29.11.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

CE 349/88


2012 m. liepos 5 d., ketvirtadienis
Prievarta prieš lesbietes ir LGBTI teisės Afrikoje

P7_TA(2012)0299

2012 m. liepos 5 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl prievartos prieš moteris lesbietes ir lesbiečių, gėjų, biseksualių, transseksualių ir interseksualių (LGBTI) asmenų teisių Afrikoje (2012/2701(RSP))

2013/C 349 E/12

Europos Parlamentas,

atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą bei Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartiją,

atsižvelgdamas į Konvenciją dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims ir Pekino veiksmų programą, kuriose pabrėžiama, kad visos moterys turi teisę kontroliuoti ir laisvai bei atsakingai apsispręsti klausimais, susijusiais su jų seksualumu, nepatiriant prievartos ir stigmatizacijos,

atsižvelgdamas į 2011 m. birželio 17 d. JT žmogaus teisių tarybos rezoliuciją A/HRC/17/19 dėl žmogaus teisių, seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės bei JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro 2011 m. lapkričio 17 d. pranešimą apie diskriminuojančius įstatymus ir praktiką bei prievartos aktus prieš asmenis, paremtus jų seksualine orientacija ir lytine tapatybe,

atsižvelgdamas į 2012 m. kovo 7 d. JT žmogaus teisių tarybos specialistų diskusijas žmogaus teisių, seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės klausimais,

atsižvelgdamas į JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro Navanethem Pilay pareiškimą specialistų grupei žmogaus teisių, seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės klausimais, padarytą 2012 m. kovo 7 d. JT žmogaus teisių tarybos 19-osios sesijos metu,

atsižvelgdamas į organizacijos Amnesty International 2012 m. pateiktą visuotinės padėties žmogaus teisių klausimais ataskaitą, kurioje teigiama, kad Afrikoje sustiprėjo lesbiečių, gėjų, biseksualų ir transseksualų netolerancija,

atsižvelgdamas į Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno valstybių grupės ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių antrą persvarstytą partnerystės susitarimą (Kotonu susitarimas) ir į jame, ypač jo 8 straipsnio 4 dalyje ir 9 straipsnyje, numatytas žmogaus teisių nuostatas,

atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnį, 3 straipsnio 5 dalį ir 21 straipsnį bei Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 10 straipsnį, pagal kuriuos Europos Sąjunga ir valstybės narės įpareigojamos gerbti ir stiprinti pagrindines laisves ir apsaugoti asmenis jiems bendraujant su išoriniu pasauliu,

atsižvelgdamas į Europos Sąjungos veiksmų planą siekiant lyčių lygybės ir moterų įgalinimo vystymosi srityje (2010–2015),

atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Parlamento pirmininko pareiškimus Tarptautinės kovos su homofobija dienos renginiuose 2010, 2011 ir 2012 m.,

atsižvelgdamas į Tarybos priemonių, skirtų lesbiečių, gėjų, biseksualių ir transseksualių (LGBT) asmenų naudojimosi visomis žmogaus teisėmis propagavimui ir gynimui, rinkinį,

atsižvelgdamas į 2011 m. gruodžio 7 d. Komisijos pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma finansinė vystomojo bendradarbiavimo priemonė (COM(2011)0840) ir 2011 m. spalio 13 d. Komisijos komunikatą „ES vystymosi politikos poveikio didinimas. Pokyčių darbotvarkė“ (COM(2011)0637),

atsižvelgdamas į savo 2009 m. gruodžio 17 d. rezoliuciją „Uganda. Prieš homoseksualius asmenis nukreipto teisės akto projektas“ (1) ir į 2010 m. gruodžio 16 d. rezoliuciją „Uganda. Vadinamasis D. Bahati teisės aktas bei LGBT asmenų diskriminacija“ (2), 2011 m. vasario 17 d. rezoliuciją „Uganda. Davido Kato nužudymas“ (3) ir 2011 m. rugsėjo 28 d. rezoliuciją dėl žmogaus teisių, seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės Jungtinėse Tautose (4),

atsižvelgdamas į savo 2009 m. gegužės 7 d. rezoliuciją dėl lyčių lygybės aspekto integravimo į ES išorinius santykius ir taikos (tautos) kūrimo procesą (5),

atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 4 dalį,

A.

kadangi visi žmonės gimsta laisvi ir lygūs savo orumu ir teisėmis; kadangi visos valstybės privalo apsaugoti nuo prievartos ir neapykantos kurstymo, paremto seksualine orientacija, lyties tapatybe ir lyties išraiška, ir laikytis moterų ir vyrų lygybės principų;

B.

kadangi moterų lesbiečių, biseksualių, transseksualių ir interseksualių asmenų teisės yra tokios pačios kaip ir visų vyrų bei moterų ir privalo būti saugomos, nepaisant jų seksualinės orientacijos, lyties tapatybės bei lyties išraiškos;

C.

kadangi kai kurios Afrikos šalys pirmauja veiksmais, skirtais žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms užtikrinti; kadangi Pietų Afrikoje po apartheido režimo patvirtinta konstitucija buvo pirmoji, kurioje uždrausta diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ir kadangi Pietų Afrika buvo JT žmogaus teisių tarybos rezoliucijos A/HRC/17/19 dėl žmogaus teisių, seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės, iniciatorė;

D.

kadangi pastebimi politiniai judėjimai ir lyderiai, kurie galėtų inicijuoti pokyčius ir sustiprinti žmogaus teises, moterų teises bei lesbiečių, gėjų, biseksualių, transseksualių ir interseksualių (LGBTI) asmenų teises Afrikoje;

E.

kadangi vis didėja stigmatizacija ir prievarta prieš moteris lesbietes, biseksuales, transseksuales ir interseksuales, taip pat moteris, kurios laikomos lesbietėmis, biseksualiomis, transseksualiomis ir interseksualiomis, ir šie veiksmai yra vykdomi valstybės bei policijos, moterų šeimų ir bendruomenės narių Afrikoje, o tai yra mūsų bendra užduotis, kaip ne kartą yra sakęs JT Generalinis Sekretorius Ban Ki Moon ir JT vyriausioji žmogaus teisių komisarė Navanethem Pilay ir kaip buvo pareikšta JTŽTT rezoliucijoje A/HRC/17/19 dėl žmogaus teisių, seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės;

F.

kadangi JT žmogaus teisių tarybos metinėje diskusijoje dėl žmogaus teisių gynėjų 2012 m. birželio 25–26 d. JT specialioji pranešėja žmogaus teisių gynėjų klausimais Margret Sekaggya atkreipė dėmesį į tai, kad prievarta, nuo kurios kenčia moterų teisių gynėjai, vykdoma lyčiai specifine forma, siekiančia nuo lytimi paremtų įžeidimų iki seksualinio išnaudojimo ir išprievartavimo, o moterys, kurios nepritaria priimtoms socialinėms normoms, tradicijoms, kultūrai arba religinėms nuostatoms, buvo stigmatizuotos; moterims žmogaus teisių gynėjoms reikalingas ypatingas dėmesys, nes jų darbe patiriamos kančios kartais yra didesnės nei jų kolegų vyrų;

G.

kadangi moterys, peržengiančios socialines ir kultūrines normas, vadinamos lesbietėmis ir joms gresia tapti agresyvių vyrų taikiniu arba žeminančio elgesio aukomis; kadangi dėl to yra varžoma jų seksualumo išraiška bei pasirinkimo laisvė, įskaitant ir heteroseksualias moteris; kadangi seksualinės teisės yra susijusios su kiekvienos moters kūno savarankiškumu ir pasirinkimo laisve;

H.

kadangi Afrikoje moterų homoseksualumas yra teisėtas 27 šalyse, o neteisėtas 27 šalyse; kadangi vyrų homoseksualumas yra teisėtas 16 šalių ir neteisėtas 38 šalyse; kadangi už homoseksualumą yra baudžiama mirtimi Mauritanijoje, Sudane, taip pat Somalio ir Nigerijos dalyse, o Ugandos parlamento nario pateiktame teisės akto projekte gali būti numatyta mirties bausmė,

I.

kadangi įstatymais, kuriais baudžiama už tos pačios lyties asmenų santykius, kuriama aplinka, skatinanti prievartą prieš moteris, kurios yra lesbietės arba tokiomis laikomos,

J.

kadangi žudymai, kankinimai, įkalinimas, prievarta, stigmatizacija ir neapykantos kurstymas prieš LGBTI asmenis (o tai kartais pateisinama įstatymais), pastebimas visuose pasaulio regionuose; kadangi keletoje Afrikos šalių buvo pakartotinai vykdomi prievartos ir agresijos aktai prieš lesbietes,

K.

kadangi lesbiečių kova už matomumą ir teises yra glaudžiai susijusi su kova už moterų teises; kadangi lesbietės kaip ir kitos moterys kenčia nuo prievartos – tiek dėl lyties, tiek ir dėl diskriminacijos dėl seksualinės orientacijos; kadangi kova už lygybę ir teisingumą ir lesbiečių moterų teises yra glaudžiai susijusi su kova už moterų teises,

L.

kadangi 2012 m. vasarį Kamerūne dešimt moterų buvo suimta, o trims iš jų pirmą kartą buvo pareikšti kaltinimai dėl homoseksualinių santykių; kadangi ir toliau asmenys yra suimami ir mušami policijos, o paskutinį kartą tai įvyko 2012 m. birželio 24 d., kadangi teisininkei Alice Nkom ne kartą buvo grasinta mirtimi ir prievarta, nes ji gina homoseksualumu kaltinamus asmenis; kadangi 2012 m. gegužės 19 d. LGBTI asmenų susitikimas Jaundėje (Kamerūnas) buvo nutrauktas organizuotos gaujos,

M.

kadangi Liberijos Senatas šiuo metu diskutuoja dėl pasiūlymo uždrausti tos pačios lyties asmenų santykius dar labiau, nei tai numatyta dabartiniuose įstatymuose; kadangi žiniasklaida ir viešąja nuomone siekiama įbauginti LGBTI asmenis, o neseniai dvi lesbietės buvo užpultos ginkluotų vyrų,

N.

kadangi Malavyje moterų homoseksualumas buvo dar kartą uždraustas 2011 m. sausį; kadangi naujoji prezidentė Joyce Banda pareiškė paprašysianti parlamento atšaukti įstatymus, pagal kuriuos už homoseksualumą yra baudžiama,

O.

kadangi Nigerija siekia bausti už tam tikrų organizacijų registravimą, veiklą ir išlaikymą bei jų posėdžių ir procesų organizavimą, ir uždraudžia įstatymu veiklas, akivaizdžiai susijusias su asmeniniu gyvenimu;

P.

kadangi Pietų Afrikoje ir toliau nekliudomai vykdomi grupiniai lesbiečių ir transseksualių moterų išprievartavimai; kadangi vykstančios diskusijos dėl konstitucinės seksualinės orientacijos apsaugos skatina prievartą prieš LGBTI asmenis; kadangi gėjų aktyvistas Thapelo Makutle neseniai buvo kankinamas ir nužudytas, 22 metų lesbietė Phumeza Nkolonzi nušauta šūviu į galvą dėl savo seksualinės orientacijos, o Neil Daniels sužeistas peiliu, suluošintas ir sudegintas gyvas, nes buvo gėjus,

Q.

kadangi Svazilande padaryta pažanga užtikrinant apsaugą ir gydant ŽIV/AIDS didelės rizikos grupėse, įskaitant moteris ir vyrus, turinčius lytinių santykių su kitais vyrais, nepaisant homoseksualizmo draudimo,

R.

kadangi Ugandoje 2012 m. vasarį ir kovą privatūs žmogaus teisių aktyvistų posėdžiai buvo nutraukti policijos pajėgų ir etikos bei dorumo reikalų ministro, neturint tam policijos orderio ir nepaisant piliečių susirinkimų teisės; kadangi ministras ketina uždrausti 38 organizacijas, kurios dirba LGBTI asmenų žmogaus teisių srityje; kadangi 2009 m. pasiūlytas Antihomoseksualumo aktas vis dar yra aptariamas ir į jį gali būti įtrauktos nepriimtinos nuostatos, įskaitant mirties bausmę; kadangi bylos ir užklausimai Ugandoje ir Jungtinėse Valstijose atskleidė, kad Scott Lively ir Ištikimos tiesos ministerija (JAV fundamentalistų ir evangelikų grupė) skleidžia neapykantą ir netoleranciją kitos seksualinės orientacijos asmenims bei įtakoja įstatymų tvirtinimą;

Moterų lesbiečių diskriminacija ir prievarta prieš jas Afrikoje

1.

griežtai smerkia visų formų prievartą ir diskriminaciją lesbiečių atžvilgiu Afrikos šalyse, įskaitant tokią ypatingą prievartą kaip grupiniai išprievartavimai ir kitų formų seksualinė prievarta;

2.

išreiškia savo tvirtą paramą kampanijoms ir iniciatyvoms, skirtoms visiems moterų ir LGBTI asmenų diskriminaciniams įstatymams panaikinti; ragina tas Afrikos šalis, kuriose vis dar galioja diskriminaciniai įstatymai, nedelsiant juos atšaukti, įskaitant įstatymus, kuriais yra draudžiamas homoseksualumas, ir įstatymus, kuriais moterys diskriminuojamos dėl civilinio statuso, turto bei paveldėjimo teisių;

3.

patvirtina, kad kova už lesbiečių pagrindines ir žmogaus teises Afrikoje yra glaudžiai susijusi su visų moterų seksualinės ir reprodukcinės sveikatos apsauga, todėl ragina Europos Sąjungą, dirbant kartu su šalimis partnerėmis Afrikoje, tvirtai įsipareigoti remti seksualinę ir reprodukcinę sveikatą savo ištekliais ir politika;

4.

ragina atsakingas valdžios institucijas Afrikoje veiksmingai apsaugoti visas moteris nuo žudymo, vadinamųjų grupinių išprievartavimų ir kitos seksualinės prievartos, o pažeidėjus pristatyti teisingumui;

5.

atkreipia dėmesį į tai, kad stigmatizacija ir prievarta prieš lesbietes, biseksualias ir interseksualias moteris dažnai glaudžiai susijusi su diskriminacija;

6.

išreiškia savo solidarumą su visais veikėjais, pasisakančiais už didesnes moterų teises, ir juos remia;

7.

ragina Europos Komisiją ir ES valstybes nares remti moterų ir LGBT organizacijas Afrikoje jų kovoje už lygybę ir autonomiją, taip pat už teisę į seksualumą visoms moterims bei LGBT asmenims ir tuo pat metu pabrėžia poreikį ypatingą dėmesį LGBT bei moterų ir kituose socialiniuose judėjimuose skirti lesbietėms, siekiant pasmerkti dvigubą arba kartais daugialypę diskriminaciją, su kuria susiduria lesbietės Afrikos šalyse;

8.

ragina Europos Komisiją, Europos išorės veiksmų tarnybą ir valstybes nares paspartinti ES veiksmų plane dėl lyčių lygybės ir teisių suteikimo moterims numatytų tikslų pasiekimą ir bendradarbiaujant su trečiosiomis šalimis ir teikiant paramą NVO bei žmogaus teisių gynėjams ypatingą dėmesį skirti lesbiečių, biseksualių ir interseksualių moterų teisėms;

LGBTI asmenų teisės Afrikoje

9.

ragina visas 76 šalis visame pasaulyje, kuriose homoseksualumas yra neteisėtas, įskaitant 38 Afrikos šalis, panaikinti baudžiamąją atsakomybę už homoseksualumą;

10.

smerkia raginimus imtis prievartos dėl seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės arba lytinės išraiškos; ragina minėtąsias šalis paisyti LGBTI asmenų teisių į gyvenimą ir orumą ir smerkia visus prievartos, diskriminacijos, stigmatizacijos ir pažeminimo aktus;

11.

ragina politinius ir religinius lyderius pasmerkti persekiojimą ir diskriminaciją dėl seksualinės orientacijos ir užimti tvirtą poziciją homofobijos klausimu, prisijungiant prie arkivyskupo Demondo Tutu raginimo kovoti su neteisybe ir išankstiniu nusistatymu ir už solidarumą bei teisingumą;

12.

ragina Europos išorės veiksmų tarnybą, Komisiją ir valstybes nares vykdant su Afrikos šalimis politinį dialogą priminti jų pačių prievolę vykdyti įsipareigojimus, prisiimtus teisiškai privalomomis tarptautinių žmogaus teisių priemonėmis ir konvencijomis, o ypač laikytis nediskriminavimo dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės įstatymų;

13.

džiaugiasi, kad kai kurios Afrikos šalys, įskaitant Žaliojo Kyšulio Respubliką, Centrinės Afrikos Respubliką, Gaboną, Bisau Gvinėją, Malavį, Mauricijų, Ruandą, San Tomė ir Prinsipę, Pietų Afriką ir Svazilandą, pareiškė savo nepritarimą baudžiamajai atsakomybei, pasisakė už sveikatos priežiūros LGBTI asmenims užtikrinimą arba įsipareigojo panaikinti bausmes už homoseksualumą;

14.

ragina AKR valstybių grupę dalyvauti atviroje, konstruktyvioje ir abipuse pagarbą paremtoje diskusijoje;

15.

ragina Afrikos šalis užtikrinti LGBTI teisių gynėjų saugumą ir ES padėti vietos pilietinei visuomenei dirbti su pajėgumus telkiančiomis programomis Afrikoje;

16.

primygtinai ragina Europos Komisiją, Europos išorės veiksmų tarnybą ir valstybes nares visapusiškai pasinaudoti LGBTI asmenims skirtų priemonių rinkiniu, raginant trečiąsias šalis panaikinti bausmes už homoseksualumą, padedant sumažinti prievartą ir diskriminaciją ir apsaugoti LGBTI asmenų teisių gynėjus;

17.

ragina Komisiją, o ypač Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai Catherine Ashton, imtis konkrečių veiksmų panaudojant visas turimas priemones ir daryti spaudimą, siekiant apsaugoti asmenis nuo diskriminacijos ir persekiojimo dėl seksualinės orientacijos, ir iškelti šiuos klausimus palaikant ES ryšius ir vykdant dialogą su trečiosiomis šalimis;

*

* *

18.

įgalioja Pirmininką perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybėms narėms, AKR valstybių grupės generaliniam sekretoriui, visiems AKR valstybių ambasadoriams Europos Sąjungoje, Pietų Afrikos parlamentui ir Afrikos Sąjungai bei jos institucijoms.


(1)  OL C 286 E, 2010 10 22, p. 25.

(2)  OL C 169 E, 2012 6 15, p. 134.

(3)  OL C 188 E, 2012 6 28, p. 62.

(4)  Priimti tekstai, P7_TA(2011)0427.

(5)  OL C 212 E, 2010 8 5, p. 32.