52014PC0189

Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl protokolo, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos ir San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinė kompensacija, pasirašymo Europos Sąjungos vardu ir laikino taikymo /* COM/2014/0189 final - 2014/0114 (NLE) */


AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

1.           PASIŪLYMO APLINKYBĖS

Taryba suteikė Europos Komisijai įgaliojimus Europos Sąjungos vardu derėtis dėl žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo su San Tomė ir Prinsipės Demokratine Respublika protokolo atnaujinimo. Šioms deryboms pasibaigus 2013 m. gruodžio 19 d. derybininkai parafavo naujojo protokolo projektą. Naujasis protokolas apima 4 metų laikotarpį nuo jo 14 straipsnyje nurodytos laikino taikymo pradžios – šio naujojo protokolo pasirašymo dienos.

Pagrindinis susitarimo protokolo tikslas – remiantis naujausia moksline informacija ir Tarptautinės Atlanto tunų apsaugos komisijos (ICCAT) rekomendacijomis, pasiūlyti, atsižvelgiant į esamą perviršį, žvejybos galimybes Europos Sąjungos žvejybos laivams San Tomė vandenyse. Komisija rėmėsi ir išorės ekspertų atlikto ankstesnio protokolo taikymo ex post įvertinimo rezultatais.

Protokolu taip pat siekiama sustiprinti Europos Sąjungos ir San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos bendradarbiavimą plėtojant tausios žuvininkystės politiką ir atsakingą žuvininkystės išteklių naudojimą San Tomė ir Prinsipės žvejybos zonoje, atsižvelgiant į abiejų šalių interesus.

Protokole numatomos tokių kategorijų žvejybos galimybės:

–          28 tunų žvejybos seineriai,

–          6 dreifinėmis ūdomis žvejojantys laivai.

Tuo remdamasi Komisija siūlo, kad Taryba leistų pasirašyti ir laikinai taikyti šį naują protokolą.

2.           KONSULTACIJŲ SU SUINTERESUOTOSIOMIS ŠALIMIS IR POVEIKIO VERTINIMO REZULTATAI

Su suinteresuotosiomis šalimis konsultuotasi vertinant 2011–2014 m. protokolą. Su valstybių narių ekspertais konsultuotasi techninių susitikimų metu. Po šių konsultacijų padaryta išvada, kad žuvininkystės protokolą su San Tomė ir Prinsipės Demokratine Respublika reikia išlaikyti.

3.           TEISINIAI PASIŪLYMO ASPEKTAI

Ši procedūra pradėta kartu su procedūromis, susijusiomis su Tarybos sprendimu dėl leidimo pasirašyti ir laikinai taikyti patį protokolą bei su Tarybos reglamentu dėl žvejybos galimybių paskirstymo ES valstybėms narėms.

4.           POVEIKIS BIUDŽETUI

710 000 EUR metinė finansinė kompensacija pirmaisiais trejais metais ir 675 000 EUR finansinė kompensacija ketvirtaisiais metais nustatyta remiantis: a) 7 000 tonų orientaciniu kiekiu, su kuriuo susieta 385 000 EUR kompensacija už metinį leidimą žvejoti pirmaisiais trejais metais ir 350 000 EUR – ketvirtaisiais metais ir b) 325 000 EUR parama San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos žuvininkystės sektoriaus politikos plėtrai. Tokia parama dera su nacionalinės žuvininkystės politikos tikslais, ypač su San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos paramos smulkiajai žvejybai ir kovos su neteisėta žvejyba poreikiais.

2014/0114 (NLE)

Pasiūlymas

TARYBOS SPRENDIMAS

dėl protokolo, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos ir San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinė kompensacija, pasirašymo Europos Sąjungos vardu ir laikino taikymo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnio 2 dalį kartu su 218 straipsnio 5 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)       2007 m. liepos 23 d. Taryba priėmė Reglamentą (EB) Nr. 894/2007[1] dėl San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos ir Europos bendrijos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo sudarymo (toliau – susitarimas);

(2)       2011 m. liepos 12 d. Taryba priėmė sprendimą 2011/420/ES[2] dėl Protokolo[3], kuriuo nustatomos Europos Sąjungos ir San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, sudarymo. Sudarytas protokolas apima 3 metų laikotarpį, jo galiojimas baigiasi 2014 m. gegužės 12 d.;

(3)       Sąjunga susitarė su San Tomė ir Prinsipės Demokratine Respublika dėl naujo ketverių metų laikotarpį apimančio protokolo, kuriuo Europos Sąjungos laivams suteikiamos žvejybos galimybės vandenyse, į kuriuos San Tomė ir Prinsipės Demokratinė Respublika turi suverenias teises arba kurie priklauso jos jurisdikcijai žuvininkystės srityje;

(4)       siekiant užtikrinti Europos Sąjungos laivų žvejybos veiklos tęstinumą, numatyta laikinai taikyti naująjį protokolą, kol bus užbaigtos jo sudarymui reikalingos procedūros; naujasis protokolas laikinai taikomas nuo jo pasirašymo datos, tačiau ne anksčiau nei baigia galioti ankstesnis protokolas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos vardu leidžiama pasirašyti protokolą, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos ir San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinė kompensacija, su sąlyga, kad minėtas protokolas bus sudarytas.

Protokolo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos generalinis sekretoriatas protokolo derybininko nurodytam (-iems) asmeniui (-ims) išduoda įgaliojamuosius raštus protokolui pasirašyti, jei jis bus sudarytas.

3 straipsnis

Protokolas pagal jo 14 straipsnį laikinai taikomas nuo jo pasirašymo dienos, bet ne anksčiau kaip nuo 2014 m. gegužės 13 d., kol bus užbaigtos jo sudarymui būtinos procedūros.

4 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje

                                                                       Tarybos vardu

                                                                       Pirmininkas

FINANSINĖ TEISĖS AKTO PASIŪLYMO PAŽYMA

1.           PASIŪLYMO (INICIATYVOS) STRUKTŪRA

              1.1.    Pasiūlymo (iniciatyvos) pavadinimas

              1.2.    Atitinkama (-os) politikos sritis (-ys) VGV / VGB sistemoje

              1.3.    Pasiūlymo (iniciatyvos) pobūdis

              1.4.    Tikslai

              1.5.    Pasiūlymo (iniciatyvos) pagrindas

              1.6.    Trukmė ir finansinis poveikis

              1.7.    Numatytas (-i) valdymo būdas (-ai)

2.           VALDYMO PRIEMONĖS

              2.1.    Priežiūros ir atskaitomybės taisyklės

              2.2.    Valdymo ir kontrolės sistema

              2.3.    Sukčiavimo ir pažeidimų prevencijos priemonės

3.           NUMATOMAS PASIŪLYMO (INICIATYVOS) FINANSINIS POVEIKIS

              3.1.    Atitinkama (-os) daugiametės finansinės programos išlaidų kategorija (-os) ir biudžeto išlaidų eilutė (-ės)

              3.2.    Numatomas poveikis išlaidoms

              3.2.1. Numatomo poveikio išlaidoms suvestinė

              3.2.2. Numatomas poveikis veiklos asignavimams

              3.2.3. Numatomas poveikis administracinio pobūdžio asignavimams

              3.2.4. Suderinamumas su dabartine daugiamete finansine programa

              3.2.5. Trečiųjų šalių įnašai

              3.3.    Numatomas poveikis įplaukoms

FINANSINĖ TEISĖS AKTO PASIŪLYMO PAŽYMA

1.           PASIŪLYMO (INICIATYVOS) STRUKTŪRA

1.1.        Pasiūlymo (iniciatyvos) pavadinimas

Tarybos sprendimo dėl protokolo, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos ir San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinė kompensacija, sudarymo pasiūlymas

1.2.        Atitinkama (-os) politikos sritis (-ys) VGV / VGB sistemoje[4]

11. Jūrų reikalai ir žuvininkystė

11 03 – Privalomi įnašai, mokami regioninėms žuvininkystės valdymo organizacijoms (RFMO) ir kitoms tarptautinėms organizacijoms, taip pat pagal tausios žuvininkystės susitarimus (TŽS)

1.3.        Pasiūlymo (iniciatyvos) pobūdis

¨ Pasiūlymas (iniciatyva) susijęs (-usi) su nauja priemone

¨ Pasiūlymas (iniciatyva) susijęs (-usi) su nauja priemone, kuri bus priimta įgyvendinus bandomąjį projektą ir (arba) atlikus parengiamuosius veiksmus[5]

X Pasiūlymas (iniciatyva) susijęs (-usi) su esamos priemonės galiojimo pratęsimu

¨ Pasiūlymas (iniciatyva) susijęs (-usi) su priemone, perorientuota į naują priemonę

1.4.        Tikslai

1.4.1.     Komisijos daugiametis (-čiai) strateginis (-iai) tikslas (-ai), kurio (-ių) siekiama šiuo pasiūlymu (šia iniciatyva)

Derybos dėl žuvininkystės sektoriaus susitarimų ir jų sudarymas su trečiosiomis šalimis atitinka pagrindinį tikslą – suteikti galimybes ES žvejybos laivams žvejoti trečiosios šalies išskirtinėje ekonominėje zonoje ir plėtoti partnerystės ryšius siekiant sustiprinti tvarų žuvininkystės išteklių naudojimą ne ES priklausančiuose vandenyse.

Žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimais taip pat užtikrinama bendrą žuvininkystės politiką reguliuojančių principų ir kitose Europos politikos srityse prisiimtų įsipareigojimų (tausus trečiųjų šalių išteklių naudojimas, kova su neteisėta, nedeklaruota ir nereguliuojama žvejyba, šalių partnerių integravimas į pasaulio ekonomiką, geresnis žvejybos rajonų valdymas politiniu ir finansiniu lygmeniu) darna.

1.4.2.     Konkretus (-ūs) tikslas (-ai) ir atitinkama VGV / VGB veikla

1 konkretus tikslas

Suderinant su kitomis Europos politikos sritimis, prisidėti prie tvarios žvejybos ne Sąjungos vandenyse, išlaikyti Europos galimybę žvejoti tolimuose žvejybos rajonuose ir ginti Europos sektoriaus žuvininkystės ir vartotojų interesus, su pakrantės valstybėmis derantis dėl žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimų ir juos sudarant.

Atitinkama VGV / VGB veikla

Jūrų reikalai ir žuvininkystė. Nustatyti Sąjungos žvejybos laivų, vykdančių žvejybos veiklą trečiųjų šalių vandenyse (TŽS), valdymo sistemą (11 03 01 biudžeto eilutė).

1.4.3.     Numatomas (-i) rezultatas (-ai) ir poveikis

Nurodyti poveikį, kurį pasiūlymas (iniciatyva) turėtų turėti tiksliniams gavėjams (tikslinėms grupėms).

Sudarius protokolą bus galima išlaikyti Europos laivų žvejybos San Tomė žvejybos zonoje galimybių lygį.

Be to, teikiant finansinę paramą (parama sektoriui) šalies partnerės nacionaliniu lygmeniu priimtoms programoms įgyvendinti, protokolu prisidedama prie geresnio žuvininkystės išteklių išsaugojimo ir valdymo, ypač kontrolės ir kovos su nelegalia, nedeklaruota ir nereguliuojama žvejyba.

1.4.4.     Rezultatų ir poveikio rodikliai

Nurodyti pasiūlymo (iniciatyvos) įgyvendinimo stebėjimo rodiklius.

Žvejybos galimybių išnaudojimo lygis (panaudotų žvejybos leidimų procentinė dalis, palyginti su protokolo teikiamomis galimybėmis);

sugautų kiekių ir susitarimo komercinės vertės duomenų rinkimas ir analizė,

įnašas kuriant darbo vietas ir pridėtinę vertę ES ir stabilizuojant ES rinką (bendru kitų žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimų lygmeniu);

techninių ir jungtinio komiteto susitikimų skaičius.

1.5.        Pasiūlymo (iniciatyvos) pagrindas

1.5.1.     Trumpalaikiai arba ilgalaikiai poreikiai

2011–2014 m. protokolas baigia galioti 2014 m. gegužės 13 d. Numatyta, kad naujas protokolas bus laikinai taikomas nuo jo pasirašymo dienos, bet ne anksčiau kaip nuo 2014 m. gegužės 13 d. Siekiant užtikrinti žvejybos operacijų tęstinumą, kartu su šiuo protokolu pradėta procedūra, kuria siekiama, kad Taryba priimtų sprendimą dėl protokolo pasirašymo ir laikino taikymo.

Naujasis protokolas sudarys sąlygas reguliuoti Europos žvejybos laivyno žvejybos veiklą San Tomė žvejybos zonoje ir Europos laivų savininkams leis prašyti žvejybos licencijų, kurios joms leistų žvejoti San Tomė vandenyse. Be to, naujuoju protokolu stiprinamas ES ir San Tomė ir Prinsipės bendradarbiavimas siekiant skatinti tausios žuvininkystės politikos plėtrą. Jame numatomas laivų stebėjimas naudojant laivų stebėjimo sistemą VMS ir duomenų apie sužvejotų žuvų kiekį perdavimas elektroniniu būdu. Sustiprinama sektorinė parama, siekiant padėti San Tomė ir Prinsipės Demokratinei Respublikai įgyvendinti nacionalinę žuvininkystės strategiją, įskaitant kovą su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama (NNN) žvejyba.

1.5.2.     Papildoma ES dalyvavimo nauda

Jei ES nesudarytų šio naujojo protokolo, būtų sudaromi privatūs susitarimai, kuriais nebūtų užtikrinama tausi žuvininkystė. Europos Sąjunga taip pat tikisi, kad pagal šį Protokolą San Tomė ir Prinsipės Demokratinė Respublika toliau veiksmingai bendradarbiaus su ES, ypač kovoje su neteisėta žvejyba.

1.5.3.     Panašios patirties išvados

Išnagrinėjusios pagal ankstesnį protokolą sužvejotą kiekį, orientacinį kiekį šalys paliko tokį pat. Sustiprinama sektorinė parama, atsižvelgiant į nacionalinę žuvininkystės strategiją ir San Tomė žuvininkystės administravimo pajėgumų poreikius.

1.5.4.     Suderinamumas ir galima sąveika su kitomis atitinkamomis priemonėmis

Lėšos, sumokamos pagal žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimus, sudaro trečiųjų valstybių partnerių biudžeto pakeičiamas pajamas. Tačiau šių lėšų dalies paskyrimas šalies sektoriaus politikos priemonėms įgyvendinti yra būtina sąlyga sudarant žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimus ir vykdant jų stebėseną. Šie finansiniai ištekliai yra suderinami su kitų tarptautinio finansavimo tiekėjų lėšų, skiriamų nacionaliniams žuvininkystės projektams ir (arba) programoms įgyvendinti, šaltiniais.

1.6.        Trukmė ir finansinis poveikis

X Pasiūlymo (iniciatyvos) trukmė ribota

– X  Pasiūlymas (iniciatyva) galioja ketverių metų laikotarpį nuo protokolo pasirašymo dienos, ne anksčiau kaip nuo 2014 m. gegužės 13 dienos.

– X  Finansinis poveikis nuo 2014 m. iki 2017 m.

¨ Pasiūlymo (iniciatyvos) trukmė neribota

– Įgyvendinimo pradinis laikotarpis – nuo MMMM iki MMMM,

– vėliau – visuotinis taikymas.

1.7.        Numatytas (-i) valdymo būdas (-ai)[6]

Pradedant nuo 2014 m. biudžeto

X Komisijos vykdomas tiesioginis valdymas

– X per savo departamentus, įskaitant savo darbuotojus Sąjungos delegacijose

– ¨ per vykdomąsias įstaigas;

¨ Pasidalijamasis valdymas kartu su valstybėmis narėmis

¨ Netiesioginis valdymas pavedant biudžeto vykdymo užduotis:

– ¨ trečiosioms šalims arba jų paskirtoms įstaigoms;

– ¨ tarptautinėms organizacijoms ir jų agentūroms (nurodyti);

– ¨ EIB arba Europos investicijų fondui;

– ¨ įstaigoms, nurodytoms Finansinio reglamento 208 ir 209 straipsniuose;

– ¨ viešosios teisės įstaigoms;

– ¨ įstaigoms, kurių veiklą reglamentuoja privatinė teisė, veikiančioms viešųjų paslaugų srityje, jeigu jos pateikia pakankamas finansines garantijas;

– ¨ įstaigoms, kurių veiklą reglamentuoja valstybės narės privatinė teisė, kurioms pavesta įgyvendinti viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę ir kurios pateikia pakankamas finansines garantijas;

– ¨ asmenims, kuriems pavestas konkrečių BUSP veiksmų vykdymas pagal ES sutarties V antraštinę dalį, ir nurodytiems atitinkamame pagrindiniame teisės akte.

– Jei nurodomas daugiau kaip vienas valdymo būdas, papildomą išsamią informaciją pateikti šio punkto pastabų skiltyje.

Pastabos

2.           VALDYMO PRIEMONĖS

2.1.        Priežiūros ir atskaitomybės taisyklės

Nurodyti dažnumą ir sąlygas.

Komisija (Žuvininkystės GD, bendradarbiaudamas su savo žuvininkystės atašė Gabone ir Europos Sąjungos delegacija Librevilyje) užtikrins nuolatinį šio protokolo įgyvendinimo, ypač ūkinės veiklos vykdytojų naudojimosi žvejybos galimybėmis ir sužvejoto kiekio duomenų, stebėjimą.

Be to, žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytas ne mažiau kaip vienas metinis jungtinės komisijos susitikimas, per kurį Komisija ir San Tomė ir Prinsipės Demokratinė Respublika įvertins susitarimo ir jo protokolo įgyvendinimą ir, jei reikia, pakoreguos programavimą, o esant reikalui – ir finansinę kompensaciją.

2.2.        Valdymo ir kontrolės sistema

2.2.1.     Nustatyta rizika

Įgyvendinant žuvininkystės protokolą gali kilti tam tikrų pavojų, pvz., dėl žuvininkystės politikai remti skirtų sumų (plano neįgyvendinimas).

2.2.2.     Informacija apie vidaus kontrolės sistemos nustatymą

Numatytas glaudus su planavimu ir sektoriaus politikos įgyvendinimu susijęs dialogas. 3 straipsnyje nurodyta bendra rezultatų analizė taip pat yra šių kontrolės metodų dalis.

Be to, protokole numatytos specialios išlygos jo galiojimui sustabdyti, esant tam tikroms sąlygoms ir susiklosčius konkrečioms aplinkybėms.

2.2.3.     Kontrolės priemonių rizikos ir naudos bei numatomo klaidų rizikos lygio įvertinimas

2.3.        Sukčiavimo ir pažeidimų prevencijos priemonės

Nurodyti dabartines arba numatytas prevencijos ir apsaugos priemones.

Komisija įsipareigoja užmegzti politinį dialogą ir rengti nuolatines konsultacijas su San Tomė ir Prinsipės Demokratine Respublika, kad būtų galima pagerinti susitarimo vykdymą ir sustiprinti ES įnašą tausiai valdant išteklius. Bet kokiam Komisijos mokėjimui pagal žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimą yra taikomos Komisijos taisyklės ir biudžetinė bei finansinė tvarka. Taip galima tiksliai identifikuoti trečiųjų šalių banko sąskaitas, į kurias pervedamos finansinio įnašo sumos. Šio konkretaus protokolo atveju 2 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad visa šiame protokole nurodyta finansinė kompensacija turi būti pervedama į valstybinio iždo sąskaitą San Tomė ir Prinsipės centriniame banke.

3.           NUMATOMAS PASIŪLYMO (INICIATYVOS) FINANSINIS POVEIKIS

3.1.        Atitinkama (-os) daugiametės finansinės programos išlaidų kategorija (-os) ir biudžeto išlaidų eilutė (-ės)

· Dabartinės biudžeto išlaidų eilutės

Daugiametės finansinės programos išlaidų kategorijas ir biudžeto eilutes nurodyti eilės tvarka.

Daugiametės finansinės programos išlaidų kategorija || Biudžeto eilutė || Išlaidų rūšis || Įnašas

Numeris [Aprašymas…...…] || DA / NDA([7]) || ELPA šalių[8] || šalių kandidačių[9] || trečiųjų šalių || pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 2 dalies b punktą

2 || 11.03 01 Nustatyti Sąjungos žvejybos laivų, vykdančių žvejybos veiklą trečiųjų šalių vandenyse (TŽS), valdymo sistemą || DA || NE || NE || TAIP || NE

· Prašomos sukurti naujos biudžeto eilutės (netaikoma)

Daugiametės finansinės programos išlaidų kategorijas ir biudžeto eilutes nurodyti eilės tvarka.

Daugiametės finansinės programos išlaidų kategorija || Biudžeto eilutė || Išlaidų rūšis || Įnašas

Numeris [Aprašymas…...…] || DA / NDA || ELPA šalių || šalių kandidačių || trečiųjų šalių || pagal Finansinio reglamento 21 straipsnio 2 dalies b punktą

|| [XX.YY.YY.YY] || || TAIP / NE || TAIP / NE || TAIP / NE || TAIP / NE

3.2.        Numatomas poveikis išlaidoms

3.2.1.     Numatomo poveikio išlaidoms suvestinė

mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

Daugiametės finansinės programos išlaidų kategorija –   || 2 || Tvarus augimas. Gamtos ištekliai

Jūrų reikalų ir žuvininkystės GD || || || 2014 m. || 2015 m. || 2016 m. || 2017 m. || atsižvelgiant į poveikio trukmę įterpti reikiamą metų skaičių (žr. 1.6 punktą) || IŠ VISO

Ÿ Veiklos asignavimai || || || || || || || ||

Biudžeto eilutės numeris 11 03 01 || Įsipareigojimai || (1) || 0,710 || 0,710 || 0,710 || 0,675 || || || || 2,805

Mokėjimai || (2) || 0,710 || 0,710 || 0,710 || 0,675 || || || || 2,805

Biudžeto eilutės numeris || Įsipareigojimai || (1a) || || || || || || || ||

Mokėjimai || (2a) || || || || || || || ||

Administracinio pobūdžio asignavimai, finansuojami konkrečių programų rinkinio lėšomis[10] || || || || || || || ||

Biudžeto eilutės numeris 11 01 04 01 || || (3) || 0,074 || 0,074 || 0,074 || 0,134 || || || || 0,356

IŠ VISO asignavimų Jūrų reikalų ir žuvininkystės GD || Įsipareigojimai || =1+1a +3 || 0,784 || 0,784 || 0,784 || 0,809 || || || || 3,161

Mokėjimai || =2+2a +3 || 0,784 || 0,784 || 0,784 || 0,809 || || || || 3,161

Ÿ IŠ VISO veiklos asignavimų || Įsipareigojimai || (4) || 0,710 || 0,710 || 0,710 || 0,675 || || || || 2,805

Mokėjimai || (5) || 0,710 || 0,710 || 0,710 || 0,675 || || || || 2,805

Ÿ IŠ VISO administracinio pobūdžio asignavimų, finansuojamų konkrečių programų rinkinio lėšomis || (6) || 0,074 || 0,074 || 0,074 || 0,134 || || || || 0,356

IŠ VISO asignavimų pagal daugiametės finansinės programos 2 IŠLAIDŲ KATEGORIJĄ || Įsipareigojimai || =4+ 6 || 0,784 || 0,784 || 0,784 || 0,809 || || || || 3,161

Mokėjimai || =5+ 6 || 0,784 || 0,784 || 0,784 || 0,809 || || || || 3,161

Jei pasiūlymas (iniciatyva) daro poveikį kelioms išlaidų kategorijoms – NETAIKOMA

Ÿ IŠ VISO veiklos asignavimų || Įsipareigojimai || (4) || || || || || || || ||

Mokėjimai || (5) || || || || || || || ||

Ÿ IŠ VISO administracinio pobūdžio asignavimų, finansuojamų konkrečių programų rinkinio lėšomis || (6) || || || || || || || ||

IŠ VISO asignavimų pagal daugiametės finansinės programos 1–4 IŠLAIDŲ KATEGORIJAS (Orientacinė suma) || Įsipareigojimai || =4+ 6 || || || || || || || ||

Mokėjimai || =5+ 6 || || || || || || || ||

Daugiametės finansinės programos išlaidų kategorija || 5 || Administracija

mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

|| || || 2014 m. || 2015 m. || 2016 m. || 2017 m. || atsižvelgiant į poveikio trukmę įterpti reikiamą metų skaičių (žr. 1.6 punktą) || IŠ VISO

Jūrų reikalų ir žuvininkystės GD ||

Ÿ Žmogiškieji ištekliai || 0,113 || 0,113 || 0,113 || 0,113 || || || || 0,452

Ÿ Kitos administracinės išlaidos || 0,006 || 0,006 || 0,006 || 0,006 || || || || 0,024

IŠ VISO Jūrų reikalų ir žuvininkystės GD || Asignavimai || 0,119 || 0,119 || 0,119 || 0,119 || || || || 0,476

IŠ VISO asignavimų pagal daugiametės finansinės programos 5 IŠLAIDŲ KATEGORIJĄ   || (Iš viso įsipareigojimų = Iš viso mokėjimų) || 0,119 || 0,119 || 0,119 || 0,119 || || || || 0,476

mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

|| || || 2014 m. || 2015 m. || 2016 m. || 2017 m. || atsižvelgiant į poveikio trukmę įterpti reikiamą metų skaičių (žr. 1.6 punktą) || IŠ VISO

IŠ VISO asignavimų pagal daugiametės finansinės programos 1–5 IŠLAIDŲ KATEGORIJAS   || Įsipareigojimai || 0,903 || 0,903 || 0,903 || 0,928 || || || || 3,637

Mokėjimai || 0,903 || 0,903 || 0,903 || 0,928 || || || || 3,637

3.2.2.     Numatomas poveikis veiklos asignavimams

– ¨ Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti veiklos asignavimai nenaudojami

– X  Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti veiklos asignavimai naudojami taip:

Įsipareigojimų asignavimai mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

Nurodyti tikslus ir rezultatus ò || || || 2014 m. || 2015 m. || 2016 m. || 2017 m. || atsižvelgiant į poveikio trukmę įterpti reikiamą metų skaičių (žr. 1.6 punktą) || IŠ VISO

REZULTATAI

Rezultato rūšis[11] || Vidutinės rezultato išlaidos || Rezultatų skaičius || Išlaidos || Rezultatų skaičius || Išlaidos || Rezultatų skaičius || Išlaidos || Rezultatų skaičius || Išlaidos || Rezultatų skaičius || Išlaidos || Rezultatų skaičius || Išlaidos || Rezultatų skaičius || Išlaidos || Bendras rezultatų skaičius || Iš viso išlaidų

1 KONKRETUS TIKSLAS[12]... || || || || || || || || || || || || || || || ||

– leidimai laivams || (tonomis per metus) || 55/50[13] || || 0,385 || || 0,385 || || 0,385 || || 0,350 || || || || || || || ||

– sektorinė parama || per metus || 0,325 || 1 || 0,325 || 1 || 0,325 || 1 || 0,325 || 1 || 0,325 || || || || || || || ||

  || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

1 konkretaus tikslo tarpinė suma || || 0,710 || || 0,710 || || 0,710 || || 0,675 || || || || || || || ||

2 KONKRETUS TIKSLAS || || || || || || || || || || || || || || || ||

– Rezultatas || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

2 konkretaus tikslo tarpinė suma || || || || || || || || || || || || || || || ||

IŠ VISO IŠLAIDŲ || || 0,710 || || 0,710 || || 0,710 || || 0,675 || || || || || || || ||

3.2.3.     Numatomas poveikis administracinio pobūdžio asignavimams

3.2.3.1.  Suvestinė

– ¨  Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti administraciniai asignavimai nenaudojami

– X  Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti administraciniai asignavimai naudojami taip:

mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

|| 2014 m. || 2015 m. || 2016 m. || 2017 m. || atsižvelgiant į poveikio trukmę įterpti reikiamą metų skaičių (žr. 1.6 punktą) || IŠ VISO

pagal daugiametės finansinės programos 5 IŠLAIDŲ KATEGORIJĄ || || || || || || || ||

Žmogiškieji ištekliai || 0,113 || 0,113 || 0,113 || 0,113 || || || || 0,452

Kitos administracinės išlaidos || 0,006 || 0,006 || 0,006 || 0,006 || || || || 0,024

Daugiametės finansinės programos 5 IŠLAIDŲ KATEGORIJOS tarpinė suma || 0,119 || 0,119 || 0,119 || 0,119 || || || || 0,476

Neįtraukta į daugiametės finansinės programos 5 IŠLAIDŲ KATEGORIJĄ[14] || || || || || || || ||

Žmogiškieji ištekliai || 0,062 || 0,062 || 0,062 || 0,062 || || || || 0,248

Kitos administracinio pobūdžio išlaidos || 0,012 || 0,012 || 0,012 || 0,072 || || || || 0,108

Daugiametės finansinės programos 5 IŠLAIDŲ KATEGORIJOS tarpinė suma || 0,074 || 0,074 || 0,074 || 0,134 || || || || 0,356

IŠ VISO || 0,193 || 0,193 || 0,193 || 0,253 || || || || 0,832

Administracinio pobūdžio asignavimų poreikiai bus tenkinami panaudojant GD asignavimus, jau priskirtus priemonei valdyti ir (arba) perskirstytus generaliniame direktorate, ir prireikus finansuojami iš papildomų lėšų, kurios atsakingam GD gali būti skiriamos pagal metinę asignavimų skyrimo procedūrą ir atsižvelgiant į biudžeto apribojimus.

3.2.3.2.  Numatomi žmogiškųjų išteklių poreikiai

– ¨  Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti žmogiškieji ištekliai nenaudojami

– X  Pasiūlymui (iniciatyvai) įgyvendinti žmogiškieji ištekliai naudojami taip:

Sąmatą nurodyti visos darbo dienos ekvivalento vienetais

|| || 2014 m. || 2015 m. || 2016 m. || 2017 m.

|| Ÿ           Etatų plano pareigybės (pareigūnai ir laikinieji darbuotojai) ||

|| 11 01 01 01 (Komisijos būstinė ir atstovybės) || 0,95 || 0,95 || 0,95 || 0,95

|| XX 01 01 02 (Delegacijos) || || || ||

|| XX 01 05 01 (Netiesioginiai moksliniai tyrimai) || || || ||

|| 10 01 05 01 (Tiesioginiai moksliniai tyrimai) || || || ||

Ÿ           Išorės personalas (visos darbo dienos ekvivalento vienetais (FTE))[15] ||

|| XX 01 02 01 (CA, SNE, INT finansuojami iš bendrojo biudžeto) || || || ||

|| XX 01 02 02 (CA, LA, SNE, INT ir JED delegacijose) || || || ||

|| 11 01 04 01 [16] || – būstinėje || || || ||

|| – delegacijose || 0,5 || 0,5 || 0,5 || 0,5

|| XX 01 05 02 (CA, SNE, INT – netiesioginiai moksliniai tyrimai) || || || ||

|| 10 01 05 02 (CA, SNE, INT – tiesioginiai moksliniai tyrimai) || || || ||

|| Kitos biudžeto eilutės (nurodyti) || || || ||

|| IŠ VISO || || || ||

XX yra atitinkama politikos sritis arba biudžeto antraštinė dalis.

Žmogiškųjų išteklių poreikiai bus tenkinami panaudojant GD darbuotojus, jau paskirtus priemonei valdyti ir (arba) perskirstytus generaliniame direktorate, ir prireikus finansuojami iš papildomų lėšų, kurios atsakingam GD gali būti skiriamos pagal metinę asignavimų skyrimo procedūrą ir atsižvelgiant į biudžeto apribojimus.

Vykdytinų užduočių aprašymas:

Pareigūnai ir laikinieji darbuotojai || Susitarimo administracinis ir biudžeto vykdymas (leidimai, laimikio patikros, mokėjimas, sektorinė parama), rengimasis jungtinio komiteto posėdžiams ir dalyvavimas juose, rengimasis deryboms dėl kito protokolo ir dalyvavimas jose, teisės aktų rengimas ir nagrinėjimas, susirašinėjimas, techninė ir mokslinė pagalba. Biuras + finansinis padėjėjas + sekretoriatas + skyriaus vadovas (arba pavaduotojas) + mokslinė ir techninė pagalba, duomenų apie leidimus ir laimikį rinkimas: 0,95 FTE, paskirstyti taip: 0,75 FTE, atlyginimas – 132 000 EUR per metus ir 0,2 FTE, atlyginimas – 70 000 EUR per metus.

Išorės personalas || Susitarimo vykdymo ir sektorinės pagalbos teikimo kontrolė. Numatoma 0,5 FTE, atlyginimas – 125 000 EUR per metus.

3.2.4.     Suderinamumas su dabartine daugiamete finansine programa

– X  Pasiūlymas (iniciatyva) atitinka dabartinę daugiametę finansinę programą

– ¨  Atsižvelgiant į pasiūlymą (iniciatyvą), reikės pakeisti daugiametės finansinės programos atitinkamos išlaidų kategorijos programavimą

Paaiškinti, kaip reikia pakeisti programavimą, ir nurodyti atitinkamas biudžeto eilutes bei sumas.

– ¨  Įgyvendinant pasiūlymą (iniciatyvą) būtina taikyti lankstumo priemonę arba patikslinti daugiametę finansinę programą[17].

Paaiškinti, ką reikia atlikti, ir nurodyti atitinkamas išlaidų kategorijas, biudžeto eilutes ir sumas.

3.2.5.     Trečiųjų šalių įnašai

– Pasiūlyme (iniciatyvoje) nenumatyta bendro su trečiosiomis šalimis finansavimo

– Pasiūlyme (iniciatyvoje) numatytas bendras finansavimas apskaičiuojamas taip:

mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

|| N metai || N+1 metai || N+2 metai || N+3 metai || atsižvelgiant į poveikio trukmę įterpti reikiamą metų skaičių (žr. 1.6 punktą) || Iš viso

Nurodyti bendrą finansavimą teikiančią įstaigą || || || || || || || ||

IŠ VISO bendrai finansuojamų asignavimų || || || || || || || ||

3.3.        Numatomas poveikis įplaukoms

– X  Pasiūlymas (iniciatyva) neturi finansinio poveikio įplaukoms

– ¨  Pasiūlymas (iniciatyva) turi finansinį poveikį:

¨         nuosaviems ištekliams

¨         įvairioms įplaukoms

mln. EUR (tūkstantųjų tikslumu)

Biudžeto įplaukų eilutė || Einamųjų metų biudžeto asignavimai || Pasiūlymo (iniciatyvos) poveikis[18]

N metai || N+1 metai || N+2 metai || N+3 metai || atsižvelgiant į poveikio trukmę įterpti reikiamą metų skaičių (žr. 1.6 punktą)

.......................... straipsnis || || || || || || || ||

Įvairių asignuotųjų įplaukų atveju nurodyti biudžeto išlaidų eilutę (-es), kuriai (-oms) daromas poveikis.

Nurodyti poveikio įplaukoms apskaičiavimo metodą.

[1]               OL L 205, 2007 8 7, p. 35.

[2]               OL L 188, 2011 7 19, p. 1.

[3]               OL L 136, 2011 5 24, p. 5.

[4]               VGV – veikla grindžiamas valdymas, VGB – veikla grindžiamas biudžeto sudarymas.

[5]               Kaip nurodyta Finansinio reglamento 54 straipsnio 2 dalies a arba b punkte.

[6]               Išsamią informaciją apie valdymo būdus ir nuorodas į Finansinį reglamentą galima rasti „BudgWeb“ svetainėje http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

[7]               DA – diferencijuotieji asignavimai / NDA – nediferencijuotieji asignavimai.

[8]               ELPA – Europos laisvosios prekybos asociacija.

[9]               Šalių kandidačių ir, kai taikoma, Vakarų Balkanų potencialių šalių kandidačių.

[10]             Techninė ir (arba) administracinė pagalba bei išlaidos ES programų ir (arba) veiksmų įgyvendinimui remti (buvusios BA eilutės), netiesioginiai moksliniai tyrimai, tiesioginiai moksliniai tyrimai.

[11]             Rezultatai – tai būsimi produktai ir paslaugos (pvz., finansuota studentų mainų, nutiesta kelių kilometrų ir kt.).

[12]             Kaip apibūdinta 1.4.2 skirsnyje. „Konkretus (-ūs) tikslas (-ai)...“.

[13]             Kaina už metinio orientacinio 7 000 tonažo toną – 55 EUR pirmaisiais trejais metais ir 50 EUR paskutiniais metais.

[14]             Techninė ir (arba) administracinė pagalba bei išlaidos ES programų ir (arba) veiksmų įgyvendinimui remti (buvusios BA eilutės), netiesioginiai moksliniai tyrimai, tiesioginiai moksliniai tyrimai.

[15]             CA – sutartininkas („Contract Agent“); LA – vietinis darbuotojas („Local Agent“); SNE – deleguotasis nacionalinis ekspertas („Seconded National Expert“); INT – per agentūrą įdarbintas darbuotojas („Intérimaire“); JED – jaunesnysis delegacijos ekspertas („Jeune Expert en Délégation“).

[16]             Neviršijant viršutinės ribos, nustatytos išorės personalui, finansuojamam iš veiklos asignavimų (buvusių BA eilučių).

[17]             Žr. Tarpinstitucinio susitarimo (2007–2013 m. laikotarpiui) 19 ir 24 punktus.

[18]             Tradiciniai nuosavi ištekliai (muitai, cukraus mokesčiai) turi būti nurodomi grynosiomis sumomis, t. y. iš bendros sumos atskaičius 25 % surinkimo išlaidų.

I PRIEDAS PROTOKOLAS kuriuo nustatomos Europos Sąjungos ir San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinė kompensacija

1 straipsnis Taikymo laikotarpis ir žvejybos galimybės

1. Europos Sąjungos laivams 4 metų laikotarpiui nuo laikino taikymo dienos pagal žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo 5 straipsnį suteiktos žvejybos galimybės nustatomos taip, kad leidžiama žvejoti toli migruojančių žuvų rūšis (1982 m. Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijos 1 priede išvardytos rūšys), išskyrus ICCAT saugomas ar uždraustas rūšis.

2. Žvejybos galimybės skiriamos:

(a) 28 tunų žvejybos seineriams.

(b) 6 dreifinėmis ūdomis žvejojantiems laivams.

3. 1 dalis yra taikoma, atsižvelgiant į šio protokolo 5, 6, 7 ir 8 straipsnių nuostatas.

4. Taikant susitarimo 6 straipsnį, su Europos Sąjungos valstybių narių vėliava plaukiojantys laivai San Tomė vandenyse gali žvejoti tik turėdami galiojantį žvejybos leidimą (licenciją), išduotą pagal šį protokolą.

2 straipsnis Finansinė kompensacija. Mokėjimo tvarka

1. Žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo 7 straipsnyje nustatyta finansinė kompensacija 1 straipsnyje nurodytam laikotarpiui yra 2 805 000 EUR.

2. Finansinė kompensacija apima:

(a) 385 000 EUR metinę sumą per pirmuosius 3 metus, vėliau, 4 metais – 350 000 EUR už galimybę žvejoti San Tomė ir Prinsipės IEZ, atitinkančią 7 000 t metinį orientacinį kiekį ir

(b) 325 000 EUR metinę specialią sumą 4 metams, skirtą San Tomė ir Prinsipės žuvininkystės politikai remti ir įgyvendinti.

3. 1 dalis yra taikoma, atsižvelgiant į šio protokolo 3, 4, 5, 7 ir 8 straipsnių ir žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo 12 ir 13 straipsnių nuostatas.

4. 1 dalyje numatytą finansinę kompensaciją Europos Sąjunga moka po 710 000 EUR per pirmuosius 3 metus ir 675 000 EUR – ketvirtaisiais metais; tai atitinka 2 dalies a ir b punktuose numatytų metinių dydžių sumą.

5. Jei Europos Sąjungos laivų San Tomė ir Prinsipės vandenyse sužvejotas bendras metinis kiekis viršija 2 punkte nurodytą orientacinį metinį kiekį, visa metinė finansinė kompensacija per pirmuosius trejus metus yra didinama 55 EUR už kiekvieną papildomą sužvejotą toną; ketvirtaisiais metais – 50 EUR už kiekvieną papildomą sužvejotą toną. Tačiau metinis Europos Sąjungos mokamos finansinės kompensacijos dydis negali būti daugiau nei dvigubai didesnis už 2 dalies a punkte nurodytą sumą. Jei Europos Sąjungos laivų sužvejotas bendras kiekis viršija kiekį, atitinkantį dvigubą bendrą metinę sumą, suma, mokėtina už kiekį, kuriuo viršijama ši riba, išmokama kitais metais.

6. Pirmaisiais metais mokėjimas atliekamas ne vėliau kaip praėjus devyniasdešimčiai (90) dienų po protokolo laikino taikymo pradžios, o vėlesniais metais – ne vėliau kaip protokolo įsigaliojimo (metinių) datą.

7. 2 dalies a punkte numatytos finansinės kompensacijos paskirstymas yra išskirtinė San Tomė ir Prinsipės valdžios institucijų kompetencija.

8. Šio straipsnio 2 dalyje nurodyta finansinė kompensacija turi būti pervedama į valstybinio iždo sąskaitą San Tomė ir Prinsipės centriniame banke, o šio straipsnio 2 dalies b punkte nurodytas sektoriaus paramai skirta finansinė kompensacija skiriama Žvejybos valdybai (Direction des Pêches). San Tomė ir Prinsipės valdžios institucijos Europos Komisijai kasmet pateikia banko sąskaitos rekvizitus.

3 straipsnis Atsakingos ir tausios žuvininkystės skatinimas San Tomė ir Prinsipės vandenyse

1. Ne vėliau kaip po trijų (3) mėnesių po šio protokolo įsigaliojimo dienos, žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo 9 straipsnyje numatytame jungtiniame komitete šalys susitaria dėl daugiametės sektoriaus programos ir jos taikymo taisyklių, visų pirma:

(a) metinių ir daugiamečių gairių, kuriomis remiantis bus naudojama 2 straipsnio 2 dalies b punkte numatyta finansinė kompensacija.

(b) metinių ir daugiamečių tikslų, kuriuos įgyvendinant palaipsniui būtų įdiegta tausi ir atsakinga žuvininkystė, atsižvelgiant į San Tomė ir Prinsipės nacionalinės žuvininkystės ir kitų sričių politikos, susijusios arba darančios įtaką tausios ir atsakingos žuvininkystės įdiegimui, prioritetus, ypač dėl smulkiosios žvejybos, stebėsenos, kontrolės ir kovos su nelegalia, nedeklaruota ir nereglamentuota (NNN) žvejyba.

(c) kasmetinio rezultatų vertinimo kriterijus ir tvarką.

2. Visus daugiametės sektoriaus programos pakeitimus šalys turi patvirtinti jungtiniame komitete.

3. Kiekvienais metais San Tomė ir Prinsipės valdžios institucijos gali nuspręsti paskirti papildomą finansinės kompensacijos dalies, numatytos 2 straipsnio 2 dalies b punkte, sumą daugiametės programos įgyvendinimui. Apie tokį skyrimą Europos Sąjungai pranešama ne vėliau kaip likus dviem (2) mėnesiams iki šio protokolo įsigaliojimo datos sukakties.

4. Abi šalys kasmet įvertina daugiametės sektoriaus programos įgyvendinimo rezultatus. Jei po tokio vertinimo paaiškėja, kad tikslai, kuriems įgyvendinti tiesiogiai naudojama šio protokolo 2 straipsnio 2 dalies b punkte numatyta finansinė kompensacija, įgyvendinami nepatenkinamai, Europos Komisija pasilieka teisę persvarstyti šią finansinės kompensacijos dalį, kad programai įgyvendinti skirta suma atitiktų rezultatus.

4 straipsnis Mokslinis bendradarbiavimas siekiant plėtoti atsakingą žuvininkystę

1. Šalys įsipareigoja skatinti atsakingą žuvininkystę San Tomė ir Prinsipės vandenyse, remdamosi tuose vandenyse žvejojančių įvairių laivynų laivų nediskriminavimo principu.

2. Šio protokolo galiojimo laikotarpiu Europos Sąjunga ir San Tomė ir Prinsipė įsipareigoja bendradarbiauti stebint žuvininkystės išteklių būklę San Tomė ir Prinsipės žvejybos zonoje.

3. Abi šalys įsipareigoja skatinti Centrinės Afrikos regiono lygmeniu su atsakinga žuvininkyste susijusį bendradarbiavimą. Abi šalys įsipareigoja laikytis visų Tarptautinės Atlanto tunų apsaugos komisijos (ICCAT) rekomendacijų ir rezoliucijų.

4. Pagal žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo 4 straipsnį, remdamosi ICCAT priimtomis rekomendacijomis ir rezoliucijomis ir atsižvelgdamos į geriausias turimas mokslines išvadas, šalys tariasi žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo 9 straipsnyje numatyto jungtinio komiteto posėdyje ir priima žuvininkystės išteklių, kuriems taikomas šis protokolas, turinčių įtakos Europos Sąjungos laivų veiklai, tausaus naudojimo priemones.

5 straipsnis Žvejybos galimybių ir techninių priemonių persvarstymas bendru sutarimu

1. 1 straipsnyje numatytos žvejybos galimybės gali būti persvarstomos bendru sutarimu, jei ICCAT rekomendacijose ir rezoliucijose patvirtinama, kad po tokio persvarstymo ir toliau bus užtikrintas tausus šiame protokole aptariamų žuvininkystės išteklių valdymas. Tokiu atveju, proporcingai ir pro rata temporis persvarstoma 2 straipsnio 2 dalies a punkte numatyta finansinė kompensacija. Tačiau bendra Europos Sąjungos mokamos finansinės kompensacijos suma negali viršyti 2 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytos sumos daugiau nei dvigubai.

2. Jungtinis komitetas, jei reikės, galės išnagrinėti ir bendru sutarimu pritaikyti nuostatas, susijusias su žvejybos sąlygomis bei šio protokolo ir jo priedo taikymo taisykles.

6 straipsnis Naujos žvejybos galimybės

1. Kalbant apie šiame protokole nenumatytą žvejybą, San Tomė ir Prinsipės valdžios institucijos, remdamosi moksliniu reisu ir atsižvelgdamos į patikimiausią mokslinę informaciją, patvirtintą abiejų šalių mokslinių ekspertų, gali kreiptis į Europos Sąjungą dėl tokios žvejybos apsvarstymo.

2. Atsižvelgus į šiuos rezultatus ir jei Europos Sąjunga išreiškia susidomėjimą tokia žvejyba, abi šalys, prieš San Tomė ir Prinsipės valdžios institucijoms galimai suteikiant leidimą, konsultuojasi jungtiniame komitete. Tokias atvejais šalys susitaria dėl naujoms žvejybos galimybėms taikytinų sąlygų ir, jei reikia, padaro protokolo ir jo priedo pakeitimus.

7 straipsnis Finansinės kompensacijos mokėjimo sustabdymas ir peržiūra

1. 2 straipsnio 2 dalies a ir b punktuose numatyta finansinė kompensacija gali būti persvarstyta arba jos mokėjimas sustabdytas, jei:

(a) žvejybos veiklai San Tomė ir Prinsipės IEZ vandenyse trukdo neįprastos aplinkybės, apibrėžtos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo 2h straipsnyje;

(b) smarkiai pakitus žuvininkystės politikos, sąlygojusios šio protokolo sudarymą, sampratai ir įgyvendinimui viena iš šalių paprašo peržiūrėti jo nuostatas ir, jei reikia, jas pakeisti;

(c) pasibaigus Kotonu susitarimo 8 ir 96 straipsniuose numatytai procedūrai konstatuojama, kad buvo pažeisti esminiai ir pamatiniai žmogaus teisių principai, numatyti minėto susitarimo 9 straipsnyje.

2. Europos Sąjunga pasilieka teisę iš dalies ar visiškai sustabdyti šio protokolo 2 straipsnio 2 dalies b punkte numatytos specialios finansinės kompensacijos mokėjimą, jei:

(a) jungtiniam komitetui atlikus įvertinimą, gauti rezultatai neatitinka programavimo tikslų;

(b) ši finansinė kompensacija nepanaudojama.

3. Bendru šalių sutarimu finansinė kompensacija vėl pradedama mokėti, kai tik atstatoma ankstesnė prieš 1 dalyje minimus įvykius buvusi padėtis, ir (arba) kai 2 dalyje minėti finansinio įgyvendinimo rezultatai tai pateisina. Tačiau 2 straipsnio 2 dalies b punkte numatytos specialios finansinės kompensacijos mokėjimas negali būti atliktas praėjus daugiau kaip šešiems (6) mėnesiams po protokolo galiojimo pabaigos.

8 straipsnis Protokolo įgyvendinimo sustabdymas

1. Šio protokolo įgyvendinimas gali būti sustabdytas vienos iš šalių iniciatyva, jei:

(a) žvejybos veiklai San Tomė ir Prinsipės IEZ vandenyse trukdo neįprastos aplinkybės, apibrėžtos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo 2h straipsnyje;

(b) smarkiai pakitus žuvininkystės politikos, sąlygojusios šio protokolo sudarymą, sampratai ir įgyvendinimui viena iš šalių paprašo peržiūrėti jo nuostatas ir, jei reikia, jas pakeisti;

(c) pasibaigus Kotonu susitarimo 8 ir 96 straipsniuose numatytai procedūrai viena iš šalių konstatuoja, kad buvo pažeisti esminiai ir pamatiniai žmogaus teisių principai, numatyti minėto susitarimo 9 straipsnyje.

(d) Europos Sąjunga neatlieka 2 straipsnio 2 dalies a punkte numatytos finansinės kompensacijos mokėjimo dėl kitų priežasčių nei išvardytosios šio protokolo 8 straipsnyje;

(e) taikant arba aiškinant šį protokolą, kyla šalių ginčas;

2. Protokolo įgyvendinimas gali būti sustabdytas vienos iš šalių iniciatyva, jei tarp šalių kilusio ginčo nepavyko išspręsti jungtiniame komitete vykusiose konsultacijose.

3. Norėdama sustabdyti protokolo taikymą, suinteresuotoji šalis praneša raštu apie savo ketinimą ne vėliau kaip prieš tris (3) mėnesius nuo dienos, kurią turėtų būti sustabdytas protokolo taikymas.

4. Jei įgyvendinimas sustabdomas, šalys ir toliau tariasi siekdamos draugiškai išspręsti savo ginčą. Kai toks sprendimas randamas, protokolas vėl pradedamas taikyti, o finansinės kompensacijos suma sumažinama proporcingai ir pro rata temporis, priklausomai nuo protokolo taikymo sustabdymo trukmės.

9 straipsnis Taikomos nacionalinės teisės nuostatos

1. San Tomė ir Prinsipės vandenyse veiklą vykdantiems Europos Sąjungos žvejybos laivams yra taikomos San Tomė ir Prinsipėje galiojančios teisės nuostatos, nebent žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime arba šiame protokole, jo priede ir priedėliuose yra numatyta kitaip.

2. San Tomė ir Prinsipės valdžios institucijos Europos Komisijai praneša apie visus su žuvininkystės sektoriumi susijusius teisės aktų pakeitimus arba naujus teisės aktus.

3. Europos Komisija San Tomė ir Prinsipės valdžios institucijoms praneša apie visus su Europos Sąjungos tolimojo plaukiojimo žvejybos laivyno žvejybos veikla susijusius teisės aktų pakeitimus arba naujus teisės aktus.

10 straipsnis Keitimosi duomenimis kompiuterizavimas

1. San Tomė ir Prinsipė ir Europos Sąjunga įsipareigoja kuo greičiau įdiegti informacines sistemas, reikalingas norint elektroniniu būdu keistis visa su susitarimo įgyvendinimu susijusia informacija ir dokumentais.

2. Dokumento elektroninė versija visada laikoma lygiaverte popierinei versijai.

3. San Tomė ir Prinsipė ir ES nedelsdamos praneša viena kitai apie bet kokį informatikos sistemos sutrikimą. Tokiu atveju su susitarimo įgyvendinimu susiję elektroniniai duomenys ir dokumentai automatiškai pakeičiami jų popierinėmis versijomis.

11 straipsnis Duomenų konfidencialumas

1. San Tomė ir Prinsipė ir Europos Sąjunga įsipareigoja visus taikant susitarimą gautus su Europos laivais ir jų žvejybos veikla susijusius asmens duomenis visada naudoti tiksliai laikantis konfidencialumo ir duomenų apsaugos principų.

2. Šalys įsipareigoja stebi, kad tik agreguoti duomenys, susiję su žvejybos veikla San Tomė ir Prinsipės vandenyse, būtų pateikiami viešai, laikantis tos srities ICCAT nuostatų. Duomenys, kurie gali būti laikomi konfidencialiais, turi būti naudojami tik susitarimo įgyvendinimo ir žuvininkystės valdymo bei stebėjimo tikslais.

12 straipsnis Trukmė

Šis protokolas ir jo priedas taikomi 4 metus nuo laikino taikymo pradžios dienos, kaip numatyta 14 ir 15 straipsniuose, nebent jie denonsuojami pagal 13 straipsnį.

13 straipsnis Denonsavimas

1. Norėdama šį protokolą denonsuoti, atitinkama šalis apie savo ketinimą kitai šaliai praneša raštu likus ne mažiau kaip šešiems (6) mėnesiams iki numatytos denonsavimo įsigaliojimo dienos.

2. Po ankstesnėje dalyje numatyto pranešimo išsiuntimo šalys pradeda konsultacijas.

14 straipsnis Laikinas taikymas

Šis protokolas laikinai taikomas nuo jo pasirašymo dienos, bet ne anksčiau kaip nuo 2014 m. gegužės 13 d.

15 straipsnis Įsigaliojimas

Šis protokolas ir jo priedas įsigalioja nuo šalių pranešimo viena kitai apie šiam tikslui skirtų procedūrų baigimą dienos.

PROTOKOLO PRIEDAS

SĄLYGOS, REGLAMENTUOJANČIOS EUROPOS SĄJUNGOS LAIVŲ ŽVEJYBOS VEIKLĄ SAN TOMĖ IR PRINSIPĖS ŽVEJYBOS ZONOJE

I skyrius. Žvejybos leidimų paraiškų teikimo ir žvejybos leidimų išdavimo formalumai

1 skirsnis Žvejybos leidimai

Būtinos sąlygos žvejybos leidimui gauti

1. Žvejybos San Tomė ir Prinsipės vandenyse leidimus (žvejybos licencijas) gali gauti tik reikalavimus atitinkantys laivai.

2. Laivas atitinka reikalavimus, jei laivo savininkui, jo kapitonui arba pačiam laivui nėra uždrausta žvejybos veikla San Tomė ir Prinsipėje. Jie negali būti padarę San Tomė ir Prinsipės administracinės tvarkos pažeidimų, t. y. turi būti įvykdę visus ankstesnius įsipareigojimus, susijusius su San Tomė ir Prinsipėje pagal su Europos Sąjunga sudarytus žvejybos susitarimus vykdoma žvejybos veikla. Be to, jie turi atitikti Reglamento Nr. (EB) 1006/2008[1] nuostatas dėl žvejybos leidimų.

3. Europos Sąjungos laivui, norinčiam gauti žvejybos leidimą, gali atstovauti San Tomė ir Prinsipėje reziduojantis agentas. Atstovo pavardė ir adresas gali būti nurodyti žvejybos leidimo paraiškoje.

Žvejybos leidimo paraiška

4. Europos Sąjungos kompetentingos institucijos elektroniniu būdu San Tomė ir Prinsipės žuvininkystės ministerijai teikia paraiškas dėl kiekvieno laivo, pageidaujančio žvejoti pagal žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimą, ne vėliau kaip prieš penkiolika (15) darbo dienų nuo prašomos leidimo galiojimo pradžios dienos; paraiškų kopija siunčiama Europos Sąjungos delegacijai Gabone. Originalai tiesiogiai bus nusiųsti kompetentingų Europos Sąjungos institucijų San Tomė ir Prinsipei, kartu siunčiant kopiją Europos Sąjungos delegacijai Gabone.

5. Žuvininkystės ministerijai pateikiamos paraiškos yra parengiamos pagal I priedėlyje pateikiamą formos modelį.

6. Prie žvejybos leidimo paraiškos pridedami tokie dokumentai:

– dokumentas, patvirtinantis nustatyto dydžio avanso sumokėjimą už leidimo galiojimo laikotarpį;

– neseniai daryta spalvota laivo nuotrauka, iš šono;

7. Mokestis yra pervedamas į San Tomė ir Prinsipės valdžios institucijų nurodytą sąskaitą pagal protokolo 2 straipsnio 8 dalį.

8. Į šį mokestį įskaitomi visi nacionaliniai ir vietos mokesčiai išskyrus uosto ir paslaugų mokesčius.

Žvejybos leidimo išdavimas

9. Žvejybos leidimus visiems laivams San Tomė ir Prinsipės žuvininkystės ministerija per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kai gauna visus 6 punkte nurodytus dokumentus, perduoda laivų savininkams arba jų atstovams per Europos Sąjungos delegaciją Gabone. Tuo pat metu, kad nebūtų suvaržoma galimybė žvejoti aptariamoje zonoje, žvejybos leidimo kopija laivų savininkams išsiunčiama elektroniniu būdu. Tokia kopija galioja ne ilgiau kaip 60 dienų po licencijos išdavimo. Minėtu laikotarpiu kopija bus laikoma lygiaverte originalui.

10. Žvejybos leidimas išduodamas konkrečiam laivui ir negali būti perleidžiamas.

11. Tačiau Europos Sąjungai paprašius įrodytu force majeure atveju vieno laivo žvejybos leidimas pakeičiamas nauju kitam tos pačios kategorijos laivui skirtu žvejybos leidimu nemokant naujo mokesčio. Tokiu atveju sužvejotas kiekis, norint nustatyti galimą papildomą mokėjimą, yra apskaičiuojamas sudedant abiejų laivų sužvejotą kiekį.

12. Keičiamo laivo savininkas arba jo atstovas per Europos Sąjungos delegaciją Gabone panaikintą žvejybos leidimą grąžina San Tomė ir Prinsipės žuvininkystės ministerijai.

13. Naujas žvejybos leidimas įsigalioja tą dieną, kai San Tomė ir Prinsipės žuvininkystės ministerijai grąžinamas panaikintas leidimas. Europos Sąjungos delegacijai Gabone pranešama apie žvejybos leidimo perleidimą.

14. Žvejybos leidimas visą laiką turi būti laikomas laive nepažeidžiant šio skirsnio 9 punkto nuostatų.

2 skirsnis Su žvejybos leidimais susijusios sąlygos. Mokesčiai ir avansai

1.           Žvejybos leidimai galioja vienerius metus.

2.           Tunų žvejybos seineriams ir dreifinėmis ūdomis žvejojantiems laivams už San Tomė ir Prinsipės žvejybos zonoje sužvejotą vieną žuvų toną mokestis yra:

55 EUR pirmaisiais ir antraisiais metais;

60 EUR trečiaisiais metais;

70 EUR ketvirtaisiais metais.

3.           Leidimai išduodami, kai kompetentingoms nacionalinėms institucijoms pervedami tokie fiksuoto dydžio mokesčiai:

-         tunų žvejybos seineriai:

-           6 930 EUR už laivą. Tai atitinka mokesčius už 126 tonas per metus pirmaisiais ir antraisiais protokolo taikymo metais;

-           6 960 EUR už laivą. Tai atitinka mokesčius už 116 tonų per metus trečiaisiais protokolo taikymo metais;

-           7 000 EUR už laivą. Tai atitinka mokesčius už 100 tonų per metus ketvirtaisiais protokolo taikymo metais;

-        dreifinėmis ūdomis žvejojantys laivai:

-           2 310 EUR už laivą. Tai atitinka mokesčius už 42 tonas per metus pirmaisiais ir antraisiais protokolo taikymo metais;

-           2 310 EUR už laivą. Tai atitinka mokesčius už 38,5 tonų per metus trečiaisiais protokolo taikymo metais;

-           2 310 EUR už laivą. Tai atitinka mokesčius už 33 tonas per metus ketvirtaisiais protokolo taikymo metais;

4.           Ataskaitą už „n“ metus Europos Komisija (Europos Sąjungos delegacija Gabone) sudaro ne vėliau kaip per šešiasdešimt (60) dienų po protokolo įsigaliojimo datos sukakties „n+1“ metais, remdamasi laivų savininkų parengtomis ir mokslo institutų, įgaliotų tikrinti valstybių narių sužvejoto žuvų kiekio duomenis (IRD – Institut de Recherche pour le Développement, IEO – Instituto Español de Oceanografia, IPMA – Instituto de Investigação das Pescas e do Mar), patvirtintomis sužvejotų žuvų kiekio deklaracijomis.

5.           Ši ataskaita tuo pačiu metu pateikiama San Tomė ir Prinsipės žuvininkystės ministerijai ir laivų savininkams.

6.           Galimą papildomą mokesčio sumą (už sužvejotą kiekį, viršijantį šio skirsnio 4 dalyje nurodytąjį) laivų savininkai San Tomė ir Prinsipės kompetentingoms nacionalinėms institucijoms į šio skyriaus 1 skirsnio 7 dalyje nuodytą sąskaitą perveda ne vėliau kaip per tris (3) mėnesius po protokolo įsigaliojimo datos sukakties „n+1“ metais, mokėdami šio skirsnio 2 dalyje nurodytą sumą už toną (55, 60 ar 70 EUR už toną – priklausomai nuo metų).

7.           Tačiau jei galutinėje ataskaitoje nurodyta suma yra mažesnė už šio skirsnio 3 punkte nurodytą avanso sumą, laivo savininkui skirtumas negrąžinamas.

II skyrius. Žvejybos zonos

1.           Pagal šį protokolą San Tomė ir Prinsipės vandenyse žvejojantys Europos Sąjungos laivai – tunų žvejybos seineriai ir dreifinėmis ūdomis žvejojantys laivai – galės vykdyti žvejybos veiklą vandenyse, esančiuose ne arčiau kaip 12 jūrmylių atstumu nuo bazinių linijų.

2.           San Tomė ir Prinsipės išskirtinės ekonominės zonos koordinatės yra tokios, kokias San Tomė ir Prinsipė nurodė Jungtinėms Tautoms 1998 m. gegužės 7 d.[2]

3.           Bet kokia žvejybos veikla be išimčių draudžiama zonoje, skirtoje bendram San Tomė ir Prinsipės bei Nigerijos naudojimui, kurios koordinatės nurodytos 3 priedėlyje.

III skyrius. STEBĖJIMAS IR PRIEŽIŪRA

1 skirsnis Sužvejoto kiekio registravimo tvarka

1.           Visų laivų, kuriems pagal protokolą leidžiama žvejoti San Tomė ir Prinsipės vandenyse, kapitonai San Tomė ir Prinsipės žuvininkystės ministerijai privalo pranešti apie sužvejotą kiekį, kad būtų įmanoma tikrinti sužvejotą kiekį, kurį patvirtina moksliniai institutai taikant šio priedo I skyriaus 2 skirsnio 4 punkte numatytą tvarką. Apie sužvejotą kiekį pranešama laikantis šių taisyklių:

1.1     Europos Sąjungos laivai, pagal šį protokolą žvejojantys San Tomė ir Prinsipės vandenyse, privalo pildyti 2 priedėlyje pateiktą sužvejoto kiekio deklaraciją, kurioje įrašomi visi laivo žurnale esantys duomenys. Jos kopija kas savaitę ir išplaukiant iš San Tomė ir Prinsipės žvejybos zonos perduodama (pageidautina el. paštu) San Tomė ir Prinsipės Žvejybos stebėsenos centrui (ŽSC).

1.2     Laivų kapitonai laivo žurnalo kopijas siunčia San Tomė ir Prinsipės žuvininkystės ministerijai ir I skyriaus 2 skirsnio 4 dalyje nurodytiems mokslo institutams ne vėliau kaip per 14 dienų po atitinkamos kelionės pabaigos.

2.           Kiekvieną dieną kapitonas į sužvejoto kiekio deklaraciją įrašo gyvojo svorio kilogramais arba, esant reikalui, žuvų skaičiumi išreikštą kiekvienos rūšies sužvejotų ir laive laikomų žuvų kiekį, žymimą Maisto ir žemės ūkio organizacijos FAO alfa 3 kodu. Jei pagrindinių rūšių žuvų nesužvejota, kapitonas tai taip pat nurodo. Kapitonas taip pat kiekvieną dieną į sužvejoto kiekio deklaraciją įrašo atgal į jūrą išmestą kiekvienos rūšies kiekį, išreikštą gyvojo svorio kilogramais arba, esant reikalui, žuvų skaičiumi.

3.           Sužvejoto kiekio deklaracijos pildomos įskaitomai, jas pasirašo laivo kapitonas.

4.           Jei laivas nesilaiko šio skyriaus nuostatų, San Tomė ir Prinsipės Vyriausybė galės sustabdyti jo žvejybos leidimo galiojimą, kol bus atlikti formalumai, ir laivo savininkui skirs San Tomė ir Prinsipės galiojančiais teisės aktais nustatytą baudą. Apie tai nedelsiant pranešama Europos Komisijai ir laivo vėliavos valstybei.

5.           Abi šalys reiškia bendrą norą užtikrinti perėjimą prie elektroninės sužvejotų žuvų kiekio deklaravimo sistemos remiantis 5 priedėlyje apibrėžtomis techninėmis charakteristikomis. šalys sutaria drauge apibrėžti tokio perėjimo tvarką siekiant, kad sistema pradėtų veikti 2015 m. liepos 1 d.

2 skirsnis Pranešimų apie sužvejotą kiekį perdavimas. Įplaukimas į San Tomė ir Prinsipės vandenis ir išplaukimas iš jų

1.           Pagal šį protokolą San Tomė ir Prinsipės vandenyse žvejojantys Europos Sąjungos laivai San Tomė ir Prinsipės kompetentingoms institucijoms ne vėliau kaip prieš šešias (6) valandas praneša apie ketinimą įplaukti į San Tomė ir Prinsipės vandenis ar išplaukti iš jų.

2.           Pranešdami apie ketinimą įplaukti į San Tomė ir Prinsipės IEZ ar išplaukti iš jos laivai taip pat praneša savo poziciją ir gyvojo svorio kilogramais arba, esant reikalui, žuvų skaičiumi išreikštą kiekvienos rūšies sužvejotų ir laive laikomų žuvų kiekį, žymimą Maisto ir žemės ūkio organizacijos FAO alfa 3 kodu, nepažeidžiant 2 skirsnio nuostatų. Šie pranešimai siunčiami el. paštu arba faksu adresais, kuriuos nurodys San Tomė ir Prinsipės valdžios institucijos.

3.           Žvejybos operacijų vykdymas apie tai nepranešus San Tomė ir Prinsipės kompetentingai institucijai yra toks pat pažeidimas, kaip žvejyba be žvejybos leidimo; taikomos nacionaliniuose įstatymuose numatytos sankcijos.

4.           Išduodant žvejybos leidimą, taip pat pateikiamas el. pašto adresas, fakso ir telefono numeriai ir radijo dažniai.

3 skirsnis Perkrovimas ir iškrovimas

1.           Pagal šį protokolą San Tomė ir Prinsipės vandenyse žvejojantys Europos Sąjungos laivai, perkraunantys sužvejotas žuvis San Tomė ir Prinsipės vandenyse, privalo tai atlikti San Tomė ir Prinsipės uostų akvatorijose.

Laivų savininkai, norintys iškrauti ar perkrauti, ar jų atstovas ne vėliau kaip prieš 24 valandas, turi San Tomė ir Prinsipės kompetentingoms institucijoms pateikti tokią informaciją:

perkrovime ar iškrovime dalyvaujančių žvejybos laivų pavadinimus;

krovininio laivo pavadinimą;

perkraunamų ar iškraunamų žuvų kiekį (tonomis pagal rūšis);

perkrovimo ar iškrovimo dieną;

iškrauto ar perkrauto kiekio paskirties vietą.

2.           Perkrauti leidžiama tik šiose vietovėse: Fernão Dias, Neves, Ana Chaves.

3.           Perkrovimas ar iškrovimas laikomas laivo išplaukimu iš San Tomė ir Prinsipės vandenų. Todėl laivai San Tomė ir Prinsipės kompetentingoms institucijoms turi pateikti sužvejoto kiekio deklaracijas ir pranešti apie savo ketinimus tęsti žvejybą San Tomė ir Prinsipės vandenyse arba ketinimus iš jų išplaukti.

4.           Prieš tai išdėstytuose punktuose nenumatytos perkrovimo ar iškrovimo operacijos San Tomė ir Prinsipės vandenyse yra draudžiamos. Pažeidus šias nuostatas taikomos galiojančiuose San Tomė ir Prinsipės teisės aktuose numatytos nuobaudos.

4 skirsnis Palydovinė laivų stebėjimo sistema (VMS)

1.         Laivų buvimo vietos pranešimai. VMS

Būdami San Tomė ir Prinsipės žvejybos zonoje licencijas turintys Europos Sąjungos laivai turi būti aprūpinti palydovine laivų stebėjimo sistema (Vessel Monitoring System – VMS), kuri užtikrina automatinį ir nuolatinį duomenų apie laivų buvimo vietą perdavimą kas valandą jų vėliavos valstybės žvejybos stebėsenos centrui, ŽSC (Fisheries Monitoring Center – FMC).

Kiekviename buvimo vietos pranešime turi būti nurodyta:

a) laivo identifikavimo duomenys,

b) paskutinė geografinė laivo buvimo vieta (ilguma, platuma), nurodoma ne didesne kaip 100 m paklaida ir 99 % pasikliautinuoju intervalu;

c) buvimo vietos nustatymo data ir laikas,

d) laivo greitis ir kursas.

Kiekvienas pranešimas turi būti sukonfigūruotas šio priedo 4 priedėlyje nurodytu formatu.

Pirmoji buvimo vieta, užregistruota įplaukus į San Tomė ir Prinsipės žvejybos zoną, žymima kodu „ENT“. Visos vėlesnės buvimo vietos žymimos kodu „POS“, išskyrus pirmąją buvimo vietą, užregistruotą išplaukus iš San Tomė ir Prinsipės žvejybos zonos – ji žymima kodu „EXI“.

Vėliavos valstybės ŽSC užtikrina automatinį duomenų apdorojimą, ir, reikalui esant, elektroninį buvimo vietos pranešimų perdavimą. Buvimo vietos pranešimai registruojami saugiu būdu ir saugomi trejus metus.

2.         Laivo pranešimai sugedus VMS

Kapitonas nuolat turi būti tikras, kad jo laivo VMS sistema veikia ir kad buvimo vietos pranešimai tinkamai perduodami vėliavos valstybės ŽSP.

Sugedusi laivo VMS sistema turi būti pataisyta ar pakeista per 10 dienų. Šiam laikotarpiui pasibaigus, San Tomė ir Prinsipės žvejybos zonoje laivui žvejoti nebebus leidžiama.

San Tomė ir Prinsipės žvejybos zonoje žvejojantys laivai, kurių VMS sistema neveikia, buvimo vietos pranešimus vėliavos valstybės ŽSC ne rečiau kaip kas keturias valandas perduoda elektroniniu paštu, radijo ryšiu ar faksu ir pateikia visą reikiamą informaciją.

3.         Saugus buvimo vietos pranešimų siuntimas San Tomė ir Prinsipei

Vėliavos valstybės ŽSC automatiškai siunčia atitinkamų laivų buvimo vietos pranešimus San Tomė ir Prinsipės ŽSC. Vėliavos valstybės ir San Tomė ir Prinsipės ŽSC pasikeičia kontaktiniais e. pašto adresais ir nedelsdami vienas kitą informuoja apie šių adresų pasikeitimus.

Buvimo vietos pranešimais tarp vėliavos valstybės ir San Tomė ir Prinsipės ŽSC keičiamasi elektroniniu būdu, naudojama saugi perdavimo sistema.

San Tomė ir Prinsipės ŽSC nedelsdamas praneša vėliavos valstybės ŽSC ir Europos Sąjungą apie bet kokį pertrūkį gaunant vienas paskui kitą einančius kurio nors laivo, turinčio leidimą žvejoti ir nepranešusio apie išplaukimą iš žvejybos zonos, pranešimus.

4.         Pranešimų sistemos sutrikimai

San Tomė ir Prinsipė įsitikina, kad jos elektroninė įranga suderinama su vėliavos valstybės ŽSC turima įranga ir nedelsdama praneša Europos Sąjungai apie bet kokį sutrikimą perduodant ir priimant buvimo vietos pranešimus, kad kuo greičiau būtų rastas techninis sprendimas.

Esant patvirtintiems įrodymams, kad su laivo VMS sistema buvo atliekamos manipuliacijos, kuriomis siekta sutrikdyti jos veikimą ar suklastoti buvimo vietos pranešimus, atsakingu už tai laikomas laivo kapitonas. Už bet kokį pažeidimą taikomos galiojančiuose San Tomė ir Prinsipės teisės aktuose numatytos sankcijos.

5.         Buvimo vietos pranešimų siuntimo dažnumo persvarstymas

Remdamasi įrodomaisiais dokumentais, rodančiais pažeidimą, San Tomė ir Prinsipė vėliavos valstybės ŽSC gali paprašyti (prašymo kopiją nusiųsdama Europos Sąjungai), kad nustatytą tyrimo laikotarpį laivo buvimo vietos pranešimų siuntimo intervalas būtų sumažintas iki trisdešimt minučių. Tokią medžiagą San Tomė ir Prinsipės ŽSC turi nedelsdama pateikti vėliavos valstybės ŽSC ir ES. Vėliavos valstybės ŽSC San Tomė ir Prinsipei nedelsdamas siunčia buvimo vietos pranešimus nauju intervalu.

Pasibaigus nustatytam tyrimo laikotarpiui, San Tomė ir Prinsipė nedelsdama apie tai praneša vėliavos valstybės ŽSC ir Europos Sąjungai; ji praneša jiems apie tolesnius veiksmus, kurių galimai imtasi po to tyrimo.

IV Skyrius. Jūreivių priėmimas į laivą

1.           Tunų žvejybos seinerių ir dreifinėmis ūdomis žvejojančių laivų savininkai įdarbina AKR šalių piliečius laikydamiesi toliau nurodytų sąlygų ir apribojimų:

–       per trečiosios šalies žvejybos zonoje vykdomą tunų žvejybos sezoną tunų žvejybos seineriuose ne mažiau kaip 20 % į laivą priimtų jūreivių turi būti iš San Tomė ir Prinsipės ar kitos AKR šalies;

–       per trečiosios šalies žvejybos zonoje vykdomą žvejybos sezoną dreifinėmis ūdomis žvejojančiuose laivuose ne mažiau kaip 20 % į laivą priimtų jūreivių turi būti iš San Tomė ir Prinsipės ar kitos AKR šalies.

2.           Laivų savininkai stengiasi priimti papildomų San Tomė ir Prinsipės jūreivių.

3.           Į savo laivus priimamus jūreivius laivų savininkai laisvai pasirenka iš tinkamų ir kvalifikuotų jūreivių sąrašo, kurį turi San Tomė ir Prinsipės valdžios institucijos ir laivų savininkų atstovai.

4.           Laivo savininkas arba jo atstovas San Tomė ir Prinsipės kompetentingai institucijai praneša į atitinkamą laivą priimtų jūreivių pavardes, nurodydamas įrašą įgulos pareigybių sąraše.

5.           Į Europos Sąjungos žvejybos laivus priimtiems jūrininkams be apribojimų taikoma Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) pagrindinių darbo principų ir teisių deklaracija. Tai pirmiausia susiję su laisve jungtis į asociacijas ir veiksmingu teisės į kolektyvines darbuotojų derybas pripažinimu bei diskriminacijos panaikinimu darbo ir profesinėje srityse.

6.           San Tomė ir Prinsipės bei AKR šalių jūreivių darbo sutartys, kurių kopija perduodama darbo ministerijai, žuvininkystės ministerijai ir sutartis pasirašančioms šalims, sudaromos tarp laivo savininko atstovo(-ų) ir jūreivių ir (arba) jų profesinių sąjungų ar jų atstovų. Šiomis sutartimis jūreiviams užtikrinamos skirtinos jiems taikomos remiantis galiojančiais įstatymais socialinės garantijos, įskaitant draudimą mirties, ligos ar nelaimingo atsitikimo atveju.

7.           Atlyginimą šalių jūreiviams moka laivų savininkai. Atlyginimas nustatomas bendru laivų savininkų arba jų atstovų ir jūreivių ir (arba) jų profesinių sąjungų arba atstovų sutarimu. Tačiau šalių jūreivių atlyginimo sąlygos negali būti blogesnės nei taikomos atitinkamų trečiųjų šalių laivų įguloms ir bet kokiu atveju ne blogesnės už TDO normas.

8.           Visi Europos Sąjungos laivuose įdarbinti jūreiviai dieną prieš pasiūlytą jų priėmimo į laivą datą prisistato paskirto laivo kapitonui. Jei jūreivis neatvyksta numatytą jo priėmimo į laivą dieną ir valandą, laivo savininkas savaime atleidžiamas nuo įpareigojimo priimti tą jūreivį į laivą.

V skyrius. Stebėtojai

1.           ES laivai, kuriems pagal šį protokolą leista žvejoti San Tomė ir Prinsipės vandenyse, laikydamiesi toliau nurodytų sąlygų į laivą priima San Tomė ir Prinsipės žuvininkystės ministerijos paskirtus stebėtojus:

1.1     San Tomė ir Prinsipės valdžios institucijoms paprašius, į Europos Sąjungos laivus yra priimamas tų institucijų paskirtas stebėtojas, kurio užduotis – patikrinti San Tomė ir Prinsipės vandenyse sužvejotą žuvų kiekį.

1.2     San Tomė ir Prinsipės kompetentinga institucija sudaro laivų, į kuriuos turi būti priimtas stebėtojas, sąrašą, o taip pat stebėtojų, kurie turi būti paskirti dirbti laivuose, sąrašą. Šie sąrašai atnaujinami. Sąrašai pateikiami Europos Komisijai, iš karto juos sudarius, o vėliau – kas tris (3) mėnesius, jei jie atnaujinami.

1.3     Atitinkamų laivų savininkams ir Europos Sąjungos delegacijai Gabone paskirto stebėtojo laive pavardę San Tomė ir Prinsipės kompetentinga institucija praneša, pageidautina el. paštu, išduodama žvejybos leidimą arba ne vėliau kaip iki planuojamo stebėtojo atvykimo į laivą likus 15 dienų.

2.           Stebėtojas laive būna vieną reisą. Tačiau, San Tomė ir Prinsipės kompetentingoms institucijoms oficialiai paprašius, stebėtojas laive gali būti kelis žvejybos reisus, priklausomai nuo laivo planuojamos vidutinės žvejybos reiso trukmės. Kompetentingos institucijos tokį prašymą pateikia pranešdamos konkrečiame laive dirbti paskirto stebėtojo pavardę.

3.           Stebėtojo priėmimo į laivą sąlygas bendru sutarimu nustato laivo savininkas arba jo atstovas ir kompetentingos institucijos.

4.           Stebėtojas į laivą įlaipinamas ir išlaipinamas laivo savininko pasirinktame uoste. Įlaipinama pirmo žvejybos reiso San Tomė ir Prinsipės vandenyse pradžioje, po to, kai yra pateiktas paskirtų laivų sąrašas.

5.           Atitinkami laivų savininkai per dvi savaites ir ne vėliau kaip prieš dešimt dienų praneša apie paregionio uostus, kuriose stebėtojai bus įlaipinti į laivą ar išlaipinti iš jo bei atitinkamas datas.

6.           Jei stebėtojas į laivą priimamas ne San Tomė ir Prinsipėje, stebėtojo kelionės išlaidas padengia laivo savininkas. Jei laivas, kuriame yra stebėtojas, išplaukia iš San Tomė ir Prinsipės žvejybos zonos, imamasi visų būtinų priemonių, kad stebėtojas galėtų grįžti kuo greičiau, jo kelionės išlaidas padengia laivo savininkas.

7.           Jeigu stebėtojas nepasirodo sutartu laiku ir sutartoje vietoje per dvylika valandų nuo sutarto laiko, laivo savininkas atleidžiamas nuo įsipareigojimo priimti stebėtoją į laivą.

8.           Stebėtojui laive taikomas pareigūno statusas. Laivui vykdant veiklą San Tomė ir Prinsipės vandenyse, stebėtojas atlieka tokias užduotis:

8.1     stebi laivo žvejybos veiklą;

8.2     tikrina žvejybos operacijas vykdančio laivo buvimo vietą;

8.3     registruoja naudojamą žvejybos įrangą;

8.4     tikrina į laivo žurnalą įrašytus San Tomė ir Prinsipės vandenyse sužvejoto žuvų kiekio duomenis;

8.5     tikrina priegaudos procentinę dalį ir įvertina išmetamą pardavimui tinkamų žuvų kiekį,

8.6     bet kuriuo tinkamu būdu savo kompetentingai įstaigai praneša žvejybos duomenis, įskaitant laive esančių pagrindinių žvejojamų rūšių žuvų ir priegaudos kiekį.

9.           Kapitonas imasi visų jam įgaliojimais suteiktų priemonių, siekdamas užtikrinti savo pareigas atliekančio stebėtojo fizinį ir psichologinį saugumą.

10          Stebėtojui suteikiama visa reikalinga įranga pareigoms vykdyti. Kapitonas suteikia jiems galimybę naudotis ryšio priemonėmis, reikalingomis atliekant jų pareigas, dokumentais, tiesiogiai susijusiais su laivo žvejybos veikla, įskaitant, visų pirma, laivo žurnalą ir navigacijos žurnalą, jiems leidžiama patekti į atitinkamas laivo dalis, kad būtų lengviau atlikti stebėtojo darbą.

11.         Būdamas laive, stebėtojas:

11.1   privalo imtis visų reikalingų veiksmų tam, kad užtikrintų, jog dėl jo priėmimo į laivą sąlygų ir buvimo laive nenutrūktų žvejybos operacijos ir nebūtų trukdoma jų vykdyti;

11.2   tausoja laive esantį inventorių bei įrangą ir visus to laivo dokumentus laiko konfidencialiais.

12.         Pasibaigus stebėjimo laikui, prieš išvykdamas iš laivo stebėtojas parengia veiklos ataskaitą, kuri yra perduodama San Tomė ir Prinsipės kompetentingoms institucijoms, Europos Komisijai nusiunčiant jos kopiją. Jis ataskaitą pasirašo dalyvaujant kapitonui, kuris gali pridėti, jo manymu, naudingų pastabų, arba pasirūpinti, kad tokios pastabos būtų pridėtos, ir po jomis pasirašo. Stebėtojui išvykstant iš laivo, jo kapitonui yra įteikiama ataskaitos kopija.

13.         Laivo savininkas savo sąskaita užtikrina stebėtojų apgyvendinimo ir maitinimo laive sąlygas, kurios atitinka pareigūnams taikomas sąlygas, atsižvelgiant į laivo galimybes.

14.         Stebėtojo atlyginimą ir socialines įmokas moka San Tomė ir Prinsipė.

VII skyrius. Kontrolė ir tikrinimas

1.           Europos Sąjungos laivai turi laikytis ICCAT nustatytų priemonių ir rekomendacijų dėl žvejybos įrangos, jos techninių specifikacijų ir kitų techninių priemonių, taikomų jų vykdomai žvejybos veiklai ir laimikiui.

2.           Inspektavimo procedūros

San Tomė ir Prinsipės žvejybos zonoje esančių ir žvejybos licencijas turinčių ES laivų tikrinimą jūroje, reide ar uoste atliks San Tomė ir Prinsipės laivai ir inspektoriai, aiškiai atpažįstami kaip paskirti žvejybos kontrolei vykdyti.

Prieš įlipdami į laivą, San Tomė ir Prinsipės inspektoriai perspėja ES laivą apie ketinimus atlikti tikrinimą. Tikrina ne daugiau kaip du inspektoriai; prieš atlikdami tikrinimą jie privalo įrodyti savo tapatybę ir inspektoriaus statusą.

San Tomė ir Prinsipės inspektoriai ES laive nebūna ilgiau nei reikalinga su tikrinimu susijusioms pareigoms atlikti. Tikrinimą jie atlieka taip, kad jo poveikis laivui, jo žvejybos veiklai ir kroviniui būtų jaučiamas kuo mažiau.

San Tomė ir Prinsipė, atlikdama tikrinimą jūroje, gali leisti Europos Sąjungai dalyvauti stebėtojo teisėmis.

Europos Sąjungos laivo kapitonas San Tomė ir Prinsipės inspektoriams padeda patekti į laivą ir stengiasi palengvinti jų darbą.

Kiekvieno tikrinimo pabaigoje San Tomė ir Prinsipės inspektoriai parengia tikrinimo ataskaitą. Europos Sąjungos laivo kapitonas į tikrinimo ataskaitą turi teisę įrašyti savo pastabas. Tikrinimo ataskaitą pasirašo ją parengęs inspektorius ir Europos Sąjungos laivo kapitonas.

Kapitonui pasirašant tikrinimo ataskaitą, nepažeidžiamos laivo savininko teisės į gynybą nustatyto pažeidimo procese. Jei kapitonas atsisako pasirašyti dokumentą, jis turi raštu pateikti atsisakymo priežastis, o inspektorius įrašo: „atsisakė pasirašyti“. Prieš palikdami laivą San Tomė ir Prinsipės inspektoriai ES laivo kapitonui įteikia patikrinimo ataskaitos kopiją. Per 7 dienas po tikrinimo San Tomė ir Prinsipė tikrinimo ataskaitos kopiją nusiunčia Europos Sąjungai.

VII SKYRIUS. PAŽEIDIMAI

1. Pažeidimų nagrinėjimas

Bet koks ES laivo, turinčio licenciją, padarytas pažeidimas pagal šio priedo nuostatas pažymimas tikrinimo ataskaitoje. Ši ataskaita perduodama Europos Sąjungai ir vėliavos valstybei per 24 val.

Kapitonui pasirašant tikrinimo ataskaitą, nepažeidžiamos laivo savininko teisės į gynybą nustatyto pažeidimo procese. Laivo kapitonas inspekcijos metu bendradarbiauja.

2. Laivo sulaikymas. Informacinis susirinkimas

Jei pažeidimo atveju galiojančiuose San Tomė ir Prinsipės teisės aktuose tai numatyta, bet kuris pažeidimą padaręs ES laivas gali būti priverstas nutraukti žvejybos veiklą ir, jei jis tuo metu jūroje, grįžti į kurį nors San Tomė ir Prinsipės uostą.

Ne vėliau kaip per 24 valandas San Tomė ir Prinsipė Europos Sąjungai praneša apie bet kokį žvejybos leidimą turinčio Europos Sąjungos laivo sulaikymą. Prie pranešimo pridedami nustatyto pažeidimo įrodymai.

Prieš imdamasi bet kokių priemonių prieš laivą, kapitoną, įgulą ar krovinį – išskyrus įrodymams išsaugoti reikalingas priemones – San Tomė ir Prinsipė, Europos Sąjungai prašant, per vieną darbo dieną nuo pranešimo apie laivo sulaikymą organizuoja informacinį susirinkimą faktams, dėl kurių laivas buvo sulaikytas, patikslinti ir galimiems tolesnių veiksmų variantams pateikti. Šiame informaciniame susirinkime gali dalyvauti laivo vėliavos valstybės atstovas.

3. Nuobaudos už pažeidimą. Kompromiso procedūra

Nuobaudą už nustatytą pažeidimą San Tomė ir Prinsipė skiria remdamasi galiojančiais nacionaliniais įstatymais.

Kai pažeidimui sureguliuoti reikalinga teisminė procedūra, prieš ją pradedant ir jei pažeidimas nesusijęs su kriminaliniu nusikaltimu, San Tomė ir Prinsipė ir Europos Sąjunga pradeda kompromiso procedūrą, kad būtų nustatyti nuobaudos sąlygos ir dydis. Šioje kompromiso procedūroje gali dalyvauti laivo vėliavos valstybės ir ES atstovai. Kompromiso procedūra baigiama ne vėliau kaip praėjus 3 dienoms po pranešimo apie laivo sulaikymą.

4. Teisminė procedūra. Banko užstatas

Jei kompromiso procedūra rezultatų neduoda ir pažeidimo byla atsiduria kompetentingame teisme, laivo-pažeidėjo savininkas San Tomė ir Prinsipės nurodytam bankui pateikia banko užstatą, o užstato suma, kurią nustato San Tomė ir Prinsipė, turi padengti su laivo sulaikymu, numatoma bauda ir galimomis kompensacinėmis sumomis susijusias išlaidas. Banko užstatas užšaldomas iki teisminės procedūros pabaigos.

Paskelbus nuosprendį, banko užstato užšaldymas panaikinamas ir laivo savininkui jis grąžinamas nedelsiant:

a) visas, jei nepritaikoma jokia nuobauda,

b) užstato likutis, jei taikoma sankcija yra bauda, kurios suma mažesnė už banko užstato dydį.

Apie teisminės procedūros rezultatus San Tomė ir Prinsipė Europos Sąjungai praneša per 7 dienas nuo nuosprendžio paskelbimo.

5. Laivo ir įgulos suvaržymo panaikinimas

Laivui ir jo įgulai leidžiama palikti uostą tada, kai sumokama kompromiso procedūros metu paskirta nuobauda arba kai pateikiamas užstatas.

Priedėliai

1 – Žvejybos leidimo paraiška

2 – Sužvejoto kiekio deklaracija

3 – Zonos, kurioje žvejoti draudžiama, koordinatės

4 – VMS buvimo vietos pranešimų formatas

5 – Elektroninės su žvejybos veikla susijusių duomenų perdavimo sistemos (ERS) veikimo gairės

1 priedėlis

SAN TOMĖ IR PRINSIPĖS IR EUROPOS SĄJUNGOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS PARTNERYSTĖS SUSITARIMAS

ŽVEJYBOS LEIDIMO PARAIŠKA

I. PAREIŠKĖJAS

1.     Laivo savininko vardas ir pavardė ............................................................................................................................

2.     Savininko adresas ........................................................................................................................

2.     Laivo savininko atstovo ar asociacijos pavadinimas .....................................................................

3.     Laivo savininko atstovo ar asociacijos adresas ................................................................

4.     Telefonas...........................................         Faksas ................................... El. paštas ……………

5.     Kapitono pavardė ......................................... Pilietybė ................. El. paštas …………………………

II. LAIVAS IR JO DUOMENYS

1.     Laivo pavadinimas ...............................................................................................................................................

2.     Vėliavos valstybė :.......................................................................................................................

3.     Išorės registravimo numeris …………....................................................................................

4.     Registracijos uostas …………………. MMSI ………….……IMO numeris…….…….…

5.     Įregistravimo dabartinėje vėliavos valstybėje data ........../........./.............. Ankstesnė laivo vėliavos valstybė (jeigu yra) ………...

6.     Laivo pastatymo data ir vieta ....../......./.......... kur:…………………………………........... Radijo šaukinys ...............................

7.     Radijo dažnis ………….............. Palydovinio telefono numeris ……………..…………...……

8.     Korpuso medžiaga       Plienas ¨            Medis ¨ Poliesteris ¨        Kita ¨ …………………………….

III. TECHNINĖS LAIVO CHARAKTERISTIKOS IR ĮRANGA

1.     Bendras ilgis : ..................................................          Plotis .......................................

2.     Bendroji talpa (GT) ..................................    Neto tonažas ……………….……………

3.     Pagrindinės jėgainės galingumas, KW .........................Markė .................................   Tipas ….....................

4.     Laivo tipas ¨ Tunų žvejybos seineris ¨ Dreifinėmis ūdomis žvejojantis laivas  5.    Žvejybos įranga ...................................... ……………

6.     Žvejybos zonos ……………………………………… Žvejojamos žuvų rūšys ……………………………….

7.     Paskirtas iškrovimo uostas ………………………………….………………………

8.     Laivo įgulos dydis ....................................................................................................................

9.     Produkcijos saugojimo laive būdas      Vėsinimas ¨ Šaldymas ¨                     Mišrus ¨            Užšaldymas ¨

10.   Užšaldymo pajėgumas tonomis per parą .................Talpyklos tūris ...............           Kiekis .....

11.        VMS švyturys

            Gamintojas ……………………Modelis ………………….  Serijos Nr …………………

            Programinės įrangos versija ...........................................................  Satelito operatorius ………………..

Aš, toliau pasirašęs, patvirtinu, kad šioje paraiškoje nurodyta informacija yra tikra ir pateikta sąžiningai.

           

Vieta............................................... Data ......................................

Pareiškėjo parašas ...................................................................

2 priedėlis

SUŽVEJOTO KIEKIO DEKLARACIJA ||

|| || Ūda Gyvas jaukas Gaubiamasis tinklas Tralas Kiti ||

||

|| || || || || || || || || || ||

Laivo pavadinimas ………………………………………………………………. || Bendroji talpa …………………………………………………............................. || Laivo IŠVYKIMAS Laivo GRĮŽIMAS || Mėnuo || Diena || Metai || Uostas || || ||

Vėliavos valstybė          ……………………………………………………………………........................... || Tūris (MT) ……………………………………………........ || || || || || || ||

||

Registracijos numeris       ………………………………………………………………................................... || Kapitonas ……………………………………………………….... || || || ||

Laivo savininkas ………………………………………………….......................... || Įgulos narių skaičius       ….…………………………………………………........................ || || || || || || || ||

Adresas ………………………………………………………………………….... || Įrašo data ………………………………………………...... || || ||

|| (Ataskaitą parengė)        ………………………………………………................................. || Dienų skaičius jūroje: || || Žvejybos dienų skaičius Žvejybos įrankio panaudojimų skaičius: || || Reiso numeris || ||

||

||

|| ||

Data || Sektorius || Vandens paviršiaus temperatūra (ºC) || Žvejybos pastangos Panaudotų kabliukų skaičius || Sužvejotų žuvų kiekis || Isco usado na pesca (Naudotas jaukas) ||

Mėnuo || Diena || Platuma, Š/P || Ilguma, R/V || Australinis tunas Thunnus thynnus arba Thunnus maccoyi || Gelsvapeliakis tunas Thunnus albacares || Didžiaakis tunas Thunnus Obesus || Ilgapelekis tunas Thunnus alalunga || Kardžuvė Xiphias gladius || Dryžuotasis iešmasnukis Baltiasis iešmasnukis Tetraptunus audax arba albidus || Juodasis marlinas Makaira indica || Buržuvė Istiophorus albicane arba platypterus || Dryžuotasis tunas Katsuwonus pelamis || (Mišrios sužvejotos žuvys) || Iš viso per dieną (svoris nurodomas tik kg) || Lydekinės skumbrės || Kalmarai || Gyvas jaukas || Kita ||

|| || || || || || Vnt. || Svoris kg || Vnt. || kg || Vnt. || kg || Vnt. || kg || Vnt. || kg || Vnt. || kg || Vnt. || kg || Vnt. || kg || Vnt. || kg || Vnt. || kg || Vnt. || kg || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

IŠKRAUTŲ ŽUVŲ SVORIS (KG) || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Pastabos. || || || || ||

1 – Naudoti vieną lapą per mėnesį ir vieną eilutę per dieną. || || 2 – „Diena“ – tai diena, kurią buvo užmesta ūda. || 4 - Apatinė eilutė (Iškrautų žuvų svoris) užpildoma tik reiso pabaigoje. Reikia įrašyti tikrąjį svorį, užfiksuotą iškrovimo metu. || ||

|| || 3 – Langelyje „Žvejybos rajonas“ nurodykite laivo buvimo vietos duomenis. Nurodant laiką, suapvalinti iki minučių. Nepamirškite pažymėti Š/P ir R/V. || || 5 – Visa ataskaitoje pateikta informacija yra griežtai konfidenciali. || || ||

3 priedėlis

Zonos, kurioje žvejoti draudžiama, geografinės koordinatės

Platuma || || Ilguma ||

Laipsniai || Minutės || Sekundės || || Laipsniai || || Minutės || Sekundės

03 || 02 || 22 || N || || 07 || 07 || 31 || E ||

02 || 50 || 00 || N || || 07 || 25 || 52 || E ||

02 || 42 || 38 || N || || 07 || 36 || 25 || E ||

02 || 20 || 59 || N || || 06 || 52 || 45 || E ||

01 || 40 || 12 || N || || 05 || 57 || 54 || E ||

01 || 09 || 17 || N || || 04 || 51 || 38 || E ||

01 || 13 || 15 || N || || 04 || 41 || 27 || E ||

01 || 21 || 29 || N || || 04 || 24 || 14 || E ||

01 || 31 || 39 || N || || 04 || 06 || 55 || E ||

01 || 42 || 50 || N || || 03 || 50 || 23 || E ||

01 || 55 || 18 || N || || 03 || 34 || 33 || E ||

01 || 58 || 53 || N || || 03 || 53 || 40 || E ||

02 || 02 || 59 || N || || 04 || 15 || 11 || E ||

02 || 05 || 10 || N || || 04 || 24 || 56 || E ||

02 || 10 || 44 || N || || 04 || 47 || 58 || E ||

02 || 15 || 53 || N || || 05 || 06 || 03 || E ||

02 || 19 || 30 || N || || 05 || 17 || 11 || E ||

02 || 22 || 49 || N || || 05 || 26 || 57 || E ||

02 || 26 || 21 || N || || 05 || 36 || 20 || E ||

02 || 30 || 08 || N || || 05 || 45 || 22 || E ||

02 || 33 || 37 || N || || 05 || 52 || 58 || E ||

02 || 36 || 38 || N || || 05 || 59 || 00 || E ||

02 || 45 || 18 || N || || 06 || 15 || 57 || E ||

02 || 50 || 18 || N || || 06 || 26 || 41 || E ||

02 || 51 || 29 || N || || 06 || 29 || 27 || E ||

02 || 52 || 23 || N || || 06 || 31 || 46 || E ||

02 || 54 || 46 || N || || 06 || 38 || 07 || E ||

03 || 00 || 24 || N || || 06 || 56 || 58 || E ||

03 || 01 || 19 || N || || 07 || 01 || 07 || E ||

03 || 01 || 27 || N || || 07 || 01 || 46 || E ||

03 || 01 || 44 || N || || 07 || 03 || 07 || E ||

03 || 02 || 22 || N || || 07 || 07 || 31 || E ||

|| || || || || || || ||

4 priedėlis

VMS TEIKIAMO PRANEŠIMO APIE BUVIMO VIETĄ FORMA

Duomenys || Kodas || Privaloma / Neprivaloma || Turinys

Pranešimo perdavimo pradžia || SR || P || Su sistema susiję duomenys – nurodoma įrašo pradžia.

Gavėjas || AD || P || Pranešimo detalės – Gavėjas – triraidis šalies kodas (ISO-3166)

Siuntėjas || FR || P || Pranešimo detalės – Siuntėjas – triraidis šalies kodas (ISO-3166)

Vėliavos valstybė || FS || P || Pranešimo detalės - vėliavos valstybė – triraidis kodas (ISO-3166)

Pranešimo tipas || TM || P || Pranešimo detalės – pranešimo tipas – (ENT, POS, EXI)

Radijo šaukinys (IRCS) || RC || P || Duomenys, susiję su laivu – laivo tarptautinis radijo šaukinys (IRCS)

Susitariančiosios šalies vidaus kodo numeris || IR || N || Duomenys, susiję su laivu – susitariančios šalies unikalus numeris (triraidis vėliavos valstybės ISO3166 kodas ir numeris)

Išorės registravimo numeris || XR || P || Duomenys, susiję su laivu – numeris, esantis ant laivo borto (ISO 8859.1)

Platuma || LT || P || Duomenys, susiję su laivo buvimo vieta – koordinatės laipsniais ir minutėmis N/S DD.ddd (WGS84)

LO || LG || P || Duomenys, susiję su laivo buvimo vieta – koordinatės laipsniais ir minutėmis E/W DD.ddd (WGS84)

CO || CO || P || laivo kursas 360° skalėje

Greitis || SP || P || Laivo greitis 0,1 mazgo tikslumu

Data || DA || P || Duomenys, susiję su laivo buvimo vieta – koordinačių registravimo data UTC (MMMMMMDD)

Valanda || TI || P || Duomenys, susiję su laivo buvimo vieta – koordinačių registravimo data UTC (MMMMMMDD)

Pranešimo perdavimo pabaiga || ER || P || Su sistema susiję duomenys – nurodoma pranešimo perdavimo pabaiga

Pateikiami duomenys išdėstomi taip:

Naudojami rašmenys turi atitikti ISO 8859.1 standartą.

Dvigubas pasvirasis brūkšnys (//) ir srities kodas SR žymi pranešimo pradžią.

Visi duomenys žymimi jiems skirtu kodu ir nuo kitų duomenų atskiriami dvigubu pasviruoju brūkšniu (//).

Viengubu pasviruoju brūkšniu (/) skiriami srities kodas ir duomenys.

Kodas ER ir dvigubas pasvirasis brūkšnys (//) žymi pranešimo pabaigą.

Neprivalomi duomenys turi būti įterpti tarp įrašo pradžios ir pabaigos.

5 priedėlis

Elektroninės su žvejybos veikla susijusių duomenų perdavimo sistemos (ERS) veikimo gairės

Bendrosios nuostatos

(1) Visi ES laivai turi būti aprūpinti veikiančia elektronine sistema (toliau – ERS), kuria galima visu laivo veiklos vykdymo San Tomė ir Prinsipės vandenyse laikotarpiu registruoti ir perduoti laivo žvejybos veiklos duomenis (toliau – ERS duomenys).

(2) ES laivui, kuris neturi ERS arba kurio ERS neveikia, į San Tomė ir Prinsipės vandenis žvejojimo tikslais įplaukti neleidžiama.

(3) ERS duomenys perduodami laikantis laivo vėliavos valstybės tvarkos – jie iš pradžių siunčiami į laivo vėliavos valstybės Žuvininkystės stebėjimo centrą (ŽSC), kuris užtikrina automatinį jų perdavimą San Tomė ir Prinsipės ŽSC.

(4) Vėliavos valstybė ir San Tomė ir Prinsipė įsitikina, kad jų ŽSC aprūpinti reikiama informatikos ir programinės įrangos įranga, kad automatiškai perduotų ERS duomenis XML formatu, esančia adresu [http://ec.europa.eu/cfp/control/codes/index_en.htm], ir turi saugojimo procedūrą kai galima įrašyti ir saugoti ERS duomenis kompiuteriu įskaitoma forma bent trejus metus.

(5) Bet koks formato pakeitimas ar atnaujinimas turi būti pažymimas ir datuojamas; ir turi veikti 6 mėnesius po jo taikymo.

(6) ERS duomenų perdavimui naudojamos elektroninės ryšio priemonės, kurias ES vardu administruoja Europos Komisija, identifikuojamos kaip DEH (Data Exchange Highway).

(7) Vėliavos valstybė ir San Tomė ir Prinsipė paskiria savo ERS korespondentus, per juos palaikomas ryšys.

(a) ERS korespondentai paskiriami ne trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui;

(b) Vėliavos valstybės ir San Tomė ir Prinsipės ŽSC iki pradedant siųsti ERS duomenis pasikeičia savo ERS korespondentų koordinatėmis (pavadinimais, adresais, tel., teleksais, el. pašto adresais);

(c) Jei vėliau šie duomenys pasikeičia, apie pakeitimus nedelsiant pranešama.

ERS duomenų nustatymas ir perdavimas

(8) ES žvejybos laivas privalo:

(a) Kasdien perduoti ERS duomenis už kiekvieną San Tomė ir Prinsipės vandenyse praleistą dieną;

(b) registruoti kiekvienos žvejybos operacijos metu sužvejotą ir laive laikomą kiekį kaip pagrindinę žvejojamą rūšį, priegaudą ar į jūrą išmestą kiekį;

(c) kiekvienai San Tomė ir Prinsipės išduotame žvejybos leidime nurodytai rūšiai – nulinius sugautus kiekius, kurie taip pat turi būti deklaruoti;

(d) Prie kiekvienos rūšies nurodomas jos FAO triraidis kodas;

(e) kiekis išreiškiamas gyvojo svorio kilogramais, arba, jei reikia, sužvejotų egzempliorių skaičiumi;

(f) užregistruoti ERS duomenis kiekvienai rūšiai, perkrautus ar iškrautus kiekius;

(g) kiekvieno įplaukimo (COE) ir išplaukimo (COX) į/iš San Tomė ir Prinsipės vandenų ERS duomenyse – specialų pranešimą apie kiekvieną San Tomė ir Prinsipės išduotame žvejybos leidime nurodytą rūšį: jos kiekius, laikomus laive;

(h) kasdien ERS duomenis perduoti laivo valstybės narės ŽSC naudojant 3 dalyje nurodytą formatą ne vėliau kaip iki 23:59 UTC.

(9) Kapitonas yra atsakingas už užregistruotų ir perduotų ERS duomenų tikslumą.

(10) Vėliavos valstybės ŽSC automatiškai ir iškart siunčia ERS duomenis San Tomė ir Prinsipės ŽSC.

(11) San Tomė ir Prinsipės ŽSC patvirtina ERS duomenų gavimą pranešimu ir visus ERS duomenis naudoja konfidencialiai.

ERS sistemos gedimai ir (arba) ERS duomenų perdavimas tarp laivo ir vėliavos valstybės ŽSC

(12) Vėliavos valstybė nedelsdama praneša laivo kapitonui ir (arba) savininkui ar atstovui apie bet kokį laivo ERS sistemos gedimą ar ERS duomenų perdavimo tarp laivo ir vėliavos valstybės ŽSC neveikimą.

(13) Vėliavos valstybė San Tomė ir Prinsipei praneša apie aptiktą gedimą ir priemones, kurių imtasi jam pašalinti.

(14) Esant ERS sistemos gedimui, kapitonas ir (arba) savininkas rūpinasi jos pataisymu ar pakeitimu per 10 dienų. Jei per tas 10 dienų laivas įplaukia į uostą, San Tomė ir Prinsipės vandenyse žvejybos veiklą jis galės toliau tęsti tik jei ERS sistema bus veikianti, nebent San Tomė ir Prinsipė išdavė leidimą.

(15) Žvejybos laivas negali išplaukti iš uosto sugedus jo ERS jei:

(a) kol ERS neveikia, kaip reikalauja vėliavos valstybė ir San Tomė ir Prinsipė, ar

(b) jei išplaukti neleidžia valstybė narė. Pastaruoju atveju vėliavos valstybė San Tomė ir Prinsipei apie savo sprendimą praneša iki laivui išplaukiant.

(16) Kiekvienas ES laivas, veikiantis San Tomė ir Prinsipės vandenyse su sugedusia ERS sistema, savo vėliavos valstybės ŽSP ERS duomenis perduoda kasdien iki 23:59 val. (UTC laiku) naudodamas bet kokias kitas elektronines ryšio priemones, prieinamas San Tomė ir Prinsipės ŽSC.

(17) ERS duomenis, kurių perduoti San Tomė ir Prinsipės ŽSC buvo neįmanoma per ERS sistemą dėl gedimų, vėliavos valstybės ŽSC San Tomė ir Prinsipės ŽSC perduoda kita elektronine forma, dėl kurios abipusiai susitariama. Toks alternatyvus perdavimas bus laikomas prioritetiniu, turint omenyje, kad perdavimo tempas gali būti kitoks, nei įprastai taikomas.

(18) Jei San Tomė ir Prinsipės ŽSC laivo ERS duomenų negauna tris dienas iš eilės, San Tomė ir Prinsipė gali nedelsdama nurodyti tokiam laivui atvykti į San Tomė ir Prinsipės nurodytą uostą tyrimui.

ŽSC gedimai. ERS duomenų negavimas San Tomė ir Prinsipės ŽSC

(19) Kai vienas iš ŽSC negauna ERS duomenų, jo ERS korespondentas nedelsdamas apie tai praneša kito ŽSC ERS korespondentui ir, jei reikia, bendradarbiauja spręsdamas problemą.

(20) Vėliavos valstybės ŽSC ir San Tomė ir Prinsipės ŽSC prieš imant veikti ERS susitaria dėl alternatyvių elektroninės komunikacijos priemonių, naudotinų ERS duomenims perduoti ŽSC gedimo atveju ir vienas kitam nedelsdami praneša apie bet kokį pasikeitimą.

(21) Kai San Tomė ir Prinsipės ŽSC praneša apie negautus ERS duomenis, vėliavos valstybės ŽSC nustato problemos priežastis ir imasi atitinkamų veiksmų jai spręsti. Vėliavos valstybės ŽSC praneša San Tomė ir Prinsipės ŽSC ir ES apie rezultatus ir priimtas priemones per 24 val. nuo pripažinto gedimo.

(22) Jei problemai pašalinti reikia daugiau nei 24 val., vėliavos valstybės ŽSC nedelsdamas perduoda trūkstamus ERS duomenis San Tomė ir Prinsipės ŽSC naudodamas 17 punkte numatytas alternatyvias priemones.

(23) San Tomė ir Prinsipė praneša savo kompetentingoms kontrolės institucijoms, kad ES laivai nebūtų laikomi pažeidėjais dėl ERS duomenų neperdavimo San Tomė ir Prinsipės ŽSC dėl vieno iš ŽSC gedimo.

ŽSC eksploatacinė priežiūra

(24) Apie planinę eksploatacinę ŽSC priežiūrą, dėl kurios gali būti paveikti ERS duomenų mainai, vienas ŽSC kitam ŽSC praneša ne vėliau kaip prieš 72 val.; jei įmanoma, nurodo eksploatacinės priežiūros datą ir trukmę. Apie neplanuotą eksploatacinę priežiūrą kitam ŽSC pranešama, kai tik įmanoma.

(25) Per eksploatacinę priežiūrą ERS duomenų pateikimas gali užtrukti, kol sistema vėl ims veikti. Atitinkami ERS duomenys pateikiami iškart eksploatacinei priežiūrai pasibaigus.

(26) Jei eksploatacinė priežiūra trunka ilgiau nei 24 val., ERS duomenys kitam ŽSC perduodami 17 punkte numatytomis alternatyviomis priemonėmis.

(27) San Tomė ir Prinsipė praneša savo kompetentingoms kontrolės institucijoms, kad ES laivai nebūtų laikomi pažeidėjais dėl ERS duomenų neperdavimo dėl vieno iš ŽSC eksploatacinės priežiūros.

[1]               OL L 286, 2008 10 29, p. 33.

[2]               http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/losic/losic9ef.pdf