7.12.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 358/2


Komisijos komunikatas dėl kiekio, kuriam paraiškų nepateikta, pridėjimo prie 2014 m. balandžio 1 d.–2014 m. birželio 30 d. laikotarpio daliai nustatyto Sąjungos leistų naudoti paukštienos sektoriaus produktų kvotų kiekio

2013/C 358/03

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 616/2007 (1) leista naudoti tarifines paukštienos sektoriaus produktų kvotas. Kiekis, dėl kurio per 2013 m. spalio mėn. pirmąsias septynias dienas pateiktos importo licencijų paraiškos 2014 m. sausio 1 d.–kovo 31 d. kvotos daliai, kvotų, kurių Nr. 09.4212, 09.4217, 09.4218 ir 09.4256 atveju, yra mažesnis už skirtą kiekį. Remiantis Komisijos reglamento (EB) Nr. 1301/2006 (2) 7 straipsnio 4 dalies antru sakiniu, kiekis, kuriam paraiškų nepateikta, pridedamas prie artimiausios būsimos kvotos laikotarpio dalies, t. y. 2014 m. balandžio 1 d.–birželio 30 d., ir nurodomas šio pranešimo priede.


(1)  OL L 142, 2007 6 5, p. 3.

(2)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13.


PRIEDAS

Kvotos eilės Nr.

Prie 2014 m. balandžio 1 d.–birželio 30 d. laikotarpio daliai nustatyto kiekio pridėtinas kiekis, kuriam paraiškų nepateikta

(produkto svoris kg)

09.4212

44 864 920

09.4217

12 369 400

09.4218

9 276 800

09.4256

3 245 004