Briuselis, 2015 12 09

COM(2015) 634 final

2015/0287(COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA

dėl tam tikrų skaitmeninio turinio teikimo sutarčių aspektų

(Tekstas svarbus EEE)

{SWD(2015) 274 final}
{SWD(2015) 275 final}


AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

Europos bendrosios skaitmeninės rinkos strategijoje 1 , kurią Komisija priėmė 2015 m. gegužės 6 d., paskelbta teisėkūros iniciatyva, susijusi su suderintomis skaitmeninio turinio ir internetinės prekybos prekėmis taisyklėmis. Šią iniciatyvą sudaro: i) pasiūlymas dėl tam tikrų skaitmeninio turinio teikimo sutarčių aspektų, ir ii) pasiūlymas dėl tam tikrų internetinio ir kitokio nuotolinio prekių pardavimo sutarčių aspektų.

Kaip Komisija paskelbė savo 2015 m. darbo programoje, šie du pasiūlymai parengti remiantis patirtimi, įgyta derantis dėl Reglamento dėl bendrosios pirkimo ir pardavimo sutarčių teisės. Visų pirma juose nebepasikliaujama pasirinktine sistema ir išsamiu taisyklių rinkiniu. Pasiūlymuose kaip tik pateikiamas tikslingai orientuotų, prioritetinių visiškai suderintų taisyklių rinkinys. Pasiūlymai taip pat grindžiami tam tikrais pakeitimais, kuriuos Europos Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą, susijusiais su Reglamento dėl Europos bendrąja pirkimo ir pardavimo sutarčių teise, visų pirma aprėpties apribojimu internetine ir kita nuotoline prekyba prekėmis ir aprėpties išplėtimu apimant ir tam tikrą skaitmeninį turinį, kuris pateikiamas už kitokį atlygį nei pinigai.

Nors šis aiškinamasis memorandumas konkrečiai apima pasiūlymą dėl tam tikrų skaitmeninio turinio teikimo sutarčių aspektų, šio aiškinamojo memorandumo dalys, susijusios su pasiūlymo priežastimis, patirties kaupimu ir poveikio vertinimais, yra taikomos abiem pasiūlymams, nes abu yra pateikti kaip dokumentų, kuriais siekiama bendro tikslo, rinkinys.

1.PASIŪLYMO APLINKYBĖS

Pasiūlymo pagrindas ir tikslai

Bendras pasiūlymų tikslas – prisidėti prie spartesnio bendrosios skaitmeninės rinkos augimo siekiant pasitarnauti ir vartotojams, ir įmonėms. Pašalinus pagrindines su sutarčių teise susijusias kliūtis, trukdančias tarpvalstybinei prekybai, dėl pasiūlymuose pateiktų taisyklių sumažės įmonių ir vartotojų netikrumas, kurį lemia teisės aktų sudėtingumas ir įmonių išlaidos, kurias jos patiria dėl valstybių narių sutarčių teisės skirtumų. Iniciatyva padidins vartotojų pasitikėjimą, nes bus pateiktos vienodos taisyklės, kuriomis nustatomos aiškios vartotojų teisės.

39 proc. internetu prekiaujančių įmonių, kurios nevykdo tarptautinės prekybos, nurodo, kad skirtinga nacionalinė sutarčių teisė yra viena pagrindinių tarptautinės prekybos kliūčių. 2 Tai visų pirma pasakytina apie teisių gynimo priemones, kai prekė yra netinkamos kokybės, kaip nurodė 49 proc. internetu prekiaujančių ES mažmenininkų, ir 67 proc. asmenų, šiuo metu mėginančių arba svarstančių galimybę pardavinėti internetu į kitas šalis. 3 Dėl skirtingų nacionalinės sutarčių teisės normų vartotojams parduodantys mažmenininkai patiria maždaug 4 mlrd. EUR vienkartinių išlaidų; šios išlaidos paprastai paveikia labai mažas, mažas ir vidutines įmones (MVĮ). Šių pasiūlymų tikslas – sukurti verslui palankią aplinką ir palengvinti įmonių, ypač MVĮ, tarptautinę prekybą. Įmonėms reikėtų suteikti teisinį tikrumą ir vengti nebūtinų sąnaudų, atsirandančių dėl skirtingų nacionalinių įstatymų parduodant prekes ir skaitmeninį turinį už savo nacionalinės rinkos ribų.

Tik 18 proc. vartotojų, 2014 m. naudojusių internetą privačiais tikslais, pirko internetu iš kitos ES valstybės, o 55 proc. pirko šalies viduje. 4 Vartotojai patiria žalą dėl aiškių sutartyse numatytų teisių, susijusių su netinkamos kokybės skaitmeniniu turiniu, stokos. Skaitmeninis turinys – tai daugybė prekių, pavyzdžiui, muzika, mobiliosios programėlės, žaidimai, filmai, saugojimo debesijoje paslaugos arba sporto renginių transliacija. Skaičiuojama, kad per pastaruosius 12 mėnesių bendras finansinis nuostolis, atsiradęs dėl naujausių sunkumų, kuriuos vartotojai patiria skaitmeninio turinio srityje ir gaišdami laiką, kad įveiktų šiuos sunkumus, yra maždaug 9–12 mlrd. EUR. Be to, vartotojai, pirkdami internetu iš kitų valstybių, mažiau pasitiki šia prekyba. Viena svarbiausių priežasčių yra ta, kad jie nėra tikri dėl savo pagrindinių teisių pagal sutartį. Todėl jie praranda galimybes ir gali rinktis iš mažiau pasiūlymų mažiau konkurencingomis kainomis.

Derėjimas su kitomis Sąjungos politikos sritimis ir tikslais

Šiuo pasiūlymu siekiama panaikinti vartotojų acquis teisės spragą ES lygmeniu, susijusią su tam tikrais sutarčių aspektais, kurie šiuo metu nėra reglamentuoti.

Pasiūlymu papildoma 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/83/ES dėl vartotojų teisių, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 93/13/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/44/EB bei panaikinamos Tarybos direktyva 85/577/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB 5 , kuria jau visiškai suderintos kai kurios skaitmeninio turinio pateikimo taisyklės (daugiausia reikalavimai informacijai, teikiamai prieš sudarant sutartį, ir teisė atsisakyti sutarties). Nors kai kurios valstybės narės, pavyzdžiui, Jungtinė Karalystė ir Nyderlandai, jau priėmė konkrečius teisės aktus dėl skaitmeninio turinio, šiuo metu ES nėra specialių taisyklių, kuriomis vartotojai būtų apsaugoti nuo sutarties neatitinkančio skaitmeninio turinio. Todėl reikia veikti greitai siekiant užkirsti kelią galimam tolesniam teisiniam susiskaidymui dėl besiformuojančių skirtingų nacionalinių taisyklių.

Be to, pasiūlymas susijęs su dviem sutartinėmis teisėmis (ilgalaikių sutarčių keitimas ir nutraukimas), kurios nurodytos kaip probleminės 6 ir kurioms šiuo metu taikoma tik bendra 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyvos 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais 7 nuostata.

Pasiūlymu taip pat papildoma 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje 8 , kuria, be kita ko, nustatoma dalis suderintų taisyklių dėl elektroninių sutarčių.

Pasiūlymas atitinka esamas ES taisykles dėl taikytinos teisės ir jurisdikcijos skaitmeninėje bendrojoje rinkoje 9 . 2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo 10 ir 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 593/2008 dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės („Roma I“) 11 , kuriuose numatytos kompetentingam teismui ir taikytinai teisei nustatyti skirtos taisyklės, taikomi ir skaitmeninėje aplinkoje. Šie teisės aktai priimti visai neseniai ir per teisėkūros procesą buvo atidžiai atsižvelgta į interneto poveikį. Kai kuriomis taisyklėmis konkrečiai atsižvelgiama į internetu sudaromus sandorius, visų pirma susijusius su sutartimis, sudaromomis su vartotojais. Šiomis taisyklėmis siekiama apsaugoti vartotojus, be kita ko, bendrojoje skaitmeninėje rinkoje, sudarant galimybę taikyti valstybės narės, kurioje jie įprastai gyvena, taisykles, nuo kurių negalima nukrypti. Šiame pasiūlyme išdėstytose siūlomose naujosiose sutarčių taisyklėse, susijusiose su skaitmeninio turinio pirkimu, kartu su esamomis taisyklėmis dėl tarptautinės privatinės teisės nustatoma aiški pirkimo ir pardavimo Europos skaitmeninėje rinkoje teisės sistema, kuria atsižvelgiama į vartotojų ir įmonių interesus. Taigi dėl šio pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto nereikės keisti jokio esamo ES tarptautinės privatinės teisės akto, įskaitant Reglamentą (EB) Nr. 593/2008 („Roma I“).

Derėjimas su kitomis Sąjungos politikos sritimis

Bendrosios skaitmeninės rinkos strategijos tikslas – visapusiškai įveikti visas svarbiausias tarptautinės e. prekybos bendrojoje skaitmeninėje rinkoje plėtros kliūtis. Pasiūlymas vertintinas atsižvelgiant į šį visapusiškumo aspektą. Strategija, be kita ko, apima iniciatyvas, susijusias su galimybe perkelti turinį iš vienos valstybės į kitą, platformų vaidmeniu, laisvu duomenų judėjimu, Europos debesija, našta, susijusia su PVM, ir siuntinių pristatymu. Visų pirma, atsižvelgiant į galimybę perkelti turinį iš vienos valstybės į kitą ir Europos debesiją, strategijoje numatyti ryžtingi veiksmai, skirti užtikrinti turinio perkeliamumą ir sąveikumą, nes tai turi esminę reikšmę skaitmeninio turinio teikimui Europos Sąjungoje. Strategija taip pat apima iniciatyvas, susijusias su vykdymo užtikrinimu ir (arba) žalos atlyginimu, t. y. elektroninio ginčų sprendimo sistemos 12 įsigaliojimą ir 2004 m. spalio 27 d. Reglamento (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo (Reglamentas dėl bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje) 13 persvarstymą. Visų pirma Europos Sąjungoje visiškai suderinus sutarčių teisės taisykles bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje veikiančioms institucijoms taip pat bus lengviau vykdyti koordinuotus vykdymo užtikrinimo veiksmus 14 . Pasiūlymas taip pat derės su bendra ES autorių teisių sistema ir nepaveiks jokių teisių ir pareigų pagal autorių teisę.

Galiausiai asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis reglamentuojama 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1995/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo 15 ir 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių) 16 , kurios visiškai taikytinos skaitmeninio turinio teikimui. Tose direktyvose Sąjungoje jau nustatyta asmens duomenų teisės sistema. Šis pasiūlymas turėtų būti taikomas ir įgyvendinamas visiškai laikantis šios teisės sistemos.

2.TEISINIS PAGRINDAS, SUBSIDIARUMAS IR PROPORCINGUMAS

Teisinis pagrindas

Šio pasiūlymo teisinis pagrindas yra Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 114 straipsnis, o pagrindinis jo tikslas – geresnis vidaus rinkos kūrimas ir veikimas.

Teikdamos skaitmeninį turinį kitų valstybių narių vartotojams, įmonės susiduria su skirtingomis privalomomis vartojimo sutarčių teisės taisyklėmis. Skaitmeninio turinio teikimo sutartys skirtingose valstybėse narėse skirstomos įvairiai. Atsižvelgiant į valstybę narę, šios sutartys laikomos pirkimo ir pardavimo, paslaugų arba nuomos sutartimis. Be to, skaitmeninio turinio teikimo sutartys vienoje valstybėje narėje kartais skirtingai skirstomos, atsižvelgiant į siūlomo skaitmeninio turinio pobūdį. 17 Todėl skaitmeniniam turiniui nustatytos nacionalinės teisės ir pareigos ir vartotojų teisių gynimo priemonės valstybėse narėse skiriasi. Nors kai kurios nacionalinės taisyklės nėra privalomos ir šalys gali jas keisti sutartimi, kitos taisyklės yra privalomo pobūdžio.

Be to, kelios valstybės narės neseniai nutarė vykdyti parengiamuosius darbus arba pradėjo juos siekdamos priimti specialias privalomas taisykles dėl skaitmeninio turinio teikimo sutarčių. Vis dėlto skiriasi šių nacionalinių taisyklių taikymo sritis ir turinys. Taip pat tikimasi, kad kitos valstybės narės paseks šiuo pavyzdžiu. Jeigu ES nesiims veiksmų, įmonės vis dažniau susidurs su skirtingomis privalomomis vartojimo sutarčių teisės taisyklėmis, susijusiomis su skaitmeninio turinio teikimu.

Dėl esamo ir būsimo susiskaldymo įmonėms tampa sunkiau prekiauti tarp valstybių, nes joms tenka patirti su sutarčių teise susijusias išlaidas. Be to, įmonės nėra tikros dėl savo teisių ir pareigų. Tai turi tiesioginį poveikį vidaus rinkos kūrimui ir veikimui ir neigiamai veikia konkurenciją. Atsižvelgiant į internetinės skaitmeninio turinio rinkos įvairialypumą, rinkai būtų sunku įveikti šį susiskaldymą.

Subsidiarumas (esant neišimtinei kompetencijai)

Pasiūlymas atitinka Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje įtvirtintą subsidiarumo principą.

Valstybės narės negalėtų tinkamai pasiekti pasiūlymo tikslų.

Bendras iniciatyvos tikslas – panaikinti vartojimo sutarčių teisės kliūtis interneto pasaulyje ir padėti sukurti tikrą įmonėms ir vartotojams naudingą bendrąją skaitmeninę rinką. Valstybės narės negali savo iniciatyva pakankamai pašalinti kliūčių, atsirandančių dėl skirtingų nacionalinės teisės aktų. Tai galima geriau pasiekti tik ėmusis iniciatyvos ES lygmeniu.

Kalbant konkrečiau, iniciatyva siekiama koordinuotai suteikti vartotojams konkrečias teises ir užtikrinti teisinį saugumą įmonėms, norinčioms pardavinėti savo skaitmeninį turinį kitose valstybėse narėse. Rengdama konkrečius teisės aktus dėl skaitmeninio turinio teikimo, kiekviena valstybė narė atskirai negalėtų užtikrinti, kad jos nacionalinės teisės aktai bendrai derėtų su kitų valstybių narių teisės aktais. Todėl ES lygmens iniciatyva padėtų užtikrinti nuoseklią konkrečių vartotojų teisių raidą skaitmeninio turinio srityje.

Veiksmai ES lygmeniu būtų veiksmingesni nei nacionaliniu lygmeniu.

Be to, ėmusis iniciatyvos ES lygmeniu bus užtikrintas nuoseklus vartotojų teisių taikymas ir kartu tai, kad visiems ES vartotojams būtų taikoma to paties aukšto lygio vartotojų apsauga. Dėl to įmonės, norinčios pardavinėti savo skaitmeninį turinį kitose valstybėse narėse, bus teisiškai saugesnės. Tokia iniciatyva bus numatytas pastovus teisinis pagrindas imtis koordinuotų vykdymo užtikrinimo veiksmų, nes siūloma direktyva bus įtraukta į Reglamento (EB) Nr. 2006/2004 18 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo priedą. Be to, vykdymo užtikrinimo veiksmus gerokai palengvintų siūlomos vienodos visiškai suderintos taisyklės. Taigi ES teisės aktų vykdymas bus labiau užtikrinamas ES vartotojams. Tokį rezultatą galima pasiekti tik ėmusis ES lygmens veiksmų.

Proporcingumas

Pasiūlymas atitinka Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje įtvirtintą proporcingumo principą, nes juo nebus viršyta tai, kas yra būtina tikslams pasiekti.

Pasiūlymu nebus suderinti visi aspektai, susiję su skaitmeninio turinio teikimo sutartimis; be daugelio kitų dalykų, nebus reglamentuojamos sutarčių sudarymo taisyklės. Daugiausia ES lygmeniu bus siekiama suderinti tik tikslines, svarbiausias privalomąsias vartotojų ES sutartines teises, kurios yra būtinos internetu sudarant tarptautinius sandorius ir kurias suinteresuotieji subjektai nustatė kaip kliudančias prekybai ir būtinas vartotojų pasitikėjimui ugdyti, jiems perkant internetu užsienyje. Be to, kaip teisinę formą pasirinkus direktyvą, o ne reglamentą, bus gerokai mažiau kišamasi į nacionalinę teisę (žr. tolesnį skyrių „Pasirinkta priemonė“), nes valstybės narės galės laisvai pritaikyti jos įgyvendinimą prie savo nacionalinės teises.

Pasirinkta priemonė

Komisija pateikia dviejų visiško derinimo direktyvų rinkinį: direktyvos dėl tam tikrų skaitmeninio turinio teikimo sutarčių aspektų ir direktyvos dėl tam tikrų internetinio ir kitokio nuotolinio prekių pardavimo sutarčių aspektų.

Pasirinkus direktyvą, valstybės narės gali laisvai pritaikyti jos įgyvendinimą prie savo nacionalinės teisės. Pavyzdžiui, pasiūlyme nenustatoma, ar sutartį dėl skaitmeninio turinio teikimo reikia laikyti pirkimo ir pardavimo, paslaugų, nuomos arba sui generis sutartimi; tai spręs valstybės narės. Reglamentui reikėtų gerokai detalesnės ir išsamesnės sistemos nei direktyvai, kad jis galėtų tiesiogiai veikti. Taip nacionalinis reglamentavimas būtų gerokai labiau suvaržytas. Be to, taip galėtų būti pakenkta teisės akto, kaip ateičiai nepavaldžios priemonės, pobūdžiui, nes, kitaip nei direktyva, jis turėtų būti toks išsamus, kad neliktų laisvės pritaikyti visiškai suderintų taisyklių įgyvendinimo prie tokios technologiškai ir komerciškai greitai kintančios rinkos kaip skaitmeninio turinio rinka.

Pasirinkus visišką suderinimą bus nustatytos paprastos ir šiuolaikiškos taisyklės, kuriomis bus panaikintos sutarčių teisės kliūtys, o įmonėms bus sukurta palanki teisės sistema, kartu užtikrinant, kad visoje ES vartotojams būtų suteikta tokio pat aukšto lygio apsauga.

Neprivaloma priemone, pavyzdžiui, nustačius neprivalomą pavyzdinę sutartį, tikslas pagerinti vidaus rinkos kūrimą ir veikimą nebūtų pasiektas. Prekiautojams vis vien reikėtų laikytis skirtingų privalomų vartotojo gyvenamosios vietos nacionalinių taisyklių, jeigu jose būtų nustatyta aukštesnio lygio apsauga nei pavyzdinėje sutartyje, taigi ir toliau būtų patiriamos su sutarčių teise susijusios sąnaudos.

3.EX POST VERTINIMŲ, KONSULTACIJŲ SU SUINTERESUOTAISIAIS SUBJEKTAIS IR POVEIKIO VERTINIMŲ REZULTATAI

Konsultacijos su suinteresuotaisiais subjektais

Konsultacijų procesas

Buvo parengta išsami konsultacijų strategija siekiant užtikrinti plataus masto dalyvavimą per visą šios iniciatyvos politikos ciklą. Ši strategija buvo grindžiama viešųjų ir tikslinių konsultacijų deriniu. Komisijos tikslas buvo plačiai ir subalansuotai apklausti šiuo klausimu, suteikiant galimybę visiems atitinkamiems asmenims (įmonėms, vartotojams, nacionalinėms institucijoms, teisininkams ir mokslininkams) pareikšti savo nuomonę. 19  

– Viešos konsultacijos: po 12 savaičių trukusių atvirų ir viešų konsultacijų internetu buvo gauti 189 visų kategorijų suinteresuotųjų subjektų atsakymai iš visos ES.

– Tikslinės konsultacijos: suinteresuotųjų subjektų konsultacinę grupę sudarė 22 organizacijos, atstovaujančios įvairiausiems interesams. Grupė susitiko 7 kartus.

Nuo 2015 m. birželio iki rugpjūčio mėn. taip pat buvo rengiami išsamūs pokalbiai su įmonėmis siekiant surinkti duomenis apie su sutarčių teise susijusias išlaidas, kurias įmonės patiria prekiaudamos užsienyje.

Pagal bendrosios skaitmeninės rinkos strategiją 2015 m. buvo atlikti du tyrimai – vartotojų tyrimas 20 ir įmonių tyrimas 21 siekiant surinkti duomenis, kuriais remiantis būtų nustatytos svarbiausios bendrosios skaitmeninės rinkos kliūtys tarp valstybių.

Galiausiai atliekant vartotojų skaitmeninio turinio ekonominį tyrimą vartotojų ir įmonių buvo prašoma nurodyti, su kokiais sunkumais jie susidūrė pirkdami skaitmeninį turinį. 22

– Konsultacijos su valstybėmis narėmis: 2015 m. birželio–spalio mėn. kartu su valstybėmis narėmis posėdžiavo trys darbo grupės. Aktualūs klausimai taip pat buvo aptarti su nacionalinėmis vykdymo užtikrinimo institucijomis Bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje komiteto posėdyje (2015 m. balandžio mėn.) ir su nacionalinėmis institucijomis, atsakingomis už vartotojų politiką, – Vartotojų politikos tinklo susitikime (2015 m. gegužės mėn.).

Rezultatų santrauka

Dauguma įvairių sričių įmonių mano, kad ES reikia imtis veiksmų visiško suderinimo; IT srities subjektų ir teisininkų nuomonės išsiskyrė labiau. Vartotojų organizacijos taip pat pripažįsta poreikį imtis veiksmų ir palaikyti visišką suderinimą, jeigu bus užtikrintas aukštas vartotojų apsaugos lygis. Dauguma į klausimus atsakiusių valstybių narių taip pat palankiai vertina ES lygmens veiksmus dėl skaitmeninio turinio. Kai kurios iš jų nurodo, kad pageidautų visiško suderinimo arba tikslinio visiško suderinimo. Kitos valstybės narės rinktųsi geresnį vykdymo užtikrinimą ir esamų taisyklių įvertinimą. Nemažai jų teigia, kad reikia užtikrinti prekes ir skaitmeninį turinį reglamentuojančių taisyklių nuoseklumą.

Didžioji dauguma respondentų pritaria tam, kad būtų reglamentuojamos tik sutartys tarp įmonių ir vartotojų. Dauguma vartotojų, valstybių narių ir teisininkų palaiko skaitmeninio turinio, kuris teikiamas ne tik už tam tikrą kainą, bet ir mainais už vartotojų teikiamus (asmens ir kitus) duomenis, reglamentavimą. Įmonės šiuo klausimu nėra tokios vieningos.

Kalbant apie taisyklių esmę, vartotojai ir teisininkai tvirtina, kad naudotojai turėtų galėti nutraukti sutartį, numatant tai kaip pirmutinę teisių gynimo priemonę. Įmonės pažymi, kad skaitmeninio turinio teikėjams turėtų būti suteikta galimybė užtikrinti, kad prekės atitiktų reikalavimus, prieš suteikiant galimybę nutraukti sutartį. Kai kurių IT asociacijų nuomone, vartotojams turėtų būti suteikta tik teisė nutraukti sutartį ir atgauti sumokėtą kainą, bet ne teisė prašyti, kad turinys būtų suderintas su reikalavimais, nes tai prekiautojams galėtų pernelyg daug kainuoti. Kitos IT asociacijos mano, kad teisių gynimo priemonės neatitikties reikalavimams atveju apskritai netinka skaitmeniniam turiniui. Valstybės narės beveik vienbalsiai palaiko mintį įtraukti visas teisių gynimo priemones, kurios jau yra prieinamos dėl prekių. Didžioji dauguma respondentų sutinka, kad prekiautojai turėtų turėti galimybę pakeisti pateikto skaitmeninio turinio savybes tam tikromis sąlygomis (pavyzdžiui, iš anksto pranešus vartotojui) ir kad vartotojai turėtų galėti nutraukti ilgalaikes sutartis.

Tiriamųjų duomenų rinkimas ir naudojimas

Iš esmės 2014 m. Debesijos kompiuterijos sutarčių ekspertų grupė posėdžiavo septynis kartus. Ekspertų grupė buvo sudaryta pagal Europos debesijos kompiuterijos strategiją iš praktikuojančių specialistų ir organizacijų, atstovaujančių debesijos paslaugų teikėjams ir vartotojams, taip pat teisininkams arba mokslininkams, turintiems patirties debesijos sutarčių srityje ir asmens duomenų apsaugos klausimais, aktualiais debesijos kompiuterijos sutartims.

Debesijos kompiuterijos sutartims teko ypač svarbus vaidmuo nustatant šiai direktyvai aktualias sutarčių problemas. Šie grupės išsamiai aptarti klausimai susiję su kokybe, atsakomybe arba sutarčių keitimu. 23  

Komisija taip pat rėmėsi keliais ekonominiais ir teisiniais tyrimais, kurie buvo specialiai užsakyti šiai iniciatyvai arba atlikti bendrosios skaitmeninės rinkos strategijos tikslais. 24  

Poveikio vertinimas

2015 m. spalio 16 d. Reglamentavimo patikros valdyba pateikė preliminarią nuomonę dėl poveikio vertinimo projekto, kuris buvo pakeistas atsižvelgiant į valdybos pastabas ir pateiktas iš naujo. Antrąją nuomonę, kuria poveikio vertinimo projektas patvirtintas su pastabomis, valdyba pateikė 2015 m. lapkričio 9 d. 25  

Persvarstyta poveikio vertinimo ataskaita ir jos santrauka paskelbta kartu su pasiūlymais. 26  

Nagrinėtos politikos alternatyvos

Atliekant poveikio vertinimą buvo nagrinėjami ne tik padariniai, kurie kiltų, jeigu politika nepasikeistų, bet ir šios politikos alternatyvos: (i) 1 galimybė: tikslinės, visiškai suderintos skaitmeninio turinio ir prekių taisyklės; ii) 2 galimybė: tikslinės visiškai suderintos skaitmeninio turinio taisyklės ir prekiautojo teisės taikymas kartu su esamomis suderintomis taisyklėmis dėl prekių; iii) 3 galimybė: tikslinės visiškai suderintos skaitmeninio turinio taisyklės, o dėl prekių politika nesikeičia; iv) 4 galimybė: minimalaus derinimo taisyklės skaitmeniniam turiniui, o dėl prekių politika nesikeičia; v) 5 galimybė: neprivaloma Europos pavyzdinė sutartis kartu su ES pasitikėjimo ženklu.

Atlikus šių galimybių lyginamąją analizę, poveikio vertinimo ataskaitoje prieita prie išvados, kad 1 galimybė geriausiai atitiktų politikos tikslus. Pasinaudojus šia galimybe sumažės su sutarčių teise susijusios prekiautojų sąnaudos ir bus palengvinta tarptautinė e. prekyba. Įmonės, pardavinėdamos iš vienos valstybės į kitą, galės daugiausia remtis savo nacionaline teise, nes svarbiausios taisyklės, kurios yra reikšmingos tarptautinei prekybai, visose valstybėse narėse bus tos pačios. Nors dėl naujųjų taisyklių, susijusių su skaitmeniniu turiniu, įmonės patirs tam tikras papildomas išlaidas, jos bus nedidelės, palyginti su patiriamomis dabar, nes naujos teisės bus visiškai suderintos. Taigi įmonėms bus sukurta teisiškai saugi ir palanki aplinka. Vartotojai turės aiškias teises visoje ES ir dėl to patikimiau pirks prekes arba gaus prieigą prie skaitmeninio turinio iš kitos valstybės. Taip išloš ir įmonės, ir vartotojai. Padidės konkurencija, dėl to apskritai suaktyvės prekyba, vartotojams padaugės geresnių pasirinkimo galimybių konkurencingesnėmis kainomis, o ES turės didelę makroekonominę naudą.

Nepakeitus politikos, bendrosios skaitmeninės rinkos tikslai nebūtų pasiekti, todėl kiltų neigiamo ekonominio poveikio, susijusio su esama padėtimi, grėsmė.

2 galimybė turėtų teigiamą įtaką, nes skaitmeninio turinio taisyklės būtų visiškai suderintos. Kalbant apie prekes, atsirastų daugiau paskatų tiekti prekes iš vienos valstybės į kitą, nes prekiautojai galėtų pardavinėti savo prekes iš vienos valstybės į kitą remdamiesi vien savo nacionaline teise. Vartotojams tam tikrą naudą galėtų turėti didesnis pasirinkimas ir mažesnės kainos. Tačiau, pasirinkus tokią galimybę, vartotojams nebebūtų taikoma didesnė apsauga, numatyta jų pačių nacionalinėje teisėje. Vice versa, vartotojams galėtų būti taikoma potencialiai didesnė prekiautojo teisėje numatyta vartotojų apsauga, jeigu tam tikri aspektai būtų reglamentuojami ne jų nacionalinės teisės.

Pasirinkus 3 galimybę, teigiamas poveikis būtų toks, kad būtų visiškai suderintos skaitmeninio turinio taisyklės, tačiau prekių atveju išliktų su sutarčių teise susijusios kliūtys tarpvalstybinei prekybai.

Pagal 4 galimybę vartotojai įgytų minimalias teises, susijusias su skaitmeninio turinio teikimo sutartimis Europos Sąjungoje, todėl šiek tiek padidėtų vartotojų pasitikėjimas. Valstybės narės galėtų priimti didesnę apsaugą suteikiančias taisykles. Tačiau pagal šį variantą nesumažėtų prekiautojų išlaidos ir prekiaujant kitose valstybėse narėse jiems tebereikėtų laikytis skirtingų nacionalinių privalomųjų vartotojų sutarčių teisės taisyklių, kuriose numatyta didesnė vartotojų apsauga.

Pagal 5 galimybę įmonėms būtų galima padėti prekiauti skaitmeniniu turiniu visoje ES ir užtikrinti pakankamą vartotojų apsaugą, kuri labai priklausytų nuo pavyzdinės sutarties taisyklių turinio, dėl kurio susitartų pramonės subjektai, ir nuo to, kiek ES įmonės naudotų ir pripažintų pasitikėjimo ženklą. Vartotojai gali būti labiau linkę pirkti iš užsienio prekiautojų, kuriems buvo suteiktas ES pasitikėjimo ženklas. Tačiau prekiautojai vis vien privalėtų laikytis privalomųjų vartotojo įprastinės gyvenamosios vietos nacionalinių taisyklių, jeigu jose būtų numatyta didesnė apsauga nei pavyzdinės sutarties taisyklėse, todėl jie vis vien galėtų patirti su sutarčių teise susijusias išlaidas.

Svarbiausios pasiūlymo poveikio sritys

Poveikio vertinime analizuojamas abiejų pasiūlymų – direktyvos dėl tam tikrų skaitmeninio turinio teikimo sutarčių aspektų ir direktyvos dėl tam tikrų internetinio ir kitokio nuotolinio prekių pardavimo sutarčių aspektų poveikis.

Abiem pasiūlymais ir vartotojams, ir prekiautojams bus panaikintos su sutarčių teise susijusios kliūtys internetinei prekybai tarp valstybių. Jeigu šios kliūtys būtų panaikintos, tai paskatintų tarpvalstybinę prekybą – panaikinus su sutarčių teise susijusias kliūtis, internetu tarp valstybių prekiautų 122 000 daugiau įmonių. Eksportas ES viduje padidėtų maždaug 1 mlrd. EUR. Dėl padidėjusios mažmeninės prekybos internetu konkurencijos mažmeninės kainos visose valstybėse narėse sumažėtų (ES lygmeniu maždaug 0,25 proc.). Sumažėjus kainoms ir padidėjus vartotojų pasitikėjimui dėl vienodų ES teisių, padidės vartotojų paklausa. Kiekvienoje valstybėje narėje padidėtų privatus vartojimas, kuris parodo vartotojų gerovę (ES vidutiniškai +0,23 proc., o tai yra maždaug 18 mlrd. EUR). 7,8–13 mln. papildomų vartotojų imtų pirkti internetu iš kitų valstybių. Vidutinė suma, kurią kasmet išleistų kiekvienas iš kitos valstybės perkantis pirkėjas, taip pat padidėtų 40 EUR. Šis pasiūlos ir paklausos padidėjimas turėtų tiesioginį poveikį svarbiausiems kiekvienos valstybės narės ir visos ES makroekonominiams kintamiesiems. Apskritai tikimasi, kad kasmet bendras ES BVP padidės maždaug 4 mlrd. EUR.

Kokie asmenys patirs poveikį ir kaip jie bus paveikti?

Įmonės patirs išlaidų, kad įvykdytų naujosios direktyvos reikalavimus, tačiau galiausiai gaus dar didesnę naudą dėl visiškai suderintų taisyklių, galėdamos eksportuoti prekes ir skaitmeninį turinį visoje ES. Naujieji teisės aktai taip pat bus taikomi MVĮ, nes kitaip sumažėtų vartotojų pasitikėjimas perkant iš šių įmonių. Nėra pagrindo suteikti vartotojams mažesnę apsaugą, kai jie perka iš MVĮ, o ne iš didesnių tiekėjų. Jeigu naujieji teisės aktai būtų netaikomi MVĮ, šios įmonės taip pat negalėtų pasinaudoti vienu taisyklių rinkiniu, kuris būtų taikomas visoje ES. Atvirkščiai, ši iniciatyva bus ypač naudinga MVĮ, nes sutarties pritaikymo prie privalomųjų kitų valstybių narių taisyklių išlaidos turi joms didesnę įtaką ir jos dažniau nei didesni jų konkurentai prekiauja tik savo nacionalinėje rinkoje. Tarpvalstybinė prekyba yra reikšminga galimybė MVĮ pasinaudoti masto ekonomijos pranašumais. MVĮ sunku surasti klientų. Internete tai būtų lengviau padaryti, nes internetas suteikia galimybę prekiauti mažesnėmis sąnaudomis, palyginti su prekyba ne internetu.

Pagrindinės teisės

Pasiūlymas dėl skaitmeninio turinio teikimo turės teigiamą įtaką įvairioms pagal ES pagrindinių teisių chartiją saugomoms teisėms, visų pirma 38 straipsniui dėl vartotojų apsaugos ir 16 straipsniui dėl laisvės užsiimti verslu.

Tikslingai orientuotas visiškai suderintų skaitmeniniam turiniui skirtų taisyklių rinkinys atitiks Pagrindinių teisių chartijos 38 straipsnio tikslą padidinant vartotojų apsaugą visoje ES, nes ES vartotojams bus suteiktos aiškios ir konkrečios teisės perkant skaitmeninį turinį arba įgyjant prieigą prie jo savo šalyje arba iš kitų valstybių narių.

Visiškai suderintų taisyklių, susijusių su svarbiausiais skaitmeninio turinio teikimo aspektais, rinkinys taip pat padės siekti 16 straipsnio tikslo, nes įmonėms bus lengviau pardavinėti skaitmeninį turinį ES – tiek savo šalyje, tiek kitose šalyse. Taigi padidės jų galimybės plėsti savo veiklą. 

Galiausiai esant aiškioms teisėms pagal sutarčių teisę bus lengviau siekti 47 straipsnio tikslo (teisė į veiksmingą teisių gynimo priemonę), nes teismuose bus daugiau galimybių įgyvendinti teisę į veiksmingą teisių gynimo priemonę. Naujosiomis taisyklėmis turėtų būti patikslintos ginčų atveju galimos teisių gynimo priemonės.

4.POVEIKIS BIUDŽETUI

Pasiūlymas neturės jokio poveikio biudžetui.

5.KITI ASPEKTAI

Įgyvendinimo planai ir stebėjimo, vertinimo ir ataskaitų teikimo tvarka

Valstybės narės turės nusiųsti Komisijai direktyvos dėl tam tikrų skaitmeninio turinio teikimo sutarčių aspektų įgyvendinimo priemones. Šiose priemonėse bus pateiktas valstybių narių priimtų teisės aktų tekstas. Komisija stebės šias priemones siekdama užtikrinti, kad jos atitiktų direktyvą.

Komisija imsis stebėjimo ir vertinimo, kad įvertintų, kaip veiksmingai direktyva siekiama jos tikslų. Vertinimo rezultatai bus įtraukti į persvarstymo procesą, kuris bus atliekamas praėjus 5 metams nuo šios direktyvos įsigaliojimo, kai bus tiriamas direktyvos veiksmingumas.

Aiškinamieji dokumentai

Pagal 2011 m. rugsėjo 28 d. valstybių narių ir Komisijos bendrą politinę deklaraciją dėl aiškinamųjų dokumentų valstybės narės įsipareigojo pagrįstais atvejais, pateikdamos savo perkėlimo į nacionalinę teisę priemones, kartu pateikti vieną ar kelis dokumentus, kuriuose paaiškintų direktyvos dalių ir atitinkamų jos perkėlimo į nacionalinę teisę priemonių dalių tarpusavio santykį. Dėl šios direktyvos manoma, kad tokių dokumentų pateikimas turi pagrindą.

Išsamus konkrečių pasiūlymo nuostatų paaiškinimas

Pasiūlymą sudaro 20 straipsnių.

1 straipsnyje nustatytas direktyvos dalykas, kuris yra visiškai suderinti pagrindinių taisyklių, susijusių su skaitmeninio turinio teikimo sutartimis, rinkinį. Jame patikslinta, kad į direktyvą įtrauktos taisyklės dėl skaitmeninio turinio atitikties, vartotojams prieinamos teisių gynimo priemonės, jeigu skaitmeninis turinys neatitinka sutarties, taip pat kai kurie aspektai, susiję su teise nutraukti ilgalaikę sutartį ir skaitmeninio turinio keitimu.

2 straipsnyje pateikiamas direktyvoje vartojamų apibrėžčių sąrašas. Kai kurios apibrėžtys, pavyzdžiui, vartotojo apibrėžtis, grindžiamos esamu acquis arba Reglamentu dėl bendrosios pirkimo ir pardavimo sutarčių teisės. Kitos apibrėžtys atspindi skaitmeninio turinio specifiškumą ir greitus technologinius ir komercinius pokyčius. Pavyzdžiui, skaitmeninis turinys sąmoningai apibrėžtas plačiai ir apima visų rūšių skaitmeninį turinį, įskaitant, pavyzdžiui, atsisiųstus arba internetu žiūrimus filmus, saugojimą debesijos kompiuterijoje, socialinius tinklus arba vaizdinio modeliavimo rinkmenas 3D spausdinimui, kad ji būtų nepavaldi ateičiai ir būtų siekiama išvengti konkurencijos iškraipymų ir sudaryti vienodas konkuravimo sąlygas.

3 straipsnyje, atsižvelgiant į dalyką, apibrėžiama direktyvos taikymo sritis asmenų ir dalyko atžvilgiu. Direktyva taikoma tik įmonių sutartims su vartotojais. Su sutarčių teise susijusios įmonių tarpusavio santykių problemos, visų pirma atsižvelgiant į konkrečius MVĮ poreikius, buvo pripažintos bendrosios skaitmeninės rinkos strategijoje ir bus analizuojamos atsižvelgiant į kitus strategijoje paskelbtus veiksmus. Direktyva taikoma visų rūšių skaitmeninio turinio teikimui. Ji taip pat taikoma skaitmeniniam turiniui, teikiamam ne tik už piniginį užmokestį, bet ir mainais už vartotojų teikiamus (asmens ir kitokius) duomenis, išskyrus atvejus, kai duomenys surinkti vieninteliu tikslu – įvykdyti teisinius reikalavimus. Direktyva neapima paslaugų, suteiktų aktyviai dalyvaujant žmogui, arba sutarčių, kuriomis reglamentuojamos konkrečios sektorinės paslaugos, pavyzdžiui, sveikatos priežiūra, lošimai ar finansinės paslaugos. 3 straipsnyje taip pat patikslinta, kad jeigu direktyva ir kitas ES teisės aktas prieštarauja vienas kitam, kitas ES aktas turi viršenybę. Visų pirma joje paaiškinta, kad direktyva neturi poveikio duomenų apsaugos taisyklėms. Galiausiai joje paaiškinta, kad direktyva nepaveikia nacionalinių įstatymų, kiek jie nėra reglamentuoti šioje direktyvoje, pavyzdžiui, nacionalinių taisyklių, kuriose numatyti vartotojo įsipareigojimai skaitmeninio turinio teikėjui arba kuriomis reglamentuojamas sutarčių kvalifikavimas, sudarymas arba galiojimas.

4 straipsnyje nustatyta, kad direktyva yra visiško suderinimo direktyva. Juo valstybėms narėms neleidžiama direktyvos taikymo srityje priimti arba išlaikyti galiojančių įstatymų, kuriais reikalaujama mažiau arba daugiau nei direktyvoje. Pagal 4 ir 1 straipsnius, vertinant juos kartu, taip pat nustatoma, kad kitose srityse, kurios neįeina į šios direktyvos taikymo sritį, valstybės narės gali laisvai priimti nacionalinius sprendimus.

5 straipsnyje patikslinta skaitmeninio turinio teikimo tvarka ir laikas. Skaitmeninis turinys turi būti teikiamas vartotojui arba trečiajam asmeniui, kuris eksploatuoja fizinį arba virtualų įrenginį, leidžiantį tvarkyti, gauti arba perduoti skaitmeninį turinį galutiniam vartotojui, su kuriuo vartotoją sieja sutartiniai santykiai. Pagal numatytąją taisyklę skaitmeninis turinys turėtų būti teikiamas iš karto, nebent šalys susitaria kitaip.

6 straipsnyje pateikiami įvairūs atitikties sutarčiai ir įstatymams kriterijai, pagal kuriuos vertinama skaitmeninio turinio kokybė. Skaitmeninis turinys pirmiausia turi atitikti tai, kas buvo žadėta sutartyje. Nesant tokių aiškių kriterijų, skaitmeninio turinio atitiktis reikalavimams turi būti vertinama pagal objektyvų kriterijų, t.y. jis turi atitikti paskirtį, kuriai to paties apibūdinimo skaitmeninis turinys paprastai būtų naudojamas. 6 straipsnyje taip pat patikslinta, kad jeigu skaitmeninis turinys pateikiamas per tam tikrą laikotarpį, jis turi atitikti sutartį per visą sutarties galiojimo laiką, ir kad vartotojui pateikta skaitmeninio turinio versija taip pat turi būti naujausia sutarties sudarymo metu prieinama versija.

7 straipsnyje paaiškinta, kad skaitmeninio turinio neatitiktis dėl neteisingo integravimo į vartotojo techninę ir programinę įrangą taip pat turėtų būti prilyginama paties skaitmeninio turinio neatitikčiai reikalavimams, jeigu neteisingo integravimo priežastys priskiriamos tiekėjo sričiai.

8 straipsnyje yra papildomas atitikties reikalavimas, pagal kurį tretieji asmenys neturi turėti jokių teisių į skaitmeninį turinį, įskaitant intelektine nuosavybe grindžiamas teises.

9 straipsnyje teikėjui neatitikties atveju nustatyta įrodinėjimo pareiga, nebent vartotojo skaitmeninė aplinka nesuderinama su skaitmeniniu turiniu. Šis įrodinėjimo pareigos perkėlimas neapribotas laiko atžvilgiu, nes skaitmeniniam turiniui netaikomos nusidėvėjimo taisyklės. 9 straipsnyje nustatyta, kad vartotojas turi bendradarbiauti su teikėju, kad teikėjas galėtų išsiaiškinti, kokia yra vartotojo skaitmeninė aplinka. Pareiga bendradarbiauti apima mažiausiai ribojančias priemones, kurios yra techniškai prieinamos teikėjui.

10 straipsnyje nurodyti teikėjo atsakomybės vartotojui atvejai, visų pirma jeigu skaitmeninis turinys neatitinka sutarties arba teikėjas nepateikė viso skaitmeninio turinio. Kadangi skaitmeninis turinys gali būti teikiamas per tam tikrą laikotarpį, teikėjas taip pat turėtų būti atsakingas už bet kokią neatitiktį per tą laikotarpį.

11 straipsnyje vartotojui suteikiama teisė iš karto nutraukti sutartį, jeigu teikėjas nepateikė viso skaitmeninio turinio, kaip nurodyta 5 straipsnyje.

12 straipsnyje išvardytos vartotojui prieinamos teisių gynimo priemonės, jeigu skaitmeninis turinys nebūtų pateiktas arba neatitiktų reikalavimų. Pirmiausia vartotojas turi teisę į tai, kad skaitmeninio turinio atitiktis reikalavimams būtų užtikrinta per pagrįstą laiką, nepatiriant didelių nepatogumų ir jokių sąnaudų. Antra, vartotojas turi teisę į tai, kad būtų sumažinta skaitmeninio turinio kaina arba kad sutartis būtų nutraukta, jeigu neatitiktis susijusi su svarbiausiomis veikimo savybėmis.

13 straipsnyje išsamiau apibūdinti sutarties nutraukimo dėl skaitmeninio turinio neatitikties padariniai. Pavyzdžiui, jame numatyta, kad teikėjas grąžina kainą, o jeigu atlygis buvo duomenys, nenaudoja šių duomenų ir visos kitos vartotojo informacijos, kurią jis pateikė mainais už skaitmeninį turinį. Jame taip pat patikslinta, kad vartotojas po sutarties nutraukimo toliau neturi naudoti skaitmeninio turinio.

14 straipsnyje nustatyta teisė į žalos atlyginimą, tačiau ji taikoma tik tais atvejais, kai žala padaryta skaitmeniniam turiniui ir vartotojo techninei įrangai. Tačiau jame numatyta, kad valstybės narės turėtų nustatyti išsamias teisės į žalos atlyginimą įgyvendinimo sąlygas.

15 straipsnyje išvardytos tokios sąlygos kaip išankstinis vartotojo sutikimas ir informavimas arba vartotojo teisė nutraukti sutartį, kuria remdamasis teikėjas gali pakeisti skaitmeninio turinio teikimo sutartį, kiek tai susiję su svarbiausiomis šio turinio veikimo savybėmis.

16 straipsnyje nustatytos sąlygos, kuriomis vartotojas turi teisę nutraukti neterminuotas arba ilgesnes nei 12 mėnesių sutartis ir taip pakeisti teikėją. Pavyzdžiui, vartotojas privalo informuoti teikėją likus 14 dienų iki nutraukimo įsigaliojimo. 16 straipsnyje taip pat išsamiai apibūdinti ilgalaikės sutarties nutraukimo padariniai. Jame taip pat numatyta, kad teikėjas negali naudoti duomenų ar kurios nors kitos informacijos, kurią vartotojas pateikė mainais už skaitmeninį turinį.

17 straipsnyje numatyta teikėjo teisė į žalos atlyginimą, jeigu pažeidimą padarė ankstesnėse sandorių grandinės grandyse veikęs asmuo ir dėl to teikėjas tapo atsakingas už neatitiktį ar nepateikimą vartotojui. Šios teisės įgyvendinimo ypatumai turi būti reglamentuoti nacionalinėje valstybių narių teisėje.

18 straipsnyje valstybės narės įpareigojamos užtikrinti, kad būtų tinkamos ir veiksmingos priemonės šios direktyvos laikymuisi užtikrinti.

19 straipsnyje nustatyta sąlyga dėl privalomojo vartojimo sutarčių teisės normų pobūdžio, t. y. jame nurodyta, kad bet koks nukrypimas nuo direktyvoje esančių reikalavimų vartotojo nenaudai vartotojui nėra privalomas.

20 straipsnyje numatyti kitų ES teisės aktų pakeitimai. Juo iš dalies pakeičiama Direktyva 1999/44/EB, kad abu teisės aktai nesidubliuotų. 20 straipsnis taip pat papildytas nuoroda į šią direktyvą Reglamento (EB) Nr. 2006/2004 priede siekiant palengvinti valstybių bendradarbiavimą dėl šios direktyvos įgyvendinimo užtikrinimo. Be to, nuoroda į šią direktyvą pateikiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/22/EB 27 I priede siekiant užtikrinti, kad būtų ginami šioje direktyvoje nustatyti kolektyviniai vartotojų interesai. 

21 straipsnyje valstybėms narėms nustatytas galutinis perkėlimo į nacionalinę teisę terminas.

22 straipsnyje nustatyta Komisijos pareiga persvarstyti šios direktyvos taikymą ne vėliau kaip praėjus 5 metams nuo jos įsigaliojimo.

23 straipsnyje nustatyta šios direktyvos įsigaliojimo data.

24 straipsnyje nurodyti šios direktyvos adresatai.

2015/0287 (COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA

dėl tam tikrų skaitmeninio turinio teikimo sutarčių aspektų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę 28 ,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)e. prekybos augimo galimybės dar nėra visiškai išnaudotos. Europos bendrosios skaitmeninės rinkos strategijoje 29 Europos Sąjungoje kompleksiškai naikinamos didžiausios e. prekybos tarpvalstybinės plėtros kliūtys, kad šias galimybes būtų galima išnaudoti. Užtikrinti geresnes vartotojų prieigos prie skaitmeninio turinio galimybes ir padėti įmonėms tekti skaitmeninį turinį visoje Europoje būtina siekiant paskatinti Europos Sąjungos skaitmeninę ekonomiką ir apskritai augimą;

(2)norint sukurti tikrą bendrąją skaitmeninę rinką, būtina suderinti tam tikrus aspektus, susijusius su skaitmeninio turinio teikimu, kaip pagrindu vadovaujantis aukšto lygio vartotojų apsauga;

(3)nustatyta, kad nacionalinės privalomųjų vartojimo sutarčių teisės normų skirtumai ir aiškių sutarčių teisės taisyklių stoka yra svarbiausios kliūtys, trukdančios skaitmeninio turinio teikimo plėtrai, nes Sąjungos lygmeniu yra vos kelios specialiai pritaikytos taisyklės. Įmonės patiria papildomas išlaidas, atsirandančias dėl nacionalinių privalomųjų vartojimo sutarčių teisės normų skirtumų ir teisinio netikrumo prekiaujant skaitmeniniu turiniu tarp valstybių. Įmonės taip pat patiria išlaidų, pritaikydamos savo sutartis prie konkrečių privalomųjų skaitmeninio turinio teikimo taisyklių, kurios keliose valstybėse narėse jau formuojasi, ir dėl to atsiranda konkrečių nacionalinių taisyklių, kuriomis reglamentuojamos šios sutartys, taikymo srities ir turinio skirtumų. Tose valstybėse narėse, kuriose dar nėra konkrečių skaitmeninio turinio teikimo taisyklių, norintys užsiimti tarpvalstybine prekyba prekiautojai jaučiasi nesaugūs, nes dažnai nežino, kokios taisyklės skaitmeniniam turiniui taikomos toje valstybėje narėje, į kurią jie nori eksportuoti, koks yra šių taisyklių turinys ir ar jos privalomos;

(4)vartotojai nepasitiki pirkdami iš kitų valstybių, ypač internetu. Vienas svarbiausių veiksnių, dėl kurio vartotojams trūksta pasitikėjimo, yra tas, kad jie nėra tikri dėl svarbiausių savo teisių pagal sutartį, ir kad skaitmeninis turinys nėra aiškiai reglamentuotas sutartimi. Daug skaitmeninio turinio vartotojų susiduria su problemomis, susijusiomis su skaitmeninio turinio kokybe ar prieiga prie jo. Pavyzdžiui, vartotojai gauna ne tą arba netinkamos kokybės skaitmeninį turinį, arba negali pasiekti šio turinio. Todėl vartotojai patiria finansinę ir nefinansinę žalą;

(5)kad šios problemos būtų išspręstos, ir įmonės, ir vartotojai turėtų galėti remtis visiškai suderintomis skaitmeninio turinio teikimo taisyklėmis, kuriose nustatomos visoje Sąjungoje taikomos sutartinės teisės, turinčios esminę reikšmę šio pobūdžio sandoriams;

(6)visose valstybėse narėse visiškai suderinus vartotojų sutarčių teisės taisykles, įmonėms bus lengviau siūlyti skaitmeninį turinį kitose valstybėse. Prekiaujant internetu ir nuotoliniu būdu į kitas valstybes nares joms bus užtikrinta pastovi sutartinė aplinka. Dėl visoje ES visiškai suderintų taisyklių, konkrečiai skirtų skaitmeniniam turiniui, nebeliks skirtingų nacionalinių taisyklių, kurios šiuo metu taikomos skaitmeninio turinio teikimo sutartims, nulemto sudėtingumo. Be to, priėmus šias taisykles bus išvengta teisinio susiskaidymo, kurį kitu atveju lemtų naujieji nacionalinės teisės aktai, kuriais reglamentuojamas būtent skaitmeninis turinys;

(7)vartotojams visiškai suderintos teisės į skaitmeninį turinį bus naudingos tuo, kad bus užtikrinta aukšto lygio jų apsauga. Gaudami skaitmeninį turinį arba prieigą prie jo iš bet kurios ES vietos, jie turės aiškias teises. Taip padidės jų pasitikėjimas perkant skaitmeninį turinį. Be to, bus galima labiau sumažinti žalą, kurią vartotojai šiuo metu patiria, nes bus aiškių teisių rinkinys, kuriuo vadovaudamiesi vartotojai galės spręsti su skaitmeniniu turiniu susijusias problemas;

(8)šia direktyva turėtų būti visiškai suderintos svarbiausios taisyklės, kurios Sąjungos lygmeniu iki šiol dar nėra sureguliuotos. Taigi į ją reikėtų įtraukti taisykles dėl skaitmeninio turinio atitikties reikalavimams, vartotojams prieinamų teisių gynimo priemonių, jeigu skaitmeninis turinys neatitinka sutarties, ir kai kurių šių teisių gynimo priemonių įgyvendinimo ypatumų. Šia direktyva taip pat reikėtų suderinti tam tikrus aspektus, susijusius su teise nutraukti ilgalaikę sutartį, ir tam tikrus aspektus, susijusius su skaitmeninio turinio keitimu;

(9)visiškai suderinant visus reikalavimus, susijusius su šia direktyva reglamentuojamais klausimais, ja valstybėms narėms direktyvos taikymo srityje neleidžiama nustatyti jokių kitų formos arba turinio reikalavimų, pavyzdžiui, laikotarpio, per kurį neatitiktis turi paaiškėti, vartotojo pareigos per konkretų terminą pranešti teikėjui apie neatitiktį arba vartotojo pareigos sumokėti už skaitmeninio turinio naudojimą iki nutraukimo dėl neatitikties sutarčiai momento;

(10)ši direktyva neturėtų paveikti nacionalinių įstatymų, kiek atitinkami klausimai nėra joje reglamentuoti, pavyzdžiui, nacionalinių taisyklių, kuriose numatytos vartotojų pareigos skaitmeninio turinio teikėjui arba kuriomis reglamentuojamas sutarčių kvalifikavimas, sudarymas ir galiojimas arba turinio teisėtumas. Valstybėms narėms taip pat turėtų būti palikta galimybė numatyti taisykles, kuriomis būtų reglamentuojamos išsamios teisių, pavyzdžiui, teisės į žalos atlyginimą, įgyvendinimo sąlygos, kiek jos nereglamentuojamos šia direktyva, arba taisykles, kuriomis būtų numatyti sutarties nutraukimo padariniai, taikomi kartu su šia direktyva reglamentuojamomis restitucijos taisyklėmis;

(11)šia direktyva turėtų būti sureguliuoti klausimai, susiję su įvairiomis skaitmeninio turinio kategorijomis ir jo teikimu. Siekiant atsižvelgti į sparčią technologinę plėtrą ir išlaikyti skaitmeninio turinio sąvokos nepavaldumą ateičiai, ši sąvoka, kaip ji vartojama šioje direktyvoje, turėtų būti platesnė nei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2011/83/ES 30 . Visų pirma ji turėtų apimti paslaugas, kurias teikiant būtų galima kurti, tvarkyti arba saugoti duomenis. Nors yra daugybė būdų teikti skaitmeninį turinį, pavyzdžiui, perduodant jį patvarioje laikmenoje, vartotojams atsisiunčiant jį į savo įrenginius, pasiekiant internetu, leidžiant pasinaudoti skaitmeninio turinio saugojimo galimybėmis arba galimybėmis naudotis socialiniais tinklais, ši direktyva turėtų būti taikoma visam skaitmeniniam turiniui, nepaisant jam perduoti naudojamos terpės. Skirstymas į įvairias kategorijas šioje technologiškai sparčiai kintančioje rinkoje nepageidautinas, nes vargu ar būtų įmanoma išvengti teikėjų diskriminacijos. Reikėtų užtikrinti vienodas skirtingų skaitmeninio turinio kategorijų teikėjų veiklos sąlygas. Tačiau ši direktyva neturėtų būti taikoma skaitmeniniam turiniui, kuris yra įdiegtas į prekes taip, kad veikia kaip jų sudedamoji dalis, o jo funkcijos priklauso nuo pagrindinių prekių funkcijų;

(12)siekiant patenkinti vartotojų lūkesčius ir užtikrinti apibrėžtą ir aiškią teisės sistemą patvariosiose laikmenose pateikiamo skaitmeninio turinio teikėjams, kiek tai susiję su atitikties reikalavimais ir vartotojams neatitikties atveju prieinamomis teisių gynimo priemonėmis, ši direktyva turėtų būti taikoma tokioms prekėms kaip universalieji diskai (DVD) ir kompaktiniai diskai (CD), kuriuose yra skaitmeninis turinys, taip, kad prekės būtų tik skaitmeninio turinio laikmenos. Direktyva turėtų būti taikoma skaitmeniniam turiniui, pateiktam patvariojoje laikmenoje, nesvarbu, ar jis būtų parduodamas nuotoliniu būdu, ar asmeniškai, taip siekiant išvengti skirtingų platinimo kanalų suskaidymo. Direktyva 2011/83 turėtų būti ir toliau taikoma toms prekėms, taip pat prievolėms, susijusioms su prekių pristatymu, teisių gynimo priemonėms nepristatymo atveju ir sutarties, pagal kurią šios prekės pateikiamos, pobūdžiui. Ši direktyva taip pat neturi poveikio platinimo teisei, taikytinai šioms prekėms pagal autorių teisę;

(13)skaitmeninėje ekonomikoje rinkos dalyviai neretai informacijos apie asmenis vertę prilygina pinigų vertei. Skaitmeninis turinys dažnai teikiamas ne už tam tikrą kainą, bet už kitą atlygį nei pinigai, pavyzdžiui, suteikiama prieiga prie asmens ar kitų duomenų. Šie konkretūs verslo modeliai įvairiomis formomis taikomi nemažoje rinkos dalyje. Jeigu būtų pradėta diferencijuoti atsižvelgiant į atlygio pobūdį, būtų diskriminuojami skirtingi verslo modeliai; įmonės būtų nepagrįstai paskatintos siūlyti skaitmeninį turinį už duomenis. Reikėtų užtikrinti vienodas sąlygas. Be to, skaitmeninio turinio, pateikto už kitokį atlygį nei pinigai, veikimo savybių trūkumai gali paveikti ekonominius vartotojų interesus. Todėl šios direktyvos taisyklių taikytinumas neturėtų priklausyti nuo to, ar už atitinkamą skaitmeninį turinį yra sumokama kaina;

(14)kalbant apie skaitmeninį turinį, pateiktą ne sumokėjus kainą, bet už kitokį atlygį nei pinigai, ši direktyva turėtų būti taikoma tik sutartims, kai teikėjas prašo duomenų, o vartotojas aktyviai juos teikia, pavyzdžiui, pateikia vardą ir e. pašto adresą arba nuotraukas tiesiogiai ar netiesiogiai teikėjui, pavyzdžiui, individualiai užsiregistravęs arba pagal sutartį, pagal kurią leidžiama prieiga prie vartotojo nuotraukų. Ši direktyva neturėtų būti taikoma atvejams, kai teikėjas renka duomenis, kurie yra būtini skaitmeniniam turiniui veikti pagal sutartį, pavyzdžiui, geografinę buvimo vietą, kuri yra reikalinga mobiliojo telefono programėlei tinkamai veikti, arba siekdamas vienintelio tikslo – įvykdyti teisinius reikalavimus, pavyzdžiui, jeigu pagal taikytinus įstatymus saugumo ir tapatybės nustatymo tikslais reikalaujama vartotojo registracijos. Ši direktyva taip pat neturėtų būti taikoma tiems atvejams, kai teikėjas renka informaciją, įskaitant asmens duomenis, pavyzdžiui, IP adresą, arba kitą automatiškai sukuriamą informaciją, pavyzdžiui, surinktą ir perduotą slapukų, vartotojui aktyviai jos neteikiant, net jei vartotojas sutinka su slapuku. Ji taip pat neturėtų būti taikoma tais atvejais, kai vartotojui reklama pateikiama vien tam, kad jis galėtų gauti skaitmeninį turinį;

(15)vartotojų sukurtas turinys turėtų būti vertinamas taip pat, kaip ir bet koks kitas turinys, kurį vartotojas pateikia arba saugo per visą sutarties galiojimo laikotarpį, pavyzdžiui, muzika ir vaizdo filmai, nuotraukos, žaidimai arba taikomosios programos; vartotojų sukurto turinio pavyzdžių yra daug, įskaitant skaitmeninius vaizdus, vaizdo ir garso rinkmenas, tinklaraščius, diskusijų forumus, tekstines bendradarbiavimo platformas, skelbimus, pokalbių svetaines, tviterio žinutes, registracijos žurnalus, tinklalaides, mobiliaisiais įrenginiais sukurtą turinį, virtualioje interneto aplinkoje sukurtą turinį, reitingavimą ir nuorodų į internetinį turinį rinkinius;

(16)siekiant užtikrinti bendrą vartotojų teisių rinkinį ir vienodas įmonių veiklos sąlygas, vartotojai turėtų turėti tas pačias teisių gynimo priemones, taikytinas sutarties neatitinkančiam skaitmeniniam turiniui, nepaisant to, kaip šis turinys sukurtas. Todėl direktyva turėtų būti taikoma skaitmeninio turinio, pritaikyto konkretiems vartotojo reikalavimams, įskaitant specialiai pritaikytą programinę įrangą, kūrimo sutartims. Ši direktyva taip pat turėtų būti taikoma vaizdinio modeliavimo rinkmenoms, kurios yra reikalingos trimačio spausdinimo srityje. Tačiau šia direktyva neturėtų būti reglamentuojamos prekės, pagamintos naudojant trimačio spausdinimo technologiją, arba joms padaryta žala;

(17)skaitmeninis turinys turi labai didelę reikšmę daiktų interneto srityje. Vis dėlto būtų gerai atskirai sureguliuoti konkrečius klausimus dėl atsakomybės, susijusios su daiktų internetu, įskaitant atsakomybę už duomenis ir mašinų sąveikos sutartis;

(18)sutartyse gali būti numatytos bendrosios teikėjo sąlygos, su kuriomis vartotojas turi sutikti. Kai kurio skaitmeninio turinio atveju teikėjai dažnai apibūdina paslaugą ir išmatuojamus paslaugų tikslinius rodiklius susitarime dėl paslaugų lygio. Šie susitarimai dėl paslaugų lygio paprastai pridedami prie pagrindinės sutarties ir yra svarbi teikėjo ir vartotojo sutartinių santykių dalis. Jiems pagal šią direktyvą turėtų būti taikoma sutarties apibrėžtis, todėl tokie susitarimai turi atitikti šioje direktyvoje nustatytas taisykles;

(19)ši direktyva turėtų būti taikoma tik toms paslaugoms, kurių pagrindinis dalykas yra skaitmeninio turinio teikimas. Todėl direktyva neturėtų būti taikoma paslaugoms, kurias teikėjas teikia asmeniškai, jeigu skaitmeninės priemonės naudojamos tik prieigos ar pristatymo tikslais, pavyzdžiui, asmens teikiamoms vertimo paslaugoms ar kitoms profesionalaus konsultavimo paslaugoms, jeigu vartotojui skaitmeninėmis priemonėmis pateikiamas tik paslaugos rezultatas;

(20)jeigu pagal sutartį ar jų grupę teikėjas siūlo skaitmeninį turinį kartu su kitomis paslaugomis, pavyzdžiui, telekomunikacijų paslaugomis arba prekėmis, kurios nėra vien skaitmeninio turinio laikmena, ši direktyva turėtų būti taikoma tik tokios sutarčių grupės skaitmeniniam komponentui. Kiti aspektai turėtų būti reglamentuojami pagal taikytiną teisę;

(21)šia direktyva neturėtų būti reglamentuojamos autorių teisės ir kiti su intelektine nuosavybe susiję skaitmeninio turinio teikimo aspektai. Todėl ji neturėtų turėti poveikio jokioms teisėms ir pareigoms pagal autorių teisę ir kitus intelektinės nuosavybės teisės aktus;

(22)asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis reglamentuojama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB 31 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB 32 , kurios visiškai taikytinos skaitmeninio turinio teikimui. Tose direktyvose Sąjungoje jau nustatyta asmens duomenų teisės sistema. Ši direktyva turėtų būti taikoma ir įgyvendinama visiškai laikantis minėtų teisės aktų;

(23)yra įvairių būdų užtikrinti, kad skaitmeninis turinys pasiektų vartotojus. Reikėtų nustatyti paprastas ir aiškias taisykles, susijusias su pagrindinės teikėjo sutartinės prievolės pateikti skaitmeninį turinį vartotojui įvykdymo tvarka ir laiku. Kadangi teikėjas iš esmės nėra atsakingas už interneto paslaugų teikėjo ar elektroninės platformos, kurią vartotojas pasirinko skaitmeniniam turiniui gauti, veiksmus ar neveikimą, teikėjui turėtų pakakti pateikti skaitmeninį turinį šiam trečiajam asmeniui. Kalbant apie pateikimo laiką, pagal rinkos praktiką ir technines galimybes skaitmeninis turinys turėtų būti pateikiamas nedelsiant, nebent šalys nusprendžia susitarti kitaip, numatydamos kitokius teikimo modelius;

(24)siekiant skatinti inovacijas bendrojoje skaitmeninėje rinkoje ir naudotis technologiniais pokyčiais, kuriuos atspindi greitai kintančios skaitmeninio turinio savybės, būtų pagrįsta, jeigu skaitmeninis turinys visų pirma atitiktų tai, kas buvo sutarta sutartyje;

(25)jeigu sutartyje nenustatyti pakankamai aiškūs ir išsamūs kriterijai, kaip išsiaiškinti, ar skaitmeninis turinys atitinka sutartį, reikia nustatyti objektyvius atitikties kriterijus siekiant užtikrinti, kad vartotojai išsaugotų savo teises. Tokiais atvejais atitiktis sutarčiai turėtų būti vertinama atsižvelgiant į taip pat apibūdinto skaitmeninio turinio įprastą naudojimo paskirtį;

(26)dėl savo pobūdžio skaitmeninis turinys, kad tinkamai veiktų, turi sąveikauti su kita skaitmenine įranga; todėl sąveikumas turėtų būti vienas iš atitikties kriterijų. Visų pirma jis turi sąveikauti su technine įranga, įskaitant procesoriaus greitį, grafinių kortelių savybes ir programinę įrangą, taip pat konkrečią operacinės sistemos versiją arba konkretų daugialypės terpės leistuvą. Funkcionalumo sąvoka turėtų reikšti galimus skaitmeninio turinio naudojimo būdus; ji taip pat turėtų reikšti kokių nors techninių apribojimų buvimą arba nebuvimą, pavyzdžiui, apsaugos taikant skaitmeninių teisių valdymo arba regioninio kodavimo mechanizmus;

(27)nors duomenimis grindžiamos paslaugos ir technologijos teikia daug naudos, jos taip pat lemia tam tikrą pažeidžiamumą. Kaip yra pripažįstama bendrosios skaitmeninės rinkos strategijoje, aukštas tinklo ir informacijos saugumo lygis yra būtinas visoje Europos Sąjungoje siekiant užtikrinti, kad būtų paisoma pagrindinių teisių, pavyzdžiui, teisės į privatumą ir asmens duomenis, kad būtų didinamas vartotojų pasitikėjimas apskritai ir skaitmenine ekonomika konkrečiai. Kadangi programinė įranga naudojama beveik visur, tokios savybės kaip patikimumas, saugumas ir pritaikomumas kintantiems poreikiams taip pat tampa vienu svarbiausių aspektų. Todėl vis svarbiau, kad šios duomenimis grindžiamos paslaugos ir technologijos užtikrintų, kad šios skirtingos savybės būtų garantuojamos, kiek tai yra proporcinga pagal šios technologijos vaidmenį ir funkciją. Visų pirma saugumo ir patikimumo kokybė tampa svarbiu aspektu teikiant inovatyvias, sudėtines paslaugas, kurias teikiant turi būti kliaunamasi įvairių sistemų tarpusavio sąveika skirtingose srityse;

(28)taikydami šios direktyvos taisykles, teikėjai turėtų taikyti standartus, atvirąsias technines specifikacijas, gerąją patirtį ir elgesio kodeksus, įskaitant tuos, kurie susiję su duomenų formatu, įprastai naudojamu naudotojo sukurtam turiniui ar bet kuriam jo pateiktam komponentui atkurti, nesvarbu, ar šie standartai būtų nustatyti tarptautiniu, Europos, ar konkretaus pramonės sektoriaus mastu. Šiomis aplinkybėmis Komisija gali apsvarstyti galimybę skatinti kurti tarptautinius ir Europos standartus ir prekybos asociacijoms bei kitoms atstovaujamosioms organizacijoms parengti elgesio kodeksą, kuris padėtų vienodai įgyvendinti direktyvą;

(29)daugelio rūšių skaitmeninis turinys yra teikiamas per tam tikrą laikotarpį. Pavyzdžiui, vartotojai per tam tikrą laikotarpį gauna debesijos paslaugas. Todėl svarbu užtikrinti, kad skaitmeninis turinys atitiktų sutartį visą jos galiojimo laikotarpį. Be to, kadangi skaitmeninis turinys dažnai tobulėja, visų pirma dėl jo atnaujinimų, vartotojui turėtų būti pateikta pati naujausia skaitmeninio turinio versija, prieinama sutarties sudarymo metu;

(30)kad skaitmeninis turinys tinkamai veiktų, jis turi būti teisingai integruotas į vartotojo techninės ir programinės įrangos aplinką. Jeigu skaitmeninio turinio neatitiktį sutarčiai lemia netinkamas integravimas, reikėtų laikyti, kad sutarties reikalavimų neatitinka pats skaitmeninis turinys, kai jį integravo teikėjas arba skaitmeninis turinys integruotas jam kontroliuojant, arba vartotojas jį integravo pagal teikėjo integravimo instrukcijas ir netinkamą integravimą lėmė reikalaujamų integravimo instrukcijų trūkumai. Tokiais atvejais neatitiktį reikalavimams lemia teikėjo aplinka;

(31)atitiktis reikalavimams turėtų apimti ir materialiuosius, ir teisinius trūkumus. Dėl trečiųjų asmenų teisių vartotojas gali faktiškai nepasinaudoti skaitmeniniu turiniu ar kai kuriomis jo savybėmis pagal sutartį, jeigu šios trečiųjų asmenų teisės pažeidžiamos ir jeigu trečiasis asmuo pagrįstai priverčia teikėją nebepažeidinėti šių teisių ir nebesiūlyti atitinkamo skaitmeninio turinio. Teisiniai trūkumai yra ypač svarbūs skaitmeniniam turiniui, kuriam dėl jo pobūdžio taikomos intelektinės nuosavybės teisės. Todėl teikėjas turėtų būti įpareigotas užtikrinti, kad tretieji asmenys neturi teisių į skaitmeninį turinį, pavyzdžiui, reikalavimo, susijusio su autorių teisėmis į skaitmeninį turinį, dėl kurio vartotojas negalėtų naudotis skaitmeniniu turiniu pagal sutartį;

(32)dėl skaitmeninio turinio ypatingo pobūdžio ir didelio sudėtingumo, taip pat didesnio teikėjo informuotumo, geresnių jo žinių ir patirties, techninės informacijos ir galimybės naudotis aukštosiomis technologijomis teikėjas gali geriau nei vartotojas žinoti priežastis, dėl kurių skaitmeninis turinys neatitinka sutarties. Teikėjas taip pat gali geriau įvertinti, ar neatitiktį sutarčiai lemia vartotojo skaitmeninės aplinkos nesuderinamumas su techniniais skaitmeninio turinio reikalavimais. Todėl kilus ginčui būtent teikėjas turėtų įrodyti, kad skaitmeninis turinys atitinka sutartį, nebent jis įrodo, kad vartotojo skaitmeninė aplinka yra nesuderinama su skaitmeniniu turiniu. Tik teikėjui įrodžius, kad vartotojo skaitmeninė aplinka yra nesuderinama su sąveikumo ir kitais techniniais reikalavimais, vartotojas turėtų įrodyti, kad skaitmeninė aplinka neatitinka sutarties;

(33)nepaveikiant vartotojo teisės į privataus gyvenimo apsaugą, įskaitant susirašinėjimo slaptumą ir vartotojo asmens duomenų apsaugą, vartotojas turėtų bendradarbiauti su teikėju, kad teikėjas galėtų išsiaiškinti vartotojo skaitmeninę aplinką, naudodamas mažiausiai ribojančias priemones, kurios konkrečiomis aplinkybėmis yra prieinamos abiem šalims. Pavyzdžiui, tai dažnai galima padaryti pateikiant teikėjui automatiškai sukurtas incidentų ataskaitas arba išsamius vartotojo interneto ryšio duomenis. Tik išimtinėmis ir tinkamai pagrįstomis aplinkybėmis, kai panaudojus visas kitas priemones nieko kito neįmanoma padaryti, tai taip pat galima padaryti leidžiant virtualią prieigą prie vartotojo skaitmeninės aplinkos. Tačiau jeigu vartotojas nebendradarbiauja su teikėju, tuomet būtent vartotojas turėtų įrodyti, kad skaitmeninė aplinka neatitinka sutarties;

(34)teikėjas turėtų būti atsakingas vartotojui už skaitmeninio turinio neatitiktį sutarčiai ir bet kokį skaitmeninio turinio nepateikimą. Be to, kadangi skaitmeninis turinys gali būti teikiamas tam tikrą laiką, būtų pagrįsta, jeigu teikėjas būtų atsakingas už bet kokią tuo laikotarpiu atsiradusią neatitiktį;

(35)jeigu teikėjas nepateikia vartotojui skaitmeninio turinio pagal sutartį, tai yra šiurkštus pagrindinės sutartinės teikėjo prievolės pažeidimas, todėl vartotojas turėtų turėti galimybę iš karto nutraukti sutartį. Jeigu teikėjas iš pradžių pateikė skaitmeninį turinį, jo pateikimo trukdžiai, kai skaitmeninis turinys tampa neprieinamas vartotojui trumpą laiką, turėtų būti laikomi neatitiktimi sutarties reikalavimams, o ne jo nepateikimu. Visų pirma skaitmeninio turinio tinkamo tęstinumo reikalavimas taip pat turėtų apimti daugiau nei nereikšmingus trumpalaikius pateikimo trukdžius;

(36)neatitikties sutarčiai atveju vartotojai pirmiausia turėtų turėti teisę į tai, kad būtų užtikrinta jų skaitmeninio turinio atitiktis sutarčiai. Atsižvelgiant į skaitmeninio turinio technines charakteristikas, teikėjas gali pasirinkti konkretų būdą padaryti taip, kad skaitmeninis turinys atitiktų sutartį, pavyzdžiui, gali jį atnaujinti arba reikalauti, kad vartotojas gautų naują skaitmeninio turinio kopiją. Atsižvelgiant į tai, kad skaitmeninis turinys yra labai įvairus, nereikia nustatinėti apibrėžtų teisių įgyvendinimo arba įsipareigojimų, susijusių su šiuo skaitmeniniu turiniu, vykdymo terminų. Nustačius tokius terminus nebūtų atsižvelgta į šią įvairovę ir konkrečiu atveju jie būtų arba per trumpi, arba per ilgi. Todėl būtų geriau nurodyti pagrįstus terminus. Skaitmeninio turinio atitiktis sutarčiai turėtų būti užtikrinta per pagrįstą laiką ir nemokamai; visų pirma vartotojas neturėtų patirti jokių išlaidų, susijusių su skaitmeninio turinio naujinio sukūrimu;

(37)tuomet vartotojas turėtų turėti teisę į kainos sumažinimą arba sutarties nutraukimą. Vartotojo teisė į sutarties nutraukimą turėtų būti taikoma tik tais atvejais, kai, pavyzdžiui, neįmanoma padaryti taip, kad skaitmeninis turinys atitiktų reikalavimus ir neatitiktis neleidžia pasinaudoti pagrindinėmis skaitmeninio turinio funkcijomis. Jeigu vartotojas nutraukia sutartį, teikėjas turėtų grąžinti vartotojo sumokėtą kainą, o jeigu skaitmeninis turinys pateikiamas ne sumokėjus kainą, bet vartotojui suteikus prieigą prie duomenų, teikėjas neturėtų naudoti šių duomenų, perdavinėti jų tretiesiems asmenims ar leisti tretiesiems asmenims gauti šiuos duomenis nutraukus sutartį. Pareigos nenaudoti duomenų įvykdymas turėtų reikšti, jeigu atsilyginama asmens duomenimis, jog teikėjas turėtų imtis visų priemonių, kad laikytųsi visų duomenų apsaugos taisyklių, ir ištrinti duomenis arba nuasmeninti juos taip, kad nebūtų galima jokiomis priemonėmis, kuriomis galėtų pasinaudoti teikėjas ar bet kuris kitas asmuo, nustatyti vartotojo tapatybės. Nepažeidžiant pagal Direktyvą 95/46/EB valdytojui tenkančių įpareigojimų, teikėjas neturėtų būti įpareigotas imtis kokių nors papildomų veiksmų dėl duomenų, kuriuos jis teisėtai pateikė tretiesiems asmenims galiojant skaitmeninio turinio teikimo sutarčiai;

(38)po sutarties nutraukimo teikėjas taip pat neturėtų naudoti vartotojo sukurto turinio. Tačiau tais atvejais, kai konkretų turinį sukūrė daugiau negu vienas vartotojas, teikėjas turi teisę toliau naudoti vartotojo sukurtą turinį, jeigu juo naudojasi ir tie kiti vartotojai;

(39)siekiant užtikrinti, kad vartotojas turėtų veiksmingą apsaugą, kiek ji susijusi su teise nutraukti sutartį, teikėjas turėtų leisti vartotojui atgauti visus pastarojo įkeltus duomenis, kuriuos vartotojas sukūrė naudodamas skaitmeninį turinį arba kurie buvo sukurti vartotojui naudojant skaitmeninį turinį. Šis įpareigojimas turėtų būti taikomas duomenims, kuriuos teikėjas privalo saugoti pagal skaitmeninio turinio teikimo sutartį, ir duomenims, kuriuos teikėjas faktiškai saugo ir kurie susiję su sutartimi;

(40)jeigu nutraukus sutartį dėl neatitikties jos reikalavimams teikėjas suteikia vartotojui technines priemones duomenims atgauti, vartotojas turėtų turėti teisę juos atgauti nepatirdamas jokių sąnaudų, pavyzdžiui, įprastai naudojamo duomenų formato naudojimo sąnaudų, išskyrus sąnaudas, patirtas dėl paties vartotojo skaitmeninės aplinkos, įskaitant tinklo ryšio sąnaudas, nes jos nėra konkrečiai susijusios su duomenų atgavimu;

(41)jeigu sutartis nutraukiama, iš vartotojo neturėtų būti reikalaujama sumokėti už skaitmeninio turinio, kuris neatitinka sutarties, naudojimą, antraip vartotojas netektų veiksmingos apsaugos;

(42)atsižvelgiant į būtinybę užtikrinti vartotojų ir teikėjų teisėtų interesų pusiausvyrą, jeigu dėl skaitmeninio turinio, pateikto per tam tikrą laiką už tam tikrą kainą, atsiranda teisė nutraukti sutartį, vartotojas turėtų turėti teisę nutraukti tik tą sutarties dalį, kuri atitinka laikotarpį, kai skaitmeninis turinys neatitiko sutarties. Tačiau jeigu skaitmeninis turinys pateikiamas už kitokį atlygį nei pinigai, dalinis sutarties nutraukimas neturi pagrindo, nes kitokio atlygio nei pinigai neįmanoma proporcingai paskirstyti;

(43)skaitmeniniam turiniui dėl jo pobūdžio netaikomas nusidėvėjimas jį naudojant, be to, skaitmeninis turinys dažnai pateikiamas tam tikrą laikotarpį, o ne vieną kartą. Todėl pagrįsta nenustatyti laikotarpio, per kurį teikėjas turėtų būti laikomas atsakingu už bet kokią neatitiktį, atsiradusią teikiant skaitmeninį turinį. Taigi valstybės narės neturėtų toliau taikyti arba nustatyti tokio laikotarpio. Valstybėms narėms turėtų būti leidžiama toliau nevaržomai remtis nacionalinėmis senatį reglamentuojančiomis taisyklėmis siekiant užtikrinti teisinį saugumą, susijusį su reikalavimais, grindžiamais skaitmeninio turinio neatitiktimi;

(44)teikėjo atsakomybės už žalą principas yra esminis skaitmeninio turinio teikimo sutarčių elementas. Siekiant padidinti vartotojų pasitikėjimą skaitmeniniu turiniu, šis principas turėtų būti reglamentuotas Sąjungos lygmeniu, taip užtikrinant, kad vartotojai nepatirtų žalos, jeigu jų techninė ar programinė įranga sugadinama dėl sutarties neatitinkančio skaitmeninio turinio. Todėl vartotojai turėtų turėti teisę į žalos, padarytos vartotojo skaitmeninei aplinkai dėl skaitmeninio turinio neatitikties sutarčiai ar jo nepateikimo, atlyginimą. Tačiau būtent valstybės narės turėtų nustatyti išsamias teisės į žalos atlyginimą įgyvendinimo sąlygas, atsižvelgdamos į tai, kad ateityje pateiktino skaitmeninio turinio kainos nuolaidos, visų pirma jeigu teikėjai jį siūlo kaip išimtinę kompensaciją už nuostolius, nebūtinai reiškia, kad vartotojas grąžinamas į padėtį, kuo labiau panašią į tą, kokia būtų buvusi, jeigu skaitmeninis turinys būtų buvęs tinkamai pateiktas ir atitiktų sutartį;

(45)dėl technologinių ar kitų priežasčių teikėjas gali būti priverstas pakeisti per tam tikrą laiką pateikto skaitmeninio turinio savybes. Šie pakeitimai paprastai yra palankūs vartotojui, nes jais skaitmeninis turinys pagerinamas. Todėl sutarties šalys gali į ją įtraukti atitinkamas sąlygas, pagal kurias teikėjui būtų leidžiama atlikti pakeitimus. Tačiau jeigu tokie pakeitimai neigiamai paveikia tai, kaip vartotojas naudojasi pagrindinėmis skaitmeninio turinio veikimo savybėmis, dėl jų gali būti suardyta sutarties pusiausvyra arba pakenkta sutarties vykdymo pobūdžiui tiek, kad vartotojas galbūt ir nebūtų sudaręs tokios sutarties. Todėl tokiais atvejais pakeitimams turėtų būti taikomos tam tikros sąlygos;

(46)konkurencija yra svarbus gerai veikiančios bendrosios skaitmeninės rinkos elementas. Siekiant skatinti tokią konkurenciją, vartotojams turėtų būti sudaromos galimybės reaguoti į konkurencingus pasiūlymus ir pakeisti vieną teikėją kitu. Kad šitai veiktų praktiškai, jie turėtų galėti padaryti tai nepatirdami teisinių, techninių ar praktinių kliūčių, įskaitant sutarties sąlygas ar priemonių visiems vartotojo įkeltiems duomenims, duomenims, kuriuos vartotojas sukūrė naudodamas skaitmeninį turinį arba kurie buvo sukurti vartotojui naudojant skaitmeninį turinį, atgauti nebuvimą. Tačiau taip pat svarbu apsaugoti esamas investicijas ir pasitikėjimą sudarytomis sutartimis. Todėl vartotojams reikėtų suteikti teisę nutraukti ilgalaikes sutartis pagal tam tikras proporcingas sąlygas. Tai netrukdo sudaryti vartotojų sutarčių ilgesniam sutartyje numatytam terminui. Tačiau vartotojas turėtų turėti teisę nutraukti bet kokius sutartinius santykius, kurie kartu trunka ilgiau nei 12 mėnesių. Siekiant neleisti apeiti šios teisės, ji turėtų būti taikoma bet kuriai sutarčiai, pagal kurią sutartis tampa privaloma vartotojui ilgiau nei 12 mėnesių, nepaisant to, ar sutartis yra neterminuota, ar pratęsiama automatiškai, ar šalims prieš tai susitarus;

(47)neretai vartotojui pateikto skaitmeninio turinio neatitiktį sutarčiai lemia vienas iš sandorių grandinės sandorių, pradedant pradiniu kūrėju ir baigiant galutiniu teikėju. Nors galutinis teikėjas turėtų būti atsakingas vartotojui neatitikties sutarčiai atveju santykiuose tarp šių dviejų šalių, svarbu užtikrinti, kad teikėjas turėtų atitinkamas teises įvairių sandorių grandinės dalyvių atžvilgiu, kad būdamas atsakingas galėtų atlyginti vartotojui. Tačiau sandorių grandinių dalyvius, į kuriuos galutinis vartotojas gali kreiptis dėl tokių veiksmų ypatumų ir sąlygų, reikėtų nustatyti taikytinoje nacionalinėje teisėje;

(48)asmenims arba organizacijoms, pagal nacionalinę teisę laikomiems turinčiais teisėtą interesą apsaugoti vartotojų sutartines teises, turėtų būti suteikta teisė iškelti bylą teisme ar administracinėje institucijoje, kompetentingoje priimti sprendimą dėl skundų ar iškelti atitinkamą bylą;

(49)nė viena šios direktyvos nuostata neturėtų kliudyti taikyti tarptautinės privatinės teisės normų, visų pirma Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 593/2008 33 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1215/2012; 34

(50)Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/44/EB 35  turėtų būti iš dalies pakeista siekiant atsižvelgti į šios direktyvos taikymo sritį, kiek tai susiję su patvariąja laikmena, į kurią įeina skaitmeninis turinys, jeigu ji naudojama tik kaip skaitmeninio turinio pateikimo vartotojui priemonė;

(51)reikėtų iš dalies pakeisti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 36 siekiant jo priede pateikti nuorodą į šią direktyvą, kad supaprastėtų tarpvalstybinis bendradarbiavimas dėl šios direktyvos vykdymo užtikrinimo;

(52)reikėtų iš dalies pakeisti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/22/EB 37 – jos priede pateikti nuorodą į šią direktyvą, kad būtų užtikrinta šioje direktyvoje nustatytų vartotojų kolektyvinių interesų apsauga;

(53)pagal 2011 m. rugsėjo 28 d. valstybių narių ir Komisijos bendrą politinį pareiškimą dėl aiškinamųjų dokumentų 38 valstybės narės įsipareigojo pagrįstais atvejais, pranešdamos apie savo perkėlimo į nacionalinę teisę priemones, pateikti vieną ar daugiau dokumentų, kuriuose paaiškinamas direktyvos dalių ir atitinkamų perkėlimo į nacionalinę teisę priemonių dalių santykis. Kiek tai susiję su šia direktyva, teisės aktų leidėjas mano, kad šių dokumentų perdavimas yra pagrįstas;

(54)atsižvelgiant į tai, kad valstybės narės negali tinkamai pasiekti šios direktyvos tikslų, būtent prisidėti prie vidaus rinkos veikimo nuosekliai naikindamos su sutarčių teise susijusias skaitmeninio turinio teikimo kliūtis, ir kartu neleisdamos teisinio susiskaidymo, ir šiuos tikslus, siekiant užtikrinti bendrą nacionalinės teisės aktų darną suderinus sutarčių teisės taisykles, dėl ko taip pat būtų paprasčiau imtis koordinuotų vykdymo užtikrinimo veiksmų, galima geriau pasiekti Sąjungos lygmeniu, Sąjunga gali imtis priemonių pagal Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatytą subsidiarumo principą. Pagal minėtame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama tai, kas yra būtina minėtiems tikslams pasiekti;

(55)šia direktyva paisoma pagrindinių teisių ir visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, konkrečiai jos 16, 38 ir 47 straipsniuose įtvirtintų principų;

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šioje direktyvoje nustatomi tam tikri reikalavimai, susiję su skaitmeninio turinio teikimo vartotojams sutartimis, visų pirma taisyklėmis dėl skaitmeninio turinio atitikties sutarčiai, teisių gynimo priemonėmis nesant atitikties sutarčiai ir šių teisių gynimo priemonių panaudojimo būdų, taip pat minėtų sutarčių keitimu ir nutraukimu.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šioje direktyvoje vartojamų terminų apibrėžtys:

1.skaitmeninis turinys – tai

(a)skaitmenine forma sukurti ir pateikti duomenys, pavyzdžiui, vaizdo, garso rinkmenos, taikomosios programos, skaitmeniniai žaidimai ir bet kuri kita programinė įranga,

(b)paslauga, leidžianti kurti, tvarkyti arba saugoti duomenis skaitmenine forma, jeigu šiuos duomenis pateikia vartotojas, ir

(c)paslauga, leidžianti dalytis duomenimis, kuriuos pateikia kiti paslaugos naudotojai, ir kitaip su jais sąveikauti skaitmenine forma;

2.integravimas – skirtingų skaitmeninės aplinkos komponentų sujungimas į vieną suderintą visumą, atitinkančią numatytą paskirtį;

3.teikėjas – bet kuris fizinis asmuo arba privačiai ar valstybės valdomas juridinis asmuo, kuris pats ar pasitelkdamas bet kurį kitą asmenį, veikiantį jo vardu ar jo naudai, siekia su jo prekyba, verslu, amatu arba profesija susijusių tikslų;

4.vartotojas – fizinis asmuo, kuris veikdamas pagal sutartis, kurioms taikoma ši direktyva, siekia su jo prekyba, verslu, amatu arba profesija nesusijusių tikslų;

5.žalos atlyginimas – pinigų suma, kurią vartotojai gali turėti teisę gauti kaip kompensaciją už jų skaitmeninei aplinkai padarytą ekonominę žalą;

6.kaina – pinigai, mokėtini mainais už pateiktą skaitmeninį turinį;

7.sutartis – susitarimas, kuriuo siekiama sukurti prievolinius santykius ar kitas teisines pasekmes;

8.skaitmeninė aplinka – techninė įranga, skaitmeninis turinys ir bet koks tinklo ryšys, kuriuos kontroliuoja naudotojas;

9.sąveikumas – skaitmeninio turinio galėjimas atlikti visas savo funkcijas sąveikaujant su konkrečia skaitmenine aplinka;

10.teikimas – prieigos prie skaitmeninio turinio suteikimas arba padarymas, kad skaitmeninis turinys būtų prieinamas;

11.patvarioji laikmena – priemonė, kuri suteikia vartotojui arba teikėjui galimybę saugoti jam skirtą informaciją taip, kad ta informacija būtų prieinama informacijos paskirtį atitinkantį laikotarpį, ir kurioje laikomą informaciją galima atgaminti nepakitusią.

3 straipsnis

Taikymo sritis

1.Ši direktyva taikoma bet kuriai sutarčiai, pagal kurią teikėjas teikia skaitmeninį turinį vartotojui arba įsipareigoja tai padaryti ir mainais už tai yra sumokama kaina arba vartotojas aktyviai atsilygina kitaip nei pinigais, pateikdamas asmens duomenis arba bet kuriuos kitus duomenis.

2.Ši direktyva taikoma bet kuriai skaitmeninio turinio, sukurto pagal vartotojo specifikacijas, teikimo sutarčiai.

3.Išskyrus 5 ir 11 straipsnius, ši direktyva taip pat taikoma patvariajai laikmenai, į kurią įeina skaitmeninis turinys, jeigu patvarioji laikmena panaudota tik siekiant pateikti skaitmeninį turinį vartotojui.

4.Ši direktyva netaikoma skaitmeniniam turiniui, pateikiamam už kitą atlygį nei pinigai, jeigu teikėjas prašo vartotojo pateikti asmens duomenis, kuriuos tvarkyti griežtai būtina, kad būtų įvykdyta sutartis arba teisiniai reikalavimai, ir teikėjas toliau nebetvarko jų šio tikslo neatitinkančiu būdu. Direktyva taip pat netaikoma kitiems duomenims, kuriuos teikėjas vartotojo prašo pateikti siekdamas užtikrinti skaitmeninio turinio atitiktį sutarčiai arba teisiniams reikalavimams, ir teikėjas nenaudoja šių duomenų komerciniais tikslais.

5.Ši direktyva netaikoma sutartims dėl:

(a)paslaugų, kurias teikėjas suteikė daugiausia dalyvaujant žmogui, jeigu skaitmeninis formatas daugiausia naudojamas kaip perdavimo būdas;

(b)elektroninių ryšių paslaugų, kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/21/EB;

(c)sveikatos priežiūros, kaip apibrėžta Direktyvos 2011/24/ES 3 straipsnio a punkte;

(d)lošimo paslaugų, būtent paslaugų, apimančių piniginės vertės statymus azartiniuose lošimuose, įskaitant paslaugas, kurioms reikalingi įgūdžiai, pavyzdžiui, loterijas, lošimus kazino, pokerio lošimą ir lažybų sandorius, sudaromus elektroninėmis priemonėmis ir individualiu paslaugos gavėjo prašymu;

(e)finansinių paslaugų.

6.Jeigu sutartis apima ir kitus aspektus, ne tik skaitmeninio turinio teikimą, ši direktyva taikoma tik šalių kaip skaitmeninio turinio teikėjo ir vartotojo prievolėms ir teisių gynimo priemonėms.

7.Jeigu kuri nors šios direktyvos nuostata neatitinka kito Sąjungos akto, kuriuo reglamentuojamas konkretus sektorius ar dalykas, nuostatos, to Sąjungos akto nuostata yra viršesnė už šią direktyvą.

8.Ši direktyva neturi poveikio asmenų apsaugai tvarkant asmens duomenis.

9.Kiek šis klausimas nereglamentuojamas šioje direktyvoje, ji neturi poveikio bendriesiems nacionalinės sutarčių teisės aktams, pavyzdžiui, nuostatoms dėl sutarčių sudarymo, galiojimo ar pasekmių, įskaitant sutarties nutraukimo pasekmes.

4 straipsnis

Derinimo lygis

Valstybės narės nepalieka galioti arba nepriima nuostatų, kurios skiriasi nuo nustatytųjų šioje direktyvoje, įskaitant griežtesnes arba mažiau griežtas nuostatas kitokiam vartotojų apsaugos lygiui užtikrinti.

5 straipsnis

Skaitmeninio turinio teikimas

1.Vykdydamas sutartį dėl skaitmeninio turinio teikimo, teikėjas teikia skaitmeninį turinį:

(a)vartotojui arba

(b)trečiajam asmeniui, kuris eksploatuoja fizinį arba virtualų įrenginį, kurį naudojant turinys padaromas prieinamas vartotojui arba vartotojui leidžiama gauti šį turinį ir kurį vartotojas pasirinko skaitmeniniam turiniui gauti.

2.Teikėjas pateikia skaitmeninį turinį kai tik sudaroma sutartis, nebent šalys susitarė kitaip. Skaitmeninis turinys laikomas pateiktu, kai jis pateikiamas vartotojui arba, kai taikomas šio straipsnio 1 dalies b punktas, vartotojo pasirinktam trečiajam asmeniui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau.

6 straipsnis

Skaitmeninio turinio atitiktis sutarčiai

1.Kad atitiktų sutartį, skaitmeninis turinys, kai taikytina, turi:

(a)būti tokio kiekio, kokybės, trukmės ir versijos, turėti tokias funkcijas, sąveikumą ir kitas veikimo savybes, kaip antai prieinamumą, tęstinumą ir saugumą, kaip reikalaujama pagal sutartį, įskaitant visą ikisutartinę informaciją, kuri yra sutarties sudedamoji dalis;

(b)atitikti bet kokią konkrečią paskirtį, kuriai vartotojui reikia šio turinio, apie kurią vartotojas pranešė teikėjui sudarydamas sutartį ir su kuria teikėjas sutiko;

(c)būti pateiktas kartu su bet kokiais nurodymais ir vartotojo pagalba, kuri yra numatyta pagal sutartį; ir

(d)būti atnaujintas, kaip numatyta pagal sutartį.

2.Jeigu sutartyje, kai taikytina, aiškiai ir išsamiai nenurodyti skaitmeniniam turiniui pagal šio straipsnio 1 dalį taikomi reikalavimai, skaitmeninis turinys turi atitikti paskirtį, kuriai taip pat apibūdintas skaitmeninis turinys paprastai būtų naudojamas, įskaitant jo funkcijas, sąveikumą ir kitas veikimo savybes, kaip antai prieinamumą, tęstinumą ir saugumą, atsižvelgiant į:

(a)tai, ar skaitmeninis turinys pateikiamas sumokėjus kainą ar už kitokį atlygį nei pinigai;

(b)kai taikytina, visus esamus tarptautinius techninius standartus, o jeigu jų nėra, – taikytinus šios verslo srities elgesio kodeksus ir gerąją patirtį, ir

(c)bet kokį paties teikėjo, jo ar kitų asmenų, veikiančių ankstesnėse sandorių grandinės grandyse, vardu padarytą viešą pareiškimą, nebent teikėjas įrodo, kad:

i)nežinojo ir pagrįstai negalėjo žinoti apie tokį pareiškimą;

i)    iki sutarties sudarymo šis pareiškimas buvo ištaisytas;

ii)    šis pareiškimas negalėjo paveikti sprendimo įsigyti skaitmeninį turinį.

3.Jeigu sutartyje nustatyta, kad skaitmeninis turinys turi būti teikiamas per tam tikrą laikotarpį, skaitmeninis turinys turi atitikti sutartį per visą šį laikotarpį.

4.Jeigu nesusitarta kitaip, pateikiamas skaitmeninis turinys turi atitikti naujausią skaitmeninio turinio versiją, kuri buvo prieinama sutarties sudarymo metu,

5.Kad skaitmeninis turinys atitiktų sutartį, jis taip pat turi atitikti 7 ir 8 straipsnių reikalavimus.

7 straipsnis

Skaitmeninio turinio integravimas

Jeigu skaitmeninis turinys neteisingai integruotas į vartotojo skaitmeninę aplinką, bet kokia neatitiktis, atsiradusi dėl neteisingo integravimo, laikoma skaitmeninio turinio neatitiktimi, jeigu:

(a)skaitmeninį turinį integravo teikėjas arba tai buvo padaryta už tai atsakant teikėjui; arba

(b)vartotojas ketino integruoti skaitmeninį turinį ir neteisingą integravimą lėmė integravimo instrukcijų trūkumai, jeigu šios instrukcijos buvo pateiktos pagal 6 straipsnio 1 dalies c punktą arba turėjo būti pateiktos pagal 6 straipsnio 2 dalį.

8 straipsnis

Trečiųjų asmenų teisės

1.Tuo metu, kai skaitmeninis turinys pateikiamas vartotojui, tretieji asmenys neturi turėti jokių teisių į šį turinį, įskaitant intelektine nuosavybe grindžiamas teises, kad skaitmeninis turinys galėtų būti naudojamas pagal sutartį

2.Jeigu skaitmeninis turinys pateikiamas per tam tikrą laikotarpį, teikėjas per šį laikotarpį toliau teikia vartotojui tokį skaitmeninį turinį, į kurį tretieji asmenys neturi jokių teisių, įskaitant intelektine nuosavybe grindžiamas teises, kad skaitmeninis turinys galėtų būti naudojamas pagal sutartį.

9 straipsnis

Įrodinėjimo pareiga

1.Įrodinėjimo pareiga, susijusi su atitiktimi sutarčiai 10 straipsnyje nurodytu laikotarpiu, tenka teikėjui.

2.Šio straipsnio 1 dalis netaikoma, jeigu teikėjas įrodo, kad vartotojo skaitmeninė aplinka nesuderinama su skaitmeninio turinio sąveikumu ir kitais skaitmeninio turinio techniniais reikalavimais, ir jeigu teikėjas pranešė vartotojui apie šiuos reikalavimus prieš sudarant sutartį.

3.Vartotojas bendradarbiauja su teikėju tiek, kiek tai yra įmanoma ir būtina vartotojo skaitmeninei aplinkai nustatyti. Pareiga bendradarbiauti apima tik techniškai prieinamas priemones, kurios sukelia mažiausiai suvaržymų vartotojui. Jeigu vartotojas nebendradarbiauja, pareiga įrodyti neatitiktį sutarčiai tenka vartotojui.

10 straipsnis

Teikėjo atsakomybė

Teikėjas yra atsakingas vartotojui už:

(a)bet kokį skaitmeninio turinio nepateikimą;

(b)bet kokią skaitmeninio turinio pateikimo metu esančią neatitiktį ir,

(c)jeigu sutartyje numatyta, kad skaitmeninis turinys turi būti pateiktas per tam tikrą laikotarpį, bet kokią neatitiktį, atsiradusią per šį laikotarpį.

11 straipsnis

Teisių gynimo priemonė nepateikimo atveju

Jeigu teikėjas nepateikė skaitmeninio turinio pagal 5 straipsnį, vartotojas turi teisę iš karto nutraukti sutartį pagal 13 straipsnį.

12 straipsnis

Teisių gynimo priemonės neatitikties sutarčiai atveju

1.Neatitikties sutarčiai atveju vartotojas turi teisę į tai, kad skaitmeninio turinio atitiktis sutarčiai būtų užtikrinta nemokamai, nebent tai neįmanoma, neproporcinga ar neteisėta.

Skaitmeninio turinio atitikties sutarčiai užtikrinimas laikomas neproporcingu, jeigu dėl to teikėjas patirtų nepagrįstas sąnaudas. Sprendžiant, ar sąnaudos nepagrįstos, atsižvelgiama į tokius dalykus:

(a)skaitmeninio turinio vertę, kurią jis turėtų, jeigu atitiktų sutartį, ir

(b)reikšmę, kurią skaitmeninio turinio neatitiktis sutarčiai turi tikslui, kuriuo to paties apibūdinimo skaitmeninis turinys paprastai būtų naudojamas.

2.Teikėjas turi užtikrinti skaitmeninio turinio atitiktį sutarčiai pagal šio straipsnio 1 dalį per pagrįstą laiką nuo tada, kai vartotojas praneša teikėjui apie neatitiktį sutarčiai, ir jeigu tai nesukelia didelių nepatogumų vartotojui, atsižvelgiant į skaitmeninio turinio pobūdį ir tikslą, dėl kurio vartotojui reikėjo šio skaitmeninio turinio.

3.Vartotojas turi teisę į proporcingą kainos sumažinimą šio straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka, jeigu skaitmeninis turinys pateikiamas sumokėjus kainą, arba nutraukti sutartį pagal šio straipsnio 5 dalį ir 13 straipsnį, jeigu:

(a)teisių gynimo priemone skaitmeninio turinio atitikčiai užtikrinti neįmanoma pasinaudoti, ji yra neproporcinga arba neteisėta;

(b)teikėjas padėties atitinkamai neištaisė per šio straipsnio 2 dalyje nurodytą laikotarpį;

(c)teisių gynimo priemonė skaitmeninio turinio atitikčiai užtikrinti sukeltų didelių nepatogumų vartotojui; arba

(d)teikėjas pareiškė arba iš aplinkybių yra vienodai aišku, kad teikėjas neužtikrins skaitmeninio turinio atitikties sutarčiai.

4.Kainos sumažinimas turi būti proporcingas vartotojo gauto skaitmeninio turinio vertės sumažėjimui, palyginti su sutartį atitinkančio skaitmeninio turinio verte.

5.Vartotojas gali nutraukti sutartį tik jeigu neatitiktis sutarčiai kenkia skaitmeninio turinio funkcionalumui, sąveikumui arba kitoms svarbiausioms jo veikimo savybėms, kaip antai jo prieinamumui, tęstinumui ir saugumui, jeigu to reikalaujama pagal 6 straipsnio 1 ir 2 dalis. Pareiga įrodyti, kad neatitiktis sutarčiai nekenkia skaitmeninio turinio funkcionalumui, sąveikumui ir kitoms svarbiausioms jo veikimo savybėms, tenka teikėjui.

13 straipsnis

Nutraukimas

1.Vartotojas įgyvendina teisę nutraukti sutartį, bet kokiomis priemonėmis pranešdamas apie tai teikėjui.

2.Jeigu vartotojas nutraukia sutartį:

(a)teikėjas grąžina vartotojui sumokėtą kainą nepagrįstai nedelsdamas, bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo gavimo;

(b)teikėjas imasi visų priemonių, kurių galima iš jo tikėtis, kad nenaudotų jokio kito atlygio nei pinigai, kurį vartotojas pateikė mainais už skaitmeninį turinį, ir bet kokių kitų teikėjo surinktų duomenų, susijusių su skaitmeninio turinio pateikimu, įskaitant bet kokį vartotojo pateiktą turinį, išskyrus turinį, kurį vartotojas sukūrė kartu su kitais asmenimis, kurie toliau naudojasi turiniu;

(c)teikėjas parūpina vartotojui technines priemones, kad atgautų visą vartotojo pateiktą skaitmeninį turinį ir visus kitus duomenis, pateiktus ar sukurtus vartotojui naudojant skaitmeninį turinį, kiek šiuos duomenis išsaugojo teikėjas. Vartotojas turi teisę atgauti turinį nemokamai, nepatirdamas didelių nepatogumų, per pagrįstą laiką ir įprastai naudojamu duomenų formatu;

(d)jeigu skaitmeninis turinys buvo pateiktas ne patvariojoje laikmenoje, vartotojas nenaudoja skaitmeninio turinio ir nepateikia jo tretiesiems asmenims, visų pirma ištrina skaitmeninį turinį arba padaro jį kitaip neįskaitomą;

(e)jeigu skaitmeninis turinys pateiktas patvariojoje laikmenoje, vartotojas:

i)teikėjo prašymu teikėjo sąskaita grąžina patvariąją laikmeną nepagrįstai nedelsdamas, bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo teikėjo prašymo gavimo, ir

ii)ištrina bet kokią skaitmeninio turinio kopiją, padaro ją neįskaitomą arba kitaip susilaiko nuo jos naudojimo ar pateikimo tretiesiems asmenims.

3.Nutraukimo atveju teikėjas gali neleisti vartotojui toliau naudoti skaitmeninio turinio, visų pirma padarydamas skaitmeninį turinį neprieinamą vartotojui arba deaktyvuodamas vartotojo naudotojo paskyrą, nepaveikdamas šio straipsnio 2 dalies c punkto.

4.Vartotojas neprivalo mokėti už skaitmeninio turinio naudojimą per laikotarpį iki sutarties nutraukimo.

5.Jeigu skaitmeninis turinys pateiktas sumokėjus kainą ir per sutartyje nustatytą laikotarpį, vartotojas gali nutraukti sutartį tik dėl tos laikotarpio dalies, per kurią skaitmeninis turinys neatitiko sutarties.

6.Jeigu vartotojas nutraukia sutarties dalį pagal šio straipsnio 5 dalį, taikoma šio straipsnio 2 dalis, išskyrus b punktą, susijusią su laikotarpiu, kai skaitmeninis turinys atitiko sutartį. Teikėjas grąžina vartotojui sumokėtos kainos dalį, atitinkančią laikotarpį, per kurį skaitmeninis turinys neatitiko sutarties.

14 straipsnis

Teisė į žalos atlyginimą

1.Teikėjas atsako vartotojui už bet kokią ekonominę žalą vartotojo skaitmeninei aplinkai, atsiradusią dėl skaitmeninio turinio neatitikties sutarčiai ar nepateikimo. Žalos atlyginimu turi būti kuo labiau atkurta tokia vartotojo padėtis, kokia būtų buvusi, jeigu skaitmeninis turinys būtų buvęs tinkamai pateiktas ir atitiktų sutartį.

2.Valstybės narės nustato išsamias teisės į žalos atlyginimą įgyvendinimo taisykles.

15 straipsnis

Skaitmeninio turinio pakeitimas

1.Jeigu sutartyje numatyta, kad skaitmeninis turinys turi būti pateikiamas per sutartyje nustatytą laikotarpį, teikėjas gali pakeisti skaitmeninio turinio funkcionalumą, sąveikumą ir kitas svarbiausias skaitmeninio turinio veikimo savybes, kaip antai jo prieinamumą, tęstinumą arba saugumą, kiek šie pakeitimai turi neigiamą įtaką vartotojo galimybei gauti skaitmeninį turinį ar jį naudoti, tik jeigu:

(a)tai nustatyta sutartyje;

(b)vartotojui pakankamai anksti pranešama apie pakeitimą aiškiu pranešimu patvariojoje laikmenoje;

(c)vartotojui leidžiama nutraukti sutartį nepatiriant jokių išlaidų per ne trumpiau kaip 30 dienų nuo pranešimo gavimo dienos; ir

(d)nutraukiant sutartį pagal c punktą vartotojui suteikiamos techninės priemonės visam turiniui, suteiktam pagal 13 straipsnio 2 dalies c punktą, atgauti.

2.Jeigu vartotojas nutraukia sutartį pagal šio straipsnio 1 dalį, kai taikytina:

(a)teikėjas grąžina vartotojui sumokėtos kainos dalį, atitinkančią laikotarpį po skaitmeninio turinio pateikimo;

(b)teikėjas imasi visų priemonių, kurių galima iš jo tikėtis, kad nenaudotų jokio kito atlygio nei pinigai, kurį vartotojas pateikė mainais už skaitmeninį turinį, ir bet kokių kitų teikėjo surinktų duomenų, susijusių su skaitmeninio turinio pateikimu, įskaitant visą vartotojo pateiktą turinį;

16 straipsnis

Teisė nutraukti ilgalaikes sutartis

1.Jeigu sutartyje numatyta skaitmeninį turinį teikti neapibrėžtą laikotarpį arba jeigu pradinė sutarties trukmė arba jos pratęsimo laikotarpių suma viršija 12 mėnesių, vartotojas turi teisę nutraukti sutartį bet kada pasibaigus pirmajam 12 mėnesių laikotarpiui.

2.Vartotojas pasinaudoja teise nutraukti sutartį, bet kokiomis priemonėmis pranešdamas apie tai teikėjui. Pranešimas įsigalioja praėjus 14 dienų nuo pranešimo gavimo dienos.

3.Jeigu skaitmeninis turinys pateikiamas sumokant kainą, vartotojas tebeturi pareigą sumokėti kainos dalį už pateiktą skaitmeninį turinį, atitinkančią laikotarpį iki nutraukimo įsigaliojimo dienos.

4.Jeigu vartotojas nutraukia sutartį pagal šį straipsnį:

(a)teikėjas imasi priemonių, kurių galima tikėtis, kad nebūtų naudojamas joks kitas atlygis nei pinigai, kurį vartotojas pateikė mainais už skaitmeninį turinį, ir bet kokie kiti teikėjo surinkti duomenys, susiję su skaitmeninio turinio pateikimu, įskaitant visą vartotojo pateiktą turinį;

(b)teikėjas pateikia vartotojui technines priemones visam vartotojo pateiktam turiniui ir visiems kitiems duomenims, pateiktiems arba sukurtiems vartotojui naudojant skaitmeninį turinį, kiek šiuos duomenis išsaugojo teikėjas, atgauti. Vartotojas turi teisę atgauti turinį be didelių nepatogumų, per pagrįstą laiką ir įprastai naudojamu formatu ir,

(c)jei taikytina, vartotojas ištrina bet kokią naudotiną skaitmeninio turinio kopiją, padaro ją neįskaitomą arba kitaip susilaiko nuo jos naudojimo, taip pat nepateikia jos trečiajam asmeniui.

5.Sutarties nutraukimo atveju teikėjas gali neleisti vartotojui toliau naudoti skaitmeninio turinio, visų pirma padarydamas jį neprieinamą vartotojui arba deaktyvuodamas vartotojo naudotojo paskyrą, nepaveikiant šio straipsnio 4 dalies b punkto.

17 straipsnis

Teisė į žalos atlyginimą

Jeigu teikėjas yra atsakingas vartotojui už skaitmeninio turinio nepateikimą arba neatitiktį sutarčiai, atsiradusią dėl asmens veiksmų ar neveikimo ankstesnėse sandorių grandinės grandyse, teikėjas turi teisę panaudoti teisių gynimo priemones prieš asmenį ar asmenis, kuriems šioje sandorių grandinėje tenka atsakomybė. Atsakingas asmuo, prieš kurį teikėjas gali naudoti teisių gynimo priemones, taip pat atitinkami veiksmai ir įgyvendinimo sąlygos nustatomi nacionalinėje teisėje.

18 straipsnis

Įgyvendinimo užtikrinimas

1.Valstybės narės užtikrina tinkamas ir veiksmingas priemones šios direktyvos reikalavimams įvykdyti.

2.Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos priemonės turi apimti nuostatas, pagal kurias viena ar kelios toliau nurodytos organizacijos, kaip nustatyta pagal nacionalinę teisę, pagal nacionalinę teisę galėtų imtis veiksmų teismuose ar kompetentingose administracinėse institucijose, siekdamos užtikrinti, kad būtų taikomos nacionalinės nuostatos, kuriomis ši direktyva perkeliama į nacionalinę teisę:

(a)viešosios organizacijos arba jų atstovai;

(b)vartotojų organizacijos, turinčios teisėtą interesą ginti vartotojus;

(c)profesinės organizacijos, turinčios teisėtą interesą imtis veiksmų.

19 straipsnis

Privalomasis pobūdis

Jeigu šioje direktyvoje nenumatyta kitaip, jokia sutarties nuostata, pagal kurią vartotojo nenaudai netaikomos nacionalinės priemonės, kuriomis ši direktyva perkeliama į nacionalinę teisę, nukrypstama nuo šių priemonių arba pakeičiamas jų poveikis, prieš vartotojui pranešant teikėjui apie neatitiktį sutarčiai, vartotojui nėra privaloma.

20 straipsnis

Direktyvos 1999/44/EB, Reglamento (EB) Nr. 2006/2004, Direktyvos 2009/22/EB pakeitimai

1.Direktyvos 1999/44/EB 1 straipsnio 2 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„vartojimo prekės — reiškia bet kokį materialų kilnojamą daiktą, išskyrus:

prekes, parduodamas vykdant sprendimą arba kitais įstatymuose numatytais atvejais;

vandenį ir dujas, jeigu jie nėra paruošti parduoti riboto tūrio arba nustatyto kiekio;

elektrą;

patvariąją laikmeną, kurioje yra skaitmeninis turinys, jeigu ji buvo naudojama tik skaitmeniniam turiniui vartotojui pateikti, kaip nurodyta Direktyvoje (ES) Nr. xx/xx/2015 39 .“

2. Reglamento (EB) Nr. 2006/2004 priede įrašomas toks punktas:

„21. XX/XX/201X Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 20XX/XX/ES dėl skaitmeninio turinio teikimo sutarčių (OL ...).“

3.Direktyvos 2009/22/EB I priede įrašomas toks punktas:

„16.    XX/XX/201X Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 20XX/XX/ES dėl skaitmeninio turinio teikimo sutarčių (OL ...).“

21 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1.Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurių reikia šiai direktyvai įgyvendinti ne vėliau kaip iki [data po dvejų metų nuo priėmimo].

2.Priimdamos šias nuostatas valstybės narės jose pateikia nuorodą į šią direktyvą arba tokią nuorodą pateikia jas oficialiai skelbdamos. Tai, kaip ši nuoroda pateikiama, nustato valstybės narės.

3.Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų nuostatų tekstus.

22 straipsnis

Persvarstymas

Komisija ne vėliau kaip [data po penkerių metų nuo įsigaliojimo] persvarsto šios direktyvos taikymą ir Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą. Ataskaitoje turi būti išnagrinėtas, be kita ko, derinimo taisyklių, taikytinų skaitmeninio turinio teikimo už kitą atlygį nei tas, kuriam taikoma ši direktyva, sutartims, visų pirma jeigu turinys pateikiamas už reklamą ar netiesioginį duomenų rinkimą, tikslingumas.

23 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

24 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu    Tarybos vardu

Pirmininkas    Pirmininkas

(1) COM (2015) 192 final  http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market .
(2) Greitoji Eurobarometro apklausa Nr. 396 „Mažmenininkų požiūris į tarptautinę prekybą ir vartotojų apsaugą“ (2015 m.).
(3) Greitoji Eurobarometro apklausa Nr. 396 „Mažmenininkų požiūris į tarptautinę prekybą ir vartotojų apsaugą“ (2015 m.).
(4) Eurostato tyrimas dėl IRT naudojimo namų ūkiuose ir privačių asmenų tikslams (2014 m.).
(5) OL L 304, 2011 11 22, p. 64.
(6) Visų pirma žr. debesijos kompiuterijos ekspertų grupę – išsami informacija apie ekspertų grupės sudėtį ir posėdžių protokolus pateikiama adresu http://ec.europa.eu/justice/contract/cloud-computing/expert-group/index_en.htm .
(7) OL L 095, 1993 04 21 p. 29.
(8) OL L 178, 2000 7 17, p. 1.
(9) ES taisyklė dėl taikytinos teisės ir jurisdikcijos bendrojoje skaitmeninėje rinkoje išsamiai paaiškinta Komisijos tarnybų darbinio dokumento 7 priede, kuriame pateikiamas prie Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tam tikrų skaitmeninio turinio teikimo sutarčių aspektų pasiūlymo bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tam tikrų internetinio ir kitokio nuotolinio prekių pardavimo sutarčių aspektų pasiūlymo pridėtas poveikio vertinimas, SWD (2015) 275.
(10) OL L 351, 2012 12 20, p. 1.
(11) OL L 177, 2008 7 4, p. 6.
(12) 2013 m. gegužės 21 d. Reglamentas (ES) Nr. 524/2013 dėl elektroninio vartotojų ginčų sprendimo, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB (Reglamentas dėl vartotojų EGS), OL L 165, 2013 6 18, p. 1.
(13) OL L 364, 2004 12 9 , p. 1.
(14) Šia direktyva bus iš dalies pakeistas Reglamentas dėl bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje siekiant pateikti nuorodą į šią direktyvą reglamento priede, sudarant vartotojų apsaugos institucijoms galimybę imtis koordinuotų veiksmų šios direktyvos apimamoje srityje.
(15) OL L 281, 1995 11 23, p. 31–50 [numatoma pakeisti Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu] ir 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių).
(16) OL L 201, 2002 7 31, p. 37–47.
(17) Lyginamasis debesijos kompiuterijos sutarčių tyrimas (2014 m.) DLA Piper, p. 33 ir paskesni; Taikytinų teisės aktų analizė ir pavyzdinės vartotojų apsaugos sistemos atsižvelgiant į skaitmeninio turinio sutartis metmenų siūlymai; Amsterdamo universitetas. Europos sutarčių teisės tyrimų centro (ESTTC) Informacinės teisės institutas (IViR): Amsterdamo teisės ir ekonomikos centras (ATEC), p. 32 ir paskesni.
(18) OL L 364, 2004 12 9, p. 1.
(19) Daugiau informacijos apie konsultacijas pateikiama http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contract/opinion/index_en.htm .
(20) GfK Europos Komisijai. Vartotojų tyrimas siekiant nustatyti pagrindines tarpvalstybines bendrosios skaitmeninės rinkos kliūtis ir sritis, kuriose jos yra aktualiausios, 2015 m.
(21) Greitoji Eurobarometro apklausa Nr. 413 „Veiklą internetu vykdančios įmonės“ (2015 m.) http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_413_en.pdf .
(22) Ekonominis tyrimas dėl vartotojų skaitmeninio turinio produktų. ICE International, 2015 m.
(23) Debesijos kompiuterijos sutarčių ekspertų grupė. Išsami informacija apie grupės sudėtį ir jos posėdžių protokolus pateikiama adresu http://ec.europa.eu/justice/contract/cloud-computing/expert-group/index_en.htm .
(24) Visų pirma žr.: GfK Europos Komisijai. Vartotojų tyrimas siekiant nustatyti pagrindines bendrosios skaitmeninės rinkos kliūtis tarp valstybių ir sritis, kuriose jos yra aktualiausios, 2015 m.;– Eurostato tyrimas dėl IRT naudojimo namų ūkiuose ir privačių asmenų tikslams (2014 m.);– Lyginamasis tyrimas dėl debesijos kompiuterijos sutarčių (2014 m.) DLA Piper, p. 33 ir paskesni. Taikytinų teisės aktų analizė ir pavyzdinės vartotojų apsaugos sistemos atsižvelgiant į skaitmeninio turinio sutartis metmenų siūlymai; Amsterdamo universitetas. Europos sutarčių teisės tyrimų centras (ESTTC) Informacinės teisės institutas (IViR): Amsterdamo teisės ir ekonomikos centras (ATEC), p. 32 ir paskesni; http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_413_en.pdf – Greitoji Eurobarometro apklausa Nr. 413 „Veiklą internetu vykdančios įmonės“ (2015 m.) ;– Ekonominis tyrimas dėl vartotojų skaitmeninio turinio produktų. ICE International, 2015 m.
(25) Reglamentavimo patikros valdybos nuomonė pateikiama adresu http://ec.europa.eu/justice/contract/index_en.htm .
(26) Poveikio vertinimo ataskaita ir jos santrauka pateikiama adresu http://ec.europa.eu/justice/contract/index_en.htm .
(27) OL L 110, 2009 5 1, p. 30.
(28) OL C , , p. .
(29) COM (2015) 192 final.
(30) OL L 304, 2011 11 22, p.64.
(31) OL L 281, 1995 11 23, p. 31–50) [bus pakeista Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, kai jis bus priimtas].
(32) OL L 201, 2002 7 31, p. 37–47.
(33) OL L 177, 2008 7 4, p. 6–16.
(34) OL L 351, 2012 12 20, p. 1.
(35) OL L 171, 1999 7 7, p. 12.
(36) OL L 364, 2004 12 9 , p. 1.
(37) OL L 110, 2009 5 1, p. 30.
(38) OL C 369, 2011 12 17, p. 14.
(39) ... Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) Nr. /XXX dėl skaitmeninio turinio teikimo sutarčių (OL ...)