11.6.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 177/40


Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių

(COM(2013) 803 final – 2013/0392 (NLE))

(2014/C 177/06)

Taryba, vadovaudamasi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 148 straipsnio 2 dalimi, 2013 m. lapkričio 25 d. nusprendė pasikonsultuoti su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu dėl

Pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių

COM(2013) 803 final – 2013/0392 (NLE).

Komitetas savo 495-ojoje plenarinėje sesijoje, įvykusioje 2014 m. sausio 21—22 d. (sausio 21 d. posėdis), 150 narių balsavus už ir 5 susilaikius, nusprendė pateikti palankią nuomonę dėl siūlomo dokumento.

2014 m. sausio 21 d., Briuselis

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Henri MALOSSE