10.3.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 82/5


Pranešimas apie artėjančią tam tikrų antidempingo priemonių galiojimo pabaigą

(2015/C 82/06)

1.   Kaip numatyta 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (1) 11 straipsnio 2 dalyje, Komisija praneša, kad, jeigu peržiūra nebus inicijuota toliau nustatyta tvarka, toliau nurodytų antidempingo priemonių galiojimas pasibaigs lentelėje nurodytą dieną.

2.   Procedūra

Sąjungos gamintojai gali pateikti rašytinį prašymą atlikti peržiūrą. Prašyme turi būti pateikiama pakankamai įrodymų, kad yra tikimybė, jog pasibaigus priemonių galiojimui dempingas ir žala tęsis arba pasikartos.

Jeigu Komisija nuspręs peržiūrėti susijusias priemones, importuotojams, eksportuotojams, eksportuojančios šalies atstovams ir Sąjungos gamintojams bus suteikta galimybė papildyti peržiūros prašyme išdėstytą informaciją, ją paneigti arba pateikti su ja susijusių pastabų.

3.   Terminas

Bet kuriuo metu nuo šio pranešimo paskelbimo dienos, bet ne vėliau kaip likus trims mėnesiams iki lentelėje nurodytos dienos, Sąjungos gamintojai, remdamiesi tuo, kas išdėstyta pirmiau, Europos Komisijos Prekybos generaliniam direktoratui (European Commission, Directorate-General for Trade (Unit H-1), CHAR 4/39, 1000 Brussels, Belgium (2)) gali pateikti rašytinį prašymą atlikti peržiūrą.

4.   Šis pranešimas skelbiamas pagal 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1225/2009 11 straipsnio 2 dalį.

Produktas

Kilmės arba eksporto šalis (-ys)

Priemonės

Nuoroda

Galiojimo pabaiga (3)

Tam tikros grafito elektrodų sistemos

Indija

Antidempingo muitas

Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1186/2010, kuriuo tam tikroms importuojamoms Indijos kilmės grafito elektrodų sistemoms nustatomas galutinis antidempingo muitas (OL L 332, 2010 12 16, p. 17)

2015 12 17


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 51.

(2)  Faksas +32 22956505.

(3)  Priemonė nustoja galioti šioje skiltyje nurodytos dienos vidurnaktį.