7.10.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 352/13


Pranešimas dėl taikomų kilmės taisyklių ir laikinojo Europos bendrijos ir Ramiojo vandenyno valstybių partnerystės susitarimo laikino taikymo laikino sustabdymo

2014/C 352/06

Europos Sąjunga ir Fidžio Respublika pranešė, kad pagal Europos bendrijos ir Ramiojo vandenyno valstybių laikinojo partnerystės susitarimo (1) 76 straipsnio 2 dalį užbaigė procedūras, būtinas to susitarimo laikinam taikymui.

Todėl susitarimas nuo 2014 m. liepos 28 d. laikinai taikomas Europos Sąjungai ir Fidžio Respublikai. Nuo šios dienos pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1528/2007 (2) 4 straipsnį Susitarimo I protokolas dėl „produktų kilmės“ sąvokos apibrėžties pakeičia Reglamento II priedo nuostatas.

Nuo tos pačios dienos pagal Reglamento (EB) Nr. 1528/2007 5 straipsnio 5 dalį 5 straipsnio 2–4 dalyse nustatyta laikino sustabdymo tvarka pakeičiama tvarka, nustatyta Susitarimo 17 straipsnyje.


(1)  OL L 272, 2009 10 16, p. 2.

(2)  OL L 348, 2007 12 31, p. 1.