17.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 369/15


2011 m. spalio 27 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos politinio pareiškimo dėl aiškinamųjų dokumentų projektas

2011/C 369/03

Institucijos pripažįsta, kad informacija apie direktyvų perkėlimą į nacionalinę teisę, kurią valstybės narės pateikia Komisijai, „turi būti aiški ir tiksli“ (1) siekiant sudaryti palankesnes sąlygas Komisijai atlikti savo užduotį – prižiūrėti, kaip taikoma Sąjungos teisė.

Remdamiesi šiuo argumentu Europos Parlamentas ir Taryba palankiai vertina 2011 m. rugsėjo 28 d. Bendrą valstybių narių ir Komisijos politinį pareiškimą dėl aiškinamųjų dokumentų.

Todėl tais atvejais, kai poreikis perduoti tokius dokumentus ir šio pateikimo proporcingumas yra pagrįstas pagal 2011 m. rugsėjo 28 d. Bendrą valstybių narių ir Komisijos politinį pareiškimą dėl aiškinamųjų dokumentų, institucijos sutinka, kad į atitinkamą direktyvą būtų įtraukta ši konstatuojamoji dalis:

„Pagal 2011 m. rugsėjo 28 d. Bendrą valstybių narių ir Komisijos politinį pareiškimą dėl aiškinamųjų dokumentų valstybės narės pagrįstais atvejais įsipareigojo prie pranešimų apie perkėlimo priemones pridėti vieną ar daugiau dokumentų, kuriuose paaiškinamos direktyvos sudėtinių dalių ir nacionalinių perkėlimo priemonių atitinkamų dalių sąsajos. Šios direktyvos atveju teisės aktų leidėjas laikosi nuomonės, kad tokių dokumentų perdavimas yra pagrįstas.“

Iki 2013 m. lapkričio 1 d. Komisija praneš Europos Parlamentui ir Tarybai apie abiejų bendrų politinių pareiškimų dėl aiškinamųjų dokumentų įgyvendinimą.

Institucijos įsipareigoja nuo 2011 m. lapkričio 1 d. šiuos principus taikyti naujiems ir rengiamiems pasiūlymams dėl direktyvų, išskyrus tuos pasiūlymus, dėl kurių jau susitarė Europos Parlamentas ir Taryba.


(1)  Žr. 2009 m. liepos 16 d. Teisingumo Teismo sprendimą Byloje C-427/07, 107 punktas ir sprendime cituojama teismo praktika.