52014DC0228

KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl Radijo spektro politikos programos įgyvendinimo /* COM/2014/0228 final */


KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI

dėl Radijo spektro politikos programos įgyvendinimo

Turinys

1..... Įžanga.. 3

2..... Europos Sąjungos Radijo spektro politikos programa.. 3

2.1.     Radijo spektro aprašas. 4

2.2.     Belaidžio plačiajuosčio ryšio paslaugos. 4

2.2.1.       800 MHz dažnių juostos skyrimo įgyvendinimas. 5

2.3.     Dalijimasis radijo spektru. 6

2.3.1.       Nelicencinis radijo spektras. 7

2.3.2.       Licencijuota bendra prieiga. 8

2.4.     Kitos ES politikos sritys. 8

3..... Sprendimas dėl radijo spektro.. 8

4..... Išvados. 9

1.           Įžanga

Ši ataskaita parengta pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo 243/2012/ES, kuriuo nustatoma daugiametė radijo spektro politikos programa (RSPP)[1], 15 straipsnį, kuriame numatyta, kad pagal RSPP vykdytos veiklos ir priimtų priemonių ataskaitą Komisija turi pateikti iki 2014 m. balandžio mėn. Suderinto radijo spektro naudojimo ataskaitų teikimo įpareigojimas taip pat nustatytas Europos Parlamento ir Tarybos sprendime Nr. 676/2002/EB[2] dėl radijo spektro politikos teisinio reguliavimo pagrindų Europos bendrijoje (Sprendimas dėl radijo spektro) – ši glausta ataskaita pateikiama pagal visus šiuos įpareigojimus.

Radijo spektras – belaidžio ryšio, pavyzdžiui, Wi-Fi ir mobiliųjų telefonų, veikimo pagrindas ir vienas iš svarbiausių išteklių kitiems sektoriams (transliavimui, gamybai ir transportui), taip pat kitoms nekomercinėms būtinosioms tarnyboms, pavyzdžiui, gynybai, skubios pagalbos tarnyboms ir aplinkos apsaugai. Radijo spektras yra labai paklausus baigtinis daugkartinio naudojimo gamtos išteklius, o jį naudojantys įrenginiai gali būti lengvai pervežami iš vienų valstybių į kitas. Kad visoje vidaus rinkoje radijo spektras būtų naudojamas (įskaitant jo dalijimąsi tarp įvairių taikomųjų sistemų ir naudotojų) kuo efektyviau, būtinas koordinavimas tarptautiniu ir Europos lygmenimis, atsižvelgiant į jo poveikį ES politikos kryptims.

2.           Europos Sąjungos Radijo spektro politikos programa

RSPP apibrėžti pagrindiniai politikos uždaviniai ir nustatyti bendrieji principai, kuriais radijo spektro naudojimas strategiškai planuojamas ir derinamas siekiant užtikrinti vidaus rinkos veikimą. Pagal šiuos principus nustatyti RSPP veiksmų belaidžio plačiajuosčio ryšio ir garso bei vaizdo sklaidos priemonių, taip pat kitose ES politikos srityse prioritetai, pavyzdžiui, programa „Galileo“, Europos Žemės stebėjimo programa „Copernicus“, transportas, sveikata, moksliniai tyrimai, civilinė sauga, pagalba nelaimės atveju, aplinkos apsauga ir energijos taupymo priemonės.

Pagal Sprendimą dėl radijo spektro ir RSPP Komisija priėmė konkrečioms ES politikos sritims skirtus įgyvendinimo sprendimus. Konkrečios ES politikos sritys:

Europos skaitmeninė darbotvarkė. Radijo spektras derinamas belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui ir mažojo nuotolio įrenginiams, kad būtų lengviau diegti taikomąsias „daiktų interneto“ sistemas.

Bendras Europos dangus. Radijo spektras derinamas judriojo ryšio paslaugoms orlaiviuose.

Jūrų ir sausumos transportas. Radijo spektras derinamas, be kitų dalykų, intelektinėms transporto valdymo sistemoms, įskaitant elektronines kelių mokesčio rinkimo sistemas ir automobilinius mažojo nuotolio radarus.

Kitus radijo spektro politikos darbus Komisija vykdo bendradarbiaudama su Radijo spektro komitetu (RSC), Radijo spektro politikos grupe (RSPG)[3], taip pat su Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencija (CEPT)[4].

Savo pastangas Komisija telkia keliems su radijo spektru susijusiems prioritetams, apie kuriuos išsamiau rašoma tolesniuose skirsniuose.

2.1.        Radijo spektro aprašas

RSPP 9 straipsnyje numatyta parengti radijo spektro aprašą, kad būtų išnagrinėta, kaip privatieji ir viešieji naudotojai naudoja įvairių tipų radijo spektrą, siekiant surinkti geresnių žinių apie dabartinį radijo spektro naudojimą. Juo remdamasi Komisija galėtų pasiūlyti efektyvesnio radijo spektro naudojimo priemonių, kad būtų užtikrintos tvarios galimybės naudotis belaidžiu ryšiu. Be kitų priemonių, galima būtų radijo dažnių juostomis dalytis su esamais naudotojais arba nustatyti radijo dažnių juostas, kurias galima paskirti ar perskirti siekiant didesnio efektyvumo, skatinant inovacijas ir stiprinant konkurenciją. Atlikusi šį darbą, Komisija galės lengviau rasti pakankamai ir tinkamo radijo spektro belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui, kad būtų papildomai paskirta 210 MHz spektro siekiant įvykdyti RSPP nustatytą uždavinį – belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui suderinti 1 200 MHz radijo spektro.

2013 m. balandžio mėn. pagal RSPP 9 straipsnio 2 dalį Komisija priėmė Įgyvendinimo sprendimą 2013/195/ES[5], kuriuo nustatė radijo spektro aprašo rengimo praktines sąlygas, vienodus formatus ir metodiką. Pagal šį sprendimą valstybės narės turi toliau įkelti duomenis į Europos radijo dažnių informacinę sistemą (EFIS)[6] ir 2013–2015 m. Komisijai pateikti visus turimus papildomus duomenis (t. y. duomenis, kurių nėra sistemoje EFIS) mašininio nuskaitymo formatu.

Pagal RSPP 9 straipsnio 4 dalį Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai, kaip planuojama, iki 2014 m. vidurio pateiks atskirą radijo spektro aprašo ataskaitą, kurioje pateiks technologijų tendencijų, būsimų poreikių ir radijo spektro paklausos analizės rezultatus.

2.2.        Belaidžio plačiajuosčio ryšio paslaugos

RSPP 3 straipsnio b punkte valstybės narės ir Komisija raginamos bendradarbiauti ir iki 2015 m. paskirti bent 1 200 MHz radijo spektro, kad būtų patenkintas duomenų perdavimo belaidžiu ryšiu poreikis. Pagal Sprendimą dėl radijo spektro priimtais sprendimais Komisija belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui iš viso suderino 990 MHz. Vykdydamos šiuos įgyvendinimo sprendimus, valstybės narės paskyrė vidutiniškai 600 MHz.

Kad būtų pasiektas 1 200 MHz rodiklis, bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis atliekami tyrimai. Ypač didelę praktinę svarbą turi UHF dažnių juosta (470–790 MHz), dėl kurios konkuruoja skirtingos paslaugos: garso bei vaizdo ir transliavimo paslaugos, belaidžiai mikrofonai, visuomenės apsaugos ir pagalbos nelaimės atveju tinklai, taip pat „neužimto dažnio“ įrenginiai. Strateginiais klausimais Komisija konsultuojasi su RSPG[7] ir įsteigė Aukšto lygio suinteresuotųjų šalių grupę[8] būsimų UHF radijo spektro naudojimo galimybių klausimais. Transliavimo ir belaidžio plačiajuosčio ryšio sektoriuose Komisija nori rasti visoms šalims naudingą sprendimą.

Pagal RSPP 6 straipsnio 6 dalį taip pat rengiamas tvarus sprendimas, susijęs su programų kūrimo ir specialiųjų renginių įranga (pavyzdžiui, belaidžiais mikrofonais), – taip ruošiamasi efektyviau naudoti UHF dažnių juostą. Dera laiku suteikti tikrumo programų kūrimo ir specialiųjų renginių įrangos naudotojams dėl nuolatinio radijo spektro prieinamumo belaidžiams mikrofonams. Radijo spektro komitete Komisija pradėjo diskusijas su valstybėmis narėmis dėl Komisijos sprendimo, kuriuo būtų suderintas radijo spektras programų kūrimo ir specialiųjų renginių garso įrangai, projekto – jį priimti planuojama antroje 2014 m. pusėje.

Rengiant radijo spektro aprašą, atliekami techniniai tyrimai ir analizė siekiant išsiaiškinti, ar kitose dažnių juostose įmanoma planuoti belaidžio plačiajuosčio ryšio ir esamų paslaugų sambūvį.

Pagal RSPP 6 straipsnio 2 dalį leidimų naudoti ES lygiu suderintas radijo dažnių juostas suteikimo procedūras valstybės narės įvykdo iki 2012 m.[9] Komisija siekė užtikrinti, kad 6 straipsnio 2 dalyje nustatyti valstybių narių įpareigojimai būtų įvykdyti laiku, ir ėmėsi visų turimų priemonių, be kitų dalykų, 23 valstybėms narėms išsiuntė raštus ir pradėjo vieną pažeidimo nagrinėjimo procedūrą.

2.2.1.     800 MHz dažnių juostos skyrimo įgyvendinimas

Pagal RSPP 6 straipsnio 4 dalį leidimų naudoti 800 MHz radijo dažnių juostą suteikimo procedūras valstybės narės turėjo įvykdyti iki 2013 m. sausio 1 d., kad šią dažnių juostą (vadinamąjį „skaitmeninį dividendą“) būtų galima naudoti elektroninių ryšių paslaugoms. Atsižvelgusi į tinkamai pagrįstus prašymus, Komisija padarė tam tikras išimtis valstybėms narėms, kuriose dėl išskirtinių nacionalinių ar vietos aplinkybių arba dėl tarpvalstybinio dažnių derinimo problemų šia dažnių juosta nebūtų galima naudotis (1 lentelė).

Išimties kreipėsi keturiolika valstybių narių; dviejų prašymai buvo visiškai atmesti, nes neatitiko 6 straipsnio 4 dalyje nustatytų sąlygų. Kitoms dvylikai valstybių narių padarytų išimčių galiojimo trukmę Komisija, apsvarsčiusi kiekvieną konkrečią aplinkybę, apribojo iki mažiausio būtino laikotarpio. Du išimties prašymai patenkinti iš dalies, o pagal kitus keturis prašymus išimties galiojimo trukmė nustatyta trumpesnė nei prašyta. Siekiant išvengti neigiamų padarinių kaimyninėse valstybėse narėse, pateikti išimčių prašymai buvo iš esmės grindžiami geografinių arba ekonominių aplinkybių nulemtais analoginės televizijos transliavimo išjungimo sunkumais arba derinimo su kitomis valstybėmis narėmis ir su trečiosiomis šalimis problemomis. Suteikti 800 MHz dažnių juostą bus vėluojama Bulgarijoje, nes pagal RSPP 1 straipsnio 3 dalį ji pranešė, kad 800 MHz dažnių juostą kariuomenė naudos nuolat, kol bus palaipsniui atsisakyta naudojamos įrangos. Per pastaruosius dvejus metus RSPG siekė tarpininkaudama padėti valstybėms narėms spęsti tarptautinius Sąjungos vidaus klausimus; tačiau naudingai tarpininkauti trukdė aiškių vykdymo užtikrinimo įgaliojimų stygius.

1 lentelė. Suderintos 800 MHz dažnių juostos paskyrimas ir padarytos išimtys

Statusas || Valstybės narės || Valstybių narių skaičius

Paskyrimas 2012 m. arba anksčiau || ES*, DK, DE, IE, FR, IT, LU, NL, PT, SE, HR || 11

Paskyrimas 2013 m.** || LT, AT, SK, FI, CZ, BE, UK, EE*** || 8

Išimtis iki 2014 m. sausio 1 d. || ES || 1

Išimtis iki 2014 m. balandžio 5 d. || RO || 1

Išimtis iki 2014 m. birželio 30 d. || HU || 1

Išimtis iki 2014 m. spalio 30 d. || EL || 1

Išimtis iki 2014 m. gruodžio 31 d. || MT || 1

Išimtis iki 2015 m. birželio 30 d. || LV || 1

Išimtis iki 2015 m. pabaigos || CY || 1

Dar nepaskirta || BG (naudoja kariuomenė, pranešta pagal 1 straipsnio 3 dalį); PL (išimtis galiojo iki 2013 m. pabaigos, tačiau skirti vėluojama), SI. || 3

*          Dažnių juosta paskirta 2011 m., tačiau iki 2014 m. sausio 1 d. padaryta išimtis

**        Įskaitant išimtis iki 2014 m. sausio 1 d.

***      Paskirta tik 40 MHz (20 MHz paskirta 2014 m. sausio mėn.)

Radijo spektro politikos programoje reikalaujama, kad elektroninių ryšių paslaugų klausimais Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, imtųsi priemonių spręsti galimo vidaus rinkos suskaidymo problemą, kylančią dėl skirtingų suderinto radijo spektro atrankos kriterijų ir procedūrų. Tam turėtų būti kuriamos geresnės sąlygos atpažinti gerąją leidimų suteikimo sąlygų ir procedūrų patirtį ir ja dalytis, taip pat turėtų būti skatinama dalytis informacija tam, kad Sąjungoje būtų daugiau nuoseklumo. Tačiau pirmiausia įgyta patirtis rodo, kad per pastaruosius dvejus metus įgyvendinant RSPP belaidžio plačiajuosčio ryšio nuostatas ir stebint nacionalines leidimų suteikimo sąlygas ir procedūras nepakankamai skatinta bendroji rinka, kurioje būtų vienodinamos leidimų suteikimo sąlygos, integruojami tinklai arba investicijos į belaidžio plačiajuosčio ryšio plėtojimą tokiais tempais kaip kituose regionuose arba kurių reikia, kad būtų įvykdytas Europos skaitmeninės darbotvarkės uždavinys – iki 2020 m. visiems užtikrinti 30 Mbps spartos ryšį.

2.3.        Dalijimasis radijo spektru

RSPP 4 straipsnyje nustatyta, kad valstybės narės ir Komisija prireikus imasi priemonių didinti efektyvumą ir lankstumą, kad paskatintų inovacijas ir investicijas, visų pirma pasitelkiant kolektyvinį ir pasidalijamąjį radijo spektro naudojimą. Savo nuomonę, kaip skatinti bendrai naudotis radijo spektro ištekliais vidaus rinkoje, Komisija paskelbė 2012 m. rugsėjo mėn.[10] Šiame komunikate – tai pirmasis dokumentas pateiktas nustačius RSPP prioritetus – pabrėžiama radijo dažnių dalijimosi technologijų svarba, taip pat būtinumas skatinti novatorius ir užtikrinti jiems teisinį tikrumą. Ten pat siūlomi būdai, kaip belaidžio ryšio inovacijomis skatinti efektyvesnį radijo spektro naudojimą.

Dėl konkrečių pasidalijamojo radijo spektro naudojimo priemonių pasakytina, kad prie inovacijų Komisija prisideda derindama radijo dažnių juostas, kurioms taikomi bendrieji leidimai (nelicencinis radijo spektras) arba individualios naudojimo teisės (licencijuota bendra prieiga), kaip paaiškinta tolesniuose skirsniuose, taip pat prašydama Europos standartizacijos organizacijas[11] parengti susijusius standartus.

2.3.1.     Nelicencinis radijo spektras

Naudoti mažojo nuotolio įrenginius tokiais tikslais, kaip: radijo dažniniam atpažinimui, kuris reikalingas tiekimo grandinių automatizavimui ir taikomosioms mašinų sąveikos (M2M) sistemoms; naujausioms intelektinėms transporto valdymo sistemoms, įskaitant elektronines kelių mokesčio rinkimo sistemas ir automobilinius mažojo nuotolio radarus; taip pat piliečių naudojamoms signalizacijoms, medicininiams prietaisams ir Wi-Fi maršrutizatoriams, paprastai užtenka vien bendrojo leidimo. Europos Komisijos sprendimu 2006/771/EB[12] dėl suderinto radijo spektro naudojimo mažojo nuotolio įrenginiuose nustatytos suderintos radijo juostos ir techninės naudojimo sąlygos, kuriomis mažojo nuotolio įrenginiai gali būti naudojami visoje Europoje. Taikomosioms sistemoms, kurioms naudojamos nelicencinės mažojo nuotolio įrenginių radijo dažnių juostos, naudinga lengva prieiga prie radijo spektro, nes Europos Sąjungoje nereikia radijo spektro licencijos. Derinti mažojo nuotolio įrenginių radijo dažnių juostas visoje vidaus rinkoje taip pat naudinga dėl masto ekonomijos, kurią gauna įrangos gamintojai.

Įvairioms taikomosioms sistemoms naudojamų suderintų mažojo nuotolio įrenginių dažnio juostų paklausa didėja, todėl Europos Komisija reguliariai atnaujina mažojo nuotolio įrenginių radijo spektro derinimo sąlygas. Vykdant šį reguliarų naujinimą, penkis kartus atnaujintas 2006 m. priimto Komisijos sprendimo 2006/771/EB priedas, paskutinį kartą – 2013 m. Komisijos sprendimu 2013/752/ES[13]. Paskutiniu atnaujinimu nustatytos platesnės mažojo nuotolio įrenginių kategorijos, kuriomis grindžiama suderinta dalijimosi radijo dažniais aplinka; tai padaryta kuriant geresnes prieigos, inovacijų ir technologijų bei paslaugų neutralumo sąlygas – visi šie svarbūs principai numatyti RSPP.

Žemyno ryšių infrastruktūros plėtros priemonių dokumente Komisija taip pat pasiūlė sukurti palankią mažųjų korinio ryšio bazinių stočių diegimo aplinką ir administravimo tvarką, kad būtų atsižvelgta į būsimą plačiajuosčio ryšio pajėgumo paklausą, būtų sudarytos galimybės jungtis prie vietinių radijo ryšio tinklų (RLAN arba Wi-Fi) ir telkiami įvairių naudotojų RLAN ištekliai.

Be to, CEPT įgaliota išnagrinėti, ar vietinius radijo ryšio tinklus galima naudoti 5 GHz dažnių juostoje, jei būtų techniškai įmanoma toje pačioje juostoje išlaikyti kitas RSPP prioritetines sistemas (Europos Žemės stebėjimo programą ir intelektines transporto valdymo sistemas). Komisija taip pat rengia priemonę, kurią pritaikius bus lengviau naudoti ultraplačios dažnių juostos (UWB) technologiją – šia technologija mažos galios radijo signalai perduodami plačiame radijo dažnių intervale, ji yra tinkama mažojo nuotolio taikomosioms sistemoms, pavyzdžiui, sparčiajam duomenų perdavimui, buvimo vietos sekimui ir požeminių objektų aptikimo radarams.

2.3.2.     Licencijuota bendra prieiga

Laikantis licencijuotos bendros prieigos koncepcijos, licencijos turėtojams suteikiamos pasidalijamojo radijo spektro naudojimo teisės reguliuotojo nustatytomis sąlygomis, todėl galima užtikrinti nuspėjamą paslaugos kokybę. Konkrečios radijo dažnių juostos prieigai kiekvienas naudotojas turi turėti individualias (tačiau neišskirtines) naudojimo teises, o leidimų suteikimo sąlygas nustato radijo spektro valdymo įstaiga, kuri prieigos sąlygas apibrėžia reguliavimo ir licencijų sąlygomis.

Neseniai paskelbta RSPG nuomonė licencijuotos bendros prieigos klausimais galėtų būti laikoma bendresnio koncepcijos taikymo pradžios tašku. CEPT ir RSPG nurodė, kad 2,3 GHz dažnių juosta Europos Sąjungoje galėtų būti naudojama belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui. Tokia naudojimo galimybė svarstoma licencijuotos bendros prieigos atžvilgiu, nes taip būtų užtikrintas ilgalaikis tradicinis dažnių juostos naudojimas tose valstybėse narėse, kurios nori išlaikyti esamą naudojimą, o papildomiems licencijų turėtojams būtų garantuojamas teisinis tikrumas.

2.4.        Kitos ES politikos sritys

Pagal RSPP 8 straipsnio 2 dalį Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, turi nustatyti radijo spektro naudojimo galimybes, kad prisidėtų prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo. Jos taip pat turi apsvarstyti galimybes leisti radijo spektrą naudoti technologijoms, kuriomis galima padidinti energijos ekonomiją ir pažangiųjų energetikos tinklų bei pažangiųjų apskaitos sistemų našumą. 2012 m. balandžio mėn. Komisijos vykdytos viešos konsultacijos „Radijo spektro naudojimas siekiant efektyviau gaminti ir skirstyti energiją“ rezultatai parodė, kad bendros pozicijos nėra nei dėl informacinių ir ryšio technologijų naudojimo pažangiuosiuose tinkluose ir pažangiuosiuose skaitikliuose, nei dėl to, ar radijo spektras turi būti skiriamas individualiai ar dalijantis, pagal licenciją ar be jos.

Be to, nėra bendros nuomonės, kaip turėtų būti teikiamos ypatingos svarbos paslaugos. Todėl Komisija pradėjo tyrimą „Komercinių judriojo ryšio tinklų ir įrangos naudojimas tam tikruose sektoriuose ypatingos svarbos sparčiajam plačiajuosčiam ryšiui“. Jo tikslas – išnagrinėti, kokias funkcijas gali atlikti komerciniai judriojo ryšio tinklai teikiant ypatingos svarbos ryšio paslaugas, įskaitant pažangiuosius energetikos tinklus. Tyrime turėtų būti pateiktos rekomendacijos, kaip šiais tikslais naudoti infrastruktūrą ir radijo spektrą.

3.           Sprendimas dėl radijo spektro

Sprendimu dėl radijo spektro sukurtos reguliavimo priemonės siekiant koordinuoti politikos metodus ir suderinti vidaus rinkos veikimui būtino radijo spektro prieinamumo ir efektyvaus naudojimo sąlygas. Juo taip pat įsteigtas Radijo spektro komitetas, padedantis Komisijai naudotis įgyvendinimo galiomis, grindžiamomis Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijai teikiamais įgaliojimais, kad būtų pasiekti minėti politikos uždaviniai. Sklandų Sprendimo dėl radijo spektro įgyvendinimą lemia palaikomi geri Komisijos ir valstybių narių atstovų Radijo spektro komitete darbo santykiai. Įgyvendinant Radijo spektro politikos programą bendradarbiaujama toliau. Pritarta visoms priemonėms, dėl kurių pasiūlyta balsuoti Radijo spektro komitete. 2006–2013 m. priimtų sprendimų sąrašas pateiktas 1 priede.

Įsitikinta, kad Sprendimas dėl radijo spektro yra tinkama priemonė suderintą radijo spektrą suteikti strateginiams vidaus rinkos sektoriams ir yra teigiamas bendradarbiavimo su valstybėmis narėmis pavyzdys. Be to, Radijo spektro politikos programa yra svarbus strateginis pagrindas įgyvendinti Sąjungos radijo spektro politiką, taikant Sprendimu dėl radijo spektro sukurtus mechanizmus.

4.           Išvados

Pagal Radijo spektro politikos programą skatinami radijo spektro dalijimosi metodai, pavyzdžiui, nustatytas tikslas skirti 1 200 MHz spektro belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui ir pradėtas rengti radijo spektro aprašas, kuriuo remdamasi Komisija ir valstybės narės galės formuoti labiau faktais grindžiamą politiką, todėl programa padeda radijo spektrą naudoti efektyviau. Ji taip pat padeda skatinti inovacijas ir konkurenciją, nes radijo spektrą naudojant efektyviau atsiranda radijo dažnių naujoviškoms paslaugoms. Derinant radijo spektrą randasi masto ekonomijos galimybių, o nustačius kuo įvairesnio radijo spektro naudojimo sąlygas sudaroma prieigos galimybė didžiausiam naujų taikomųjų sistemų skaičiui ir netrukdoma esamam dažnių naudojimui.

Kita vertus, yra tam tikrų Radijo spektro politikos programos apribojimų dėl bendrojo ja nustatytų reguliavimo principų pobūdžio – pastarieji turėtų būti konkretesni, kad juos būtų galima veiksmingai taikyti. Radijo spektro naudojimo leidimų suteikimo sąlygas ir tvarką toliau nustato valstybės narės, tačiau dideli šių sąlygų ir tvarkos skirtumai skaido vidaus rinką, neigiamai veikia tarpvalstybinį tinklų integravimą, mobiliųjų prietaisų funkcijas ir yra nenaudingi vartotojams[14]. Šioms vidaus rinkos kliūtims pašalinti, veikiausiai, nepakanka vien keistis informacija ir gerąja patirtimi remiantis bendraisiais galiojančių pagrindų principais ir sąlygomis. Reikia bent teisinio tikrumo dėl aiškiai nustatytų bendrųjų principų ir kriterijų, kuriuos valstybės narės suderintai taiko visoje Sąjungoje.

Vėlavimas paskirti 800 MHz dažnių juostą rodo, kad reikia taikyti paslankesnius ir lankstesnius mechanizmus, kuriais visoje Sąjungoje būtų suderintas radijo dažnių paskyrimo laikas arba nustatytos valstybių narių kategorijos pagal belaidžio plačiajuosčio ryšio rinkos charakteristikas ir suderinta radijo spektro naudojimo teisių galiojimo trukmė. Šiuo atžvilgiu svarbu užtikrinti, kad esamas suderintas radijo spektras būtų paskirtas efektyviai ir laiku, siekiant gauti galimą skaitmeninių paslaugų, teikiamų belaidžio plačiajuosčio ryšio tinklais, socialinę ir ekonominę naudą.

Būtina kuo skubiau priimti konkretesnes tokių sričių nuostatas. Šiems trūkumams pašalinti Komisija Žemyno ryšių infrastruktūros plėtros priemonių dokumentuose[15] pasiūlė konkrečias teisines priemones. Jomis nustatomi bendri radijo spektro naudojimo leidimų suteikimo principai ir kriterijai, taikomi kartu su oficialiu laikinu nacionalinių planų tarpusavio peržiūros mechanizmu, siekiant pasinaudoti gerąja patirtimi.

Be to, teisinis tikrumas dėl radijo spektro belaidžiam plačiajuosčiam ryšiui paskyrimo bendro laiko ir trukmės būtų naudingas operatoriams vertinant savo verslo modelius ir rengiant tarpvalstybines strategijas, taip pat padėtų jiems užtikrinti labiau nuspėjamą radijo spektro prieigą ir investavimo sąlygas.

Suderinus leidimų suteikimo koordinavimą Europoje, reikia dėti daugiau koordinavimo pagal strateginius Radijo spektro politikos programos principus pastangų ir užtikrinti sėkmingą techninį įgyvendinimą pagal Sprendimą dėl radijo spektro, kad radijo spektro politika būtų naudinga įgyvendinant kitas ES politikos kryptis. Galutinę pirmosios Radijo spektro politikos programos ir pažangos, padarytos siekiant nustatytų tikslų, ataskaitą planuojama pateikti 2015 m. pabaigoje.

1 priedas. Su radijo spektru susijusių sprendimų, priimtų 2006–2013 m., sąrašas

Politikos programa ir apibrėžimas

Data || Sprendimas || Turinys

2009 m. gruodžio 16 d. || Komisijos sprendimas 2009/978/EB || Iš dalies keičiamas Sprendimas 2002/622/EB dėl Radijo spektro politikos grupės įsteigimo

2012 m. kovo 14 d. || Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 243/2012/ES || Nustatoma daugiametė radijo spektro politikos programa

Belaidis plačiajuostis ryšys

Data || Sąjungos teisės aktas || Turinys

2007 m. vasario 12 d. || Komisijos sprendimas 2007/90/EB || Iš dalies keičiamas Sprendimas 2005/513/EB dėl suderinto radijo spektro naudojimo 5 GHz dažnių juostoje įgyvendinant belaidės prieigos sistemas, įskaitant vietinio radijo ryšio tinklus

2007 m. vasario 14 d. || Komisijos sprendimas 2007/98/EB || Suderintas radijo spektro naudojimas 2 GHz dažnių juostose diegiant sistemas, kuriomis teikiamos judriojo palydovinio ryšio paslaugos

2008 m. gegužės 21 d. || Komisijos sprendimas 2008/411/EB || Suderintas 3400–3800 MHz dažnių juostos skyrimas antžeminėms sistemoms, kuriomis Bendrijoje galima teikti elektroninių ryšių paslaugas

2008 m. birželio 13 d. || Komisijos sprendimas 2008/477/EB || 2500–2690 MHz dažnių juostos suderinimas antžeminėms sistemoms, kuriomis Bendrijoje galima teikti elektroninio ryšio paslaugas

2008 m. rugpjūčio 5 d. || Komisijos sprendimas 2008/671/EB || Suderintas naudojimasis radijo spektru 5875–5905 MHz dažnių juostoje saugumą užtikrinančiomis intelektinėmis transporto valdymo sistemomis

2009 m. rugsėjo 16 d. || Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/114/EB || Iš dalies keičiama GSM direktyva, kad 900 MHz dažnių juosta būtų suteikta kartu su GSM sistemomis galinčioms funkcionuoti antžeminėms sistemoms, kuriomis gali būti teikiamos elektroninių ryšių paslaugos

2009 m. spalio 16 d. || Komisijos sprendimas 2009/766/EB || 900 ir 1800 MHz dažnių juostų suderinimas antžeminėms sistemoms, kuriomis galima teikti Europos masto elektroninių ryšių paslaugas Bendrijoje

2010 m. gegužės 6 d. || Komisijos sprendimas 2010/267/ES || 790–862 MHz dažnių juostų, skirtų antžeminėms sistemoms, kuriomis naudojantis Europos Sąjungoje galima teikti elektroninių ryšių paslaugas, techninių sąlygų suderinimas

2011 m. balandžio 18 d. || Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2011/251/ES || Iš dalies keičiamas Sprendimas 2009/766/EB dėl 900 ir 1800 MHz dažnių juostų suderinimo antžeminėms sistemoms, kuriomis galima teikti Europos masto elektroninių ryšių paslaugas Bendrijoje

2012 m. lapkričio 5 d. || Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2012/688/ES || 1920–1980 MHz ir 2110–2170 MHz dažnių juostų, skirtų antžeminėms sistemoms, kuriomis naudojantis Sąjungoje galima teikti elektroninių ryšių paslaugas, suderinimas

Informacija apie radijo spektro naudojimą

Data || Komisijos sprendimas || Turinys

2007 m. gegužės 16 d. || 2007/344/EB || Suderintos galimybės gauti informaciją apie radijo spektro naudojimą Bendrijoje

2013 m. balandžio 23 d. || 2013/195/ES || Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo nustatomos praktinės sąlygos, vienodi formatai ir metodika, susiję su radijo spektro aprašu

Dalijimasis radijo spektru

Data || Komisijos sprendimas || Turinys

2006 m. lapkričio 9 d. || 2006/771/EB || Komisijos sprendimas dėl suderinto radijo spektro naudojimo mažojo nuotolio įrenginiuose

2006 m. lapkričio 23 d. || 2006/804/EB || Komisijos sprendimas dėl ultraaukštų dažnių (UHF) juostoje veikiančių radijo dažninio atpažinimo (RFID) įrenginių radijo spektro suderinimo

2007 m. vasario 21 d. || 2007/131/EB || Komisijos sprendimas dėl radijo spektro, skirto įrenginiams, pagrįstiems ultraplačiajuoste ryšio technologija, suderinto naudojimo Bendrijoje

2008 m. gegužės 23 d. || 2008/432/EB || Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2006/771/EB dėl suderinto radijo spektro naudojimo mažojo nuotolio įrenginiuose

2008 m. rugpjūčio 5 d. || 2008/673/EB || Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2005/928/EB dėl 169,4–169,8125 MHz dažnių juostos naudojimo suderinimo Bendrijoje

2009 m. gegužės 13 d. || 2009/381/EB || Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2006/771/EB dėl suderinto radijo spektro naudojimo mažojo nuotolio įrenginiuose

2009 m. balandžio 21 d. || 2009/343/EB || Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2007/131/EB dėl radijo spektro, skirto įrenginiams, pagrįstiems ultraplačiajuoste ryšio technologija, suderinto naudojimo Bendrijoje

2010 m. birželio 30 d. || 2010/368/ES || Komisijos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2006/771/EB dėl suderinto radijo spektro naudojimo mažojo nuotolio įrenginiuose

2011 m. liepos 29 d. || 2011/485/ES || Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2005/50/EB dėl 24 GHz radijo dažnių juostos suderinimo automobilinių mažojo nuotolio radaro ryšio įrenginių terminuotam naudojimui Bendrijoje

2011 m. gruodžio 8 d. || 2011/829/ES || Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2006/771/EB dėl suderinto radijo spektro naudojimo mažojo nuotolio įrenginiuose

2013 m. gruodžio 11 d. || 2013/752/ES || Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2006/771/EB dėl suderinto radijo spektro naudojimo mažojo nuotolio įrenginiuose ir panaikinamas Sprendimas 2005/928/EB

Ryšiai orlaiviuose ir laivuose

Data || Komisijos sprendimas || Turinys

2008 m. balandžio 7 d. || 2008/294/EB || Komisijos sprendimas dėl suderintų spektro naudojimo judriojo ryšio paslaugoms orlaiviuose teikti Bendrijoje sąlygų

2010 m. kovo 19 d. || 2010/166/ES || Komisijos sprendimas dėl radijo spektro, skirto judriojo ryšio paslaugoms laivuose teikti, suderintų naudojimo sąlygų Europos Sąjungoje

2013 m. lapkričio 12 d. || 2013/654/ES || Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos sprendimas 2008/294/EB ir įtraukiama papildomų prieigos technologijų ir dažnių juostų judriojo ryšio orlaiviuose paslaugoms teikti

Pereinamieji laikotarpiai / radijo spektro pasidalijimas. Sprendimo dėl radijo spektro 4 straipsnio 5 dalis

Data || Komisijos sprendimas || Turinys

2007 m. gegužės 22 d. || 2007/346/EB || Prancūzija – radijo dažninio atpažinimo įrenginių spinduliavimo galios ribojimas

2008 m. gruodžio 16 d. || 2009/1/EB || Bulgarija –2500–2690 MHz dažnių juostos suderinimas

2009 m. vasario 25 d. || 2009/159/EB || Austrija – 5 875–5 905 MHz dažnių juostos naudojimas saugumą užtikrinančiomis intelektinėmis transporto valdymo sistemomis

2009 m. spalio 6 d. || 2009/740/EB || Prancūzija –2500–2690 MHz dažnių juostos suderinimas

2009 m. spalio 26 d. || 2009/812/EB || Prancūzija – dėl suderinto radijo spektro naudojimo mažojo nuotolio įrenginiuose

2010 m. kovo 31 d. || 2010/194/ES || Bulgarija – 2500–2690 MHz dažnių juostos suderinimas

Pagal Sprendimo dėl radijo spektro politikos programos 6 straipsnio 4 dalį daromos 800 MHz dažnių juostos išimtys

Sprendimo data || Valstybėms narėms pranešta Komisijos sprendimu || Turinys

2013 m. liepos 23 d. || C(2013) 4546 || Ispanija – 12 mėnesių

2013 m. liepos 23 d. || C(2013) 4547 || Lenkija – 12 mėnesių

2013 m. liepos 23 d. || C(2013) 4569 || Vengrija – 18 mėnesių

2013 m. liepos 23 d. || C(2013) 4570 || Austrija – 9 mėnesiai

2013 m. liepos 23 d. || C(2013) 4590 || Malta – 24 mėnesiai

2013 m. liepos 23 d. || C(2013) 4592 || Slovakija – išimtis nepadaryta

2013 m. liepos 23 d. || C(2013) 4593 || Rumunija – iki 2014 m. balandžio 5 d.

2013 m. liepos 23 d. || C(2013) 4594 || Slovėnija – išimtis nepadaryta

2013 m. liepos 23 d. || C(2013) 4595 || Kipras – 36 mėnesiai

2013 m. liepos 23 d. || C(2013) 4608 || Suomija – 12 mėnesių

2013 m. liepos 23 d. || C(2013) 4613 || Lietuva – 6 mėnesiai*

2013 m. spalio 17 d. || C(2013) 6765 || Graikija – 2014 m. spalio 30 d.

2013 m. spalio 17 d. || C(2013) 6764 || Latvija – 30 mėnesių

2013 m. gruodžio 9 d. || C(2013) 8690 || Čekija – 6 mėnesiai**

*          30 mėnesių 820–821 MHz dažnių pojuosčiui

**        Tik dviejuose rajonuose

[1]       OL L 81, 2012 3 21, p. 7–17.

[2]       OL L 108, 2002 4 24, p. 1–6.

[3]       Radijo spektro politikos grupė yra Komisijos patariamoji grupė, sukurta Sprendimu 2002/622/EB.

[4]       CEPT – techninio bendradarbiavimo organizacija, kurios nariai iš 48 Europos valstybių bendradarbiauja pašto, radijo spektro ir ryšių tinklų klausimais.

[5]       OL L 113, 2013 4 25, p. 18–21.

[6]       EFIS – Europos radijo ryšio biuro (ECO) Kopenhagoje tvarkoma internetinė duomenų bazė, sukurta vykdant Sprendimą 2007/344/EB dėl suderintų galimybių gauti informaciją apie radijo spektro naudojimą Bendrijoje.

[7]       Dokumentas RSPG13-543 (1 priedas): Vieša konsultacija darbo programos klausimais, 2014 m., p. 2.

[8]       Aukšto lygio grupės pranešimas spaudai, IP/14/14, 2014 m. sausio 13 d.

[9]       OL L 144, 2008 6 4, p. 77–81; OL L 163, 2008 6 24, p. 37–41; OL L 274, 2009 10 20, p. 32–35.

[10]     Skatinimas bendrai naudotis radijo spektro ištekliais Europos Sąjungoje

[11]     Standartizavimo įgaliojimas M 512 Europos standartizacijos komitetui (CEN), Europos elektrotechnikos standartizacijos komitetui (CENELEC) ir Europos telekomunikacijų standartų institutui (ETSI) dėl perkonfigūruojamųjų radijo ryšio sistemų

[12]     OL L 312, 2006 11 11, p. 66–70.

[13]     OL L 334, 2013 12 13, p. 17–36.

[14]     Poveikio vertinimas, pridedamas prie Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos Europos bendrosios elektroninių ryšių rinkos ir žemyno ryšių infrastruktūros plėtros priemonės, pasiūlymo. SWD(2013) 331 final.

[15]     Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl bendrosios telekomunikacijų rinkos, COM(2013) 634 final.