o šių tipo patvirtinimo institucijų valstybės narės apie paskyrimą gali pranešti Komisijai, kad ir kokia (-ios) būtų veiklos, kurią techninė tarnyba turės vykdyti pagal 72 straipsnio 1 dalį, kategorija (-os).

4.Jei kuriame nors iš IV priede nurodytų norminių aktų reikalaujama, kad tipo patvirtinimo institucija paskirtų specialią organizaciją arba kompetentingą įstaigą prie 72 straipsnio 1 dalies nurodytų veiklos kategorijų nepriskiriamai veiklai vykdyti, valstybė narė pateikia 1 dalyje nurodytą pranešimą.

5.Komisija savo interneto svetainėje skelbia atnaujintą techninių tarnybų, specialių organizacijų ir kompetentingų įstaigų, apie kurias jai buvo pranešta pagal šį straipsnį, sąrašą ir informaciją apie jas.

79 straipsnis
Techninių tarnybų paskyrimo pakeitimas ir atnaujinimas

1.Jei tipo tvirtinimo institucija įsitikina arba buvo informuota, kad techninė tarnyba nebeatitinka šiame reglamente nustatytų reikalavimų, ši institucija atitinkamai apriboja paskyrimą, sustabdo jo galiojimą arba jį atšaukia, atsižvelgiant į šių reikalavimų neįvykdymo mastą.

Tipo patvirtinimo institucija nedelsdama informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares apie kiekvieną paskelbimo pranešimo galiojimo sustabdymą, apribojimą ar atsiėmimą.

Komisija atitinkamai atnaujina 78 straipsnio 4 dalyje nurodytą paskelbtą informaciją.

2.Jei paskyrimas apribojamas, sustabdomas arba atšaukiamas arba jei techninė tarnyba nustojo vykdyti veiklą, skiriančioji patvirtinimo institucija perduoda šios techninės tarnybos bylas kitai techninei tarnybai toliau tvarkyti arba saugoti, kad su jomis galėtų susipažinti patvirtinimo institucijos arba rinkos priežiūros institucijos.

3.Tipo patvirtinimo institucija kitas tipo patvirtinimo institucijas ir Komisiją informuoja, jeigu techninės tarnybos neatitiktis daro poveikį tipo patvirtinimo sertifikatams, išduotiems remiantis techninės tarnybos, kuriai taikomas paskelbimo pranešimo pakeitimas, išduotomis patikrinimo ir bandymų ataskaitomis.

Per du mėnesius nuo tada, kai tipo patvirtinimo institucija pranešė apie paskelbimo pranešimo pakeitimus, tipo patvirtinimo įstaiga Komisijai ir kitoms tipo patvirtinimo institucijoms pateikia savo neatitikties išvadų ataskaitą. Jeigu to reikia užtikrinti rinkai jau pateiktų transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų saugai, skiriančioji tipo patvirtinimo institucija nurodo susijusioms patvirtinimo institucijoms sustabdyti visų nepagrįstai išduotų liudijimų galiojimą arba per pagrįstą laikotarpį juos panaikinti.

4.Kiti techninės tarnybos, kurios atžvilgiu buvo sustabdytas, apribotas arba panaikintas paskelbimo pranešimas, išduotų patikrinimo ir bandymų ataskaitų pagrindu išduoti liudijimai lieka galioti šiomis aplinkybėmis:

a)jeigu paskelbimo pranešimo galiojimas sustabdytas, su sąlyga, kad per tris mėnesius nuo sustabdymo tipo patvirtinimo sertifikatą išdavusi tipo patvirtinimo institucija kitų valstybių narių tipo patvirtinimo institucijoms ir Komisijai raštu patvirtina, kad ji galiojimo sustabdymo laikotarpiu prisiima techninės tarnybos funkcijas;

b)jeigu paskelbimo pranešimo galiojimas apribotas arba panaikintas – tris mėnesius nuo apribojimo arba panaikinimo. Liudijimus išdavusi tipo patvirtinimo institucija gali pratęsti liudijimų galiojimą tolesniems trijų mėnesių laikotarpiams maksimaliam bendram dvylikos mėnesių laikotarpiui, jeigu tuo laikotarpiu ji prisiima techninės tarnybos, kurios paskelbimo pranešimo galiojimas apribotas arba panaikintas, funkcijas.

Techninės tarnybos funkcijas prisiimanti tipo patvirtinimo institucija apie tai nedelsdama informuoja kita tipo patvirtinimo institucijas, kitas technines tarnybas ir Komisija.

5.Techninės tarnybos paskyrimo apimties išplėtimas gali būti suteiktas vadovaujantis 77 straipsnyje nustatyta procedūra ir paisant 78 straipsnyje nurodyto pranešimo.

6.Techninės tarnybos paskyrimas gali būti atnaujintas tik po to, kai tipo patvirtinimo institucija įsitikina, kad techninė tarnyba tebeatitinka šio reglamento reikalavimus. Šis vertinimas atliekamas pagal 77 straipsnyje nustatytą tvarką.

80 straipsnis
Techninių tarnybų stebėsena

1.Tipo patvirtinimo institucija vykdo nuolatinę techninių tarnybų stebėseną, kad užtikrintų 72–76, 84–85 straipsniuose ir V priedo 2 priedėlyje nustatytų reikalavimų laikymąsi.

Paprašius, techninės tarnybos pateikia visą atitinkamą informaciją ir dokumentus, kurių reikia, kad tipo patvirtinimo institucija galėtų patikrinti, ar laikomasi tų reikalavimų.

Techninės tarnybos nedelsdamos informuoja tipo patvirtinimo instituciją apie visus pasikeitimus, visų pirma susijusius su jų darbuotojais, priemonėmis, patronuojamosiomis įmonėmis arba subrangovais, kurie gali daryti poveikį 72–76, 84–85 straipsniuose ir V priedo 2 priedėlyje nustatytų reikalavimų laikymuisi arba jų galimybei vykdyti atitikties vertinimo uždavinius, susijusius su transporto priemonėmis, sistemomis, komponentais ir atskirais techniniais mazgais, dėl kurių jos paskirtos.

2.Techninės tarnybos nedelsdamos reaguoja į tipo patvirtinimo institucijos arba Komisijos prašymus, susijusius su jų atliktais atitikties įvertinimais.

3.Valstybės narės, kurioje įsisteigusi techninė tarnyba, tipo patvirtinimo institucija užtikrina, kad techninė tarnyba vykdytų 2 dalyje nustatytą prievolę, išskyrus jei yra teisėta priežastis to nedaryti.

Jeigu valstybės narės, kurioje įsisteigusi techninė tarnyba, tipo patvirtinimo institucija pasiremia kokia nors teisėta priežastimi, ji apie tai informuoja Komisiją.

Komisija nedelsdama pasikonsultuoja su valstybėmis narėmis. Šio vertinimo pagrindu Komisija įgyvendinimo aktu nusprendžia, ar teisėta priežastis laikoma pagrįsta, ar ne. Šie įgyvendinimo aktai priimami vadovaujantis 87 straipsnio 2 dalyje nurodyta nagrinėjimo procedūra.

Techninė tarnyba arba tipo patvirtinimo institucija gali reikalauti, kad bet kokia informacija, perduota kitos valstybės narės institucijoms arba Komisijai, būtų laikoma konfidencialia.

3.Ne rečiau kaip kas 30 mėnesių tipo patvirtinimo institucija įvertina, ar kiekviena jos atsakomybės sričiai priklausanti techninė tarnyba tebetenkina 72–76, 84–85 straipsniuose ir V priedo 2 priedėlyje nustatytus reikalavimus. Šis vertinimas apima apsilankymą vietoje pas kiekvieną jos atsakomybės sričiai priklausančią techninę tarnybą.

Per du mėnesius nuo šio techninės tarnybos vertinimo užbaigimo valstybės narės apie šią stebėsenos veiklą atsiskaito Komisijai ir kitoms valstybėms narėms. Šioje ataskaitoje pateikiama vertinimo santrauka, kuri skelbiama viešai.

4.Po penkerių metų nuo techninės tarnybos paskelbimo ir po to kiekvienus penktus metus vertinimą siekiant nustatyti, ar techninė tarnyba tebeatitinka visus 72–76, 84–85 straipsniuose ir V priedo 2 priedėlyje nustatytus reikalavimus, atlieka valstybės narės, kurioje įsisteigusi techninė tarnyba, tipo patvirtinimo institucija ir bendroji vertinimo grupė, paskirta pagal 77 straipsnio 1–4 dalyse aprašytą procedūrą.

81 straipsnis
Techninių tarnybų kompetencijos užginčijimas

1.Komisija tiria visus atvejus, kai ji yra informuojama apie abejones techninės tarnybos kompetencija arba techninės tarnybai pagal šį reglamentą taikomų reikalavimų ir jai priskirtų prievolių nuolatiniu laikymusi. Ji gali pradėti tokius tyrimus ir savo iniciatyva.

Komisija nagrinėja techninės tarnybos atsakomybę tuo atveju, jeigu įrodyta arba yra pagrįstų priežasčių manyti, kad tipo patvirtinimas buvo suteiktas remiantis klaidingais duomenimis, arba kad suklastoti bandymų rezultatai, arba kad buvo nuslėptos techninės specifikacijos, dėl kurių tipo patvirtinimas būtų buvęs nesuteiktas.

2.Vykdydama 1 dalyje nurodytą tyrimą Komisija pasikonsultuoja su valstybės narės, kurioje įsisteigusi techninė tarnyba, tipo patvirtinimo institucija. Tos valstybės narės tipo patvirtinimo institucija pateikia Komisijai jos prašymu visą reikšmingą informaciją, susijusią su atitinkamos techninės tarnybos darbu ir atitiktimi nepriklausomumo ir kompetencijos reikalavimams.

3.Komisija užtikrina, kad visa neskelbtina informacija, gauta atliekant tyrimą, būtų nagrinėjama konfidencialiai.

4.Jei Komisija įsitikina, kad techninė tarnyba ne(be)atitinka jos paskyrimo reikalavimų arba kad ji atsakinga už bet kokius 1 dalyje nurodytus neteisėtus veiksmus, ji informuoja apie tai patvirtinimo institucijos valstybę narę.

Komisija paprašo, kad valstybė narė imtųsi ribojamųjų priemonių, įskaitant, jei reikia, paskyrimo sustabdymą, apribojimą arba panaikinimą.

Jei valstybė narė nesiima reikiamų ribojamųjų priemonių, Komisija gali įgyvendinimo aktais sustabdyti, apriboti arba panaikinti susijusios techninės tarnybos paskyrimą. Šie įgyvendinimo aktai priimami vadovaujantis 87 straipsnio 2 dalyje nurodyta nagrinėjimo procedūra. Komisija apie savo sprendimą informuoja susijusią valstybę narę ir atitinkamai atnaujina 78 straipsnio 4 dalyje nurodytą skelbiamą informaciją

82 straipsnis
Keitimasis informacija apie techninių tarnybų vertinimą, paskyrimą ir stebėseną

1.Tipo patvirtinimo institucija konsultuojasi tarpusavyje ir su Komisija bendrai aktualiais klausimais, susijusiais su šiuo reglamentu nustatytų reikalavimų įgyvendinimu vertinant ir skiriant technines tarnybas ir vykdant jų stebėseną.

2.Tipo patvirtinimo institucijos ne vėliau kaip per dvejus metus nuo šio reglamento įsigaliojimo viena kitai ir Komisijai perduoda pagal 77 straipsnio 1 dalį naudojamo vertinimo kontrolinio sąrašo pavyzdį, o vėliau – šio kontrolinio sąrašo pakeitimus, kol Komisija nepatvirtins suderinto vertinimo kontrolinio sąrašo. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomas vertinimo kontrolinio sąrašo šablonas. Šie įgyvendinimo aktai priimami vadovaujantis 87 straipsnio 2 dalyje nurodyta nagrinėjimo procedūra.

3.Kai 77 straipsnio 3 dalyje minėtose vertinimo ataskaitose nurodomi tipo patvirtinimo institucijų bendrosios praktikos neatitikimai, valstybės narės arba Komisija gali paprašyti pasikeisti informacija.

4.Šį pasikeitimą informaciją koordinuoja 10 straipsnyje nurodytas forumas.

83 straipsnis
Bendradarbiavimas su nacionalinėmis akreditacijos įstaigomis

1.Tais atvejais, kai techninės tarnybos skyrimas grindžiamas akreditavimu, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 765/2008, valstybės narės užtikrina, kad nacionalinę akreditavimo įstaigą, kuri suteikė akreditaciją konkrečiai techninei tarnybai, tipo patvirtinimo institucija informuotų apie pranešimus apie incidentus ir suteiktų kitą informaciją, susijusią su techninės tarnybos atsakomybei tenkančiais klausimais, kai tokia informacija gali būti svarbi vertinant techninės tarnybos veiklą.

2.Valstybės narės užtikrina, kad valstybės narės, kurioje įsteigta techninė tarnyba, tipo patvirtinimo institucija informuotų už konkrečios techninės tarnybos akreditaciją atsakingą nacionalinę akreditavimo įstaigą apie akreditavimui svarbias išvadas. Nacionalinė akreditavimo įstaiga apie savo išvadas informuoja valstybės narės, kurioje įsisteigusi techninė tarnyba, tipo patvirtinimo instituciją.

84 straipsnis
Su techninių tarnybų veikla susijusios pareigos

1.Techninės tarnybos vykdo veiklą, kuriai jos paskirtos, pagal 72 straipsnio 1 dalį.

2.Techninės tarnybos visada turi laikytis šių reikalavimų:

(a)leisti savo patvirtinimo institucijai stebėti techninės tarnybos veiklos rezultatus, atliekant atitikties vertinimą;

(b)pateikti savo patvirtinimo institucijai, jeigu ji paprašo, informaciją apie veiklos, kuriai jos paskirtos, kategorijas.

3.Jei techninė tarnyba nustato, kad gamintojas neatitinka šiame reglamente nustatytų reikalavimų, ji apie tai praneša patvirtinimo institucijai, kad patvirtinimo institucija pareikalautų iš gamintojo imtis tinkamų taisomųjų priemonių. Jei šių tinkamų taisomųjų priemonių nesiimama, patvirtinimo institucija atsisako išduoti tipo patvirtinimo sertifikatą.

85 straipsnis
Techninių tarnybų pareigos teikti informaciją

1.Techninės tarnybos informuoja savo patvirtinimo instituciją apie:

(a)bet kokį nustatytą neatitikimą, dėl kurio gali reikėti atsisakyti išduoti tipo patvirtinimo sertifikatą, apriboti ar sustabdyti jo galiojimą arba jį panaikinti;

(b)bet kurias aplinkybes, kurios svarbios jų paskyrimo apimčiai ir sąlygoms;

(c)bet kokį iš rinkos priežiūros institucijų gautą prašymą pateikti informaciją apie techninių tarnybų veiklą.

2.Techninės tarnybos jų patvirtinimo institucijos prašymu pateikia informaciją apie veiklą, patenkančią į jų paskyrimo apimtį, ir apie bet kokią kitą vykdytą veiklą, įskaitant tarptautinę veiklą ir subrangovus.

86 straipsnis
Nacionaliniai mokesčiai už tipo patvirtinimo institucijų vykdomos veiklos išlaidas

1.Valstybės narės taiko mokesčius jų teritorijoje įsisteigusioms techninėms tarnyboms, teikiančioms paraiškas būti paskirtomis, kad visiškai arba iš dalis padengtų išlaidas, susijusias su nacionalinių institucijų, pagal šį reglamentą atsakingų už technines tarnybas, vykdoma veikla.

2.Komisija gali priimti deleguotuosius teisės aktus, kuriais nustatoma mokesčių, nurodytų 1 dalyje, struktūra ir dydis atsižvelgiant į saugos ir žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos, inovacijų skatinimo ir sąnaudų efektyvumo tikslus. Nustatant tinkamą mokesčių lygį, ypatingas dėmesys skiriamas techninėms tarnyboms, pateikusioms nacionalinės akreditavimo įstaigos suteiktą galiojantį liudijimą, nurodytą 83 straipsnyje, ir techninėms tarnyboms, kurios yra mažosios ir vidutinio dydžio įmonės, kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB 29 .. Šie įgyvendinimo aktai priimami vadovaujantis 87 straipsnio 2 dalyje nurodyta nagrinėjimo procedūra.

XVI SKYRIUS
ĮGYVENDINIMO IR DELEGUOTIEJI ĮGALIOJIMAI

87 straipsnis
Komiteto procedūra

1.Komisijai padeda Motorinių transporto priemonių techninis komitetas. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

2.Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

88 straipsnis
Naudojimasis įgaliojimais

1.Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.4 straipsnio 2 dalyje, 5 straipsnio 2 dalyje, 10 straipsnio 3 dalyje, 22 straipsnio 3 dalyje, 24 straipsnio 3 dalyje, 25 straipsnio 5 dalyje, 26 straipsnio 2 dalyje, 28 straipsnio 5 dalyje, 29 straipsnio 6 dalyje, 34 straipsnio 2 dalyje, 55 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 56 straipsnio 2 dalyje, 60 straipsnio 3 dalyje, 65 straipsnio 10 dalyje, 76 straipsnio 4 dalyje ir 90 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo šio reglamento įsigaliojimo datos.

3.Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 4 straipsnio 2 dalyje, 5 straipsnio 2 dalyje, 10 straipsnio 3 dalyje, 22 straipsnio 3 dalyje, 24 straipsnio 3 dalyje, 25 straipsnio 5 dalyje, 26 straipsnio 2 dalyje, 28 straipsnio 5 dalyje, 29 straipsnio 6 dalyje, 34 straipsnio 2 dalyje, 55 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 56 straipsnio 2 dalyje, 60 straipsnio 3 dalyje, 65 straipsnio 10 dalyje, 76 straipsnio 4 dalyje ir 90 straipsnio 2 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

5.Pagal 4 straipsnio 2 dalį, 5 straipsnio 2 dalį, 10 straipsnio 3 dalį, 22 straipsnio 3 dalį, 24 straipsnio 3 dalį, 25 straipsnio 5 dalį, 26 straipsnio 2 dalį, 28 straipsnio 5 dalį, 29 straipsnio 6 dalį, 34 straipsnio 2 dalį, 55 straipsnio 2 ir 3 dalis, 56 straipsnio 2 dalį, 60 straipsnio 3 dalį, 65 straipsnio 10 dalį, 76 straipsnio 4 dalį ir 90 straipsnio 2 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiams.

XVII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

89 straipsnis
Sankcijos

1.Valstybės narės nustato sankcijų už ekonominės veiklos vykdytojų ir techninių tarnybų padarytus jų prievolių, nustatytų šio reglamento straipsniais, visų pirma 11–19, 72–76 ir 84–85 straipsniais, pažeidimus taisykles ir imasi visų būtinų priemonių, kad būtų užtikrinimas šių taisyklių įgyvendinimas. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

2.Nurodomos mažų mažiausiai šios ekonominės veiklos vykdytojų ir techninių tarnybų pažeidimų, už kuriuos skiriamos sankcijos, rūšys:

(a)klaidingos deklaracijos per patvirtinimo procedūras arba procedūras, kuriomis nustatomas susigrąžinimas;

(b)tipo patvirtinimo bandymų rezultatų klastojimas;

(c)duomenų arba techninių specifikacijų, dėl kurių galėtų būtų susigrąžinamos transporto priemonės, sistemos, komponentai ir atskiri techniniai mazgai, būtų atsisakyta išduoti tipo patvirtinimo sertifikatą arba jis būtų panaikintas, nuslėpimas.

3.Be 2 dalyje nustatytų pažeidimų rūšių, ekonominės veiklos vykdytojų pažeidimų, už kuriuos taip pat taikomos sankcijos, rūšys yra mažų mažiausiai šios:

(a)atsisakymas suteikti prieigą prie informacijos;

(b)transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų, kuriems reikia patvirtinimo, tiekimas rinkai, neturint šio patvirtinimo, arba dokumentų arba žymenų klastojimas šiuo tikslu.

4.Valstybės narės apie nuostatas, kuriomis įgyvendinamos 1–3 dalys, Komisijai praneša iki mmmm/mm/dd [LB: prašom įrašyti datą 12 mėnesių po šio reglamento įsigaliojimo] ir nedelsdamos praneša Komisijai apie visus paskesnius pakeitimus, darančius poveikį šioms nuostatoms.

5.Valstybės narės kasmet atsiskaito Komisijai apie savo taikytas sankcijas.

90 straipsnis
Administracinės baudos

1.Jeigu 9 straipsnio 1 ir 4 dalyse arba 54 straipsnio 1 dalyje nurodyto Komisijos atliekamo atitikties patikrinimo metu išaiškėja transporto priemonės, sistemos, komponento, atskiro techninio mazgo neatitiktis šiuo reglamentu nustatytiems reikalavimams, Komisija susijusiam ekonominės veiklos vykdytojui gali taikyti administracines baudas už šio reglamento pažeidimą. Numatytos administracinės baudos yra veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Visų pirma baudos yra proporcingos Sąjungos rinkoje užregistruotų reikalavimų neatitinkančių transporto priemonių arba Sąjungos rinkai pateiktų reikalavimų neatitinkančių sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų skaičiui.

Komisijos taikomos administracinės baudos nėra taikomos papildomai prie valstybių narių pagal 89 straipsnį už tą patį pažeidimą nustatytas sankcijas ir negali viršyti 30 000 EUR už kiekvieną reikalavimų neatitinkančią transporto priemonę, sistemą, komponentą arba atskirą techninį mazgą.

2.Komisija pagal 88 straipsnį gali priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustato 1 dalyje nurodytų administracinių baudų apskaičiavimo ir išieškojimo metodus.

3Administracinių baudų sumos laikomos bendrojo Europos Sąjungos biudžeto pajamomis.

91 straipsnis
Reglamento (EB) Nr. 715/2007 pakeitimai

1.Reglamentas (EB) Nr. 715/2007 iš dalies keičiamas taip:

(1)    Reglamento pavadinimas pakeičiamas taip:

„2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6)“;

(2)    1 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.    Be to, šiuo reglamentu nustatomos taršos kontrolės įtaisų, transporto priemonės OBD sistemų eksploatacinio tinkamumo, patvarumo ir degalų suvartojimo matavimo taisyklės.“;

(3)    3 straipsnio 14 ir 15 punktai išbraukiami;

(4)    6–9 straipsniai išbraukiami;

(5)    13 straipsnio 2 dalies e punktas išbraukiamas.

(6)    įterpiamas 11 a straipsnis:

„11a straipsnis

1.    Remdamosi tinkamais ir tipiškais bandiniais, patvirtinimo institucijos įsitikina, kad:

a)    pradėtos eksploatuoti transporto priemonės atitinka CO2 išmetamųjų teršalų ir degalų suvartojimo vertes, užfiksuotas tipo patvirtinimo sertifikatuose ir atitikties liudijimuose;

b)    CO2 išmetamųjų teršalų ir degalų suvartojimo vertės, nustatytos taikytina bandymų procedūra, yra tipiškos realiomis važiavimo sąlygomis išmatuotiems teršalams.

2.    Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kad nustatytų a ir b punktuose nurodytas tikrinimo procedūras ir veiksmus, reikalingus atsižvelgti į šių patikrinimų rezultatą. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis ... straipsnyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“

2.Nuorodos į išbrauktas Reglamento (EB) Nr. 715/2007 nuostatas laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal šio reglamento XVIII priedo 1 punkte pateiktą atitikties lentelę.

92 straipsnis
Reglamento (EB) Nr. 595/2009 pakeitimai

1.Reglamentas (EB) Nr. 595/2009 iš dalies keičiamas taip:

(1)    1 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.    Šiame reglamente taip pat nustatomos taisyklės, taikomos transporto priemonių ir variklių eksploataciniam tinkamumui, taršos kontrolės įtaisų ir transporto priemonių OBD sistemų patvarumui, degalų suvartojimo ir išmetamų CO2 teršalų matavimui bei galimybei naudotis transporto priemonės OBD sistema.“

(2)    3 straipsnio 11 ir 13 punktai išbraukiami;

(3)    6 straipsnis išbraukiamas;

(4)    11 straipsnio 2 dalies e punktas išbraukiamas.

2.Nuorodos į išbrauktas Reglamento (EB) Nr. 595/2009 nuostatas laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal šio reglamento XVIII priedo 2 punkte pateiktą atitikties lentelę.

93 straipsnis
Reglamento (EB) Nr. 692/2008 pakeitimai

1.Reglamento (EB) Nr. 692/2008 XIV priedas išbraukiamas.

2.Nuorodos į išbrauktas Reglamento (EB) Nr. 692/2008 nuostatas laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal šio reglamento XVIII priedo 3 punkte pateiktą atitikties lentelę.

94 straipsnis
Reglamento (ES) Nr. 582/2011 daliniai pakeitimai

1. Reglamentas (ES) Nr. 582/2011 iš dalies keičiamas taip:

(1)    2a–2h straipsniai išbraukiami;

(2)    XVII priedas išbraukiamas.

2.Nuorodos į išbrauktas Reglamento (ES) Nr. 582/2011 nuostatas laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal šio reglamento XVIII priedo 4 punkte pateiktą atitikties lentelę.

95 straipsnis
Direktyvos 2007/46/EB panaikinimas

Direktyva 2007/46/EB panaikinama nuo 201X m. sausio 1 d.

Nuorodos į Direktyvą 2007/46/EB laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal šio reglamento XVIII priedo 5 punkte pateiktą atitikties lentelę.

96 straipsnis
Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.Šiuo reglamentu nepanaikinamas joks visos transporto priemonės tipo patvirtinimas arba transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų ES tipo patvirtinimas, suteiktas iki [LB: prašom įrašyti 89 straipsnyje nurodytą taikymo datą].

2.Patvirtinimo institucijos išplečia ir patikslina 1 dalyje nurodytus visos transporto priemonės patvirtintus tipus ir transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų ES patvirtintus tipus pagal šio reglamento 31 ir 32 straipsnius.

3.1 dalyje nurodyti visos transporto priemonės tipo patvirtinimai nustoja galioti vėliausiai [LB: prašom įrašyti datą; ji turėtų būti 98 straipsnyje nurodyta taikymo data + 5 metai], o patvirtinimo institucijos šiuos visos transporto priemonės tipo patvirtinimus gali pratęsti tik pagal šio reglamento 33 straipsnio nuostatas.

4.Iki šio reglamento įsigaliojimo jau paskirtoms techninėms tarnyboms taikomas 77 straipsnyje nurodytas vertinimas.

Iki šio reglamento įsigaliojimo jau paskirtų techninių tarnybų paskyrimas atnaujinamas per dvejus metus nuo šio reglamento įsigaliojimo, jeigu tos techninės tarnybos laikosi atitinkamų šiame reglamente nustatytų reikalavimų.

Techninių tarnybų paskyrimas, atliktas iki šio reglamento įsigaliojimo, nustoja galioti vėliausiai suėjus dvejiems metams nuo šio reglamento įsigaliojimo.

97 straipsnis
Ataskaitų teikimas

1.Ne vėliau kaip 20xx m. gruodžio 31 d. [LB: prašom įrašyti metus; jie turėtų būti 98 straipsnyje nurodyti taikymo metai + 5 metai] valstybės narės informuoja Komisiją apie šiame reglamente nustatytų tipo patvirtinimo ir rinkos priežiūros procedūrų taikymą.

2.Remdamasi pagal 1 dalį pateikta informacija, Komisija ne vėliau kaip 20yy m. gruodžio 31 d. Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia šio reglamento taikymo, įskaitant atitikties tikrinimo pagal 9 straipsnį veikimo, vertinimo ataskaitą. [LB: prašom įrašyti metus; jie turėtų būti 1 dalyje nurodyti 20xx metai + 1 metai]

98 straipsnis
Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 201X m. sausio 1 d.

Vis dėlto nuo [...] [LB: prašom įrašyti datą praėjus 12 mėnesiams po šio reglamento įsigaliojimo datos] nacionalinės institucijos negali atsisakyti suteikti ES tipo patvirtinimo arba nacionalinio tipo patvirtinimo naujo tipo transporto priemonei ar uždrausti naują transporto priemonę registruoti, pateikti rinkai arba pradėti eksploatuoti, jei atitinkama transporto priemonė atitinka šį reglamentą ir pagal šį reglamentą priimtus deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus, kai to prašo gamintojas.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu    Tarybos vardu

Pirmininkas    Pirmininkas

FINANSINĖ TEISĖS AKTO PASIŪLYMO PAŽYMA

1.PASIŪLYMO (INICIATYVOS) STRUKTŪRA

1.1.Pasiūlymo (iniciatyvos) pavadinimas

1.2.Atitinkama (-os) politikos sritis (-ys) VGV / VGB sistemoje

1.3.Pasiūlymo (iniciatyvos) pobūdis

1.4.Tikslas (-ai)

1.5.Pasiūlymo (iniciatyvos) pagrindas

1.6.Trukmė ir finansinis poveikis

1.7.Numatytas (-i) valdymo būdas (-ai)

2.VALDYMO PRIEMONĖS

2.1.Stebėsenos ir atskaitomybės taisyklės

2.2.Valdymo ir kontrolės sistema

2.3.Sukčiavimo ir pažeidimų prevencijos priemonės

3.NUMATOMAS PASIŪLYMO (INICIATYVOS) FINANSINIS POVEIKIS

3.1.Atitinkama (-os) daugiametės finansinės programos išlaidų kategorija (-os) ir biudžeto išlaidų eilutė (-s)

3.2.Numatomas poveikis išlaidoms

3.2.1.Numatomo poveikio išlaidoms santrauka

3.2.2.Numatomas poveikis veiklos asignavimams

3.2.3.Numatomas poveikis administracinio pobūdžio asignavimams

3.2.4.Suderinamumas su dabartine daugiamete finansine programa

3.2.5.Trečiųjų šalių įnašai

3.3.Numatomas poveikis įplaukoms

FINANSINĖ TEISĖS AKTO PASIŪLYMO PAŽYMA

1.PASIŪLYMO (INICIATYVOS) STRUKTŪRA

1.1.Pasiūlymo (iniciatyvos) pavadinimas

1.2.Atitinkama (-os) politikos sritis (-ys) VGV / VGB sistemoje

1.3.Pasiūlymo (iniciatyvos) pobūdis

1.4.Tikslas (-ai)

1.5.Pasiūlymo (iniciatyvos) pagrindas

1.6.Trukmė ir finansinis poveikis

1.7.Numatytas (-i) valdymo būdas (-ai)

2.VALDYMO PRIEMONĖS

2.1.Stebėsenos ir atskaitomybės taisyklės

2.2.Valdymo ir kontrolės sistema

2.3.Sukčiavimo ir pažeidimų prevencijos priemonės

3.NUMATOMAS PASIŪLYMO (INICIATYVOS) FINANSINIS POVEIKIS

3.1.Atitinkama (-os) daugiametės finansinės programos išlaidų kategorija (-os) ir biudžeto išlaidų eilutė (-s)

3.2.Numatomas poveikis išlaidoms

3.2.1.Numatomo poveikio išlaidoms santrauka

3.2.2.Numatomas poveikis veiklos asignavimams

3.2.3.Numatomas poveikis administracinio pobūdžio asignavimams

3.2.4.Suderinamumas su dabartine daugiamete finansine programa

3.2.5.Trečiųjų šalių įnašai

3.3.Numatomas poveikis įplaukoms

FINANSINĖ TEISĖS AKTO PASIŪLYMO PAŽYMA

1.PASIŪLYMO (INICIATYVOS) STRUKTŪRA

1.1.Pasiūlymo (iniciatyvos) pavadinimas

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų ir tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros pasiūlymas

1.2.Atitinkama (-os) politikos sritis (-ys) VGV / VGB sistemoje 30

Vidaus rinkos, pramonė, verslumas ir MVĮ. Prekių ir paslaugų vidaus rinka

1.3.Pasiūlymo (iniciatyvos) pobūdis

Pasiūlymas (iniciatyva) susijęs (-usi) su nauja priemone

Pasiūlymas (iniciatyva) susijęs (-usi) su nauja priemone, kuri bus priimta įgyvendinus bandomąjį projektą ir (arba) atlikus parengiamuosius veiksmus 31

 Pasiūlymas (iniciatyva) susijęs (-usi) su esamos priemonės galiojimo pratęsimu

Pasiūlymas (iniciatyva) susijęs (-usi) su priemone, perorientuota į naują priemonę

1.4.Tikslas (-ai)

1.4.1.Komisijos daugiametis (-čiai) strateginis (-iai) tikslas (-ai), kurio (-ių) siekiama šiuo pasiūlymu (šia iniciatyva)

Pasiūlymu siekiama prisidėti prie bendrojo tikslo užtikrinti atvirą prekių ir paslaugų vidaus rinką, kuria skatinamas ekonomikos augimas ir darbo vietų kūrimas

1.4.2.Konkretus (-ūs) tikslas (-ai) ir atitinkama VGV / VGB veikla

1 konkretus tikslas – Reguliariai peržiūrėti galiojančias vidaus rinkos taisykles konkrečiuose sektoriuose ir prireikus siūlyti naujas iniciatyvas

2 konkretus tikslas – užtikrinti tinkamą ES teisės taikymą

3 konkretus tikslas – kad ES įmonės gautų naudos dėl vienodų reglamentavimo sąlygų ir tarptautiniu lygmeniu suderinto patekimo į rinką

Atitinkama VGV / VGB veikla

Prekių vidaus rinka

1.4.3.Numatomas (-i) rezultatas (-ai) ir poveikis

Nurodyti poveikį, kurį pasiūlymas (iniciatyva) turėtų padaryti tiksliniams gavėjams (tikslinėms grupėms).

   Europos piliečiai (transporto priemonių naudotojai, taip pat kiti kelių naudotojai) turėtų gauti naudos iš priemonių, kuriomis siekiama išvengti prasto motorinių transporto priemonių veikimo saugos ir aplinkosaugos požiūriu, kai tai susiję su nesaugiais ir reikalavimų neatitinkančiais automobilių gaminiais, kuriais prisidedama prie nelaimingų atsitikimų kelyje ir blogos oro kokybės, ir abu šie veiksniai lemia žalą asmenų sveikatai.

   ekonominės veiklos vykdytojai automobilių tiekimo grandinėje turėtų gauti naudos iš priemonių, kuriomis siekiama panaikinti nevienodas sąlygas ir nesąžiningą konkurenciją dėl ignoruojančių žaidimo taisykles arba jų nesilaikančių. Automobilių sektoriaus MVĮ yra labiausiai pažeidžiamos rinkos nesėkmių ir reguliavimo trūkumų; ypatingas dėmesys skiriamas potencialiam numatomų priemonių poveikiui joms.

   nacionalinės vykdymo užtikrinimo institucijos turėtų gauti naudos iš priemonių, kuriomis siekiama pašalinti reguliavimo trūkumus ir išvengti papildomos naštos joms taisant šiuos trūkumus, imantis taisomųjų veiksmų, nukreiptų prieš reikalavimų neatitinkančius ir nesaugius gaminius jų rinkose.

1.4.4.Rezultatų ir poveikio rodikliai

Nurodyti pasiūlymo (iniciatyvos) įgyvendinimo stebėjimo rodiklius.

   vykdymo užtikrinimo institucijų gautų vartotojų nuomonių ir (arba) skundų dėl motorinių transporto priemonių ir transporto priemonių komponentų pokyčiai;

   reikalavimų neatitinkančių ir nesaugių automobilių pramonės gaminių, esančių ES rinkoje, skaičiaus ir (arba) procentinės dalies pokyčiai (pvz., palyginti su esamų tyrimų duomenimis);

   apsaugos priemonių, kurias ES valdžios institucijos taiko reikalavimų neatitinkantiems ir nesaugiems ES ir ne ES gamintojų ir (arba) importuotojų gaminiams, skaičiaus ir (arba) procentinės dalies pokyčiai (pvz., atsižvelgiant į griežtesnius automobilių pramonės gaminiams taikomus atsekamumo reikalavimus);

   su transporto priemonėmis susijusių RAPEX pranešimų tendencijų pokyčiai; bei

   savanoriško motorinių transporto priemonių susigrąžinimo tendencijų pokyčiai (rodantys politikos galimybių veiksmingumą mažinant rinkoje esančių automobilių pramonės gaminių, keliančių pavojų saugai arba aplinkai, skaičių).

1.5.Pasiūlymo (iniciatyvos) pagrindas

1.5.1.Trumpalaikiai arba ilgalaikiai poreikiai

Esama reglamentavimo sistema kritikuojama dėl nepakankamo patikimo išankstinio atitikties vertinimo ir veiksmingos kontrolės produktams patekus į rinką užtikrinimo. Ši kritika prasidėjo 2015 m. rugsėjo mėn. nustačius, kad VW keletą metų manipuliavo išmetamųjų dujų apdorojimo įtaisų valdymu.

Reaguojant į šią kritiką ir tipo patvirtinimo sistemos vertinimo metu nustatytus trūkumus, šiame pasiūlyme pateikiamas platus priemonių ratas, susijęs su:

-    produktų atsekamumu ir ekonominės veiklos vykdytojų vaidmeniu ir pareigomis tiekimo grandinėje;

-    skirtingų nacionalinių institucijų, dalyvaujančių užtikrinant motorinių transporto priemonių techninio harmonizavimo teisės aktų vykdymą, pareigomis ir tarpusavio bendradarbiavimu;

-    techninių tarnybų atliekamų tipo patvirtinimo ir atitikties vertinimo uždavinių kokybe;

-    apsaugos procedūromis produktams jau patekus į rinką ir transporto priemonių susigrąžinimo nuostatomis ir

-    gamybos atitikties užtikrinimo procedūromis.

1.5.2.Papildoma ES dalyvavimo nauda

Už teisės aktų įgyvendinimą savo teritorijoje atsakingos valstybės narės, tačiau labai svarbu užtikrinti darnų ir koordinuotą požiūrį, grindžiamą bendrais ir vienodai valstybių narių taikomais kriterijais, siekiant išlaikyti vienodas sąlygas visoje ES, užtikrinant darnų tipo patvirtinimo reikalavimų aiškinimą, įgyvendinimą ir vykdymo užtikrinimą, papildomą darniomis rinkos priežiūros nuostatomis, siekiant suteikti valstybėms narėms tinkamas priemones vykdyti kontrolę po pateikimo rinkai ir imtis veiksmingų ir bendrų taisomųjų veiksmų dėl rinkoje esančių reikalavimų neatitinkančių ir nesaugių gaminių.

1.5.3.Panašios patirties išvados

Galiojanti direktyva, susijusi su motorinių transporto priemonių tipo patvirtinimu, 2007 m. buvo persvarstyta. Tačiau įgyvendinimo patirtis parodė, kad suderinto įgyvendinimo ir vykdymo užtikrinimo mechanizmai nepakankamai patikimi. Išryškėjo reikšmingų taisyklių aiškinimo ir taikymo skirtumų, todėl buvo padaryta žala pagrindiniams direktyvoms tikslams, t. y. pasiekti pakankamą motorinių transporto priemonių saugos ir aplinkosaugos lygį.

1.5.4.Suderinamumas ir galima sąveika su kitomis atitinkamomis priemonėmis

Tikimasi didesnio derėjimo su kitais tipo patvirtinimo srities teisės aktais (pvz., susijusiais su žemės ūkio traktoriais ir motociklais), kurie persvarstyti 2013 m.

Tikimasi naudingos sąveikos rinkos priežiūros srityje, remiantis NTAS reglamento Nr. 765/2008 ir Sprendimo 768/2008 principais ir standartinėmis etaloninėmis nuostatomis.

1.6.Trukmė ir finansinis poveikis

◻ Pasiūlymo (iniciatyvos) trukmė ribota:

   pasiūlymas (iniciatyva) galioja nuo MMMM [MM DD] iki MMMM [MM DD];

   finansinis poveikis nuo MMMM iki MMMM.

⌧ Pasiūlymo (iniciatyvos) trukmė neribota:

Įgyvendinimo pradinis laikotarpis nuo 2017 iki 2020,

vėliau – visuotinis taikymas.

1.7.Numatytas (-i) valdymo būdas (-ai) 32

Tiesioginis valdymas, vykdomas Komisijos:

⌧ padalinių, įskaitant Sąjungos delegacijų darbuotojus;

   vykdomųjų įstaigų.

Pasidalijamasis valdymas kartu su valstybėmis narėmis.

Netiesioginis valdymas, biudžeto vykdymo užduotis perduodant:

◻ trečiosioms šalims arba jų paskirtoms įstaigoms;

◻ tarptautinėms organizacijoms ir jų agentūroms (nurodyti);

◻ EIB ir Europos investicijų fondui;

◻ įstaigoms, nurodytoms Finansinio reglamento 208 ir 209 straipsniuose;

◻ viešosios teisės subjektams;

◻ įstaigoms, kurių veiklą reglamentuoja privatinė teisė, veikiančioms viešųjų paslaugų srityje, jeigu jos pateikia pakankamų finansinių garantijų;

◻ įstaigoms, kurių veiklą reglamentuoja valstybės narės privatinė teisė, kurioms pavesta įgyvendinti viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę ir kurios pateikia pakankamų finansinių garantijų;

◻ asmenims, kuriems pavestas konkrečių BUSP veiksmų vykdymas pagal ES sutarties V antraštinę dalį ir kurie nurodyti atitinkamame pagrindiniame teisės akte.

Jei nurodomas daugiau kaip vienas valdymo būdas, išsamią informaciją pateikti šio punkto pastabų skiltyje.

Pastabos

Komisija ketina susijusių priemonių įgyvendinimą užtikrinti centralizuotu tiesioginiu valdymu per savo pačios tarnybas, visų pirma per JRC techninės ir mokslinės paramos atžvilgiu; tai bus reglamentuojama administraciniu tvarkos nustatymo dokumentu.

2.VALDYMO PRIEMONĖS

2.1.Stebėsenos ir atskaitomybės taisyklės

Nurodyti dažnumą ir sąlygas.

Šiuo reglamentu įsteigtas Motorinių transporto priemonių techninis komitetas (MTPTK) ir 10 straipsnyje nustatytas forumas veiks kaip pagrindas reguliarioms diskusijoms klausimais, susijusiais su sugriežtinta motorinių transporto priemonių tipo patvirtinimo ir rinkos priežiūros reglamentavimo sistema.

Valstybės narės kasmet turės atsiskaityti Komisijai apie savo taikytas sankcijas.

Po penkerių metų nuo įsigaliojimo valstybės narės informuoja Komisiją apie šiame reglamente nustatytų tipo patvirtinimo ir rinkos priežiūros procedūrų taikymą. Remdamasi tomis ataskaitomis, Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateiks šio reglamento įgyvendinimo ataskaitą.

2.2.Valdymo ir kontrolės sistema

2.2.1.Nustatyta rizika

Siūlomos priemonės techninių tarnybų paskyrimo galiojimo trukmei apriboti galėtų lemti laikiną techninių tarnybų stygių ir galėtų sąlygoti uždelsimus gamintojams gaunant jų produktų tipo patvirtinimą.

2.2.2.Informacija apie įdiegtą vidaus kontrolės sistemą

Nustatant koordinuotą techninių tarnybų priežiūrą bus nustatytos ir atitinkamos pereinamojo laikotarpio nuostatos, kad pagal Direktyvą 2007/46/EB paskirtos techninės tarnybos galėtų pasirūpinti paskyrimo atnaujinimu pagal naujojo reglamento nuostatas per dvejų metų laikotarpį nuo reglamento įsigaliojimo. Komisija parengia gaires siekiant užtikrinti tinkamą ir veiksmingą eksploatuoti naująjį priežiūros mechanizmą.

2.2.3.Kontrolės sąnaudų ir naudos apskaičiavimas ir numatomo klaidų rizikos lygio vertinimas

Priežiūros kontrolės mechanizmo sąnaudas sudarys ES valstybių narių ekspertų ir Komisijos atstovo dalyvavimas bendrai audituojant technines tarnybas. Naudą bus gauta užtikrinus aukštą techninių tarnybų atliekamos atitikties vertinimo veiklos patikimumą.

2.3.Sukčiavimo ir pažeidimų prevencijos priemonės

Nurodyti dabartines arba numatytas prevencijos ir apsaugos priemones.

Be visų reglamentuojamojo pobūdžio kontrolės priemonių, Komisijos tarnybos parengs kovos su sukčiavimu strategiją, atitinkančią 2011 m. birželio 24 d. priimtą Komisijos kovos su sukčiavimu strategiją, siekdamos be kita ko užtikrinti, kad vidaus kontrolės priemonės, susijusios su kova su sukčiavimu, būtų visiškai priderintos prie šios strategijos, o nustatant sukčiavimo grėsmę keliančias sritis, visų pirma susijusias su šio reglamento įgyvendinimo veiklos finansavimu, būtų taikomas sukčiavimo rizikos valdymo metodas. Bus įgyvendinamos konkrečios priemonės, kaip antai:

vykdant reglamento įgyvendinimo finansinę veiklą parengiami sprendimai, susitarimai ir sutartys, kuriais Komisijai, įskaitant OLAF ir Audito Rūmus, bus aiškiai suteikta teisė atlikti auditą, patikrinimus vietoje ir patikras;

konkurso pasiūlymų ir paraiškų vertinimo etapu pasiūlymų pateikėjai ir konkurso dalyviai bus tikrinami pagal paskelbtus atmetimo kriterijus, remiantis deklaracijomis ir išankstinio perspėjimo sistema (angl. EWS);

Be to, Komisija kontroliuos griežtą interesų konflikto taisyklių taikymą vykdant šio reglamento įgyvendinimo veiksmus.

3.NUMATOMAS PASIŪLYMO (INICIATYVOS) FINANSINIS POVEIKIS

3.1.Atitinkama (-os) daugiametės finansinės programos išlaidų kategorija (-os) ir biudžeto išlaidų eilutė (-s)

Dabartinės biudžeto eilutės

Daugiametės finansinės programos išlaidų kategorijas ir biudžeto eilutes nurodyti eilės tvarka.

Daugiametės finansinės programos išlaidų kategorija

Biudžeto eilutė

Išlaidų
tipas

Įnašas

02.03 skyrius
Prekių ir paslaugų vidaus rinka

DA/NDA 33

ELPA šalių 34

šalių kandidačių 35

trečiųjų šalių

pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 2 dalies b punktą

1a

02.03.01. Prekių ir paslaugų vidaus rinkos veikimas ir plėtra

DIF

TAIP

NE

NE

NE

3.2.Numatomas poveikis išlaidoms

3.2.1.Šiame reglamento pasiūlymo projekte numatytais veiksmais nebus padarytas poveikis ES biudžetui, viršijantis oficialioje Komisijos finansinėje programoje jau numatytus asignavimus, nes visi finansinių išteklių poreikia turės būti patenkinti asignuotosiomis įplaukomis ir perskirstymu.

3.2.2.Numatomo poveikio išlaidoms santrauka

mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

Daugiametės finansinės programos išlaidų
kategorija

1a

Konkurencingumas augimui ir užimtumui skatinti

GD: GROW

Metai
2017

Metai
2018

Metai
2019

Metai
2020

VISO 2017–2020 m.

Kiti metai 36

• Veiklos asignavimai

Biudžeto eilutės numeris: 02.03.01

Įsipareigojimai

(1)

9,450

9,285

9,020

6,557

34,312

6,594

Mokėjimai

(2)

5,600

9,835

9,170

9,707

34,312

Administracinio pobūdžio asignavimai, finansuojami iš konkrečių programų rinkinio lėšų 37

Biudžeto eilutės numeris

(3)

VISO asignavimų
GROW

Įsipareigojimai

=1+1a +3

9,450

9,285

9,020

6,557

34,312

6,594

Mokėjimai

=2+2a

+3

5,600

9,835

9,170

9,707

34,312IŠ VISO veiklos asignavimų

Įsipareigojimai

(4)

9,450

9,285

9,020

6,557

34,312

6,594

Mokėjimai

(5)

5,600

9,835

9,170

9,707

34,312

• IŠ VISO administracinio pobūdžio asignavimų, finansuojamų iš konkrečių programų rinkinio lėšų

(6)

VISO asignavimų
pagal daugiametės finansinės programos
1a IŠLAIDŲ KATEGORIJĄ

Įsipareigojimai

=4+ 6

9,450

9,285

9,020

6,557

34,312

6,594

Mokėjimai

=5+ 6

5,600

9,835

9,170

9,707

34,312

Daugiametės finansinės programos išlaidų
kategorija

5

„Administracinės išlaidos“

mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

Metai
2017

Metai
2018

Metai
2019

Metai
2020

VISO 2017–2020 m.

Kiti metai 38

GD: GROW

• Žmogiškieji ištekliai

1,206

1,206

1,206

1,206

4,824

1,206

Kitos administracinės išlaidos

0,235

0,240

0,244

0,249

0,968

0,254

IŠ VISO GROW

Asignavimai

1,441

1,446

1,450

1,455

5,792

1,460

VISO asignavimų
pagal daugiametės finansinės programos
5 IŠLAIDŲ KATEGORIJĄ

(Iš viso įsipareigojimų = Iš viso mokėjimų)

1,441

1,446

1,450

1,455

5,792

1,460

mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

Metai
2017

Metai
2018

Metai
2019

Metai
2020

VISO 2017–2020 m.

Kiti metai

IŠ VISO asignavimų
pagal daugiametės finansinės programos
1–5 IŠLAIDŲ KATEGORIJAS

Įsipareigojimai

10,891

10,731

10,470

8,012

40,104

8,054

Mokėjimai

7,041

11,281

10,620

11,262

40,104

1,460

3.2.3.Numatomas poveikis veiklos asignavimams

   Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti veiklos asignavimai nenaudojami

   Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti veiklos asignavimai naudojami taip:

Įsipareigojimų asignavimai mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

Nurodyti tikslus ir rezultatus

Metai
2017

Metai
2018

Metai
2019

Metai
2020

VISO 2017–2020 m.

Kiti metai

REZULTATAI

Rūšis 39

Vidutinės sąnaudos

Nr.

Sąnaudos

Nr.

Sąnaudos

Nr.

Sąnaudos

Nr.

Sąnaudos

Bendras skaičius

Iš viso sąnaudų

Sąnaudos

1 KONKRETUS TIKSLAS 40 ...

Nustatyti mechanizmus, skirtus užtikrinti suderintam tipo patvirtinimo ir rinkos priežiūros taisyklių įgyvendinimui visose valstybėse narėse ir tvariam, veiksmingam ir patikimam valdymui ES lygmeniu su prieiga prie vidaus ir išorės techninių ir mokslinių tiriamųjų žinių, kad būtų galima užtikrinti geresnį koordinavimą ir būtų keičiamasi ištekliais tarp valstybių narių

- Rezultatas

VTPTK ir Vykdymo užtikrinimo forumo posėdžiai

20 posėdžių dienų

0,500

20 posėdžių dienų

0,510

20 posėdžių dienų

0,520

20 posėdžių dienų

0,530

2,06

20 posėdžių dienų

0,541

- Rezultatas

Techninė ir mokslinė parama (JRC)

7,700

7,500

7,200

4,700

27,100

4,700

- Rezultatas

Techninių tsrnybų auditas ir bendri vertinimai

1,250

1,275

1,300

1,327

5,152

1,353

1 konkretaus tikslo tarpinė suma

9,450

9,285

9,020

6,557

34,312

6,594

IŠ VISO SĄNAUDŲ

9,450

9,285

9,020

6,557

34,312

6,594

3.2.4.Numatomas poveikis administracinio pobūdžio asignavimams

3.2.4.1.Santrauka

   Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti administracinio pobūdžio asignavimų nenaudojama

   Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti administracinio pobūdžio asignavimai naudojami taip:

mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

2017 metai

2018 metai

2019 metai

2020 metai

Viso 2017–2020 m.

Kiti metai

Daugiametės finansinės programos
5 IŠLAIDŲ KATEGORIJA

Žmogiškieji ištekliai (GROW)

1,206

1,206

1,206

1,206

4,824

1,206

Kitos administracinės išlaidos (GROW)

0,235

0,240

0,244

0,249

0,968

0,254

Daugiametės finansinės programos5 IŠLAIDŲ KATEGORIJOS tarpinė suma

1,441

1,446

1,450

1,455

5,792

1,460

Nepatenka 41 į daugiametės finansinės programos5 IŠLAIDŲ KATEGORIJĄ

Žmogiškieji ištekliai

Kitos administracinio
pobūdžio išlaidos

Tarpinė suma Nepatenka į daugiametės finansinės programos
5 IŠLAIDŲ KATEGORIJĄ

IŠ VISO

1,441

1,446

1,450

1,455

5,792

1,460

Žmogiškųjų išteklių ir kitų administracinio pobūdžio išlaidų asignavimų poreikiai bus tenkinami iš GROW asignavimų, jau paskirtų priemonei valdyti ir (arba) perskirstytų generaliniame direktorate, ir prireikus finansuojami iš papildomų lėšų, kurios atsakingam GD gali būti skiriamos pagal metinę asignavimų skyrimo procedūrą ir atsižvelgiant į biudžeto apribojimus.

3.2.4.2.Numatomi žmogiškųjų išteklių poreikiai

   Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti žmogiškųjų išteklių nenaudojama.

   Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti žmogiškieji ištekliai naudojami taip:

Sąmatą surašyti etatų vienetais

Metai
2017

Metai
2018

Metai
 
2019

Metai
2020

Kiti metai 42

• Etatų plano pareigybės (pareigūnai ir laikinieji darbuotojai)

02 01 01 01 (Komisijos būstinė ir atstovybės)

9 (GROW)

9 (GROW)

9 (GROW)

9 (GROW)

9 (GROW)

XX 01 01 02 (Delegacijos)

XX 01 05 01 (Netiesioginiai moksliniai tyrimai)

10 01 05 01 (Tiesioginiai moksliniai tyrimai)

Išorės darbuotojai (etatų vienetais) 43

XX 01 02 01 (CA, SNE, INT finansuojami iš bendrojo biudžeto)

XX 01 02 02 (CA, LA, SNE, INT ir JED delegacijose)

XX 01 04 yy  44

- būstinėje

- atstovybėse

XX 01 05 02 (CA, SNE, INT– netiesioginiai moksliniai tyrimai))

10 01 05 02 (CA, INT, SNE – tiesioginiai moksliniai tyrimai)

Kitos biudžeto eilutės (nurodyti)

IŠ VISO

9

9

9

9

9

XX yra atitinkama politikos sritis arba biudžeto antraštinė dalis.

Reikalingi žmogiškieji ištekliai bus užtikrinti GROW darbuotojų, jau paskirtų valdyti dabartinę tipo patvirtinimo sistemą, ir (arba) perskirtų iš GD viduas arba išorės (numatomi poreikiai: 6 AD etatų vienetai ir 3 AST etatų vienetai).

Vykdytinų užduočių aprašymas:

Pareigūnai ir laikinieji darbuotojai

Tinkamo šio reglamento įgyvendinimo ir vykdymo užtikrinimo kontrolė; deleguotųjų ir įgyvendinimo teisės aktų kūrimas ir gairės; techninių tarnybų „bendrųjų vertinimų“ organizavimas ir priežiūra ir valstybių narių vykdomo paskyrimo ir stebėsenos proceso kontrolė; rinkos priežiūros veiklos koordinavimas ES lygmeniu

Išorės darbuotojai

3.2.5.Suderinamumas su dabartine daugiamete finansine programa

   Pasiūlymas (iniciatyva) atitinka dabartinę daugiametę finansinę programą.

   Atsižvelgiant į pasiūlymą (iniciatyvą), reikės pakeisti daugiametės finansinės programos atitinkamos išlaidų kategorijos programavimą.

Paaiškinti, kaip reikia pakeisti programavimą, ir nurodyti atitinkamas biudžeto eilutes bei sumas.

   Įgyvendinant pasiūlymą (iniciatyvą) būtina taikyti lankstumo priemonę arba patikslinti daugiametę finansinę programą.

Paaiškinti, ką reikia atlikti, ir nurodyti atitinkamas išlaidų kategorijas, biudžeto eilutes ir sumas.

3.2.6.Trečiųjų šalių įnašai

Pasiūlyme (iniciatyvoje) nenumatyta bendro su trečiosiomis šalimis finansavimo.

⌧Pasiūlyme (iniciatyvoje) numatytas bendras finansavimas apskaičiuojamas taip:

Asignavimai mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

Metai
2017

Metai
2018

Metai
2019

Metai
2020

Iš viso

Kiti metai

Nurodyti bendrą finansavimą teikiančią įstaigą: Valstybės narės savo nacionalinių mokesčių struktūra finansuos savo tipo patvirtinimo ir rinkos priežiūros veiklą ir prisidės prie Komisijos vykdomų nepriklausomų atitikties tikrinimo bandymų išlaidų

IŠ VISO bendrai finansuojamų asignavimų

7,700

7,500

7,200

4,700

27,100

xx

3.3.Numatomas poveikis įplaukoms

   Pasiūlymas (iniciatyva) neturi finansinio poveikio įplaukoms.

   Pasiūlymas (iniciatyva) turi finansinį poveikį:

   nuosaviems ištekliams

    kitoms įplaukoms (valstybių narių įnašams, kaip nurodyta 3.2.5 punkte)

mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

Biudžeto įplaukų eilutė

Einamųjų finansinių metų asignavimai

Pasiūlymo (iniciatyvos) poveikis 45

Metai
2017

Metai
2018

Metai
2019

Metai
2020

6600 straipsnis

7,700

7,500

7,200

4,700

Įvairių asignuotųjų įplaukų atveju nurodyti biudžeto išlaidų eilutę (-es), kuriai (-ioms) daromas poveikis.

02.0301 Prekių ir paslaugų vidaus rinkos veikimas ir plėtra

Nurodyti poveikio įplaukoms apskaičiavimo metodą.

(1) OL L 263, 2007 10 9, p. 1.
(2) COM(2012) 0636 galutinis.
(3) OL L 218, 2008 8 13, p. 30.
(4) OL L 218, 2008 8 13, p. 82.
(5) http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/documents/consultations/2010-internal-market/index_en.htm  
(6) http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/files/projects/report-internal-market-legislation_en.pdf  
(7) http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/files/projects/impact-assessment-internal-market-legislation_en.pdf  
(8) SWD(2013) 466 final.
(9) OL C , , p. .
(10) 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB, nustatanti motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus (Pagrindų direktyva) (OL L 263, 2007 10 9, p. 1).
(11) Komisijos tarnybų darbinis dokumentas ES teisinės sistemos, reglamentuojančios motorinių transporto priemonių tipo patvirtinimą, tinkamumo patikra (SWD(2013) 466 final).
(12) 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 765/2008, nustatantis su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 339/93 (OL L 218, 2008 8 13, p. 30).
(13) 1997 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimas 97/836/EB dėl Europos bendrijos prisijungimo prie Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos susitarimo dėl suvienodintų techninių normų priėmimo ratinėms transporto priemonėms, įrangai ir dalims, kurios gali būti montuojamos ir (arba) naudojamos ratinėse transporto priemonėse, ir pagal tas normas suteiktų patvirtinimų abipusio pripažinimo sąlygų (pataisytas 1958 m. susitarimas) (OL L 346, 1997 12 17, p. 81).
(14) 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų (OL L 200, 2009 7 31, p. 1).
(15) 1997 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimas 97/836/EB (OL L 346, 1997 12 17, p. 78).
(16) 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos (OL L 171, 2007 6 29, p. 1).
(17) 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 595/2009 dėl motorinių transporto priemonių ir variklių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į sunkiųjų transporto priemonių išmetamų teršalų kiekį (Euro VI) ir dėl galimybės naudotis transporto priemonių remonto ir priežiūros informacija, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir Direktyvą 2007/46/EB, bei panaikinantis Direktyvas 80/1269/EEB, 2005/55/EB ir 2005/78/EB (OL L 188, 2009 7 18, p. 1)
(18) 2008 m. liepos 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 692/2008, įgyvendinantis ir iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (euro 5 ir euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos (OL L 199, 2008 7 28, p. 1).
(19) 2011 m. gegužės 25 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 582/2011, kuriuo įgyvendinamos ir iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 595/2009 nuostatos, susijusios su sunkiųjų transporto priemonių išmetamųjų teršalų kiekiu (Euro VI), bei iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB I ir III priedai (OL L 167, 2011 6 25, p. 1).
(20) 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).
(21) 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31).
(22) 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).
(23) 2013 m. vasario 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 167/2013 dėl žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros (OL L 60, 2013 3 2, p. 1).
(24) 2013 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 168/2013 dėl dviračių ir triračių transporto priemonių bei keturračių patvirtinimo ir rinkos priežiūros (OL L 60, 2013 3 2, p. 52).
(25) 1996 m. liepos 25 d. Tarybos direktyva 96/53/EB, nustatanti tam tikrų Bendrijoje nacionaliniam ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausius leistinus matmenis ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausią leistiną masę (OL L 235, 1996 9 17, p. 59).
(26) 2015 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1–96).
(27) Komisijos reglamentas (ES) Nr. 19/2011 dėl variklinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į gamintojo identifikavimo plokštelę ir transporto priemonės identifikavimo numerį reikalavimų, kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų (OL L 8, 2011 1 12, p. 1).
(28) 1999 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva 1999/37/EB dėl transporto priemonių registracijos dokumentų (OL L 138, 1999 6 1, p. 57).
(29) 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendacija dėl labai mažų, mažųjų ir vidutinio dydžio įmonių apibrėžties (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).
(30) VGV – veikla grindžiamas valdymas, VGB – veikla grindžiamas biudžeto sudarymas.
(31) Kaip nurodyta Finansinio reglamento 54 straipsnio 2 dalies a arba b punkte.
(32) Informacija apie valdymo būdus ir nuorodos į Finansinį reglamentą pateikiamos svetainėje „BudgWeb“ http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html.
(33) DA = diferencijuotieji asignavimai / NDA = nediferencijuotieji asignavimai
(34) ELPA – Europos laisvosios prekybos asociacija.
(35) Šalių kandidačių ir, kai taikoma, Vakarų Balkanų potencialių šalių kandidačių.
(36) Vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 312 straipsniu, laikotarpiu po 2020 m. gruodžio 31 d. ši suma priklausys nuo daugiametės finansinės programos, galiosiančios laikotarpį, kuris prasidės 2021 m.
(37) Techninė ir (arba) administracinė pagalba bei išlaidos ES programų ir (arba) veiksmų įgyvendinimui remti (buvusios BA eilutės), netiesioginiai moksliniai tyrimai, tiesioginiai moksliniai tyrimai.
(38) Vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 312 straipsniu, laikotarpiu po 2020 m. gruodžio 31 d. ši suma priklausys nuo daugiametės finansinės programos, galiosiančios laikotarpį, kuris prasidės 2021 m.
(39) Rezultatai yra produktai ir paslaugos, kurie turi būti pateikti ar suteikti (pvz., finansuotų studentų mainų skaičius, nutiestų kelių kilometrų skaičius ir pan.)
(40) Kaip aprašyta 1.4.2 punkte „Konkretus (-ūs) tikslas (-ai)“.
(41) Techninė ir (arba) administracinė pagalba bei išlaidos ES programų ir (arba) veiksmų įgyvendinimui remti (buvusios BA eilutės), netiesioginiai moksliniai tyrimai, tiesioginiai moksliniai tyrimai.
(42) Žr. 38 išnašą.
(43) CA – sutartininkas („Contract Staff“); LA – vietinis darbuotojas („Local Agent“); SNE – deleguotasis nacionalinis ekspertas („Seconded National Expert“); INT – per agentūrą įdarbintas darbuotojas („agency staff“); JED – jaunesnysis delegacijos ekspertas („Junior Expert in Delegations“).
(44) Neviršijant viršutinės ribos, nustatytos išorės darbuotojams, finansuojamiems iš veiklos asignavimų (buvusių BA eilučių).
(45) Tradiciniai nuosavi ištekliai (muitai, cukraus mokesčiai) turi būti nurodomi grynosiomis sumomis, t. y. iš bendros sumos atskaičius 25 % surinkimo sąnaudų.

Briuselis, 2016 01 27

COM(2016) 31 final

PRIEDAI

prie pasiūlymo dėl

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO

dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudedamųjų dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros

{SWD(2016) 9 final}
{SWD(2016) 10 final}


PRIEDAI

prie pasiūlymo dėl

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO

dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudedamųjų dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros

Priedų sąrašas

I priedas

Informacinis dokumentas. Išsamus duomenų, reikalingų transporto priemonių, sudedamųjų dalių arba atskirų techninių mazgų ES tipui patvirtinti, sąrašas

II priedas

Bendrosios apibrėžtys, transporto priemonių ir transporto priemonių kėbulų tipų kategorijų nustatymo kriterijai

1 priedėlis.

Tvarka, taikoma tikrinant, ar transporto priemonė gali būti priskirta prie visureigių transporto priemonių

2 priedėlis.

Kodus, kuriais žymimi įvairių rūšių kėbulai, papildantys skaitmenys

III priedas

Informacinis dokumentas transporto priemonės ES tipui patvirtinti

IV priedas

Transporto priemonių, sudedamųjų dalių arba atskirų techninių mazgų ES tipo patvirtinimo reikalavimai

I dalis

Neribojamos serijos gamybos transporto priemonių ES tipo patvirtinimui taikomi norminiai aktai

1 priedėlis.

Mažos serijos gamybos transporto priemonių ES tipo patvirtinimui taikomi norminiai aktai pagal 39 straipsnį

2 priedėlis.

Transporto priemonių ES individualiam patvirtinimo reikalavimai pagal 42 straipsnį

II dalis

JT EEK taisyklių, pripažintų lygiavertėmis I dalyje nurodytoms direktyvoms ar reglamentams, sąrašas

III dalis

Specialios paskirties transporto priemonių ES tipo patvirtinimo reikalavimus nustatančių norminių aktų sąrašas

1 priedėlis.

Kemperiai, greitosios pagalbos automobiliai ir katafalkai

2 priedėlis.

Šarvuotosios transporto priemonės

3 priedėlis.

Neįgaliųjų vežimėliams pritaikytos transporto priemonės

4 priedėlis.

Kitos specialios paskirties transporto priemonės (įskaitant specialią grupę, daugiafunkces transporto priemones ir priekabinius namelius)

5 priedėlis.

Savaeigiai kranai

6 priedėlis.

Specialiems kroviniams vežti skirtos priekabos

V priedas

ES tipo patvirtinimo procedūros, kurių turi būti laikomasi

1 priedėlis.

Standartai, kuriuos turi atitikti 72 straipsnyje nurodytos įstaigos

2 priedėlis.

Techninių tarnybų vertinimo procedūra

3 priedėlis.

Bandymų ataskaitų formos bendrieji reikalavimai

VI priedas

ES tipo patvirtinimo sertifikatų pavyzdžiai

Priedėlis:

Norminių aktų, kurių reikalavimus atitinka transporto priemonės tipas, sąrašas

VII priedas

ES tipo patvirtinimo sertifikatų numeravimo sistema

Priedėlis:

Sudedamosios dalies arba atskiro techninio mazgo ES tipo patvirtinimo ženklas

VIII priedas

Bandymų rezultatai

IX priedas

Atitikties liudijimas

X priedas

Gamybos atitikties procedūros

XI priedas

Dalių arba įrangos, kurios gali kelti didelį pavojų tinkamam svarbių sistemų veikimui, leidimo pateikti rinkai ir eksploatavimo pradžios sertifikato pavyzdys ir numeravimo sistema

Priedėlis.

ES leidimo liudijimo pavyzdys

XII priedas

Mažų serijų apribojimai

XIII priedas

Dalių ar įrangos, kurios gali kelti didelę riziką sistemų, būtinų transporto priemonės saugai arba jos aplinkosauginiam veiksmingumui, tinkamam veikimui, sąrašas, tokių dalių ir įrangos veiksmingumo reikalavimai, tinkamos bandymų procedūros, ženklinimo ir pakavimo nuostatos

XIV priedas

Pagal norminius aktus suteiktų, atsisakytų suteikti arba atšauktų ES tipo patvirtinimų sąrašas

XV priedas

Norminiai aktai, pagal kuriuos gamintojas gali būti paskirtas technine tarnyba

Priedėlis.

Gamintojo paskyrimas technine tarnyba ir subranga

XVI priedas

Virtualių bandymų metodų, kuriuos gali taikyti gamintojas ar techninė tarnyba, naudojimo sąlygos

1 priedėlis.

Bendrosios virtualių bandymų metodų taikymo sąlygos

2 priedėlis.

Specialiosios virtualių bandymų metodų taikymo sąlygos

3 priedėlis.

Patvirtinimo procesas

XVII priedas

Pakopinio ES tipo patvirtinimo procedūros

Priedėlis.

Papildomos gamintojo plokštelės pavyzdys

XVIII priedas

Transporto priemonės OBD sistemos ir transporto priemonės remonto ir priežiūros informacijos prieiga

1 priedėlis.

Gamintojo liudijimas dėl prieigos prie transporto priemonės OBD sistemos ir transporto priemonės remonto bei techninės priežiūros informacijos

2 priedėlis.

Transporto priemonės OBD sistemos informacija

XIX priedas

Atitikties lentelėI PRIEDAS

INFORMACINIS DOKUMENTAS. IŠSAMUS DUOMENŲ, REIKALINGŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ, SUDEDAMŲJŲ DALIŲ ARBA ATSKIRŲ TECHNINIŲ MAZGŲ ES TIPO PATVIRTINIMUI, SĄRAŠAS (a)

I dalis

Informaciniai dokumentai, reikalingi transporto priemonių, sistemų, sudedamųjų dalių ar atskirų techninių mazgų ES tipo patvirtinimui pagal šį reglamentą ir IV priede nurodytus norminius aktus, turi būti sudaryti tik iš šio išsamaus sąrašo ištraukų laikantis jo numeracijos.

Toliau nurodyti duomenys prireikus pateikiami trimis egzemplioriais ir su jais pateikiamas turinys. Visi brėžiniai pateikiamai pakankamai išsamūs pagal atitinkamą mastelį A4 formato lapuose arba A4 formato aplanke. Jeigu pateikiamos nuotraukos, jos turi būti pakankamai aiškios.

Jei šiame priede minimos sistemos, sudedamosios dalys ar atskiri techniniai mazgai yra su elektroniniais valdytuvais, būtina pateikti informaciją apie jų naudojimą.

1.    BENDRIEJI PRINCIPAI

1.1.    Markė (gamintojo prekės pavadinimas): ...

1.2.    Tipas: ...

1.2.0.1.    Važiuoklė: ...

1.2.0.2.    Kėbulas / komplektinė transporto priemonė: ...

1.2.1.    Komercinis pavadinimas (-ai) (jeigu yra): ...

1.2.2.    Jei tai transporto priemonės, kurioms suteiktas pakopinis tipo patvirtinimas, bazinės ir (arba) ankstesnės pakopos tipo patvirtinimo informacija (sudarykite kiekvieno etapo informacijos sąrašą. Tai gali būti daroma naudojant matricą)

Tipas: …………………………………………………………………………

Variantas (-ai): …………………………………………………………………..

Versija (-os): …………………………………………………………………...

Tipo patvirtinimo numeris, įskaitant išplėtimo numerį …

1.3.    Tipo identifikavimo priemonės, jeigu tipas paženklintas ant transporto priemonės / sudedamosios dalies / atskiro techninio mazgo (1), (b): ... ....

1.3.0.1.    Važiuoklė: ...

1.3.0.2.    Kėbulas / komplektinė transporto priemonė: ...

1.3.1.    Tokio ženklinimo vieta: ...

1.3.1.1.    Važiuoklė: ...

1.3.1.2.    Kėbulas / komplektinė transporto priemonė: ...

1.4.    Transporto priemonės kategorija (c) ....

1.4.1.    Klasifikacija (-os) atsižvelgiant į pavojinguosius krovinius, kuriuos transporto priemone numatyta gabenti: ...

1.5.    Bendrovės pavadinimas ir gamintojo adresas: ...

1.5.1.    Jei tai yra transporto priemonės, dėl kurių yra suteiktas pakopinis tipo patvirtinimas, bazinės ir (arba) ankstesnės (-ių) pakopos (-ų) transporto priemonės gamintojo pavadinimas ir adresas…

1.6.    Identifikavimo plokštelių tvirtinimo vieta ir metodas bei transporto priemonės identifikavimo numerio vieta: ...

1.6.1.    Prie važiuoklės: ...

1.6.2.    Prie kėbulo: ...

1.7.    (Nenurodyta)

1.8.    Surinkimo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai): ...

1.9.    Gamintojo atstovo (jei yra) pavadinimas ir adresas ...

2.    BENDROSIOS KONSTRUKCIJOS CHARAKTERISTIKOS

2.1.    Tipinės transporto priemonės / sudedamosios dalies / atskiro techninio mazgo nuotraukos ir (arba) brėžiniai (1): ....

2.2.    Visos transporto priemonės matmenų brėžinys: ...

2.3.    Ašių ir ratų skaičius: ...

2.3.1.    Ašių su sudvejintais ratais skaičius ir padėtis: ...

2.3.2.    Vairuojamųjų ašių skaičius ir vieta: ...

2.3.3.    Varančiosios ašys (skaičius, vieta, tarpusavio sujungimas): ...

2.4.    Važiuoklė (jei yra) (matmenų brėžinys): ...

2.5.    Lonžeronams pagaminti naudota medžiaga (d): ....

2.6.    Variklio vieta ir padėtis: ...

2.7.    Vairuotojo kabina (priekinis valdymas arba kabina už variklio) (e): ....

2.8.    Vairo įrengimo vieta: kairėje / dešinėje (1):

2.8.1.    Transporto priemonė pritaikyta eismui dešiniąja (kairiąja) puse (1).

2.9.    Nurodyti, ar velkančioji transporto priemonė yra skirta vilkti puspriekabes arba kitas priekabas ir ar tai yra puspriekabė, priekaba su grąžulu, centrinės ašies priekaba ar priekaba su standžiąja vilktimi: ...

2.10.    Nurodyti, ar transporto priemonės specialiai skirtos kroviniams vežti reguliuojamos temperatūros kėbulais: ...

3.    MASĖ IR MATMENYS (f) ( g ) ( 6 ) 

   (kg ir mm) (kur taikoma, pateikiamos nuorodos į brėžinius)

3.1.    Transporto priemonės (visiškai pakrautos) važiuoklės bazė (-ės) (g1):

3.1.1.    Transporto priemonės su dviem ašimis: ...

3.1.2.    Transporto priemonės su trimis arba daugiau ašių

3.1.2.1.    Atstumas tarp gretimų ašių nuo priekinės ašies iki galinės ašies: ...

3.1.2.2.    Bendras atstumas tarp ašių: ...

3.2.    Balninis sukabintuvas

3.2.1.    Jei tai puspriekabės

3.2.1.1.    Atstumas tarp balninio sukabintuvo kaiščio ašies ir puspriekabės galo: ...

3.2.1.2.    Didžiausias atstumas tarp balninio sukabintuvo kaiščio ašies ir bet kurio puspriekabės priekinės dalies taško: ...

3.2.1.3.    Puspriekabės važiuoklės bazės atskaitinė ašis (kaip nurodyta Komisijos reglamento (ES) Nr. 1230/2012 1 I priedo D dalies 3.2 punkte : ....

3.2.2.    Jei tai puspriekabes velkančios transporto priemonės

3.2.2.1.    Didžiausias ir mažiausias atstumas nuo atraminės balninio sukabintuvo plokštės vidurio iki galinio rato vidurio; nurodomos leidžiamos vertės, jei tai yra nekomplektinė transporto priemonė) (g2): ....

3.2.2.2.    Didžiausias balninio sukabintuvo aukštis (standartinis) (g3): ....

3.3.    Ašies tarpvėžė (-s) ir pločio vertė (-ės)

3.3.1.    Kiekvienos vairuojamosios ašies tarpvėžė (g4): ....

3.3.2.    Visų kitų ašių tarpvėžė (g4): ....

3.3.3.    Plačiausios galinės ašies plotis: ...

3.3.4.    Priekinės ašies plotis (matuojant ties toliausia padangų dalimi; padangų atsikišimo prie žemės paviršiaus nepaisoma): ...

3.4.    Transporto priemonės matmenų diapazonas (bendras)

3.4.1.    Važiuoklė be kėbulo

3.4.1.1.    Ilgis (g5): ....

3.4.1.1.1.    Didžiausias leidžiamas ilgis: ...

3.4.1.1.2.    Mažiausias leidžiamas ilgis: ...

3.4.1.1.3.    Jei tai priekaba, didžiausias leidžiamas grąžulo ilgis (g6): ....

3.4.1.2.    Plotis (g7): ....

3.4.1.2.1.    Didžiausias leidžiamas plotis: ...

3.4.1.2.2.    Mažiausias leidžiamas plotis: ...

3.4.1.3.    Aukštis (parengtos eksploatuoti transporto priemonės) (g8) (nurodyti pakabų, kurių aukštį galima reguliuoti, įprastą eksploatavimo padėtį): ....

3.4.1.4.    Priekinė iškyša (g9): ....

3.4.1.4.1.    Užvažiavimo kampas (g10): ...... laipsniai.

3.4.1.5.    Galinė iškyša (g11): ....

3.4.1.5.1.    Nuvažiavimo kampas (g12): ...... laipsniai.

3.4.1.5.2.    Mažiausia ir didžiausia leidžiama sukabinimo taško iškyša (g13): ....

3.4.1.6.    Važiuoklės prošvaisa (kaip išmatuota pagal II priedo 1 priedėlio 3 punktą)

3.4.1.6.1.    Tarp ašių: ...

3.4.1.6.2.    Po priekine ašimi (-mis): ...

3.4.1.6.3.    Po galine ašimi (-imis): ...

3.4.1.7.    Tarpašinis rampos kampas (g14): ...... laipsniai.

3.4.1.8.    Kėbulo ir (arba) kėbulo vidaus apdailos armatūros, įrangos ir (arba) naudingosios apkrovos kraštinės leidžiamos sunkio centro padėtys: ...

3.4.2.    Važiuoklė su kėbulu

3.4.2.1.    Ilgis (g5): ....

3.4.2.1.1.    Krovimo aikštelės ilgis: ...

3.4.2.1.2.    Jei tai priekabos, didžiausias leidžiamas grąžulo ilgis (g6): ....

3.4.2.2.    Plotis (g7): ....

3.4.2.2.1.    Sienelių storis (jeigu transporto priemonės skirtos krovinius vežti reguliuojamos temperatūros sąlygomis): ....

3.4.2.3.    Aukštis (parengtos eksploatuoti transporto priemonės) (g8) (nurodyti pakabų, kurių aukštį galima reguliuoti, įprastą eksploatavimo padėtį): ....

3.4.2.4.    Priekinė iškyša (g9): ....

3.4.2.4.1.    Užvažiavimo kampas (g10): ...... laipsniai.

3.4.2.5.    Galinė iškyša (g11): ....

3.4.2.5.1.    Nuvažiavimo kampas (g12): ...... laipsniai.

3.4.2.5.2.    Mažiausia ir didžiausia leidžiama sukabinimo taško iškyša (g13): ....

3.4.2.6.    Važiuoklės prošvaisa (kaip išmatuota pagal II priedo 1 priedėlio 3 punktą)

3.4.2.6.1.    Tarp ašių: ...

3.4.2.6.2.    Po priekine ašimi (-mis): ...

3.4.2.6.3.    Po galine ašimi (-imis): ...

3.4.2.7.    Tarpašinis rampos kampas (g14): ...... laipsniai.

3.4.2.8.    Naudingosios apkrovos sunkio centro kraštinės leidžiamos padėtys (jeigu netolygi apkrova): ....

3.4.2.9.    Transporto priemonės (M2 ir M3) sunkio centro padėtys ir didžiausia techniškai leidžiama pakrautų šių transporto priemonių masė išilgine, skersine ir vertikalia kryptimis: ....

3.4.3.    Kėbulas, patvirtintas be važiuoklės (transporto priemonės, M2 ir M3)

3.4.3.1.    Ilgis (g5): ....

3.4.3.2.    Plotis (g7): ....

3.4.3.3.    Važiuoklės tipui (-ams) skirtas vardinis aukštis (parengtos eksploatuoti transporto priemonės) (g8) (nurodyti pakabų, kurių aukštį galima reguliuoti, įprastą eksploatavimo padėtį): ....

3.5.    Nekomplektinių transporto priemonių mažiausia masė, tenkanti vairuojamai ašiai (-ims): ...

3.6.    Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė (h)

a)    didžiausia ir mažiausia kiekvienam variantui: ...

b)    kiekvienos versijos masė (turi būti pateikta matrica): ...

3.6.1.    Šios masės paskirstymas tarp ašių ir, jei tai yra puspriekabė, centrinės ašies priekaba ar priekaba su standžiąja vilktimi, masė sukabinimo taške: ....

a)    didžiausia ir mažiausia kiekvienam variantui: ...

b)    kiekvienos versijos masė (turi būti pateikta matrica): ...

3.6.2.    Pasirenkamos įrangos masė (kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1230/2012 2 straipsnio 4 ir 5 punktuose): ...

3.7.    Mažiausia sukomplektuotos transporto priemonės masė, kurią nurodo gamintojas, jeigu tai yra nekomplektinė transporto priemonė: ....

3.7.1.    Šios masės paskirstymas tarp ašių ir, jei tai yra puspriekabė arba centrinės ašies priekaba, apkrova sukabinimo taške: ....

3.8.    Didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė, kurią nurodo gamintojas (i) (3): ....

3.8.1.    Šios masės paskirstymas tarp ašių ir, jei tai yra puspriekabė arba centrinės ašies priekaba, apkrova sukabinimo taške(3): ....

3.9.    Kiekvienai ašiai tenkanti techniškai leidžiama didžiausia masė: ...

3.10.    Techniškai leidžiama kiekvienai ašių grupei tenkanti masė: ...

3.11.    Didžiausia techniškai leidžiama velkančiosios transporto priemonės velkamoji masė 

Jei tai:

3.11.1.    Priekaba su grąžulu: ...

3.11.2.    Puspriekabė: ...

3.11.3.    Centrinės ašies priekaba: ...

3.11.3.1.    Didžiausias sukabinimo įtaiso iškyšos (j) ir važiuoklės bazės santykis: ....

3.11.3.2.    Didžiausia V vertė: …… kN.

3.11.4.    Priekaba su standžiąja vilktimi: ...

3.11.5.    Didžiausia techniškai leidžiama pakrauto junginio masė (3): ....

3.11.6.    Didžiausia priekabos be stabdžių masė: ...

3.12.    Didžiausia techniškai leidžiama masė sukabinimo taške:

3.12.1.    Velkančiosios transporto priemonės: ...

3.12.2.    Puspriekabės, centrinės ašies priekabos ar priekabos su standžiąja vilktimi: ...

3.12.3.    Didžiausia leidžiama sukabintuvo masė (jeigu jo nesumontuoja gamintojas): ...

3.13.    Galinis išsikišimas posūkio metu (Reglamento (ES) Nr. 1230/2012 I priedo C dalies 6 ir 7 punktai): ....

3.14.    Variklio galios ir didžiausios masės santykis: ...... kW/kg.

3.14.1.    Variklio galios ir didžiausios techniškai leidžiamos pakrautų transporto priemonių junginio masės santykis (Reglamento (ES) Nr. 1230/2012 I priedo C dalies 5 punktas): ...... kW/kg.

3.15.    Galėjimas pradėti važiuoti į įkalnę (tik transporto priemonė) (4): …… %.

3.16.    Didžiausia leidžiama registravimo ir (arba) eksploatavimo masė (neprivaloma) 

3.16.1.    Didžiausia leidžiama pakrautos transporto priemonės registravimo ir (arba) eksploatavimo masė: ....

3.16.2.    Numatyta didžiausia leidžiama kiekvienai ašiai tenkanti registravimo / eksploatavimo masė ir, jei tai yra puspriekabė arba centrinės ašies priekaba, numatyta sukabinimo taško apkrova, kurią yra nurodęs gamintojas, jeigu mažesnė nei didžiausia techniškai leidžiama masė jų sukabinimo taške: ....

3.16.3.    Didžiausia leidžiama registravimo / eksploatavimo masė, tenkanti kiekvienai ašių grupei: ....

3.16.4.    Didžiausia leidžiama velkamoji registravimo ir (arba) eksploatavimo masė: ....

3.16.5.    Didžiausia leidžiama junginio registravimo ir (arba) eksploatavimo masė: ....

3.17.    Transporto priemonė pateikta patvirtinti pagal pakopinę tipo patvirtinimo procedūrą (tik jeigu tai yra nekomplektinės ar sukomplektuotos N1 kategorijos transporto priemonės, kurioms taikomas Reglamentas (EB) Nr. 715/2007): taip / ne (1)

3.17.1.    Parengtos eksploatuoti bazinės transporto priemonės masė: … kg

3.17.2.    Standartinė pridėtoji masė, apskaičiuota pagal Reglamento (EB) Nr. 692/2008 XII priedo 5 punktą: … kg

4.    VARIKLIS (k) 

4.1.    Variklio gamintojas: ... 

4.1.1.    Gamintojo variklio kodas (pažymėtas ant variklio arba kitaip): ...

4.1.2.    Patvirtinimo numeris (jei taikoma), įskaitant degalų identifikacinį ženklinimą: ...

(tik didelės galios transporto priemonėms)

4.2.    Vidaus degimo variklis

4.2.1.    Konkretūs duomenys apie variklį 

4.2.1.1.    Veikimo principas: priverstinio uždegimo / kompresinio uždegimo / dviejų rūšių degalų vienalaikis naudojimas (1)

Ciklas: keturių taktų / dviejų taktų / rotacinis (1)

4.2.1.1.1.    Dviejų rūšių degalų variklio tipas: 1A tipas / 1B tipas / 2A tipas /2B tipas / 3B tipas (1)(x1)

4.2.1.1.2.    Dujų energijos santykis atliekant PMSPRC bandymo ciklą su įšilusiu varikliu: … %

4.2.1.2.    Cilindrų skaičius ir jų išdėstymas ...

4.2.1.2.1.    Cilindro skersmuo (l): …… mm

4.2.1.2.2.    Stūmoklio eiga (l): …… mm

4.2.1.2.3.    Cilindrų uždegimo seka: ...

4.2.1.3.    Darbinis variklio tūris (m): …… cm3 

4.2.1.4.    Tūrinis suspaudimo laipsnis (2): ....

4.2.1.5.    Degimo kameros, stūmoklio galvutės ir, jeigu tai yra priverstinio uždegimo variklis, stūmoklio žiedų brėžiniai: ....

4.2.1.6.    Įprastas variklio sukimosi dažnis tuščiąja eiga (2): …… min-1 

4.2.1.6.1.    Didelis variklio sukimosi dažnis tuščiąja eiga (2): …… min-1

4.2.1.6.2.2.    Veikimas tuščiąja eiga naudojant dyzeliną: taip / ne (1) (x1)

4.2.1.7.    Anglies monoksido kiekis (pagal tūrį) tuščiąja eiga veikiančio variklio išmetamosiose dujose (2): …… %, kurį yra nurodęs gamintojas (tik kibirkštinio uždegimo varikliams)

4.2.1.8.    Didžiausia naudingoji galia (n): … kW esant … min-1 (gamintojo deklaruota vertė)

4.2.1.9.    Gamintojo nustatytas didžiausias leidžiamas variklio sūkių skaičius: …… min-1 

4.2.1.10.    Didžiausias naudingasis sukimo momentas (n): … Nm esant … min-1 (gamintojo deklaruota vertė)

4.2.1.11.    (Tik Euro VI atveju) Gamintojo nuorodos į dokumentų rinkinį, būtiną pateikti pagal Reglamento (ES) Nr. 582/2011 5, 7 ir 9 straipsnius ir suteikiantį patvirtinimo institucijai galimybę įvertinti variklyje įdiegtas išmetamųjų teršalų kontrolės strategijas ir sistemas, užtikrinančias tinkamą NOx kontrolės priemonių veikimą

4.2.2.    Degalai 

4.2.2.1.    Nedidelės galios transporto priemonės: dyzelinas / benzinas / SND / GD ar biometanas / etanolis (E 85) / biodyzelinas / vandenilis (1) (6)

4.2.2.2.    Didelės galios transporto priemonės: dyzelinas / benzinas / SND / GD-H / GD-L / GD-HL / etanolis (ED 95) / etanolis (E85) / SGD / SGD20(1)(6)

4.2.2.2.1.    (Tik Euro VI atveju) Varikliui tinkamos degalų rūšys, gamintojo nurodytos pagal Reglamento (ES) Nr. 582/2011 I priedo 1.1.2 punktą (jeigu taikytina)

4.2.2.3.    Degalų bako anga: siaurėjančio pjūvio / paženklinta etikete (1)

4.2.2.4.    Transporto priemonės degalų tipas: vienos rūšies degalai, dviejų rūšių degalai, mišrūs degalai (1)

4.2.2.5.    Didžiausias degaluose leidžiamas biodegalų kiekis (gamintojo nurodyta vertė): … % tūrio

4.2.3.    Degalų bakas (-ai) 

4.2.3.1.    Pagrindinis degalų bakas (-ai)

4.2.3.1.1.    Kiekis ir kiekvieno bako talpa: ...

4.2.3.1.1.1.    Medžiaga: ...

4.2.3.1.2.    Bako (-ų) su visomis jungtimis bei alsuoklių ir vėdinimo sistemos vamzdynų, užraktų, vožtuvų, tvirtinimo įtaisų brėžinys ir techninis aprašas: ...

4.2.3.1.3.    Brėžinys, kuriame aiškiai nurodyta bako (-ų) vieta transporto priemonėje: ...

4.2.3.2.    Atsarginis degalų bakas (-ai)

4.2.3.2.1.    Kiekis ir kiekvieno bako talpa: ...

4.2.3.2.1.1.    Medžiaga: ...

4.2.3.2.2.    Bako (-ų) su visomis jungtimis bei alsuoklių ir vėdinimo sistemos vamzdynų, užraktų, vožtuvų, tvirtinimo įtaisų brėžinys ir techninis aprašas: ...

4.2.3.2.3.    Brėžinys, kuriame aiškiai nurodyta bako (-ų) vieta transporto priemonėje: ...

4.2.4.    Degalai tiekiami 

4.2.4.1.    Karbiuratoriumi (-iais): taip / ne (1)

4.2.4.2.    Degalų įpurškimu (tik kompresinio uždegimo arba dviejų rūšių degalų vienalaikio naudojimo varikliams): taip / ne (1)

4.2.4.2.1.    Sistemos aprašas: ...

4.2.4.2.2.    Veikimo principas: tiesioginis įpurškimas / netiesioginis įpurškimas / sūkurinė kamera (1)

4.2.4.2.3.    Įpurškimo siurblys

4.2.4.2.3.1.    Markė (-ės): ...

4.2.4.2.3.2.    Tipas (-ai): ...

4.2.4.2.3.3.    Didžiausias tiekiamų degalų kiekis (1) (2): ......mm3 per vieną taktą ar ciklą, kai variklio sūkių skaičius: min-1, arba pateikiama parametrų diagrama: ....

   (Jei įpurškimo stiprumas reguliuojamas, nurodyti tipišką degalų tiekimą ir įpurškimo slėgio kitimą pagal variklio sūkių skaičių)

4.2.4.2.3.4.    Statinio įpurškimo laiko reguliavimas (2): ....

4.2.4.2.3.5.    Įpurškimo skubos kreivė (2): ....

4.2.4.2.3.6.    Kalibravimo procedūra: bandymo stendu / varikliu (1)

4.2.4.2.4.    Reguliatorius

4.2.4.2.4.1.    Tipas: ...

4.2.4.2.4.2.    Momentas, kai nutraukiamas degalų tiekimas

4.2.4.2.4.2.1.    Sūkių skaičius, kuriuo pradedamas degalų tiekimo nutraukimas, kai apkrova: …… min-1 

4.2.4.2.4.2.2.    Didžiausias sūkių skaičius be apkrovos: …… min-1 

4.2.4.2.4.2.3.    Sukimosi dažnis tuščiąja eiga: …… min-1 

4.2.4.2.5.    Įpurškimo vamzdynas (tik didelės galios transporto priemonėms)

4.2.4.2.5.1.    Ilgis: …… mm

4.2.4.2.5.2.    Vidinis skersmuo: …… mm

4.2.4.2.5.3.    Bendrosios magistralės degalų sistema, markė ir tipas: ...

4.2.4.2.6.    Purkštuvas (-ai)

4.2.4.2.6.1.    Markė (-ės): ...

4.2.4.2.6.2.    Tipas (-ai): ...

4.2.4.2.6.3.    Atidarymo slėgis (2): … kPa, arba pateikti parametrų diagramą (2): ....

4.2.4.7.    Šaltojo paleidimo sistema

4.2.4.2.7.1.    Markė (-ės): ...

4.2.4.7.2.    Tipas (-ai): ...

4.2.4.2.7.3.    Aprašas: ...

4.2.4.2.8.    Pagalbinis paleidimo įtaisas

4.2.4.2.8.1.    Markė (-ės): ...

4.2.4.2.8.2.    Tipas (-ai): ...

4.2.4.2.8.3.    Sistemos aprašas: ...

4.2.4.2.9.    Įpurškimo elektroninio valdymo įrenginys: taip / ne (1)

4.2.4.2.9.1.    Markė (-ės): ...

4.2.4.2.9.2.    Tipas (-ai):

4.2.4.2.9.3.    Sistemos aprašas (pateikti lygiaverčius duomenis, jei tai sistemos ne su nuolatiniu įpurškimu): ....

4.2.4.2.9.3.1.    Elektroninio valdymo bloko (ECU) markė ir tipas: ...

4.2.4.9.3.2.    Degalų reguliatoriaus markė ir tipas: ...

4.2.4.2.9.3.3.    Oro srauto jutiklio markė ir tipas: ...

4.2.4.2.9.4.    Degalų skirstytuvo markė ir tipas: ...

4.2.4.9.3.5.    Droselio korpuso markė ir tipas: ...

4.2.4.2.9.3.6.    Vandens temperatūros jutiklio markė ir tipas: ...

4.2.4.2.9.3.7.    Oro temperatūros jutiklio markė ir tipas: ...

4.2.4.2.9.3.8.    Oro slėgio jutiklio markė ir tipas: ...

4.2.4.2.9.3.9.    Programinės įrangos kalibravimo numeris (-iai): ...

4.2.4.3.    Degalų įpurškimas (tik priverstinio uždegimo varikliams): taip / ne (1)

4.2.4.3.1.    Veikimo principas: įsiurbimo kolektorius (vienoje vietoje / keliose vietose/ tiesioginis įpurškimas (1) / kitoks (nurodyti)): ....

4.2.4.3.2.    Markė (-ės): ...

4.2.4.3.3.    Tipas (-ai): ...

4.2.4.3.4.    Sistemos aprašas (pateikti lygiaverčius duomenis, jei tai sistemos ne su nuolatiniu įpurškimu): ....

4.2.4.3.4.1.    Elektroninio valdymo bloko (ECU) markė ir tipas: ...

4.2.4.3.4.2.    Degalų reguliatoriaus markė ir tipas: ...

4.2.4.3.4.3.    Oro srauto jutiklio markė ir tipas: ...

4.2.4.3.4.4.    Degalų skirstytuvo markė ir tipas: ...

4.2.4.3.4.5.    Slėgio reguliatoriaus markė ir tipas: ...

4.2.4.3.4.6.    Mikrojungiklio markė ir tipas: ...

4.2.4.3.4.7.    Tuščiosios eigos reguliavimo varžto markė ir tipas: ...

4.2.4.3.4.8.    Droselio korpuso markė ir tipas: ...

4.2.4.3.4.9.    Vandens temperatūros jutiklio markė ir tipas: ...

4.2.4.3.4.10.    Oro temperatūros jutiklio markė ir tipas: ...

4.2.4.3.4.11.    Oro slėgio jutiklio markė ir tipas: ...

4.2.4.3.4.12.    Programinės įrangos kalibravimo numeris (-iai): ...

4.2.4.3.5.    Purkštuvai: atidarymo slėgis (2): … kPa arba pateikti parametrų diagramą: ...

4.2.4.3.5.1.    Markė: ...

4.2.4.3.5.2.    Tipas: ...

4.2.4.3.6.    Įpurškimo sinchronizavimas: ...

4.2.4.3.7.    Šaltojo paleidimo sistema

4.2.4.3.7.1.    Veikimo principas (-ai): ...

4.2.4.3.7.2.    Eksploatavimo apribojimai / nustatymai (1) (2): ....

4.2.4.4.    Tiekimo siurblys

4.2.4.4.1.    Slėgis (2): … kPa, arba pateikti parametrų diagramą (2): ....

4.2.5.    Elektrinė sistema 

4.2.5.1.    Vardinė įtampa: … V, teigiamas / neigiamas įžeminimas(1)

4.2.5.2.    Generatorius

4.2.5.2.1.    Tipas: ...

4.2.5.2.2.    Vardinė galia: … VA

4.2.6.    Uždegimo sistema (tik kibirkštinio uždegimo varikliams) 

4.2.6.1.    Markė (-ės): ...

4.2.6.2.    Tipas (-ai): ...

4.2.6.3.    Veikimo principas: ...

4.2.6.4.    Uždegimo skubos kreivė arba schema (2): ....

4.2.6.5.    Statinis uždegimo paankstinimo nustatymas (2): … laipsnių iki viršutinio rimties taško

4.2.6.6.    Uždegimo žvakės

4.2.6.6.1.    Markė: ...

4.2.6.6.2.    Tipas: ...

4.2.6.6.3.    Tarpo nustatymas: … mm

4.2.6.7.    Uždegimo ritė(-s)

4.2.6.7.1.    Markė: ...

4.2.6.7.2.    Tipas: ...

4.2.7.    Aušinimo sistema: skysčiu / oru(1)

4.2.7.1.    Variklio temperatūros kontrolės mechanizmo vardinis nustatymas: ...

4.2.7.2.    Skystis

4.2.7.2.1.    Skysčio rūšis: ...

4.2.7.2.2.    Cirkuliacinis siurblys (-iai): taip / ne (1)

4.2.7.2.3.    Charakteristikos: ……….arba

4.2.7.2.3.1.    Markė (-ės): ...

4.2.7.2.3.2.    Tipas (-ai): ...

4.2.7.2.4.    Pavaros perdavimo skaičius (-iai): ...

4.2.7.2.5.    Ventiliatoriaus ir jo varomojo mechanizmo aprašas: ...

4.2.7.3.    Oras

4.2.7.3.1.    Ventiliatorius: taip / ne (1)

4.2.7.3.2.    Charakteristikos: …….arba

4.2.7.3.2.1.    Markė (-ės): ...

4.2.7.3.2.2.    Tipas (-ai): ...

4.2.7.3.3.    Pavaros perdavimo skaičius (-iai): ...

4.2.8.    Įsiurbimo sistema 

4.2.8.1.    Kompresorius: taip / ne (1)

4.2.8.1.1.    Markė (-ės): ...

4.2.8.1.2.    Tipas (-ai): ...

4.2.8.1.3.    Sistemos aprašas (pvz., didžiausias pūtimo slėgis: … kPa; turbokompresoriaus įtaisas, reguliuojantis į turbokompresorių patenkančių išleidimo dujų slėgį, jeigu taikoma): ...

4.2.8.2.    Tarpinis aušintuvas: taip / ne (1)

4.2.8.2.1.    Tipas: oras–oras / oras–vanduo (1)

4.2.8.3.    Įsiurbimo slėgio sumažėjimas, esant vardiniam variklio sūkių skaičiui ir taikant 100 % apkrovą (tik slėginio uždegimo varikliams)

4.2.8.3.1.    mažiausias leidžiamas: …… kPa

4.2.8.3.2.    didžiausias leidžiamas: …… kPa

4.2.8.3.3.    (Tik Euro VI atveju) Tikrasis slėgio sumažėjimas įsiurbimo sistemoje, esant vardiniam variklio sūkių skaičiui ir taikant transporto priemonės 100 proc. apkrovą: … kPa

4.2.8.4.    Įleidimo vamzdžių ir jų pagalbinių reikmenų (padidinto dujų slėgio ertmės, šildymo įtaiso, papildomų oro įleidimo angų ir t. t.) aprašas ir brėžiniai: ...

4.2.8.4.1.    Įsiurbimo kolektoriaus aprašas (su brėžiniais ir (arba) nuotraukomis) ...

4.2.8.4.2.    Oro filtras, brėžiniai: …arba

4.2.8.4.2.1.    Markė (-ės): ...

4.2.8.4.2.2.    Tipas (-ai): ...

4.2.8.4.3.    Įsiurbimo duslintuvas, brėžiniai: …arba

4.2.8.4.3.1.    Markė (-ės): ...

4.2.8.4.3.2.    Tipas (-ai): ...

4.2.9.    Išmetimo sistema 

4.2.9.1.    Išmetimo kolektoriaus aprašas ir (arba) brėžinys: ...

4.2.9.2.    Išmetimo sistemos aprašas ir (arba) brėžinys ...

4.2.9.2.1.    (Tik Euro VI atveju) Išmetimo sistemos elementų, kurie yra variklio sistemos dalis, aprašas ir (arba) brėžinys

4.2.9.3.    Didžiausias leidžiamas išmetimo sistemos priešslėgis, esant vardiniam variklio sūkių skaičiui ir taikant 100 % apkrovą (tik slėginio uždegimo varikliams): …… kPa

4.2.9.3.1.    (Tik Euro VI atveju) Tikrasis išmetimo sistemos priešslėgis esant vardiniam variklio sūkių skaičiui ir taikant transporto priemonės 100 proc. apkrovą (tik slėginio uždegimo varikliams): … kPa

4.2.9.4.    Išmetimo duslintuvo (-ų) tipas ir ženklinimas: ...

   Jeigu tinka dėl išorinio triukšmo, ribojamosios priemonės variklio skyriuje ir prie variklio: ...

4.2.9.5.    Išmetamų dujų išleidimo angos vieta: ...

4.2.9.6.    Pluoštinės medžiagos turintis išmetimo duslintuvas: ...

4.2.9.7.    Visas dujų išmetimo sistemos tūris: …… dm3

4.2.9.7.1.    (Tik Euro VI atveju) Leidžiamas išmetimo sistemos tūris: …… dm3 

4.2.9.7.2.    (Tik Euro VI atveju) Dujų išmetimo sistemos, kuri yra variklio sistemos dalis, tūris: …… dm3

4.2.10.    Mažiausias įsiurbimo ir išmetimo angų skerspjūvio plotas: ...

4.2.11.    Vožtuvo veikimo sinchronizavimas arba lygiaverčiai duomenys 

4.2.11.1.    Didžiausias vožtuvų pakilimo aukštis, atidarymo ir uždarymo kampai arba išsami informacija apie alternatyvių skirstymo sistemų sinchronizavimą atsižvelgiant į rimties taškus. Jeigu tai yra kintamo takto sistema, mažiausias ir didžiausias taktas: ...

4.2.11.2.    Etaloniniai ir (arba) nustatymo intervalai (1): ....

4.2.12.    Oro taršos mažinimo priemonės 

4.2.12.1.    Karterio dujų perdirbimo įtaisas (aprašas ir brėžiniai): ...

4.2.12.1.1.    (Tik Euro VI atveju) Karterio dujų perdirbimo įtaisas: taip / ne (2)

Jeigu yra, aprašas ir brėžiniai:

Jeigu nėra, būtina užtikrinti atitiktį Reglamento (ES) Nr. 582/2011 V priedo nuostatoms

4.2.12.2.    Papildomi taršos kontrolės įtaisai (jei yra ir jeigu neįrašyti kitoje antraštėje)

4.2.12.2.1.    Katalizinis keitiklis: taip / ne (1)

4.2.12.2.1.1.    Katalizinių keitiklių ir elementų skaičius (toliau pateikiama informacija apie kiekvieną atskirą mazgą): ...

4.2.12.2.1.2.    Katalizinio keitiklio (-ių) matmenys, forma ir tūris ...

4.2.12.2.1.3.    Katalizinio veikimo tipas: ...

4.2.12.2.1.4.    Bendras tauriųjų metalų kiekis: ...

4.2.12.2.1.5.    Santykinė koncentracija: ...

4.2.12.2.1.6.    Substratas (struktūra ir medžiaga): ...

4.2.12.2.1.7.    Elementų tankis: ...

4.2.12.2.1.8.    Katalizinio keitklio (-ių) korpuso tipas ...

4.2.12.2.1.9.    Katalizinio keitiklio (-ių) padėtis (vieta ir atskaitinis atstumas išmetimo vamzdyne) ...

4.2.12.2.1.10.    Šiluminė apsauga: taip / ne (1)

4.2.12.2.1.11.    Regeneravimo sistemų / pakartotinio išmetamųjų teršalų apdorojimo sistemų metodo aprašas: ...

4.2.12.2.1.11.1.    I tipo veikimo ciklų arba lygiaverčių variklio bandymų stendo ciklų skaičius tarp dviejų ciklų, kai regeneravimo fazės vyksta sąlygomis, lygiavertėmis I tipo bandymo sąlygoms (atstumas „D“ JT/EEK taisyklės Nr. 83 13 priedo 1 pav.): ...

4.2.12.2.1.11.2.    Ciklų skaičiaus tarp dviejų ciklų, kai vyksta regeneravimo fazės, nustatymo metodas: ...

4.2.12.1.11.3.    Apkrovos, būtinos, kad įvyktų regeneravimas, lygio nustatymo parametrai (t. y. temperatūra, slėgis ir kt.): ...

4.2.12.2.1.11.4.    Sistemos apkrovos metodo, taikomo JT/EEK taisyklės Nr. 83 13 priedo 3.1. punkte aprašytoje bandymo procedūroje, aprašas: ...

4.2.12.2.1.11.5.    Normalaus veikimo temperatūros diapazonas: ……… K

4.2.12.2.1.11.6.    Sunaudojami reagentai: taip / ne (1)

4.2.12.2.1.11.7.    Kataliziniam veikimui reikalingo reagento tipas ir jo koncentracija: ...

4.2.12.2.1.11.8.    Įprastas reagento veikimo temperatūros diapazonas: ……… K

4.2.12.2.1.11.9.    Tarptautinis standartas: ...

4.2.12.2.1.11.10    Reagento papildymo dažnumas: nuolat / atliekant techninės priežiūros darbus (1)

4.2.12.2.1.12.    Katalizinio keitiklio markė: ...

4.2.12.2.1.13.    Identifikacinis dalies numeris: ...

4.2.12.2.2.    Deguonies jutiklis: taip / ne (1)

4.2.12.2.2.1.    Markė: ...

4.2.12.2.2.2.    Vieta: ...

47.2.12.2.2.3.    Kontrolės intervalas: ...

4.2.12.2.2.4.    Tipas: ...

4.2.12.2.2.5.    Identifikacinis dalies numeris: ...

4.2.12.2.3.    Oro įleidimas: taip / ne (1)

4.2.12.2.3.1.    Tipas (impulsinis pūtimas, oro siurblys ir kt.): ...

4.2.12.2.4.    Išmetamųjų dujų recirkuliacija (EGR): taip / ne (1)

4.2.12.2.4.1.    Charakteristikos (markė, tipas, srautas ir t. t.): ...

4.2.12.2.4.2.    Vandeniu aušinama sistema: taip / ne (1)

4.2.12.2.5.    Garavimo išlakų kontrolės sistema: taip / ne (1)

4.2.12.2.5.1.    Išsamus įtaisų aprašymas ir jų sureguliavimo būklė: ...

4.2.12.2.5.2.    Garavimo išlakų kontrolės sistemos brėžinys: ...

4.2.12.2.5.3.    Anglies filtro brėžinys: ...

4.2.12.2.5.4.    Sausų medžio anglių masė: …… g

4.2.12.2.5.5.    Scheminis degalų bako brėžinys, kuriame nurodyta talpa ir medžiaga: ...

4.2.12.2.5.6.    Šiluminės apsaugos, esančios tarp bako ir išmetimo sistemos, brėžinys: ...

4.2.12.2.6.    Kietųjų dalelių gaudyklė: taip / ne (1)

4.2.12.2.6.1.    Kietųjų dalelių gaudyklės matmenys, forma ir talpa: ...

4.2.12.2.6.2.    Kietųjų dalelių gaudyklės konstrukcija: ...

4.2.12.2.6.3.    Padėtis (atskaitinis atstumas išmetimo vamzdyne): ...

4.2.12.2.6.4.    Regeneracijos metodo arba sistemos aprašas ir (arba) brėžinys: ...

4.2.12.2.6.4.1.    I tipo veikimo ciklų arba lygiaverčių variklio bandymų stendo ciklų skaičius tarp dviejų ciklų, kai regeneravimo fazės vyksta sąlygomis, lygiavertėmis I tipo bandymo sąlygoms (atstumas „D“ JT/EEK taisyklės Nr. 83 13 priedo 1 pav.): ...

4.2.12.2.6.4.2.    Ciklų skaičiaus tarp dviejų ciklų, kai vyksta regeneravimo fazės, nustatymo metodo aprašas: ...

4.2.12.2.6.4.3.    Apkrovos, būtinos, kad įvyktų regeneravimas, lygio nustatymo parametrai (t. y. temperatūra, slėgis ir kt.): ...

4.2.12.2.6.4.4.    Sistemos apkrovos metodo, taikomo JT/EEK taisyklės Nr. 83 13 priedo 3.1 punkte aprašytoje bandymo procedūroje, aprašas: ...

4.2.12.2.6.5.    Kietųjų dalelių gaudyklės markė: ...

4.2.12.2.6.6.    Identifikacinis dalies numeris: ...

4.2.12.2.6.7.    Įprastos veikimo temperatūros intervalas: … (K) ir slėgio intervalas … (kPa)

   (tik didelės galios transporto priemonėms)

4.2.12.2.6.8.    Jei tai periodinis regeneravimas (tik didelės galios transporto priemonėms)

4.2.12.2.6.8.1.    ETC bandymų ciklų skaičius tarp dviejų regeneravimų (n1): ....(netaikoma Euro VI atveju)

4.2.12.2.6.8.1.1.    (Tik Euro VI atveju) PMSPRC bandymų ciklų skaičius tarp dviejų regeneravimų (n):

4.2.12.2.6.8.2.    ETC ciklų skaičius atliekant regeneravimą (n2): ....(netaikoma Euro VI atveju) 

4.2.12.2.6.8.1.    (Tik Euro VI atveju) PMSPRC bandymų ciklų skaičius su regeneravimu (nR):

4.2.12.2.6.9.    Kitos sistemos: taip / ne (1)

4.2.12.2.6.9.1.    Aprašas ir veikimas

4.2.12.2.7.1.    Borto diagnostikos sistema (OBD sistema): taip / ne (1) ....

4.2.12.2.7.1.1.    (Tik Euro VI atveju) OBD turinčių variklių šeimų skaičius variklių šeimoje

4.2.12.2.7.1.2.    OBD turinčių variklių šeimų sąrašas (jeigu taikytina)

4.2.12.2.7.1.3.    OBD turinčių variklių šeimos, kuriai priklauso pirminis variklis ir (arba) variklių šeimos narys, numeris

4.2.12.2.7.1.4.    Gamintojo nuorodos į OBD dokumentus, privalomus pagal Reglamento (ES) Nr. 582/2011 5 straipsnio 4 dalies c punktą ir 9 straipsnio 4 dalį, nurodytus to reglamento X priede ir reikalingus norint patvirtinti OBD sistemą

4.2.12.2.7.1.5.    Jeigu taikytina, gamintojo nuorodos į variklio sistemai su OBD montuoti transporto priemonėje skirtus dokumentus

4.2.12.2.7.1.6.    Jeigu taikytina, gamintojo nuoroda į dokumentų rinkinį, susijusį su patvirtinto variklio su OBD sistemos montavimu transporto priemonėje

4.2.12.2.7.2.    Veikimo trikčių indikatoriaus (VTI) aprašymas ir (arba) brėžinys: ...

4.2.12.2.7.3.    Visų OBD sistema stebimų sudedamųjų dalių sąrašas ir paskirtis: ...

4.2.12.2.7.4.    Aprašymas (pagrindinių veikimo principų):

4.2.12.2.7.4.1.    Priverstinio uždegimo variklių

4.2.12.2.7.4.1.1.    Katalizatoriaus stebėsenos: ...

4.2.12.2.7.1.4.1.2.    Uždegimo pertrūkių nustatymo: ...

4.2.12.2.7.4.1.3.    Deguonies jutiklio stebėsenos: ...

4.2.12.2.7.4.1.4.    Kitų, OBD sistema stebimų sudedamųjų dalių: ...

4.2.12.2.7.4.2.    Slėginio uždegimo variklių: ...

4.2.12.2.7.4.2.1.    Katalizatoriaus stebėsenos: ...

4.2.12.2.7.4.2.2.    Kietųjų dalelių gaudyklės stebėsenos: ...

4.2.12.2.7.4.2.3.    Degalų pripildymo elektroninės sistemos stebėsenos: ...

4.2.12.2.7.4.2.4.    deNOx sistemos stebėsenos: ....

4.2.12.2.7.4.2.5.    Kitų, OBD sistema stebimų sudedamųjų dalių: ...

4.2.12.2.7.5.     VTI įjungimo kriterijai (nustatytas važiavimo ciklų skaičius arba statistinis metodas): ...

4.2.12.2.7.6.    OBD naudojamų išvesties kodų ir formatų sąrašas (pateikiant kiekvieno paaiškinimą): ...

4.2.12.2.7.7.    Toliau nurodytą papildomą informaciją transporto priemonės gamintojas pateikia tam, kad būtų galima gaminti su OBD suderinamas pakaitines arba atsargines dalis, diagnostikos įrankius ir bandymų įrangą.

4.2.12.2.7.7.1.    Atliekant transporto priemonės pirminį tipo patvirtinimą prieš bandymą taikytų kondicionavimo ciklų tipo ir skaičiaus aprašymas.

4.2.12.2.7.7.2.    OBD parodomojo ciklo, kuris buvo taikomas atliekant transporto priemonės pirminį patvirtinimą, atsižvelgiant į OBD sistema stebimą sudedamąją dalį, tipo aprašas.

4.2.12.2.7.7.3.    Išsamus dokumentas, kuriame apibūdinamos visos sudedamosios dalys, iš kurių gaunami signalai, ir gedimų nustatymo strategija bei VTI įjungimas (pvz., nustatytas važiavimų skaičius arba statistinis metodas), įskaitant kiekvienos OBD sistema stebimos sudedamosios dalies svarbių antrinių registruojamų parametrų sąrašą. Visų OBD išvesties kodų ir naudotų formatų (su visų jų paaiškinimais), susijusių su atskiromis su išmetimu susijusiosiomis transmisijos sudedamosiomis dalimis ir atskiromis su išmetimu nesusijusiomis transmisijos sudedamosiomis dalimis, jeigu sudedamosios dalies kontrolė naudojama VTI įjungimo nustatymo tikslais, sąrašas, įskaitant visų pirma išsamų $05 techninės priežiūros bandymo ID $21 FF bei $06 techninės priežiūros duomenų paaiškinimą.

Jei tai tokio tipo transporto priemonė, kurioje naudojamos ryšio jungtys pagal standartą ISO 15765–4 „Kelių transporto priemonės, diagnostika valdiklio zonos tinkle (CAN). 4 dalis. Su išmetamaisiais teršalais susijusių sistemų reikalavimai“, reikia išsamiai paaiškinti $06 techninės priežiūros bandymo ID $00 FF duomenis apie kiekvieną palaikomą BDS kontrolinio rodmens ID.

4.2.12.2.7.7.4.    Informacija, reikalaujama pagal 4.2.12.2.7.7.3 punktą, gali būti pateikta užpildant lentelę, kaip nurodyta 4.2.12.2.7.7.4.1 ir 4.2.12.2.7.7.4.2 punktuose.

4.2.12.7.7.4.1.    Nedidelės galios transporto priemonės

Sudedamoji dalis

Trikties kodas

Stebėsenos strategija

Trikties nustatymo kriterijai

VTI įjungimo kriterijai

Antriniai parametrai

Pirminis kondicionavimas

Įrodomasis bandymas

Katalizatorius

P0420

1 ir 2 deguonies jutiklių signalai

1 ir 2 jutiklių signalų skirtumas

3 ciklas

Variklio sūkių skaičius / variklio apkrova, A/F režimas, katalizatoriaus temperatūra

Du I tipo ciklai

I tipas

4.2.12.2.7.7.4.2.    Didelės galios transporto priemonės

Sudedamoji dalis

Trikties kodas

Stebėsenos strategija

Trikties nustatymo kriterijai

VTI įjungimo kriterijai

Antriniai parametrai

Kondicionavimas prieš bandymą

Įrodomasis bandymas

Selektyvioji katalizinė redukcija

Pxxx

1 ir 2 NOx jutiklių signalai

1 ir 2 jutiklių signalų skirtumas

3 ciklas

Variklio sūkių skaičius / variklio apkrova, katalizatoriaus temperatūra, reagento veikimas

Trys OBD bandymo ciklai (3 trumpieji ESC ciklai)

OBD bandymo ciklas (trumpasis ESC ciklas)

4.2.12.2.7.7.5.    (Tik EURO VI) OBD ryšio protokolo standartas: (7)

4.2.12.2.7.7.8.    (Tik Euro VI atveju) Gamintojo nuoroda į su OBD susijusią informaciją, būtiną pateikti pagal Reglamento (ES) Nr. 582/2011 5 straipsnio 4 dalies d punktą ir 9 straipsnio 4 dalį ir reikalingą tam, kad būtų galima užtikrinti atitiktį nuostatoms dėl prieigos prie transporto priemonės OBD ir transporto priemonės remonto ir techninės priežiūros informacijos, arba

4.2.12.2.7.8.1.    Vietoje gamintojo nuorodų, pateiktų 3.2.12.2.7.7 punkte, gali būti pateikiama nuoroda į Reglamento (ES) Nr. 582/2011 I priedo 4 priedėlyje nustatyto informacinio dokumento priedėlį, kuriame išdėstyta pagal pateiktą pavyzdį užpildoma toliau pateikta lentelė:

Sudedamoji dalis – Trikties kodas – Stebėsenos strategija – Trikties nustatymo kriterijai – VTI įjungimo kriterijai – Antriniai parametrai – Parengimas – Įrodomasis bandymas

Katalizatorius – P0420 – 1 ir 2 deguonies jutiklių signalai – 1 ir 2 jutiklių signalų skirtumas – Trečiasis ciklas – Variklio sūkių skaičius, variklio apkrova, naudojamas oro ir degalų santykis, katalizatoriaus temperatūra – Du I tipo bandymo ciklai – I tipas

4.2.12.2.7.9.    (Tik Euro VI atveju) transporto priemonėje sumontuotos OBD sudedamosios dalys

4.2.12.2.7.9.1.    Reglamento (ES) Nr. 582/2011 X priedo 2.4.1 punkte pateiktas alternatyvus patvirtinimas: taip / ne (1)

4.2.12.2.7.9.2.    Transporto priemonėje sumontuotos OBD sudedamųjų dalių sąrašas

4.2.12.2.7.9.3.    Veikimo trikčių indikatoriaus (VTI) aprašas ir (arba) brėžinys (9):

4.2.12.2.7.9.4.    OBD ne transporto priemonėje sumontuotos ryšio sąsajos aprašas ir (arba) brėžinys (9):

4.2.12.2.8.    Kitos sistemos (aprašas ir veikimas): ...

4.2.12.2.8.1.    (Tik Euro VI atveju) Sistemos, užtikrinančios tinkamą NOx kontrolės priemonių veikimą

4.2.12.2.8.2.    Vairuotojo raginimo imtis priemonių sistema

4.2.12.2.8.2.1.    (Tik Euro VI atveju) Variklis su ilgalaikiu vairuotojo raginimo imtis priemonių sistemos išjungimu, skirtas naudoti gelbėjimo tarnyboms arba transporto priemonėse, nurodytose 2 straipsnio 3 dalies b punkte: taip / ne (1)

4.2.12.2.8.2.2.    Sulėtinto režimo įjungimas

„išjungtas po paleidimo“ / „išjungtas ėmus tiekti degalus“ / „išjungtas pastačius transporto priemonę“ (1)(7)

4.2.12.2.8.3.    (Tik Euro VI atveju) Atitinkamai variklių šeimai, kai užtikrinamas tinkamas NOx kontrolės priemonių veikimas, priklausančių OBD turinčių variklių šeimų skaičius

4.2.12.2.8.3.1.    (Tik Euro VI atveju) Variklių šeimų su OBD atitinkamoje variklių šeimoje, kai užtikrinamas NOx kontrolės priemonių taikymas pagal reikalavimus (jeigu taikoma), sąrašas

4.2.12.2.8.3.2.    (Tik Euro VI atveju) Variklio su OBD šeimos numeris pirminis variklis / variklis priskiriamas

4.2.12.2.8.4.    (Tik Euro VI atveju) Mažiausia reagento veikliųjų priedų koncentracija, kuriai esant neįsijungia perspėjimo sistema (CDmin): (tūrio proc.)

4.2.12.2.8.5.    (Tik Euro VI atveju) Jeigu taikytina, gamintojo nuoroda į dokumentus, kuriuose nurodoma, kaip transporto priemonėje montuoti tinkamą NOx kontrolės priemonių veikimą užtikrinančias sistemas

4.2.12.2.8.6.    (Tik Euro VI atveju) Transporto priemonėje sumontuotų sistemų, užtikrinančių tinkamą NOx kontrolės priemonių veikimą, sudedamosios dalys

4.2.12.2.8.6.1.    Transporto priemonėje sumontuotų sistemų, užtikrinančių tinkamą NOx kontrolės priemonių veikimą, sudedamųjų dalių sąrašas

4.2.12.2.8.6.2.    Jeigu taikytina, gamintojo nuoroda į dokumentų rinkinį, susijusį su sistemos, užtikrinančios tinkamą patvirtintame variklyje įrengtų NOx kontrolės priemonių veikimą, montavimu transporto priemonėje

4.2.12.2.8.6.3.    Įspėjimo signalo aprašas ir (arba) brėžinys (9):

4.2.12.2.8.6.4.    Reglamento (ES) Nr. 582/2011 XIII priedo 2.1 punkte nustatytas alternatyvus patvirtinimas: taip / ne (1)

4.2.12.2.8.6.5.    Šildoma / nešildoma reagento talpykla ir dozavimo sistema (žr. JT EEK taisyklės Nr. 49 11 priedo 2.4 punktą)

4.2.12.2.9.    Sukimo momento ribotuvas: taip / ne (1)

4.2.12.2.9.1.    Sukimo momento ribotuvo įjungimo aprašymas (tik didelės galios transporto priemonėms): ...

4.2.12.2.9.2.    Visos apkrovos kreivės apribojimo aprašymas (tik didelės galios transporto priemonėms): ...

4.2.13.    Dūmų neskaidrumas 

4.2.13.1.    Sugerties koeficiento simbolio vieta (tik slėginio uždegimo varikliams): ...

4.2.13.2.    Įtampa šešiuose matavimo taškuose (žr. JT EEK taisyklę Nr. 24)

4.2.13.3.    Variklio galios matavimas bandymo stendu / transporto priemonėje (1)

4.2.12.3.1.    Nurodyti sūkių skaičiai ir galios

Matavimo vietos

Variklio sūkių skaičius (min-1)

Galia (kW)

1……

2……

3……

4……

5……

6……

4.2.14.    Duomenys apie visus įtaisus, kurie turi įtakos degalų sąnaudoms (jeigu nepaminėti kituose punktuose): ....

4.2.15.    SND tiekimo sistema: taip / ne (1)

4.2.15.1.    Tipo patvirtinimo numeris pagal JT EEK taisyklę Nr. 34 : ...

4.2.15.2.    SND tiekimo sistemai skirtas elektroninis variklio valdymo įrenginys

4.2.15.2.1.    Markė (-ės): ...

4.2.15.2.2.    Tipas (-ai): ...

4.2.15.2.3.    Galimybės reguliuoti išmetamų dujų kiekį: ...

4.2.15.3.    Kiti dokumentai

4.2.15.3.1.    Katalizatoriaus apsaugos, keičiant benzininės sistemos naudojimo režimą SND sistemos naudojimo režimu, ir atvirkščiai, aprašas: ...

4.2.15.3.2.    Sistemos schema (elektrinės jungtys, vakuuminės jungtys, kompensavimo žarnos ir t.t.): ...

4.2.15.3.3.    Simbolio brėžinys: ...

4.2.16.    GD tiekimo sistema: taip / ne (1)

4.2.16.1.    Tipo patvirtinimo numeris pagal JT EEK taisyklę Nr. 34 : ...

4.2.16.2.    GD tiekimo sistemai skirtas elektroninis variklio valdymo įrenginys

4.2.16.2.1.    Markė (-ės): ...

4.2.16.2.2.    Tipas (-ai): ...

4.2.16.2.3.    Galimybės reguliuoti išmetamų dujų kiekį: ...

4.2.16.3.    Kiti dokumentai

4.2.16.3.1.    Katalizatoriaus apsaugos, keičiant benzininės sistemos naudojimo režimą GD sistemos naudojimo režimu, ir atvirkščiai, aprašas: ...

4.2.16.3.2.    Sistemos schema (elektrinės jungtys, vakuuminės jungtys, kompensavimo žarnos ir t.t.): ...

4.2.16.3.3.    Simbolio brėžinys: ...

4.2.17.    Speciali informacija, susijusi su didelės galios transporto priemonėms skirtais dujomis varomais varikliais (jeigu sistemos schema yra kitokia, pateikti lygiaverčius duomenis)

4.2.17.1.    Degalai: SND / ND-H / ND-L / ND-HL (1)

4.2.17.2.    Slėgio reguliatorius(-ai) ar garintuvas / slėgio reguliatorius(-ai) (1)

4.2.17.2.1.    Markė (-ės): ...

4.2.17.2.2.    Tipas (-ai): ...

4.2.17.2.3.    Slėgio mažinimo pakopų skaičius: ...

4.2.17.2.4.    Slėgis paskutinėje pakopoje

mažiausias: – … kPa; didžiausias: ... kPa

4.2.17.2.5.    Pagrindinių reguliavimo taškų skaičius: ...

4.2.17.6.    Tuščiosios eigos reguliavimo taškų skaičius: ...

4.2.17.2.7.    Tipo patvirtinimo numeris: ...

4.2.17.3.    Degalų pripildymo sistema: maišymo įrenginys / dujų įpurškimas / skysčio įpurškimas / tiesioginis įpurškimas (1)

4.2.17.3.1.    Mišinio koncentracijos reguliavimas: ...

4.2.17.3.2.    Sistemos aprašas ir (arba) diagrama bei brėžiniai: ...

4.2.17.3.3.    Tipo patvirtinimo numeris: ...

4.2.17.4.    Maišymo įtaisas

4.2.17.4.1.    Numeris: ...

4.2.17.4.2.    Markė (-ės): ...

4.2.17.4.3.    Tipas (-ai): ...

4.2.17.4.4.    Vieta: ...

4.2.17.4.5.    Reguliavimo galimybės: ...

4.2.17.4.6.    Tipo patvirtinimo numeris: ...

4.2.17.5.    Įpurškimas į įleidimo kolektorių

4.2.17.5.1.    Įpurškimas: viename / keliuose taškuose (1)

4.2.17.5.2.    Įpurškimas: nepertraukiamas / esant vienalaikiam sinchronizavimui / esant nepertraukiamam sinchronizavimui (1)

4.2.17.5.3.    Įpurškimo įranga

4.2.17.5.3.1.    Markė (-ės): ...

4.2.17.5.3.2.    Tipas (-ai): ...

4.2.17.5.3.3.    Reguliavimo galimybės: ...

4.2.17.5.3.4.    Tipo patvirtinimo numeris: ...

4.2.17.5.4.    Tiekimo siurblys (jei taikytina)

4.2.17.5.4.1.    Markė (-ės): ...

4.2.17.5.4.2.    Tipas (-ai): ...

4.2.17.5.4.3.    Tipo patvirtinimo numeris: ...

4.2.17.5.5.    Purkštuvas (-ai) …

4.21.17.5.5.1.    Markė (-ės): ...

4.2.17.5.5.2.    Tipas (-ai): ...

4.2.17.5.5.3.    Tipo patvirtinimo numeris: ...

4.2.17.6.    Tiesioginis įpurškimas

4.2.17.6.1.    Įpurškimo siurblys / slėgio reguliatorius (1)

4.2.17.6.1.1.    Markė (-ės): ...

4.2.17.6.1.2.    Tipas (-ai): ...

4.2.17.6.1.3.    Įpurškimo sinchronizavimas: ...

4.2.17.6.1.4.    Tipo patvirtinimo numeris: ...

4.2.17.6.2.    Purkštuvas (-ai) …

4.2.17.6.2.1.    Markė (-ės): ...

4.2.17.6.2.2.    Tipas (-ai): ...

4.2.17.6.2.3.    Atidarymo slėgis arba pateikti parametrų diagramą (2): ....

4.2.17.6.2.4.    Tipo patvirtinimo numeris: ...

4.2.17.7.    Elektroninis valdymo blokas (ECU):

4.2.17.7.1.    Markė (-ės): ...

4.2.17.7.2.    Tipas (-ai): ...

4.2.17.7.3.    Reguliavimo galimybės: ...

4.2.17.7.4.    Programinės įrangos kalibravimo numeris (-iai): ...

4.2.17.8.    GD degalams pritaikyta įranga

4.2.17.8.1.    1 variantas (tik patvirtinant variklius kelioms konkrečių degalų sudėtims)

4.2.17.8.1.0.1.    (Tik Euro VI atveju) Ar yra prisitaikymo funkcija? taip / ne (1)

4.2.17.8.1.0.2.    (Tik Euro VI atveju) Kalibravimas tam tikrai dujų sudėčiai: GD-H / GD-L / GD-HL (1)

Pakeitimas tam tikrai dujų sudėčiai: GD-Ht / GD-Lt / GD-HLt (1)

4.2.17.8.1.1.    Degalų sudėtis:

metanas (CH4):

pagrindas: ……. proc. mol.

min. …. proc. mol.

maks. ….. proc. mol.

etanas (C2H6):

pagrindas: ……. proc. mol.

min. …. proc. mol.

maks. ….. proc. mol.

propanas (C3H8):

pagrindas: ……. proc. mol.

min. …. proc. mol.

maks. ….. proc. mol.

butanas (C4H10):

pagrindas: ……. proc. mol.

min. …. proc. mol.

maks. ….. proc. mol.

C5/C5+:

pagrindas: ……. proc. mol.

min. …. proc. mol.

maks. ….. proc. mol.

deguonis (O2):

pagrindas: ……. proc. mol.

min. …. proc. mol.

maks. ….. proc. mol.

inertinės dujos(N2, He, kt.):

pagrindas: ……. proc. mol.

min. …. proc. mol.

maks. ….. proc. mol.

4.2.17.8.1.2.    Purkštuvas (-ai)

4.2.17.8.1.2.1.    Markė (-ės): ...

4.2.17.8.1.2.2.    Tipas (-ai): ...

4.2.17.8.1.3.    Kita (jei taikoma): ...

4.2.17.8.2.    2 variantas (tik patvirtinant variklius kelioms konkrečių degalų sudėtims)

4.2.17.9.    Jeigu reikia, gamintojo nuoroda į dokumentus, būtinus transporto priemonėje montuojant dviejų rūšių degalų vienalaikio naudojimo variklį (x1)

4.2.18.    Vandenilio tiekimo sistema: taip / ne (1)

4.2.18.1.    ES tipo patvirtinimo numeris pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 79/2009 2 : ....

4.2.18.2.    Vandenilio tiekimo sistemai skirtas elektroninis variklio valdymo įrenginys

4.2.18.2.1.    Markė (-ės): ...

4.2.18.2.2.    Tipas (-ai): ...

4.2.18.2.3.    Galimybės reguliuoti išmetamų dujų kiekį: ...

4.2.18.3.    Kiti dokumentai

4.2.18.3.1.    Katalizatoriaus apsaugos priemonių aprašas pereinant nuo benzino prie vandenilio ar atvirkščiai: ...

4.2.18.3.2.    Sistemos schema (elektrinės jungtys, vakuuminės jungtys, kompensavimo žarnos ir t.t.): ...

4.2.18.3.3.    Simbolio brėžinys: ...

4.2.19.    H2GD tiekimo sistema: taip / ne (1)

4.2.19.1.    Vandenilio procentinė dalis degaluose (gamintojo nurodyta didžiausia dalis): ...

4.2.19.2.    ES tipo patvirtinimo numeris pagal JT EEK taisyklę Nr. 110…

4.2.19.3.    H2GD degalų tiekimo sistemai skirtas elektroninis variklio valdymo įrenginys

4.2.19.3.1.    Markė (-ės): ...

4.2.19.3.2.    Tipas (-ai): ...

4.2.19.3.3.    Galimybės reguliuoti išmetamų dujų kiekį: ...

4.2.19.4.    Kiti dokumentai

4.2.19.4.1.    Katalizatoriaus apsaugos priemonių aprašas, pereinant nuo benzino prie H2GD degalų, ar atvirkščiai: ...

4.2.19.4.2.    Sistemos schema (elektrinės jungtys, vakuuminės jungtys, kompensavimo žarnos ir t.t.): ...

4.2.19.4.3.    Simbolio brėžinys: ...

4.3.    Elektrinis variklis

4.3.1.    Tipas (apvija, sužadinimas): ....

4.3.1.1.    Didžiausia valandinė galia: …… kW

4.3.1.1.1.    Didžiausia naudingoji galia (n) ....kW

(gamintojo deklaruota vertė)

4.3.1.1.2.    Didžiausia 30 minučių galia (n) ....kW

(gamintojo deklaruota vertė)

4.3.1.2.    Darbinė įtampa: …… V

4.3.2.    Baterija

4.3.2.1.    Elementų skaičius: ...

4.3.2.2.    Masė: …… kg

4.3.2.3.    Talpa: …… Ah (Amp/val.)

4.3.2.4.    Padėtis: ...

4.4.    Variklių deriniai

4.4.1.    Hibridinė elektra varoma transporto priemonė: taip / ne (1)

4.4.2.    Hibridinės elektra varomos transporto priemonės kategorija: įkraunama ne transporto priemonėje / įkraunama transporto priemonėje: (1)

4.4.3.    Veikimo režimo jungiklis yra / nėra (1)

4.4.3.1.    Pasirenkami režimai

4.4.3.1.1.    Varoma tik elektra: taip / ne (1)

4.4.3.1.2.    Vien degalai: taip / ne (1)

4.4.3.1.3.    Hibridiniai režimai: taip / ne (1)

(jei yra, trumpas aprašas): ...

4.4.4.    Energijos kaupimo įtaiso aprašas: (akumuliatoriaus, kondensatoriaus, smagračio ir (arba) generatoriaus) 

4.4.4.1.    Markė (-ės): ...

4.4.4.2.    Tipas (-ai): ...

4.4.4.3.    Identifikacinis numeris: ...

4.4.4.4.    Elektrocheminės poros rūšis: ...

4.4.4.5.    Energija: ... (jei akumuliatorius: įtampa ir galia Ah per 2 h; jei kondensatorius: J,…)

4.4.4.6.    Įkroviklis: transporto priemonėje / išorėje / nėra (1)

4.4.5.    Elektros variklis (aprašyti kiekvieną elektros variklio tipą) 

4.4.5.1.    Markė: ...

4.4.5.2.    Tipas: ...

4.4.5.3.    Pagrindinė paskirtis: traukos variklis / generatorius (1)

4.4.5.3.1.    Jei naudojamas kaip traukos variklis: vienas arba keli varikliai (skaičius) (1): ....

4.4.5.4.    Didžiausia galia: …… kW

4.4.5.5.    Veikimo principas

4.4.5.5.5.1.    Nuolatinė srovė / kintamoji srovė / fazių skaičius: ...

4.4.5.5.2.    Atskiras sužadinimas / nuoseklus / mišrus(1)

4.4.5.5.3.    Sinchroninis / asinchroninis (1)

4.4.6.    Valdymo įrenginys 

4.4.6.1.    Markė (-ės): ...

4.4.6.2.    Tipas (-ai): ...

4.4.6.3.    Identifikacinis numeris: ...

4.4.7.    Galios valdiklis 

4.4.7.1.    Markė: ...

4.4.7.2.    Tipas: ...

4.4.7.3.    Identifikacinis numeris: ...

4.4.8.    Transporto priemonės elektrinė rida … km (pagal JT EEK taisyklės Nr. 101 9 priedą)

4.4.9.    Gamintojo rekomendacija dėl pirminio kondicionavimo: ....

4.5.    Išmetamas CO2 kiekis / degalų sąnaudos (o) (gamintojo nurodyta vertė) 

4.5.1.    Išmetama CO2 masė

4.5.1.1.    Išmetama CO2 masė (miesto sąlygomis): …… g/km

4.5.1.2.    Išmetama CO2 masė (ne miesto sąlygomis): …… g/km

4.5.1.3.    Išmetama CO2 masė (bendra): …… g/km

4.5.2.    Degalų sąnaudos (pateikti išsamius duomenis apie kiekvieną išbandytą etaloninių degalų tipą) 

4.5.2.1.    Degalų sąnaudos (miesto sąlygomis) … l/100 km arba m3/100 km, arba kg/100 km (1)

4.5.2.2.    Degalų sąnaudos (ne miesto sąlygomis) … l/100 km arba m3/100 km, arba kg/100 km (1)

4.5.2.3.    Degalų sąnaudos (bendros) … l/100 km arba m3/100 km, arba kg/100 km (1)

4.5.3.    Elektros energija varomų transporto priemonių elektros energijos sąnaudos

4.5.3.1.    Tik elektra varomų transporto priemonių elektros energijos sąnaudos … Wh/km

4.5.3.2.    Iš išorės įkraunamų hibridinių elektra varomų transporto priemonių elektros energijos sąnaudos

4.5.3.2.1.    Elektros energijos sąnaudos (A sąlyga, bendra vertė) … Wh/km

4.5.3.2.2.    Elektros energijos sąnaudos (B sąlyga, bendra vertė)… Wh/km

4.5.3.2.3.    Elektros energijos sąnaudos (svertinės, bendra vertė ) …Wh/km

4.5.4.    Sunkiųjų transporto priemonių variklių išmetamas CO2 kiekis (tik Euro VI atveju)

4.5.4.1.    Išmetamo CO2 masė atliekant PMSNRC bandymą(x3): … g/kWh

4.5.4.2.    Išmetamo CO2 masė atliekant PMSNRC bandymą, jeigu pasirinkta variklio veiksena naudojant tik dyzeliną (x2): … g/kWh

4.5.4.3.    Išmetamo CO2 masė atliekant PMSNRC bandymą, jeigu pasirinkta dviejų rūšių degalų vienalaikio naudojimo veiksena (x1): … g/kWh

4.5.4.4.    Išmetamo CO2 masė atliekant PMSPRC bandymą(x3)(8): … g/kWh

4.5.4.5.    Išmetamo CO2 masė atliekant PMSPRC bandymą, jeigu pasirinkta variklio veiksena naudojant tik dyzeliną (x2)(8): … g/kWh

4.5.4.6.    Išmetamo CO2 masė atliekant PMSPRC bandymą, jeigu pasirinkta dviejų rūšių degalų vienalaikio naudojimo veiksena (x1)(8): … g/kWh

4.5.5.    Sunkiųjų transporto priemonių variklių degalų sąnaudos (tik Euro VI atveju)

4.5.5.1.    Degalų sąnaudos atliekant PMSNRC bandymą (x3): … g/kWh

4.5.5.2.    Degalų sąnaudos atliekant PMSNRC bandymą, jeigu pasirinkta variklio veiksena naudojant tik dyzeliną (x2): … g/kWh

4.5.5.3.    Degalų sąnaudos atliekant PMSNRC bandymą, jeigu pasirinkta dviejų rūšių degalų vienalaikio naudojimo veiksena (x1): … g/kWh

4.5.5.4.    Degalų sąnaudos atliekant PMSPRC bandymą (8)(x3): … g/kWh

4.5.5.5.    Degalų sąnaudos atliekant PMSPRC bandymą, jeigu pasirinkta variklio veiksena naudojant tik dyzeliną (8) (x2): … g/kWh

4.5.5.6.    Degalų sąnaudos atliekant PMSPRC bandymą, jeigu pasirinkta dviejų rūšių degalų vienalaikio naudojimo veiksena (8)(x1): … g/kWh

4.5.6.    Transporto priemonė, kurioje įrengta ekologinė inovacija pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 443/2009 3 12 straipsnį, jei tai M1 kategorijos transporto priemonės, arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 510/2011 4 12 straipsnį, jei tai N1 kategorijos transporto priemonės: taip / ne (1)

4.5.6.1.    Jeigu taikytina, bazinės transporto priemonės tipas / variantas / versija, kaip nurodyta Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 725/2011 5 5 straipsnyje M1 transporto priemonėms arba kaip nurodyta Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 427/2014 6 5 straipsnyje N1 transporto priemonėms ....

4.5.6.2.    Skirtingų ekologinių inovacijų sąveika: taip / ne (1)

4.5.6.3.    Išmetamųjų teršalų duomenys, susiję su ekologinių inovacijų naudojimu (kiekvieniems bandomiems etaloniniams degalams pateikiama po atskirą lentelę) (w1)

Ekologinės inovacijos patvirtinimo sprendimas (w2)

Ekologinės inovacijos kodas (w3)

1. Bazinės transporto priemonės išmetamas CO2 kiekis

(g/km)

2. Transporto priemonės, kurioje įrengta ekologinė inovacija, išmetamas CO2 kiekis

(g/km)

3. Bazinės transporto priemonės išmetamas CO2 kiekis per 1 tipo bandymo ciklą (w4)

4. Transporto priemonės, kurioje įrengta ekologinė inovacija, išmetamas CO2 kiekis per 1 tipo bandymo ciklą

(= 3.5.1.3)

5. Panaudos koeficientas (UF), t. y. technologijos naudojimo trukmė įprastinėmis veikimo sąlygomis

Išmetamo CO2 kiekio sumažėjimas

((1 – 2)
– (3 – 4)) * 5

xxxx/201x

Visas išmetamo CO2 kiekio sumažėjimas (g/km) (w5) 

(w) Ekologinės inovacijos.

(w2) Komisijos sprendimo, kuriuo patvirtinama ekologinė inovacija, numeris.

(w3) Priskirtas Komisijos sprendimu, kuriuo patvirtinama ekologinė inovacija.

(w4) Jeigu vietoj 1 tipo bandymo ciklo taikomas modeliavimo metodas, tipo patvirtinimo institucijai pritarus ši vertė turi būti modeliavimo metodu gauta vertė.

(w5) Bendras išmetamo CO2 kiekio sumažėjimas dėl visų atskirų ekologinių inovacijų.

4.6.    Gamintojo leidžiama temperatūra

4.6.1.    Aušinimo sistema 

4.6.1.1.    Aušinimas skysčiu

Didžiausia temperatūra ties išleidimo anga: …… K

4.6.1.2.    Aušinimas oru

4.6.1.2.1.    Atskaitos taškas: ...

4.6.1.2.2.    Didžiausia temperatūra atskaitos taške: …… K

4.6.2.    Didžiausia temperatūra ties įleidžiamojo tarpinio aušintuvo išleidimo anga: …… K

4.6.3.    Didžiausia išmetamųjų dujų temperatūra prie artimiausio išmetimo vamzdžio (-ių) taško greta išmetamųjų dujų kolektoriaus arba turbininio įkroviklio išorinės jungės (-ių): …… K

4.6.4.    Degalų temperatūra 

Mažiausia: …… K; didžiausia: …… K

Dyzeliniams varikliams įpurškimo siurblio įleidžiamojoje angoje; dujų varikliams slėgio reguliatoriaus paskutinėje pakopoje

4.6.5.    Tepalų temperatūra 

Mažiausia: …. K; didžiausia: …… K

4.6.6.    Degalų slėgis 

Mažiausias: – … kPa; didžiausias: …… kPa

Tik GD varikliams slėgio reguliatoriaus paskutinėje pakopoje.

4.7.    Galia, sunaudota esant variklio sūkių skaičiams, nustatytiems išmetamųjų teršalų kiekio bandymui

Įranga

Tuščioji eiga

Mažas sūkių skaičius

Didelis sūkių skaičius

Sūkių skaičius A (Preferencinis sūkių skaičius (2)

Sūkių skaičius B (n95h)

Pa

Variklio darbui reikalinga pagalbinė įranga (reikia atimti iš išmatuotos variklio galios) pagal

JT EEK taisyklės Nr. 49 4 priedo 6 priedėlį.

Variklio darbui reikalinga pagalbinė įranga (reikia atimti iš išmatuotos variklio galios)

Pb

Variklio darbui nereikalinga pagalbinė įranga pagal

JT EEK taisyklės Nr. 49 4 priedo 6 priedėlį

4.8.    Tepalų sistema

4.8.1.    Sistemos aprašas 

4.8.1.1.    Tepalo bakelio vieta: ...

4.8.1.2.    Tiekimo sistema (siurbliu / įpurškiama į tiekimo angą / maišoma su degalais, kt.) (1)

4.8.2.    Tepalų tiekimo siurblys 

4.8.2.1.    Markė (-ės): ...

4.8.2.2.    Tipas (-ai): ...

4.8.3.    Mišinys su degalais 

4.8.3.1.    Procentinis santykis: ...

4.8.4.    Tepalo aušintuvas: taip / ne (1)

4.8.4.1.    Brėžinys (-iai): … arba

4.8.4.1.1.    Markė (-ės): ...

4.8.4.1.2.    Tipas (-ai): ...

5.    PAVARA (p)

5.1.    Pavaros brėžinys: ...

5.2.    Tipas (mechaninė, hidraulinė, elektrinė ir t. t.): ...

5.2.1.    Trumpas elektrinių (elektroninių) sudedamųjų dalių aprašas (jeigu jų yra): ...

5.3.    Variklio smagračio inercijos momentas: ...

5.3.1.    Papildomas inercijos momentas neįjungus pavaros: ...

5.4.    Sankaba

5.4.1.    Tipas: ...

5.4.2.    Didžiausias sukimo momento perdavimas: ...

5.5.    Pavarų dėžė

5.5.1.    Tipas (rankinė / automatinė / CVT (nepertraukiama belaipsnė pavara)) (1)

5.5.2.    Vieta variklio atžvilgiu: ...

5.5.3.    Valdymo metodas: ...5.6.    Pavarų skaičiai

Pavara

Vidinis pavarų perdavimo skaičius (variklio ir pavarų dėžės išėjimo veleno sūkių santykis)

Pagrindinės pavaros perdavimo skaičius (-ai) (pavarų dėžės išėjimo veleno ir varomųjų ratų sūkių santykis)

Bendras pavarų perdavimo skaičius

Aukščiausia CVT pavara (*)

1

2

3

...

Mažiausias CVT atveju (*)

Atbulinės eigos

(*) Nepertraukiama belaipsnė pavara.

5.7.    Didžiausias konstrukcinis transporto priemonės greitis (km/h) (q): ....

5.8.    Spidometras

5.8.1.    Veikimo principas ir pavaros mechanizmo aprašymas: ...

5.8.2.    Prietaiso konstanta: ...

5.8.3.    Matavimo mechanizmo paklaida (pagal JT EEK taisyklės Nr. 39 2.5.1 punkto nuostatas): ...

5.8.4.    Bendrasis pavaros perdavimo skaičius (pagal JT EEK taisyklės Nr. 39 2.2.2 punkto nuostatas) arba lygiaverčiai duomenys: ...

5.8.5.    Spidometro skalės schema arba kiti rodmenų pateikimo būdai: ...

5.9.    Tachografas: taip / ne (1)

5.9.1.    Patvirtinimo ženklas: ...

5.10.    Diferencialo blokavimas: taip/ne/neprivaloma (1)

5.11.    Pavarų perjungimo indikatorius (PPI)

5.11.1.    Girdimasis signalas yra: taip / ne (1) Jeigu taip, aprašomas garsas ir garso lygis prie vairuotojo ausies, išreikštas dB(A) (girdimasis signalas visada turi įsijungti / išsijungti).

5.11.2.    Informacija pagal Reglamento (ES) Nr. 65/2012 7 I priedo 4.6 punktą (gamintojo deklaruota vertė):

5.11.3.    Pavarų perjungimo indikatoriaus įrangos nuotraukos ir (arba) brėžiniai bei trumpas sistemos sudedamųjų dalių ir veikimo aprašas:

6.    AŠYS

6.1.    Kiekvienos ašies aprašas: ...

6.2.    Markė: ...

6.3.    Tipas: ...

6.4.    Pakeliamosios ašies (-ių) padėtis: ...

6.5.    Keičiamos apkrovos ašies (-ių) padėtis: ...

7.    PAKABA

7.1.    Pakabos įrangos brėžinys: ...

7.2.    Kiekvienos ašies ar ašių grupės arba ratų pakabos tipas ir konstrukcija: ...

7.2.1.    Lygio reguliavimas: taip/ne/neprivaloma (1)

7.2.2.    Trumpas elektrinių (elektroninių) sudedamųjų dalių aprašas (jeigu jų yra): ...

7.2.3.    Varomosios ašies (-ių) pneumatinė pakaba: taip / ne (1)

7.2.3.1.    Pneumatinei pakabai lygiavertė varomosios ašies (-ių) pakaba: taip / ne (1)

7.2.3.2.    Lingių laikomos masės vibravimo slopinimas ir jo dažnis: ...

7.2.4.    Nevaromosios ašies (-ių) pneumatinė pakaba: taip / ne (1)

7.2.4.1.    Pneumatinei pakabai lygiavertė nevaromosios ašies (-ių) pakaba: taip / ne (1)

7.2.4.2.    Lingių laikomos masės vibravimo slopinimas ir jo dažnis: ...

7.3.    Tampriųjų pakabos dalių charakteristikos (konstrukcija, medžiagų charakteristikos ir matmenys): ....

7.4.    Stabilizatoriai: taip /ne / neprivaloma (1)

7.5.    Amortizatoriai: taip /ne / neprivaloma (1)

7.6.    Padangos ir ratai

7.6.1.    Padangos / rato derinys (-iai) 

(a)dėl padangų nurodomas padangų dydžio ženklinimas, leidžiamos apkrovos indeksas, greičio kategorijos simbolis, riedėjimo varža pagal standartą ISO 28580 (kai taikoma) (r);

(b)dėl ratų nurodomas ratlankio dydis (-žiai) ir rato iškyša (-os).

7.6.1.1.    Ašys

7.6.1.1.1.    1 ašis: ...

7.6.1.1.2.    2 ašis: ...

ir t. t.

7.6.1.2.    Atsarginis ratas, jeigu yra: ...

7.6.2.    Didžiausia ir mažiausia riedėjimo spindulio riba 

7.6.2.1.    1 ašis: ...

7.6.2.2.    2 ašis: ...

7.6.2.3.    3 ašis: ...

7.6.2.4.    4 ašis: ...

ir t. t.

7.6.3.    Transporto priemonės gamintojo rekomenduojamas padangų slėgis (-iai): …… kPa

7.6.4.    Transporto priemonės tipą atitinkantis ir gamintojo rekomenduotas priekinės ir (arba) galinės ašies grandinės, padangų ir ratų derinys: ...

7.6.5.    Trumpas laikinam naudojimui skirto atsarginio elemento (jei yra) aprašas: ...

8.    VAIRO MECHANIZMAS

8.1.    Vairo mechanizmo geometriją apibūdinanti vairuojamosios ašies (-ių) schema: ...

8.2.    Transmisija ir valdymas

8.2.1.    Vairo mechanizmo pavaros tipas (nurodyti priekinių ir galinių ratų atveju, jei taikoma): ...

8.2.2.    Jungtis su ratais (įskaitant ne vien mechanines priemones; nurodoma priekinių ir galinių ratų, jeigu taikytina): ...

8.2.2.1.    Trumpas elektrinių (elektroninių) sudedamųjų dalių aprašymas (jeigu jų yra): ...

8.2.3.    Papildomo šaltinio veikimo būdas (jei yra): ...

8.2.3.1.    Veikimo būdas ir schema, markė (-ės) ir tipas (-ai): ...

8.2.4.    Viso vairo mechanizmo schema, kurioje pateikta įvairių vairavimui įtakos turinčių įtaisų vieta transporto priemonėje: ...

8.2.5.    Vairo mechanizmo valdiklio (-ių) schema (-os): ...

8.2.6.    Vairo mechanizmo valdiklio reguliavimo (jei įmanoma) intervalas ir būdas: ...

8.3.    Didžiausias vairuojamųjų ratų posūkio kampas

8.3.1.    Į dešinę: …… laipsnių; vairaračio sūkių skaičius (arba lygiaverčiai duomenys): ...

8.3.2.    Į kairę: …… laipsnių; vairaračio sūkių skaičius (arba lygiaverčiai duomenys): ...

9.    STABDŽIAI

(Turi būti pateikti toliau nurodyti duomenys, įskaitant identifikavimo priemones, jeigu būtina)

9.1.    Stabdžių tipas ir charakteristikos, kaip apibrėžta JT EEK taisyklės Nr. 13-H 2.6 punkte, įskaitant išsamius duomenis apie būgnus, diskus, jungtis, stabdžių trinkelės, stabdžių trinkelės antdėklo mazgo ir (arba) stabdžio antdėklo modelį ir tipą, efektyvųjį darbinį stabdžių paviršių, būgnų, trinkelių arba diskų spindulį, būgnų masę, reguliavimo įtaisus, atitinkamos ašies (-ių) ir pakabos dalis ir jų brėžinius: ...

9.2.    JT EEK taisyklės Nr. 13-H 2.3. punkte apibūdintos stabdžių sistemos veikimo schema, aprašas ir (arba) brėžinys, įskaitant išsamius pavaros ir valdymo įtaisų duomenis ir brėžinius:

9.2.1.    Darbinių stabdžių sistema: ...

9.2.2.    Atsarginių stabdžių sistema: ...

9.2.3.    Stovėjimo stabdžių sistema: ...

9.2.4.    Bet kokia kita papildoma stabdžių sistema: ...

9.2.5.    Atsikabinusios priekabos stabdymo sistema: ...

9.3.    Priekabos stabdžių sistemų valdymas ir transmisija, jeigu transporto priemonės skirtos vilkti priekabą: ...

9.4.    Transporto priemonė pritaikyta vilkti elektrinius / pneumatinius / hidraulinius (1) darbinius stabdžius turinčią priekabą: taip / ne (1)

9.5.    Stabdžių antiblokavimo sistema: taip /ne / neprivaloma (1)

9.5.1.    Jei tai yra transporto priemonės, turinčios stabdžius su antiblokavimo sistemomis, sistemos veikimo aprašymas (įskaitant visas elektronines dalis), elektrinių dalių schema, hidraulinės arba pneumatinės grandinės planas: ...

9.6.    Apskaičiavimas ir kreivės pagal JT EEK taisyklės Nr. 13-H 5 priedą: ...

9.7.    Energijos tiekimo aprašas ir (arba) brėžinys (taip pat nurodoma, jeigu stabdžių sistemos turi papildomą energijos šaltinį): ...

9.7.1.    Jei tai yra suslėgto oro stabdžių sistemos, darbinis slėgis p2 slėginiame inde (-uose): ....

9.7.2.    Jei tai yra vakuuminės stabdžių sistemos, pradinis energijos lygis rezervuare (-uose): ....

9.8.    Stabdžių sistemos apskaičiavimas: ratų apskritimo bendros stabdymo jėgos ir stabdžio valdiklį veikiančios jėgos santykio nustatymas: ...

9.9.    Trumpas stabdžių įrangos aprašas pagal JT EEK taisyklės Nr. 13 2 priedo 12 dalį: ...

9.10.    Jeigu pageidaujama taikyti išimtis I tipo ir (arba) II tipo arba III tipo bandymams, nurodomas ataskaitos numeris pagal JT EEK taisyklės Nr. 13 11 priedo 2 priedėlį: ...

9.11.    Duomenys apie patvariosios stabdymo sistemos (-ų) tipą (-us): ...

10.    KĖBULAS

10.1.    Kėbulo tipas pagal II priedo C dalyje nustatytus kodus: ...

10.2.    Konstravimo būdai ir panaudotos medžiagos: ...

10.3.    Durys asmenims įlipti į transporto priemonę, skląsčiai ir vyriai

10.3.1.    Durų konfigūracija ir jų skaičius: ...

10.3.1.1.    Matmenys, atidarymo kryptis ir didžiausias atidarymo kampas: ...

10.3.2.    Skląsčių ir vyrių bei jų padėties duryse brėžinys: ...

10.3.3.    Skląsčių ir vyrių techninis aprašas: ...

10.3.4.    Duomenys (įskaitant matmenis) apie įėjimus, laiptelius ir privalomas rankenas, jeigu taikoma: ...

10.4.    Regėjimo laukas

10.4.1.    Pakankamai išsamūs duomenys apie pirminius atskaitos žymenis, kad juos būtų galima lengvai atpažinti ir patikrinti jų padėtį kitų taškų ir taško R atžvilgiu: ...

10.4.2.    Brėžinys (-iai) arba nuotrauka (-os), kur nurodytos 180o priekiniame regėjimo lauke esančios sudedamosios dalys: ....

10.5.    Priekinis stiklas ir kiti langai

10.5.1.    Priekinis stiklas

10.5.1.1.    Naudotos medžiagos: ...

10.5.1.2.    Montavimo metodas: ...

10.5.1.3.    Pokrypio kampas: ...

10.5.1.4.    Tipo patvirtinimo numeris (-iai): ...

10.5.1.5.    Priekinio stiklo pagalbiniai įtaisai, jų montavimo padėtis bei trumpas atitinkamų elektrinių ir (arba) elektroninių sudedamųjų dalių aprašas: ...

10.5.2.    Kiti langai 

10.5.2.1.    Naudotos medžiagos: ...

10.5.2.2.    Tipo patvirtinimo numeris (-iai): ...

10.5.2.3.    Lango kėlimo mechanizmo elektrinių ir elektroninių sudėtinių dalių (jei yra) trumpas aprašas: ...

10.5.3.    Stoglangio stiklai 

10.5.3.1.    Naudotos medžiagos: ...

10.5.3.2.    Tipo patvirtinimo numeris (-iai): ...

10.5.4.    Kiti stiklai

10.5.4.1.    Naudotos medžiagos: ...

10.5.4.2.    Tipo patvirtinimo numeris (-iai): ...

10.6.    Priekinio stiklo valytuvas (-ai) 

10.6.1.    Išsamus techninis aprašymas (įskaitant nuotraukas arba brėžinius): ...

10.7.    Priekinio stiklo apliejiklis

10.7.1.    Išsamus techninis aprašymas (su nuotraukomis arba brėžiniais) arba, jei patvirtintas kaip atskiras techninis mazgas, tipo patvirtinimo numeris: ...

10.8.    Ledo nutirpdymas ir aprasojimo šalinimas

10.8.1.    Išsamus techninis aprašymas (įskaitant nuotraukas arba brėžinius): ...

10.8.2.    Didžiausia sunaudojama elektros galia: … kW

10.9.    Netiesioginio matymo įtaisai

10.9.1.    Galinio vaizdo veidrodžiai (nurodyti kiekvieno veidrodžio atveju):

10.9.1.1.    Markė: ...

10.9.1.2.    Tipo patvirtinimo ženklas: ...

10.9.1.3.    Variantas: ...

10.9.1.4.    Veidrodžio identifikavimo brėžinys (-iai), kuriame nurodyta veidrodžio padėtis transporto priemonės konstrukcijos atžvilgiu: ...

10.9.1.5.    Išsamūs duomenys apie pritvirtinimo metodą, įskaitant tą transporto priemonės konstrukcijos dalį, prie kurios veidrodis pritvirtintas: ....

10.9.1.6.    Neprivaloma įranga, kuri gali turėti įtakos galiniam regėjimo laukui: ...

10.9.1.7.    Trumpas reguliavimo sistemos elektroninių sudedamųjų dalių (jeigu jų yra) aprašymas: ...

10.9.2.    Netiesioginio matymo įtaisai, išskyrus veidrodžius: ...

10.9.2.1.    Tipas ir charakteristikos (pavyzdžiui, išsamus įtaiso aprašymas): ...

10.9.2.1.1.    Jei tai stebėjimo kameros įtaisas, nustatymo atstumas (mm), kontrastas, apšvietimo lygio intervalas, atspindėjimo korekcija, vaizduoklio veikimas (nespalvotas ir (arba) spalvotas), vaizdo pasikartojimo dažnis, monitoriaus apšvietimo lygis: ....

10.9.2.1.2.    Pakankamai išsamūs brėžiniai komplektiniam įtaisui identifikuoti, taip pat montavimo nurodymai; brėžiniuose turi būti nurodyta ES tipo patvirtinimo ženklo padėtis.

10.10.    Vidaus įranga

10.10.1.    Transporto priemonėje esančių asmenų vidinės apsaugos priemonės 

10.10.1.1.    Išdėstymo brėžinys arba nuotraukos, kuriose nurodyta pridėtų skerspjūvių arba vaizdų vieta: ...

10.10.1.2.    Nuotrauka arba brėžinys, kuriame nurodyta atskaitos zona, įskaitant plotą, kuriam buvo taikyta išimtis (nurodyta JT EEK taisyklės Nr. 21 2.3.1. punkte): ...

10.10.1.3.    Vidaus įrangos nuotraukos, brėžiniai ir (arba) erdvinis atvaizdas, parodantys keleivių salono dalis ir naudotas medžiagas (išskyrus vidinius galinio vaizdo veidrodžius), valdymo įtaisų išdėstymą, stogą arba stoglangį, sėdynės atlošą, sėdynes ir galines jų dalis: ...

10.10.2.    Valdymo įtaisų, signalinių lempučių ir rodytuvų išdėstymas ir identifikavimas 

10.10.2.1.    Simbolių ir valdymo įtaisų, signalinių lempučių ir rodytuvų išdėstymo nuotraukos ir (arba) brėžiniai: ...

10.10.2.2.    Valdymo įtaisų, signalinių lempučių ir rodytuvų bei, jeigu tinkama, JT EEK taisyklės Nr. 121 1 lentelėje nurodytų transporto priemonės dalių identifikavimo nuotraukos ir (arba) brėžiniai: ...

10.10.2.3.    Apibendrinamoji lentelė

Transporto priemonėje yra sumontuoti šie valdymo įtaisai, rodytuvai ir signalinės lemputės pagal JT EEK taisyklės Nr. 121 1 lentelę

Valdymo įtaisai, signalinės lemputės ir rodytuvai, kurie, juos įmontavus, privalo būti identifikuojami, ir naudotini identifikavimo simboliai

Simbolio Nr.

Įtaisas

Valdymo įtaisas / rodytuvas yra (*)

Identifikavimo simbolis (*)

Kur (**)

Signalinė lemputė yra (*)

Identifikavimo simbolis (*)

Kur (**)

1

Pagrindinė šviesa

2

Artimosios šviesos žibintai

3

Tolimųjų šviesų priekiniai žibintai

4

Gabaritiniai (šoniniai) žibintai

5

Priekiniai rūko žibintai

6

Galinis rūko žibintas

7

Priekinių žibintų reguliavimo įtaisas

8

Stovėjimo žibintai

9

Posūkio žibintai

10

Įspėjimas apie pavojų

11

Priekinio stiklo valytuvas

12

Priekinio stiklo apliejiklis

13

Priekinio stiklo valytuvas ir apliejiklis

14

Priekinio žibinto valymo įtaisas

15

Priekinio stiklo aprasojimo šalinimas ir ledo nutirpdymas

16

Galinio stiklo aprasojimo šalinimas ir ledo nutirpdymas

17

Ventiliatorius

18

Dyzelinio variklio išankstinis pašildymas

19

Droselis

20

Stabdžių gedimas

21

Degalų kiekis

22

Baterijos įkrovos būklė

23

Variklio aušalo temperatūra

(*)    x = taip

   = ne arba atskirai nepateikiamas

   o = neprivaloma.

(**)    d = ant valdymo įtaiso, rodytuvo arba signalinės lemputės

   c = netoli valdymo įtaiso, rodytuvo ar signalinės lemputės.

Valdymo įtaisai, signalinės lemputės ir rodytuvai, kurie, juos įmontavus, neprivalo būti identifikuojami, ir naudotini identifikavimo simboliai

Simbolio Nr.

Įtaisas

Valdymo įtaisas / rodytuvas yra (*)

Identifikavimo simbolis (*)

Kur (**)

Signalinė lemputė yra (*)

Identifikavimo simbolis (*)

Kur (**)

1

Stovėjimo stabdis

2

Galinio stiklo valytuvas

3

Galinio stiklo apliejiklis

4

Galinio stiklo valytuvas ir apliejiklis

5

Su pertrūkiais veikiantis priekinio stiklo valytuvas

6

Įspėjamasis garsinis įtaisas (signalas)

7

Priekinis dangtis (gaubtuvas)

8

Galinis dangtis (bagažinė)

9

Saugos diržas

10

Variklio alyvos slėgis

11

Bešvinis benzinas

...

...

...

(*)    x = taip

   = ne arba atskirai nepateikiamas

   o = neprivaloma.

(**)    d = tiesiogiai ant valdymo įtaiso, rodytuvo arba signalinės lemputės

   c = netoli valdymo įtaiso, rodytuvo ar signalinės lemputės.

10.10.3.    Sėdynės

10.10.3.1.    Sėdimųjų vietų skaičius (s): ....

10.10.3.1.1.    Vieta ir išdėstymas: ...

10.10.3.2.    Sėdynė (-ės), skirta naudoti tik transporto priemonei stovint: ...

10.10.3.3.    Masė: ...

10.10.3.4.    Charakteristikos: sėdynių, kurioms nesuteiktas sudedamosios dalies tipo patvirtinimas, aprašas ir brėžiniai

10.10.3.4.1.    sėdynių ir jų tvirtinimo įtaisų: ...

10.10.3.4.2.    reguliavimo įtaisų: ...

10.10.3.4.3.    poslinkio ir fiksavimo sistemų: ...

10.10.3.4.4.    saugos diržų tvirtinimo įtaisų (jeigu įmontuoti į sėdynės konstrukciją): ...

10.10.3.4.5.    transporto priemonės dalių, kurios naudojamos kaip tvirtinimo įtaisai: ...

10.10.3.5.    R taško koordinatės arba brėžiniai (t)    

10.10.3.5.1.    Vairuotojo sėdynė: ...

10.10.3.5.2.    Visos kitos sėdimosios vietos: ...

10.10.3.6.    Projektinis liemens posvyrio kampas

10.10.3.6.1.    Vairuotojo sėdynė: ...

10.10.3.6.2.    Visos kitos sėdimosios vietos: ...

10.10.3.7.    Sėdynės reguliavimo ribos

10.10.3.7.1.    Vairuotojo sėdynė: ...

10.10.3.7.2.    Visos kitos sėdimosios vietos: ...

10.10.4.    Galvos atramos 

10.10.4.1.    Galvos atramų tipas (-ai): integruotosios / nuimamosios / atskirosios (1)    

10.10.4.2.    Tipo patvirtinimo numeris (-iai), jeigu yra: ...

10.10.4.3.    Jei tai galvos atramos, kurioms dar nesuteiktas patvirtinimas

10.10.4.3.1.    Išsamus galvos apsaugos priemonės aprašymas, pirmiausia nurodant kamšalo arba kamšalų pobūdį, ir, jei taikoma, tipo, kurio pageidaujama gauti patvirtinimą, sėdynių sąvaržų ir tvirtinimo įtaisų vieta bei specifikacijos: ...

10.10.4.3.2.    Kai sėdynė yra su atskirąja galvos atrama

10.10.4.3.2.1.    Konstrukcinės zonos, prie kurios numatoma tvirtinti galvos atramą, išsamus aprašymas: ...

10.10.4.3.2.2.    Būdingųjų konstrukcijos dalių ir galvos atramos erdviniai brėžiniai: ...

10.10.5.    Keleivių salono šildymo sistemos 

10.10.5.1.    Trumpas transporto priemonės tipo aprašas atsižvelgiant į šildymo sistemą, jeigu šildymo sistemoje naudojama variklio aušinimo skysčio šiluma: ...

10.10.5.2.    Išsamus transporto priemonės tipo aprašymas atsižvelgiant į šildymą, jeigu aušinimo oras arba variklio išmetamosios dujos naudojamas kaip šilumos šaltinis, įskaitant:

10.10.5.2.1.    Šildymo sistemos išdėstymo brėžinį, kuriame nurodyta jos padėtis transporto priemonėje: ...

10.10.5.2.2.    Šildymo sistemų šilumokaičio, kuris šildymui naudoja išmetamąsias dujas, arba dalių, kuriose vyksta šilumos mainai, išdėstymo brėžinį (jei tai yra variklio aušinimo orą šildymui naudojančios šildymo sistemos): ...

10.10.5.2.3.    Šilumokaičio arba atitinkamų dalių, kuriose vyksta šilumos mainai, skerspjūvį, nurodant sienelės storį, naudotas medžiagas ir paviršiaus rodiklius: ...

10.10.5.2.4.    Kitų svarbių šildymo sistemos sudedamųjų dalių, pavyzdžiui, šildytuvo ventiliatoriaus, pateiktinas specifikacijas atsižvelgiant į jų konstravimo metodą ir techninius duomenis: ....

10.10.5.3.    Trumpas transporto priemonės aprašas atsižvelgiant į degimo šildymo sistemą ir automatinį valdymą: ...

10.10.5.3.1.    Degimo šildytuvai, oro įleidimo sistemos, dujų išmetimo sistemos, degalų bako, degalų tiekimo sistemos (įskaitant vožtuvus) ir elektros jungčių išdėstymo brėžinys, nurodant jų vietą transporto priemonėje.

10.10.5.4.    Didžiausia sunaudojama elektros galia: …… kW

10.10.6.    Sudedamosios dalys, turinčios įtakos vairo mechanizmo elgsenai, jeigu transporto priemonė susidurtų su kliūtimi 

10.10.6.1.    Išsamus transporto priemonės tipo aprašymas, įskaitant nuotrauką (-as) ir (arba) brėžinį (-ius), atsižvelgiant į priešais tiesiogiai vairuotojo valdomą vairo mechanizmo dalį esančios transporto priemonės dalies konstrukciją, matmenis, formas ir pagrindines medžiagas, įskaitant tas sudedamąsias dalis, kurios skirtos energijai sugerti, jeigu būtų atsitrenkta į tiesiogiai vairuotojo valdomą vairo mechanizmo dalį: ...

10.10.6.2.    Transporto priemonės sudedamųjų dalių, kurios nebuvo aprašytos 10.10.6.1 punkte ir kurios turi įtakos vairo mechanizmo elgsenai, jeigu transporto priemonė susidurtų su kliūtimi, nuotrauka (-os) ir (arba) brėžinys (-iai), kaip yra nurodęs gamintojas pritarus techninei tarnybai: ....

10.10.7.    Tam tikrų kategorijų motorinių transporto priemonių vidaus konstrukcijai naudojamų medžiagų degimo pobūdis 

10.10.7.1.    Vidinei stogo dangai naudojama medžiaga (–os)

10.10.7.1.1.    Sudedamosios dalies tipo patvirtinimo numeris (-iai), jeigu suteiktas: ...

10.10.7.1.2.    Jei tai nepatvirtintos medžiagos

10.10.7.1.2.1.    Pagrindinė medžiaga (-os) / žymėjimas: ……/……

10.10.7.1.2.2.    Kompozicinė / paprastoji medžiaga (1), sluoksnių kiekis (1): ....

10.10.7.1.2.3.    Dangos tipas (1): ....

10.10.7.1.2.4.    Didžiausias / mažiausias storis: ……/…… mm

10.10.7.2.    Galinėms ir šoninėms sienoms naudojama medžiaga (–os)

10.10.7.2.1.    Sudedamosios dalies tipo patvirtinimo numeris (-iai), jeigu suteiktas: ...

10.10.7.2.2.    Jei tai nepatvirtintos medžiagos

10.10.7.2.2.1.    Pagrindinė medžiaga (-os) / žymėjimas: ……/……

10.10.7.2.2.2.    Kompozicinė / paprastoji medžiaga (1), sluoksnių kiekis (1): ....

10.10.7.2.2.3.    Dangos tipas (1): ....

10.10.7.2.2.4.    Didžiausias / mažiausias storis: ……/…… mm

10.10.7.3.    Grindims naudojama medžiaga (–os)

10.107.3.1.    Sudedamosios dalies tipo patvirtinimo numeris (-iai), jeigu suteiktas: ...

10.10.7.3.2.    Jei tai nepatvirtintos medžiagos

10.10.7.3.2.1.    Pagrindinė medžiaga (-os) / žymėjimas: ……/……

10.10.7.3.2.2.    Kompozicinė / paprastoji medžiaga (1), sluoksnių kiekis (1): ....

10.10.7.3.2.3.    Dangos tipas (1): ....

10.10.7.3.2.4.    Didžiausias / mažiausias storis: ……/…… mm

10.10.7.4.    Sėdynės apmušalų medžiaga (–os)

10.10.7.4.1.    Sudedamosios dalies tipo patvirtinimo numeris (-iai), jeigu suteiktas: ...

10.10.7.4.2.    Jei tai nepatvirtintos medžiagos

10.10.7.4.2.1.    Pagrindinė medžiaga (-os) / žymėjimas: ……/……

10.10.7.4.2.2.    Kompozicinė / paprastoji medžiaga (1), sluoksnių kiekis (1): ....

10.10.7.4.2.3.    Dangos tipas (1): ....

10.10.7.4.2.4.    Didžiausias / mažiausias storis: ……/…… mm

10.10.7.5.    Šildymo ir ventiliavimo vamzdžiams naudojama medžiaga (–os)

10.10.7.5.1.    Sudedamosios dalies tipo patvirtinimo numeris (-iai), jeigu suteiktas: ...

10.10.7.5.2.    Jei tai nepatvirtintos medžiagos

10.10.7.5.2.1.    Pagrindinė medžiaga (-os) / žymėjimas: ……/……

10.10.7.5.2.2.    Kompozicinė / paprastoji medžiaga (1), sluoksnių kiekis (1): ....

10.10.7.5.2.3.    Dangos tipas (1): ....

10.10.7.5.2.4.    Didžiausias / mažiausias storis: ……/…… mm

10.10.7.6.    Bagažo lentynoms naudojama medžiaga (–os)

10.10.7.6.1.    Sudedamosios dalies tipo patvirtinimo numeris (-iai), jeigu suteiktas: ...

10.10.7.6.2.    Jei tai nepatvirtintos medžiagos

10.10.7.6.2.1.    Pagrindinė medžiaga (-os) / žymėjimas: ……/……

10.10.7.6.2.2.    Kompozicinė / paprastoji medžiaga (1), sluoksnių kiekis (1): ....

10.10.7.6.2.3.    Dangos tipas (1): ....

10.10.7.6.2.4.    Didžiausias / mažiausias storis: ……/…… mm

10.10.7.7.    Kitiems tikslams naudojama medžiaga (–os)

10.10.7.7.1.    Numatyta paskirtis: ...

10.10.7.7.2.    Sudedamosios dalies tipo patvirtinimo numeris (-iai), jeigu suteiktas: ...

10.10.7.7.3.    Jei tai nepatvirtintos medžiagos

10.10.7.7.3.1.    Pagrindinė medžiaga (-os) / žymėjimas: ……/……

10.10.7.7.3.2.    Kompozicinė / paprastoji medžiaga (1), sluoksnių kiekis (1): ....

10.10.7.7.3.3.    Dangos tipas (1): ....

10.10.7.7.3.4.    Didžiausias / mažiausias storis: ……/…… mm

10.10.7.8.    Sudedamosios dalys, patvirtintos kaip surinkti įtaisai (sėdynės, skiriamosios sienelės, bagažo lentynos ir t. t.)

10.10.7.8.1.    Sudedamosios dalies tipo patvirtinimo numeris (-iai): ...

10.10.7.8.2.    Jei tai komplektiniai įtaisai: sėdynės, skiriamosios sienelės, bagažo lentynos ir t. t. (1)

10.10.8.    Dujos, naudojamos kaip šaldalas oro kondicionavimo sistemoje: ....

10.10.8.1.    Oro kondicionavimo sistemoje pagal paskirtį turi būti fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kurių sukeliamo globalinio šiltėjimo potencialas didesnis negu 150: taip / ne (1)

10.10.8.2.    Jeigu taip, užpildyti šias skiltis:

10.10.8.2.1.    Oro kondicionavimo sistemos brėžinys ir trumpas aprašas, įskaitant nuorodos arba detalės numerį ir nesandarių sudedamųjų dalių medžiagą;

10.10.8.2.2.    Oro kondicionavimo sistemos nuotėkis

10.10.8.2.4.    Sistemos sudedamųjų dalių nuorodos ar detalės numeris bei medžiaga ir informacija apie bandymą (pvz., bandymo ataskaitos numeris, patvirtinimo numeris ir t. t.): ...

10.10.8.3.    Bendras visos sistemos nuotėkis g/per metus: ...

10.11.    Išorinės iškyšos

10.11.1.    Bendras išdėstymas (brėžinys arba nuotraukos), kuriame nurodyta pridėtų skerspjūvių ir vaizdų vieta:

10.11.2.    Brėžiniai ir (arba) nuotraukos, pvz., ir, jei tinkama, durų, lango šoninių statramsčių, oro ėmiklio grotelių, radiatoriaus grotelių, priekinio stiklo valytuvų, lietaus latakėlių, rankenų, durų kreipiamųjų, purvasaugių, durų vyrių ir spynų, kablių, ąsų, vidaus apdailos, emblemų, ženklų ir įdubų bei visų kitų išorinių iškyšų ir išorinio paviršiaus dalių, kuriuos galima laikyti labai svarbiais (pvz., apšvietimo įranga), brėžiniai arba nuotraukos. Jei pirmesniame sakinyje išvardytos detalės nėra labai svarbios, rengiant dokumentus tas dalis galima keisti nuotraukomis, prie kurių, jeigu būtina, pridedami duomenys apie jų matmenis ir (arba) tekstas:

10.11.3.    Išorinio paviršiaus detalių brėžiniai pagal JT EEK taisyklės Nr. 17 6.9.1 punktą: ...

10.11.4.    Buferių brėžinys: ...

10.11.5.    Grindų linijos brėžinys: ...

10.12.    Saugos diržai ir (arba) kitos keleivio apsaugos sistemos

10.12.1.    Saugos diržų ir keleivio apsaugos sistemų bei sėdynių, kuriose juos galima naudoti, skaičius ir vieta

(L = kairė pusė, R = dešinė pusė, C = vidurys)

Visas ES tipo patvirtinimo ženklas

Variantas, jeigu taikoma

Saugos diržo aukščio reguliavimo įtaisas (nurodoma taip, ne ir (arba) neprivalomas)

L

C

R

L

C

R

(*)    Prireikus į lentelę dar galima įrašyti tas transporto priemones, kuriose įrengtos daugiau nei dvi sėdynių eilės arba daugiau nei trys sėdynės skersai transporto priemonės.

10.12.2.    Papildomų keleivio apsaugos sistemų pobūdis ir padėtis (nurodoma taip, ne ir (arba) neprivaloma)

(L = kairė pusė, R = dešinė pusė, C = vidurys)

Priekinė oro pagalvė

Šoninė oro pagalvė

Diržo išankstinės apkrovos įtaisas

L

C

R

L

C

R

(*)    Prireikus į lentelę dar galima įrašyti tas transporto priemones, kuriose įrengtos daugiau nei dvi sėdynių eilės arba daugiau nei trys sėdynės skersai transporto priemonės.

10.12.3.    Saugos diržų tvirtinimo įtaisų kiekis ir padėtis bei įrodymas, kad laikomasi JT EEK taisyklės Nr. 14 reikalavimų (t. y. tipo patvirtinimo numeris arba bandymo ataskaita): ...

10.12.4.    Trumpas elektrinių (elektroninių) sudedamųjų dalių aprašymas (jeigu jų yra): ...

10.13.    Saugos diržų tvirtinimo įtaisai

10.13.1.    Kėbulo nuotraukos ir (arba) brėžiniai, kuriuose nurodyta faktinių ir efektyviųjų tvirtinimo įtaisų vieta ir matmenys, įskaitant R taškus: ...

10.13.2.    Saugos diržų tvirtinimo įtaisų ir transporto priemonės konstrukcijos dalių, prie kurių jie pritvirtinti, brėžiniai (nurodoma medžiaga): ...

10.13.3.    Saugos diržo tipų (u), kurių saugos diržus leidžiama tvirtinti prie transporto priemonėje sumontuotų jų tvirtinimo įtaisų, žymėjimas:Tvirtinimo įtaiso vieta

Transporto priemonės konstrukcija

Sėdynės konstrukcija

Pirma sėdynių eilė

Apatiniai tvirtinimo įtaisai

Viršutiniai tvirtinimo įtaisai

Apatiniai tvirtinimo įtaisai

Viršutiniai tvirtinimo įtaisai

Apatiniai tvirtinimo įtaisai

Viršutiniai tvirtinimo įtaisai

Antra sėdynių eilė (*)

Apatiniai tvirtinimo įtaisai

Viršutiniai tvirtinimo įtaisai

Apatiniai tvirtinimo įtaisai

Viršutiniai tvirtinimo įtaisai

Apatiniai tvirtinimo įtaisai

Viršutiniai tvirtinimo įtaisai

(*)    Prireikus į lentelę dar galima įrašyti tas transporto priemones, kuriose įrengtos daugiau nei dvi sėdynių eilės arba daugiau nei trys sėdynės skersai transporto priemonės.

10.13.4.    Specialaus saugos diržo tipo aprašas, jeigu tvirtinimo įtaisas yra sėdynės atloše arba jeigu jame įmontuotas energiją sklaidantis įtaisas: ....

10.14.    Vieta galiniams valstybinio numerio ženklams montuoti (prireikus nurodyti atstumus; galima pateikti brėžinius, jeigu taikoma)

10.14.1.    Aukštis virš kelio paviršiaus, viršutinis kraštas: ...

10.14.2.    Aukštis virš kelio paviršiaus, apatinis kraštas: ...

10.14.3.    Vidurinės linijos atstumas nuo transporto priemonės išilginės vidurio plokštumos: ...

10.14.4.    Atstumas nuo transporto priemonės kairiojo krašto: ...

10.14.5.    Matmenys (ilgis × plotis): ...

10.14.6.    Plokštumos pokrypis atsižvelgiant į vertikalę: ...

10.14.7.    Matomumo kampas horizontalioje plokštumoje: ...

10.15.    Galinė apsauga nuo palindimo

10.15.0.    Įrengta: taip / ne / nekomplektinė (1)

10.15.1.    Su galine apsauga nuo palindimo susijusių transporto priemonės dalių brėžinys, t. y. transporto priemonės ir (arba) važiuoklės brėžinys nurodant plačiausios galinės ašies vietą bei montavimą, galinės apsaugos nuo palindimo montavimo ir (arba) tvirtinimo brėžinys. Jeigu apsauga nuo palindimo nėra specialus įtaisas, brėžinyje aiškiai parodoma, jog laikomasi privalomų matmenų: ...

10.15.2.    Jeigu tai specialus įtaisas – išsamus to įtaiso aprašymas ir (arba) brėžinys (įskaitant montavimą ir tvirtinimą) arba, jeigu tai kaip atskiras techninis mazgas patvirtintas įtaisas, tipo patvirtinimo numeris: ....

10.16.    Ratų apsaugai

10.16.1.    Trumpas transporto priemonės aprašas atsižvelgiant į jos ratų apsaugus: ...

10.16.2.    Ratų apsaugų išsamūs brėžiniai ir jų vieta transporto priemonėje, nurodant Komisijos reglamento (ES) Nr. 1009/2010 8 II priedo 1 paveiksle nustatytus matmenis ir atsižvelgiant į padangos ir (arba) rato derinių tolimiausias iškyšas: ....

10.17.    Identifikavimo plokštelės

10.17.1.    Identifikavimo plokštelių ir įrašų bei transporto priemonės identifikavimo numerio vietų nuotraukos ir (arba) brėžiniai: ...

10.17.2.    Transporto priemonės identifikavimo plokštelės ir įrašų nuotraukos ir (arba) brėžiniai (sukomplektuotas pavyzdys su matmenimis): ...

10.17.3.    Transporto priemonės identifikavimo numerio nuotraukos ir (arba) brėžiniai (sukomplektuotas pavyzdys su matmenimis): ...

10.17.4.    Gamintojo atitikties Komisijos reglamento (ES) Nr. 19/2011 9 I priedo B dalies 2 punkto reikalavimams deklaracija

10.17.4.1.    Raidžių VIN transporto priemonės apibūdinimo dalyje, kaip nurodyta Komisijos reglamento (ES) Nr. 19/2011 I priedo B dalies 2.1 punkto b papunktyje, ir, jei taikoma, VIN transporto priemonės nurodymo dalyje, kaip nurodyta Komisijos reglamento (ES) Nr. 19/2011 I priedo B dalies 2.1 punkto c papunktyje, naudojamų siekiant atitikti standarto ISO 3779-2009 5.3 punkto reikalavimus, reikšmė turi būti paaiškinta: ....

10.17.4.2.    Jeigu raidės VIN transporto priemonės apibūdinimo dalyje naudojamos siekiant atitikti standarto ISO 3779-2009 5.4 punkto reikalavimus, tos raidės turi būti nurodytos: ....

10.18.    Radijo trukdžiai ir (arba) elektromagnetinis suderinamumas

10.18.1.    Kėbulo dalies, suformuojančios variklio skyrių ir arčiausiai prie jo esančią keleivių salono dalį, formos ir pagrindinių medžiagų aprašas ir brėžiniai arba nuotraukos: ...

10.18.2.    Metalinių sudedamųjų dalių (pvz., šildymo įtaisų, atsarginio rato, oro filtro, vairo mechanizmo ir t. t.) montavimo variklio skyriuje vietos brėžiniai ar nuotraukos: ...

10.18.3.    Radijo trukdžių kontrolės įrangos lentelė ir brėžinys: ...

10.18.4.    Duomenys apie nuolatinės srovės varžų vardines vertes ir, jei tai varžinio uždegimo kabeliai, jų vardines varžos vertes vienam metrui: ....

10.19.    Šoninė apsauga

10.19.0.    Įrengta: taip / ne / nekomplektinė (1)

10.19.1.    Su šonine apsauga susijusių transporto priemonės dalių brėžinys, t. y. transporto priemonės ir (arba) važiuoklės brėžinys nurodant plačiausios ašies (-ių) vietą bei montavimą, šoninės apsaugos įtaiso (-ų) montavimo ir (arba) tvirtinimo brėžinys. Jeigu šoninė apsauga pasiekiama be šoninės apsaugos įtaiso (-ų), brėžinyje aiškiai parodoma, jog laikomasi privalomų matmenų: ....

10.19.2.    Jeigu naudojamas šoninės apsaugos įtaisas (-ai), išsamus tokio įtaiso (-ų) aprašymas ir (arba) brėžinys (įskaitant montavimą ir tvirtinimą) arba jo / jų sudedamųjų dalių tipo patvirtinimo numeris (-iai): ....

10.20.    Purslasaugių sistema

10.20.0.    Įrengta: taip / ne / nekomplektinė (1)

10.20.1.    Trumpas transporto priemonės aprašas atsižvelgiant į jos purslasaugių sistemą ir sudedamąsias dalis: ...

10.20.2.    Purslasaugių sistemos išsamūs brėžiniai ir jų vieta transporto priemonėje, nurodant Reglamento (ES) Nr. 109/2011 10 VI priedo paveiksluose nustatytus matmenis ir atsižvelgiant į padangos ir (arba) rato derinių tolimiausias iškyšas: ....

10.20.3.    Purslasaugio (-ių) (jei yra) tipo patvirtinimo numeris (-iai), jei suteiktas: ...

10.21.    Atsparumas šoniniams smūgiams

10.21.1.    Išsamus transporto priemonės aprašymas atsižvelgiant į keleivių salono šoninių sienelių (išorinių ir vidinių) konstrukciją, matmenis, formas ir pagrindines sudedamąsias medžiagas, įskaitant nuotraukas ir (arba) brėžinius bei konkrečius duomenis apie apsaugos sistemą, jeigu taikoma: ...

10.22.    Priekinė apsauga nuo palindimo

10.22.0.    Įrengta: taip / ne / nekomplektinė (1)

10.22.1.    Su priekine apsauga nuo palindimo susijusių transporto priemonės dalių brėžinys, t. y. transporto priemonės ir (arba) važiuoklės brėžinys, kuriame pažymėta priekinės apsaugos nuo palindimo vieta, montavimas ir (arba) tvirtinimas. Jeigu apsauga nuo palindimo nėra specialus įtaisas, brėžinyje aiškiai parodoma, jog laikomasi privalomų matmenų: ....

10.22.2.    Jeigu tai specialus įtaisas – išsamus priekinės apsaugos nuo palindimo aprašymas ir (arba) brėžinys (įskaitant montavimą ir tvirtinimą) arba, jeigu tai kaip atskiras techninis mazgas patvirtintas įtaisas, tipo patvirtinimo numeris: ....

10.23.    Pėsčiųjų apsauga

10.23.1.    Išsamus transporto priemonės aprašymas atsižvelgiant į priekinės transporto dalies (vidaus ir išorės) konstrukciją, matmenis, atitinkamas atskaitos linijas ir pagrindines sudedamąsias medžiagas, įskaitant nuotraukas ir (arba) brėžinius bei konkrečius duomenis apie sumontuotą bet kokią aktyvios apsaugos sistemą.

10.24.    Priekinės apsaugos sistemos

10.24.1.    Bendras išdėstymas (brėžiniai arba nuotraukos), kuriame nurodoma priekinės apsaugos sistemos vieta ir tvirtinimas:

10.24.2.    Jei tinkama, oro įleidimo grotelių, radiatoriaus grotelių, dekoratyvinių priedų, ženklų, emblemų ir įdubų arba kitų išorinių iškyšų ir išorinio paviršiaus dalių, kurie gali būti laikomi labai svarbiais (pavyzdžiui, apšvietimo įtaisai), brėžiniai ir (arba) nuotraukos. Jei pirmame sakinyje išvardytos detalės nėra labai svarbios, rengiant dokumentus galima pateikti tik nuotraukas, o prireikus, pridėti matmenų duomenis ir (arba) tekstą:

10.24.3.    Visi duomenys apie reikalingus priedus ir išsamūs surinkimo nurodymai, įskaitant sukimo momentų reikalavimus:

10.24.4.    Buferių brėžinys:

10.24.5.    Transporto priemonės priekinės dalies dugno linijos brėžinys:

11.    APŠVIETIMO IR ŠVIESOS SIGNALINIAI ĮTAISAI

11.1.    Visų įtaisų lentelė: skaičius, markė, modelis, tipo patvirtinimo ženklas, priekinių žibintų tolimųjų šviesų didžiausias šviesos stipris, spalva, signalinė lemputė: ...

11.2.    Apšvietimo ir šviesos signalinių įtaisų vietos brėžinys: ...

11.3.    Apie visus JT EEK taisyklėje Nr. 48 nurodytus žibintus ir atšvaitus pateikiami toliau nurodyti duomenys (raštu ir (arba) pateikiant schemą)

11.3.1.    Brėžinys, kuriame nurodytas šviečiamojo paviršiaus dydis: ...

11.3.2.    Metodas, naudotas tariamajam paviršiui apibūdinti pagal JT EEK taisyklės Nr. 48 2.10 punktą: ...

11.3.3.    Atskaitos ašis ir atskaitos centras: ...

11.3.4.    Paslepiamųjų žibintų veikimo metodas: ...

11.3.5.    Visos specialios montavimo ir elektros instaliacijos nuostatos: ...

11.4.    Artimųjų šviesų žibintai: normali orientacija pagal JT EEK taisyklės Nr. 48 6.2.6.1 punktą:

11.4.1.    Pradinio nustatymo vertė: ...

11.4.2.    Ženklinimo vieta: ...

11.4.3.

Prietaiso, kuriuo nustatomas priekinio žibinto išilginės ašies kampas, aprašas / brėžinys (1) (pvz., automatinis, rankinis palaipsnio reguliavimo, rankinis nuostoviojo reguliavimo):

11.4.4.

Valdymo įtaisas:

11.4.5.

Atskaitos ženklai:

11.4.6.

Ženklai, privalomi apkrovos sąlygomis:

11.5.    Elektrinių (elektroninių) sudedamųjų dalių (jeigu yra jų) trumpas aprašas (išskyrus lempas): ...

12.    VILKIKŲ IR PRIEKABŲ BEI PUSPRIEKABIŲ JUNGTYS

12.1.    Sumontuoto arba sumontuotino sukabintuvo (-ų) klasė ir tipas: ...

12.2.    Sumontuoto sukabintuvo (-ų) D, U, S ir V charakteristikos arba minimalios sumontuotino sukabintuvo (-ų) D, U, S ir V charakteristikos: … daN

12.3.    Nurodymai tam tikro tipo sukabintuvui pritvirtinti prie transporto priemonės ir tvirtinimo taškų transporto priemonėje nuotraukos arba brėžiniai, kaip apibrėžta gamintojo; papildoma informacija, jeigu tam tikrą sukabintuvo tipą leidžiama naudoti tik su tam tikrais transporto priemonės tipo variantais arba versijomis: ...

12.4.    Duomenys apie specialių vilkties sijų arba montavimo plokščių pritvirtinimą: ...

12.5.    Tipo patvirtinimo numeris (-iai): ...

13.    ĮVAIRIOS NUOSTATOS

13.1.    Įspėjamasis garsinis įtaisas (-ai)

13.1.1.    Įtaiso (-ų) vieta, tvirtinimo metodas, išdėstymas ir pakreipimas, nurodant matmenis: ...

13.1.2.    Įtaiso (-ų) skaičius: ...

13.1.3.    Tipo patvirtinimo numeris (-iai): ...

13.1.4.    Elektrinės / pneumatinės (1) grandinės schema: ....

13.1.5.    Vardinė įtampa arba slėgis: ...

13.1.6.    Montavimo įtaiso brėžinys ...

13.2.    Apsaugos nuo neteisėto transporto priemonės naudojimo įtaisai

13.2.1.    Apsauginis įtaisas

13.2.1.1.    Išsamus transporto priemonės tipo aprašymas, kuriame nurodoma valdytuvo arba mazgo, kurį veikia apsauginis įtaisas, komponuotė ir konstrukcija: ...

13.2.1.2.    Apsauginio įtaiso ir jo montavimo transporto priemonėje brėžiniai: ...

13.2.1.3.    Įtaiso techninis aprašas: ...

13.2.1.4.    Duomenys apie naudojamus spynų derinius: ...

13.2.1.5.    Transporto priemonės imobilizatorius

13.2.1.5.1.    Tipo patvirtinimo numeris, jei suteiktas: ...

13.2.1.5.2.    Dar nepatvirtintų imobilizatorių

13.2.1.5.2.1.    Transporto priemonės imobilizatoriaus ir priemonių, kurių imtasi saugantis nuo netyčinio suaktyvinimo, išsamus techninis aprašymas: ...

13.2.1.5.2.2.    Sistema (-os), kurią veikia transporto priemonės imobilizatorius: ...

13.2.1.5.3.    Veiksmingų pakaitinių kodų (jei taikoma) derinys: ...

13.2.2.    Signalizacijos sistema (jeigu yra)

13.2.2.1.    Tipo patvirtinimo numeris, jei suteiktas: ...

13.2.2.2.    Jei tai signalizacijos sistemos, kurioms dar nesuteiktas patvirtinimas

13.2.2.2.1.    Signalizacijos sistemos ir su ja susijusių transporto priemonės dalių išsamus aprašymas: ...

13.2.2.2.2.    Pagrindinių signalizacijos sistemos sudedamųjų dalių sąrašas: ...

13.2.3.    Trumpas elektrinių (elektroninių) sudedamųjų dalių aprašas (jeigu jų yra): ...

13.3.    Vilkimo įtaisas (-ai)

13.3.1.    Priekinis: kablys / ąsa / kitas (1)

13.3.2.    Galinis: kablys / ąsa / kitas / nėra (1)

13.3.3.    Transporto priemonės važiuoklės ir (arba) kėbulo ploto brėžinys arba nuotrauka, kur parodyta vilkimo įtaiso (-ų) vieta, konstrukcija ir montavimas: ...

13.4.    Duomenys apie visus su varikliu nesusijusius įtaisus, kurie turi įtakos degalų sąnaudoms (jeigu nepaminėti kituose punktuose): ...

13.5.    Duomenys apie visus su varikliu nesusijusius triukšmo mažinimo įtaisus (jeigu nepaminėti kituose punktuose): ...

13.6.    Greičio ribojimo įtaisai

13.6.1.    Gamintojas (-ai): ...

13.6.2.    Tipas (-ai): ...

13.6.3.    Tipo patvirtinimo numeris (-iai), jeigu suteiktas: ...

13.6.4.    Greitis arba greičio intervalai, kuriais galima nustatyti greičio ribojimą: … km/h

13.7.    Radijo dažnių siųstuvų įrengimo ir naudojimo transporto priemonėje (-ėse) lentelė, jeigu taikoma: ...

Dažnių juostos (Hz)

Didžiausia išėjimo galia (W)

Antenos vieta transporto priemonėje, konkrečios montavimo ir (arba) naudojimo sąlygos

Pareiškėjas dėl tipo patvirtinimo tam tikrais atvejais taip pat pateikia:

1 priedėlis 

Visų elektrinių ir (arba) elektroninių sudedamųjų dalių (nurodant markę (-es) ir tipą (-us)), kurioms taikoma JT EEK taisyklė Nr. 10, sąrašas

2 priedėlis 

Elektrinių ir (arba) elektroninių sudedamųjų dalių (kurioms taikoma JT EEK taisyklė Nr. 10) bendro išdėstymo ir pagrindinio laidyno išdėstymo schema arba brėžinys.

3 priedėlis 

Pasirinktos tipinės transporto priemonės aprašymas

Kėbulo stilius:

Vairas kairėje ar dešinėje pusėje (1)

Transporto priemonės važiuoklės bazė:

4 priedėlis 

Atitinkama bandymų ataskaita (-os), kurią pateikė gamintojas arba patvirtintos ir (arba) pripažintos laboratorijos, kad būtų parengtas tipo patvirtinimo sertifikatas

13.7.1.    Transporto priemonė, kurioje įrengta 24 GHz trumpojo nuotolio radiolokacinė įranga: taip / ne (1)

14.    SPECIALIOS NUOSTATOS, TAIKOMOS MIESTO IR TOLIMOJO SUSISIEKIMO AUTOBUSAMS

14.1.    Transporto priemonės klasė: I klasė / II klasė / III klasė / A klasė / B klasė (1)

14.1.1.    Kėbulo, patvirtinto kaip atskiras techninis mazgas, tipo patvirtinimo numeris: ...

14.1.2.    Važiuoklės, kuriose galima montuoti tipo patvirtinimą turintį kėbulą, tipas (gamintojas (-ai) ir nekomplektinės transporto priemonės tipai): ...

14.2.    Keleiviams skirtas plotas (m2)

14.2.1.    Bendras (S0): ....

14.2.2.    Viršutinis aukštas (S0a) (1): ....

14.2.3.    Apatinis aukštas (S0b) (1): ....

14.2.4.    Stovintiems keleiviams (S1): ....

14.3.    Keleivių skaičius (sėdinčių ir stovinčių)

14.3.1.    Iš viso (N): ...

14.3.2.    Viršutinis aukštas (Na) (1): ....

14.3.3.    Apatinis aukštas (Nb) (1): ....

14.4.    Sėdinčių keleivių skaičius

14.4.1.    Iš viso (A): ...

14.4.2.    Viršutinis aukštas (Aa) (1): ....

14.4.3.    Apatinis aukštas (Ab) (1): ....

14.4.4.    Neįgaliųjų vežimėliams skirtų vietų skaičius M2 ir M3 transporto priemonėse: ....

14.5.    Tarnybinių durų skaičius: ...

14.6.    Avarinių išėjimų skaičius (durys, langai, avariniai liukai, jungiamieji laiptai ir puslaipčiai): ....

14.6.1.    Iš viso: ...

14.6.2.    Viršutinis aukštas (1): ....

14.6.3.    Apatinis aukštas (1): ....

14.7.    Bagažo skyrių tūris (m³): ....

14.8.    Bagažui vežti skirtas stogo plotas (m²): ....

14.9.    Techniniai įlaipinimo į transporto priemonę ar išlaipinimo iš jos įtaisai (pvz., pandusas, keliamoji platforma, nuleidimo sistema), jei jie sumontuoti: ....

14.10.    Viršutinės kėbulo dalies tvirtumas

14.10.1.    Tipo patvirtinimo numeris, jei suteiktas: ...

14.10.2.    Jei viršutinės kėbulo dalys dar nepatvirtintos

14.10.2.1.    Išsamus transporto priemonės viršutinės kėbulo dalies aprašymas, įtraukiant jos matmenis, konfigūraciją, sudedamąsias medžiagas ir jos pritvirtinimą prie bet kokio važiuoklės rėmo: ...

14.10.2.2.    Transporto priemonės ir tų jos vidaus įrangos dalių, kurios turi poveikį kėbulo viršutinės dalies tvirtumui ar likutinei erdvei, brėžiniai: ....

14.10.2.3.    Parengtos eksploatuoti transporto priemonės sunkio centro vieta išilgine, skersine ir vertikalia kryptimis: ....

14.10.2.4.    Didžiausias atstumas tarp kraštinių keleivių sėdynių vidurio linijų: ...

14.11.    JT EEK taisyklių Nr. 66 ir Nr. 107 punktai, kurie turi būti įvykdyti, o to įrodymai pateikti techniniam skyriui: ...

14.12.    Brėžinys su matmenimis, kuriame pateikiamas sėdimųjų vietų, stovintiesiems skirtos zonos, neįgaliųjų vežimėliams skirtos zonos, bagažo skyrių, įskaitant lagaminų skyrius ir dėžes slidėms, vidinis išdėstymas, jeigu jie yra: 

15.    SPECIALIOS NUOSTATOS, TAIKOMOS PAVOJINGIESIEMS KROVINIAMS VEŽTI SKIRTOMS TRANSPORTO PRIEMONĖMS

15.1.    Elektrinė įranga pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/68/EB 11

15.1.1.    Apsauga nuo laidininkų perkaitimo: ...

15.1.2.    Grandinės pertraukiklio tipas: ...

15.1.3.    Pagrindinio akumuliatoriaus jungiklio tipas ir veikimas: ...

15.1.4.    Tachografo saugiosios sandūros aprašymas ir jos vieta: ...

15.1.5.    Įrangos, kuriai visą laiką tiekiama elektros energija, aprašymas. Nurodomas taikomas EN standartas: ...

15.1.6.    Galinėje vairuotojo kabinos dalyje esančios elektrinės įrangos konstrukcija ir apsauga: ....

15.2.    Gaisro pavojaus prevencija

15.2.1.    Sunkiai degių medžiagų vairuotojo kabinoje tipas: ....

15.2.2.    Šiluminės apsaugos už vairuotojo kabinos tipas (jei taikoma): ....

15.2.3.    Variklio vieta ir šiluminė apsauga: ...

15.2.4.    Dujų išmetimo sistemos vieta ir šiluminė apsauga: ...

15.2.5.    Patvariųjų stabdymo sistemų šiluminės apsaugos tipas ir konstrukcija: ...

15.2.6.    Degimo šildytuvų tipas, konstrukcija ir vieta: ...

15.3.    Specialieji kėbului, jei jis yra, taikomi reikalavimai pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/68/EB

15.3.1.    Priemonių, kurių imtasi siekiant laikytis EX/II ir EX/III tipų transporto priemonėms nustatytų reikalavimų, aprašymas: ...

15.3.2.    Jei tai EX/III tipo transporto priemonės, atsparumas išorinei šilumai: ....

16.    PAKARTOTINIS PANAUDOJIMAS, PERDIRBIMAS IR ATNAUJINIMAS

16.1.    Versija, kuriai priklauso pavyzdinė transporto priemonė: ...

16.2.    Pavyzdinės transporto priemonės su kėbulu masė arba važiuoklės masė su vairuotojo kabina, tačiau be kėbulo ir (arba) sukabintuvo, jeigu gamintojas nemontuoja kėbulo ir (arba) sukabintuvo (įskaitant skysčius, įrankius, atsarginį ratą, jeigu montuojami) be vairuotojo: ...

16.3.    Pavyzdinės transporto priemonės medžiagų masė: ...

16.3.1.    Medžiagų masė, į kurią atsižvelgta parengiamojo apdorojimo etapu (v): ....

16.3.2.    Medžiagų masė, į kurią atsižvelgta išardymo etapu (v): ....

16.3.3.    Medžiagų masė, laikoma perdirbama, į kurią atsižvelgta nemetalinių liekanų apdorojimo etapu (v): ....

16.3.4.    Medžiagų masė, laikoma atsinaujinančių šaltinių energija, į kurią atsižvelgta nemetalinių liekanų apdorojimo etapu (v): ....

16.3.5.    Medžiagų atsparumas (v): ....

16.3.6.    Bendra pakartotinai panaudojamų ir (arba) perdirbamų medžiagų masė: ....

16.3.7.    Bendra pakartotinai panaudojamų ir (arba) perdirbamų medžiagų masė: ....

16.4.    Rodikliai

16.4.1.    Perdirbimo rodiklis Rcyc (%): ....

16.4.2.    Atnaujinimo rodiklis Rcov (%): ....

17.    TRANSPORTO PRIEMONĖS REMONTO IR PRIEŽIŪROS INFORMACIJOS PRIEIGA

17.1.    Pagrindinės interneto svetainės, kurioje pateikta transporto priemonės remonto ir priežiūros informacija, adresas: ...

17.1.1.    Data, nuo kurios ši informacija yra prieinama (ne vėliau kaip 6 mėnesiai nuo tipo patvirtinimo datos): ....

17.2.    Svetainės prieigos nuostatos ir sąlygos: ....

17.3.    Duomenų apie transporto priemonių remontą ir priežiūrą, kuriuos galima rasti svetainėje, formatas: ....

Aiškinamosios pastabos

(1)    Išbraukti, kas netaikoma (tam tikrais atvejais, kai taikomas daugiau kaip vienas įrašas, nereikia nieko išbraukti).

(2)    Nurodyti leidžiamąją nuokrypą.

(3)    Įrašyti kiekvieno varianto didžiausią ir mažiausią vertes.

(4)    Tik apibrėžiant visureiges transporto priemones.

(5)    Transporto priemonės, kurios gali naudoti ir benziną, ir dujinius degalus. Tačiau transporto priemonės, kuriose benzino sistema yra pritaikyta avariniams tikslams arba tik užvedimui ir jeigu benzino bake telpa ne daugiau kaip 15 litrų benzino, bandymo metu bus laikomos transporto priemonėmis, kuriose galima naudoti tik dujinius degalus.

(6)    Neprivaloma įranga, kuri daro poveikį transporto priemonės matmenims, turi būti nurodyta.

(7)    Įrašoma, jeigu yra viena OBD variklių šeima ir jeigu ši informacija dar nepateikta dokumentų rinkinyje (-iuose), nurodytame 3.2.12.2.7.0.4 punkte.

(8)    Bendro PMSPRC bandymo vertė, įskaitant bandymo su šaltu ir įšildytu varikliu dalį, pagal Reglamento (ES) Nr. 582/2011 VIII priedą.

(9)    Turi būti pagrindžiama dokumentais, jei dokumentai neįtraukti į 4.2.12.2.7.1.5 punkte nurodytus dokumentus.

(a)    Dalies, kurios tipo patvirtinimas suteiktas, aprašyti nereikia, jeigu pateikiama nuoroda apie tokį patvirtinimą. Dalies nereikia aprašyti ir tada, kai jos konstrukciją galima lengvai suprasti iš pridėtų schemų arba brėžinių. Nurodyti kiekvieno dalyko, kurio pridedami brėžiniai arba nuotraukos, atitinkamų pridedamų dokumentų numerius.

(b)    Jei tipo identifikavimo priemonėse yra ženklų, netinkančių konkrečios transporto priemonės, sudedamosios dalies ar atskiros techninės detalės tipams, kuriems taikomas šis informacinis dokumentas, apibūdinti, tokie ženklai dokumentuose nurodomi simboliu „?“ (pvz., ABC??123??).

(c)    Klasifikuota pagal II priedo A dalyje pateiktas apibrėžtis.

(d)    Žymima pagal standartą EN 10027–1: 2005. Jeigu neįmanoma, pateikiama ši informacija:

– medžiagos aprašas,

– takumo riba;

– didžiausioji tempimo jėga;

– pailgėjimas (%),

– Brinelio kietis.

(f)    Kai viena versija yra su įprasta kabina, o kita – su miegamąja vieta, masė ir matmenys nurodomi abiem atvejais.

( g )    Standartas ISO 612:1978 "Kelių transporto priemonės. Automobilių ir vilkikų su priekabomis matmenys. Terminai ir apibrėžtys".

(g1)    Motorinė transporto priemonė ir priekaba su grąžulu: terminas Nr. 6.4.1.

Puspriekabė ir centrinės ašies priekaba: terminas Nr. 6.4.2.

Pastaba.

Jei tai centrinės ašies priekaba, sukabintuvo ašis laikoma pirmąja ašimi.

(g2)    Terminas Nr. 6.19.2.

(g3)    Terminas Nr. 6.20.

(g4)    Terminas Nr. 6.5.

(g5)    Terminas Nr. 6.1 ir transporto priemonėms, kurių kategorija ne M1: Komisijos Reglamento (ES) Nr. 1230/2012 2 straipsnio 22 dalis.

(g6)    Terminas Nr. 6.17.

(g7)    Terminas Nr. 6.2 ir transporto priemonėms, kurių kategorija ne M1: Reglamento (ES) Nr. 1230/2012 2 straipsnio 23 dalis.

(g8)    Terminas Nr. 6.3 ir transporto priemonėms, kurių kategorija ne M1: Reglamento (ES) Nr. 1230/2012 2 straipsnio 24 dalis.

(g9)    Terminas Nr. 6.6.

(g10)    Terminas Nr. 6.10.

(g11)    Terminas Nr. 6.7.

(g12)    Terminas Nr. 6.11.

(g13)    Terminas Nr. 6.18.1.

(g14)    Terminas Nr. 6.9.

(h)    Vairuotojo masė yra 75 kg.

Sistemos, kuriose yra skysčių (išskyrus skirtas panaudotam vandeniui, kurios turi likti tuščios), užpildomos iki 100 % gamintojo nurodytos talpos.

Informacija, nurodyta 3.6 punkto b papunktyje ir 3.6.1 punkto b papunktyje neturi būti pateikta N2, N3, M2, M3, O3 ir O4 kategorijų transporto priemonėms.

(i)    Jeigu tai yra priekabos arba puspriekabės ar transporto priemonės, sukabintos su priekaba arba puspriekabe, kurios sukabintuvą ar balninį sukabintuvą veikia didele vertikalia apkrova, ta apkrova, padalinta iš standartinio gravitacijos pagreičio, įtraukiama į didžiausią techniškai leidžiamą masę.

(j)    Sukabintuvo užrida – horizontalus atstumas nuo centrinės ašies priekabų sukabintuvo iki galinės ašies (-ių) vidurio linijos.

(k)    Jeigu tai transporto priemonė, kuri gali būti varoma benzinu, dyzelinu ir pan. arba naudojant derinį su kitais degalais, punktai pakartojami.

Jeigu varikliai ir sistemos yra nestandartiniai, gamintojas pateikia šiame punkte nurodytajai lygiavertę informaciją.

(l)    Šis skaičius suapvalinamas dešimtosios milimetro dalies tikslumu.

(m)    Šią vertę reikia apskaičiuoti (π = 3,1416) ir suapvalinti vieno cm3 tikslumu.

(n)    Nustatyta pagal taikomus Reglamento (EB) Nr. 715/2007 arba Reglamento (EB) Nr. 595/2009 reikalavimus.

(o)    Nustatyta pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 715/2007 12 reikalavimus.

(p)    Nurodyti duomenys turi būti pateikiami apie kiekvieną siūlomą variantą.

(q)    Jeigu tai priekabos – didžiausias gamintojo leidžiamas greitis.

(r)    Dėl Z kategorijos padangų, skirtų montuoti į transporto priemones, kurių didžiausias greitis viršija 300 km/h, pateikiami lygiaverčiai duomenys.

(s)    Skirtų naudoti sėdimųjų vietų nurodomas skaičius turi būti tas, kai transporto priemonė juda. Gali būti nurodomas intervalas, jeigu tai modulinis išdėstymas.

(t)     R taškas arba sėdynės atskaitos taškas – kiekvienos sėdynės skaičiuojamasis taškas, kurį kiekvienai sėdynei apibrėžia transporto priemonės gamintojas ir kuris nustatomas atsižvelgiant į JT EEK taisyklės Nr. 125 III priede nurodytą trimatę atskaitos sistemą.

(u)    Dėl naudotinų simbolių ir ženklų žiūrėti JT EEK taisyklės Nr. 16 5.3 punktą. Jei tai „S“ tipo daržai, nurodyti tipo (-ų) pobūdį.

(v)    Šios nuostatos apibrėžiamos standarte ISO 22628: 2002 „Kelių transporto priemonės. Perdirbimas ir atnaujinimas. Apskaičiavimo metodas.“

(x)    Dviejų rūšių degalų vienalaikio naudojimo varikliai.

(x1)    Jei tai dviejų rūšių degalų vienalaikio naudojimo transporto priemonė.

(x2)    Jei tai 1B, 2B ir 3B tipų dviejų rūšių degalų vienalaikio naudojimo varikliai.

(x3)    Išskyrus dviejų rūšių degalų vienalaikio naudojimo variklius arba transporto priemones.II DALIS

Lentelėje nurodyti I dalyje išvardytų įrašų deriniai pagal transporto priemonės tipo versijas ir variantus

Eilės Nr.

Visi

1 versija

2 versija

3 versija

n versija

Aiškinamosios pastabos

a)    Kiekvienam tipo variantui sudaroma atskira lentelė.

b)    Įrašai, kurių deriniams variante netaikomi apribojimai, išvardijami skiltyje „visi“.

c)    Matricoje nurodyta informacija gali būti išdėstoma alternatyviu būdu arba sujungiama su pagal I dalį pateikta informacija.

d)    Kiekvienas variantas ir kiekviena versija žymimi raidiniu skaitmeniniu kodu, sudarytu iš raidžių ir skaitmenų derinio, kuris taip pat nurodomas atitinkamos transporto priemonės atitikties sertifikate (IX priedas).

e)    Variantas (-ai), kuriems taikoma IV priedo III dalis, žymimi specialiu raidiniu skaitmeniniu kodu.II PRIEDAS

BENDROSIOS APIBRĖŽTYS, TRANSPORTO PRIEMONIŲ KATEGORIJŲ, TRANSPORTO PRIEMONIŲ TIPŲ IR KĖBULŲ TIPŲ NUSTATYMO KRITERIJAI

ĮŽANGINĖ DALIS

Apibrėžtys ir bendrosios nuostatos 

1.    Apibrėžtys

1.1.

Sėdimoji vieta – bet kokia vieta, kurioje gali sėdėti vienas bent jau tokio didumo asmuo:

a) vairuotojo vietoje – 50 procentilių vyro dydžio manekenas;

b) kitais atvejais – 5 procentilių suaugusios moters dydžio manekenas.

1.2.

Sėdynė – vienam asmeniui sėdėti skirta užbaigta struktūra, parengta naudoti ir integruota į transporto priemonės kėbulą arba į jį neintegruota.

Sėdynės sąvoka apima individualias ir daugiavietes sėdynes, taip pat sulankstomas ir išmontuojamas sėdynes.

1.3.

Kroviniai – visų pirma bet kokie kilnojami daiktai.

Terminas „kroviniai“ apima birius produktus, gatavus produktus, skysčius, gyvus gyvūnus, grūdus, nedalinamas siuntas.

1.4.

Didžiausia masė – didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė, nurodyta I priedo 2.8 punkte.

2.    Bendrosios nuostatos

2.1.    Sėdimųjų vietų skaičius

2.1.1.

Reikalavimai dėl sėdimųjų vietų skaičiaus taikomi sėdynėms, kurios skirtos naudoti, kai transporto priemonė važiuoja keliu.

2.1.2.

Tai netaikoma sėdynėms, kurios yra skirtos naudoti, kai transporto priemonė stovi ir kurios turi būti aiškiai identifikuojamos naudojant piktogramą arba ženklą su atitinkamu tekstu.

2.1.3.

Sėdimosios vietos suskaičiuojamos laikantis šių reikalavimų:

a)    kiekviena atskira sėdynė laikoma viena sėdimąja vieta;

b)    jei tai daugiavietė sėdynė, bet kokia erdvė, kurios plotis, matuojamas sėdynės pagalvėlės lygmenyje, yra ne mažesnis kaip 400 mm, laikoma viena sėdimąja vieta.

Ši sąlyga nedraudžia gamintojui vadovautis 1.1 punkte pateiktomis bendrosiomis nuostatomis;

c)    tačiau b punkte nurodyta erdvė nelaikoma viena sėdimąja vieta, kai:

i)    daugiavietė sėdynė turi elementų, kurie neleidžia manekenui sėdėti natūralioje padėtyje, pvz.: nejudamas pultas, paviršius be paminkštinimo arba ant vidinio paviršiaus yra jį pertraukiančių vidinių dalių;

ii)    dėl priešais numatomą sėdimąją vietą įrengtos grindų plokštės konstrukcijos (pvz., griovelio) neįmanoma natūraliai pastatyti manekeno kojų.

2.1.4.

Atsižvelgiant į JT EEK taisykles Nr. 66 ir Nr. 107, matmuo, nurodytas 2.1.3 punkto b papunktyje, suvienodinamas su mažiausia erdve, reikalinga vienam asmeniui įvairios klasės transporto priemonėse.

2.1.5.

Jeigu transporto priemonėje yra išmontuojamos sėdynės tvirtinimo įtaisai, nustatant sėdimųjų vietų skaičių įskaičiuojama ir išmontuojama sėdynė.

2.1.6.

Neįgaliųjų vežimėliui skirtas plotas laikomas viena sėdimąja vieta.

2.1.6.1.

Šia nuostata nėra pažeidžiami JT EEK taisyklės Nr. 107 8 priedo 3.6.1 ir 3.7 punktų reikalavimai.

2.2.    Didžiausia masė

2.2.1.

Jeigu tai yra puspriekabės vilkikas, į didžiausią masę, pagal kurią klasifikuojama transporto priemonė, įskaičiuojama didžiausia puspriekabės sukabintuvo balniniam įtaisui tenkanti masė.

2.2.2.

Jeigu tai yra motorinė transporto priemonė, kuria galima vilkti centrinės ašies priekabą arba priekabą su standžiąja vilktimi, į didžiausią masę, pagal kurią klasifikuojama motorinė transporto priemonė, įskaičiuojama didžiausia masė, kuri sukabintuvu perduodama velkančiajai transporto priemonei.

2.2.3.

Jeigu tai yra puspriekabė, centrinės ašies priekaba arba priekaba su standžiąja vilktimi, jas prijungus prie vilkiko, didžiausia masė, pagal kurią klasifikuojama transporto priemonė, turi atitikti didžiausią masę, kuria žemės paviršius slegiamas ant ašies ar jų grupės sumontuotų ratų.

2.2.4.

Jeigu tai yra atraminė puspriekabės važiuoklė, į didžiausią masę, pagal kurią klasifikuojama transporto priemonė, įskaičiuojama didžiausia puspriekabės sukabintuvo balniniam įtaisui tenkanti masė.

2.3.    Speciali įranga

2.3.1.

Transporto priemonės, kuriose pirmiausia įrengiama nejudama įranga, kaip antai mašinos ar aparatai, laikomos N arba O kategorijos transporto priemonėmis.

2.4.    Vienetai

2.4.1.

Jeigu nenurodyta kitaip, bet koks matavimo vienetas ir susijęs simbolis turi atitikti Tarybos direktyvos 80/181/EEB 13 nuostatas.

3.    Transporto priemonių skirstymas į kategorijas

3.1.

Gamintojas turi užtikrinti, kad transporto priemonės tipas būtų priskirtas prie konkrečios kategorijos.

Šiuo tikslu turi būti paisoma visų šiame priede pateiktų susijusių kriterijų.

3.2.

Patvirtinimą suteikianti institucija gali paprašyti, kad gamintojas papildomai pateiktų atitinkamą informaciją, kuri įrodytų, kad transporto priemonės tipą reikia priskirti prie kitų specialios paskirties transporto priemonių (angl. „SG-Code“).A DALIS

Transporto priemonių skirstymo į kategorijas kriterijai 

1.    Transporto priemonių kategorijos

Suteikiant ES ar nacionalinį tipo patvirtinimą bei ES ar nacionalinį transporto priemonės individualų patvirtinimą, transporto priemonės skirstomos į kategorijas pagal 4 straipsnyje nurodytą klasifikaciją.

Patvirtinimas gali būti suteiktas tik kategorijoms, nurodytoms 4 straipsnio 1 dalyje.

2.    Transporto priemonių pakategorės

2.1.    Visureigės transporto priemonės

Visureigė transporto priemonė – transporto priemonė, priskiriama prie M arba N kategorijos ir turinti specialių techninių savybių, dėl kurių ją galima naudoti bekelės sąlygomis.

Prie minėtas transporto priemonių kategorijas identifikuojančios raidės ir skaičiaus kaip priedėlis pridedama G raidė.

Transporto priemonių skirstymo į pakategores kriterijai pateikiami A dalies 4 skirsnyje.

2.2.    Specialios paskirties transporto priemonės (SPV)

2.2.1.

Jeigu tai yra nekomplektinės transporto priemonės, kurias ketinama priskirti prie specialios paskirties transporto priemonių pakategorės, prie minėtas transporto priemonių kategorijas identifikuojančios raidės ir skaičiaus kaip priedėlis pridedama S raidė.

5 skirsnyje apibrėžiamos ir išvardijamos įvairių tipų specialios paskirties transporto priemonės.

2.3.    Specialios paskirties visureigės transporto priemonė

2.3.1.

Specialios paskirties visureigė transporto priemonė – transporto priemonė, priskiriama prie M arba N kategorijos ir turinti specialių techninių savybių, nurodytų 2.1 ir 2.2 punktuose.

Prie minėtas transporto priemonių kategorijas identifikuojančios raidės ir skaičiaus kaip priedėlis pridedama G raidė.

Be to, jeigu tai yra nekomplektinės transporto priemonės, kurias ketinama priskirti prie specialios paskirties transporto priemonių pakategorės, kaip antras priedėlis pridedama S raidė.

3.    Transporto priemonių priskyrimo prie N kategorijos kriterijai

3.1.

Transporto priemonės tipo priskyrimas prie N kategorijos grindžiamas transporto priemonės techninėmis savybėmis, nurodytomis 3.2–3.6 punktuose.

3.2.

Kaip taisyklė, skyrius (-iai), kuriame yra visos sėdimosios vietos, visiškai atskiriamas nuo krovimo aikštelės.

3.3.

Nukrypstant nuo 3.2 punkte nustatytų reikalavimų, asmenis ir krovinius galima vežti tame pačiame skyriuje su sąlyga, kad krovimo aikštelėje yra įrengti saugos įtaisai, skirti vežamiems asmenims apsaugoti nuo vežant judančio krovinio, įskaitant staigų stabdymą ir posūkius.

3.4.

Saugos įtaisai ar pririšimo įtaisai, skirti kroviniui pritvirtinti, kaip nustatyta 3.3 punkte, ir pertvaros, skirtos transporto priemonėms iki 7,5 tonos, projektuojami laikantis standarto ISO 27956:2009 „Kelių transporto priemonės. Krovinių tvirtinimas lengvuosiuose furgonuose. Reikalavimai ir bandymų metodai“ 3 ir 4 skirsnių nuostatų.

3.4.1.

3.4 punkte nurodyti reikalavimai gali būti patvirtinti gamintojo pateiktu atitikties pareiškimu.

3.4.2.

Užuot laikęsis 3.4 punkte nustatytų reikalavimų, patvirtinimą suteikiančiai institucijai priimtinu būdu gamintojas gali įrodyti, kad įrengti saugos įtaisai atitinka apsaugos lygį, lygiavertį nurodytajam minėtame standarte.

3.5.

Sėdimųjų vietų, išskyrus vairuotojo sėdimąją vietą, skaičius neturi viršyti:

a) 6, jeigu tai yra N1 transporto priemonės;

b) 8, jeigu tai yra N2 ar N3 transporto priemonės.

3.6.

3.6.1.

Tokiais tikslais visos konfigūracijos, visų pirma, kai visos sėdimosios vietos yra užimtos, turi atitikti šias lygtis:

a)    kai N = 0:

P – M ≥ 100 kg;

b)    kai 0 < N ≤ 2:

P – (M + N × 68) ≥ 150 kg;

c)    kai N > 2:

P – (M + N × 68) ≥ N × 68;

čia vartojamų raidžių reikšmė:

P – didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė;

M – parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė;

N – sėdimųjų vietų, išskyrus vairuotojo sėdimąją vietą, skaičius.

3.6.2.

Įrangos, kuri transporto priemonėje montuojama kroviniams sukrauti (pvz., talpykla, kėbulas ir pan.), tvarkyti (pvz., kranas, keltuvas ir pan.) ir apsaugoti (pvz., krovinį apsaugantys įtaisai), masė įskaičiuojama į M dydį.

3.6.3.

Taikant 3.6.1 punkte nurodytą formulę, į M dydį neįskaičiuojama įrangos, kuri nenaudojama 3.6.2. punkte minėtiems tikslams (kaip antai kompresorius, suktuvai, elektros generatorius, transliavimo įranga ir t. t.), masė.

3.7.

3.2–3.6 punktuose nurodytus reikalavimus turi atitikti visi transporto priemonės tipui priskiriami variantai ir versijos.

3.8.

Transporto priemonių priskyrimo prie N1 kategorijos kriterijai

3.8.1.

Transporto priemonė priskiriama prie N1 kategorijos, jei atitinka visus taikomus kriterijus.

Jei transporto priemonė neatitinka vieno ar daugiau kriterijų, ji priskiriama prie M1 kategorijos.

3.8.2.

Be 3.2–3.6 punktuose nurodytų bendrųjų kriterijų, transporto priemonė, kurios vairuotojui skirta vieta ir krovinio vieta yra viename skyriuje, t. y. BB kėbule, turi atitikti 3.8.2.1–3.8.2.3.5 punktuose nustatytus priskyrimo prie kategorijos kriterijus.

3.8.2.1.

Tai, kad siena ar pertvara (dalinė arba ištisinė) įrengiama tarp sėdynių eilės ir krovinio vietos, neatleidžia nuo prievolės paisyti reikiamų kriterijų.

3.8.2.2.

Kriterijai yra tokie:

a)    krovinius turi būti įmanoma pakrauti pro šiam tikslui suprojektuotas ir sukonstruotas galines duris, galinį bortą ar šonines duris;

b)    jei tai galinės durys arba galinis bortas, pakrovimo anga turi atitikti toliau nurodytus reikalavimus:

i)    jeigu transporto priemonėje yra sumontuota tik viena sėdynių eilė arba tik vairuotojo sėdynė, mažiausias pakrovimo angos aukštis turi būti ne mažesnis kaip 600 mm;

ii)    jeigu transporto priemonėje yra sumontuotos dvi ar daugiau sėdynių eilių, mažiausias pakrovimo angos aukštis turi būti ne mažesnis kaip 800 mm, o angos plotas turi būti ne mažesnis kaip 12 800 cm2;

c)    krovinio vieta turi atitikti šiuos reikalavimus:

krovinio vieta – transporto priemonės dalis už sėdynių eilės (-ių) arba už vairuotojo sėdynės, jeigu transporto priemonėje įrengta tik vairuotojo sėdynė;

i)    krovinio vietos dangos paviršius paprastai turi būti plokščias;

ii)    jeigu transporto priemonėje yra sumontuota tik viena sėdynių eilė arba tik viena sėdynė, mažiausias krovinio vietos ilgis turi būti ne mažesnis kaip 40 proc. važiuoklės bazės;

iii)    jeigu transporto priemonėje yra sumontuotos dvi arba daugiau sėdynių eilių, mažiausias krovinio vietos ilgis turi būti ne mažesnis kaip 30 proc. važiuoklės bazės;

Jeigu transporto priemonėje paskutinės sėdynių eilės sėdynes galima lengvai išmontuoti be specialių įrankių, reikalavimų dėl krovinio vietos ilgio turi būti paisoma, kai transporto priemonėje visos sėdynės yra sumontuotos;

iv)    reikalavimų dėl krovinio vietos ilgio turi būti paisoma, kai pirmosios eilės sėdynės arba, kitu galimu atveju, paskutinės eilės sėdynės yra pakeltos ir jų padėtis yra transporto priemonės keleiviams įprasta naudojimosi padėtis.

3.8.2.3.

Specialios matavimo sąlygos

3.8.2.3.1.

Apibrėžtys

a)    pakrovimo angos aukštis – vertikalus atstumas tarp dviejų horizontalių plokštumų, atitinkamai nukreiptų kreivės liestine į aukščiausią durų angos apatinės dalies tašką ir į žemiausią durų angos viršutinės dalies tašką;

b)    pakrovimo angos paviršius – didžiausias leidžiamos didžiausios angos stačiakampės projekcijos vertikalioje plokštumoje plotas, statmenas transporto priemonės vidurio linijai, kai galinės durys arba galinis bortas yra visiškai atviras;

c)    važiuoklės bazė – taikant 3.8.2.2 ir 3.8.3.1 punktuose pateiktas formules, atstumas:

i)    tarp priekinės ašies ir antrosios ašies vidurio linijų, jeigu tai yra dviašė transporto priemonė; arba

ii)    tarp priekinės ašies ir nuo antrosios iki trečiosios ašių vienodu atstumu nutolusios tariamos ašies vidurio linijos, jeigu tai yra triašė transporto priemonė.

3.8.2.3.2.

Sėdynės sureguliavimas

a)    sėdynės pastumiamos į galą ir į išorę labiausiai nutolusią padėtį;

b)    jeigu sėdynės atlošas yra reguliuojamas, jis sureguliuojamas taip, kad sėdynėje tilptų erdvinis H taško nustatymo įrenginys, kurio liemens kampas būtų 25 laipsniai;

c)    jeigu sėdynės atlošas nėra reguliuojamas, jo padėtis turi būti transporto gamintojo numatyta padėtis;

d)    kai sėdynės aukštis yra reguliuojamas, jis sureguliuojamas taip, kad sėdynės padėtis būtų jos žemiausia galima padėtis.

3.8.2.3.3.

Transporto priemonės sąlygos

a)    transporto priemonė pakraunama tiek, kad jos masė atitiktų didžiausią masę;

b)    transporto priemonės ratai turi būti nukreipti tiesiai į priekį.

3.8.2.3.4.

3.8.2.3.2 punkte nustatyti reikalavimai netaikomi, jei transporto priemonėje yra įrengta siena arba pertvara.

3.8.2.3.5.

Krovinio vietos ilgio matavimas

a)    jeigu transporto priemonėje nėra įrengta pertvarų ar sienų, ilgis matuojamas nuo vertikalios plokštumos, nukreiptos kreivės liestine į labiausiai į išorę nutolusį galinį sėdynės atlošo viršaus tašką, iki galinės vidinės plokštės arba uždarų durų ar uždaryto galinio borto;

b)    jeigu transporto priemonėje įrengta pertvara ar siena, ilgis matuojamas nuo vertikalios plokštumos, nukreiptos kreivės liestine į labiausiai į išorę nutolusį galinį pertvaros ar sienos tašką, iki galinės vidinės plokštės arba uždarų durų ar, kitu atveju, uždaryto galinio borto;

c)    ilgio reikalavimų turi būti laikomasi grindų, ant kurių sukraunami kroviniai, lygyje palei horizontalią liniją išilginėje vertikaliojoje plokštumoje, kertančioje transporto priemonės vidurio liniją.

3.8.3.

Be 3.2–3.6 punktuose nurodytų bendrųjų kriterijų, transporto priemonė, kurios vairuotojui skirta vieta ir krovinio vieta yra viename skyriuje, t. y. BE kėbule, turi atitikti 3.8.3.1–3.8.2.3.4 punktuose nustatytus priskyrimo prie kategorijos kriterijus.

3.8.3.1.

Jeigu transporto priemonėje įrengtas gaubto tipo korpusas, taikomi šie reikalavimai:

a)    krovinius turi būt įmanoma pakrauti pro šiam tikslui suprojektuotas ir sukonstruotas galines duris, galinį bortą, plokštę arba kitu būdu;

b)    mažiausias pakrovimo angos aukštis turi būti ne mažesnis kaip 800 mm, o angos plotas turi būti ne mažesnis kaip 12 800 cm²;

c)    mažiausias krovinio vietos ilgis turi būti ne mažesnis kaip 40 proc. važiuoklės bazės.

3.8.3.2.

Jeigu transporto priemonėje įrengta atvira krovinio vieta, taikomos tik 3.8.3.1 punkto a ir c papunkčių nuostatos.

3.8.3.3.

Taikant 3.8.3 punkto nuostatas, taikomos 3.8.2.3.1 punkte pateiktos apibrėžtys.

3.8.3.4.

Tačiau reikalavimų dėl krovinio vietos ilgio turi būti laikomasi grindų, ant kurių sukraunami kroviniai, lygyje palei horizontalią liniją išilginėje plokštumoje, kertančioje transporto priemonės vidurio liniją.

4.    Transporto priemonių priskyrimo prie visureigių transporto priemonių pakategorės kriterijai

4.1.

M1 ar N1 transporto priemonės priskiriamos prie visureigių transporto priemonių pakategorės, jeigu jos tuo pačiu metu atitinka tokias sąlygas:

a)    bent viena priekinė ašis ir bent viena galinė ašis sukonstruotos taip, kad būtų varomos sinchroniškai, nepriklausomai nuo to, ar galima atjungti vieną varančiąją ašį;

b)    įrengtas bent vienas diferencialo blokavimo mechanizmas arba bent vienas panašiai veikiantis mechanizmas;

c)    transporto priemonės gali pavieniui užvažiuoti ne mažesnio kaip 25 proc. statumo įkalne;

d)    transporto priemonė atitinka penkis iš toliau nurodytų šešių reikalavimų:

i)    užvažiavimo kampas yra ne mažesnis kaip 25 laipsniai,

ii)    nuvažiavimo kampas yra ne mažesnis kaip 20 laipsnių,

iii)    tarpašinis rampos kampas yra ne mažesnis kaip 20 laipsnių,

iv)    prošvaisa po priekine ašimi yra ne mažesnė kaip 180 mm,

v)    prošvaisa po galine ašimi yra ne mažesnė kaip 180 mm,

vi)    prošvaisa tarp ašių yra ne mažesnė kaip 200 mm.

4.2.

M2, N2 arba M3 klasės transporto priemonės, kurių didžiausia masė neviršija 12 tonų, priskiriamos prie visureigių transporto priemonių pakategorės, jeigu jos atitinka a papunktyje nustatytus reikalavimus arba ir b, ir c papunkčiuose pateiktus reikalavimus:

a)    visos jų ašys varomos sinchroniškai, nepriklausomai nuo to, ar galima atjungti vieną ar daugiau varančiųjų ašių;

b)    i)    bent viena priekinė ašis ir bent viena galinė ašis sukonstruotos taip, kad būtų varomos sinchroniškai, nepriklausomai nuo to, ar galima atjungti vieną varančiąją ašį;

   ii)    įrengtas bent vienas diferencialo blokavimo mechanizmas arba bent vienas panašiai veikiantis mechanizmas;

   iii)    transporto priemonės gali pavieniui užvažiuoti 25 proc. statumo įkalne;

c)    jos atitinka ne mažiau kaip penkis iš toliau nurodytų šešių reikalavimų, jeigu jų didžiausia masė neviršija 7,5 tonų, ir ne mažiau kaip keturis, jeigu jų didžiausia masė viršija 7,5 tonos:

i)    užvažiavimo kampas yra ne mažesnis kaip 25 laipsniai,

ii)    nuvažiavimo kampas yra ne mažesnis kaip 25 laipsniai,

iii)    tarpašinis rampos kampas yra ne mažesnis kaip 25 laipsniai,

iv)    prošvaisa po priekine ašimi yra ne mažesnė kaip 250 mm,

v)    prošvaisa tarp ašių yra ne mažesnė kaip 300 mm;

vi)    prošvaisa po galine ašimi yra ne mažesnė kaip 250 mm.

4.3.

M3 arba N3 kategorijų transporto priemonės, kurių didžiausia masė neviršija 12 tonų, priskiriamos prie visureigių transporto priemonių pakategorės, jeigu jos atitinka a papunktyje nustatytą sąlygą arba ir b, ir c papunkčiuose pateiktus reikalavimus:

a)    visos jų ašys varomos sinchroniškai, nepriklausomai nuo to, ar galima atjungti vieną ar daugiau varančiųjų ašių;

b)    i)    ne mažiau kaip pusė ašių (arba dvi ašys iš trijų, jeigu transporto priemonė yra triašė ir trys ašys, jeigu transporto priemonė yra penkiaašė) sukonstruotos taip, kad būtų varomos sinchroniškai, nepriklausomai nuo to, ar galima atjungti vieną varančiąją ašį;

ii)    yra bent vienas diferencialo blokavimo mechanizmas arba bent vienas panašiai veikiantis mechanizmas;

iii)    transporto priemonės gali pavieniui užvažiuoti 25 proc. statumo įkalne;

c)    transporto priemonė atitinka bent keturis iš toliau nurodytų šešių reikalavimų:

i)    užvažiavimo kampas yra ne mažesnis kaip 25 laipsniai,

ii)    nuvažiavimo kampas yra ne mažesnis kaip 25 laipsniai,

iii)    tarpašinis rampos kampas yra ne mažesnis kaip 25 laipsniai,

iv)    prošvaisa po priekine ašimi yra ne mažesnė kaip 250 mm,

v)    prošvaisa tarp ašių yra ne mažesnė kaip 300 mm;

vi)    prošvaisa po galine ašimi yra ne mažesnė kaip 250 mm.

4.4.

Atitikties šiame skirsnyje pateiktiems geometriniams reikalavimams tikrinimo tvarka nustatoma 1 priedėlyje.5.    Specialios paskirties transporto priemonės

Pavadinimas

Kodas

Apibrėžtis

5.1.

Kemperis

SA

M kategorijos transporto priemonė su gyvenamąja patalpa, kurioje yra bent tokia įranga:

a)    sėdynės ir stalas;

b)    miego vieta, kurią galima įrengti pertvarkius sėdynes;

c)    valgio gaminimo įranga;

d)    daiktų laikymo vieta.

Ši įranga nejudamai įtvirtinama gyvenamojoje patalpoje.

Tačiau stalas gali būti sukonstruotas taip, kad jį būtų galima lengvai išmontuoti.

5.2.

Šarvuotoji transporto priemonė

SB

Transporto priemonė su neperšaunama šarvuota plokšte, skirta vežamiems asmenims ar kroviniams apsaugoti.

5.3.

Greitosios pagalbos automobilis

SC

M kategorijos transporto priemonė su specialia įranga ligoniams ar sužeistiesiems vežti.

5.4.

Katafalkas

SD

M kategorijos transporto priemonė su specialia įranga mirusiesiems vežti.

5.5.

Neįgaliųjų vežimėliams pritaikyta transporto priemonė

SH

M1 klasės transporto priemonė, sukonstruota arba specialiai pritaikyta taip, kad važiuojant keliu joje tilptų vienas ar daugiau neįgaliųjų vežimėliuose sėdinčių asmenų.

5.6.

Priekabinis namelis

SE

O kategorijos transporto priemonė, apibrėžta standarto ISO 3833:1977 3.2.1.3 punkte.

5.7.

Savaeigis kranas

SF

Kroviniams vežti nepritaikyta N3 klasės transporto priemonė su kranu, kurio keliamasis momentas yra ne mažesnis kaip 400 kNm.

5.8.

Kitos specialios paskirties transporto priemonės

SG

Specialios paskirties transporto priemonė, neatitinkanti nė vienos iš šiame skirsnyje pateiktų apibrėžčių.

5.9.

Atraminė puspriekabių važiuoklė

SJ

Transporto priemonė su balninio įtaiso sukabintuvu puspriekabei atremti, kad ji būtų keičiama priekaba.

5.10.

Specialiems kroviniams vežti skirta priekaba

SK

O4 kategorijos transporto priemonė nedalomiems kroviniams vežti, kuriai dėl jos matmenų taikomi greičio ir eismo ribojimai.

Į šios apibrėžties taikymo sritį taip pat įtraukiamos hidraulinės jungtinės priekabos nepriklausomai nuo junginių skaičiaus

5.11.

Specialiems kroviniams vežti skirta motorinė transporto priemonė

SL

Kelių traktorius arba N3 kategorijos puspriekabės traktoriaus įrenginys, atitinkantis visas toliau nurodytas sąlygas:

5.12.

Daugiafunkcė transporto priemonė

SM

N kategorijos visureigė transporto priemonė (kaip apibrėžta 2.3 punkte), suprojektuota ir sumontuota tam tikrai pakaitinei įrangai traukti, stumti, vežti ir paleisti,

Jei transporto priemonėje įrengta pagalbinė krovinių platforma, jos didžiausias ilgis neturi viršyti:

6.    Pastabos

6.1.

Tipo patvirtinimas nėra suteikiamas:

a) atraminėms puspriekabės važiuoklėms, apibrėžtoms A dalies 5 skirsnyje;

b) priekaboms su standžiąja vilktimi, apibrėžtoms C dalies 4 skirsnyje;

c) priekaboms, kuriose važiuojant keliu gali būti vežami asmenys.

6.2.

6.1 punktas taikomas nepažeidžiant 40 straipsnio nacionaliniam mažų serijų tipo patvirtinimui.B DALIS

Transporto priemonių tipų, variantų ir versijų kriterijai 

1.    M1 kategorija

1.1.    Transporto priemonės tipas

1.1.1.

Transporto priemonės tipui priskiriamos visos transporto priemonės, kurioms būdingos visos toliau nurodytos savybės:

a)    gamintojo prekinis pavadinimas.

Jeigu pasikeičia įmonės nuosavybės teisinė forma, tai nereiškia, kad turi būti suteiktas naujas patvirtinimas;

b)    jeigu tai yra atraminis kėbulas, pagrindinių struktūrinių kėbulo dalių konstrukcija ir sąranka.

Tas pats reikalavimas taikomas transporto priemonėms, kurių kėbulas yra prisuktas varžtais arba privirintas prie atskiro rėmo.

1.1.2.

Nukrypstant nuo 1.1.1 punkto b papunktyje nustatytų reikalavimų, kai kėbulo struktūros grindų dalį ir pagrindinius sudedamuosius elementus, iš kurių sudaryta kėbulo struktūros priekinė dalis, esanti tiesiog priešais apatinę priekinio stiklo dalį, gamintojas naudoja įvairių rūšių kėbului sukonstruoti (pvz., salonui ir kupė), tokios transporto priemonės gali būti laikomos priklausančiomis tam pačiam tipui. To įrodymai turi būti pateikti gamintojo.

1.1.3.

Tipą turi sudaryti bent vienas variantas ir viena versija.

1.2.    Variantas

1.2.1.

Transporto priemonės tipo variantas – transporto priemonių, kurioms būdingos visos toliau nurodytos konstrukcinės savybės, grupė:

a)    šoninių durelių skaičius arba kėbulo tipas, kaip apibrėžta C dalies 2 skirsnyje, kai gamintojas taiko 1.1.2 punkte nustatytą kriterijų;

b)    šios konstrukcinės variklio savybės:

i)    energijos tiekimo būdas (vidaus degimo variklis, elektros variklis ar kt.);

ii)    veikimo principas (priverstinis uždegimas, slėginis uždegimas ar kt.);

iii)    jeigu tai yra vidaus degimo variklis, cilindrų skaičius ir išdėstymas (L4, V6 ar kt.);

c)    ašių skaičius;

d)    varančiųjų ašių skaičius ir tarpusavio sujungimas;

e)    vairuojamųjų ašių skaičius;

f)    užbaigtumo laipsnis (pvz., komplektinė / nekomplektinė).

g)    jei tai pakopinio konstravimo transporto priemonės, ankstesniojo etapo transporto priemonės gamintojas ir tipas.

1.3.    Versija

1.3.1.

Varianto versija – transporto priemonių, kurioms būdingos visos toliau nurodytos savybės, grupė:

a)    didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė;

b)    jeigu tai yra vidaus degimo variklis, jo darbinis tūris;

c)    didžiausia variklio galia arba didžiausia nuolatinė vardinė galia (elektros variklio);

d)    degalų rūšis (benzinas, dyzelinas, SND, mišrūs ar kt.);

e)    didžiausias sėdimųjų vietų skaičius;

f)    garso lygis važiuojant;

g)    išmetamųjų teršalų kiekis (pvz., Euro 5, Euro 6 ar kt.);

h)    suminis arba svertinis išmetamo CO2 kiekis;

i)    elektros energijos sąnaudos (svertinės, bendra vertė);

j)    bendros arba svertinės degalų sąnaudos;

k)    unikalus naujoviškos technologijos paketas, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 443/2009 12 straipsnyje.

2.    M2 ir M3 kategorijos

2.1.    Transporto priemonės tipas

2.1.1.

Transporto priemonės tipui priskiriamos visos transporto priemonės, kurioms būdingos visos toliau nurodytos savybės:

a)    gamintojo prekinis pavadinimas.

Jeigu pasikeičia įmonės nuosavybės teisinė forma, tai nereiškia, kad turi būti suteiktas naujas patvirtinimas;

b)    kategorija;

c)    tokie konstravimo ir projektavimo aspektai:

i)    pagrindinių sudedamųjų elementų, iš kurių sudaryta važiuoklė, projektavimas ir konstravimas;

ii)    jeigu tai yra atraminis kėbulas, pagrindinių struktūrinių kėbulo dalių projektavimas ir konstravimas;

d)    aukštų skaičius (vienaukštė ar dviaukštė);

e)    dalių skaičius (vientisa / sujungta);

f)    ašių skaičius;

g)    energijos tiekimo sistema (sumontuota arba nesumontuota transporto priemonėje);

2.1.2.

Tipą turi sudaryti bent vienas variantas ir viena versija.2.2.    Variantas

2.2.1.

Transporto priemonės tipo variantas – transporto priemonių, kurioms būdingos visos toliau nurodytos konstrukcinės savybės, grupė:

a)    kėbulo tipas, kaip apibrėžta C dalies 3 skirsnyje;

b)    transporto priemonės klasė arba klasių derinys, kaip apibrėžta JT EEK taisyklės Nr. 107 2.1.1 punkte (tik komplektinių ir sukomplektuotų transporto priemonių atveju);

c)    užbaigtumo laipsnis (pvz., komplektinė / nekomplektinė / sukomplektuota);

d)    tokios konstrukcinės variklio savybės:

i)    energijos tiekimo būdas (vidaus degimo variklis, elektros variklis ar kt.);

ii)    veikimo principas (priverstinis uždegimas, slėginis uždegimas ar kt.);

iii)    jeigu tai yra vidaus degimo variklis, cilindrų skaičius ir išdėstymas (L6, V8 ar kt.);

e)    jei tai pakopinio konstravimo transporto priemonės, ankstesniojo etapo transporto priemonės gamintojas ir tipas.

2.3.    Versija

2.3.1.

Varianto versija – transporto priemonių, kurioms būdingos visos toliau nurodytos savybės, grupė:

a)    didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė;

b)    transporto priemonės gebėjimas ar negebėjimas vilkti priekabą;

c)    jeigu tai yra vidaus degimo variklis, jo darbinis tūris;

d)    didžiausia variklio galia arba didžiausia nuolatinė vardinė galia (elektros variklio);

e)    degalų rūšis (benzinas, dyzelinas, SND, dviejų rūšių degalai ar kt.);

f)    garso lygis važiuojant;

g)    išmetamųjų teršalų kiekis (pvz., Euro 5, Euro 6 ar kt.);

3.    N1 kategorija

3.1.    Transporto priemonės tipas

3.1.1.

Transporto priemonės tipui priskiriamos visos transporto priemonės, kurioms būdingos visos toliau nurodytos savybės:

a)    gamintojo prekinis pavadinimas.

Jeigu pasikeičia įmonės nuosavybės teisinė forma, tai nereiškia, kad turi būti suteiktas naujas patvirtinimas;

b)    jeigu tai yra atraminis kėbulas, pagrindinių struktūrinių kėbulo dalių konstrukcija ir sąranka.

c)    jeigu tai nėra atraminis kėbulas, pagrindinių struktūrinių važiuoklės dalių projektavimas ir konstravimas;

3.1.2.

Nukrypstant nuo 3.1.1 punkto b papunktyje nustatytų reikalavimų, kai kėbulo struktūros grindų dalį ir pagrindinius sudedamuosius elementus, iš kurių sudaryta kėbulo struktūros priekinė dalis, esanti tiesiog priešais apatinę priekinio stiklo dalį, gamintojas naudoja įvairių rūšių kėbului sukonstruoti (pvz., furgonui ir bekėbuliam sunkvežimiui, įvairioms važiuoklių bazėms ir įvairaus aukščio stogams), tokios transporto priemonės gali būti laikomos priklausančiomis tam pačiam tipui. To įrodymai turi būti pateikti gamintojo.

3.1.3.

Tipą turi sudaryti bent vienas variantas ir viena versija.

3.2.    Variantas

3.2.1.

Transporto priemonės tipo variantas – transporto priemonių, kurioms būdingos visos toliau nurodytos konstrukcinės savybės, grupė:

a)    šoninių durelių skaičius arba kėbulo tipas, kaip apibrėžta C dalies 4 skirsnyje (komplektinių ir sukomplektuotų transporto priemonių), kai gamintojas taiko 3.1.2 punkte nustatytą kriterijų;

b)    užbaigtumo laipsnis (pvz., komplektinė / nekomplektinė / sukomplektuota);

c)    tokios konstrukcinės variklio savybės:

i)    energijos tiekimo būdas (vidaus degimo variklis, elektros variklis ar kt.);

ii)    veikimo principas (priverstinis uždegimas, slėginis uždegimas ar kt.);

iii)    jeigu tai yra vidaus degimo variklis, cilindrų skaičius ir išdėstymas (L6, V8 ar kt.);

d)    ašių skaičius;

e)    varančiųjų ašių skaičius ir tarpusavio sujungimas;

f)    vairuojamųjų ašių skaičius;

g)    jei tai pakopinio konstravimo transporto priemonės, ankstesniojo etapo transporto priemonės gamintojas ir tipas.

3.3.    Versija

3.3.1.

Varianto versija – transporto priemonių, kurioms būdingos visos toliau nurodytos savybės, grupė:

a)    didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė;

b)    jeigu tai yra vidaus degimo variklis, jo darbinis tūris;

c)    didžiausia variklio galia arba didžiausia nuolatinė vardinė galia (elektros variklio);

d)    degalų rūšis (benzinas, dyzelinas, SND, mišrūs ar kt.);

e)    didžiausias sėdimųjų vietų skaičius;

f)    garso lygis važiuojant;

g)    išmetamųjų teršalų kiekis (pvz., Euro 5, Euro 6 ar kt.);

h)    suminis arba svertinis išmetamo CO2 kiekis;

i)    elektros energijos sąnaudos (svertinės, bendra vertė);

j)    bendros arba svertinės degalų sąnaudos;

4.    N2 ir N3 kategorijos

4.1.    Transporto priemonės tipas

4.1.1.

Transporto priemonės tipui priskiriamos visos transporto priemonės, kurioms būdingos visos toliau nurodytos savybės:

a)    gamintojo prekinis pavadinimas.

Jeigu pasikeičia įmonės nuosavybės teisinė forma, tai nereiškia, kad turi būti suteiktas naujas patvirtinimas;

b)    kategorija;

c)    važiuoklių, būdingų vienai produkcijos linijai, projektavimas ir konstravimas;

d)    ašių skaičius.

4.1.2.

Tipą turi sudaryti bent vienas variantas ir viena versija.

4.2.    Variantas

4.2.1.

Transporto priemonės tipo variantas – transporto priemonių, kurioms būdingos visos toliau nurodytos konstrukcinės savybės, grupė:

a)    struktūrinė kėbulo koncepcija arba kėbulo tipas, kaip apibrėžta C dalies 4 skirsnyje ir 2 priedėlyje (tik komplektinių ir sukomplektuotų transporto priemonių atveju);

b)    užbaigtumo laipsnis (pvz., komplektinė / nekomplektinė / sukomplektuota);

c)    tokios konstrukcinės variklio savybės:

i)    energijos tiekimo būdas (vidaus degimo variklis, elektros variklis ar kt.);

ii)    veikimo principas (priverstinis uždegimas, slėginis uždegimas ar kt.);

iii)    jeigu tai yra vidaus degimo variklis, cilindrų skaičius ir išdėstymas (L6, V8 ar kt.);

d)    varančiųjų ašių skaičius ir tarpusavio sujungimas;

e)    vairuojamųjų ašių skaičius;

f)    jei tai pakopinio konstravimo transporto priemonės, ankstesniojo etapo transporto priemonės gamintojas ir tipas.

4.3.    Versija

4.3.1.

Varianto versija – transporto priemonių, kurioms būdingos visos toliau nurodytos savybės, grupė:

a)    didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė;

b)    transporto priemonės gebėjimas ar negebėjimas vilkti priekabą;

i)    priekabą be stabdžių;

ii)    priekabą su inercine (arba saviridos) stabdžių sistema, kaip apibrėžta JT EEK taisyklės Nr. 13 2.12 punkte;

iii)    priekabą su vieninio arba dvigubinio stabdymo sistema, kaip apibrėžta JT EEK taisyklės Nr. 13 2.9 ir 2.10 punktuose;

iv)    O4 klasės priekabą, kurią prijungus didžiausia junginio masė neviršija 44 tonų;

v)    O4 klasės priekabą, kurią prijungus didžiausia junginio masė viršija 44 tonas;

c)    variklio darbinis tūris;

d)    didžiausia variklio galia;

e)    degalų rūšis (benzinas, dyzelinas, SND, dviejų rūšių degalai ar kt.);

f)    garso lygis važiuojant;

g)    išmetamųjų teršalų kiekis (pvz., Euro 5, Euro 6 ar kt.);

5.    O1 ir O2 kategorijos

5.1.    Transporto priemonės tipas

5.1.1.

Transporto priemonės tipui priskiriamos visos transporto priemonės, kurioms būdingos visos toliau nurodytos savybės:

a)    gamintojo prekinis pavadinimas.

Jeigu pasikeičia įmonės nuosavybės teisinė forma, tai nereiškia, kad turi būti suteiktas naujas patvirtinimas;

b)    kategorija;

c)    koncepcija, apibrėžta C dalies 5 skirsnyje;

d)    tokie konstravimo ir projektavimo aspektai:

i)    pagrindinių sudedamųjų elementų, iš kurių sudaryta važiuoklė, projektavimas ir konstravimas;

ii)    jeigu tai yra atraminis kėbulas, pagrindinių struktūrinių kėbulo dalių projektavimas ir konstravimas;

e)    ašių skaičius.

5.1.2.

Tipą turi sudaryti bent vienas variantas ir viena versija.

5.2.    Variantas

5.2.1.

Transporto priemonės tipo variantas – transporto priemonių, kurioms būdingos visos toliau nurodytos konstrukcinės savybės, grupė:

a)    kėbulo rūšis, nurodyta 2 priedėlyje (tik komplektinių ir sukomplektuotų transporto priemonių atveju);

b)    užbaigtumo laipsnis (pvz., komplektinė / nekomplektinė / sukomplektuota);

c)    stabdžių sistemos tipas (pvz., be stabdžių / inercinio stabdymo / stabdžių su papildomu energijos šaltiniu).

d)    jei tai pakopinio konstravimo transporto priemonės, ankstesniojo etapo transporto priemonės gamintojas ir tipas.

5.3.    Versija

5.3.1.

Varianto versija – transporto priemonių, kurioms būdingos visos toliau nurodytos savybės, grupė:

a)    didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė;

b)    pakabos tipas (pneumatinė, plieninė, guminė, strypinė sukamoji ar kt.);

c)    vilkties tipas (trikampė, vamzdinė ar kt.).

6.    O3 ir O4 kategorijos

6.1.    Transporto priemonės tipas

6.1.1.

Transporto priemonės tipui priskiriamos visos transporto priemonės, kurioms būdingos visos toliau nurodytos savybės:

a)    gamintojo prekinis pavadinimas.

Jeigu pasikeičia įmonės nuosavybės teisinė forma, tai nereiškia, kad turi būti suteiktas naujas patvirtinimas;

b)    kategorija;

c)    priekabos koncepcija, atsižvelgiant į C dalies 5 skirsnyje pateiktas apibrėžtis;

d)    tokie konstravimo ir projektavimo aspektai:

i)    pagrindinių sudedamųjų elementų, iš kurių sudaryta važiuoklė, projektavimas ir konstravimas;

ii)    jeigu tai yra priekabos su atraminiu kėbulu, pagrindinių struktūrinių kėbulo dalių projektavimas ir konstravimas;

e)    ašių skaičius.

6.1.2.

Tipą turi sudaryti bent vienas variantas ir viena versija.

6.2.    Variantai

6.2.1.

Transporto priemonės tipo variantas – transporto priemonių, kurioms būdingos visos toliau nurodytos konstrukcinės savybės, grupė:

a)    kėbulo rūšis, nurodyta 2 priedėlyje (tik komplektinių ir sukomplektuotų transporto priemonių atveju);

b)    užbaigtumo laipsnis (pvz., komplektinė / nekomplektinė / sukomplektuota);

c)    pakabos tipas (plieninė, pneumatinė, hidraulinė);

d)    tokios techninės savybės:

i)    galimybė pailginti važiuoklę arba ne;

ii)    aukšto aukštis (įprastas, žemas, pusiau žemas ir t. t.).

e)    jei tai pakopinio konstravimo transporto priemonės, ankstesniojo etapo transporto priemonės gamintojas ir tipas.

6.3.    Versijos

6.3.1.

Varianto versija – transporto priemonių, kurioms būdingos visos toliau nurodytos savybės, grupė:

a)    didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė;

b)    Tarybos direktyvos 96/53/EB 14 I priedo 3.2 ir 3.3 punktuose nurodyti pogrupiai ar pogrupių deriniai, kuriems priskiriamas tarpuašis tarp dviejų gretimų ašių, priklausančių vienai grupei;

c)    ašių apibrėžtis, atsižvelgiant į:

i)    pakeliamąsias ašis (skaičių ir vietą);

ii)    keičiamos apkrovos ašis (skaičių ir vietą);

iii)    vairuojamąsias ašis (skaičių ir vietą).

7.    Bendrieji visų transporto priemonių kategorijų reikalavimai

7.1.

Jeigu dėl didžiausios masės, sėdimųjų vietų skaičiaus arba dėl abiejų šių kriterijų transporto priemonė priskirtina prie kelių kategorijų, gamintojas, norėdamas apibrėžti variantus ir versijas, gali rinktis vienai arba kitai transporto priemonės kategorijai taikomus kriterijus.

7.1.1.

Pavyzdžiai:

a)    transporto priemonės A tipas gali būti patvirtintas kaip N1 (3,5 tonos) ir N2 (4,2 tonos) atsižvelgiant į jos didžiausią masę. Tokiu atveju kategorijos N1 parametrai gali būti taikomi ir N2 kategorijos transporto priemonėms (arba atvirkščiai);

b)    transporto priemonės B tipas gali būti patvirtintas kaip M1 ir M2 atsižvelgiant į sėdimųjų vietų skaičių (7 + 1 ar 10 + 1). M1 kategorijos parametrai taip pat gali būti taikomi M2 kategorijos transporto priemonei (arba atvirkščiai).

7.2.

N kategorijos transporto priemonei gali būti suteiktas tipo patvirtinimas pagal M1 arba, kitu atveju, M2 kategorijai taikomas nuostatas, kai kitu pakopinio tipo tvirtinimo procedūros etapu ją ketinama perdaryti į kurios nors minėtos kategorijos transporto priemonę.

7.2.1.

Šią galimybę leidžiama rinktis tik tuo atveju, jeigu transporto priemonės yra nekomplektinės.

Tokios transporto priemonės žymimos bazinio transporto priemonės modelio gamintojo suteiktu specialiu varianto kodu.

7.3.

Tipo, varianto ir versijos žymenys

7.3.1.

Gamintojas suteikia kiekvienam transporto priemonės tipui, variantui ir versijai raidinį skaitmeninį kodą, sudarytą iš romėniškųjų raidžių ir (arba) arabiškųjų skaitmenų.

Leidžiama naudoti skliaustus ar brūkšnius, jeigu jais nepakeičiamos raidės ar skaitmenys.

7.3.2.

Visas kodas žymimas taip: tipas, variantas ir versija arba „TVV“.

7.3.3.

TVV kodas turi aiškiai ir vienareikšmiškai žymėti unikalų techninių savybių derinį pagal šio priedo B dalyje apibrėžtus kriterijus.

7.3.4.

Tas pats gamintojas gali žymėti transporto priemonės tipą tuo pačiu kodu, jeigu pastarasis tipas priskiriamas prie dviejų ar daugiau kategorijų.

7.3.5.

Tas pats gamintojas negali žymėti transporto priemonės tipo tuo pačiu kodu, jeigu tai pačiai transporto priemonės kategorijai būtų suteiktas daugiau nei vienas tipo patvirtinimas.

7.4.

TVV kodo simbolių skaičius

7.4.1.

Simbolių skaičius neturi viršyti:

a)    15, jeigu tai yra transporto priemonės tipo kodas;

b)    25, jeigu tai yra varianto kodas;

c)    35, jeigu tai yra versijos kodas.

7.4.2.

Viso raidinio skaitmeninio „TVV“ kodo simbolių skaičius neturi viršyti 75.

7.4.3.

Kai naudojamas visas TVV kodas, tarp tipo, varianto ir versijos paliekami tarpai.

Tokio TVV kodo pavyzdys: 159AF[…tarpas]0054[…tarpas]977K(BE).C DALIS

Kėbulo tipų apibrėžtys

1.    Bendrosios nuostatos

1.1.

I priedo 9 skirsnyje ir III priedo 1 dalyje nurodyto kėbulo tipas bei IX priedo 38 punkte nurodyto kėbulo kodas žymimi kodais.

Išvardyti kodai pirmiausia taikomi komplektinėms ir sukomplektuotoms transporto priemonėms.

1.2.

M kategorijos transporto priemonių kėbulo tipas žymimas dviem raidėmis, kaip nurodyta 2 ir 3 skirsniuose.

1.3.

N ir O kategorijų transporto priemonių kėbulo tipas žymimas dviem raidėmis, kaip nurodyta 4 ir 5 skirsniuose.

1.4.

Prireikus jos papildomos dviem skaitmenimis (visų pirma, kai kėbulas yra 4.1 ir 4.6 bei 5.1–5.4 punktuose nurodytų tipų).

1.4.1.

Skaitmenų sąrašas pateikiamas šio priedo 2 priedėlyje.

1.5.

Specialios paskirties transporto priemonėms naudojamas su transporto priemonės kategorija susijusio tipo kėbulas.

2.    M1 kategorijos transporto priemonės

Nuoroda

Kodas

Pavadinimas

Apibrėžtis

2.1.

AA

Sedanas

Standarto ISO 3833:1977 3.1.1.1 punkte apibrėžta transporto priemonė, kurioje įrengti ne mažiau kaip keturi šoniniai langai.

2.2.

AB

Hečbekas

2.1 punkte apibrėžtas sedanas, kurio gale yra į viršų atsidaranti bagažinė.

2.3.

AC

Universalas

Standarto ISO 3833:1977 3.1.1.4 punkte apibrėžta transporto priemonė.

2.4.

AD

Kupė

Standarto ISO 3833:1977 3.1.1.5 punkte apibrėžta transporto priemonė.

2.5.

AE

Kabrioletas

Standarto ISO 3833:1977 3.1.1.6 punkte apibrėžta transporto priemonė.

Tačiau kabriolete durų gali nebūti.

2.6.

AF

Daugiafunkcė transporto priemonė

Transporto priemonė, skirta vežti asmenims ir jų bagažui arba pavieniams kroviniams viename skyriuje, išskyrus minėtas AA–AE ir AG transporto priemones.

2.7.

AG

Pikapas

Standarto ISO 3833:1977 3.1.1.4.1 punkte apibrėžta transporto priemonė.

Tačiau bagažo skyrius turi būti visiškai atskirtas nuo keleivių skyriaus.

Be to, vairuotojo sėdimosios vietos atskaitinis taškas neturi būti bent
750 mm virš transporto priemonės atraminio paviršiaus.

3.    M2 arba M3 kategorijos transporto priemonės

Nuoroda

Kodas

Pavadinimas

Apibrėžtis

3.1.

CA

Vienaukštė transporto priemonė

Transporto priemonė, kurioje asmenims skirtos vietos įrengiamos viename lygyje arba taip, kad jos nebūtų išdėstytos dviem vienas virš kito esančiais lygiais.

3.2.

CB

Dviaukštė transporto priemonė

Transporto priemonė, apibrėžta JT EEK taisyklės Nr. 107 2.1.6 punkte.

3.3.

CC

Vienaukštė sujungtoji transporto priemonė

Transporto priemonė, apibrėžta JT EEK taisyklės Nr. 107 2.1.3 punkte.

3.4.

CD

Dviaukštė sujungtoji transporto priemonė

Transporto priemonė, apibrėžta JT EEK taisyklės Nr. 107 2.1.3.1. punkte.

3.5.

CE

Žemagrindė vienaukštė transporto priemonė

Transporto priemonė, apibrėžta JT EEK taisyklės Nr. 107 2.1.4 punkte.

3.6.

CF

Žemagrindė dviaukštė transporto priemonė

Transporto priemonė, apibrėžta JT EEK taisyklės Nr. 107 2.1.4 punkte kaip dviaukštė.

3.7.

CG

Žemagrindė vienaukštė sujungtoji transporto priemonė

Transporto priemonė, kuriai būdingos šios lentelės 3.3 ir 3.5 punktuose apibrėžtų transporto priemonių techninės savybės.

3.8.

CH

Žemagrindė dviaukštė sujungtoji transporto priemonė

Transporto priemonė, kuriai būdingos šios lentelės 3.4 ir 3.6 punktuose apibrėžtų transporto priemonių techninės savybės.

3.9.

CI

Bestogė vienaukštė transporto priemonė

Transporto priemonė, neturinti dalies arba viso stogo.

3.10.

CJ

Bestogė dviaukštė transporto priemonė

Transporto priemonė, neturinti stogo viršutiniame aukšte virš visų grindų arba jų dalies.

3.11.

CX

Autobuso važiuoklė

Nekomplektinė transporto priemonė tik su važiuoklės rėmais arba vamzdine sąranka, jėgos pavara ir ašimis, kurią ketinama komplektuoti su kėbulu, pritaikytu prie vežėjo poreikių.4.    Motorinės N1, N2 arba N3 kategorijos transporto priemonės

Nuoroda

Kodas

Pavadinimas

Apibrėžtis

4.1.

BA

Sunkvežimis

Transporto priemonė, kuri suprojektuota ir sukonstruota vien tik arba iš esmės kroviniams vežti.

Ji taip pat gali vilkti priekabą.

4.2.

BB

Furgonas

Sunkvežimis, kurio vairuotojui skirta vieta ir krovinio vieta yra viename skyriuje.

4.3.

BC

Puspriekabės vilkikas

Velkančioji transporto priemonė, kuri suprojektuota ir sukonstruota vien tik arba iš esmės puspriekabėms vilkti.

4.4.

BD

Kelių traktorius

Velkančioji transporto priemonė, kuri suprojektuota ir sukonstruota vien tik arba iš esmės kitoms nei puspriekabės priekaboms vilkti.

4.5.

BE

Pikapas

Transporto priemonė, kurios didžiausia masė neviršija 3500 kg ir kurios sėdimosios vietos ir krovinio vieta nėra viename skyriuje.

4.6.

BX

Bekėbulė transporto priemonė arba bekėbulis sunkvežimis

Nekomplektinė transporto priemonė tik su kabina (užbaigta arba neužbaigta), važiuoklės rėmais, jėgos pavara ir ašimis, kurią ketinama komplektuoti su kėbulu, pritaikytu prie vežėjo poreikių.

5.    O kategorijos transporto priemonės

Nuoroda

Kodas

Pavadinimas

Apibrėžtis

5.1.

DA

Puspriekabė

Priekaba, suprojektuota ir sukonstruota taip, kad ją būtų galima sukabinti su vilkiku arba su atramine puspriekabės važiuokle ir velkančiąją transporto priemonę arba puspriekabės važiuoklę veikti didele vertikalia apkrova.

Transporto priemonių junginiui naudojamas sukabintuvas, sudarytas iš šerdeso ir balninio įtaiso.

5.2.

DB

Priekaba su grąžulu

Priekaba, turinti bent dvi ašis, iš kurių bent viena yra vairuojamoji:

a) kurioje įrengtas vilkimo įtaisas, galintis judėti vertikaliai (priekabos atžvilgiu), ir

b) kurią velkanti transporto priemonė veikiama mažesne kaip 100 daN statine vertikaliąja apkrova.

5.3.

DC

Centrinės ašies priekaba

Priekaba, kurios ašis (-ys) yra arti transporto priemonės sunkio centro (kai krovinys paskirstytas tolygiai) ir dėl to ją velkanti transporto priemonė veikiama visai nedidele statine vertikaliąja apkrova, neviršijančia 10 proc. priekabos didžiausios masės arba 1000 daN apkrovos (priklausomai nuo to, kuris dydis yra mažesnis).

5.4.

DE

Priekaba su standžiąja vilktimi

Priekaba, turinti vieną ašį arba vieną grupę ašių, sumontuotų su grąžulu, kuriuo dėl konstrukcijos ypatumų velkančiajai transporto priemonei perduodama ne didesnė kaip 4000 daN statinė apkrova, ir neatitinkanti centrinės ašies priekabos apibrėžties.

Transporto priemonių junginiui naudojamas sukabintuvas, nesudarytas iš šerdeso ir balninio įtaiso.1 priedėlis

Tvarka, taikoma tikrinant, ar transporto priemonė gali būti priskirta prie visureigių transporto priemonių

1.    Bendrosios nuostatos

1.1.

Nustatant, ar transporto priemonė turi būti priskirta prie visureigių transporto priemonių, taikoma šiame priedėlyje nustatyta tvarka.

2.