52012DC0429

KOMISIJOS ATASKAITA dėl Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais taikymo 2011 m. /* COM/2012/0429 final */


KOMISIJOS ATASKAITA

dėl Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais taikymo 2011 m.

Pratarmė

Ši ataskaita, parengta pagal Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais[1] 17 straipsnio 1 dalį, apima 2011 m. ir yra grindžiama priede pateiktais suvestiniais statistiniais duomenimis.

Šie statistiniai duomenys susiję ne su prašomų dokumentų, o su paraiškų skaičiumi. Paraiškoje praktiškai gali būti nurodytas vienas dokumentas arba visi su konkrečia procedūra susijusios bylos dokumentai. Paraiškos leisti susipažinti su dokumentais, kurie buvo viešai skelbiami paraiškos teikimo metu, neįtrauktos.

1.           Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 peržiūra

1.1.        Du skirtingus Europos Komisijos pateiktus Reglamento Nr. 1049/2001 peržiūros pasiūlymus vis dar turi svarstyti kitos institucijos. Pirmuoju Reglamento išdėstymo nauja redakcija pasiūlymu, kurį Komisija pateikė 2008 m. balandžio 30 d., pateikiama keletas svarbių pakeitimų, kuriais patikslinamas Reglamento Nr. 1049/2001 aiškinimas. Antrąjį pasiūlymą Komisija pateikė 2011 m. kovo 21 d., siekdama Reglamentą Nr. 1049/2001 patikslinti pagal oficialius Lisabonos sutarties reikalavimus, išplečiant Reglamento taikymą visoms Europos Sąjungos institucijoms, įstaigoms, organams ir agentūroms su tam tikrais apribojimais, taikomais Europos Teisingumo Teismui, Europos Centriniam Bankui ir Europos investicijų bankui.

1.2.        Europos Parlamentas savo poziciją dėl abiejų pasiūlymų priėmė per pirmąjį svarstymą 2011 m. gruodžio 15 d., pasiūlydamas 63 pakeitimus. Tarybai pirmininkaujanti Danija svarstė įvairias galimybes, kaip paskatinti teisėkūros procesą, kad Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija susitartų.

2.           Registrai ir interneto svetainės

2.1.        2011 m. į Komisijos dokumentų registrą įtraukti 19 956 nauji dokumentai (žr. lentelę priede).

2.2.        Pagal Reglamento Nr. 1049/2001 17 straipsnio 1 dalį Komisija metinėse ataskaitose turi nurodyti, kiek turi į registrą neįtrauktų dokumentų, kurie yra slapto pobūdžio, kaip apibrėžta Reglamento 9 straipsnio 1 dalyje[2]. Komisijos viešajame registre iki 2011 m. pabaigos buvo registruojami COM, C, OJ, PV ir SEC serijų dokumentai. 2011 m. Komisija neparengė ir negavo jokių vienai iš šių kategorijų priklausančių slapto pobūdžio dokumentų.

2.3.        Tolesnėje lentelėje pateikti 2011 m. statistiniai duomenys apie lankymąsi serverio EUROPA interneto svetainėje „Skaidrumas ir galimybė susipažinti su dokumentais“.

|| Lankytojų skaičius || Apsilankymų skaičius || Peržiūrėtų puslapių skaičius

Iš viso || 41 408 || 46 191 || 425 434

Vidutiniškai per mėnesį || 3 451 || 3 849 || 35 453

3.           Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis pagal Reglamentą

Tarpinstitucinis komitetas, sudarytas pagal Reglamento 15 straipsnio 2 dalį, 2011 m. nesurengė nė vieno posėdžio. Trys institucijos (Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija) nuolat palaikė administracinius ryšius, kad užtikrintų nuoseklų Reglamento taikymą.

4.           Paraiškų leisti susipažinti su dokumentais analizė

4.1.        2011 m. paraiškų leisti susipažinti su dokumentais per pirminį etapą srautas išliko gana stabilus – paraiškų padaugėjo labai nedaug (6 447 paraiškos 2011 m., palyginti su 6 361 paraiška 2010 m.), o atsakymų pagal Reglamentą Nr. 1049/20 skaičius buvo tik šiek tiek mažesnis (6 055 atsakymai 2011 m., palyginti su 6 127 atsakymais 2010 m.).

4.2.        Kalbant apie kartotinių paraiškų etapą, gautų paraiškų skaičius sumažėjo beveik 9 % (165 naujos kartotinės paraiškos 2011 m., palyginti su 181 kartotine paraiška 2010 m.). Bendras atsakymų į kartotines paraiškas skaičius beveik atitiko gautų paraiškų skaičių (162 išnagrinėti atvejai 2011 m., palyginti su 150 išnagrinėtų atvejų 2010 m.). Iš jų 144 atsakymais pateikti patvirtinamieji sprendimai dėl galimybės susipažinti su dokumentais pagal Reglamentą Nr. 1049/2001. Jų skaičius 2011 m. padidėjo 18 %, palyginti su 2010 m., kai buvo priimti 122 tokie sprendimai.

4.3.        2011 m. daugiausia pirminių paraiškų (7,80 %) gavo Mokesčių ir muitų sąjungos GD, šiek tiek mažiau – Konkurencijos GD (6,99 %) ir Sveikatos ir vartotojų apsaugos GD (6,96 %). Svarbu pažymėti, kad padidėjo susidomėjimas neseniai pertvarkytais sektoriais, kuriuose keturi nauji generaliniai direktoratai pakeitė du ankstesnius generalinius direktoratus: Mobilumo ir transporto GD bei Energetikos GD (ankstesnis Transporto ir energetikos GD) ir Aplinkos GD bei Klimato politikos GD (ankstesnis Aplinkos GD).

Nors ES išorės santykiai priklauso naujos įsteigtos Europos išorės veiksmų tarnybos kompetencijai, 2011 m. Komisijos statistikoje tai dar neatsispindėjo, nes jos registruose toliau buvo registruojama didžioji atitinkamų paraiškų pagal Reglamentą Nr. 1049/2001 dalis.

4.4.        Akademinė visuomenė ir vėl buvo pati aktyviausia pareiškėjų kategorija, pateikusi 25,73 % pirminių paraiškų. Kaip ir ankstesniais metais, be akademinės visuomenės aktyviausios buvo advokatų kontoros, pateikusios 11,30 % visų paraiškų, ir pilietinė visuomenė (nevyriausybinės organizacijos, interesų grupės), pateikusi 8,59 % visų paraiškų. 34,78 % pareiškėjų socialinė ir profesinė kategorija nenustatyta.

4.5.        Geografinis pirminių paraiškų pasiskirstymas taip pat išliko panašus į ankstesnių metų, tik šiek tiek padidėjo iš Belgijos gautų paraiškų dalis, kuri buvo rekordiškai didelė (21,42 %). Beveik tiek pat paraiškų gauta iš Italijos ir iš Vokietijos (atitinkamai 12,37 % ir 12,27 %). Nė viena kita valstybė narė neviršijo 10 % paraiškų, kurių daugiausia gauta iš daugiausia gyventojų turinčių valstybių narių, t. y. Prancūzijos, Ispanijos, Jungtinės Karalystės, Nyderlandų ir Lenkijos. Paraiškų iš 12 naujųjų valstybių narių tebegaunama šiek tiek mažiau nei atitinkamai iš senųjų valstybių narių.

5.           Teisės susipažinti su dokumentais išimčių taikymas

5.1.        2011 m. paraiškų, kurias apskritai atsisakyta patenkinti pirmojoje instancijoje, dalis išliko beveik tokia pati kaip ir ankstesniais metais (12,17 % 2011 m., palyginti su 12,47 % 2010 m.). Dokumentai visiškai atskleisti keturiais iš penkių atvejais (80,20 %, palyginti su 82,16 % 2010 m.), o dokumentų, kurie atskleisti iš dalies, procentinė dalis, palyginti su ankstesniais metais, šiek tiek padidėjo (7,63 %, palyginti su 5,37 % 2010 m.).

5.2.        Atvejų, kai po kartotinės paraiškos Komisija pakeitė savo tarnybų poziciją visiškai atskleisdama dokumentus, su kuriais iš pradžių buvo neleista susipažinti, skaičius išliko gana stabilus (14,58 %, palyginti su 15,57 % 2010 m.). Tačiau atvejų, kai neigiamas atsakymas buvo visiškai patvirtintas, sumažėjo, o atvejų, kai po kartotinės paraiškos suteikta daugiau susipažinimo galimybių, smarkiai padaugėjo.

5.3.        Nors neigiamų atsakymų, grindžiamų Komisijos sprendimų priėmimo proceso apsauga (4 straipsnio 3 dalis), procentinė dalis, palyginti su ankstesniais metais, šiek tiek sumažėjo (25,73 %, palyginti su 26,42 % 2010 m.), ši išimtis taikyta dažniausiai, dažniau nei išimtis, grindžiama inspekcijų, tyrimų ir audito tikslų apsauga (4 straipsnio 2 dalies trečia įtrauka), kurios taikymas pernai sumažėjo beveik 5 %, t. y. ji taikyta 21,90 % atvejų (palyginti su 26,63 % 2010 m.).

5.4.        Reikėtų pažymėti, kad daugiau taikyta išimčių, grindžiamų komercinių interesų apsauga (16,83 %, palyginti su 11,84 % 2010 m.) ir tarptautinių santykių apsauga (12,02 %, palyginti su 9,83 % 2010 m.).

5.5.        Atsisakymas leisti susipažinti su dokumentais dažniausiai patvirtintas tyrimo tikslų apsaugos pagrindu (32,68 %, palyginti su 32 % 2010 m.).

– Komisijos sprendimų priėmimo proceso apsauga remtasi 19,33 % atvejais (tiek pat kiek ir 2010 m.), tačiau šį skaičių nulėmė tai, kad padaugėjo atvejų, kai sprendimų priėmimo procesas buvo nepasibaigęs (15,33 %, palyginti su 11,33 % ankstesniais metais), o atvejų, susijusių su vidaus vartojimo reikmėms skirtomis nuomonėmis, kai sprendimas jau buvo priimtas, atitinkamai sumažėjo (4 %, palyginti su 8 % 2010 m.).

– Reikėtų pažymėti, kad gerokai padaugėjo atvejų, susijusių su asmenų privatumo ir neliečiamumo apsauga (20,67 %, palyginti su 9,33 % 2010 m.). Kita vertus, komercinių interesų apsauga remtasi šiek tiek rečiau nei ankstesniais metais (14,10 %, palyginti su 16,67 % 2010 m.), o dar rečiau taikyta išimtis, grindžiama teismo proceso ir teisinės pagalbos apsauga (1,33 %, palyginti su 10 % ankstesniais metais).

6.           Europos ombudsmenui pateikti skundai

6.1.        2011 m. ombudsmenas išnagrinėjo 17 skundų prieš Komisiją dėl paraiškų leisti susipažinti su dokumentais tvarkymo:

1 atvejis išnagrinėtas nenustatant netinkamo administravimo

1735/2010/MHZ ||

8 atvejai išnagrinėti pateikiant kritinę ir (arba) papildomą pastabą

56/2007/PB || 3196/2007/(BEH)VL || 1633/2008/DK || 1294/2009/TN

271/2010/GG || 1403/2010/GG || 2073/2010/AN || 339/2011/AN

8 atvejai išnagrinėti nenustatant tolesnių veiksmų

715/2009/ANA || 1861/2009/(JF)AN || 1051/2010/BEH || 1109/2010/VL

1577/2010/GG || 1581/2010/(FS)GG || 2609/2010/BEH || 2691/2010/(VL)GG

6.2.        2011 m. Ombudsmenas pradėjo tirti 10 naujų skundų, kurių pagrindinė arba sudėtinė dalis buvo galimybė susipažinti su dokumentais. Tai gerokai mažiau nei 2010 m., kai buvo pradėti 22 tyrimai.

7.           Teisminė peržiūra

Kaip ir ankstesniais metais, 2011 m. priimta nemažai naujos teismų praktikos[3].

7.1.        Teisingumo Teismas priėmė vieną svarbų sprendimą dėl apeliacinio skundo My Travel byloje[4]. Teismas patvirtino prievolę įrodyti, kai taikomos išimtys, kuriomis siekiama apsaugoti sprendimų priėmimo procesą ir teisinę pagalbą, kiek tai susiję su vidaus dokumentais, kuriuose nagrinėjami su teisėkūra nesusiję klausimai, tais atvejais, kai sprendimas jau priimtas.

7.2.        Bendrasis Teismas priėmė 6 sprendimus, susijusius su teise susipažinti su dokumentais:

2011 m. sausio 13 d. Sprendimas IFAW prieš Komisiją, T-362/08 || 2011 m. gegužės 24 d. Sprendimas Batchelor prieš Komisiją, T-250/08 || 2011 m. gegužės 24 d. Sprendimas Navigazione Libera del Golfo prieš Komisiją, sujungtos bylos T-109/05 ir T-444/05

2011 m. liepos 7 d. Sprendimas V. Jordana prieš Komisiją, T-161/04 || 2011 m. rugsėjo 9 d. Sprendimas LPN prieš Komisiją, T-29/08 || 2011 m. gruodžio 15 d. Sprendimas CDC prieš Komisiją, T-437/08

Batchelor ir IFAW II sprendimuose Teismas pateikė išsamių paaiškinimų dėl to, kaip vertinti valstybių narių prieštaravimus, kad būtų atskleisti jų parengti, tačiau Komisijos saugomi dokumentai.

Navigazione Libera del Golfo sprendime Bendrasis Teismas panaikino Komisijos sprendimą, kurį ji priėmė prieš Teisingumo Teismo sprendimo Švedija prieš Komisiją (IFAW I) priėmimą ir kuriame atsisakymas atskleisti dokumentą buvo grindžiamas valstybės narės, kuri tą dokumentą parengė, prieštaravimu, nepateikiant išsamesnės motyvacijos.

Sprendime, kurį Teismas priėmė Jordana byloje, paaiškinama, kad Reglamento 4 straipsnio 1 dalies b punktas yra nedaloma nuostata, pagal kurią asmens privatumo ar neliečiamumo pažeidimai visada turi būti nagrinėjami ir vertinami atsižvelgiant į ES teisės aktus, susijusius su asmens duomenų apsauga, visų pirma į Reglamentą Nr. 45/2001.

LPN byloje Teismas patvirtino, kad esama bendrosios prielaidos, jog atskleidžiant dokumentus, kai vyksta pažeidimo nagrinėjimas, iš principo pažeidžiama tyrimo veiklos tikslo apsauga, kol tas nagrinėjimas tebevyksta.

Galiausiai, CDC sprendime Teismas nusprendė, kad tyrimo tikslo apsauga negali būti grindžiamas atsisakymas leisti susipažinti su dokumentų sąrašu.

Reikėtų paminėti dar tris bylas, kurios buvo išbrauktos iš registro pareiškėjui atsiėmus ieškinį:

T-88/11 BIA Separations prieš Komisiją || T-14/11 Timab Industries ir CFPR prieš Komisiją || T-399/07 Basell Polyolefine prieš Komisiją

7.3.        Teismas nusprendė nenagrinėti penkių atvejų ir nurodė pašalinti juos iš registro.

T-411/09 Terezakis prieš Komisiją || T-291/10 A. Martin prieš Komisiją || T-395/10 Stichting Corporate Europe Observatory prieš Komisiją

T-120/10 ClientEarth ir kt. prieš Komisiją || T-449/10 ClientEarth ir kt. prieš Komisiją ||

7.4.        2010 m. pateikta 15 naujų ieškinių prieš Komisijos sprendimus pagal Reglamentą Nr. 1049/2001.

T-603/11 Ecologistas en Acción-CODA prieš Komisiją || T-545/11 Stichting Greenpeace Nederland ir PAN Europe prieš Komisiją || T-534/11 Schenker prieš Komisiją

T-516/11 MasterCard ir kt. prieš Komisiją || T-480/11 Technion - Israel Institute of Technology ir Technion Research & Development prieš Komisiją || T-362/11 Stichting Greenpeace Nederland ir PAN Europe prieš Komisiją

T-341/11 Ecologistas en Acción-CODA prieš Komisiją || T-330/11 MasterCard ir kt. prieš Komisiją || T-278/11 ClientEarth ir kt. prieš Komisiją

Case T-211/11 Timab Industries and CFPR prieš Komisiją || T-111/11 ClientEarth prieš Komisiją || T-93/11 Stichting Corporate Europe Observatory prieš Komisiją

T-14/11 Timab Industries and CFPR prieš Komisiją || T-88/11 BIA Separations prieš Komisiją || T-447/11 Catinis prieš Komisiją

7.5.        Teisingumo Teismui taip pat pateikti trys nauji apeliaciniai skundai dėl Bendrojo Teismo nutarčių ar sprendimų.

C-208/11P Internationaler Hilfsfonds prieš Komisiją || C-554/11 P Internationaler Hilfsfonds prieš Komisiją || C-135/11 P IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds prieš Komisiją

8.           Išvados

Komisijai pateiktų paraiškų leisti susipažinti su dokumentais skaičius devynerius metus nuolat didėjo, tačiau 2010 ir 2011 m. išliko toks pats. Iš visų Europos Sąjungos institucijų ir įstaigų, daugiausia paraiškų leisti susipažinti su dokumentais išnagrinėjo Komisija (6 500 paraiškas).

Paraiškų skaičius stabilizavosi, o tai gali reikšti, kad Europos piliečiai, pilietinė visuomenė ir ekonominės veiklos vykdytojai iš esmės įsisąmonino savo teisę susipažinti su dokumentais. Atsižvelgiant į Lisabonos sutartį, įsigalint tokiam suvokimui, visuomenė daugiau diskutuoja ir aktyviau dalyvauja formuojant Europos politiką.

Kita vertus, poreikis teikti paraiškas leisti susipažinti su dokumentais mažėja, nes Komisija palaipsniui vis aktyviau atskleidžia dokumentus ir informaciją viešuosiuose registruose ir interneto svetainėse.

Aktyvaus skaidrumo pasiekta vykdant su teisėkūros procedūra susijusią veiklą. Daug paraiškų leisti susipažinti su dokumentais ir beveik visos kartotinės paraiškos yra susijusios su Komisijos veikla stebint ES teisės taikymą. Šios paraiškos turi būti nagrinėjamos kartu vykdant atitinkamus tyrimus. Tokiais atvejais Komisija turi surasti tinkamą pusiausvyrą, siekdama užtikrinti savo veiklos skaidrumą ir apsaugoti kitas įstatymuose ir Europos teismų praktikoje nustatytas teises.

PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 taikymo statistika

1.           Į registrą įtrauktų dokumentų skaičius

|| COM || C || OJ || PV || SEC || Iš viso

2011 m. || 2 414 || 14 025 || 131 || 93 || 3 293 || 19 956

Pirminės paraiškos

2.           Gautos ir išnagrinėtos paraiškos

|| 2009 m. || 2010 m. || 2011 m.

Gautos paraiškos || 5 401 || 6 361 || 6 477

Pateikti atsakymai[5][6] || 6 636 || 7 148 || 7 075

Atsakymai, pateikti remiantis Reglamentu Nr. 1049/2001 || 5 055 || 6 127 || 6 055

3.           Rezultatas

            || 2009 m. || 2010 m. || 2011 m.

skaičius || % || skaičius || % || skaičius || %

Leista susipažinti || 4 258 || 84,23 || 5 034 || 82,16 || 4 856 || 80,20

Neleista susipažinti || 589 || 11,65 || 764 || 12,47 || 737 || 12,18

Galimybė susipažinti iš dalies || 208 || 4,11 || 329 || 5,37 || 462 || 7,62

iš viso || 5 055 || 100 || 6 127 || 100 || 6 055 || 100

Kartotinės paraiškos

4.           Gautos ir išnagrinėtos paraiškos

|| 2009 m. || 2010 m. || 2011 m.

Gautos paraiškos || 140 || 181 || 165

Atsakymai į paraiškas || 134 || 152 || 162

Sprendimai dėl kartotinių paraiškų remiantis Reglamentu Nr. 1049/2001 || 120 || 122 || 144

5.           Rezultatas

|| 2009 m. || 2010 m. || 2011 m.

skaičius || % || skaičius || % || skaičius || %

Patvirtinta || 27 || 22,50 || 61 || 50 || 61 || 42,36

Iš dalies peržiūrėta || 33 || 27,50 || 42 || 34.43 || 62 || 43,05

Visiškai peržiūrėta || 60 || 50 || 19 || 15.57 || 21 || 14,58

iš viso || 120 || 100 || 122 || 100 || 144 || 100

(1) Neigiamų atsakymų pasiskirstymas pagal taikytą išimtį (%)

6.           Pirminės paraiškos

|| 2009 m. || 2010 m. || 2011 m.

4 straipsnio 1 dalies a punkto pirma įtrauka – Visuomenės saugumo apsauga || 1,36 || 1,94 || 2,40

4 straipsnio 1 dalies a punkto antra įtrauka – Gynybos ir karinių reikalų apsauga || 0,54 || 0,14 || 0,39

4 straipsnio 1 dalies a punkto trečia įtrauka – Tarptautinių santykių apsauga || 8,17 || 9,83 || 12,02

4 straipsnio 1 dalies a punkto ketvirta įtrauka – Finansinės, pinigų ar ekonominės politikos apsauga || 2,09 || 2,15 || 1,88

4 straipsnio 1 dalies b punktas – Individo privatumo ir neliečiamumo apsauga || 6,99 || 9,76 || 8,90

4 straipsnio 2 dalies pirma įtrauka – Komercinių interesų apsauga || 13,99 || 11,84 || 16,83

4 straipsnio 2 dalies antra įtrauka – Teismo proceso ir teisinės pagalbos apsauga || 9,81 || 7,32 || 6,76

4 straipsnio 2 dalies trečia įtrauka – Inspekcijų, tyrimų ir audito tikslų apsauga || 27,61 || 26,63 || 21,90

4 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa – Sprendimų priėmimo procesas, sprendimas dar nepriimtas || 17,80 || 16,80 || 17,15

4 straipsnio 3 dalies antra pastraipa – Sprendimų priėmimo procesas, sprendimas jau priimtas: vidaus reikmėms skirtos nuomonės, pateiktos per preliminarius svarstymus ir konsultacijas || 7,81 || 9,62 || 8,58

4 straipsnio 5 dalis – Valstybės narės arba trečiosios šalies atsisakymas || 3,81 || 3,94 || 3,18

iš viso || 100 || 100 || 100

7.           Kartotinės paraiškos

|| 2009 || 2010 || 2011

4 straipsnio 1 dalies a punkto pirma įtrauka – Visuomenės saugumo apsauga || 2.55 || 2,67 || 1.33

4 straipsnio 1 dalies a punkto antra įtrauka – Gynybos ir karinių reikalų apsauga || 0 || 0 || 2.00

4 straipsnio 1 dalies a punkto trečia įtrauka – Tarptautinių santykių apsauga || 4.38 || 6,67 || 4.67

4 straipsnio 1 dalies a punkto ketvirta įtrauka – Finansinės, pinigų ar ekonominės politikos apsauga || 3.28 || 3,33 || 3.34

4 straipsnio 1 dalies b punktas – Individo privatumo ir neliečiamumo apsauga || 14.23 || 9,33 || 20.67

4 straipsnio 2 dalies pirma įtrauka – Komercinių interesų apsauga || 17.52 || 16.67 || 14.66

4 straipsnio 2 dalies antra įtrauka – Teismo proceso ir teisinės pagalbos apsauga || 5.47 || 10 || 1.33

4 straipsnio 2 dalies trečia įtrauka – Inspekcijų, tyrimų ir audito tikslų apsauga || 25.91 || 32 || 32.68

4 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa – Sprendimų priėmimo procesas, sprendimas dar nepriimtas || 12.77 || 11,33 || 15.33

4 straipsnio 3 dalies antra pastraipa – Sprendimų priėmimo procesas, sprendimas jau priimtas: vidaus reikmėms skirtos nuomonės, pateiktos per preliminarius svarstymus ir konsultacijas || 13.87 || 8 || 4.00

4 straipsnio 5 dalis – Valstybės narės atsisakymas || - || - || -

iš viso || 100 || 100 || 100

Paraiškų pasiskirstymas

8.           Pagal pareiškėjų socialinę ir profesinę kategoriją (%)

|| 2009 m. || 2010 m. || 2011 m.

Akademinė visuomenė || 21,29 || 23,24 || 25,73

Advokatai || 10,24 || 10,69 || 11,30

Pilietinė visuomenė (interesų grupės, pramonės atstovai, NVO ir kt.) || 9,85 || 8,18 || 8,59

Valstybės institucijos (ne ES institucijos) || 7,33 || 13,56 || 8,20

Kitos ES institucijos || 3,77 || 8,32 || 8,15

Žurnalistai || 2,02 || 3,35 || 3,25

Nenurodyta || 45,5 || 32,68 || 34,78

iš viso || 100 || 100 || 100

9.           Paraiškų geografinis pasiskirstymas (%)

|| 2009 m. || 2010 m. || 2011 m.

Belgija || 18,26 || 17,95 || 21,42

Italija || 7,18 || 8,85 || 12,37

Vokietija || 16,61 || 16,62 || 12,27

Prancūzija || 8,01 || 9,05 || 8,90

Jungtinė Karalystė || 6,23 || 7,24 || 8,59

Ispanija || 6,27 || 6,86 || 7,16

Nyderlandai || 5,45 || 4,43 || 4,18

Lenkija || 2,86 || 2,76 || 2,68

Liuksemburgas || 1,71 || 1,99 || 2,12

Danija || 1,63 || 2,02 || 2,11

Švedija || 2,13 || 2,18 || 1,81

Suomija || 0,78 || 0,81 || 1,57

Austrija || 1,98 || 2,08 || 1,38

Portugalija || 1,61 || 1,16 || 1,15

Graikija || 1,06 || 1,22 || 1,10

Airija || 0,72 || 1,49 || 1,02

Vengrija || 0,70 || 0,89 || 0,96

Čekija || 1,11 || 4,23 || 0,93

Bulgarija || 0,56 || 0,69 || 0,93

Rumunija || 0,93 || 1,11 || 0,87

Slovakija || 0,50 || 0,56 || 0,56

Lietuva || 0,35 || 0,31 || 0,42

Slovėnija || 0,39 || 0,52 || 0,31

Kipras || 0,20 || 0,20 || 0,25

Estija || 0,17 || 0,09 || 0,19

Latvija || 0,06 || 0,13 || 0,15

Malta || 0,30 || 0,22 || 0,12

ES nepriklausančios Europos šalys || 0,83 || 0,50 || 0,40

Šiaurės Amerika || 0,37 || 0,11 || 0,23

Australija ir Naujoji Zelandija || 0,07 || 0,09 || 0,03

Afrika || 0,20 || 0,05 || 0,02

Pietų Amerika || 0,09 || 0,05 || 0,02

Azija || 0,19 || 0,04 || 0,06

Nenurodyta || 10,57 || 3,49 || 3,73

iš viso || 100 || 100 || 100

10.         Pagal interesų sritį (%)

Generalinis direktoratas / Tarnyba || 2009 m. || 2010 m. || 2011 m.

SG – Generalinis sekretoriatas || 10,10 || 11,64 || 10,12

TAXUD – Mokesčiai ir muitų sąjunga || 6,20 || 5,30 || 7,80

COMP – Konkurencija || 7,03 || 9,07 || 6,99

SANCO – Sveikata ir vartotojai || 4,69 || 5,44 || 6,96

ENV – Aplinka[7] || 8,37 || 4,86 || 6,37

ENER – Energetika || - || 2,91 || 5,86

MARKT – Vidaus rinka ir paslaugos || 7,27 || 6,14 || 5,72

ENTR – Įmonės ir pramonė || 4,55 || 4,48 || 4,84

HOME – Vidaus reikalai || - || 1,63 || 4,74

TRADE – Prekyba || 2,08 || 3,06 || 3,47

DEVCO – Vystymasis ir bendradarbiavimas – EuropeAid (buvęs DEV + AIDCO) || 2,75 || 2,77 || 3,30

MOVE – Mobilumas ir transportas || - || 3,13 || 3,02

SJ – Teisės tarnyba || 1,80 || 2,68 || 2,76

AGRI – Žemės ūkio ir kaimo plėtra || 4,07 || 3,15 || 2,62

JUST – Teisingumas (buvęs JLS)[8] || 7,74 || 6,75 || 2,54

RELEX – Išorės santykiai[9] || 2,25 || 3,29 || 2,39

HR – Žmogiškieji ištekliai ir saugumas + OIB + OIL – Infrastruktūros ir logistikos biurai Briuselyje ir Liuksemburge + PMO – Individualių išmokų administravimo ir mokėjimo biuras || 3,15 || 2,29 || 2,34

REGIO – Regioninė politika || 3,67 || 3,06 || 2,29

CLIMA – Klimato politika || - || 1,21 || 2,22

INFSO – Informacinė visuomenė || 2,29 || 1,79 || 1,98

EMPL – Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis || 3,28 || 2,74 || 1,64

ECFIN – Ekonomikos ir finansų reikalai || 1,87 || 2,32 || 1,57

RTD – Moksliniai tyrimai + JRC – Jungtinis tyrimų centras || 1,74 || 1,82 || 1,27

COMM – Komunikacija || 0,41 || 0,74 || 1,26

EAC – Švietimas ir kultūra || 1,44 || 1,13 || 1,05

ELARG – Plėtra || 1,74 || 1,47 || 1,04

BUDG – Biudžetas || 1,07 || 1,24 || 1,02

MARE – Jūrų reikalai ir žuvininkystė || 0,79 || 0,66 || 0,95

OP – Leidinių biuras || 0,19 || 0,19 || 0,37

ECHO – Humanitarinė pagalba ir civilinė sauga || 0,24 || 0,28 || 0,33

OLAF – Europos kovos su sukčiavimu tarnyba || 0,24 || 0,27 || 0,25

EPSO – Europos personalo atrankos tarnyba || 0,26 || 0,14 || 0,23

ESTAT – Eurostatas || 0,11 || 0,31 || 0,20

DGT – Vertimas raštu || 0,13 || 0,36 || 0,14

CAB – Komisijos narių kabinetai || 0,30 || 0,28 || 0,11

BEPA – Europos politinių patarėjų biuras || 0,06 || 0,03 || 0,11

DIGIT – Informatika || 0,07 || 0,09 || 0,09

IAS – Vidaus auditas || 0,02 || 0,09 || 0,05

SCIC – Jungtinė vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba || 0,02 || 0,08 || 0,00

TREN[10] || 8,02 || 1,10 || -

iš viso || 100 || 100 || 100

[1]               OL L 145, 2001 5 31, p. 43.

[2]               „[...] iš institucijų arba jų įsteigtų agentūrų, iš valstybių narių, trečiųjų šalių arba tarptautinių organizacijų kilę dokumentai, kurie, priklausomai nuo atitinkamos institucijos taisyklių, klasifikuojami kaip „TRÈS SECRET/TOP SECRET“ (YPATINGAI SLAPTI), „SECRET“ (SLAPTI) arba „CONFIDENTIEL“ (KONFIDENCIALŪS) ir kurie gina esminius Europos Sąjungos arba vienos ar daugiau valstybių narių interesus 4 straipsnio 1 dalies a punkte minimose srityse, ypač susijusius su visuomenės saugumu, gynyba ir kariniais reikalais.“ (9 straipsnio 1 dalis).

[3]               Daugiau informacijos apie kiekvieną iš toliau nurodytų bylų rasite http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=lt

[4]               2011 m. liepos 21 d. Sprendimas Švedija/MyTravel ir Komisija, C-506/08 P.

[5]               Atkreipkite dėmesį į tai, kad vienoje paraiškoje gali būti nurodyti keli dokumentai, todėl gali būti pateikti keli skirtingi atsakymai.

[6]               Atkreipkite dėmesį į tai, kad į pateiktų atsakymų kategoriją įtraukiami pateikti atsakymai, kuriems netaikomas Reglamentas Nr. 10498/2001, pavyzdžiui, atsakymai, pateikti pagal Reglamentą Nr. 45/2001.

[7]               2010 m. DG ENV buvo padalytas į DG ENV ir DG CLIMA.

[8]               2010 m. DG JLS buvo padalytas į DG JUST ir DG HOME.

[9]               Didesnę dalį DG RELEX veiklos nuo 2011 m. sausio 1 d. perėmė Europos išorės veiksmų tarnyba.

[10]             2010 m. DG TREN buvo padalytas į DG ENER ir DG MOVE.