18.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 455/4


Galutinė bylas nagrinėjančio pareigūno ataskaita (1)

Marine Harvest / Morpol (procedūra pagal 14 str. 2 dalį)

(M.7184)

(2014/C 455/04)

1.

Pagal Susijungimų reglamento (2) 14 straipsnio 2 dalį parengtame sprendimo projekte iš esmės daroma išvada, kad įmonė „Marine Harvest ASA“ (toliau – „Marine Harvest“), įvykdžiusi sandorį, pagal kurį įgijo išskirtinę įmonės „Morpol ASA“ (toliau „Morpol“) kontrolę, prieš pranešdama apie jį Europos Komisijai, pažeidė išankstinio pranešimo reikalavimą ir neveikimo pareigą, kurie atitinkamai nustatyti Susijungimų reglamento 4 straipsnio 1 dalyje ir 7 straipsnio 1 dalyje.

2.

Įmonė „Marine Harvest“ apie įmonės „Morpol“ išskirtinės kontrolės įsigijimą Komisijai pranešė 2013 m. rugpjūčio 9 d.2013 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Komisija paskelbė, kad koncentracija yra suderinama su bendrąja rinka su sąlyga, kad įmonė „Marine Harvest“ laikysis įsipareigojimų. Tame sprendime buvo užsiminta apie galimybę vykdyti atskirą procedūrą dėl galimo Susijungimų reglamento (3) 4 straipsnio 1 dalies ir 7 straipsnio 1 dalies pažeidimo.

3.

2014 m. sausio 30 d. raštu Komisija informavo įmonę „Marine Harvest“ apie vykdomą šių galimų pažeidimų tyrimą ir kad pradeda su tuo tyrimu susijusią atskirą bylą.

4.

2014 m. kovo 31 d. Komisija priėmė prieštaravimo pareiškimą, kuriame išdėstė preliminarią nuomonę, kad įmonė „Marine Harvest“ pažeidė Susijungimų reglamento 4 straipsnio 1 dalį ir 7 straipsnio 1 dalį.

5.

Prie prieštaravimo pareiškimo pridėtame rašte Konkurencijos generalinis direktoratas (toliau Konkurencijos GD) įmonei „Marine Harvest“ suteikė galimybę susipažinti su Komisijos byla.

6.

Įmonei „Marine Harvest“ paprašius Konkurencijos GD pratęsė atsakymo dėl prieštaravimo pareiškimo terminą nuo 2014 m. balandžio 24 d. iki 2014 m. balandžio 30 d. Įmonė „Marine Harvest“ atsakymą dėl prieštaravimų pareiškimo pateikė 2014 m. balandžio 30 d.

7.

Oficialus žodinis nagrinėjimas įvyko 2014 m. gegužės 6 d. Jame dalyvavo įmonė „Marine Harvest“ ir jos teisiniai patarėjai, su byla susiję Komisijos departamentų ir tarnybų pareigūnai ir aštuonių ES valstybių narių konkurencijos institucijų atstovai.

8.

Pagal Sprendimo 2011/695 16 straipsnį išnagrinėjau, ar sprendimo projekte nagrinėjami tik tie prieštaravimai, dėl kurių įmonei „Marine Harvest“ buvo suteikta galimybė pareikšti savo nuomonę, ir darau išvadą, kad taip.

9.

Apskritai manau, kad nagrinėjant šią bylą veiksmingas šalių naudojimasis procesinėmis teisėmis užtikrintas.

Briuselis, 2014 m. liepos 10 d.

Wouter WILS


(1)  Pagal 2011 m. spalio 13 d. Europos Komisijos Pirmininko sprendimo 2011/695/ES dėl bylas nagrinėjančio pareigūno pareigybės ir įgaliojimų nagrinėjant tam tikras konkurencijos bylas (OL L 275, 2011 10 20, p. 29) (toliau – Sprendimas 2011/695/ES) 16 ir 17 straipsnius.

(2)  2004 m. sausio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės (OL L 24, 2004 1 29, p. 1) (Susijungimų reglamentas).

(3)  2013 m. rugsėjo 30 d. Sprendimo byloje M.6850 Marine Harvest / Morpol 9 dalis.