52013PC0315

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS dėl sąveikios europinės pagalbos iškvietos sistemos „eCall“ diegimo /* COM/2013/0315 final - 2013/0166 (COD) */


AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

1.           PASIŪLYMO APLINKYBĖS

Šis pasiūlymas skirtas Komisijos strategijos dėl pagalbos iškvietos sistemos „eCall“, kuri grindžiama trilypiu reguliavimo metodu, taikomu transporto priemonėje įrengiamai pagalbos iškvietos sistemai, telekomunikacijų tinklams ir bendriesiems pagalbos centrams (toliau – BPC), daliai, susijusiai su BPC infrastruktūra.

1.1.        Bendrosios aplinkybės

Kelių eismo sauga – vienas svarbiausių Europos Sąjungos transporto politikos sudėtinių dalių. 2011 m. ES keliuose įvyko apie 1,1 mln. eismo įvykių; juose žuvo apie 30 tūkst. ir buvo sužeista daugiau nei 1,5 mln. žmonių. Be to, eismo įvykiuose ne tik žūsta arba yra sužeidžiami žmonės: dėl eismo įvykių visuomenė kasmet patiria apie 130 mlrd. EUR ekonominės žalos. ES yra tvirtai įsipareigojusi mažinti eismo įvykių skaičių (avarijų prevencija arba aktyvioji sauga), švelninti įvykstančių avarijų pasekmes (pasyvioji sauga) ir gerinti pagalbos tarnybų efektyvumą ir medicininės priežiūros po avarijos veiksmingumą (trečiosios pakopos sauga). Atsižvelgiant į tai, pasitelkus „eCall“ būtų galima veiksmingiau mažinti žūčių keliuose skaičių ir išvengti sunkiausių sužalojimų.

Gelbstint gyvybes ir švelninant sužalojimus kiekviena minutė, sugaišta prieš iškviečiant pagalbos tarnybas į eismo įvykio vietą, gali būti lemiama. „eCall“ įranga pagalbos tarnybas apie eismo įvykį informuoja iš karto, net jei vairuotojas ar keleivis netekę sąmonės ar neįstengia joms paskambinti patys, ir taip paspartina pagalbos ekipažo atvykimą maždaug 40 % miestuose ir 50 % kaimo vietovėse. Be to, „eCall“ gali padėti gerokai sumažinti grūstis, susidarančias dėl eismo įvykių, ir taip apskritai mažinti eismo intensyvumą Europos keliuose.

Todėl nuo 2005 m. Komisijos darbotvarkėje numatytas sąveikios europinės pagalbos iškvietos paslaugos „eCall“ suderintas įgyvendinimas Europos Sąjungoje, o kadangi dabar Europoje gerinama kelių eismo sauga ir diegiama intelektinė transporto sistema (toliau – ITS), šiam veiksmui teikiama pirmenybė.

Siekdama 2009 m. pradėti visapusį europinį šios paslaugos teikimą ir taikydama savanoriško diegimo metodą, Komisija 2005 m. priimtame komunikate „eCall piliečiams“[1] ryžtingai paragino nacionalines ir regionų valdžios institucijas imtis veiksmų ir investuoti į „eCall“ sistemai reikalingą skubios pagalbos paslaugų infrastruktūrą. Be to, Komisija paprašė Europos standartizavimo organizacijų (ETSI, CEN) parengti būtinus bendruosius Europos standartus ir padėjo juos rengti.

2009 m. rugpjūčio 21 d. komunikate „Metas diegti pagalbos iškvietos sistemą“[2] pranešta apie „eCall“ diegimo pažangą ir padaryta išvada, kad savanoriško diegimo metodas rezultatų neužtikrino. Komisija nurodė, kad, jei iki 2009 m. pabaigos nebus padaryta didelė pažanga, ji imsis svarstyti reguliavimo priemones, kuriomis būtų užtikrintas pagalbos iškvietos sistemos kaip standartinės įrangos įrengimas visose naujose Europos transporto priemonėse, pradedant nuo tam tikrų kategorijų transporto priemonių (lengvųjų automobilių ir mažos keliamosios galios krovininių transporto priemonių).

2010 m. rugpjūčio mėn. įsigaliojo 2010 m. liepos 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/40/ES dėl kelių transporto ir jo sąsajų su kitų rūšių transportu srities intelektinių transporto sistemų diegimo sistemos[3], kurioje numatyta, kad „sąveikios visos Europos e. skambučio sistemos suderintas užtikrinimas“ yra vienas iš šešių specifikacijų priėmimo prioritetinių veiksmų.

2012 m. liepos 3 d. priimtoje su teisėkūra nesusijusioje rezoliucijoje „E. skambutis. Nauja paslauga piliečiams numeriu 112“[4] Europos Parlamentas:

– „mano, kad pagalbos iškvieta turėtų būti viešoji visą ES apimanti pagalbos iškvietimo sistema, kuri būtų neatsiejama transporto priemonės dalis ir veiktų naudojant telefono numerį 112 remiantis bendrais Europos standartais“;

– „primena, kad Komisijos poveikio vertinimas rodo, jog reguliavimo priemonių priėmimas siekiant privalomo pagalbos iškvietos sistemos įdiegimo šiuo metu yra vienintelė galimybė užtikrinti visą galimą naudą“;

– „primygtinai ragina Komisiją, įgyvendinant Direktyvą 2007/46/EB, pateikti pasiūlymą, kuriuo būtų užtikrinta, kad visuose naujuose patvirtinto tipo lengvuosiuose automobiliuose ir visose valstybėse narėse iki 2015 m. privalomąja tvarka būtų įdiegta viešoji pagalbos iškvietos naudojant telefono numerį 112 sistema“;

– „palankiai vertina 2011 m. rugsėjo 8 d. Komisijos rekomendaciją ir primygtinai ragina valstybes nares bei judriojo ryšio tinklų operatorius (JRTO) įgyvendinti joje nurodytas reikiamas priemones ir atlikti modernizavimą ne vėliau kaip iki 2014 m. pabaigos; vis dėlto apgailestauja, kad tik 18 valstybių narių laiku ėmėsi veiksmų; ragina likusias valstybes nares kuo greičiau tai padaryti“;

– „primygtinai ragina Komisiją, įgyvendinant Intelektinių transporto sistemų (ITS) direktyvą, ne vėliau kaip 2012 m. pabaigoje patvirtinti bendrąsias bendrųjų pagalbos centrų specifikacijas ir pateikti pasiūlymą dėl direktyvos dėl pagalbos iškvietos sistemos įgyvendinimo“.

„eCall“ diegimu taip pat bus įgyvendintas veiksmų planas CARS 2020, numatytas 2012 m. lapkričio 8 d. komunikate „CARS 2020: konkurencingos ir tvarios Europos automobilių pramonės veiksmų planas“[5].

2012 m. lapkričio 26 d. Komisija priėmė deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 305/2013, kuriuo dėl sąveikios europinės pagalbos iškvietos paslaugos suderinto teikimo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/40/ES[6], ir jame nustatė bendrojo pagalbos centro (BPC) infrastruktūros modernizavimo, būtino siekiant tinkamai priimti ir tvarkyti pagalbos iškvietas „eCall“, specifikacijas, kad būtų užtikrintas suderintos europinės pagalbos iškvietos „eCall“ paslaugos suderinamumas, sąveikumas ir tęstinumas.

1.2.        Pasiūlymo pagrindas

Atsižvelgdama į tai, kad iki 2009 m. pabaigos nepadaryta didelės savanoriško pagalbos iškvietos sistemos diegimo pažangos, Komisija nusprendė atlikti poveikio vertinimą, kad nustatytų tinkamiausią europinės pagalbos iškvietos paslaugos „eCall“ įgyvendinimo Europoje politikos variantą.

Kaip paaiškinta poveikio vertinime[7], pagalbos iškvietos sistemai „eCall“ įgyvendinti reikia trijų rūšių priemonių: transporto priemonėse sumontuoti specialią sistemą, užtikrinti, kad judriojo ryšio tinklų operatoriai galėtų perduoti tam tikros formos pranešimus ir, galiausiai, užtikrinti, kad reagavimo į pagalbos skambučius centrai (bendrieji pagalbos centrai) į šiuos pranešimus galėtų reaguoti. Sistema gali veikti tik tokiu atveju, jei vienu metu veiks visos trys dalys.

Poveikio vertinime padaryta išvada, kad geriausias būdas veiksmingai diegti pagalbos iškvietos sistemą yra reguliavimas. Tokiu atveju „eCall“ bus grindžiama visose Europos transporto priemonėse įrengta patvirtinto tipo įranga, kuri veiktų naudojant Europos bendrąjį pagalbos telefono numerį 112 ir pirmiausia būtų įrengiama tam tikrų kategorijų transporto priemonėse, ir pagalbos iškvietų tvarkymo telekomunikacijų tinkluose ir BPC sistema. Taikant šį metodą pagalbos iškvietos sistema bus prieinama visiems Europos piliečiams kaip europinė paslauga: ji bus sparčiau diegiama ir bus išnaudojamos visos pagalbos iškvietos sistemos galimybės gelbėti gyvybes ir švelninti sužalojimų pasekmes. Papildomos transporto priemonėje įrengtos skubios pagalbos ir (arba) papildomą vertę teikiančios paslaugos, grindžiamos šia numerio 112 standartine gamykline įranga arba sąveikios su ja, galėtų galutiniam vartotojui užtikrinti didesnį saugumą ir ekonominę naudą.

Taigi 2011 m. rugsėjo 8 d. Komisija pristatė strategiją dėl reguliavimo priemonių, susijusių su pagalbos iškvietos sistema „eCall“, ir kartu, kaip pirmąją šios strategijos dalį, priėmė Komisijos rekomendaciją dėl paramos elektroniniuose ryšių tinkluose diegiant visoje Europoje taikomą pagalbos iškvietos paslaugą siekiant perduoti automobilyje sumontuota pagalbos iškvietos įranga generuotus pagalbos skambučius naudojantis telefono numeriu 112 („pagalbos iškvieta“)[8].

Siekdama užbaigti savo „eCall“ strategijos įgyvendinimą ir užtikrinti, kad iki 2015 m. trys suinteresuotųjų šalių grupės (judriojo ryšio tinklų operatoriai, viešosios pagalbos tarnybos, automobilių pramonė) laiku ir vienu metu įgyvendintų pagalbos iškvietos telefono numeriu 112 paslaugą, Komisija siūlo:

– dėl transporto priemonėse montuojamos sistemos – Direktyvoje 2007/46/EB nustatytais pagrindais įpareigoti, kad visose naujose M1 ir N1 kategorijų (lengvieji automobiliai ir mažos keliamosios galios krovininės transporto priemonės) naujų tipų transporto priemonėse būtų įrengta pagalbos iškvietos sistema „eCall“;

– dėl judriojo ryšio tinklų – minėtą Komisijos rekomendaciją dėl pagalbos iškvietos paslaugos „eCall“;

– dėl bendrųjų pagalbos centrų – pagal Direktyvą 2010/40/ES kaip deleguotąjį aktą priimti pirmiau minėtą deleguotąjį reglamentą, kad būtų išspręstas BPC specifikacijų klausimas;

Pagal Direktyvos 2010/40/ES 6 straipsnio 2 dalį ne vėliau kaip per 12 mėnesių po būtinų prioritetinio veiksmo specifikacijų priėmimo Komisija atitinkamais atvejais, atlikusi poveikio įvertinimą, įskaitant sąnaudų ir naudos analizę, pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai pasiūlymą dėl to prioritetinio veiksmo vykdymo pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 294 straipsnį.

To šiuo pasiūlymu, kuriuo užbaigiama vykdyti su BPC susijusią Komisijos strategijos dėl pagalbos iškvietos sistemos „eCall“ dalį, konkrečiai ir siekiama.

Šiais skirtingais vienas kitą papildančiais tekstais numatoma iki 2015 m. spalio 1 d. pradėti telefono numeriu 112 visapusiškai teikti pagalbos iškvietos sistemos „eCall“ paslaugas.

2.           KONSULTACIJŲ SU SUINTERESUOTOSIOMIS ŠALIMIS IR POVEIKIO VERTINIMO REZULTATAI

2.1.        Konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis

Šis pasiūlymas parengtas išsamiai pasikonsultavus su pagrindinėmis suinteresuotosiomis šalimis.

Jame atsižvelgiama į visas konsultacijas, vykusias rengiant „eCall“ poveikio vertinimą. Šios konsultacijos visų pirma apima didelį kelių forumų, kaip antai Europos pagalbos iškvietos sistemos diegimo platformos, Pagalbos iškvietos BPC ekspertų grupės ir Pagalbos iškvietos įgyvendinimo grupės, veikloje dalyvaujančių suinteresuotųjų šalių indėlį ir nuo 2010 m. liepos 19 d. iki rugsėjo 19 d. vykusias įgyvendinimo viešas konsultacijas dėl pagalbos iškvietos sistemos „eCall“.

Be to, šiuo pasiūlymu atsižvelgiama į diskusijas, vykusias per BPC specifikacijoms parengti skirtus 2011 m. spalio 13 d. ir gegužės 29 d., 2012 m. birželio 19 d. ir liepos 3 d. susitikimus su valstybių narių, EEE šalių ir Šveicarijos ekspertais. Šiuose susitikimuose dalyvavo ir Europos Parlamento bei Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno atstovai[9].

Galiausiai šiame pasiūlyme taip pat atsižvelgta į Europos ITS patariamosios grupės, sudarytos iš 25 narių – ITS paslaugų teikėjų, vartotojų asociacijų, transporto ir įrenginių operatorių, gamybos sektoriaus, socialinių partnerių, profesinių asociacijų, vietos valdžios institucijų ir kitų atitinkamų forumų aukšto lygio atstovų, nuomonę[10].

2.2.        Poveikio vertinimas bei sąnaudų ir naudos analizė

Pagalbos iškvietos sistemos „eCall“ poveikio vertinime atlikta išsami sąnaudų ir naudos analizė, kurioje atsižvelgta į tris pasiūlytus variantus, įskaitant reguliavimo priemonių taikymą, kuriam teiktina pirmenybė.

Atliekant pasirinkto varianto (3 varianto) sąnaudų ir naudos analizę atsižvelgta į tai, kad visos trys numatytos pagalbos iškvietos paslaugos reguliavimo priemonės (transporto priemonėse įrengiami įrenginiai, telekomunikacijos, BPC) yra neatsiejamai susijusios. Nors su BPC susijusias išlaidas galima įvertinti atskirai (nesiejant su transporto priemonėse montuojamais įrenginiais ir telekomunikacijomis), galima įvertinti tik bendrą visos pagalbos iškvietos iniciatyvos naudą.

2.2.1.     BPC pagrindinių išlaidų analizė

Kiekvienam BPC, tinkamai aprūpintam tvarkyti skambučius telefono numeriu 112 ir užtikrinti skambinančiojo buvimo vietos nustatymą (įpareigojimas pagal Universaliųjų paslaugų direktyvą[11]), tenkančios skambučių numeriu 112 tvarkymo ribinės išlaidos yra susijusios su:

– bendro srauto modeminiu serveriu (3 000–20 000 EUR, priklausomai nuo pagalbos iškvietų „eCall“ skaičiaus);

– programine būtinųjų duomenų rinkinio (BDR) dekodavimo įranga ir integravimu su BPC programine įranga;

– mokymu.

Prie šių išlaidų turėtų būti pridedamos metinės veiklos išlaidos. Kai pagalbos iškvietas „eCall“ gauna tas pats BPC, kuris gauna kitus skubios pagalbos iškvietos skambučius, didžioji šių išlaidų dalis bus įtraukiama į įprastas veiklos išlaidas. Kitu atveju išlaidos priklausys nuo to, kiek reikės operatorių atsižvelgiant į numatomą pagalbos iškvietų „eCall“ skaičių[12].

Numatomos kiekvienos valstybės narės vidutinės BPC modernizavimo išlaidos yra maždaug 1,1 mln. EUR[13]. Šis įvertis išvestas iš grupių tyrimo, pagrįsto gyventojų tankiu, avarijų tipologija, kelių ir reagavimo į pagalbos iškvietas infrastruktūra, taip pat kitais bendraisiais statistiniais duomenimis. Išlaidos įvairiose šalyse gerokai skiriasi priklausomai nuo BPC skaičius ir pasirinkto BPC modernizavimo techninio sprendimo.

Papildomos informacijos apie sąnaudas gauta įgyvendinant parengiamąjį bandomąjį projektą HeERO[14] (2011 m. sausio mėn. – 2013 m. sausio mėn.), kurio dalyviai – devynių valstybių narių ir asocijuotųjų valstybių institucijos ir keturiasdešimt partnerių. Projektu siekta pasirengti diegti būtiną infrastruktūrą ir, be kita ko, pradėti naudoti sąveikią ir suderintą automobilyje įdiegtą pagalbos iškvietos telefono numeriu 112 sistemą. Po šio projekto 24 mėnesius bus vykdomas bandomasis projektas HeERO2 (pradėtas 2013 m. pradžioje), kuriame dalyvaus devynios papildomos valstybės narės ir asocijuotosios valstybės.

Bandomasis projektas HeERO padėjo įrodyti, kad, palyginti su konservatyviu sprendimu, į kurį atsižvelgta atliekant pagalbos iškvietos sistemos „eCall“ poveikio vertinimą, sąnaudas galima sumažinti naudojant novatoriškus sprendimus, ypač tose valstybėse narėse, kuriose yra daug BPC. Įgyvendinant projektą taip pat patvirtinta, kad faktinės įgyvendinimo išlaidos gana tiksliai atitinka planuojamas.

2.2.2.     Pagrindinės naudos analizė

Atliekant poveikio vertinimą ir keletą tyrimų, įskaitant nacionalinius tyrimus, nustatyta nauda:

– mažesnis žūčių skaičius (kai visose transporto priemonėse įrengta „eCall“ įranga – 1–10 %, priklausomai nuo šalies gyventojų tankio, kelių ir reagavimo į pagalbos iškvietas infrastruktūros)[15];

– mažesnis sunkiai sužeistųjų skaičius (2–15 %)[16];

– mažesnės išlaidos dėl spūsčių, kurias sukelia kelių eismo įvykiai. Išlaidos sumažėja, nes geriau reaguojama į eismo įvykius: apie avariją iškart pranešama BPC, todėl informaciją galima perduoti atitinkamai eismo valdymo tarnybai, o pastaroji gali nedelsdama informuoti kitus kelių eismo dalyvius ir padėti išvengti antrinių avarijų;

– palengvinamas gelbėjimo tarnybų darbas ir užtikrinamas didesnis gelbėjimo komandos darbuotojų (pvz., gaisrininkų) saugumas išlaisvinant įstrigusius keleivius, nes būtinųjų duomenų rinkinyje, be kita ko, pateikiama informacija apie degalų rūšį;

– mažesnė pagalbos iškvietimo pakelės infrastruktūra, nes kiekvienas kelių eismo dalyvis pagalbos iškvietą galės suaktyvinti iš savo transporto priemonės.

2.2.3.     Sąnaudų ir naudos santykis

Nauda taip pat išreikšta pinigine verte[17], o sąnaudų ir naudos analizė atlikta atsižvelgiant į įvairias galimybes ir atitinkamų kategorijų tipus. Įverčiai apskaičiuoti laikotarpiui iki 2033 m., nes pagal pasirinktą politikos variantą tais metais pagalbos iškvietos paslauga taps visuotinė.

|| 1 politikos variantas Jokių ES veiksmų || 2 politikos variantas Savanoriškas metodas || 3 politikos variantas Reguliavimo priemonės

Naudos ir sąnaudų santykis || 0,29 || 0,68 || 1,74

3.           TEISINIAI PASIŪLYMO ASPEKTAI

3.1.        Teisinis pagrindas

Pagal Direktyvos 2010/40/ES 6 straipsnio 2 dalį nė vėliau kaip per 12 mėnesių po būtinų prioritetinio veiksmo specifikacijų priėmimo Komisija atitinkamais atvejais, atlikusi poveikio įvertinimą, įskaitant sąnaudų ir naudos analizę, turi Europos Parlamentui ir Tarybai pagal SESV 294 straipsnį pateikti pasiūlymą dėl tų specifikacijų diegimo.

3.2.        Subsidiarumas ir proporcingumas

Pagal subsidiarumo principą (Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnio 3 dalis) veiksmų ES lygmeniu reikėtų imtis tik tokiu atveju, kai valstybės narės vienos pačios negali deramai pasiekti numatytų tikslų ir todėl, atsižvelgiant į pasiūlytų veiksmų mastą ir poveikį, jų geriau siekti ES lygmeniu.

Kelių eismo sauga – visoje Europos Sąjungoje ir visiems jos gyventojams rūpintis klausimas: 500 mln. piliečių 27 valstybėse narėse naudojasi daugiau nei 230 mln. transporto priemonių, kurios važinėja daugiau nei 5 mln. kilometrų kelių tinklu. Galutinis sąveikios europinės pagalbos iškvietos paslaugos „eCall“ iniciatyvos tikslas – visose Europos transporto priemonėse įdiegti įrangą, turinčią būtinas funkcijas, kurių reikia norint užtikrinti, kad reagavimo į pagalbos iškvietas tarnybos galėtų tinkamai tvarkyti pagalbos iškvietimo skambučius. Šiuo metu įvairių valstybių narių keliais kasmet vykstama į daugiau nei 100 mln. kelionių; atsižvelgiant į tolesnį Europos Sąjungos vienijimosi procesą (tai lemia laisvas prekių, žmonių ir paslaugų judėjimas), šis skaičius toliau auga. Reikia imtis veiksmų ES lygmeniu siekiant užtikrinti sąveikumą ir paslaugų tęstinumą visoje Europoje, nes pavienės valstybės narės to tinkamai pasiekti negali. Be to, imantis veiksmų ES lygmeniu ir naudojantis bendrais Europos standartizacijos organizacijų (CEN ir ETSI) patvirtintais Europos pagalbos iškvietos „eCall“ standartais būtų užtikrintas veiksmingas reagavimo į pagalbos iškvietas paslaugų teikimas visoje Europoje, pavyzdžiui, kai transporto priemonėmis važinėjama užsienyje; be to, tai padėtų išvengti rinkos susiskaidymo, kurį gali lemti skirtingai įgyvendinamų nacionalinių ir (arba) patentuotų privačių sprendimų įvairovė.

Europinė pagalbos iškvietos sistema „eCall“, įgyvendinama remiantis 112 ir E112 paslaugomis, sukurta taip, kad poveikis visoms vertės grandinėje dalyvaujančioms suinteresuotosioms šalims (automobilių pramonei, judriojo ryšio tinklų operatoriams, valstybėms narėms, BPC) būtų kuo mažesnis ir sąžiningai paskirstytas.

Šiuo pasiūlymu valstybės narės raginamos diegti būtiną „eCall“ BPC infrastruktūrą, reikalingą pagalbos iškvietoms „eCalls“ tinkamai gauti ir tvarkyti jų teritorijose pagal specifikacijas, nustatytas 2012 m. lapkričio 26 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 305/2013, kuriuo dėl sąveikios europinės pagalbos iškvietos paslaugos suderinto teikimo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/40/ES, kad būtų užtikrintas europinės pagalbos iškvietos „eCall“ paslaugos suderinamumas, sąveikumas ir tęstinumas. Siekiama, kad nacionalinių ir regionų institucijų finansinės ir administracinės sąnaudos būtų kuo mažesnės ir proporcingos tikslams, kuriuos reikia pasiekti. Didelė įgyvendinimo dalis (BPC organizavimas) palikta nacionalinėms sprendimus priimančioms institucijoms. BPC infrastruktūrą valstybės narės modernizuos taip, kad ji geriausiai atitiktų jų nacionalinę ir (arba) vietos struktūrą ir kad kiekvienoje valstybėje narėje būtų atsižvelgta į konkrečius klausimus ir aplinkybes. Atskiros valstybės narės galės organizuoti savo pagalbos tarnybų darbą pačiu veiksmingiausiu ir jų poreikius labiausiai atitinkančiu būdu, įskaitant galimybę filtruoti skambučius, kuriais nesikreipiama dėl skubios pagalbos ir kurių tvarkyti „eCall“ BPC negali, visų pirma rankiniu būdu renkamus skambučius „eCall“.

3.3.        Išsamus pasiūlymo paaiškinimas

1 straipsniu valstybės narės įpareigojamos ne vėliau kaip iki 2015 m. spalio 1 d. įdiegti būtiną „eCall“ BPC infrastruktūrą, reikalingą pagalbos iškvietoms „eCalls“ tinkamai gauti ir tvarkyti jų teritorijose.

2 straipsniu valstybės narės įpareigojamos ne vėliau kaip per 18 mėnesių nuo šio sprendimo įsigaliojimo pranešti Komisijai apie šio sprendimo įgyvendinimo pažangą.

3 straipsnyje nurodoma, kad sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4.           POVEIKIS BIUDŽETUI

Pasiūlymas neturi poveikio ES biudžetui.

5.           NEPRIVALOMI DUOMENYS

· Europos ekonominė erdvė

Siūlomas teisės aktas susijęs su EEE, todėl turėtų būti joje taikomas.

2013/0166 (COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl sąveikios europinės pagalbos iškvietos sistemos „eCall“ diegimo

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 91 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[18],

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę[19],

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)       pagal 2010 m. liepos 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/40/ES dėl kelių transporto ir jo sąsajų su kitų rūšių transportu srities intelektinių transporto sistemų diegimo sistemos[20] 3 straipsnio d punktą sąveikios europinės pagalbos iškvietos sistemos „eCall“ suderintas užtikrinimas yra specifikacijų ir standartų naudojimo prioritetinis veiksmas;

(2)       Direktyvos 2010/40/ES 6 straipsniu Komisija įpareigojama priimti deleguotuosius aktus dėl prioritetiniams veiksmams skirtų specifikacijų, būtinų intelektinių transporto sistemų (ITS) diegimo ir operacinio naudojimo suderinamumui, sąveikai ir tęstinumui užtikrinti;

(3)       2012 m. lapkričio 26 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 305/2013, kuriuo dėl sąveikios europinės pagalbos iškvietos paslaugos suderinto teikimo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/40/ES[21], nustatytos bendrojo pagalbos centro (BPC) infrastruktūros modernizavimo, būtino siekiant tinkamai priimti ir tvarkyti pagalbos iškvietas „eCall“, specifikacijos, kad būtų užtikrintas suderintos europinės pagalbos iškvietos paslaugos „eCall“ suderinamumas, sąveikumas ir tęstinumas;

(4)       pagal Direktyvos 2010/40/ES 6 straipsnio 2 dalį nė vėliau kaip praėjus 12 mėnesių po pirmiau minėto deleguotojo reglamento priėmimo Komisija įpareigojama atitinkamais atvejais, atlikusi poveikio įvertinimą, įskaitant sąnaudų ir naudos analizę, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnį pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai pasiūlymą dėl šių specifikacijų diegimo;

(5)       tikimasi, kad sąveiki europinė pagalbos iškvietos paslauga padės sumažinti pagalbos tarnybų reagavimo laiką ir taip sumažinti žūčių Sąjungoje skaičių bei sušvelninti sužalojimų kelių eismo įvykiuose pasekmes. Be to, tikimasi, kad sąveiki europinė pagalbos iškvietos paslauga padės sumažinti dėl eismo įvykių visuomenei daromą ekonominę žalą, nes pagerės incidentų valdymas, sumažės spūsčių keliuose ir antrinių avarijų;

(6)       siekdamos užtikrinti paslaugos sąveikumą ir tęstinumą visoje Sąjungoje bei sumažinti bendras jos įgyvendinimo Europos Sąjungoje išlaidas, visos valstybės narės privalo įgyvendinti „eCall“ prioritetinį veiksmą pagal Deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 305/2013 nustatytas bendrąsias specifikacijas. Tai nepažeidžia atskirų valstybių narių teisės diegti papildomas technines priemones skubios pagalbos iškvietoms tvarkyti;

(7)       kaip matyti iš kitų skubios pagalbos iškvietų sistemų naudojimo patirties, dalį rankiniu būdu renkamų skambučių „eCall“ gali sudaryti pagalbos skambučiai. Prireikus valstybės narės gali įgyvendinti visas tinkamas technines ir organizacines priemones šiems pagalbos skambučiams filtruoti, kad sudarytų sąlygas „eCall“ BPC tvarkyti tik tikrus skubios pagalbos iškvietos skambučius;

(8)       kadangi šio sprendimo tikslo, t. y. užtikrinti suderintą ir nuoseklų sąveikios europinės pagalbos iškvietos paslaugos „eCall“ diegimą bei paslaugos sąveikumą ir tęstinumą visoje Europoje, valstybės narės ir (arba) privatusis sektorius negali deramai pasiekti ir kadangi dėl siūlomo veiksmo masto ir poveikio to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo, Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo sprendimu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Valstybės narės ne vėliau kaip iki 2015 m. spalio 1 d. įdiegia visą reikiamą „eCall“ BPC infrastruktūrą, reikalingą visoms pagalbos iškvietoms „eCalls“, jei reikia, iš jų išskyrus kitus nei skubios pagalbos skambučius, tinkamai gauti ir tvarkyti jų teritorijoje pagal specifikacijas, nustatytas Deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 305/2013, kad būtų užtikrintas sąveikios europinės pagalbos iškvietos „eCall“ paslaugos suderinamumas, sąveikumas ir tęstinumas. Tai nedaro poveikio atskirų valstybių narių teisei organizuoti savo pagalbos tarnybų darbą pačiu veiksmingiausiu ir labiausiai jų poreikius atitinkančiu būdu, įskaitant galimybę filtruoti skambučius, kuriais nesikreipiama dėl skubios pagalbos ir kurių tvarkyti „eCall“ BPC negali, visų pirma rankiniu būdu renkamus skambučius „eCall“.

2 straipsnis

Valstybės narės ne vėliau kaip per 18 mėnesių nuo šio sprendimo įsigaliojimo praneša Komisijai apie šio sprendimo įgyvendinimo eigą. Šioje ataskaitoje pateikiamas bent kompetentingų institucijų, vertinančių „eCall“ BPC veiklos atitiktį Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 305/2013 3 straipsnyje nustatytiems reikalavimams, sąrašas, „eCall“ BPC sąrašas ir geografinė aprėptis, atitikties bandymų aprašas ir privatumo bei duomenų apsaugos protokolų aprašas.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu                           Tarybos vardu

Pirmininkas                                                   Pirmininkas

[1]               COM(2005) 431 galutinis.

[2]               COM(2009) 434.

[3]               OL L 207, 2010 8 6, p. 1.

[4]               P7_TA(2012)0274.

[5]               COM(2012) 636 final.

[6]               OL L 91, 2013 4 3, p. 1.

[7]               SEC(2011) 1019 galutinis.

[8]               2011/750/ES.

[9]               Darbotvarkė ir suvestinė ataskaita pateiktos

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=1941.

[10]             http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2736.

[11]             Direktyvos 2002/22/EB 26 straipsnis.

[12]             SEC(2011) 1019 galutinis, III priedas.

[13]             SEC(2011) 1019 galutinis, XIV priedas.

[14]             http://ec.europa.eu/information_society/apps/projects/factsheet/index.cfm?project_ref=270906.

[15]             SEiSS, E-MERGE, eIMPACT, AINO tyrimai. Išsamesnė skaičiavimo analizė pateikiama pagalbos iškvietos sistemos „eCall“ poveikio vertinimo IV priede.

[16]             SEiSS, E-MERGE, eIMPACT, AINO tyrimai. Išsamesnė skaičiavimo analizė pateikiama pagalbos iškvietos sistemos „eCall“ poveikio vertinimo IV priede.

[17]             SEC(2011) 1019 galutinis, IV ir XIV priedai.

[18]             OL C , , p. .

[19]             OL C , , p. .

[20]             OL L 207, 2010 8 6, p. 1.

[21]             OL L 91, 2013 4 3, p. 1.