Briuselis, 2016 11 25

COM(2016) 735 final

KOMISIJOS KOMUNIKATAS TARYBAI

Dėl susitarimo, kuriuo Europos Sąjungai Tarptautinėje vynuogių ir vyno organizacijoje (OIV) suteikiamas ypatingas statusas


1.    Įvadas

Tarptautinė vynuogių ir vyno organizacija (angl. International Organisation of Vine and Wine, OIV) yra tarpvyriausybinė mokslinė ir techninė organizacija, vykdanti veiklą vynuogių ir vyno, vyno gėrimų, valgomųjų vynuogių, razinų ir kitų vynuogių produktų sektoriuje. Ji buvo įsteigta Tarptautiniu susitarimu, pasirašytu 2001 m. balandžio 3 d. Paryžiuje, ir pakeitė Tarptautinį vynuogių ir vyno biurą, įsteigtą 1924 m. lapkričio 29 d. Tarptautiniu susitarimu.

2016 m. sausio 1 d. OIV sudarė 45 valstybės narės, įskaitant pagrindines šalis gamintojas, išskyrus JAV, Kanadą ir Kiniją. Devyniolika ES valstybių narių yra OIV narės: Belgija, Bulgarija, Vokietija, Prancūzija, Graikija, Italija, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Austrija, Portugalija, Rumunija, Švedija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija, Čekija, Vengrija ir Kipras. Metiniai finansiniai OIV ištekliai yra beveik 2,5 mln. EUR, juos daugiausia sudaro narių ir stebėtojų įnašai.

OIV tikslai yra nurodyti jos steigimo susitarime:

nurodyti savo nariams priemones, leidžiančias atsižvelgti į gamintojams, vartotojams ir kitiems vyno sektoriuje veikiantiems subjektams rūpimus klausimus;

teikti paramą kitoms tarptautinėms tarpvyriausybinėms ir nevyriausybinėms organizacijoms, ypač vykdančioms standartizavimo veiklą;

prisidėti tarptautiniu mastu derinant esamus standartus ir metodus, o prireikus – rengiant naujus tarptautinius standartus, siekiant pagerinti vyno produktų gamybos ir prekybos sąlygas ir atsižvelgiant į vartotojų interesus.

Siekdama šių tikslų OIV vykdo įvairiapusę veiklą, susijusią su vynuogių ir vyno produktų pardavimo skatinimu, informavimu ir standartizavimu.

Siekdama prisidėti tarptautiniu mastu derinant esamus metodus ir standartus, OIV rengia rekomendacijas (rezoliucijas) šiose srityse:

vyno gamybos sąlygos;

vynininkystės metodai;

produktų apibrėžimas ir (arba) aprašymas, ženklinimas ir pateikimo į rinką sąlygos;

vynuogių produktų analizės ir vertinimo metodai.

OIV standartizavimo veikla grindžiama valstybių narių mokslinių ekspertų darbais; visų pirma organizacija leidžia periodinius leidinius, kurie atnaujinami remiantis jos priimtomis rezoliucijomis. Šiuo metu OIV yra paskelbusi keletą standartų rinkinių: Tarptautinį vynininkystės kodeksą, Tarptautinį vynininkystės metodų kodeksą, Tarptautinį vyno ir misos analizės metodų rinkinį, Tarptautinį spiritinių gėrimų analizės metodų rinkinį, Tarptautinį vynų ir vyno kilmės spirito ženklinimo standartą, OIV tarptautinių vynų ir spiritinių gėrimų konkursų standartą, OIV deskriptorių, naudojamų Vitis rūšims ir veislėms, sąrašą, pasaulio vyno rūšių aprašą ir tarptautinį vyno rūšių ir jų sinonimų sąrašą. Be šių leidinių dar paskelbtos kelios rezoliucijos ir darbai įvairiais klausimais, susijusiais su vyno pasauliu.

Išsami informacija apie OIV struktūrą ir funkcionavimą pateikiama organizacijos interneto svetainėje www.oiv.org .

2.    Sąjungos kompetencija OIV veiklos srityje

Pagrindiniai OIV standartų rinkiniai (Tarptautinis vynininkystės kodeksas, Tarptautinis vynininkystės metodų kodeksas, Tarptautinis vyno ir misos analizės metodų rinkinys, Tarptautinis vynų ir vyno kilmės spirito ženklinimo standartas ir Tarptautinis spiritinių gėrimų analizės metodų rinkinys) Sąjungos lygmeniu priklauso bendrai žemės ūkio politikai arba teisės aktų derinimo politikai, skirtai vidaus rinkos kūrimui ir veikimui.

Europos Sąjungos teisės aktai, reglamentuojantys sritis, kuruose veikia OIV, visų pirma yra šie:

2000 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2870/2000, nustatantis spiritinių gėrimų analizės Bendrijos etaloninius metodus (OL L 333, 2000 12 29, p. 20).

2001 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyva 2001/112/EB dėl žmonių maistui skirtų vaisių sulčių ir tam tikrų panašių produktų (OL L 10, 2002 1 12, p. 58).

2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 110/2008 dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1576/89 (OL L 39, 2008 2 13, p. 16).

2009 m. liepos 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 606/2009, kuriuo nustatoma tam tikra Tarybos reglamento (EB) Nr. 479/2008 taikymo vynuogių produktų kategorijoms, vynininkystės metodams ir jų apribojimams tvarka (OL L 193, 2009 7 24, p. 1).

2009 m. liepos 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 607/2009, kuriuo nustatomos tam tikros išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 479/2008 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su tam tikrų vyno sektoriaus produktų saugomomis kilmės vietos nuorodomis ir geografinėmis nuorodomis, tradiciniais terminais, ženklinimu ir pateikimu (OL L 193, 2009 7 24, p. 60).

2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės (OL L 157, 2011 6 15, p. 1).

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1924/2006 ir (EB) Nr. 1925/2006 bei kuriuo panaikinami Komisijos direktyva 87/250/EEB, Tarybos direktyva 90/496/EEB, Komisijos direktyva 1999/10/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/13/EB, Komisijos direktyvos 2002/67/EB ir 2008/5/EB bei Komisijos reglamentas (EB) Nr. 608/2004 (OL L 304, 2011 11 22, p. 18).

2012 m. kovo 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 203/2012, kuriuo dėl išsamių ekologiško vyno taisyklių iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 889/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 įgyvendinimo taisyklės (OL L 71, 2012 3 9, p. 42).

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 347, 2013 12 20, p. 671).

2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 251/2014 dėl aromatizuotų vyno produktų apibrėžties, aprašymo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1601/91 (OL L 84, 2014 3 20, p. 14).

Nors OIV rezoliucijos nėra privalomos, Sąjungos lygmeniu, pagal Reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, tam tikros OIV priimtos ir paskelbtos rezoliucijos turi įtakos ES teisei. Nuorodos į OIV rezoliucijas pateikiamos šiose BRO reglamento nuostatose:

nuostatose, pagal kurias Komisija turi remtis tam tikrais OIV priimtais ir paskelbtais vyno sektoriaus produktų sudėties nustatymo analizės metodais, išskyrus tuos atvejus, kai, atsižvelgiant į Sąjungos siekiamą tikslą, šie metodai būtų neveiksmingi arba netinkami (BRO reglamento 80 straipsnio 5 dalis),

nuostatose dėl tam tikrų taikant vynininkystės metodus naudojamų medžiagų grynumo ir identifikavimo specifikacijų – pagal šias nuostatas OIV priimtos ir paskelbtos taisyklės šioje srityje tampa ipso facto privalomos Europos Sąjungoje (2009 m. liepos 10 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 606/2009, kuriuo nustatoma tam tikra Tarybos reglamento (EB) Nr. 479/2008 taikymo vynuogių produktų kategorijoms, vynininkystės metodams ir jų apribojimams tvarka, 9 straipsnis),

nuostatose, pagal kurias Komisija, leisdama taikyti tam tikrus vynininkystės metodus, turi atsižvelgti į OIV priimtus ir paskelbtus vynininkystės metodus (BRO reglamento 80 straipsnio 3 dalies a punktas), ir

nuostatose, pagal kurias iki vynininkystės metodų patvirtinimo pagal BRO reglamento 80 straipsnio 3 dalį importuotas į Sąjungą vynas gaminamas taikant OIV priimtus ir paskelbtus vynininkystės metodus (BRO reglamento 90 straipsnio 2 dalis).

Taip pat, vadovaujantis Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2870/2000, tam tikros OIV priimtos ir paskelbtos rezoliucijos turi įtakos Sąjungos teisei. Reglamento Nr. 2870/2000 3 straipsnyje nurodoma, kad tuo atveju, kai nėra patvirtintų Bendrijos analizės etaloninių metodų tam tikrame spiritiniame gėrime esančioms medžiagoms rasti ir jų kiekiui nustatyti, reikia vadovautis OIV rezoliucijomis.

Taigi, kadangi OIV rezoliucijos gali turėti poveikio acquis arba pakeisti jo taikymo sritį, ir kai to reikia naudojantis vidaus kompetencija, Sąjunga pagal SESV 3 straipsnio 2 dalį turi išimtinę kompetenciją šioje srityje. Dėl šios priežasties ir prieš balsavimą dėl šių rezoliucijų OIV, Taryba pagal SESV 218 straipsnio 9 dalį turi priimti bendrą poziciją Sąjungos vardu.

3.    Sąjungos dalyvavimas

3.1.    Dabartinė padėtis

ES šiuo metu neturi oficialaus statuso OIV. Neoficialiai Komisijos atstovai paprastai yra kviečiami dalyvauti ir įsitraukti į ekspertų grupių, pakomisių ir komisijų darbus. Jie taip pat kartais kviečiami dalyvauti Generalinėje Asamblėjoje, kur OIV nariai priima rezoliucijas, bet negali dalyvauti diskusijose. Jie negali dalyvauti Vykdomojo komiteto veikloje ir OIV nemokami jokie įnašai.

Tokio riboto ad hoc dalyvavimo nepakanka, kad Komisija būtų išsamiai informuojama apie naujas rezoliucijas.

3.2.    Sąjungos dalyvavimo būtinybė

Atsižvelgiant į OIV veiklos įtaką Europos Sąjungos acquis ir į Sąjungos kompetenciją srityse, kuriose veikia OIV, būtina, kad ES vaidmuo OIV veikloje būtų sustiprintas ir oficialiai reglamentuotas.

Pagal Baigiamojo akto, kuriuo įsteigiama OIV, 8 straipsnį tarptautinė tarpvyriausybinė organizacija gali dalyvauti OIV darbuose arba tapti OIV nare.

Teisiniu požiūriu Sąjungos stojimas į OIV bus natūrali Sąjungos acquis ir ES kompetencijos sričių, susijusių su OIV, pasekmė. Vis dėlto, kai 2009 m. Taryboje buvo aptariamas Sąjungos stojimas į OIV, dauguma valstybių narių jam nepritarė.

OIV Generalinės Asamblėjos posėdyje priimtose Darbo tvarkos taisyklėse dalyvaujančioms tarptautinėms tarpvyriausybinėms organizacijoms numatomas specialus statusas. Taigi, OIV darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnyje numatyta:

„Tarptautinė tarpvyriausybinė organizacija gali prašyti suteikti ypatingą statusą, kuris jai leidžia:

a) įsitraukti į komisijų, pakomisių ir ekspertų grupių darbus;

b) dalyvauti Generalinės Asamblėjos ir Vykdomojo komiteto posėdžiuose.

Vykdomajam komitetui pasiūlius ir Generalinei Asamblėjai sutikus, atitinkama organizacija ir OIV sudaro specialų susitarimą. Jame kiekvienu konkrečiu atveju numatomos konkrečios bendradarbiavimo sąlygos, taip pat ir metinis finansinis įnašas.

Finansinio įnašo nesumokėjus trejus metus iš eilės, OIV generalinis direktorius apie tai praneša atitinkamai tarptautinei tarpvyriausybinei organizacijai. Jeigu įnašas nesumokamas per dvejus metus nuo trečiųjų nemokėjimo metų gruodžio mėnesio trisdešimt pirmos dienos, atitinkama tarptautinė tarpvyriausybinė organizacija automatiškai pašalinama iš OIV.“

Neatsisakydama savo pozicijos dėl galimybės pasiūlyti Tarybai, kad ES pradėtų derybas siekdama tapti visateise OIV nare, Komisija mano, jog Sąjunga turi paprašyti OIV, kad ši jai suteiktų ypatingą statusą.

Toks statusas Komisijai suteiks galimybę atstovauti Sąjungai pagal ES sutarties 17 straipsnį, būti išsamiai informuojamai apie naujas rezoliucijas, koordinuoti ES bendrąją poziciją dėl tokių rezoliucijų, taip pat ES vardu oficialiai dalyvauti ir veikti komisijų, pakomisių ir ekspertų grupių darbuose, dalyvauti Generalinės Asamblėjos ir Vykdomojo komiteto posėdžiuose, taip užtikrinant vieningą Sąjungos atstovavimą OIV, nekeliant abejonių dėl Sąjungos valstybių narių mokslinių ekspertų vaidmens OIV.

Be to, suteikus šį statusą, Sąjungos atstovai tomis pačiomis sąlygomis kaip ir OIV atstovai galėtų gauti visus dokumentus, kuriais remdamasi ES galėtų rengti savo pozicijas geriausiomis sąlygomis. Taigi planuojamas ypatingas statusas palengvintų sprendimų, kuriuos Taryba turės priimti pagal SESV 218 straipsnio 9 dalį, rengimą.

Šio statuso suteikimo poveikiui bus taikomos specialios sąlygos, nustatytos specialiame dokumente, kuris pridedamas prie pasikeitimo laiškais projekto, pateikiamo kartu su šiuo komunikatu. Jis neturės jokio teisinio poveikio, išskyrus šių specialių sąlygų taikymą.

3.3.    Sąjungos ypatingo statuso OIV suteikimo procedūra

Neoficialus Komisijos tarnybų informacinis dokumentas, kuriame pranešama apie derybų su OIV pradžią, Tarybai ir Europos Parlamentui buvo perduotas 2012 m. balandžio 25 d.

Vėliau, 2015 m. gegužės 26 d., Komisija Tarybai ir Parlamentui perdavė pasikeitimo laiškais projektą kartu su specialiu dokumentu, susijusiu su ypatingu Europos Sąjungos statusu Tarptautinėje vynuogių ir vyno organizacijoje ir atitinkančiu specialų susitarimą, kaip apibrėžta OIV vidaus tvarkos taisyklių 4 straipsnyje, o 2015 m. liepos 1 d. perdavė papildomus paaiškinimus dėl ypatingo statuso 1 . 2015 m. rugsėjo 21 d. Taryba savo išvadų projekte pritarė Komisijos iniciatyvai pradėti derybas su OIV ir paprašė Komisijos pateikti pasikeitimo laiškais projektą, iš dalies pakeistą po diskusijų 2 .

2015 m. spalio 14 d. ES laiško projektas ir specialus dokumentas buvo perduoti OIV, o OIV laiško projektas 2016 m. sausio 27 d. buvo perduotas Komisijai. Galutinė pasikeitimo laiškais projekto versija ir specialus dokumentas pridedami prie šio komunikato. Pasirašius šį pasikeitimą laiškais Sąjungai bus suteiktas ypatingas statusas OIV.

4.    Išvados

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, Komisija OIV siūlys, kad Sąjungai būtų suteiktas ypatingas statusas, kaip numatyta OIV darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnyje. Pasikeitimą laiškais tarp OIV ir ES kartu su specialiu dokumentu, kuriame apibrėžiamos konkrečios bendradarbiavimo sąlygos, pasirašys Komisija, kaip Sąjungos atstovas. Komisijos nariui, atsakingam už žemės ūkį ir kaimo plėtrą, bus suteikta teisė pasirašyti pasikeitimą laiškais Komisijos vardu ir atsakomybe.

Atsižvelgdama į ES sutarties 16 straipsnį, Komisija ragina Tarybą patvirtinti šias išvadas ir paremti jų įgyvendinimą.

(1)

     Tarybos dokumentai 9226/15 ir 10432/15

(2)

     Tarybos dokumentas 11788/1/15 REV 1.


Briuselis, 2016 11 25

COM(2016) 735 final

PRIEDAS

prie

Komisijos pranešimo Tarybai

Dėl susitarimo, kuriuo Europos Sąjungai Tarptautinėje vynuogių ir vyno organizacijoje (OIV) suteikiamas ypatingas statusas


PRIEDAS

Pasikeitimo laiškais PROJEKTAS

Tarp Tarptautinės vynuogių ir vyno organizacijos ir Europos Sąjungos dėl tvirtesnio ir aktyvesnio bendradarbiavimo

A. EUROPOS SĄJUNGOS LAIŠKAS

Gerb. pone (-ia),

Nuo Tarptautinio vynuogių ir vyno biuro, kurį 2001 m. pakeitė Tarptautinė vynuogių ir vyno organizacija (OIV), įsteigimo OIV veikloje dalyvauja kelios Europos Sąjungos (ES) valstybės narės. Visų pirma, kartu su kitomis OIV narėmis jos parengė rekomendacijas dėl vynininkystės metodų, produktų aprašymų ir apibrėžimų ir vynuogių produktų analizės ir vertinimo metodų. Nuo 1962 m. balandžio mėn. ES veikia bendras vyno rinkos organizavimas. Vynininkystės metodus reglamentuojančios taisyklės, vynininkystės praktikoje naudojami analizės metodai ir medžiagos yra įtvirtintos ES teisės aktuose.

ES teisės aktuose dėl vynininkystės metodų atsižvelgiama į OIV rekomendacijas dėl vynininkystės ir į analizės metodus. Be to, analizės metodai, nustatyti ES lygmeniu, yra paremti OIV rekomenduojamais ir paskelbtais metodais, o šios organizacijos medžiagų specifikacijos tiesiogiai įtrauktos į ES teisės aktus. Todėl OIV rekomendacijos turi didelę praktinę reikšmę, nes dauguma viso pasaulio vyno gamintojų yra įsikūrę ES valstybėse narėse. Pavyzdžiui, ES tarptautiniu mastu aktyviai prisideda derinant esamus vyno sektoriaus metodus ir standartus. Kitos OIV aprėpiamos sritys – vyno ženklinimas, spiritiniai gėrimai, aromatizuoti vyno produktai, vynuogės ir vyno produktų statistiniai duomenys – taip pat priklauso ES kompetencijai.

OIV ir ES abipusiai naudinga, kad ES būtų visapusiškai informuojama apie diskusijas dėl naujų OIV rezoliucijų. Aktyvesnis ES dalyvavimas OIV veikloje palengvins ES pozicijų dėl OIV rekomendacijų projektų rengimą ir tolesnę ES taisyklių raidą laikantis OIV standartų. Šis dalyvavimas sustiprins atitinkamus OIV ir ES įnašus derinant tarptautinius vynuogių ir vyno standartus ir praktiką. Be to, siekiant užtikrinti skaidrumą dėl ES statuso OIV, visų pirma OIV narių atžvilgiu, būtina aiškiai apibrėžti taikymo sritį ir ES dalyvavimo OIV sąlygas.

Todėl siūlau, kad ES prašymu jai būtų suteiktas OIV darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnyje numatytas ypatingas statusas pagal specialaus dokumento, pridėto prie šio laiško, sąlygas, įsigaliojantis nuo Jūsų atsakymo į šį laišką dienos. Europos Sąjungai, remiantis šiuo dokumentu, atstovaus Europos Komisija pagal Europos Sąjungos sutarties 17 straipsnį.

Šis pasikeitimas laiškais skirtas tik reikiamoms priemonėms, kad ES būtų suteiktas ypatingas statusas. Jis nesukuria teisių arba pareigų pagal tarptautinę teisę, kurios tokias priemones papildytų.

Pagarbiai

Phil Hogan, Europos Komisijos narys

B. TARPTAUTINĖS VYNUOGIŲ IR VYNO ORGANIZACIJOS LAIŠKAS

Ponui Phil Hogan, Europos Komisijos nariui

Esu labai patenkintas gavęs Jūsų 2015 m. spalio 14 d. laišką dėl mūsų organizacijų bendradarbiavimo stiprinimo ir aktyvinimo. Šiame laiške rašoma:

„Nuo Tarptautinio vynuogių ir vyno biuro, kurį 2001 m. pakeitė Tarptautinė vynuogių ir vyno organizacija (OIV), įsteigimo OIV veikloje dalyvauja kelios Europos Sąjungos (ES) valstybės narės. Visų pirma, kartu su kitomis OIV narėmis, jos parengė rekomendacijas dėl vynininkystės metodų, produktų aprašymų ir apibrėžimų ir vynuogių produktų analizės ir vertinimo metodų. Nuo 1962 m. balandžio mėn. ES veikia bendras vyno rinkos organizavimas. Vynininkystės metodus reglamentuojančios taisyklės, vynininkystės praktikoje naudojami analizės metodai ir medžiagos yra įtvirtintos ES teisės aktuose.

ES teisės aktuose dėl vynininkystės metodų atsižvelgiama į OIV rekomendacijas dėl vynininkystės ir į analizės metodus. Be to, analizės metodai, nustatyti ES lygmeniu, yra paremti OIV rekomenduojamais ir paskelbtais metodais, o šios organizacijos medžiagų specifikacijos tiesiogiai įtrauktos į ES teisės aktus. Todėl OIV rekomendacijos turi didelę praktinę reikšmę, nes dauguma viso pasaulio vyno gamintojų yra įsikūrę ES valstybėse narėse. Pavyzdžiui, ES tarptautiniu mastu aktyviai prisideda derinant esamus vyno sektoriaus metodus ir standartus. Kitos OIV aprėpiamos sritys – vyno ženklinimas, spiritiniai gėrimai, aromatizuoti vyno produktai, vynuogės ir vyno produktų statistiniai duomenys – taip pat priklauso ES kompetencijai.

OIV ir ES abipusiai naudinga, kad ES būtų visapusiškai informuojama apie diskusijas dėl naujų OIV rezoliucijų. Aktyvesnis ES dalyvavimas OIV veikloje palengvins ES pozicijų dėl OIV rekomendacijų projektų rengimą ir tolesnę ES taisyklių raidą laikantis OIV standartų. Šis dalyvavimas sustiprins atitinkamus OIV ir ES įnašus derinant tarptautinius vynuogių ir vyno standartus ir praktiką. Be to, siekiant užtikrinti skaidrumą dėl ES statuso OIV, visų pirma OIV narių atžvilgiu, būtina aiškiai apibrėžti taikymo sritį ir ES dalyvavimo OIV sąlygas.“

Tarptautinė vynuogių ir vyno organizacija (OIV) siekia savo tikslų ir vykdo savo pareigas, numatytas jos Steigimo susitarimo 2 straipsnyje, kaip pripažintos kompetencijos tarpvyriausybinė mokslinė ir techninė organizacija, vykdanti veiklą vynuogių ir vyno, vyno gėrimų, valgomųjų vynuogių, razinų ir kitų vynuogių produktų sektoriuje.

Daugiau kaip 30 metų OIV palaiko ryšius su Europos Sąjunga; tokia padėtis įteisinta nuo 2004 m. Europos Komisijai suteikus „svečio“ statusą pagal OIV darbo tvarkos taisyklių 5 straipsnį.

OIV atkreipė dėmesį į Europos Sąjungos 2015 m. spalio 14 d. prašymą suteikti jai ypatingą statusą, kaip nurodyta 2001 m. balandžio 3 d. Steigimo susitarimo 8 straipsnyje, kad ji galėtų dalyvauti komisijų, pakomisių ir ekspertų grupių darbuose ir OIV generalinės asamblėjos ir vykdomojo komiteto posėdžiuose.

Pagal Steigimo susitarimo 3 priedo A.4 punktą OIV šį prašymą išnagrinėjo ir atsižvelgė į tokius veiksnius, kaip atitinkamos organizacijos veiklos pobūdis, jos sudėtis, OIV narių, kurie jai priklauso, skaičius, galimybės dalyvauti diskusijose abipusiškumas, dokumentai ir kiti aspektai, kiti stebėtojo statuso aspektai; taip pat ir į tai, ar ši organizacija anksčiau buvo įtraukta į OIV veiklą.

Atsižvelgdamas į Vykdomojo komiteto [data] svarstymus ir Generalinės Asamblėjos [data] sprendimą Europos Sąjungai suteikti 2001 m. balandžio 3 d. Steigimo susitarimo 8 straipsnyje nurodytą ypatingą stebėtojo statusą, su malonumu patvirtinu, kad OIV pritaria abiejų organizacijų bendradarbiavimo sritims ir specialiosioms sąlygoms, nurodytoms specialiame dokumente, pridėtame prie šio laiško.

Siūlau, kad šis laiškas ir Jūsų 2015 m. spalio 14 d. laiškas su priedu būtų laikomi suteikiančiais Europos Sąjungai ypatingą statusą OIV, kuris būtų taikomas nuo šio laiško pasirašymo dienos.

Pagarbiai

Jean-Marie Aurand
OIV Generalinis direktorius

Paryžius, [data]Specialus dokumentas, susijęs su ypatingu Europos Sąjungos statusu Tarptautinėje vynuogių ir vyno organizacijoje

1. BENDRADARBIAVIMO SRITYS

Tarptautinė vynuogių ir vyno organizacija (OIV) ir Europos Sąjunga (ES) siekia bendrų tikslų, susijusių su vynuogių ir vyno sektoriumi. Abi šalys tarptautiniu ir ES lygmeniu prisideda prie metodų ir standartų derinimo, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos vynuogių ir vyno produktų gamybai ir prekybai. Visų pirma, OIV tvirtina ir skelbia rezoliucijas, susijusias su vynuogėmis ir vynu; taip pat padeda kitoms tarptautinėms organizacijoms vykdant standartizacijos veiklą. ES veikla OIV aprėpiamose srityse yra susijusi su taisyklėmis, reglamentuojančiomis vynų, aromatizuotų vyno produktų, vyno spirito, vynuogių sulčių ir vynuogių apibrėžtis, gamybą ir prekybą.

2. KONKREČIOS BENDRADARBIAVIMO SĄLYGOS

Europos Sąjunga, kuriai atstovauja Europos Komisija, gali dalyvauti OIV komisijų, pakomisių ir ekspertų grupių darbuose. Esant reikalui, Europos Komisijos atstovas šiuose susitikimuose pateiks informaciją apie ES teisės aktus, kurie galėtų būti priimti atitinkamoje srityje, ir apie konkrečius ES interesus, susijusius su aptariamais klausimais.

Europos Komisijos atstovas gali dalyvauti Generalinės asamblėjos ir Vykdomojo komiteto posėdžiuose. Gavęs prašymą ir pagal OIV darbo tvarkos taisykles, Europos Komisijos atstovas minėtus organus gali informuoti apie ES pozicijas darbotvarkės klausimais, kurie yra tiesiogiai svarbūs ES.

Europos Komisija reguliariai kviesis OIV atstovus, kad būtų apsikeista informacija ir aptarti bendro OIV ir ES intereso klausimai.

OIV siunčia Europos Komisijai (adresu AGRI-OIV@ec.europa.eu ) tuo pat metu kaip ir visiems OIV nariams visus susijusius dokumentus, įskaitant rezoliucijų projektus, kurie gali būti pateikti balsavimui generalinėje asamblėjoje. Siekiant užtikrinti, kad, prireikus, ES pozicija būtų nustatyta laiku, OIV rezoliucijų projektus siunčia kuo greičiau, iki susirenkant generalinei asamblėjai, kur dėl jų bus balsuojama.

Europos Komisija OIV perduoda visus dokumentus, susijusius su naujų ES teisės aktų, tiesiogiai susijusių su OIV, priėmimu, kai dokumentai paskelbiami viešai.

OIV atkreipia dėmesį į tai, kad ES ketina skirti metinį finansinį įnašą. Šio įnašo dydis nustatomas atskirai.