24.7.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 218/3


EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOSIOS TARYBOS NUOMONĖ

2012 m. liepos 18 d.

dėl Tarybos rekomendacijos dėl Europos Centrinio Banko Vykdomosios valdybos nario skyrimo

(CON/2012/56)

2012/C 218/04

Įžanga ir teisinis pagrindas

2012 m. liepos 16 d. Europos Centrinis Bankas (ECB) gavo Europos Vadovų Tarybos pirmininko prašymą pateikti nuomonę dėl 2012 m. liepos 10 d. Tarybos rekomendacijos (1) dėl Europos Centrinio Banko Vykdomosios valdybos nario skyrimo.

ECB Valdančiosios tarybos kompetencija teikti nuomonę grindžiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 283 straipsnio 2 dalimi.

Bendros pastabos

1.

Tarybos rekomendacija, kuri buvo pateikta Europos Vadovų Tarybai ir dėl kurios konsultuojamasi su Europos Parlamentu ir ECB Valdančiąja taryba, rekomenduojama ECB Vykdomosios valdybos nariu aštuonerių metų kadencijai skirti Yves MERSCH.

2.

ECB Valdančioji taryba mano, kad pasiūlytas kandidatas yra pripažintą autoritetą ir profesinę patirtį pinigų ar bankininkystės srityse turintis asmuo, kaip to reikalauja Sutarties 283 straipsnio 2 dalis.

3.

ECB Valdančioji taryba neprieštarauja Tarybos rekomendacijai skirti Yves MERSCH ECB Vykdomosios valdybos nariu.

Priimta Frankfurte prie Maino 2012 m. liepos 18 d.

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI


(1)  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.