2.2.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 34/182


Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė „Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1920/2006 nuostatos dėl keitimosi informacija apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas, ankstyvojo perspėjimo sistemas ir rizikos įvertinimo procedūrą“

(COM(2016) 547 final – 2016/0261 (COD))

(2017/C 034/31)

Konsultavimasis

Taryba, 2016 9 7

Teisinis pagrindas

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 148 straipsnio 2 dalis

(COM(2016) 547 final – 2016/0261 (COD))

Atsakingas skyrius

Užimtumo, socialinių reikalų ir pilietybės skyrius

Priimta plenarinėje sesijoje

2016 10 19

Plenarinės sesijos Nr.

520

Balsavimo rezultatai

(už/prieš/susilaikė)

228/2/5

Komitetas, remdamasis tuo, kad pasiūlymas yra visiškai priimtinas ir kad savo nuostatą dėl pasiūlymo jis jau išdėstė nuomonėje dėl naujų psichoaktyviųjų medžiagų (EESC-2013–06166–00–00-AC-TRA), priimtoje 2014 m. sausio 21 d. (1), savo 520-ojoje plenarinėje sesijoje, įvykusioje 2016 m. spalio 19–20 d. (2016 m. spalio 19 d. posėdis), nusprendė pateikti palankią nuomonę dėl pasiūlymo ir laikytis pozicijos, išdėstytos pirmiau minėtame dokumente.

2016 m. spalio 19 d., Briuselis

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Georges DASSIS


(1)  EESRK nuomonė dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl naujų psichoaktyviųjų medžiagų, COM(2013) 619 final – 2013/0305 (COD), COM(2013) 618 final – 2013/0304 (COD) (OL C 177, 2014 6 11, p. 52).