29.3.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 92/32


Leidimo teikti valstybės pagalbą, remiantis SESV 107 ir 108 straipsnių nuostatomis (Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja), klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 50, 2014 m. vasario 21 d. )

2014/C 92/05

22 puslapis, tekstas, susijęs su valstybės pagalba Nr. SA.37549, panaikinamas ir pakeičiamas šiuo tekstu:

„Leidimas teikti valstybės pagalbą, remiantis SESV 107 ir 108 straipsnių nuostatomis

Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja

(Tekstas svarbus EEE, išskyrus Sutarties I priede išvardytus produktus)

Sprendimo priėmimo data

2013.12.16

Pagalbos numeris

SA.37549 (2013/N)

Valstybė narė

Vokietija

Regionas

SAARLAND

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Saarland:

Förderung der Erhaltung genetischer Ressourcen in der Landwirtschaft (Erhaltung genetischer Ressourcen EGR)

Teisinis pagrindas

Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe ”Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes” (GAK) vom 21. Juli 1988 (BGBl. I S. 1055) in der jeweils geltenden Fassung hier: Grundsätze für die Förderung der Erhaltung genetischer Ressourcen in der Landwirtschaft;

Verwaltungsvorschrift „Förderung der Erhaltung genetischer Ressourcen in der Landwirtschaft;

§§ 23 und 44 der Landeshaushaltsordnung (LHO)

Verwaltungsvorschrift über den Vollzug der Landeshaushaltsordnung (VV-LHO)

Pagalbos priemonės rūšis

Schema

Tikslas

Įsipareigojimai aplinkosaugos srityje

Pagalbos forma

Tiesioginė dotacija

Biudžetas

 

Bendras biudžetas: EUR 0,02 (mln.)

 

Metinis biudžetas: EUR 0,02 (mln.)

Pagalbos intensyvumas

100 %

Trukmė

2014.1.1 - 2014.12.31

Ekonomikos sektorius

ŽEMĖS ŪKIS, MIŠKININKYSTĖ IR ŽUVININKYSTĖ

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz

Keplerstraße 18, 66117 Saarbrücken

Kita informacija

Sprendimo tekstą be konfidencialių duomenų oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis) galima rasti tinklalapyje

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm“