28.2.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 72/9


Komisijos sprendimo santrauka

2014 m. spalio 21 d.

(Byla AT.39924 – Šveicarijos franko palūkanų normos išvestinės finansinės priemonės)

(CHF LIBOR)

(pranešta dokumentu Nr. C(2014) 7605)

(Tekstas autentiškas tik anglų kalba)

(2015/C 72/07)

2014 m. spalio 21 d. Komisija priėmė sprendimą dėl bylos nagrinėjimo pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – Sutartis) 101 straipsnį ir Europos ekonominės erdvės susitarimo (toliau – EEE susitarimas) 53 straipsnį. Pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003  (1) 30 straipsnio nuostatas Komisija skelbia šalių pavadinimus ir pagrindinį sprendimo turinį, įskaitant skirtas baudas, atsižvelgdama į teisėtą įmonių interesą saugoti savo verslo paslaptis.

1.   ĮVADAS

(1)

Sprendimas susijęs su vienu tęstiniu pažeidimu. Sprendimo adresatai dalyvavo darant Sutarties 101 straipsnio ir EEE susitarimo 53 straipsnio pažeidimą. Pažeidimo esmė – konkurencijos apribojimas ir (arba) iškraipymas, susijęs su Šveicarijos franko palūkanų normų išvestinėmis finansinėmis priemonėmis (toliau – CHIRD), kurių pagrindinės palūkanų normos buvo LIBOR Šveicarijos frankais (toliau – CHF Libor).

(2)

Pažeidimo laikotarpiu CHF Libor buvo daugelio Šveicarijos frankais išreikštų finansinių priemonių pagrindinės palūkanų normos. CHF Libor nustatydavo Britanijos bankininkų asociacija (British Bankers’ Association, BBA) (2). Įvairių išpirkimo terminų (paskolų terminų) norma buvo nustatoma kasdien pagal CHF Libor bankų grupei priklausančių bankų pateiktus duomenis. Šie bankai kiekvieną darbo dieną iki tam tikro laiko turėdavo pateikti įverčius palūkanų normų, kuriomis, jų vertinimu, jie Londono tarpbankinėje pinigų rinkoje įvairiems išpirkimo terminams galėtų gauti neužtikrintas paskolas pagrįsto dydžio rinkoje. Tada BBA apskaičiavimo tarpininkų įmonė „Thomson Reuters“, atmetusi tris aukščiausius ir tris žemiausius įverčius, iš likusių pateiktų palūkanų normų įverčių išvesdavo tos dienos kiekvieno išpirkimo termino CHF Libor vidurkį. Apskaičiuotos normos būdavo iškart paskelbiamos ir kiekvieną darbo dieną visuomenei prieinamos. Pažeidimo laikotarpiu CHF Libor bankų grupę sudarė dvylika bankų, įskaitant du šio pažeidimo dalyvius.

(3)

Į CHF Libor normas, inter alia, atsižvelgiama įkainojant CHIRD, t. y. finansinius produktus, kuriuos akcinės bendrovės, finansų įstaigos, rizikos draudimo fondai ir kitos pasaulinės įmonės naudoja savo palūkanų normos rizikos poveikiui valdyti (tiek paskolų gavėjų, tiek investuotojų rizikos draudimui), tarpininkavimo mokesčiui gauti arba siekdami spekuliuoti (3).

(4)

Labiausiai paplitę šie CHIRD: i) išankstiniai palūkanų normų sandoriai; ii) palūkanų normų apsikeitimo sandoriai; iii) palūkanų normų pasirinkimo sandoriai; iv) palūkanų normų ateities sandoriai. CHIRD sandoriais prekiaujama tiek ne biržoje, tiek biržoje (palūkanų normų ateities sandorių atveju) visoje Europos ekonominėje erdvėje.

(5)

Sprendimas skirtas (toliau – adresatai):

„The Royal Bank of Scotland Group plc“ ir „The Royal Bank of Scotland plc“ (toliau – RBS);

„JPMorgan Chase & Co.“ ir „JPMorgan Chase Bank, National Association“ (toliau – „JPMorgan“).

2.   BYLOS APRAŠYMAS

2.1.   Procedūra

(6)

Byla pradėta remiantis 2011 m. rugpjūčio 9 d. RBS prašymu neskirti baudos. […] „JPMorgan“ įmonė kreipėsi su prašymu sumažinti baudas pagal Pranešimą dėl baudos neskyrimo arba sumažinimo.

(7)

2013 m. liepos 24 d. Komisija pradėjo bylos prieš sprendimo adresatus nagrinėjimą pagal Reglamento (EB) Nr. 1/2003 11 straipsnio 6 dalį, siekdama pradėti diskusijas dėl susitarimo su jais. Po įvykusių šalių susitikimų dėl susitarimo šalys Komisijai pateikė oficialius prašymus susitarti pagal Reglamento (EB) Nr. 773/2004 (4) 10a straipsnio 2 dalį, siekdamos susitarimo su Komisija tik šioje konkrečioje byloje, nedarant poveikio jokioms kitoms byloms (toliau – susitarimo pareiškimai).

(8)

2014 m. rugsėjo 23 d. Komisija priėmė prieštaravimo pareiškimą ir abi šalys patvirtino, kad jis atitinka jų susitarimo pareiškimų turinį ir kad jos įsipareigoja tęsti susitarimo procedūrą. 2014 m. spalio 17 d. Konkurenciją ribojančios veiklos ir dominavimo patariamasis komitetas pateikė palankią nuomonę, o 2014 m. spalio 21 d. Komisija priėmė sprendimą.

2.2.   Adresatai ir laikotarpis

(9)

Keturi sprendimo adresatai dalyvavo kartelyje, todėl 2008 m. kovo 6 d.–2009 m. liepos 13 d. laikotarpiu pažeidė Sutarties 101 straipsnį ir EEE susitarimo 53 straipsnį.

2.3.   Pažeidimo santrauka

(10)

Pažeidimo šalys vykdė šiuos antikonkurencinius veiksmus: 2008 m. kovo 6 d.–2009 m. liepos 13 d. laikotarpiu „JPMorgan“ prekiautojas tam tikrais atvejais su RBS prekiautoju iš esmės aptardavo ateityje RBS teiksimus 3 mėn. ir 6 mėn. laikotarpių CHF Libor duomenis, suprasdami, kad tai gali būti naudinga bent vieno iš aptarime dalyvavusių prekiautojų CHIRD prekybinei pozicijai. Tuo tikslu RBS prekiautojas susisiekė ar išreiškė pageidavimą susisiekti su CHF Libor duomenis teikiančiu RBS darbuotoju, norėdamas paprašyti jo BBA teikti mažesnius arba didesnius, o kelis kartus konkrečius įverčius. Kartais per šias RBS prekiautojo ir „JPMorgan“ prekiautojo diskusijas buvo keičiamasi informacija apie tuometines arba būsimas prekybos pozicijas ir numatomas kainas.

(11)

Geografinis pažeidimo mastas aprėpė visą EEE.

2.4.   Taisomosios priemonės

(12)

Sprendime taikomos 2006 m. Baudų nustatymo gairės (5). Sprendimu baudos paskirtos dviem „JPMorgan“ subjektams, pirmiau nurodytiems 5 punkte.

2.4.1.   Bazinė baudos suma

(13)

Nagrinėjamoms įmonėms skirtinos baudos bazinė suma turi būti nustatyta, atsižvelgiant į pardavimo sandorių vertę, į faktą, kad pačiu savo pobūdžiu pažeidimas yra vienas iš kenksmingiausių konkurencijos ribojimo atvejų, į kartelio trukmę ir geografinį mastą, į faktą, kad slapti veiksmai buvo susiję su finansiniais lyginamaisiais dydžiais, ir į papildomą sumą, kuria siekiama atgrasyti įmones nuo tokių neteisėtų susitarimų praktikos.

(14)

Paprastai Komisija remiasi įmonių dalyvavimo pažeidime paskutinių veiklos metų pardavimo rezultatais (6). Tačiau ji gali šios praktikos nesilaikyti, jeigu atsižvelgiant į bylos aplinkybes būtų tinkamesnis kitas ataskaitinis laikotarpis (7).

(15)

Dėl šio pažeidimo Komisija apskaičiavo „JPMorgan“ ir RBS vardu vykdytų pardavimų metinę vertę pagal kiekvieno banko gautus grynųjų pinigų srautus už jų atitinkamą su EEE įsikūrusiomis sandorio šalimis pasirašytų CHIRD, kurių pagrindinė palūkanų norma yra CHF Libor, portfelį tais mėnesiais, kai šalys darė pažeidimą, vėliau tą vertę perskaičiuodama metams. Šios pardavimų vertės buvo sumažintos vienodu koeficientu, siekiant atsižvelgti į CHIRD sektoriaus ypatumus, kaip antai šiam sektoriui būdingą užskaitą, kai bankai išvestines finansines priemones ir parduoda, ir perka, tad gaunamos sumos yra tarpusavyje užskaitomos su mokamomis sumomis.

2.4.2.   Bazinio baudos dydžio patikslinimas – atsakomybę sunkinančios ir lengvinančios aplinkybės

(16)

Komisija netaikė jokių atsakomybę sunkinančių ar lengvinančių aplinkybių.

2.4.3.   10 % apyvartos ribos taikymas

(17)

Reglamento (EB) Nr. 1/2003 23 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kiekvienai įmonei už kiekvieną pažeidimą skiriama bauda neturi viršyti 10 % visos jos apyvartos ūkinės veiklos metais, ėjusiais prieš Komisijos sprendimo datą.

(18)

Šiuo atveju nė viena bauda neviršija 10 % visos įmonės apyvartos ūkinės veiklos metais, ėjusiais prieš Komisijos sprendimo datą.

2.4.4.   2006 m. Pranešimo dėl baudos neskyrimo arba sumažinimo taikymas

(19)

Komisija nuo baudų visiškai atleido RBS. Be to, Komisija, atsižvelgdama į „JPMorgan“ įmonės bendradarbiavimą vykstant tyrimui, jai skirtą baudą sumažino 40 %.

2.4.5.   Pranešimo dėl susitarimo taikymas

(20)

Pritaikius Pranešimą dėl susitarimo, abiems šalims skirtinos baudos sumažintos 10 %, be to, ši sumažinimo suma buvo pridėta prie visų kitų baudos sumažinimo sumų.

3.   IŠVADOS

(21)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1/2003 23 straipsnio 2 dalimi, skiriamos šios baudos:

Įmonė

Baudos (eurais)

RBS

0

„JPMorgan“

61 676 000


(1)  OL L 1, 2003 1 4, p. 1.

(2)  Atsižvelgusi į 2012 m. Martino Wheatley pateiktą LIBOR apžvalgą, JK Vyriausybė rekomendavo Libor administruoti ir prižiūrėti naujai institucijų grupei.

(3)  CHIRD kainodaroje atspindėta skirtingų išpirkimo terminų CHF Libor. Dėl atitinkamo išpirkimo termino CHF Libor, kuris perskaičiuojamas konkrečią datą, gali būti daromas poveikis grynųjų pinigų srautui, kurį bankas gauna iš kitos CHIRD sandorio šalies arba kurį bankas turi sumokėti kitai CHIRD sandorio šaliai.

(4)  2004 m. balandžio 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 773/2004 dėl bylų nagrinėjimo Komisijoje pagal Sutarties 81 ir 82 straipsnius tvarkos, OL L 123, 2004 4 27, p. 18.

(5)  OL C 210, 2006 9 1, p. 2.

(6)  Baudų nustatymo gairių 13 punktas.

(7)  2011 m. lapkričio 16 d. Sprendimo Plasticos Españoles (ASPLA) prieš Komisiją, T-76/06, dar nepranešta, 111–113 punktai.