23.12.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 481/1


EUROPOS CENTRINIO BANKO REKOMENDACIJA

2016 m. gruodžio 13 d.

dėl dividendų paskirstymo politikos

(ECB/2016/44)

(2016/C 481/01)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 127 straipsnio 6 dalį ir 132 straipsnį;

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 34 straipsnį,

atsižvelgdama į 2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (1), ypač į jo 4 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 2014 m. balandžio 16 d. Europos Centrinio Banko reglamentą (ES) Nr. 468/2014, kuriuo sukuriama Europos Centrinio Banko, nacionalinių kompetentingų institucijų ir nacionalinių paskirtųjų institucijų bendradarbiavimo Bendrame priežiūros mechanizme struktūra (BPM pagrindų reglamentas) (ECB/2014/17) (2),

kadangi:

kredito įstaigos turi ir toliau rengtis laiku ir visa apimtimi taikyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 (3) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/36/ES (4) sudėtingoje makroekonominėje ir finansinėje aplinkoje, kuri daro spaudimą kredito įstaigų pelningumui, vadinasi, ir jų gebėjimui didinti savo kapitalo pagrindus. Be to, nors reikia, kad kredito įstaigos finansuotų ekonomiką, konservatyvi paskirstymo politika yra tinkamo rizikos valdymo ir patikimos bankų sistemos dalis. Turėtų būti taikomas tas pats metodas, koks įtvirtintas Europos Centrinio Banko rekomendacijoje ECB/2015/49 (5),

PRIĖMĖ ŠIĄ REKOMENDACIJĄ:

I.

1.

Kredito įstaigos turėtų nustatyti dividendų politiką, pagrįstą konservatyviomis ir riziką ribojančiomis prielaidomis, kad bet kokiu būdu paskirsčius dividendus, būtų tenkinami taikomi kapitalo reikalavimai bei priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (PTVP) išvados.

a)

reikalaujama, kad kredito įstaigos visais atvejais atitiktų taikytinus minimalius kapitalo reikalavimus (1 ramsčio reikalavimus). Tai apima 4,5 % bendro 1 lygio nuosavo kapitalo pakankamumo koeficientą, 6 % 1 lygio kapitalo pakankamumo koeficientą ir 8 % bendro kapitalo pakankamumo koeficientą, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 92 straipsnyje;

b)

be to, reikalaujama, kad kredito įstaigos visais atvejais atitiktų kapitalo reikalavimus, kurie nustatomi pagal sprendimą, priimtą atlikus PTVP, taikant Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 16 straipsnio 2 dalies a punktą, ir kurie yra platesni nei 1 ramsčio reikalavimai (2 ramsčio reikalavimus);

c)

be to, reikalaujama, kad kredito įstaigos atitiktų jungtinio rezervo reikalavimą, nurodytą Direktyvos 2013/36/ES 128 straipsnio 6 dalyje;

d)

kredito įstaigos taip pat privalo atitikti pilną bendro (6) 1 lygio nuosavo kapitalo pakankamumo koeficientą, 1 lygio kapitalo pakankamumo koeficientą ir bendro kapitalo pakankamumo koeficientą iki taikytinos galutinio termino dienos. Tai reiškia, kad po pereinamojo laikotarpio nuostatų šie minėti koeficientai ir jungtinio rezervo reikalavimas, nurodytas Direktyvos 2013/36/ES 128 straipsnio 6 dalyje, bus taikomi visa apimtimi. Pereinamojo laikotarpio nuostatos išdėstytos Direktyvos 2013/36/ES XI antraštinėje dalyje ir Reglamento (ES) Nr. 575/2013 dešimtoje dalyje.

Šiuos reikalavimus būtina įvykdyti tiek konsoliduotu lygiu, tiek ir atskirai, išskyrus individualius atvejus, kai prudencinių reikalavimų leista netaikyti, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 7 ir 10 straipsniuose.

2.

2017 m. kredito įstaigoms išmokant dividendus (7) už finansinius 2016 metus, ECB rekomenduoja:

a)

1 kategorija: kredito įstaigos: i) atitinkančios taikytinus kapitalo reikalavimus, kaip nurodyta 1 dalies a, b ir c punktuose, ir ii) 2016 m. gruodžio 31 d. jau pasiekusios savo pilnus kapitalo pakankamumo koeficientus, kaip nurodyta 1 dalies d punkte, turėtų dividendams paskirstyti savo grynąjį pelną konservatyviai, kad jos ir toliau atitiktų visus reikalavimus ir PTVP išvadas net ir pablogėjus ekonominėms ir finansinėms sąlygoms;

b)

2 kategorija: kredito įstaigos, 2016 m. gruodžio 31 d. atitinkančios 1 dalies a, b ir c punktuose nurodytus taikytinus kapitalo reikalavimus, tačiau 2016 m. gruodžio 31 d. nepasiekusios savo pilnų kapitalo pakankamumo koeficientų, kaip nurodyta 1 dalies d punkte, turėtų dividendams paskirstyti savo grynąjį pelną konservatyviai, kad jos ir toliau atitiktų visus reikalavimus ir PTVP išvadas net ir pablogėjus ekonominėms ir finansinėms sąlygoms. Be to, iš esmės jos turėtų išmokėti dividendus tik ta apimtimi, kiek būtų užtikrintas bent linijinis būdas (8) reikalaujamiems pilniems kapitalo pakankamumo reikalavimams, kaip nurodyta 1 dalies d punkte, ir PTVP išvadoms, atitikti;

c)

3 kategorija: Kredito įstaigos, neatitinkančios 1 dalies a arba b arba c punktuose nurodytų reikalavimų, iš esmės turėtų neišmokėti dividendų.

Kredito įstaigos, kurios neatitinka šios rekomendacijos reikalavimų, nes mano, kad jos pagal įstatymą privalo išmokėti dividendus, turėtų nedelsdamos kreiptis į savo jungtinę priežiūros grupę.

Tikimasi, kad 2 dalies a, b ir c punktų 1, 2 ir 3 kategorijų kredito įstaigos taip pat laikysis 2 ramsčio rekomendacijų. Visoms kitoms sąlygoms esant tokioms pačioms, tikėtina, kad kapitalo poreikis (9), didžiąja dalimi išliks stabilus. Jei kredito įstaiga veikia arba ketina veikti pagal žemesnius nei 2 ramsčio rekomendacijų standartus, ji turėtų tuoj pat susisiekti su jungtine priežiūros grupe. ECB patikrins, kodėl kredito įstaigos kapitalo lygis nusmuko arba tikimasi, kad nusmuks, ir nuspręs dėl tinkamų ir proporcingų institucijai pritaikytų priemonių.

II.

Ši rekomendacija skirta svarbiems prižiūrimiems subjektams ir svarbioms prižiūrimoms grupėms, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 2 straipsnio 16 ir 22 dalyse.

III.

Ši rekomendacija taip pat skirta nacionalinėms kompetentingoms ir paskirtosioms institucijoms, kiek tai susiję su mažiau svarbiais priežiūros subjektais ir mažiau svarbiomis priežiūros grupėmis, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 2 straipsnio 7 ir 23 dalyse. Tikimasi, kad prireikus nacionalinės kompetentingos ir paskirtosios institucijos taikys šią rekomendaciją tokiems subjektams ir grupėms (10).

Priimta Frankfurte prie Maino 2016 m. gruodžio 13 d.

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  OL L 287, 2013 10 29, p. 63.

(2)  OL L 141, 2014 5 14, p. 1.

(3)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, 2013 6 27, p. 1).

(4)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB (OL L 176, 2013 6 27, p. 338).

(5)  2015 m. gruodžio 17 d. Europos Centrinio Banko rekomendacija ECB/2015/49 dėl dividendų paskirstymo politikos (OL C 438, 2015 12 30, p. 1).

(6)  Visi pilno lygio rezervai.

(7)  Kredito įstaigos gali būti įvairių teisinių formų, pvz., vertybinių popierių biržoje listinguojamos bendrovės ir ne akcinės bendrovės, pvz., savitarpio fondai, kooperatyvai arba taupymo įstaigos. Terminas „dividendai“ šioje rekomendacijoje yra bet kokios rūšies pinigų išmokėjimas, kurį turi patvirtinti visuotinis akcininkų susirinkimas.

(8)  Praktiškai tai reiškia, kad per ketverių metų laikotarpį, pradedant nuo 2014 m. gruodžio 31 d., kiekvienais metais kredito įstaigos turėtų nepaskirstyti ne mažiau kaip 25 % atotrūkio nuo pilno bendro 1 lygio nuosavo kapitalo pakankamumo koeficiento, 1 lygio kapitalo pakankamumo koeficiento ir bendro kapitalo pakankamumo koeficiento, kaip nurodyta 1 dalies d punkte.

(9)  Kapitalo poreikis yra sudarytas iš 1 ramsčio reikalavimų, 2 ramsčio reikalavimų, kapitalo apsaugos rezervo ir 2 ramsčio rekomendacijų. Nepaisant laipsniško pereinamojo laikotarpio dėl kapitalo apsaugos rezervo, kredito įstaigos taip pat turėtų tikėtis ateityje gauti teigiamas 2 ramsčio rekomendacijas.

(10)  Jei ši rekomendacija taikoma mažiau svarbiems prižiūrimiems subjektams ir mažiau svarbioms prižiūrimoms grupėms, manantiems, kad jie neatitinka pateiktų reikalavimų, nes pagal įstatymą privalo išmokėti dividendus, jie turėtų nedelsdami kreiptis į savo nacionalinę kompetentingą instituciją.