14.12.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 366/35


Pranešimas apie artėjančią tam tikrų antidempingo priemonių galiojimo pabaigą

(2013/C 366/09)

1.   Kaip numatyta 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (1) 11 straipsnio 2 dalyje, Komisija praneša, kad, jeigu peržiūra nebus inicijuota toliau nustatyta tvarka, toliau nurodytų antidempingo priemonių galiojimas pasibaigs lentelėje nurodytą dieną.

2.   Procedūra

Sąjungos gamintojai gali pateikti rašytinį prašymą atlikti peržiūrą. Prašyme turi būti pateikiama pakankamai įrodymų, kad yra tikimybė, jog pasibaigus priemonių galiojimui dempingas ir žala tęsis arba pasikartos.

Jeigu Komisija nuspręs peržiūrėti aptariamas priemones, importuotojams, eksportuotojams, eksportuojančios šalies atstovams ir Sąjungos gamintojams bus suteikta galimybė papildyti peržiūros prašyme išdėstytą informaciją, ją paneigti arba pateikti su ja susijusių pastabų.

3.   Terminas

Bet kuriuo metu nuo šio pranešimo paskelbimo dienos, bet ne vėliau kaip likus trims mėnesiams iki lentelėje nurodytos dienos, Sąjungos gamintojai, remdamiesi tuo, kas išdėstyta pirmiau, Europos Komisijos Prekybos generaliniam direktoratui (European Commission, Directorate-General for Trade (Unit H-1), N-105 8/20, 1049 Brussels, Belgium (2)) gali pateikti rašytinį prašymą atlikti peržiūrą.

4.   Šis pranešimas skelbiamas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1225/2009 11 straipsnio 2 dalį.

Produktas

Kilmės arba eksporto šalis (-ys)

Priemonės

Nuoroda

Galiojimo pabaigos data (3)

Vamzdžių ir vamzdelių jungiamosios detalės iš geležies arba plieno

Kinijos Liaudies Respublika ir Tailandas, išplečiant Taivanui, Indonezijai, Šri Lankai ir Filipinams.

Antidempingo muitas

Tarybos reglamento (EB) Nr. 803/2009 (OL L 233, 2009 9 4, p. 1) taikymas Kinijos atveju išplėstas Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2052/2004 (OL L 355, 2004 12 1, p. 4) iš Indonezijos siunčiamam importuojamam produktui, Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2053/2004 (OL L 355, 2004 12 1, p. 9) iš Šri Lankos siunčiamam importuojamam produktui ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 655/2006 (OL L 116, 2006 4 29, p. 1) iš Filipinų siunčiamam importuojamam produktui.

2014 9 5


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 51.

(2)  Faks. +32 22956505.

(3)  Priemonė nustoja galioti šioje skiltyje nurodytos dienos vidurnaktį.