52013PC0618

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA kuria dėl termino „narkotikai“ apibrėžties iš dalies keičiamas 2004 m. spalio 25 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2004/757/TVR, nustatantis būtiniausias nuostatas dėl nusikalstamų veikų sudėties požymių ir bausmių neteisėtos prekybos narkotikais srityje /* COM/2013/0618 final - 2013/0304 (COD) */


LT

|| EUROPOS KOMISIJA ||

Briuselis, 2013 09 17

COM(2013) 618 final

2013/0304 (COD)

 

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA

kuria dėl termino „narkotikai“ apibrėžties iš dalies keičiamas 2004 m. spalio 25 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2004/757/TVR, nustatantis būtiniausias nuostatas dėl nusikalstamų veikų sudėties požymių ir bausmių neteisėtos prekybos narkotikais srityje

{SWD(2013) 319 final}

{SWD(2013) 320 final}

AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

1.           PASIŪLYMO APLINKYBĖS

1.1.      Bendrosios aplinkybės

Neteisėta prekyba ir piktnaudžiavimas narkotikais kelia didžiausią grėsmę asmenų ir visuomenės sveikatai ir saugumui ES. Tai daro neigiamą poveikį ekonominei ir socialinei struktūrai, asmenų gyvenimo kokybei ir valstybių narių saugumui. Nors atrodo, kad pastaraisiais metais medžiagų, kontroliuojamų pagal JT konvencijas dėl narkotikų[1], kaip antai kokaino, ekstazio ar kanapių (toliau – kontroliuojami narkotikai), vartojimas nusistovėjo[2], nors ir liko didelis, pagrindinis uždavinys – kovoti su naujomis sparčiai rinkoje atsirandančiomis medžiagomis.

Sąjungoje vis lengviau galima įsigyti naujų psichoaktyviųjų medžiagų, kurių poveikis panašus į kontroliuojamų narkotikų poveikį ir kurios dažnai parduodamos kaip teisėta alternatyva kontroliuojamiems narkotikams, nes joms netaikomos tokios pačios kontrolės priemonės, be to, pramonėje šias medžiagas galima įvairiai panaudoti. 1997–2012 m. valstybės narės pranešė apie apytiksliai 290 medžiagų, o 2012 m. kiekvieną savaitę buvo pranešama apie daugiau kaip vieną naują medžiagą. 2009–2012 m. medžiagų, apie kurias pranešta, skaičius patrigubėjo (nuo 24 iki 73).

Naujas psichoaktyviąsias medžiagas vartoja vis daugiau asmenų, ypač jaunuolių. Tačiau šios medžiagos, taip pat kaip kontroliuojami narkotikai, gali pakenkti asmens sveikatai bei saugai ir užkrauti naštą visuomenei. Dėl rizikos, kurią gali kelti naujos psichoaktyviosios medžiagos, nacionalinės valdžios institucijos nusprendė joms taikyti įvairias ribojamąsias priemones. Tačiau tokių nacionalinių apribojimo priemonių veiksmingumas ribotas, kadangi šios medžiagos vidaus rinkoje gali judėti laisvai – apie 80 proc. medžiagų, apie kurias pranešta, aptiktos keliose valstybėse narėse.

2011 m. spalio mėn. priimtame Komisijos komunikate „Ryžtingesnė Europos kova su narkotikais“[3] nustatyta, kad naujos psichoaktyviosios medžiagos yra viena iš problemų, į kurias būtina griežtai reaguoti ES lygmeniu.

2005 m. gegužės 10 d. Tarybos sprendimu 2005/387/TVR[4] nustatyta sistema, skirta spręsti naujų psichoaktyviųjų medžiagų keliamos rizikos problemą, pagal kurią tokioms medžiagoms galima visoje Sąjungoje taikyti kontrolės priemones ir baudžiamąsias sankcijas. Siekdama nuosekliau reaguoti į dažną naujų psichoaktyviųjų medžiagų atsiradimą ir jų spartų plitimą visoje Sąjungoje, Komisija [Reglamentu (ES) Nr. .../... dėl naujų psichoaktyviųjų medžiagų] pasiūlė griežtesnes taisykles.

Siekiant veiksmingai sumažinti galimybes įsigyti kenksmingų naujų psichoaktyviųjų medžiagų, kurios kelia didelę riziką sveikatai, saugai ir socialinio pobūdžio riziką asmenims ir visuomenei, ir atgrasyti nuo prekybos tokiomis medžiagomis ir nusikalstamų organizacijų dalyvavimo jas gaminant bei platinant kartu su kontroliuojamais narkotikais, naujoms psichoaktyviosioms medžiagoms būtina taikyti baudžiamosios teisės nuostatas.

2004 m. spalio 25 d. Tarybos pamatiniu sprendimu 2004/757/TVR[5] nustatytas bendras kovos su neteisėta prekyba narkotikais metodas. Siekiant išvengti, kad bendradarbiaujant valstybių narių teisminėms institucijoms ir teisėsaugos tarnyboms nekiltų problemų dėl to, kad už atitinkamą nusikaltimą ar nusikaltimus nebaudžiama nei pagal prašančiosios valstybės, nei pagal valstybės, į kurią kreipiamasi, įstatymus, juo nustatomos minimalios bendros prekybos narkotikais nusikaltimų ir sankcijų apibrėžties taisyklės. Šios nuostatos taikomos į JT konvencijas įtrauktoms medžiagoms ir sintetiniams narkotikams, kuriems taikoma kontrolė pagal 1997 birželio 16 d. Bendruosius veiksmus 97/396/TVR[6], tačiau jos netaikomos naujoms psichoaktyviosioms medžiagoms.

Siekiant supaprastinti ir patikslinti narkotikams taikomą teisinę sistemą kenksmingiausioms naujoms psichoaktyviosioms medžiagoms reikėtų taikyti tas pačias baudžiamosios teisės nuostatas, kurios taikomos pagal JT konvencijas kontroliuojamoms medžiagoms.

Todėl būtina išplėsti Pamatinio sprendimo 2004/757/TVR taikymo sritį, į ją įtraukiant naujas psichoaktyviąsias medžiagas, kurioms taikomos kontrolės priemonės pagal Tarybos sprendimą 2005/387/TVR, ir medžiagas, kurioms taikomos nuolatinės rinkos ribojimo priemonės pagal [Reglamentą (ES) Nr. .../... dėl naujų psichoaktyviųjų medžiagų].

2012 m. Komisijos darbo programoje buvo numatytas teisės akto dėl neteisėtos prekybos narkotikais pasiūlymas.

1.2.      Pasiūlymo pagrindas ir tikslai

Šiuo pasiūlymu iš dalies keičiamas Pamatinis sprendimas 2004/757/TVR, į jo taikymo sritį įtraukiant naujas psichoaktyviąsias medžiagas, kurios kelia didelę riziką.

Šis pasiūlymas pateikiamas kartu su [Reglamento (ES) Nr. .../... dėl naujų psichoaktyviųjų medžiagų] pasiūlymu. Abu pasiūlymai yra susiję siekiant, kad naujoms psichoaktyviosioms medžiagoms, kurios kelia didelę riziką sveikatai, visuomenei ir saugai, ir todėl joms taikomas nuolatinis rinkos ribojimas pagal tą reglamentą, taip pat būtų taikomos Pamatiniame sprendime 2004/757/TVR išdėstytos baudžiamosios teisės nuostatos dėl neteisėtos prekybos narkotikais.

2.           KONSULTACIJŲ SU SUINTERESUOTOSIOMIS ŠALIMIS IR POVEIKIO VERTINIMO REZULTATAI

2.1.        Konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis

Parengiamasis šio pasiūlymo darbas atliktas vykdant plataus masto konsultacijas su suinteresuotosiomis šalimis ir ekspertais ir viešas konsultacijas internetu.

Vertindama Pamatinio sprendimo 2004/757/TVR ir Tarybos sprendimo 2005/387/TVR veikimą, Komisija konsultavosi su visomis valstybėmis narėmis. Be to, atlikus neteisėtos prekybos narkotikais ir naujų psichoaktyviųjų medžiagų išorės tyrimus Komisija sukaupė ir išnagrinėjo įvairias suinteresuotųjų šalių, specialistų ir ekspertų, įskaitant ES agentūras, kurios dalyvauja įgyvendinant šias priemones, nuomones.

Komisija taip pat surengė du ekspertų posėdžius dėl neteisėtos prekybos narkotikais (2011 m. lapkričio 10 d. ir 2012 m. vasario 29 d.) ir du ekspertų posėdžius dėl naujų psichoaktyviųjų medžiagų (2011 m. gruodžio 15 d. ir 2012 m. kovo 1 d.). Šiuose posėdžiuose akademiniai ekspertai ir specialistai pabrėžė baudžiamosios teisės nuostatų svarbą siekiant padėti užkirsti kelią neteisėtai prekybai narkotikais ir atgrasyti nuo jos bei kovoti su kenksmingų naujų psichoaktyviųjų medžiagų plitimu. Jie taip pat nurodė, kad teisės aktai dėl naujų psichoaktyviųjų medžiagų turėtų būti proporcingi ir pritaikyti prie skirtingo tokių medžiagų keliamos rizikos lygio.

2011 m. atlikta Eurobarometro apklausa „Jaunimo požiūris į narkotikus“, kurioje dalyvavo 15–24 m. jaunuoliai. Beveik pusės apklaustųjų (47 proc.) nuomone reikėtų apriboti tik tas medžiagas, kurios iš tiesų kelia riziką sveikatai, o 34 proc. apklaustų jaunuolių manė, kad reikėtų apriboti visas medžiagas, kurių poveikis panašus į kontroliuojamų narkotikų poveikį.

2.2.        Poveikio vertinimas

Atlikusi naujų psichoaktyvių medžiagų rizikos vertinimą Komisija įvertino šio pasiūlymo iš dalies keisti Pamatinį sprendimą 2004/757/TVR poveikį. Atlikus tyrimą padaryta išvada, kad remiantis Tarybos sprendimu 2005/387/TVR kenksmingoms naujoms psichoaktyviosioms medžiagoms, kurios kelia didelę riziką sveikatai, visuomenei ir saugai, reikėtų taikyti baudžiamosios teisės nuostatas. Taip pat nustatyta, kad joms turėtų būti taikomos baudžiamosios teisės nuostatos dėl neteisėtos prekybos narkotikais. Šis tikslas įtrauktas į priimtiniausią politikos galimybę, pagal kurią numatoma nustatyti proporcingų ribojamųjų priemonių, kurios būtų pritaikytos prie naujų psichoaktyviųjų medžiagų keliamos rizikos nesukuriant kliūčių teisėtai prekybai vidaus rinkoje, rinkinį.

3.           TEISINIAI PASIŪLYMO ASPEKTAI

3.1.        Teisinis pagrindas

Šis pasiūlymas pagrįstas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 83 straipsnio 1 dalimi, kuria Europos Parlamentui ir Tarybai suteikiami įgaliojimai priimant direktyvą pagal įprastą teisėkūros procedūrą nustatyti minimalias taisykles dėl nusikalstamų veikų ir sankcijų, susijusių su neteisėta prekyba narkotikais, apibrėžimo.

3.2.        Subsidiarumo, proporcingumo principai ir pagrindinių teisių užtikrinimas

ES yra geriau pasirengusi negu valstybės narės imtis veiksmų, kuriais būtų apribojama vartotojų galimybė įsigyti kenksmingų naujų psichoaktyviųjų medžiagų vidaus rinkoje, ir kartu užtikrinti, kad nebūtų kliudoma teisėtai prekybai.

Taip yra todėl, kad atskiros valstybės narės negali veiksmingai ir tvariai kovoti su sparčiu šių medžiagų atsiradimu ir plitimu. Imantis nekoordinuotų nacionalinių veiksmų ir taikant skirtingą nacionalinę tvarką naujų psichoaktyviųjų medžiagų atžvilgiu gali būti daromas neigiamas poveikis kitoms valstybėms narėms (kenksmingų medžiagų išstūmimas) ir apsunkinamas nacionalinių teisminių institucijų ir teisėsaugos tarnybų bendradarbiavimas.

Šis pasiūlymas yra proporcingas ir juo neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti, nes pasitelkiant baudžiamąją teisę jis taikomas tik toms naujoms psichoaktyviosioms medžiagoms, kurios kelia didelį susirūpinimą ES lygmeniu.

Šiuo pasiūlymu daromas netiesioginis poveikis tam tikroms ES pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintoms pagrindinėms teisėms ir principams, nes juo išplečiama Pamatinio sprendimo 2004/757/TVR, kurio nuostatomis daromas poveikis šioms pagrindinėms teisėms ir principams: teisei į laisvę ir saugumą (6 straipsnis), teisei į nuosavybę (17 straipsnis), teisei į veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą (47 straipsnis), nekaltumo prezumpcijai ir teisei į gynybą (48 straipsnis) bei teisėtumo ir nusikalstamos veikos bei bausmės proporcingumo principams (49 straipsnis), taikymo sritis. Šios teisės ir laisvės gali būti ribojamos, tačiau tik laikantis ES chartijos 52 straipsnio 1 dalyje nustatytų ribų ir reikalavimų.

3.3.        Pasirinkta priemonė

Pagal SESV 83 straipsnio 1 dalį, siekiant užtikrinti minimalų nuostatų neteisėtos prekybos narkotikais srityje suderinimą ES lygmeniu, kartu valstybėms narėms suteikiant reikiamą lankstumą nacionaliniu lygmeniu įgyvendinti principus, taisykles ir jų išimtis, tinkamiausia priemonė yra direktyva.

3.4.        Aiškinamieji dokumentai, pridedami prie pranešimo apie perkėlimo į nacionalinę teisę priemones

Valstybių narių prašoma pranešti Komisijai apie nacionalines priemones, kurios priimtos siekiant laikytis šios direktyvos.

Pranešdamos apie nacionalines priemones, kurios priimtos siekiant perkelti šios direktyvos nuostatas, valstybės narės neprivalo Komisijai pateikti aiškinamųjų dokumentų (įskaitant atitikties lenteles). Tai nebūtina dėl sumažintos siūlomo dalinio pakeitimo taikymo srities. Jei būtų prašoma pateikti papildomus aiškinamuosius dokumentus, valstybių narių kompetentingos institucijos patirtų nepagrįstą papildomą administracinę naštą.

3.5.        Pagrindinės nuostatos

1 straipsnyje išdėstomi Pamatinio sprendimo 2004/757/TVR pakeitimai, susiję su termino „narkotikas“ apibrėžtimi, baudžiamosios teisės nuostatų taikymu kenksmingoms naujoms psichoaktyviosioms medžiagoms, kurios kelia didelę riziką sveikatai, visuomenei ir saugai, ir Komisijos atliktu Pamatinio sprendimo įgyvendinimo ir poveikio vertinimu.

2 straipsnyje nustatomas Direktyvos nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę terminas.

3 ir 4 straipsniai susiję su Direktyvos įsigaliojimu ir adresatais.

4.           POVEIKIS BIUDŽETUI

Pasiūlymas nedaro jokio poveikio Sąjungos biudžetui.

2013/0304 (COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA

kuria dėl termino „narkotikai“ apibrėžties iš dalies keičiamas 2004 m. spalio 25 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2004/757/TVR, nustatantis būtiniausias nuostatas dėl nusikalstamų veikų sudėties požymių ir bausmių neteisėtos prekybos narkotikais srityje

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo ir ypač į jos 83 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)       2004 m. spalio 25 d. Tarybos pamatiniu sprendimu 2004/757/TVR, nustatančiu būtiniausias nuostatas dėl nusikalstamų veikų sudėties požymių ir bausmių neteisėtos prekybos narkotikais srityje[7], nustatytas bendras kovos su neteisėta prekyba narkotikais, kuri kelia grėsmę Sąjungos piliečių sveikatai, saugai ir gyvenimo kokybei bei valstybių narių teisėtai ekonomikai, stabilumui ir saugumui, metodas. Siekiant, kad bendradarbiaujant valstybių narių teisminėms institucijoms ir teisėsaugos tarnyboms nekiltų problemų dėl to, kad už atitinkamą nusikaltimą ar nusikaltimus nebaudžiama nei pagal prašančiosios valstybės, nei pagal valstybės, į kurią kreipiamasi, įstatymus, juo nustatomos minimalios bendros prekybos narkotikais nusikaltimų ir sankcijų apibrėžties taisyklės;

(2)       Pamatinis sprendimas 2004/757/TVR taikomas medžiagoms, kurioms taikoma 1961 m. Jungtinių Tautų bendroji narkotinių medžiagų konvencija (su pakeitimais, padarytais 1972 m. protokolu) ir 1971 m. Jungtinių Tautų psichotropinių medžiagų konvencija (toliau – JT konvencijos), ir sintetiniams narkotikams, kuriems Sąjungoje taikoma kontrolė pagal 1997 m. birželio 16 d. Bendruosius veiksmus 97/396/TVR dėl keitimosi informacija apie naujus sintetinius narkotikus, jų pavojų įvertinimo ir kontrolės[8] ir kurių keliama rizika visuomenės sveikatai panaši į JT konvencijose nurodytų medžiagų keliamą riziką;

(3)       Pamatinis sprendimas 2004/757/TVR taip pat turėtų būti taikomas medžiagoms, kurioms pagal 2005 m. gegužės 10 d. Tarybos sprendimą 2005/387/TVR, dėl keitimosi informacija apie naujas psichoaktyvias medžiagas, jų rizikos įvertinimo ir kontrolės[9], taikomos kontrolės priemonės ir baudžiamosios sankcijos ir kurių keliama rizika visuomenės sveikatai panaši į JT konvencijose nurodytų medžiagų keliamą riziką;

(4)       Sąjungoje vis dažniau atsiranda ir sparčiai plinta naujos psichoaktyviosios medžiagos, kurių poveikis panašus į JT konvencijose nurodytų medžiagų poveikį. Tam tikros naujos psichoaktyviosios medžiagos kelia didelę riziką sveikatai, visuomenei ir saugai, kaip nustatyta [Reglamentu (ES) Nr. .../... dėl naujų psichoaktyviųjų medžiagų]. Pagal tą reglamentą galima taikyti priemones, skirtas uždrausti naujų psichoaktyviųjų medžiagų, kurios kelia didelę riziką sveikatai, visuomenei ir saugai, gavybą, gamybą, tiekimą rinkai, įskaitant importą į Sąjungą, vežimą ir eksportą iš Sąjungos. Siekiant veiksmingai sumažinti galimybes įsigyti psichoaktyviųjų medžiagų, kurios kelia didelę riziką asmenims ir visuomenei, ir atgrasyti nuo prekybos tokiomis medžiagomis Sąjungoje ir nusikalstamų organizacijų dalyvavimo tokioje veikloje, pagal tą reglamentą priimtos nuolatinio rinkos ribojimo priemonės turėtų būti pagrįstos baudžiamosios teisės nuostatomis;

(5)       todėl naujoms psichoaktyviosioms medžiagoms, kurioms pagal [Reglamentą (ES) Nr. .../... dėl naujų psichoaktyviųjų medžiagų] taikomos nuolatinio rinkos ribojimo priemonės, taip pat reikėtų taikyti Sąjungos baudžiamosios teisės nuostatas dėl neteisėtos prekybos narkotikais. Kadangi į JT konvencijas įtrauktoms medžiagoms ir kenksmingiausioms naujoms psichoaktyviosioms medžiagoms būtų taikomos tos pačios baudžiamosios teisės nuostatos, tai taip pat padėtų supaprastinti ir patikslinti Sąjungos teisinę sistemą. Todėl reikėtų iš dalies pakeisti Pamatiniame sprendime 2004/757/TVR pateiktą termino „narkotikai“ apibrėžtį;

(6)       siekdamos sparčiai reaguoti į kenksmingų naujų psichoaktyviųjų medžiagų atsiradimą ir plitimą Sąjungoje, valstybės narės turėtų taikyti Pamatinio sprendimo 2004/757/TVR nuostatas naujoms psichoaktyviosioms medžiagoms, kurios kelia didelę riziką sveikatai, visuomenei ir saugai, per dvylika mėnesių nuo tos dienos, kai pagal [Reglamentą (ES) Nr. .../... dėl naujų psichoaktyviųjų medžiagų] joms pradėtos taikyti nuolatinio rinkos ribojimo priemonės;

(7)       kadangi šios direktyvos tikslų, t. y. išplėsti Sąjungos baudžiamosios teisės nuostatų dėl neteisėtos prekybos narkotikais taikymą naujoms psichoaktyviosioms medžiagoms, kurios kelia didelę riziką sveikatai, visuomenei ir saugai, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

(8)       šia direktyva paisoma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintų pagrindinių teisių ir principų, visų pirma teisės į veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą, nekaltumo prezumpcijos ir teisės į gynybą, teisės nebūti du kartus teisiamam ar baudžiamam už tą pačią nusikalstamą veiką ir teisėtumo ir nusikalstamos veikos bei bausmės proporcingumo principų;

(9)       [pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo (Nr. 21) dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės 3 straipsnį Jungtinė Karalystė ir Airija pranešė pageidaujančios dalyvauti priimant ir taikant šią direktyvą];

IR (ARBA)

(10)     [pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo (Nr. 21) dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės 1 ir 2 straipsnius ir nedarant poveikio to protokolo 4 straipsniui, Jungtinė Karalystė ir Airija nedalyvauja priimant šią direktyvą, todėl ji nėra joms privaloma ar taikoma];

(11)     pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo (Nr. 22) dėl Danijos pozicijos 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šią direktyvą, todėl ji nėra jai privaloma ar taikoma;

(12)     todėl Pamatinį sprendimą 2004/757/TVR reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Pamatinis sprendimas 2004/757/TVR iš dalies keičiamas taip:

1)           1 straipsnio 1 punktas pakeičiamas taip:

„Narkotikai –

(a) bet kuri iš medžiagų, kurioms taikoma 1961 m. Jungtinių Tautų bendroji narkotinių medžiagų konvencija (su pakeitimais, padarytais 1972 m. protokolu) ir 1971 m. Jungtinių Tautų psichotropinių medžiagų konvencija;

(b) bet kuri iš priede išvardytų medžiagų;

(c) bet kuri nauja psichoaktyvioji medžiaga, kuri kelia didelę riziką sveikatai, visuomenei ir saugai ir kuriai pagal [Reglamento (ES) Nr. .../... dėl naujų psichoaktyviųjų medžiagų 13 straipsnio 1 dalį] taikomas nuolatinis rinkos ribojimas.“

2)           9 straipsnis papildomas 3 ir 4 dalimis:

„3.     Naujų psichoaktyviųjų medžiagų, kurioms pagal [Reglamento (ES) Nr. .../... dėl naujų psichoaktyviųjų medžiagų 13 straipsnio 1 dalį] taikomas nuolatinis rinkos ribojimas, atžvilgiu valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šio pamatinio sprendimo nuostatos būtų pradėtos taikyti tokioms naujoms psichoaktyviosioms medžiagoms per dvylika mėnesių nuo nuolatinio rinkos ribojimo įsigaliojimo. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šį pamatinį sprendimą, arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

4.       Per [penkerius metus po šios direktyvos įsigaliojimo ir vėliau kas penkerius metus] Komisija įvertina, kokiu mastu valstybės narės ėmėsi šiam pamatiniam sprendimui įgyvendinti būtinų priemonių ir paskelbia ataskaitą.“

3)           Pridedamas priedas, pateiktas šios direktyvos priede.

2 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini šiai direktyvai įgyvendinti ne vėliau kaip [12 mėnesių nuo įsigaliojimo]. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja [tą pačią dieną kaip Reglamentas (ES) Nr. .../... dėl naujų psichoaktyviųjų medžiagų].

4 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva pagal Sutartis skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu                           Tarybos vardu

Pirmininkas                                                   Pirmininkas

PRIEDAS

1 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytų medžiagų sąrašas

a)           P-metilamfetaminas arba 4-metilamfetaminas, kaip nurodyta 1999 m. rugsėjo 13 d. Tarybos Sprendime 1999/615/TVR, apibrėžiančiame 4-MTA kaip naują sintetinį narkotiką, kuriam turi būti taikomos kontrolės priemonės ir baudžiamosios sankcijos[10].

b)           parametoksimetilamfetaminas arba N-metil-1-(4-metoksifenil)-2-aminopropanas, kaip nurodyta 2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendime 2002/188/TVR dėl kontrolės priemonės ir baudžiamųjų sankcijų dėl naujo sintetinio narkotiko PMMA[11].

c)           2,5-dimetoksi-4-jodfenetilaminas, 2,5-dimetoksi-4-etiltiofenetilaminas, 2,5-dimetoksi-4-(n)-propiltiofenetilaminas ir 2,4,5-trimetoksiamfetaminas, kaip nurodyta 2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendime 2003/847/TVR dėl naujų sintetinių narkotikų 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 ir TMA-2 kontrolės priemonių ir baudžiamųjų sankcijų[12].

d)           1-benzilpiperazinas arba 1-benzil-1,4-diazacikloheksanas, arba N-benzilpiperazinas, kaip nurodyta 2008 m. kovo 3 d. Tarybos sprendime 2008/206/TVR dėl 1-benzilpiperazino (BZP) apibrėžimo kaip naujos psichoaktyviosios medžiagos, dėl kurios turi būti taikomos kontrolės priemonės ir baudžiamosios nuostatos[13].

e)           4-metilmetkatinonas, kaip nurodyta 2010 m. gruodžio 2 d. Tarybos sprendime 2010/759/ES dėl kontrolės priemonių taikymo 4-metilmetkatinonui (mefedronui)[14].

f)            4-metilamfetaminas, kaip nurodyta 2013 m. kovo 7 d. Tarybos sprendime 2013/129/ES dėl 4-metilamfetamino kontrolės priemonių[15].

g)           5-(2-aminopropil)indolas, kaip nurodyta [... m. ... ... d. Tarybos sprendime 2013/.../TVR dėl kontrolės priemonių taikymo 5-(2-aminopropil)indolui[16]].

[1]               1961 m. Jungtinių Tautų bendroji narkotinių medžiagų konvencija (su pakeitimais, padarytais 1972 m. protokolu) ir 1971 m. Jungtinių Tautų psichotropinių medžiagų konvencija.

[2]               Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2012 m. metinė ataskaita dėl narkotikų problemos Europoje padėties, http://www.emcdda.europa.eu/publications/annual-report/2012.

[3]               KOM(2011) 689 galutinis.

[4]               OL L 127, 2005 5 20, p. 32.

[5]               OL L 335, 2004 11 11, p. 8.

[6]               OL L 167, 1997 6 25, p. 1.

[7]               OL L 335, 2004 11 11, p. 8.

[8]               OL L 167, 1997 6 25, p. 1.

[9]               OL L 127, 2005 5 10, p. 32.

[10]             OL L 244, 1999 9 16, p. 1.

[11]             OL L 063, 2002 3 6, p. 14.

[12]             OL L 321, 2003 12 6, p. 64.

[13]             OL L 63, 2008 3 7, p. 45.

[14]             OL L 322, 2010 12 8, p. 44.

[15]             OL L 72, 2013 3 15, p. 11.

[16]             OL L […], […], p. […].