52011PC0747

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų /* KOM/2011/0747 galutinis - 2011/0361 (COD) */


AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

1.           PASIŪLYMO APLINKYBĖS

Kredito reitingų agentūros yra svarbios finansų rinkos dalyvės, todėl joms reikia taikyti tinkamą teisinę sistemą. 2010 m. gruodžio 7 d. pradėtas visapusiškai taikyti Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų[1] (KRA reglamentas). Juo reikalaujama, kad kredito reitingų agentūros (KRA) laikytųsi griežtų veiklos vykdymo taisyklių, siekiant sušvelninti galimus interesų konfliktus ir užtikrinti aukštą reitingų ir reitingavimo proceso kokybę ir pakankamą skaidrumą. Veikiančios KRA iki 2010 m. rugsėjo 7 d. turėjo kreiptis dėl registracijos ir įvykdyti reglamento reikalavimus.

2011 m. birželio 1 d. įsigaliojo KRA reglamento pakeitimas (Reglamentas (ES) Nr. 513/2011), kuriuo Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai (EVPRI) suteikti išimtiniai ES registruotų KRA priežiūros įgaliojimai siekiant Europos lygiu centralizuoti ir supaprastinti jų registraciją ir priežiūrą[2].

Nors juo suteikiamas tinkamas pagrindas, galiojančiame KRA reglamente nebuvo skirta pakankamai dėmesio tam tikriems klausimams, susijusiems su kredito reitingavimo veikla ir reitingų naudojimu. Šie klausimai daugiausia susiję su rizika, kad finansų rinkos dalyviai gali per daug kliautis kredito reitingais, didele koncentracija reitingų rinkoje, civiline kredito reitingų agentūrų atsakomybe investuotojams ir interesų konfliktais, susijusiais su modeliu „emitentas moka“ ir KRA akcininkų struktūra. Valstybių reitingų specifikos, kuri tapo akivaizdi per dabartinę valstybės skolos krizę, klausimas dabartiniame KRA reglamente taip pat nėra konkrečiai sprendžiamas.

Europos Komisija šias neišspręstas problemas nurodė savo 2010 m. birželio 2 d. komunikate („Finansinių paslaugų reguliavimas siekiant užtikrinti tvarų augimą“)[3] ir 2010 m. lapkričio 5 d. Komisijos tarnybų konsultaciniame dokumente[4], paskelbdama, kad būtina tikslinė KRA reglamento peržiūra – ji pateikiama šiame pasiūlyme.

2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamentas paskelbė su teisėkūra nesusijusią rezoliuciją dėl KRA[5]. Pranešime pritariama būtinybei tobulinti kredito reitingų agentūrų reguliavimo sistemą ir imtis priemonių per didelio kliovimosi reitingais rizikai mažinti. Konkrečiau, Europos Parlamentas pritaria, be kita ko, griežtesniems valstybių reitingų atskleidimo reikalavimams, Europos reitingų indekso nustatymui, reikalavimui atskleisti daugiau informacijos apie struktūrizuotas finansines priemones ir civilinei kredito reitingų agentūrų atsakomybei. Be to, Europos Parlamentas konkurencijos skatinimą vertino kaip svarbią užduotį ir manė, kad Komisija taip pat turėtų ištirti ir įvertinti galimybę įsteigti nepriklausomą Europos kredito reitingų agentūrą.

2010 m. rugsėjo 30 d. ir spalio 1 d. neoficialiame ECOFIN tarybos posėdyje Europos Sąjungos Taryba pripažino, kad reikėtų toliau stengtis spręsti tam tikras su kredito reitingavimo veikla susijusias problemas, įskaitant per didelio kliovimosi kreditų reitingais riziką ir interesų konfliktų riziką, kylančią dėl atlygio kredito reitingų agentūroms modelio. 2011 m. spalio 23 d. Europos Vadovų Taryba padarė išvadą, kad būtina užtikrinti pažangą mažinant per didelį kliovimąsi kredito reitingais.

Be to, Europos vertybinių popierių komitetas ir Europos bankininkystės komitetas, kuriuos sudaro valstybių narių finansų ministerijų atstovai, savo 2010 m. lapkričio 9 d. ir 2011 m. rugsėjo 19 d. posėdžiuose aptarė būtinybę toliau stiprinti kredito reitingų agentūrų reguliavimo sistemą.

Tarptautiniu lygmeniu 2010 m. spalio mėn. Finansinio stabilumo taryba (FST) paskelbė principus, kuriais siekiama sumažinti valdžios institucijų ir finansų įstaigų kliovimąsi išoriniais reitingais[6]. Pagal šiuos principus raginama iš teisės aktų išbraukti nuorodas į tokius reitingus arba jas pakeisti, kai yra tinkami alternatyvūs kreditingumo standartai, taip pat reikalauti, kad investuotojai kreditus vertintų patys. Tie principai patvirtinti 2010 m. lapkričio mėn. G 20 aukščiausiojo lygio susitikime Seule.

Neseniai Komisija nagrinėjo per didelio finansų įstaigų kliovimosi reitingais klausimą, atsižvelgdama į bankininkystės teisės aktų pertvarką[7]. Komisija pasiūlė nustatyti taisyklę, pagal kurią reikalaujama, kad bankai ir investicinės įmonės patys vertintų subjektų ir finansinių priemonių, į kurias jie investuoja, kredito riziką, o ne paprasčiausiai kliautųsi išoriniais reitingais. Panašią nuostatą Komisijos siūlo direktyvų dėl KIPVPS ir dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų pakeitimo projekte[8], kuris teikiamas kartu su šiuo reglamento pasiūlymu.

2.           KONSULTACIJŲ SU SUINTERESUOTOSIOMIS ŠALIMIS IR POVEIKIO VERTINIMO REZULTATAI

2010 m. lapkričio 5 d. – 2011 m. sausio 7 d. Europos Komisija surengė viešas konsultacijas ir jose pristatė įvairias galimybes spręsti nustatytas problemas. Komisija gavo maždaug 100 atsakymų iš suinteresuotųjų šalių – į juos atsižvelgta rengiant šį pasiūlymą. Atsakymų į konsultacinio dokumento klausimus santrauką galima rasti

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/docs/agencies/summary-responses-cra-consultation-20110704_en.pdf.

Komisijos tarnybos, norėdamos gauti daugiau informacijos tais klausimais iš atitinkamų suinteresuotųjų šalių, liepos 6 d. surengė apskritojo stalo diskusiją. Apskritojo stalo diskusijos santrauką galima rasti

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/docs/agencies/roundtable_en.pdf.

Taip pat atliktas šio pasiūlymo poveikio vertinimas. Jį galima rasti

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/agencies/index_en.htm.

Atliekant poveikio vertinimą nustatytos šios problemos:

– dėl teisės aktų reikalavimų naudoti išorinius reitingus, investuotojų besaikio išorinių reitingų naudojimo vidaus rizikai valdyti, tiesiogiai su reitingais susietų investavimo strategijų, taip pat dėl nepakankamos informacijos apie struktūrizuotas finansines priemones per daug pasikliaujama išoriniais kredito reitingais, todėl kapitalo rinkose atsiranda procikliškumo ir staigaus kritimo poveikis[9];

– dėl nepakankamo valstybių reitingavimo proceso objektyvumo, išsamumo ir skaidrumo ir kartu dėl per didelio kliovimosi reitingais pasireiškia valstybių reitingų pokyčių staigaus kritimo ir užkrečiamasis poveikiai;

– dėl didelės koncentracijos kredito reitingų rinkoje, didelių patekimo į kredito reitingų rinką kliūčių ir reitingų palyginamumo stokos kredito reitingų rinkoje yra ribotas pasirinkimas ir konkurencija;

– nepakankamai teisių į žalos atlyginimą suteikta reitingų naudotojams, patiriantiems nuostolių dėl KRA, pažeidžiančių KRA reglamentą, suteiktų netikslių reitingų;

– dėl interesų konfliktų, kylančių dėl modelio „emitentas moka“, nuosavybės struktūros ir ilgalaikių verslo santykių su ta pačia KRA, gali būti pažeidžiamas KRA nepriklausomumas; ir

– nepakankamai patikimi kredito reitingavimo metodai ir procesai.

Bendrasis šio pasiūlymo tikslas – padėti mažinti finansiniam stabilumui kylančią riziką ir atkurti investuotojų ir kitų rinkos dalyvių pasitikėjimą finansų rinkomis ir reitingų kokybe. Buvo svarstomos įvairios politikos galimybės spręsti nustatytas problemas ir taip pasiekti atitinkamus konkrečius tikslus:

– sumažinti staigaus kritimo poveikį finansų įstaigoms ir rinkoms, mažinant kliovimąsi išoriniais reitingais;

– sumažinti užkrečiamąjį poveikį, susijusį su valstybių reitingų pokyčiais;

– kadangi kredito reitingų rinkoje yra ribotas pasirinkimas ir konkurencija, gerinti kredito reitingų rinkos sąlygas taip siekiant pagerinti reitingų kokybę;

– užtikrinti investuotojams teisę į žalos atlyginimą, nes šiuo metu nesuteikiama pakankamai teisių į žalos atlyginimą reitingų naudotojams, kurie patiria nuostolių dėl KRA reglamentą pažeidusios KRA suteikto kredito reitingo, ir

– gerinti reitingų kokybę didinant KRA nepriklausomumą ir skatinant taikyti patikimus kredito reitingavimo procesus bei metodus. Šiuo metu KRA nepriklausomumas gali būti pažeidžiamas dėl interesų konfliktų, kylančių dėl modelio „emitentas moka“, nuosavybės struktūros ir ilgalaikių verslo santykių su ta pačia KRA.

Priimtiniausios politikos galimybės išdėstytos toliau pateikiamame 3.4 skirsnyje ir atsispindi šiame pasiūlyme. Tikimasi, kad pasirinkus šias galimybes bus galima sumažinti per didelį finansų įstaigų kliovimąsi išoriniais reitingais, mažinant išorinių reitingų svarbą finansinių paslaugų teisės aktuose. Be to, tikimasi, kad emitentų atskleidžiama informacija apie struktūrizuotų finansinių produktų bendrą pagrindinį turtą padės investuotojams patiems atlikti kredito rizikos vertinimą, o ne vien kliautis išoriniais reitingais.

Valstybių reitingų skaidrumą ir kokybę bus siekiama gerinti tikrinant pagrindinę informaciją ir kartu su reitingais skelbiant išsamią tyrimų ataskaitą. Suteikus galimybę lengviau palyginti iš skirtingų reitingų agentūrų gautus reitingus – tai bus daroma skatinant naudoti bendrus reitingų skalių standartus ir Europos reitingų indeksą (EURIX) – tikimasi padidinti pasirinkimą ir optimizuoti reitingų sektoriaus struktūrą. Be to, privaloma KRA rotacija ne tik gerokai sumažintų familiarumo grėsmę KRA nepriklausomumui, kylančią dėl ilgalaikių KRA ir emitento verslo santykių, bet ir turėtų didelį teigiamą poveikį didinant pasirinkimą reitingų sektoriuje, nes būtų suteikta daugiau verslo galimybių mažesnėms KRA.

Investuotojų apsaugos požiūriu, teisės investuotojams pareikšti KRA ieškinį dėl žalos atlyginimo nustatymas būtų didelė paskata KRA laikytis teisinių įpareigojimų ir užtikrinti aukštos kokybės reitingus. Reitingų nepriklausomumas bus padidintas nustačius reikalavimą emitentams periodiškai keisti KRA ir sugriežtinus nepriklausomumo reikalavimus, susijusius su KRA nuosavybės struktūra. Be to, KRA negalėtų teikti užsakytų reitingų kartu ir emitentui, ir jo produktams.

Be to, reitingų skaidrumas ir kokybė pagerėtų sugriežtinus reitingavimo metodų atskleidimo taisykles ir įdiegus reitingavimo metodų rengimo ir tvirtinimo procesą, įskaitant reikalavimą KRA pranešti ir pagrįsti savo reitingavimo metodų pakeitimų priežastis, ir reikalaujant, kad KRA pakankamai anksti informuotų emitentus apie reitingo skelbimą.

Kalbant apie išlaidas, finansų įmonės patirtų papildomų išlaidų dėl reikalavimų stiprinti vidaus rizikos valdymą ir reguliavimo tikslais naudoti vidaus reitingų modelius, o emitentai – dėl griežtesnių informacijos atskleidimo reikalavimų. KRA taip pat patirtų papildomų pasikartojančių reikalavimų laikymosi išlaidų siekdamos sumažinti su valstybių reitingais susijusio užkrečiamojo poveikio riziką. Tačiau dėl konkurencijos didinimo priemonių KRA išlaidos daug nepadidėtų. Prognozuojama, kad dėl politikos galimybės, susijusios su civiline KRA atsakomybe investuotojams, bus patiriama reikalavimų laikymosi išlaidų dėl būtinybės drausti jų civilinę atsakomybę arba, kai nėra galimybės draustis, sukaupti finansines atsargas, kad būtų galima patenkinti galimus investuotojų reikalavimus atlyginti žalą. Galiausiai neprognozuojama, kad dėl pasirinktų galimybių, kuriomis sprendžiamas KRA nepriklausomumo klausimas, būtų patiriama kokių nors reikšmingų išlaidų.

3.           TEISINIAI PASIŪLYMO ASPEKTAI

3.1.        Teisinis pagrindas

Pasiūlymas grindžiamas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 114 straipsniu.

3.2.        Subsidiarumo ir proporcingumo principai

Pagal subsidiarumo principą (Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnio 3 dalis) ES lygio veiksmų turėtų būti imamasi tik tada, kai numatytų tikslų valstybės narės negali deramai pasiekti ir todėl dėl pasiūlytų veiksmų masto ar poveikio jų geriau siekti ES lygiu. Kredito reitingų agentūrų veikla yra globalaus pobūdžio. Vienoje valstybėje narėje esančios kredito reitingų agentūros suteiktais reitingais naudojasi ir pasitiki rinkos dalyviai visoje ES. Kredito reitingų agentūrų reguliavimo sistemos trūkumai arba nebuvimas vienoje konkrečioje valstybėje narėje gali turėti neigiamos įtakos rinkos dalyviams ir finansų rinkoms visoje ES. Todėl, norint apsaugoti investuotojus ir rinkas nuo galimų trūkumų, reikalingos patikimos reguliavimo taisyklės, taikomos visoje ES. Todėl visų tolesnių veiksmų geriausia imtis ES lygiu.

Siūlomi pakeitimai taip pat yra proporcingi, kaip reikalaujama Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnio 4 dalyje. Pakeitimais neviršijama to, kas būtina nurodytiems jų tikslams pasiekti. Labai pagerinamos kredito reitingų agentūrų nepriklausomumo sąlygos: reikalaujama, kad emitentai reguliariai keistų kredito reitingų agentūrą, kuriai moka už kredito reitingų suteikimą, ir skirtų skirtingas kredito reitingų agentūras savo ir savo skolos priemonių kredito reitingams suteikti. Šie įpareigojimai, nors jais ir ribojama verslo laisvė, yra proporcingi siekiamiems tikslams ir juos nustatant atsižvelgta į reguliavimo aplinką. Jie gali būti taikomi tik tam tikroms reguliuojamoms institucijoms (kredito reitingų agentūroms) teikiant paslaugą visuomenės interesais (kredito reitingus, kuriuos galima naudoti reguliavimo tikslais) tam tikromis sąlygomis (modelis „emitentas moka“), o rotacijos atveju – laikinai. Tačiau kredito reitingų agentūroms netrukdoma toliau teikti kredito reitingų paslaugas rinkoje: kredito reitingų agentūra, iš kurios reikalaujama kurį laiką neteikti kredito reitingų paslaugų konkrečiam emitentui, vis dar galėtų teikti kredito reitingus kitiems emitentams. Rinkos sąlygomis, kuriomis rotacijos taisyklės taikomos visiems be išimčių, atsiras verslo galimybių, nes visiems emitentams reikės keisti kredito reitingų agentūrą. Be to, kredito reitingų agentūros visada gali suteikti neužsakytą to paties emitento kredito reitingą remdamosi savo patirtimi.

Pakeitimais taip pat numatyta, kad investuotojai ir didelės kredito reitingų agentūros bus suvaržyti tam tikrų investicijų pasirinkimo atžvilgiu. Investuotojams, turintiems bent 5 % KRA akcijų, neleidžiama turėti daugiau nei 5 % kitos KRA akcijų. Šis apribojimas yra būtinas siekiant užtikrinti KRA nepriklausomumo įvaizdį, kuriam galėtų būti pakenkta, jeigu tie patys akcininkai arba nariai daug investuotų į kitas kredito reitingų agentūras, nepriklausančias tai pačiai kredito reitingų agentūrų grupei, net jei tie akcininkai arba nariai negalėtų teisėtai daryti lemiamos įtakos arba vykdyti kontrolės. Ši rizika yra didesnė atsižvelgiant į tai, kad ES registruotos KRA yra į biržos sąrašus neįtrauktos ir dėl to ne tokios skaidrios įmonės. Vis dėlto, siekiant užtikrinti, kad vis dar būtų galimos vien ekonominės investicijos į kredito reitingų agentūras, draudimas tuo pat metu investuoti į daugiau nei vieną kredito reitingų agentūrą neturėtų būti išplėstas įtraukiant investicijas, nukreiptas per kolektyvinio investavimo schemas, valdomas trečiųjų šalių, nepriklausančių nuo investuotojo ir jo įtakos.

3.3.        Atitiktis SESV 290 ir 291 straipsniams

2009 m. rugsėjo 23 d. Komisija priėmė reglamentų, kuriais įsteigiamos EBI, EDPPI ir EVPRI, pasiūlymus. Šiuo atžvilgiu Komisija nori priminti pareiškimus, susijusius su SESV 290 ir 291 straipsniais, padarytus priimant Europos priežiūros institucijų steigimo reglamentus, kuriais teigiama: „Reguliavimo standartų priėmimo proceso klausimu Komisija pabrėžia finansinių paslaugų sektoriaus unikalų pobūdį, kuris susiformavo atsižvelgiant į Lamfalussy struktūrą ir kuris aiškiai pripažintas SESV 39 deklaracijoje. Tačiau Komisija turi rimtų abejonių dėl to, ar jos vaidmeniui priimant deleguotus aktus ir įgyvendinant priemones taikomi apribojimai atitinka SESV 290 ir 291 straipsnius.“

3.4.        Pasiūlymo paaiškinimas

Šio pasiūlymo 1 straipsniu iš dalies keičiamas KRA reglamentas. Toliau išdėstytuose poskirsniuose nurodomi iš dalies pakeisti arba nauji KRA reglamento straipsniai, jei nenurodyta kitaip.

3.4.1.     Reglamento taikymo srities išplėtimas siekiant aprėpti reitingų perspektyvas

Be kredito reitingų, KRA taip pat skelbia vadinamąsias reitingų perspektyvas, pateikdama nuomonę apie tikėtiną būsimą kredito reitingo kitimo kryptį. Komisijos pasiūlymu išplečiama kredito reitingų nustatymo taisyklių taikymo sritis, įtraukiant, kai tinka, ir reitingų perspektyvas. Pakeistame tekste visų pirma reikalaujama, kad KRA atskleistų laikotarpį, kuriuo tikimasi kredito reitingų pokyčio (plg. su I priedo D skirsnio II dalies 2 punkto f papunkčiu). Todėl konkrečiai pritaikytos įvairios KRA reglamento vietos: 3 straipsnis, 6 straipsnio 1 dalis, 7 straipsnio 5 dalis, 8 straipsnio 2 dalis ir 10 straipsnio 1 bei 2 dalys; I priedo B skirsnio 1, 3 ir 7 punktai; C skirsnio 2, 3 ir 7 punktai; D skirsnio I dalies 1, 2, 4 ir 5 punktai; ir E skirsnio I dalies 3 punktas. Be to, toliau aprašomi pakeitimai taip pat yra pritaikyti, kai tinka, atsižvelgiant į reitingų perspektyvos koncepciją.

3.4.2.     Pakeitimai, susiję su kredito reitingų naudojimu

Naujame į KRA reglamentą įtrauktame 5a straipsnyje reikalaujama, kad tam tikros finansų įstaigos pačios atliktų kredito rizikos vertinimą. Todėl jos turėtų vengti išimtinai arba mechaniškai kliautis išoriniais kredito reitingais, siekdamos įvertinti turto kreditingumą. Kompetentingos institucijos turėtų prižiūrėti šių finansų įmonių kredito rizikos vertinimo procesų tinkamumą, įskaitant stebėjimą, kad finansų įmonės per daug nesikliautų kredito reitingais. Ši taisyklė susijusi su 2010 m. spalio mėn. Finansinio stabilumo tarybos nustatytais principais, kuriais siekiama sumažinti kliovimąsi KRA reitingais.

Be to, pagal naują 5b straipsnį EVPRI, EBI ir EDPPI neturėtų daryti nuorodų į kredito reitingus savo gairėse, rekomendacijose ir techninių standartų projektuose, kai tokios nuorodos gali paskatinti kompetentingas institucijas arba finansų rinkos dalyvius mechaniškai kliautis kredito reitingais. Dar daugiau, jos turėtų atitinkamai pritaikyti savo esamas gaires ir rekomendacijas ne vėliau kaip iki 2013 m. gruodžio 31 d.

Kitais pakeitimais siekiama mažinti per didelio finansų rinkos dalyvių kliovimosi kredito reitingais riziką, kiek tai susiję su struktūrizuotomis finansinėmis priemonėmis, ir didinti tokių priemonių kredito reitingų kokybę:

– 8a straipsnis: šiame naujame straipsnyje reikalaujama, kad emitentai (iniciatoriai arba rėmėjai) nuolat atskleistų konkrečią informaciją apie struktūrizuotus finansinius produktus, visų pirma apie svarbiausius struktūrizuotų finansinių produktų bendro pagrindinio turto elementus, kurios investuotojams reikia, kad jie galėtų patys atlikti kredito rizikos vertinimą ir taip išvengti būtinybės kliautis išoriniais kredito reitingais. Ši informacija turi būti atskleista centralizuotoje svetainėje, kurią tvarko EVPRI.

– 8b straipsnis: šiame naujame straipsnyje reikalaujama, kad emitentai (arba su jais susijusios trečiosios šalys), prašantys nustatyti reitingą, pavestų dviem viena nuo kitos nepriklausančioms kredito reitingų agentūroms suteikti du nepriklausomus tų pačių struktūrizuotų finansinių priemonių kredito reitingus.

Galiausiai reikėtų atkreipti dėmesį, kad Komisija kartu siūlo iš dalies keisti 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo[10] ir 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų, siekdama užtikrinti, kad per didelio kliovimosi kredito reitingais vengimo principas būtų įtrauktas į nacionalinius teisės aktus, kuriais įgyvendinamos šios direktyvos.

3.4.3.     Pakeitimai, susiję su KRA nepriklausomumu

Šia pakeitimų grupe nustatomos griežtesnės nepriklausomumo užtikrinimo taisyklės, kuriomis siekiama spręsti interesų konfliktus, susijusius su modeliu „emitentas moka“ ir KRA akcininkų struktūra:

– 6a straipsnis: šiuo nauju straipsniu draudžiama bet kokiam KRA nariui arba akcininkui, turinčiam bent 5 % akcijų, turėti 5 % arba daugiau kitos KRA akcijų, jei atitinkamos KRA nėra tos pačios grupės narės.

– 6b straipsnis: šiame naujame straipsnyje nustatoma rotacijos taisyklė KRA, kurias emitentas samdo (t. y. tai netaikoma neužsakytiems reitingams), kad jos įvertintų patį emitentą arba jo skolos priemones. Samdoma KRA neturėtų tam emitentui dirbti daugiau nei 3 metus arba daugiau nei vienus metus, jei ji iš eilės vertina daugiau nei dešimt emitento skolų priemonių. Tačiau dėl šios taisyklės leidžiamas samdymo laikotarpis neturėtų sutrumpėti iki mažiau nei vienų metų. Jei emitentas vykdydamas teisinę prievolę arba savanoriškai užsako daugiau nei vieną savo ar savo finansinių priemonių reitingą, turi būti keičiama tik viena agentūra. Tačiau ilgiausias leidžiamas kiekvienos iš šių KRA samdymo laikotarpis yra šešeri metai. Ankstesnė KRA (arba bet kokia kita KRA, priklausanti tai pačiai grupei arba kaip akcininkė turinti ryšių su ankstesne KRA) neturėtų turėti galimybės vėl vertinti tą patį emitentą arba jo priemones, kol pasibaigs atitinkamas apsisprendimo laikotarpis. Šiame straipsnyje taip pat numatoma, kad pasitraukiančioji KRA pateikia perimančiajai KRA perdavimo bylą, kurioje pateikiama svarbi informacija.

Šia rotacijos taisykle tikimasi gerokai sušvelninti galimas interesų konfliktų problemas, susijusias su modeliu „emitentas moka“. Be to, Komisija toliau stebės atlygio kredito reitingų agentūroms modelių tinkamumą ir iki 2012 m. gruodžio 7 d. pateiks Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie tai, kaip reikalaujama pagal reglamento 39 straipsnio 1 dalį. Šiomis aplinkybėmis Komisija taip pat svarstys platesnio užmojo šio klausimo sprendimus, kaip antai sprendimai, šiuo metu vertinami kitose jurisdikcijose, įskaitant JAV.

6b straipsnis netaikomas valstybių reitingams.

– I priedo C skirsnio 8 punktas, susijęs su 7 straipsnio 4 dalimi: siekiant atsižvelgti į naują 6b straipsnį buvo patvirtintos vidinės darbuotojų rotacijos KRA taisyklės. Šiose naujose taisyklėse numatyta, kad pagrindiniai reitingų analitikai daugiau nei 4 metus neturėtų dalyvauti reitinguojant tą patį subjektą, ir taip būtų užkirstas kelias tiems analitikams pereiti į kitą KRA kartu su kliento byla. Be to, numatytos vidinės rotacijos taisyklės tam atvejui, jeigu KRA teiktų neužsakytus reitingus arba valstybių reitingus.

– I priedo B skirsnio 3 punktas: pagal šį reglamentą KRA būtų draudžiama suteikti kredito reitingus (arba būtų reikalaujama, kad KRA atskleistų, jog kredito reitingui galėjo būti daromas poveikis), kai yra tikras arba galimas interesų konfliktas, kylantis dėl to, kad dalyvauja (be KRA ir jos darbuotojų, kuriems jau taikomos taisyklės) asmenys, kurie turi daugiau nei 10 % KRA kapitalo ar balsavimo teisių arba turi galimybę kitaip daryti reikšmingą įtaką KRA verslo veiklai tam tikrais atvejais, pvz., yra investavę į reitinguojamą subjektą, yra reitinguojamo subjekto valdybos nariai ir kt.

– I priedo B skirsnio 4 punktas: asmenims, kurie turi daugiau nei 5 % KRA kapitalo ar balsavimo teisių arba turi galimybę kitaip daryti reikšmingą įtaką KRA verslo veiklai, neturėtų būti leidžiama reitinguojamam subjektui teikti konsultacines ar patariamąsias paslaugas, susijusias su bendrovės arba teisine struktūra, turtu, įsipareigojimais arba šio reitinguojamo subjekto veikla.

3.4.4.     Pakeitimai, susiję su KRA metodų, kredito reitingų ir reitingų perspektyvų informacijos atskleidimu

Kitos pakeitimų grupės tikslas – griežtinti reitingavimo metodų atskleidimo taisykles siekiant skatinti patikimus kredito reitingavimo procesus ir galiausiai pagerinti reitingų kokybę:

– 8 straipsnio 5a dalis, 8 straipsnio 6 dalies aa punktas ir 22a straipsnio 3 dalis: šiomis siūlomomis nuostatomis nustatomos naujų reitingavimo metodų rengimo arba esamų reitingavimo metodų keitimo procedūros. Pagal jas reikalaujama dėl naujų metodų ar siūlomų pakeitimų ir jų pagrindimo konsultuotis su suinteresuotosiomis šalimis. Be to, KRA turėtų siūlomus metodus pateikti EVPRI, kad ji įvertintų jų atitiktį esamiems reikalavimams. Naujus metodus galima taikyti tik tada, kai juos patvirtina EVPRI. Pagal šias taisykles taip pat reikalaujama naujus metodus skelbti kartu su išsamiu paaiškinimu.

– 8 straipsnio 7 dalis: kiekviena KRA bus įpareigota taisyti savo metodų ir jų taikymo klaidas, taip pat apie šias klaidas informuoti EVPRI, reitinguojamus subjektus ir apskritai visuomenę.

– I priedo D skirsnio I dalies 2a punktas: reikalavimas teikti rekomendacijas dėl metodų ir reitingų pagrindinių prielaidų yra išplėstas, kad apimtų ne tik struktūrizuotus finansinius produktus, bet ir visas turto klases. KRA teikiamos rekomendacijos turėtų būti aiškios ir lengvai suprantamos.

Taip pat didinamos kitos KRA informacijos atskleidimo prievolės:

– I priedo D skirsnio I dalies 3 punktas: šioje nuostatoje nagrinėjama, kokią informaciją apie pagrindines priežastis, kuriomis grindžiamas reitingas arba jo perspektyva, KRA turi pateikti emitentui anksčiau, nei bus paskelbtas reitingas arba jo perspektyva, siekiant suteikti galimybę reitinguojamam subjektui aptikti bet kokias reitingo klaidas. Pagal siūlomą taisyklę reikalaujama, kad KRA informuotų emitentus reitinguojamo subjekto darbo valandomis ir bent prieš visą darbo dieną iki paskelbimo. Ši taisyklė taikoma visiems reitingams, užsakytiems arba ne, ir perspektyvoms.

– I priedo D skirsnio I dalies 6 punktas: KRA turėtų atskleisti informaciją apie visus subjektus arba skolos priemones, pateiktas jų pirminei peržiūrai arba preliminariam reitingui. Taigi, šia nauja taisykle ši prievolė išplečiama ir apima daugiau nei struktūrizuotų finansinių produktų reitingus. Dėl šio pakeitimo atitinkamai išbraukiamas I priedo D skirsnio II dalies 4 punktas.

3.4.5.     Pakeitimai, susiję su valstybių reitingais

Taisyklės, konkrečiai taikomos valstybių reitingams (valstybės, valstybės regioninės ar vietos valdžios institucijos arba priemonės, pagal kurią skolos ar finansinio įsipareigojimo emitentas yra valstybė arba valstybės regioninė ar vietos valdžios institucija, reitingams), yra ypač griežtinamos siekiant padidinti tokių reitingų kokybę:

– 8 straipsnio 5 dalies nauja antra pastraipa: reikalaujama, kad KRA valstybių reitingus vertintų dažniau: kas šešis mėnesius, o ne kas dvylika mėnesių.

– I priedo D skirsnis: įtraukiama nauja III dalis apie papildomas valstybių reitingų teikimo prievoles. Siekiant padidinti skaidrumą ir padėti naudotojams geriau suprasti reitingus, suteikdama ir keisdama valstybių reitingus, KRA visų pirma privalo paskelbti išsamią tyrimų ataskaitą. Valstybių reitingai turėtų būti skelbiami tik pasibaigus darbo dienai ir likus bent valandai iki ES prekybos vietų atidarymo.

– I priedo E skirsnio III dalies 3 ir 7 punktai: griežtinamos KRA skaidrumo ataskaitos skelbimo taisyklės – reikalaujama, kad KRA skaidriai paskirstytų darbuotojus teikti įvairių turto klasių reitingus (t. y. įmonių, struktūrizuotų finansinių priemonių ir valstybių reitingus). KRA taip pat turėtų pateikti nekonsoliduotus savo apyvartos duomenis, įskaitant pagal įvairias turto klases gautų mokesčių duomenis. Šia informacija turėtų būti suteikta galimybė įvertinti, kiek savo išteklių KRA panaudoja valstybių reitingams suteikti.

3.4.6.     Pakeitimai, susiję su kredito reitingų ir mokesčių už kredito reitingus palyginamumu

Kitas šio pasiūlymo tikslas – didinti konkurenciją kredito reitingų rinkoje ir gerinti reitingų kokybę. Šio tikslo visų pirma siekiama šiais pakeitimais, kuriuose skatinamas kredito reitingų palyginamumas ir numatomas didesnis mokesčių už kredito reitingus skaidrumas:

– 11a straipsnis: šiame naujame straipsnyje reikalaujama, kad KRA savo reitingus perduotų EVPRI, kuri užtikrintų, kad visi suteikti skolos priemonės reitingai būtų paskelbti kaip Europos reitingų indeksas (EURIX), kuriuo galėtų laisvai naudotis investuotojai.

– 21 straipsnio 4a dalis: šioje naujoje dalyje EVPRI įgaliojama parengti ir pateikti Komisijai tvirtinti suderintos reitingų skalės, kuria turi naudotis KRA, techninių standartų projektus. Visi reitingai turi atitikti tos pačios skalės standartus, užtikrinant, kad investuotojai galėtų lengviau palyginti reitingus. Dėl šios nuostatos EURIX bus naudingesnis investuotojams ir kitoms suinteresuotosioms šalims.

– I priedo B skirsnio 3a punktas: mokesčiai, kuriais KRA apmokestina savo klientus už reitingų suteikimą (ir papildomas paslaugas), turėtų būti nediskriminaciniai (t. y. turėtų būti grindžiami faktinėmis sąnaudomis ir skaidrios kainodaros kriterijais) ir neturėtų būti grindžiami jokiais atsitiktinumais (t. y. turėtų būti nepriklausomi nuo atliekamo darbo rezultatų arba baigties). Šia nauja nuostata taip pat siekiama išvengti interesų konfliktų (pvz., reitinguojami subjektai galėtų mokėti didesnius mokesčius mainais į pernelyg palankius reitingus).

– I priedo E skirsnio II dalies 2 punkto a ir aa papunkčiai: iš dalies pakeistame 2 punkto a papunktyje reikalaujama, kad KRA kasmet EVPRI atskleistų mokesčių, kuriais kiekvienas klientas apmokestintas už atskirus reitingus ir už bet kokią papildomą paslaugą, sąrašą. Informacijos apie mokesčius atskleidimo nuostatos papildomos nauja nuostata, pateikiama pirmiau aprašytame I priedo E skirsnio III dalies 7 punkte. Naujame 2 punkto aa papunktyje reikalaujama, kad KRA taip pat atskleistų EVPRI savo kainodaros politiką, įskaitant kainodaros kriterijus, taikomus įvairioms turto klasėms.

Galiausiai siūlomame reglamente reikalaujama, kad EVPRI vykdytų tam tikrą rinkos koncentracijos stebėjimo veiklą (plg. 21 straipsnio 5 dalį) ir kad Komisija parengtų ataskaitą šiuo klausimu (39 straipsnio 4 dalis).

3.4.7.     Pakeitimai, susiję su civiline kredito reitingų agentūrų atsakomybe investuotojams

Nors šiame reglamento pasiūlyme yra ir nuostatos, kuriomis siekiama sumažinti per didelio kliovimosi išoriniais kredito reitingais riziką (žr. šio aiškinamojo memorandumo 3.4.2 skirsnį), kredito reitingai, ar būtų suteikiami reguliavimo tikslais, ar ne, artimiausiu metu tebeturės poveikį investiciniams sprendimams. Taigi, KRA tenka didelė atsakomybė investuotojams užtikrinti KRA reglamento taisyklių laikymąsi. Tai matoma siūlomame naujame KRA reglamento 35a straipsnyje, pagal kurį KRA taps atsakinga, jeigu ji tyčia arba dėl didelio aplaidumo pažeis KRA reglamentą ir taip padarys žalos investuotojui, pasikliovusiam šios KRA kredito reitingu, jei atitinkamas pažeidimas turėjo poveikį kredito reitingui.

3.4.8.     Kiti pakeitimai

Reglamento tekstas taip pat yra pritaikytas tam, kad būtų išaiškintos kai kurios prievolės trečiosiose šalyse įsteigtų „sertifikuotų“ KRA atžvilgiu. Todėl atitinkamai iš dalies pakeista KRA reglamento 5 straipsnio 8 dalis, 11 straipsnio 2 dalis, 19 straipsnio 1 dalis ir 21 straipsnio 4 dalies e punktas.

KRA reglamento III priede ir 36a straipsnio 2 dalyje nurodytas pažeidimų sąrašas taip pat buvo pritaikytas remiantis kitais šio reglamento pakeitimais.

Siekiant KRA reglamento terminiją suderinti su Lisabonos sutarties terminija, nuorodos į „Bendriją“ pakeistos nuorodomis į „Sąjungą“.

3.4.9      Europos reitingų agentūros klausimas

Šiuo pasiūlymu nesiekiama įsteigti Europos kredito reitingų agentūros. Kaip reikalavo Europos Parlamentas savo 2011 m. birželio 8 d. pranešime dėl kredito reitingų agentūrų, ši galimybė buvo išsamiai įvertinta prie šio pasiūlymo pridėtame poveikio vertinime. Atliekant poveikio vertinimą nustatyta, kad net jei viešai finansuojama KRA gali duoti tam tikros naudos, nes padidėtų nuomonių įvairovė reitingų rinkoje ir atsirastų modelio „emitentas moka“ alternatyva, tačiau būtų sunku spręsti problemas, susijusias su interesų konfliktais ir reitingų patikimumu, ypač tada, kai tokia KRA reitinguotų valstybės skolą. Tačiau šios išvados jokiu būdu neturėtų atgrasyti kitų dalyvių nuo naujų kredito reitingų agentūrų steigimo. Komisija stebės, kiek padidės įvairovė į kredito reitingų rinką patekus naujiems privatiems dalyviams.

Tam tikromis dabartiniame pasiūlyme numatytomis priemonėmis būtų prisidėta prie didesnės įvairovės ir pasirinkimo kredito reitingų sektoriuje:

– dėl siūlomos rotacijos taisyklės reikės reguliariai keisti kredito reitingų agentūras, todėl KRA rinka turėtų būti atverta naujiems dalyviams; ir

– siūlomas draudimas didelėms kredito reitingų agentūroms įsigyti kitas KRA dešimties metų laikotarpiu.

Komisija taip pat tiria, ar Sąjungos lėšos galėtų ir kiek galėtų būti naudojamos mažesnių KRA tinklų kūrimui remti, kad KRA galėtų telkti išteklius ir pasiekti masto efektyvumą.

4.           POVEIKIS BIUDŽETUI

Komisijos pasiūlymas neturi poveikio Europos Sąjungos biudžetui. Visų pirma užduotims, kurios būtų patikėtos EVPRI, kaip minima pasiūlyme, papildomo ES finansavimo nereikėtų.

Be to, reikėtų pažymėti, jog KRA reglamento[11] 19 straipsnyje numatyta, kad EVPRI išlaidos, būtinos dėl KRA registracijos ir priežiūros pagal reglamentą, visiškai padengiamos kredito reitingų agentūroms taikomais mokesčiais.

2011/0361 (COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

perdavus įstatymo galią turinčio teisės akto projektą nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos Centrinio Banko nuomonę[12],

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[13],

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1) 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų[14] reikalaujama, kad kredito reitingų agentūros (KRA) laikytųsi griežtų veiklos vykdymo taisyklių, siekiant sušvelninti galimus interesų konfliktus ir užtikrinti aukštą reitingų ir reitingavimo proceso kokybę ir pakankamą skaidrumą. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 513/2011[15] padarius pakeitimus, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (EVPRI) buvo įgaliota registruoti ir prižiūrėti kredito reitingų agentūras. Šiuo pakeitimu papildoma dabartinė kredito reitingų agentūrų reguliavimo sistema. Kai kurie iš aptariamų klausimų (interesų konfliktai dėl modelio „emitentas moka“ ir informacijos apie struktūrizuotas finansines priemones atskleidimas) buvo nustatyti, tačiau taikant galiojančias taisykles nebuvo visiškai išspręsti. Per dabartinę valstybės skolos krizę išryškėjo būtinybė peržiūrėti skaidrumo ir procedūrinius reikalavimus, ypač taikomus valstybių reitingams;

(2) 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamentas paskelbė rezoliuciją dėl kredito reitingų agentūrų, kurioje reikalauja geresnio kredito reitingų agentūrų reguliavimo[16]. 2010 m. rugsėjo 30 d. ir spalio 1 d. neoficialiame ECOFIN tarybos posėdyje Europos Sąjungos Taryba pripažino, kad reikėtų toliau stengtis spręsti tam tikras su kredito reitingavimo veikla susijusias problemas, įskaitant per didelio kliovimosi kreditų reitingais riziką ir interesų konfliktų riziką, kylančią dėl atlygio kredito reitingų agentūroms modelio. 2011 m. spalio 23 d. Europos Vadovų Taryba padarė išvadą, kad būtina užtikrinti pažangą mažinant per didelį kliovimąsi kredito reitingais;

(3) tarptautiniu lygmeniu 2010 m. spalio 20 d. Finansinio stabilumo taryba (FST) patvirtino principus, kuriais siekiama mažinti valdžios institucijų ir finansų įstaigų kliovimąsi KRA reitingais. Tie principai patvirtinti 2010 m. lapkričio mėn. G 20 aukščiausiojo lygio susitikime Seule;

(4) reitingų perspektyvų tinkamumas investuotojams ir emitentams ir jų poveikis rinkoms yra palyginamas su kredito reitingų tinkamumu ir poveikiu. Todėl visi Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 reikalavimai, kuriais siekiama užtikrinti, kad reitingavimo veiksmai nekeltų interesų konfliktų ir kad jie būtų tikslūs ir skaidrūs, taip pat turėtų būti taikomi reitingų perspektyvoms. Pagal dabartinę priežiūros praktiką daug šio reglamento reikalavimų taikoma reitingų perspektyvoms. Šiame reglamente pateikiama reitingų perspektyvų apibrėžtis ir paaiškinama, kurios konkrečios nuostatos taikomos tokioms perspektyvoms. Taip turėtų būti paaiškintos taisyklės ir užtikrintas teisinis tikrumas. Reitingų perspektyvų apibrėžtis pagal šį reglamentą taip pat turėtų apimti nuomones apie tikėtiną kredito reitingų kitimo kryptį artimiausiu metu, paprastai vadinamas kredito stebėjimu (angl. credit watches);

(5) kredito reitingų agentūros yra svarbios finansų rinkos dalyvės. Todėl kredito reitingų agentūrų ir jų kredito reitingavimo veiklos nepriklausomumas ir sąžiningumas yra labai svarbūs siekiant užtikrinti kredito reitingų agentūrų ir jų reitingų patikimumą rinkos dalyvių, ypač investuotojų ir kitų reitingų naudotojų, atžvilgiu. Reglamente (EB) Nr. 1060/2009 numatoma, kad kredito reitingų agentūros turi būti registruojamos ir prižiūrimos, nes jų paslaugos turi didelį poveikį visuomenės interesams. Kredito reitingai, skirtingai nei investiciniai tyrimai, yra ne tik nuomonės apie finansinės priemonės ar finansinio įsipareigojimo vertę ar kainą. Kredito reitingų agentūros yra ne tik finansų analitikai ar konsultantai investicijų klausimais. Kredito reitingai turi reguliuojamąją vertę reguliuojamiems investuotojams, pvz., kredito įstaigoms, draudimo bendrovėms ir kitiems instituciniams investuotojams. Nors paskatos per daug kliautis kredito reitingais mažinamos, kredito reitingai vis dar turi įtakos investiciniams sprendimams, visų pirma dėl informacijos asimetrijos ir veiksmingumo tikslais. Šiomis aplinkybėmis kredito reitingų agentūros privalo ne tik būti nepriklausomos, bet ir tokiomis laikomos rinkos dalyvių;

(6) Reglamente (EB) Nr. 1060/2009 jau numatytas pirmas priemonių rinkinys, skirtas kredito reitingų agentūrų ir jų kredito reitingavimo veiklos sąžiningumo ir nepriklausomumo klausimui spręsti. Kredito reitingų agentūrų nepriklausomumo užtikrinimo ir bet kokio galinčio kilti interesų konflikto nustatymo, valdymo ir kuo didesnio vengimo tikslai jau sudarė keleto 2009 m. reglamento nuostatų pagrindą. Nors jomis suteikiamas patikimas pagrindas, neatrodo, kad šiuo atžvilgiu galiojančios taisyklės turėjo pakankamą poveikį. Kredito reitingų agentūros vis dar nėra laikomos pakankamai nepriklausomais rinkos dalyviais. Kredito reitingų agentūrą renkasi ir jai atlygį moka reitinguojamas subjektas (modelis „emitentas moka“), todėl kyla interesų konfliktų problema, kuri pagal esamas taisykles sprendžiama nepakankamai veiksmingai. Pagal šį modelį yra paskatų kredito reitingų agentūroms suteikti emitentui palankius reitingus siekiant užsitikrinti ilgalaikius verslo santykius, garantuojančius pajamas, arba papildomą darbą ir pajamas. Be to, dėl kredito reitingų agentūrų akcininkų ir reitinguojamų subjektų ryšių gali kilti interesų konfliktų problema, kuri pagal esamas taisykles vėlgi sprendžiama nepakankamai veiksmingai. Todėl pagal modelį „emitentas moka“ suteikiami kredito reitingai gali būti laikomi kredito reitingais, tenkinančiais emitentą, o ne kredito reitingais, kurių reikia investuotojui. Neprieštaraujant ataskaitos apie modelį „emitentas moka“, kurią pagal Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 39 straipsnio 1 dalį iki 2012 m. gruodžio mėn. turi pateikti Komisija, išvadoms, būtina griežtinti kredito reitingų agentūroms taikomas nepriklausomumo sąlygas siekiant padidinti pagal modelį „emitentas moka“ suteikiamų kredito reitingų patikimumą;

(7) kredito reitingų rinkoje matyti, kad tradiciškai kredito reitingų agentūros ir reitinguojami subjektai užmezga ilgalaikius santykius. Todėl kyla familiarumo grėsmė, nes kredito reitingų agentūra gali tapti pernelyg palanki reitinguojamo subjekto norams. Šiomis aplinkybėmis kredito reitingų agentūrų nešališkumas laikui bėgant galėtų tapti abejotinas. Iš tiesų emitento įmonės įgaliotos ir apmokamos kredito reitingų agentūros skatinamos suteikti per daug palankius šio reitinguojamo subjekto arba jo skolos priemonių reitingus, kad išlaikytų verslo santykius su šiuo emitentu. Emitentai taip pat yra priklausomi nuo paskatų palaikyti ilgalaikius santykius, pvz., prisirišimo efekto: emitentas gali kurį laiką nekeisti kredito reitingų agentūros bijodamas sukelti investuotojų susirūpinimą dėl emitento kreditingumo. Ši problema jau buvo nustatyta Reglamente (EB) Nr. 1060/2009, kuriame reikalaujama, kad kredito reitingų agentūros taikytų rotacijos mechanizmą, kuriuo užtikrinama laipsniška analitikų grupių ir kredito reitingų komitetų sudėties kaita, kad nekiltų pavojaus reitingų analitikų ir kreditų reitingus tvirtinančių asmenų nepriklausomumui. Tačiau šių taisyklių sėkmė labai priklausė nuo vidinių kredito reitingų agentūrų elgsenos sprendimų: viena vertus, faktinio kredito reitingų agentūros darbuotojų nepriklausomumo ir profesionalumo ir, kita vertus, pačios kredito reitingų agentūros komercinių interesų. Šios taisyklės nėra skirtos tam, kad trečiosioms šalims būtų pakankamai garantuota, jog interesų konfliktai, kylantys dėl ilgalaikių santykių, būtų veiksmingai švelninami arba jų būtų išvengta. Todėl atrodo, kad reikia numatyti struktūrinį atsaką, turintį didesnį poveikį trečiosioms šalims. Šį tikslą būtų galima sėkmingai pasiekti ribojant laikotarpį, kuriuo kredito reitingų agentūra galėtų nuolat teikti kredito reitingus tam pačiam emitentui arba jo skolos priemonėms. Nustačius maksimalią emitento, kuris yra reitinguojamas arba kuris išleido reitinguojamas skolos priemones, ir kredito reitingų agentūros verslo santykių trukmę turėtų būti pašalinta paskata suteikti palankius to emitento reitingus. Be to, pareikalavus kredito reitingų agentūrų rotacijos, kaip normalios ir nuolatinės rinkos praktikos, taip pat turėtų būti veiksmingai sprendžiama prisirišimo efekto problema, iškylanti emitentui kurį laiką nekeičiant kredito reitingų agentūros, nes tai sukeltų investuotojų susirūpinimą dėl emitento kreditingumo. Galiausiai kredito reitingų agentūrų rotacija turėtų turėti teigiamą poveikį reitingų rinkai, nes naujiems dalyviams būtų lengviau patekti į rinką, o jau veikiančioms kredito reitingų agentūroms atsirastų galimybė išplėsti savo verslą į naujas sritis;

(8) vykdant nuolatinę kredito reitingų agentūrų, suteikiančių emitento arba jo skolos priemonių kredito reitingus, rotaciją kredito reitingų agentūrą pasirenkančio ir jai mokančio emitento kreditingumo vertinimai taptų įvairesni. Įvairūs ir skirtingi kredito reitingų agentūrų požiūriai, perspektyvos ir metodai turėtų lemti įvairesnius kredito reitingus ir galiausiai pagerėtų emitentų kreditingumo vertinimas. Kad tokios įvairovės poveikis būtų juntamas ir kad būtų išvengta ir emitentų, ir kredito reitingų agentūrų nuolaidžiavimo, ilgiausia kredito reitingų agentūros ir jai mokančio emitento verslo santykių trukmė turi būti ribojama tiek, kad būtų nuolat garantuojamas naujas požiūris į emitentų kreditingumą. Todėl, įvertinus būtinybę užtikrinti tam tikrą kredito reitingų nuoseklumą, būtų tinkama nustatyti trejų metų laikotarpį. Interesų konflikto rizika didėja tais atvejais, kai per trumpą laikotarpį kredito reitingų agentūros dažnai suteikia to paties emitento skolos priemonių kredito reitingus. Tokiais atvejais ilgiausia verslo santykių trukmė turėtų būti trumpesnė, kad būtų užtikrinti panašūs rezultatai. Taigi, verslo santykiai turėtų nutrūkti kredito reitingų agentūrai reitingavus dešimt to paties emitento skolos priemonių. Vis dėlto, siekiant išvengti neproporcingai didelės naštos emitentams ir kredito reitingų agentūroms, per pirmus 12 verslo santykių mėnesių neturėtų būti nustatyta jokių reikalavimų keisti kredito reitingų agentūrą. Jei emitentas įgalioja daugiau nei vieną kredito reitingų agentūrą (savanoriškai arba dėl to, kad, kaip struktūrizuotų finansinių priemonių emitentas, privalo tai padaryti), griežti rotacijos laikotarpiai turėtų būti taikomi tik vienai kredito reitingų agentūrai. Tačiau ir šiuo atveju emitento ir papildomų kredito reitingų agentūrų verslo santykiai neturėtų trukti ilgiau nei šešerius metus;

(9) kad taisyklė, pagal kurią reikalaujama kredito reitingų agentūrų rotacijos, būtų prasminga, reikia užtikrinti, kad jos būtų patikimai laikomasi. Šios rotacijos taisyklės tikslų pasiekti nepavyktų, jeigu pasitraukiančiajai kredito reitingų agentūrai būtų leista po pernelyg trumpo laikotarpio vėl teikti reitingavimo paslaugas tam pačiam emitentui. Todėl svarbu nustatyti tinkamą laikotarpį, per kurį tas pats emitentas negalėtų tokios kredito reitingų agentūros įgalioti teikti reitingavimo paslaugas. Šis laikotarpis turėtų būti pakankamai ilgas, kad perimančioji kredito reitingų agentūra galėtų veiksmingai teikti savo reitingavimo paslaugas emitentui, užtikrinti, kad emitentui iš tiesų būtų taikomas naujas tikrinimo metodas, ir garantuoti, kad naujos kredito reitingų agentūros suteikiamais kredito reitingais būtų užtikrintas pakankamas tęstinumas. Šis laikotarpis turėtų būti toks, kad emitentas negalėtų pasikliauti patogiais susitarimais tik su dviem kredito reitingų agentūromis, kurios nuolat keistų viena kitą, nes taip galėtų išlikti familiarumo grėsmė. Taigi, nustatytas laikotarpis, kuriuo pasitraukiančioji kredito reitingų agentūra neturėtų teikti reitingavimo paslaugų emitentui, paprastai turėtų būti ketveri metai;

(10) keičiant kredito reitingų agentūrą neišvengiamai didėja rizika, kad bus prarastos pasitraukiančiosios reitingų agentūros įgytos žinios apie reitinguojamą emitentą. Todėl perimančioji kredito reitingų agentūra turėtų dėti daug pastangų, kad įgytų savo darbui atlikti reikalingas žinias. Tačiau sklandus perėjimas turėtų būti užtikrintas nustačius reikalavimą pasitraukiančiajai kredito reitingų agentūrai perduoti svarbią informaciją apie reitinguotą subjektą arba jo priemones perimančiajai kredito reitingų agentūrai;

(11) reikalavimas, kad emitentai reguliariai keistų kredito reitingų agentūrą, kurią jie įgalioja suteikti kredito reitingus, yra proporcingas siekiamam tikslui. Šis reikalavimas taikomas tik tam tikroms reguliuojamoms institucijoms (registruotoms kredito reitingų agentūroms), kurios tam tikromis sąlygomis (modelis „emitentas moka“) teikia paslaugą, turinčią poveikį visuomenės interesams (kredito reitingus, kuriuos galima naudoti reguliavimo tikslais). Dėl šios privilegijos teikti paslaugas, kurios būtų pripažįstamos kaip atliekančios svarbų vaidmenį reguliuojant finansinių paslaugų rinką, ir gauti patvirtinimą atlikti šią funkciją, atsiranda būtinybė laikytis tam tikrų įsipareigojimų siekiant visomis aplinkybėmis užtikrinti nepriklausomumą ir nepriklausomumo įvaizdį. Kredito reitingų agentūra, kuriai neleidžiama teikti kredito reitingų paslaugų konkrečiam emitentui, vis dar galėtų teikti kredito reitingus kitiems emitentams. Rinkos sąlygomis, kuriomis rotacijos taisyklės taikomos visiems dalyviams, atsiras naujų verslo galimybių, nes visiems emitentams reikės keisti kredito reitingų agentūrą. Be to, kredito reitingų agentūros visada gali suteikti neužsakytus to paties emitento kredito reitingus, remdamosi savo patirtimi. Neužsakytiems reitingams modelis „emitentas moka“ netaikomas, todėl jie yra mažiau veikiami galimų interesų konfliktų. Ilgiausia verslo santykių su kredito reitingų agentūra trukmė arba taisyklė, pagal kurią turi būti samdoma daugiau nei viena kredito reitingų agentūra, emitentams taip pat yra jų laisvės užsiimti savo verslu apribojimas. Tačiau šis apribojimas yra būtinas dėl su visuomenės interesais susijusių priežasčių, atsižvelgiant į modelio „emitentas moka“ poveikį būtinam kredito reitingų agentūrų nepriklausomumui, siekiant garantuoti nepriklausomus kredito reitingus, kuriais investuotojai galėtų naudotis reguliavimo tikslais. Kartu šiais apribojimais neviršijama to, kas būtina, todėl juos greičiau būtų galima vertinti kaip elementą, dėl kurio didėja emitento kreditingumas kitų šalių ir galiausiai rinkos atžvilgiu;

(12) vienas iš valstybių reitingų ypatumų yra tas, kad paprastai jiems modelis „emitentas moka“ netaikomas. Todėl dauguma reitingų parengiami kaip neužsakyti reitingai ir sudaro tiek užsakytų, tiek neužsakytų atitinkamos šalies finansų įstaigų reitingų pagrindą. Todėl nebūtina reikalauti valstybių reitingus suteikiančių kredito reitingų agentūrų rotacijos;

(13) kredito reitingų agentūrų nepriklausomumui nuo reitinguojamo subjekto taip pat turi įtakos galimas bet kurio iš jos didelių akcininkų interesų, susijusių su reitinguojamu subjektu, konfliktas. Kredito reitingų agentūros akcininkas galėtų būti reitinguojamo subjekto arba susijusios trečiosios šalies administracinės valdybos ar stebėtojų tarybos narys. Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 taisyklėse tokia situacija buvo aptariama tik reitingų analitikų, kredito reitingus tvirtinančių asmenų arba kitų kredito reitingų agentūrų darbuotojų interesų konfliktų atžvilgiu. Tačiau reglamente neužsimenama apie galimus kredito reitingų agentūrų akcininkų arba narių interesų konfliktus. Siekiant pagerinti kredito reitingų agentūrų nepriklausomumo nuo reitinguojamų subjektų įvaizdį, būtų tikslinga išplėsti esamas taisykles, taikomas interesų konfliktams, kylantiems dėl kredito reitingų agentūrų darbuotojų, ir jas taip pat taikyti tiems interesų konfliktams, kurie kyla dėl akcininkų ar narių, kredito reitingų agentūroje užimančių svarbias pareigas. Taigi, kredito reitingų agentūra turėtų kurį laiką nesuteikti kredito reitingų arba turėtų atskleisti, kad kredito reitingai gali būti paveikti, kai akcininkas arba narys, turintis 10 % tos agentūros balsavimo teisių, yra ir reitinguojamo subjekto administracinės valdybos ar stebėtojų tarybos narys arba investuotojas. Be to, kai akcininkas arba narys turi galimybę daryti reikšmingą įtaką kredito reitingų agentūros verslo veiklai, tas asmuo neturėtų teikti reitinguojamam subjektui arba susijusiai trečiajai šaliai konsultacinių ar patariamųjų paslaugų, susijusių su jų bendrovės arba teisine struktūra, turtu, įsipareigojimais ar veikla;

(14) nepriklausomumo užtikrinimo ir interesų konfliktų prevencijos taisyklės galėtų tapti neveiksmingos, jeigu kredito reitingų agentūros nebūtų nepriklausomos viena nuo kitos. Kad tas taisykles būtų galima veiksmingai taikyti, būtina turėti pakankamai daug kredito reitingų agentūrų, kurios nebūtų susijusios nei su rotacijos atveju pasitraukiančia kredito reitingų agentūra, nei su kredito reitingų agentūra, teikiančia kredito reitingų paslaugas lygiagrečiai tam pačiam emitentui. Jei emitentas dabartinėje rinkoje neturėtų pakankamo kredito reitingų agentūrų pasirinkimo, grėstų rizika, kad šių taisyklių, kuriomis siekiama tobulinti nepriklausomumo sąlygas, įgyvendinimas galėtų būti neveiksmingas. Todėl būtų tikslinga reikalauti rotacijos atveju griežtai atskirti pasitraukiančiąją kredito reitingų agentūrą nuo perimančiosios kredito reitingų agentūros, taip pat dvi kredito reitingų agentūras, tuo pat metu teikiančias reitingavimo paslaugas tam pačiam emitentui. Atitinkamos kredito reitingų agentūros neturėtų būti viena su kita susijusios kontrolės ryšiais, priklausyti tai pačiai kredito reitingų agentūrų grupei, būti kitos agentūros akcininke ar nare, galėti pasinaudoti balsavimo teisėmis bet kurioje kitoje agentūroje arba galėti skirti bet kurios kitos kredito reitingų agentūros administracinių ir valdymo organų arba stebėtojų tarybų narius;

(15) be to, kredito reitingų agentūrų nepriklausomumo įvaizdžiui būtų itin pakenkta, jeigu tie patys akcininkai arba nariai investuotų į kitas kredito reitingų agentūras, nepriklausančias tai pačiai kredito reitingų agentūrų grupei, bent jau tada, kai šios investicijos siektų tam tikrą dydį, kuriam esant šie akcininkai arba nariai galėtų daryti tam tikrą įtaką agentūros veiklai. Todėl, siekiant užtikrinti kredito reitingų agentūrų nepriklausomumą (ir nepriklausomumo įvaizdį), tikslinga numatyti griežtesnes kredito reitingų agentūrų ir jų akcininkų ryšių taisykles. Dėl šios priežasties joks asmuo neturėtų tuo pat metu turėti 5 % arba daugiau akcijų daugiau nei vienoje kredito reitingų agentūroje, jeigu atitinkamos agentūros nepriklauso tai pačiai grupei;

(16) siekiant užtikrinti pakankamą kredito reitingų agentūrų nepriklausomumą nustatomas reikalavimas, kad investuotojai tuo pat metu neturėtų 5 % arba daugiau investicijų daugiau nei vienoje kredito reitingų agentūroje. 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo[17] reikalaujama, kad asmenys, kontroliuojantys 5 % į biržos sąrašus įtrauktos bendrovės balsavimo teisių, informaciją apie tai atskleistų visuomenei, nes investuotojams svarbu žinoti, inter alia, apie tokios bendrovės balsavimo struktūros pasikeitimus. Laikoma, kad 5 % balsavimo teisių yra kontrolinė balsavimo teisių dalis, suteikianti galimybę daryti įtaką bendrovės balsavimo struktūrai. Todėl, siekiant apriboti galimybes tuo pat metu investuoti į daugiau nei vieną kredito reitingų agentūrą, tikslinga nustatyti 5 % dydį. Šios priemonės negalima laikyti neproporcinga, nes visos Sąjungoje registruotos kredito reitingų agentūros yra įmonės, kurios nėra įtrauktos į biržos sąrašus, todėl joms netaikomos skaidrumo ir procedūrinės taisyklės, taikomos į biržos sąrašus įtrauktoms ES bendrovėms. Dažnai į biržos sąrašus neįtrauktos įmonės valdomos pagal akcininkų protokolus arba susitarimus, o akcininkų ar narių paprastai yra mažai. Todėl net mažumos pozicija į biržos sąrašus neįtrauktoje kredito reitingų agentūroje galėtų būti įtakinga. Vis dėlto, siekiant užtikrinti, kad vis dar būtų galimos vien ekonominės investicijos į kredito reitingų agentūras, šis galimybės vienu metu investuoti į daugiau nei vieną kredito reitingų agentūrą ribojimas neturėtų būti išplėstas įtraukiant investicijas, nukreiptas per kolektyvinio investavimo schemas, valdomas trečiųjų šalių, nepriklausančių nuo investuotojo ir jo įtakos;

(17) naujomis taisyklėmis, pagal kurias ribojama emitento ir kredito reitingų agentūros verslo santykių trukmė, būtų gerokai pakeista Sąjungos kredito reitingų rinka, kuri šiuo metu išlieka labai koncentruota. Naujų verslo galimybių atsirastų mažosioms ir vidutinėms kredito reitingų agentūroms, kurioms reikėtų plėstis, kad galėtų imtis šių uždavinių pirmaisiais metais po naujųjų taisyklių įsigaliojimo. Dėl šių pokyčių rinkoje tikriausiai padidės įvairovė. Tačiau naujųjų taisyklių tikslams ir veiksmingumui kiltų didelė grėsmė, jeigu šiais pirmaisiais metais didelės pripažintos kredito reitingų agentūros trukdytų savo konkurentams kurti patikimas alternatyvas juos įsigydamos. Dėl tolesnio kredito reitingų rinkos konsolidavimo, kurį skatina dideli pripažinti rinkos dalyviai, sumažėtų registruotų kredito reitingų agentūrų pasirinkimas, todėl emitentams atsirastų pasirinkimo sunkumų tada, kai jiems reguliariai reikėtų skirti vieną arba daugiau naujų kredito reitingų agentūrų, ir būtų trukdoma sklandžiai taikyti naująsias taisykles. Dar svarbiau tai, kad didelių pripažintų kredito reitingų agentūrų skatinamu tolesniu rinkos konsolidavimu būtų labai trukdoma atsirasti didesnei įvairovei rinkoje;

(18) nepriklausomumo užtikrinimo ir interesų konfliktų prevencijos taisyklių, pagal kurias reikalaujama, kad kredito reitingų agentūros tam pačiam emitentui neteiktų kredito reitingavimo paslaugų ilgą laiką, veiksmingumas galėtų sumažėti, jeigu kredito reitingų agentūroms būtų leidžiama tiesiogiai ar netiesiogiai būti kitų kredito reitingų agentūrų akcininkėmis arba narėmis;

(19) svarbu užtikrinti, kad dėl reitingavimo metodų pakeitimų tie metodai netaptų ne tokie griežti. Šiuo tikslu emitentai, investuotojai ir kitos suinteresuotosios šalys turėtų turėti galimybę teikti pastabas dėl bet kokių numatomų reitingavimo metodų pakeitimų. Tai jiems padės suprasti naujų metodų atsiradimo ir jų keitimo priežastis. Emitentų ir investuotojų pateiktos pastabos dėl metodų projektų gali būti vertinga informacija kredito reitingų agentūroms nustatant metodus. Be to, prieš pradedant metodus taikyti praktiškai, EVPRI turėtų patikrinti ir patvirtinti naujų reitingavimo metodų atitiktį Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 8 straipsnio 3 daliai ir atitinkamam techniniam reguliavimo standartui. EVPRI turėtų patikrinti, kad siūlomi metodai būtų griežti, sistemingi ir nuoseklūs ir kad jie būtų tvirtinami remiantis ankstesne patirtimi, įskaitant grįžtamąjį patikrinimą. Tačiau šiuo patikrinimo procesu EVPRI neturėtų būti suteikiama jokių įgaliojimų spręsti apie siūlomo metodo arba kredito reitingų, suteiktų taikant šiuos metodus, tinkamumą;

(20) dėl struktūrizuotų finansinių priemonių sudėtingumo kredito reitingų agentūroms ne visada pavykdavo užtikrinti pakankamai aukštą suteikiamų tokių priemonių kredito reitingų kokybę. Dėl to buvo prarastas rinkos pasitikėjimas šio tipo kredito reitingais. Siekiant susigrąžinti pasitikėjimą būtų tikslinga reikalauti, kad emitentai arba su jais susijusios trečiosios šalys samdytų dvi skirtingas kredito reitingų agentūras struktūrizuotų finansinių priemonių kredito reitingams teikti, nes taip būtų galima gauti skirtingus ir konkuruojančius vertinimus. Be to, taip būtų galima sumažinti per didelį kliovimąsi vienu kredito reitingu;

(21) […] Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje xxxx/xx/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros[18] yra nuostata, pagal kurią reikalaujama, kad bankai ir investicinės įmonės patys vertintų subjektų ir finansinių priemonių, į kurias jie investuoja, kredito riziką, o ne paprasčiausiai kliautųsi išoriniais reitingais. Ši taisyklė turėtų būti taikoma ir kitoms finansų įmonėms, reguliuojamoms pagal Sąjungos teisę, įskaitant investicijų valdytojus. Valstybėms narėms nereikėtų suteikti teisės nustatyti taisykles, pagal kurias šiems investuotojams būtų leidžiama daugiau kliautis išoriniais reitingais;

(22) be to, investuotojų galimybės atlikti kompetentingą struktūrizuotų finansinių priemonių kreditingumo vertinimą padidėtų, jeigu investuotojams būtų suteikiama pakankamai informacijos apie šias priemones. Dėl to sumažės investuotojų kliovimasis kredito reitingais. Be to, jei būtų atskleidžiama atitinkama informacija apie struktūrizuotas finansines priemones, tikėtina, kad padidėtų kredito reitingų agentūrų konkurencija, nes dėl to galėtų padaugėti neužsakytų reitingų;

(23) investuotojai, emitentai ir kitos suinteresuotosios šalys turėtų turėti galimybę centrinėje interneto svetainėje gauti naujausią reitingų informaciją. EVPRI nustatytas Europos reitingų indeksas (EURIX) investuotojams turėtų suteikti galimybę lengvai palyginti visus konkrečiam reitinguojamam subjektui suteiktus reitingus ir gauti vidutinius reitingus. Siekiant suteikti investuotojams galimybę palyginti skirtingų kredito reitingų agentūrų suteiktus to paties emitento reitingus, būtina, kad kredito reitingų agentūros naudotų suderintą reitingų skalę, kurią kaip techninį reguliavimo standartą turi parengti EVPRI ir patvirtinti Komisija. Naudoti suderintą reitingų skalę turėtų būti privaloma tik tuomet, kai reitingai skelbiami EURIX interneto svetainėje, o skelbdamos reitingus savo interneto svetainėse kredito reitingų agentūros turėtų galėti naudoti savo reitingų skales. Privalomas reikalavimas naudoti suderintą reitingų skalę neturėtų reikšti, kad kredito reitingų agentūros įpareigojamos derinti metodus ir procesus, – reikalavimas turėtų būti taikomas tik siekiant užtikrinti reitingavimo rezultato palyginamumą. Svarbu, kad EURIX interneto svetainėje, be bendrojo reitingų indekso, būtų pateikti visi turimi kiekvienos priemonės reitingai, kad prieš priimdami investicinį sprendimą investuotojai galėtų atsižvelgti į įvairias nuomones. Bendrasis reitingų indeksas gali padėti investuotojams susidaryti pirmą įspūdį apie subjekto kreditingumą. EURIX taip pat turėtų padėti užtikrinti, kad mažosios ir vidutinės kredito reitingų agentūros taptų žinomos. Europos reitingų indeksu būtų papildyti ankstesnių veiklos rezultatų duomenys, kuriuos kredito reitingų agentūros turi skelbti centrinėje EVPRI duomenų saugykloje. Europos Parlamentas savo 2011 m. birželio 8 d. rezoliucijoje dėl kredito reitingų agentūrų[19] pritarė tokio Europos reitingų indekso sukūrimui;

(24) kredito reitingai, suteikiami reguliavimo arba kitais tikslais, turi reikšmingą poveikį investiciniams sprendimams. Todėl kredito reitingų agentūros prisiima didelę atsakomybę investuotojams užtikrinti, kad laikosi Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 taisyklių, ir taip garantuoti, kad jų reitingai būtų nepriklausomi, objektyvūs ir tinkamos kokybės. Tačiau jei nėra sutartinių kredito reitingų agentūros ir investuotojo santykių, investuotojai ne visada turi galimybę priversti agentūrą vykdyti įsipareigojimus jiems. Todėl svarbu numatyti tinkamą teisę į žalos atlyginimą investuotojams, kurie pasikliovė kredito reitingu, suteiktu pažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 taisykles. Investuotojas turėtų turėti galimybę laikyti kredito reitingų agentūrą atsakinga už bet kokią žalą, patirtą dėl to reglamento pažeidimo, turėjusio poveikį reitingavimo rezultatui. Dėl pažeidimų, neturinčių poveikio reitingavimo rezultatui, pavyzdžiui, dėl skaidrumo įsipareigojimų pažeidimų, civilinės atsakomybės ieškiniai neturėtų būti pareiškiami;

(25) kredito reitingų agentūras reikėtų laikyti atsakingomis tik tada, kai jos tyčia arba dėl didelio aplaidumo pažeidžia kokius nors įpareigojimus, joms nustatytus Reglamentu (EB) Nr. 1060/2009. Šis kaltės standartas reiškia, kad kredito reitingų agentūroms neturėtų grėsti ieškiniai dėl įpareigojimų, jeigu jos nepaiso pavienių įpareigojimų pagal reglamentą, tačiau savo pareigų labai neignoruoja. Šis kaltės standartas yra tinkamas todėl, kad kredito reitingavimo veikla apima tam tikrą sudėtingų ekonominių veiksnių vertinimą ir kad taikant skirtingus metodus gali būti gauti skirtingi reitingavimo rezultatai ir nė vienas iš jų negali būti vertinamas kaip neteisingas;

(26) svarbu, kad investuotojams būtų suteikta veiksminga teisė pateikti reikalavimą atlyginti žalą kredito reitingų agentūroms. Kadangi investuotojai gerai neišmano kredito reitingų agentūrų vidaus procedūrų, dalinis įrodinėjimo, kad yra pažeidimas ir pažeidimo poveikis reitingo rezultatui, pareigos perkėlimas kredito reitingų agentūrai būtų tinkamas, jei investuotojas pateiktų pagrįstas išvadas, kad toks pažeidimas padarytas. Tačiau pareiga įrodinėti, kad padaryta žala ir kad yra priežastinis pažeidimo ir žalos ryšys, turėtų tekti tik investuotojui, nes šie abu dalykai yra arčiau investuotojo srities;

(27) su kredito reitingų agentūros civiline atsakomybe susiję klausimai, kuriems šis reglamentas netaikomas, turėtų būti reglamentuojami pagal nacionalinę teisę, nustatytą pagal atitinkamas tarptautinės privatinės teisės taisykles. Kompetentingas teismas, turintis priimti nutartį dėl investuotojo pareikšto ieškinio dėl civilinės atsakomybės, turėtų būti nustatytas pagal atitinkamas tarptautinės jurisdikcijos taisykles;

(28) tai, kad instituciniai investuotojai, įskaitant investicijų valdytojus, privalo atlikti savo turto kreditingumo vertinimus, neturėtų trukdyti teismams nuspręsti, kad dėl kredito reitingų agentūros padaryto šio reglamento pažeidimo padaryta žala investuotojui, už kurią ši kredito reitingų agentūra yra atsakinga. Nors šiuo reglamentu bus padidintos investuotojų galimybės patiems atlikti rizikos vertinimą, jų galimybės gauti informaciją ir toliau bus labiau ribotos nei pačios kredito reitingų agentūros. Be to, visų pirma mažesniems investuotojams dažnai stigs gebėjimo kritiškai peržiūrėti kredito reitingų agentūros pateiktus išorinius reitingus;

(29) siekiant toliau švelninti interesų konfliktus ir palengvinti sąžiningą konkurenciją kredito reitingų rinkoje, svarbu užtikrinti, kad mokesčiai, kuriais kredito reitingų agentūros apmokestina klientus, nebūtų diskriminaciniai. Mokesčių už tos pačios rūšies paslaugą skirtumai turėtų būti pateisinami tik faktinių sąnaudų, patirtų teikiant šią paslaugą įvairiems klientams, skirtumu. Be to, mokesčiai už reitingavimo paslaugas, suteiktas konkrečiam emitentui, neturėtų priklausyti nuo atlikto darbo rezultatų ar baigties arba susijusių (papildomų) paslaugų teikimo. Siekiant sudaryti sąlygas veiksmingai tų taisyklių priežiūrai, kredito reitingų agentūros EVPRI turėtų atskleisti informaciją apie mokesčius, gautus iš kiekvieno savo kliento, ir apie savo bendrąją kainodaros politiką;

(30) siekiant padėti suteikti aktualius ir patikimus valstybių reitingus ir padėti naudotojams juos suprasti, svarbu šiuos reitingus nuolat peržiūrėti. Taip pat svarbu padidinti atliekamo tiriamojo darbo, informacijos apie darbuotojus, paskirtus rengti reitingus, ir prielaidų, kurias kredito reitingų agentūros naudoja rengdamos su valstybės skola susijusius kredito reitingus, skaidrumą;

(31) dabartinėse taisyklėse jau numatyta, kad apie reitingus turi būti pranešama reitinguojamam subjektui prieš 12 valandų iki jų paskelbimo. Siekiant išvengti, kad apie reitingus nebūtų pranešama ne darbo valandomis, ir palikti reitinguojamam subjektui pakankamai laiko patikrinti reitingą pagrindžiančių duomenų teisingumą, turėtų būti paaiškinta, kad reitinguojamas subjektas turėtų būti informuojamas prieš visą darbo dieną iki reitingo arba reitingo perspektyvos paskelbimo;

(32) atsižvelgiant į valstybių reitingų specifiką ir siekiant sumažinti nepastovumo riziką, būtų tikslinga reikalauti, kad kredito reitingų agentūros šiuos reitingus skelbtų tik pasibaigus Sąjungoje įsteigtų prekybos vietų darbo dienai ir likus bent valandai iki jų atidarymo;

(33) techniniais finansinių paslaugų standartais turėtų būti užtikrinta tinkama indėlininkų, investuotojų ir vartotojų apsauga visoje Sąjungoje. Su politikos pasirinkimu nesusijusių techninių reguliavimo ir įgyvendinimo standartų projektus, kurie būtų teikiami Komisijai, būtų veiksminga ir tinkama patikėti rengti EVPRI, kuri yra itin specializuotą kompetenciją turinti įstaiga;

(34) Komisija turėtų priimti EVPRI parengtus techninių reguliavimo standartų projektus dėl: perdavimo bylos turinio, kai viena kredito reitingų agentūra keičiama kita kredito reitingų agentūra; informacijos, kurią turi suteikti emitentai apie struktūrizuotas finansines priemones, turinio, pateikimo dažnumo ir išdėstymo; standartinės reitingų skalės, kurią turi naudoti kredito reitingų agentūros, suderinimo; informacijos, kurią kredito reitingų agentūros turėtų atskleisti EVPRI EURIX atžvilgiu, pateikimo, įskaitant struktūrą, formą, metodą ir pranešimo laiką, ir EVPRI vykdomos priežiūros tikslais periodiškai teikiamų duomenų apie kredito reitingų agentūrų imamus mokesčius turinio ir formos. Komisija turėtų priimti tuos standartus deleguotaisiais teisės aktais pagal Sutarties 290 straipsnį ir Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10 ir 14 straipsnius;

(35) Reglamente (ES) Nr. 1060/2009 leidžiama trečiųjų šalių suteiktus reitingus naudoti reguliavimo tikslais, jei juos suteikė pagal 5 straipsnį sertifikuotos kredito reitingų agentūros arba pagal to reglamento 4 straipsnio 3 dalį patvirtino Sąjungoje įsteigtos kredito reitingų agentūros. Sertifikuojant reikalaujama, kad Komisija būtų priėmusi lygiavertiškumo sprendimą dėl trečiosios šalies kredito reitingų agentūroms taikomos reguliavimo sistemos, o patvirtinimas gali būti suteiktas su sąlyga, kad trečiosios šalies kredito reitingų agentūros veikla atitiktų reikalavimus, kurie yra bent tokie pat griežti kaip atitinkamos ES taisyklės. Tam tikros šiuo reglamentu įtraukiamos nuostatos neturėtų būti taikomos atliekant lygiavertiškumo ir patvirtinimo vertinimus. Tai nuostatos, kuriomis nustatomi reikalavimai, taikomi tik emitentams, o ne kredito reitingų agentūroms. Be to, šiame kontekste nereikėtų atsižvelgti į straipsnius, kuriais reglamentuojama ES reitingų rinkos struktūra, o ne nustatomos kredito reitingų agentūrų veiklos vykdymo taisyklės. Siekiant suteikti trečiosioms šalims pakankamai laiko, kad jos galėtų patobulinti savo reguliavimo sistemas atsižvelgdamos į naujas esmines nuostatas, pastarosios nuostatos atliekant vertinimus lygiavertiškumo ir patvirtinimo tikslais turėtų būti taikomos tik nuo 2014 m. birželio 1 d. Šiuo atžvilgiu svarbu prisiminti, kad trečiosios šalies reguliavimo sistemos taisyklės neturi būti identiškos šiame reglamente nustatytoms taisyklėms. Kaip jau nurodyta Reglamente (EB) Nr. 1060/2009, kad trečiosios šalies reguliavimo tvarka būtų pripažinta lygiaverte ES reguliavimo tvarkai arba tokia pat griežta, turėtų pakakti, kad ją taikant praktiškai būtų pasiekti tie patys tikslai ir užtikrintas tas pats poveikis;

(36) kadangi šio reglamento tikslų, t. y. stiprinti kredito reitingų agentūrų nepriklausomumą, skatinti patikimus kredito reitingavimo procesus ir metodus, mažinti su valstybių reitingais susijusią riziką, mažinti per didelio rinkos dalyvių kliovimosi kredito reitingais riziką ir užtikrinti teisę į žalos atlyginimą investuotojams, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl kredito reitingavimo veiklos, kuri bus prižiūrima, Sąjungos masto struktūros ir poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama tai, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

(37) todėl Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 pakeitimai

Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 iš dalies keičiamas taip:

(1)          1 straipsnis pakeičiamas taip:

„1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomas bendras su reguliavimu susijęs požiūris į kredito reitingavimo veiklos sąžiningumo, skaidrumo, atsakingumo, gero valdymo ir patikimumo stiprinimą gerinant Sąjungoje suteiktų kredito reitingų kokybę, taip prisidedant prie sklandaus vidaus rinkos veikimo, kartu pasiekiant aukštą vartotojų ir investuotojų apsaugos lygį. Jame nustatomos kredito reitingų suteikimo sąlygos ir kredito reitingų agentūrų, įskaitant jų akcininkus ir narius, organizavimo bei veiklos taisyklės, siekiant skatinti kredito reitingų agentūrų nepriklausomumą, išvengti interesų konfliktų ir padidinti vartotojų ir investuotojų apsaugą.

Šiuo reglamentu taip pat nustatomi Sąjungoje įsteigtų emitentų, iniciatorių ir rėmėjų įpareigojimai dėl struktūrizuotų finansinių priemonių.“

(2)          2 straipsnio pirmoje pastraipoje žodis „Bendrijoje“ pakeičiamas žodžiu „Sąjungoje“;

(3)          3 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

a)      g punkte žodis „Bendrijos“ pakeičiamas žodžiu „Sąjungos“;

b)      m punkte žodis „Bendrijoje“ pakeičiamas žodžiu „Sąjungoje“;

c)      įrašomi šie punktai:

„s)     emitentas – emitentas, kaip apibrėžta Direktyvos 2003/71/EB 2 straipsnio 1 dalies h punkte;

t)       iniciatorius – iniciatorius, kaip apibrėžta Direktyvos 2006/48/EB 4 straipsnio 41 punkte;

u)       rėmėjas – rėmėjas, kaip apibrėžta Direktyvos 2006/48/EB 4 straipsnio 42 punkte;

v)       valstybės reitingas yra:

i)        kredito reitingas, kai reitinguojamas subjektas yra valstybė arba valstybės regioninė ar vietos valdžios institucija,

ii)       kredito reitingas, kai skolos arba finansinio įsipareigojimo, skolos vertybinių popierių arba kitų finansinių priemonių emitentas yra valstybė arba valstybės regioninė ar vietos valdžios institucija;

w)      reitingo perspektyva – nuomonė apie tikėtiną kredito reitingo kitimo kryptį artimiausiu ir vidutinės trukmės laikotarpiu.“;

(4)          4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)      1 dalies antroje pastraipoje žodis „Bendrijoje“ pakeičiamas žodžiu „Sąjungoje“;

b)      2 dalyje žodis „Bendrijoje“ pakeičiamas žodžiu „Sąjungoje“;

c)      3 dalis iš dalies keičiama taip:

i)        įžanginiame sakinyje žodis „Bendrijoje“ pakeičiamas žodžiu „Sąjungoje“;

ii)       b papunktis pakeičiamas taip:

„kredito reitingų agentūra patikrino ir bet kuriuo metu Europos priežiūros institucijai (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai), įsteigtai Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1095/2010 (*), (toliau – EVPRI), gali įrodyti, kad trečiosios valstybės kredito reitingų agentūros vykdoma kredito reitingavimo veikla, kurios rezultatas – kredito reitingo, kuris turi būti patvirtintas, suteikimas, atitinka reikalavimus, kurie yra bent tokie pat griežti, kaip nustatytieji 6–12 straipsniuose, išskyrus 6a, 8a, 8b ir 11a straipsnius.

(*)           OL L 331, 2010 12 15, p. 84.“;

d)      4 dalyje žodis „Bendrijoje“ pakeičiamas žodžiu „Sąjungoje“;

(5)          5 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)      1 dalyje žodis „Bendrijoje“ pakeičiamas žodžiu „Sąjungoje“;

b)      6 dalies antros pastraipos b punktas pakeičiamas taip:

„b)     tos trečiosios valstybės kredito reitingų agentūroms taikomos teisiškai įpareigojančios taisyklės, lygiavertės nustatytosioms 6–12 straipsniuose ir I priede, išskyrus 6a, 8a, 8b ir 11a straipsnius; ir“;

c)      8 dalis pakeičiama taip:

„20, 23b ir 24 straipsniai taikomi sertifikuotoms kredito reitingų agentūroms ir jų suteiktiems kredito reitingams.“;

(6)          įterpiami 5a ir 5b straipsniai:

„5a straipsnis

Per didelis kliovimasis finansų įstaigų suteiktais reitingais

Kredito įstaigos, investicinės įmonės, draudimo ir perdraudimo įmonės, įstaigos, atsakingos už profesinių pensijų skyrimą, valdymo įmonės ir investicinės bendrovės, alternatyvaus investavimo fondų valdytojai ir pagrindinės sandorio šalys, kaip apibrėžta 201x xxx xx Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. xx/201x dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų[20], vertindami subjekto arba finansinės priemonės kreditingumą pačios atlieka kredito rizikos vertinimą ir išimtinai arba mechaniškai nesikliauja kredito reitingais. Kompetentingos institucijos, atsakingos už šių įmonių priežiūrą, atidžiai tikrina įmonių kredito vertinimo procesų tinkamumą.

5b straipsnis

Europos priežiūros institucijų ir Europos sisteminės rizikos valdybos kliovimasis kredito reitingais

Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), įsteigta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1093/2010 (*) (EBI), Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), įsteigta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1094/2010 (**) (EDPPI), ir EVPRI savo gairėse, rekomendacijose ir techninių standartų projektuose nedaro nuorodų į kredito reitingus, kai tokios nuorodos gali paskatinti kompetentingas institucijas arba finansų rinkos dalyvius mechaniškai kliautis kredito reitingais. Atitinkamai ir ne vėliau kaip iki 2013 m. gruodžio 31 d. EBI, EDPPI ir EVPRI peržiūri visas nuorodas į kredito reitingus esamose gairėse bei rekomendacijose ir, kai reikia, jas išbraukia.

Europos sisteminės rizikos valdyba (ESRV), įsteigta 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1092/2010 dėl Europos Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūros ir Europos sisteminės rizikos valdybos įsteigimo (***), savo įspėjimuose ir rekomendacijose nedaro nuorodų į kredito reitingus, kai tokios nuorodos gali paskatinti mechaniškai kliautis kredito reitingais.

* OL L , , p. .

** OL L 331, 2010 12 15, p. 48.

*** OL L 331, 2010 12 15, p. 1.“;

(7)          6 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.     Kredito reitingų agentūra imasi visų reikalingų veiksmų siekdama užtikrinti, kad kredito reitingo ar reitingo perspektyvos suteikimui neturėtų įtakos joks esamas ar galimas interesų konfliktas ar komerciniai santykiai, kurių dalyviai yra kredito reitingą ar reitingo perspektyvą suteikianti kredito reitingų agentūra, jos vadovai, reitingų analitikai, darbuotojai ar visi kiti fiziniai asmenys, kurių paslaugomis naudojasi ar kurių paslaugas kontroliuoja kredito reitingų agentūra, arba kiti asmenys, tiesiogiai ar netiesiogiai su ja susiję kontrolės ryšiais.“;

(8)          įterpiami 6a ir 6b straipsniai:

„6a straipsnis

Interesų konfliktai dėl investicijų į kredito reitingų agentūras

1. Kredito reitingų agentūros akcininkas arba narys, turintis bent 5 % tos agentūros kapitalo arba balsavimo teisių, negali:

a)      turėti 5 % arba daugiau kitos kredito reitingų agentūros kapitalo. Šis draudimas netaikomas investicijoms į diversifikuotas kolektyvinio investavimo schemas, įskaitant valdomus fondus, kaip antai pensijų fondus ar gyvybės draudimą, jeigu dėl investicijų į diversifikuotas kolektyvinio investavimo schemas asmuo neįgyja galimybės daryti reikšmingą įtaką tų schemų verslo veiklai;

b)      turėti teisės arba įgaliojimų kitoje kredito reitingų agentūroje naudotis 5 % arba daugiau balsavimo teisių;

c)      turėti teisės arba įgaliojimų skirti arba atleisti kitos kredito reitingų agentūros administracinio, valdymo arba priežiūros organo narius;

d)      būti kitos kredito reitingų agentūros administracinio, valdymo arba priežiūros organo narys;

e)      turėti įgaliojimų daryti lemiamą įtaką kitai kredito reitingų agentūrai ar ją kontroliuoti arba negali faktiškai daryti lemiamos įtakos kitai kredito reitingų agentūrai ar jos kontroliuoti.

2. Šis straipsnis netaikomas investicijoms į kitas kredito reitingų agentūras, priklausančias tai pačiai kredito reitingų agentūrų grupei.

6b straipsnis

Ilgiausias sutartinių santykių su kredito reitingų agentūra laikotarpis

1. Jei kredito reitingų agentūra sudaro sutartį su emitentu ar su juo susijusia trečiąja šalimi dėl to emitento kredito reitingų suteikimo, ji nesuteikia šio emitento kredito reitingų daugiau negu trejus metus.

2. Jei kredito reitingų agentūra sudaro sutartį su emitentu ar su juo susijusia trečiąja šalimi dėl to emitento skolos priemonių kredito reitingų suteikimo, taikomos šios nuostatos:

a)      kai tie kredito reitingai suteikti per laikotarpį, ilgesnį negu pradinis dvylikos mėnesių laikotarpis, tačiau trumpesnį negu treji metai, kredito reitingų agentūra nesuteikia jokių kitų tų skolos priemonių kredito reitingų nuo dešimties skolos priemonių reitingavimo baigimo momento;

b)      kai bent dešimt kredito reitingų suteikiama per pradinį dvylikos mėnesių laikotarpį, pasibaigus tam laikotarpiui ta kredito reitingų agentūra nesuteikia jokių kitų tų skolos priemonių kredito reitingų;

c)      kai suteikiama mažiau nei dešimt kredito reitingų, kredito reitingų agentūra nesuteikia jokių kitų tų skolos priemonių kredito reitingų nuo 3 metų laikotarpio pasibaigimo momento.

3. Jei emitentas sudaro sutartį dėl to paties dalyko su daugiau nei viena kredito reitingų agentūra, 1 ir 2 dalyse nustatyti apribojimai taikomi tik vienai iš šių agentūrų. Tačiau nė vienos iš šių agentūrų sutartiniai santykiai su emitentu netrunka ilgiau nei šešerius metus.

4. 1–3 dalyse nurodyta kredito reitingų agentūra nesudaro sutarties su emitentu ar su juo susijusiomis trečiosiomis šalimis dėl šio emitento arba jo skolos priemonių kredito reitingų suteikimo ketverių metų laikotarpiu nuo 1–3 dalyse nurodyto ilgiausio sutartinių santykių laikotarpio pabaigos.

Pirma pastraipa taip pat taikoma:

a)      kredito reitingų agentūrai, priklausančiai tai pačiai kredito reitingų agentūrų grupei, kaip 1 ir 2 dalyse nurodyta kredito reitingų agentūra;

b)      kredito reitingų agentūrai, kuri yra 1 ir 2 dalyse nurodytos kredito reitingų agentūros akcininkė arba narė;

c)      kredito reitingų agentūrai, kurios akcininkė arba narė yra 1 ir 2 dalyse nurodyta kredito reitingų agentūra.

5. 1–4 dalys netaikomos valstybių reitingams.

6. Kai pasibaigus nustatytam ilgiausiam sutartinių santykių laikotarpiui pagal 1 ir 2 dalyse nurodytas taisykles kredito reitingų agentūra pakeičiama kita kredito reitingų agentūra, pasitraukiančioji kredito reitingų agentūra pateikia perimančiajai kredito reitingų agentūrai perdavimo bylą. Tokioje byloje pateikiama atitinkama informacija apie reitinguojamą subjektą ir reitinguojamas skolos priemones, nes pagrįstai gali reikėti užtikrinti palyginamumą su pasitraukiančiosios kredito reitingų agentūros parengtais reitingais.

Pasitraukiančioji kredito reitingų agentūra turėtų sugebėti EVPRI įrodyti, kad tokia informacija perimančiajai kredito reitingų agentūrai buvo suteikta.

7. EVPRI parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kad nustatytų techninius 5 dalyje nurodytos perdavimo bylos turinio reikalavimus.

EVPRI tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia iki 2013 m. sausio 1 d.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti šioje dalyje nurodytus techninius reguliavimo standartus Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsniuose nustatyta tvarka.“

(9)          7 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

„5.     Reitingų analitikų ir kredito reitingus arba reitingų perspektyvas tvirtinančių asmenų atlyginimas ir veiklos vertinimas nepriklauso nuo pajamų, kurias kredito reitingų agentūra gauna iš reitinguojamų subjektų ar susijusių trečiųjų šalių, dydžio.“;

(10)        8 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)      2 dalis pakeičiama taip:

„2.        Kredito reitingų agentūra priima, įgyvendina ir taiko atitinkamas priemones, siekdama užtikrinti, kad jos suteikti kredito reitingai ir reitingų perspektyvos būtų pagrįsti išsamia visos jai prieinamos informacijos, kuri laikoma reikšminga pagal jos taikomus reitingavimo metodus, analize. Ji imasi visų būtinų priemonių, kad kredito reitingų ir reitingų perspektyvų nustatymui naudojama informacija būtų pakankamos kokybės ir gauta iš patikimų šaltinių.“;

b)      5 dalis papildoma antra pastraipa:

„Valstybių reitingai peržiūrimi bent kas šešis mėnesius.“;

c)      įterpiama 5a dalis:

„5a. Kredito reitingų agentūra, ketinanti keisti arba taikyti naujus reitingavimo metodus, modelius arba pagrindines reitingavimo prielaidas, siūlomus pakeitimus arba siūlomus naujus metodus skelbia savo interneto svetainėje kartu su išsamiais siūlomų pakeitimų ar siūlomų naujų metodų priežasčių ir pasekmių paaiškinimais ir kviečia suinteresuotąsias šalis ne trumpiau nei vieną mėnesį teikti pastabas.

Pasibaigus pirmoje pastraipoje nurodytam konsultacijų laikotarpiui, kredito reitingų agentūra praneša EVPRI apie numatomus pakeitimus arba siūlomus naujus metodus.“;

d)      6 dalis iš dalies keičiama taip:

i)        įžanginis sakinys pakeičiamas taip:

„6. Kai EVPRI priėmus 22a straipsnio 3 dalyje nurodytą sprendimą pasikeičia kredito reitingavimo veiklos metodai, modeliai ar pagrindinės prielaidos, kredito reitingų agentūra:“;

ii)       įterpiamas aa papunktis:

„aa)   savo interneto svetainėje nedelsdama skelbia naujus metodus kartu su išsamiu jų paaiškinimu;“;

e)      papildomas 7 dalimi:

„7. Sužinojusi apie savo metodų arba jų taikymo klaidas, kredito reitingų agentūra nedelsdama:

a)       apie tas klaidas praneša EVPRI ir visiems paveiktiems reitinguojamiems subjektams;

b)      skelbia šias klaidas savo interneto svetainėje;

c)       ištaiso tas metodų klaidas ir

d)      taiko 6 dalies a–c punktuose nurodytas priemones.“;

(11)        įterpiami 8a ir 8b straipsniai:

„8a straipsnis

Informacija apie struktūrizuotas finansines priemones

1. Sąjungoje įsteigtas struktūrizuotos finansinės priemonės emitentas, iniciatorius ir rėmėjas pagal 4 dalį viešai skelbia informaciją apie struktūrizuotos finansinės priemonės atskiro pagrindinio turto kredito kokybę ir rezultatus, pakeitimo vertybiniais popieriais sandorio struktūrą, pinigų srautus ir bet kokią užtikrinimo priemonę, kuria padengiama pakeitimo vertybiniais popieriais pozicija, taip pat bet kokią informaciją, kurios reikia išsamiems ir gerai pagrįstiems grynųjų pinigų srautų ir užtikrinimo priemonių, kuriomis padengiamos pagrindinės pozicijos, verčių testavimams nepalankiausiomis sąlygomis atlikti.

2. Prievolė atskleisti informaciją pagal 1 dalį netaikoma, kai teikiant tokią informaciją būtų pažeidžiamos teisės aktų nuostatos, kuriomis reglamentuojama informacijos šaltinių konfidencialumo apsauga arba asmens duomenų tvarkymas.

3. EVPRI parengia techninių reguliavimo standartų projektus ir juose nurodo:

a)      informaciją, kurią 1 dalyje nurodyti asmenys atskleidžia siekdami vykdyti įpareigojimą, atsirandantį dėl 1 dalies;

b)      kaip dažnai tokia informacija atnaujinama;

c)      informacijos pateikimą pagal standartizuotą informacijos atskleidimo pavyzdį.

EVPRI tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia iki 2013 m. sausio 1 d.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsniuose nustatyta tvarka.

4. EVPRI sukuria interneto svetainę informacijai apie struktūrizuotas finansines priemones skelbti pagal 1 dalį.

8b straipsnis

Dvigubi struktūrizuotų finansinių priemonių reitingai

1. Kai emitentas arba su juo susijusi trečioji šalis ketina prašyti suteikti struktūrizuotos finansinės priemonės reitingą, ji įgalioja bent dvi kredito reitingų agentūras. Kiekviena kredito reitingų agentūra pateikia savo nepriklausomą kredito reitingą.

2. 1 dalyje nurodytos emitento arba su juo susijusių trečiųjų šalių įgaliotos kredito reitingų agentūros atitinka šias sąlygas:

a)      kredito reitingų agentūros nepriklauso tai pačiai kredito reitingų agentūrų grupei;

b)      nė viena iš kredito reitingų agentūrų nėra jokių kitų kredito reitingų agentūrų akcininkė arba narė;

c)      nė viena iš kredito reitingų agentūrų neturi teisės arba įgaliojimų jokiose kitose kredito reitingų agentūrose naudotis balsavimo teisėmis;

d)      nė viena iš kredito reitingų agentūrų neturi teisės arba įgaliojimų paskirti jokių kitų kredito reitingų agentūrų administracinio, valdymo arba priežiūros organo narius arba juos atleisti;

e)      nė vienas iš kredito reitingų agentūros administracinio, valdymo arba priežiūros organo narių nėra jokių kitų kredito reitingų agentūrų administracinio, valdymo arba priežiūros organo narys;

f)       nė viena iš kredito reitingų agentūrų neturi įgaliojimų daryti lemiamą įtaką ar kontroliuoti arba faktiškai nedaro lemiamos įtakos ar nekontroliuoja jokių kitų kredito reitingų agentūrų.“;

(12)        10 straipsnio 1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

„1. Kredito reitingų agentūra be atrankos ir laiku atskleidžia bet kokį kredito reitingą arba reitingo perspektyvą, taip pat bet kokį sprendimą nebevykdyti kredito reitingo priežiūros. Priėmus sprendimą nutraukti kredito reitingavimą, atskleistoje informacijoje turi būti nurodytos visos priežastys.

Pirma pastraipa taip pat taikoma kredito reitingams, kurie platinami abonentams.

2. Kredito reitingų agentūros užtikrina, kad kredito reitingai ir reitingų perspektyvos būtų pateikiami ir tvarkomi laikantis I priedo D skirsnyje išdėstytų reikalavimų.“;

(13)        11 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Bet kokia registruota ir bet kokia sertifikuota kredito reitingų agentūra pateikia EVPRI įsteigtai centrinei duomenų saugyklai informaciją apie ankstesnius savo veiklos rezultatus, įskaitant reitingų kitimo dažnumą, ir informaciją apie anksčiau suteiktus kredito reitingus ir jų pokyčius. Kredito reitingų agentūra informaciją tai saugyklai teikia standartine forma, kaip nurodo EVPRI. EVPRI viešai paskelbia tą informaciją ir kasmet skelbia informacijos apie pagrindinius pastebėtus pokyčius santrauką.“;

(14)        įterpiamas 11a straipsnis:

„11a straipsnis

Europos reitingų indeksas

1. Bet kokia registruota ir bet kokia sertifikuota kredito reitingų agentūra, suteikdama kredito reitingą arba reitingo perspektyvą, EVPRI pateikia informaciją, įskaitant reitinguojamos priemonės reitingą ir perspektyvą, informaciją apie reitingo tipą, reitingavimo veiksmo tipą ir reitingo skelbimo datą bei valandą. Pateikiamas reitingas grindžiamas 21 straipsnio 4a dalies a punkte nurodyta suderinta reitingų skale.

2. EVPRI nustato Europos reitingų indeksą, į kurį bus įtraukti visi kredito reitingai, pateikti EVPRI pagal 1 dalį, ir suvestinį reitingų indeksą bet kuriai reitinguojamai skolos priemonei. Šis indeksas ir atskiri kredito reitingai bus skelbiami EVPRI interneto svetainėje.“;

(15)        14 straipsnio 1 dalyje žodis „Bendrijoje“ pakeičiamas žodžiu „Sąjungoje“;

(16)        18 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2. EVPRI Komisijai, EBI ir EDPPI, kompetentingoms institucijoms ir sektoriaus kompetentingoms institucijoms praneša apie bet kokius sprendimus, priimtus pagal 16, 17 arba 20 straipsnį.“;

(17)        19 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. EVPRI kredito reitingų agentūroms taiko mokesčius pagal šį reglamentą ir pagal 2 dalyje nurodytą reglamentą dėl mokesčių. Tais mokesčiais visiškai padengiamos EVPRI būtinos išlaidos, susijusios su kredito reitingų agentūrų registracija, sertifikavimu bei priežiūra, ir kompensuojamos išlaidos, kurių gali susidaryti kompetentingoms institucijoms atliekant darbą pagal šį reglamentą, visų pirma susijusios su bet kokių užduočių pavedimu pagal 30 straipsnį.“;

(18)        21 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)      4 dalis iš dalies keičiama taip:

i)        įžanginis sakinys pakeičiamas taip:

„EVPRI parengia techninių reguliavimo standartų projektus dėl:“;

ii)       e punktas pakeičiamas taip:

„e)     reitingų duomenų, kuriuos registruotos ir sertifikuotos kredito reitingų agentūros turi periodiškai teikti EVPRI nuolatinei priežiūrai vykdyti, turinio ir formos.“;

iii)      po e punkto įterpiamos šios pastraipos:

„EVPRI tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia iki 2012 m. sausio 1 d.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsniuose nustatyta tvarka.“;

b)      įterpiama 4a dalis:

„4a. EVPRI parengia techninių reguliavimo standartų projektus ir juose nurodo:

a)       suderintą standartinę reitingų skalę, kuria pagal 11a straipsnį naudosis registruotos ir sertifikuotos kredito reitingų agentūros ir kuri bus grindžiama kredito rizikos vertinimo matu ir tam tikru skaičiumi reitingų kategorijų bei ribinėmis kiekvienos reitingų kategorijos vertėmis;

b)      informacijos, kurią kredito reitingų agentūros atskleidžia EVPRI pagal 11a straipsnio 1 dalį, turinį ir pateikimo standartus, įskaitant struktūrą, formą, metodą ir pranešimo laiką; ir

c)       kredito reitingų agentūrų taikomų mokesčių duomenis, kuriuos kredito reitingų agentūros turi periodiškai teikti EVPRI nuolatinei priežiūrai vykdyti, turinį ir formą.

EVPRI tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia iki 2013 m. sausio 1 d.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsniuose nustatyta tvarka.“;

c)      5 dalis papildoma nauja pastraipa:

„Toje ataskaitoje taip pat vertinamas rinkos koncentracijos lygis, rizika, kylanti dėl didelės koncentracijos, ir koncentracijos poveikis bendrajam finansų sektoriaus stabilumui.“;

(19)        22a straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)      straipsnio pavadinimas pakeičiamas taip:

„Reitingavimo metodų nagrinėjimas“;

b)      papildomas 3 dalimi:

„3. EVPRI taip pat tikrina, ar bet kokie numatomi reitingavimo metodų pakeitimai, apie kuriuos kredito reitingų agentūra praneša pagal 8 straipsnio 5a dalį, atitinka 8 straipsnio 3 dalyje nurodytus kriterijus, kaip nustatyta 21 straipsnio 4 dalies d punkte nurodytame techniniame reguliavimo standarte. Kredito reitingų agentūra gali taikyti naują reitingavimo metodą tik tada, kai EVPRI patvirtina, kad metodas atitinka 8 straipsnio 3 dalį.

[EVPRI pirmoje pastraipoje nurodytais įgaliojimais gali naudotis nuo Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 21 straipsnio 4 dalies d punkte nurodyto techninio reguliavimo standarto įsigaliojimo datos.]

Jei 21 straipsnio 4 dalies d punkte nurodytas techninis reguliavimo standartas nėra įsigaliojęs, EVPRI negali naudotis pirmoje pastraipoje nurodytais įgaliojimais.“;

(20)        po 35 straipsnio įterpiama IIIa antraštinė dalis:

„IIIa ANTRAŠTINĖ DALIS

KREDITO REITINGŲ AGENTŪRŲ CIVILINĖ ATSAKOMYBĖ

35a straipsnis

Civilinė atsakomybė

1. Jei kredito reitingų agentūra tyčia arba dėl didelio aplaidumo padaro kurį nors iš III priede išvardytų pažeidimų, turintį poveikį kredito reitingui, kuriuo investuotojas pasikliovė įsigydamas reitinguojamą priemonę, toks investuotojas gali pareikšti ieškinį tai kredito reitingų agentūrai dėl bet kokios tam investuotojui padarytos žalos.

2. Pažeidimas laikomas turinčiu poveikį kredito reitingui, jeigu kredito reitingų agentūros suteiktas kredito reitingas skiriasi nuo reitingo, kuris būtų suteiktas, jeigu kredito reitingų agentūra nebūtų padariusi to pažeidimo.

3. Kredito reitingų agentūra veikia labai aplaidžiai, jeigu labai apleidžia šiuo reglamentu jai nustatytas pareigas.

4. Jei investuotojas nustato faktus, pagal kuriuos galima daryti išvadą, kad kredito reitingų agentūra padarė kurį nors iš III priede išvardytų pažeidimų, kredito reitingų agentūra privalės įrodyti, kad ji to pažeidimo nepadarė arba kad tas pažeidimas neturėjo poveikio suteiktam kredito reitingui.

5. Nuo 1 dalyje nurodytos civilinės atsakomybės neturėtų būti iš anksto atleista arba ji neturėtų būti iš anksto ribojama pagal susitarimą. Bet kokia tokių susitarimų sąlyga, pagal kurią iš anksto atleidžiama nuo civilinės atsakomybės arba ji ribojama, laikoma negaliojančia.“;

(21)        36a straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)      2 dalies a–e punktai pakeičiami taip:

„a)     už III priedo I skirsnio 1–5, 11–15, 19, 20, 23, 26a–26d, 28, 30, 32, 33, 35, 41, 43, 50 ir 51 punktuose nurodytus pažeidimus skiriamos ne mažesnės kaip 500 000 EUR ir ne didesnės kaip 750 000 EUR baudos;

b)      už III priedo I skirsnio 6–8, 16–18, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 31, 34, 37–40, 42, 45–49a, 52 ir 54 punktuose nurodytus pažeidimus skiriamos ne mažesnės kaip 300 000 EUR ir ne didesnės kaip 450 000 EUR baudos;

c)       už III priedo I skirsnio 9, 10, 26, 26e, 36, 44 ir 53 punktuose nurodytus pažeidimus skiriamos ne mažesnės kaip 100 000 EUR ir ne didesnės kaip 200 000 EUR baudos;

d)      už III priedo II skirsnio 1, 6, 7, 8 ir 9 punktuose nurodytus pažeidimus skiriamos ne mažesnės kaip 50 000 EUR ir ne didesnės kaip 150 000 EUR baudos;

e)       už III priedo II skirsnio 2, 3a, 3b, 4, 4a ir 5 punktuose nurodytus pažeidimus skiriamos ne mažesnės kaip 25 000 EUR ir ne didesnės kaip 75 000 EUR baudos;“;

b)      2 dalies g ir h punktai pakeičiami taip:

„g)     už III priedo III skirsnio 1–3a ir 11 punktuose nurodytus pažeidimus skiriamos ne mažesnės kaip 150 000 EUR ir ne didesnės kaip 300 000 EUR baudos;

h)       už III priedo III skirsnio 4, 4a, 4b, 4c, 6, 8 ir 10 punktuose nurodytus pažeidimus skiriamos ne mažesnės kaip 90 000 EUR ir ne didesnės kaip 200 000 EUR baudos;“;

(22)        38a straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Komisijai nuo 2011 m. birželio 1 d. ketverių metų laikotarpiui suteikiami įgaliojimai priimti 5 straipsnio 6 dalies trečioje pastraipoje, 19 straipsnio 2 dalyje, 23e straipsnio 7 dalyje ir 37 straipsnyje nurodytus deleguotuosius teisės aktus. Komisija pateikia ataskaitą dėl deleguotų įgaliojimų ne vėliau kaip likus šešiems mėnesiams iki ketverių metų laikotarpio pabaigos. Įgaliojimų delegavimas automatiškai pratęsiamas tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas ar Taryba jį atšaukia pagal 38b straipsnį.“;

(23)        38b straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 5 straipsnio 6 dalies trečioje pastraipoje, 19 straipsnio 2 dalyje, 23e straipsnio 7 dalyje ir 37 straipsnyje nurodytą įgaliojimų delegavimą.“;

(24)        39 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)      1 dalis pakeičiama taip:

„Iki 2012 m. gruodžio 7 d. Komisija įvertina šio reglamento taikymą, taip pat kliovimąsi kredito reitingais Sąjungoje, poveikį koncentracijos lygiui kredito reitingų rinkoje, su šio reglamento poveikiu susijusias išlaidas ir naudą ir reitinguojamo subjekto mokamo atlygio kredito reitingų agentūrai tinkamumą (modelis „emitentas moka“) ir pateikia apie tai ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai.“;

b)      papildomas 4 dalimi:

„4. Iki 2015 m. liepos 1 d. Komisija įvertina padėtį kredito reitingų rinkoje, visų pirma pakankamo pasirinkimo galimybę siekiant įvykdyti 6b ir 8b straipsniuose nustatytus reikalavimus. Taip pat įvertinamas poreikis išplėsti 8a straipsnyje pateiktų įpareigojimų taikymo sritį siekiant įtraukti kitus finansinius produktus, įskaitant padengtas obligacijas.“;

(25)        I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento I priedą;

(26)        II priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento II priedą;

(27)        III priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento III priedą.

2 straipsnis Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Tačiau šio reglamento 1 straipsnio 7, 9, 10, 12, 13 ir 25 punktai atliekant Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 4 straipsnio 3 dalies b punkte ir 5 straipsnio 6 dalies antros pastraipos b punkte nurodytą vertinimą, ar trečiosios valstybės reikalavimai yra bent tokie pat griežti, kaip nustatytieji to reglamento 6–12 straipsniuose, taikomi nuo 2014 m. birželio 1 d.

Šio reglamento 1 straipsnio 8 punktas dėl Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 6a straipsnio 1 dalies a punkto taikomas nuo [1 metai po šio reglamento įsigaliojimo], kiek tai susiję su bet kokiu kredito reitingų agentūros akcininku ar nariu, kuris 2011 m. lapkričio 15 d. turėjo daugiau nei vienos kredito reitingų agentūros 5 % arba daugiau kapitalo.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu                           Tarybos vardu

Pirmininkas                                                   Pirmininkas

I PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 I priedas iš dalies keičiamas taip:

(1)          B skirsnis iš dalies keičiamas taip:

a)      1 punktas pakeičiamas taip:

„1.        Kredito reitingų agentūra nustato, šalina arba valdo ir aiškiai bei akivaizdžiai atskleidžia esamus arba galimus interesų konfliktus, kurie gali turėti įtakos jos reitingų analitikų, darbuotojų ar kitų fizinių asmenų, kurių paslaugomis naudojasi arba kurių paslaugas kontroliuoja kredito reitingų agentūra ir kurie tiesiogiai dalyvauja kredito reitingavimo veikloje, ir asmenų, tvirtinančių kredito reitingus ir reitingų perspektyvas, analizei ir vertinimams.“;

b)      3 punktas iš dalies keičiamas taip:

i)        pirmos pastraipos įžanginis sakinys pakeičiamas taip:

„3.           Kredito reitingų agentūra nesuteikia kredito reitingo arba reitingo perspektyvos arba nedelsdama atskleidžia, jei kredito reitingas arba reitingo perspektyva jau suteikta, kai kredito reitingo arba reitingo perspektyvos suteikimui buvo daroma įtaka šiais atvejais:“;

ii)       po a papunkčio įterpiamas aa papunktis:

„aa)   kredito reitingų agentūros akcininkui arba nariui, tiesiogiai arba netiesiogiai turinčiam 10 % arba daugiau tos kredito reitingų agentūros kapitalo arba balsavimo teisių arba galinčiam kitaip daryti reikšmingą įtaką kredito reitingų agentūros verslo veiklai, tiesiogiai arba netiesiogiai priklauso reitinguojamo subjekto ar susijusios trečiosios šalies finansinės priemonės arba jis tiesiogiai ar netiesiogiai turi kitas to subjekto ar šalies turtines teises, išskyrus investicijas į diversifikuotas kolektyvinio investavimo schemas, įskaitant valdomas lėšas, kaip antai pensijų fondus ar gyvybės draudimą, dėl kurių jis neturi galimybės daryti reikšmingos įtakos schemos verslo veiklai;“;

iii)      po b papunkčio įterpiamas ba papunktis:

„ba)   kredito reitingas yra suteiktas reitinguojamam subjektui arba susijusiai trečiajai šaliai, kurie tiesiogiai arba netiesiogiai turi 10 % arba daugiau tos kredito reitingų agentūros kapitalo arba balsavimo teisių;“;

iv)      po c papunkčio įterpiamas ca papunktis:

„ca)   kredito reitingų agentūros akcininkas arba narys, kuris tiesiogiai arba netiesiogiai turi 10 % arba daugiau tos kredito reitingų agentūros kapitalo arba balsavimo teisių arba gali kitaip daryti reikšmingą įtaką kredito reitingų agentūros verslo veiklai, yra reitinguojamo subjekto arba susijusios trečiosios šalies administracinio organo arba stebėtojų tarybos narys;“;

v)       antra pastraipa pakeičiama taip:

„Kredito reitingų agentūra taip pat nedelsdama įvertina, ar yra priežasčių suteikti naują arba panaikinti jau suteiktą kredito reitingą arba kredito reitingo perspektyvą.“;

c)      įterpiamas 3a punktas:

„3a.      Kredito reitingų agentūra užtikrina, kad jos klientams taikomi mokesčiai už reitingavimo ir papildomas paslaugas būtų nediskriminaciniai ir grindžiami faktinėmis išlaidomis. Mokesčiai už reitingavimo paslaugas nepriklauso nuo kredito reitingų agentūros suteikto kredito reitingo lygio arba bet kokio kito atlikto darbo rezultato arba baigties.“;

d)      4 punkto pirma pastraipa pakeičiama taip:

„4.        Nei kredito reitingų agentūra, nei joks asmuo, tiesiogiai arba netiesiogiai turintis bent 5 % kredito reitingų agentūros kapitalo ar balsavimo teisių arba turintis galimybę kitaip daryti reikšmingą įtaką kredito reitingų agentūros verslo veiklai, neteikia reitinguojamam subjektui arba susijusiai trečiajai šaliai konsultacinių ar patariamųjų paslaugų, susijusių su to reitinguojamo subjekto arba susijusios trečiosios šalies bendrovės arba teisine struktūra, turtu, įsipareigojimais arba veikla.“

e)      7 punktas iš dalies keičiamas taip:

i)        a papunktis pakeičiamas taip:

„a)     kiekvieno sprendimo dėl kredito reitingo ir reitingo perspektyvos suteikimo duomenys apie kredito analitikų, kurie dalyvavo suteikiant kredito reitingą arba reitingo perspektyvą, tapatybę, duomenys apie asmenų, kurie patvirtino kredito reitingą arba reitingo perspektyvą, tapatybę, informacija apie tai, ar kredito reitingo buvo prašyta, ar ne, ir data, kada atlikta kredito reitingavimo veikla;“;

ii)       d papunktis pakeičiamas taip:

„d)     dokumentai, pagrindžiantys nustatytas procedūras ir metodus, kuriais remiasi kredito reitingų agentūra, nustatydama kredito reitingus ir reitingų perspektyvas;“;

iii)      e papunktis pakeičiamas taip:

„e)     vidaus dokumentai ir bylos, įskaitant neviešą informaciją ir darbo dokumentus, kuriais grindžiami bet kurie priimami sprendimai dėl kredito reitingo ir reitingo perspektyvos;“;

(2)          C skirsnis iš dalies keičiamas taip:

a)      2 punkto įžanginis sakinys pakeičiamas taip:

„2.        1 punkte nurodyti asmenys negali dalyvauti ar kitaip daryti įtakos nustatant bet kurio reitinguojamo subjekto kredito reitingą arba reitingo perspektyvą, jei tas asmuo:“;

b)      3 punkto b papunktis pakeičiamas taip:

„b)     neteiktų jokios informacijos apie kredito reitingų agentūros kredito reitingus, galimus kredito reitingus ateityje arba reitingų perspektyvas, išskyrus reitinguojamam subjektui ar susijusiai trečiajai šaliai;“;

c)      7 punktas pakeičiamas taip:

„7.        1 punkte nurodytas asmuo negali užimti pagrindinių vadovaujamų pareigų reitinguojamame subjekte arba susijusioje trečiojoje šalyje šešis mėnesius nuo kredito reitingo arba reitingo perspektyvos suteikimo dienos.“;

d)      8 punktas pakeičiamas taip:

„8.        Taikant 7 straipsnio 4 dalį:

a)       kredito reitingų agentūros užtikrina, kad pagrindiniai reitingų analitikai dalyvautų kredito reitingavimo veikloje, susijusioje su tuo pačiu reitinguojamu subjektu arba susijusiomis trečiosiomis šalimis, ne ilgiau kaip ketverius metus;

b)      kredito reitingų agentūros, neįgaliotos emitento arba susijusios trečiosios šalies, ir visos kredito reitingų agentūros, suteikiančios valstybių reitingus, užtikrina, kad:

i)        reitingų analitikai dalyvautų kredito reitingavimo veikloje, susijusioje su tuo pačiu reitinguojamu subjektu arba susijusiomis trečiosiomis šalimis, ne ilgiau kaip penkerius metus;

ii)       kredito reitingus tvirtinantys asmenys dalyvautų kredito reitingavimo veikloje, susijusioje su tuo pačiu reitinguojamu subjektu arba susijusiomis trečiosiomis šalimis, ne ilgiau kaip septynerius metus.

a ir b punktuose nurodyti asmenys negali dalyvauti pirmoje pastraipoje nurodytoje kredito reitingavimo veikloje, susijusioje su reitinguojamu subjektu arba susijusiomis trečiosiomis šalimis, dvejus metus pasibaigus šiuose punktuose nustatytam laikotarpiui.“;

(3)          D skirsnio pavadinimas pakeičiamas taip:

„Kredito reitingų ir reitingų perspektyvų teikimo taisyklės“;

(4)          D skirsnio I dalis iš dalies keičiama taip:

a)      1 punktas pakeičiamas taip:

„1.        Kredito reitingų agentūra užtikrina, kad kredito reitinge ir reitingo perspektyvoje būtų aiškiai ir akivaizdžiai nurodytas pagrindinio reitingų analitiko, vykdančio atitinkamą kredito reitingavimo veiklą, vardas, pavardė ir pareigos bei asmens, kuris buvo visų pirma atsakingas už kredito reitingo arba reitingo perspektyvos patvirtinimą, vardas, pavardė ir pareigos.“;

b)      2 punktas iš dalies keičiamas taip:

i)        a papunktis pakeičiamas taip:

„a)     būtų nurodyti visi rengiant kredito reitingą arba reitingo perspektyvą naudoti pakankamai svarbūs šaltiniai, įskaitant reitinguojamą subjektą arba atitinkamais atvejais susijusią trečiąją šalį, kartu nurodant, ar kredito reitingas arba reitingo perspektyva atskleisti tam reitinguojamam subjektui ar susijusiai trečiajai šaliai ir ar po šio atskleidimo jie buvo pakeisti prieš juos paskelbiant;“;

ii)       d ir e papunkčiai pakeičiami taip:

„d)     aiškiai ir akivaizdžiai būtų nurodyta data, kurią kredito reitingas, įskaitant bet kokią reitingo perspektyvą, pirmą kartą buvo paskelbtas ir kada paskutinį kartą buvo atnaujintas;

e)       suteikiama informacija apie tai, ar kredito reitingas susijęs su naujai priimtomis finansinėmis priemonėmis ir ar kredito reitingų agentūra finansines priemones reitinguoja pirmą kartą; ir“;

iii)      papildomas f papunkčiu:

„f)      reitingo perspektyvos atveju būtų pateikiamas laikotarpis, kuriuo tikimasi kredito reitingo pokyčio.“;

c)      įterpiamas 2a punktas:

„2a.      Kredito reitingų agentūra, atskleisdama metodus, modelius ir pagrindines reitingavimo prielaidas, kartu pateikia gaires, kuriose paaiškinamos prielaidos, parametrai, ribos ir neaiškumai, susiję su modeliais ir reitingavimo metodais, naudojamais kredito reitingams nustatyti, įskaitant nepalankiausių sąlygų atvejus, pagal kuriuos agentūra nustato reitingus, kredito reitingų informaciją apie pinigų srautų analizę, kurią ji atliko arba kuria vadovaujasi, ir, jei taikoma, tikėtiną kredito reitingo pokytį. Tokios gairės yra aiškios ir lengvai suprantamos.“;

d)      3 punktas pakeičiamas taip:

„3.        Kredito reitingų agentūra informuoja reitinguojamą subjektą reitinguojamo subjekto darbo valandomis ir bent prieš visą darbo dieną iki kredito reitingo arba reitingo perspektyvos paskelbimo. Ši informacija apima pagrindines priežastis, kuriomis pagrįstas kredito reitingas arba jo perspektyva, siekiant subjektui suteikti galimybę atkreipti kredito reitingų agentūros dėmesį į bet kokias faktines klaidas.“;

e)      4 punkto pirma pastraipa pakeičiama taip:

„4.        Atskleisdama kredito reitingus arba reitingų perspektyvas, kredito reitingų agentūra aiškiai ir akivaizdžiai nurodo visus kredito reitingo arba reitingo perspektyvos požymius ir trūkumus. Atskleisdama bet kokį kredito reitingą arba reitingo perspektyvą, visų pirma kredito reitingų agentūra aiškiai nurodo, ar, jos nuomone, turimos informacijos apie reitinguojamą subjektą kokybė yra pakankama ir kokiu mastu ji patikrino reitinguojamo subjekto arba susijusios trečiosios šalies jai pateiktą informaciją. Jei kredito reitingas arba perspektyva suteikiami subjektui arba finansinei priemonei, apie kuriuos turima nedaug ankstesnių duomenų, kredito reitingų agentūra matomoje vietoje aiškiai nurodo tokius trūkumus.“;

f)       5 punkto pirma pastraipa pakeičiama taip:

„5.        Skelbdama kredito reitingą arba reitingo perspektyvą, kredito reitingų agentūra savo pranešimuose spaudai arba ataskaitose paaiškina esminius kredito reitingo arba reitingo perspektyvos elementus.“;

g)      įrašomas 6 punktas:

„6.        Savo interneto svetainėje kredito reitingų agentūra nuolat skelbia informaciją apie visus subjektus arba skolos priemones, pateiktus jų pirminei peržiūrai arba preliminariam reitingui. Ši informacija atskleidžiama neatsižvelgiant į tai, ar emitentai sudaro sutartį su kredito reitingų agentūra dėl galutinio reitingo, ar nesudaro.“;

(5)          išbraukiami D skirsnio II dalies 3 ir 4 punktai;

(6)          D skirsnis papildomas III dalimi:

„III. Papildomi įpareigojimai, susiję su valstybių reitingais

1. Jei kredito reitingų agentūra suteikia valstybės reitingą arba susijusią reitingo perspektyvą, prie kredito reitingo arba reitingo perspektyvos ji prideda išsamią tyrimo ataskaitą, kurioje paaiškina visas prielaidas, parametrus, ribas ir neaiškumus ir bet kokį kitą aspektą, į kurį atsižvelgė nustatydama tą reitingą arba perspektyvą. Ta ataskaita turėtų būti aiški ir lengvai suprantama.

2. Į tyrimo ataskaitą, pridedamą keičiant ankstesnį valstybės reitingą arba susijusią reitingo perspektyvą, įtraukiami šie elementai:

a)      išsamus kiekybinės prielaidos, kuria pagrindžiamos reitingo keitimo priežastys ir jų santykinis svoris, pakeitimų vertinimas. Į išsamų vertinimą turėtų būti įtraukiamas šių elementų aprašas: pajamos vienam gyventojui, BVP augimas, infliacija, fiskalinis balansas, išorės balansas, išorės skola, ekonominės raidos rodiklis, įsipareigojimų neįvykdymo rodiklis ir bet koks kitas taikytinas veiksnys, į kurį atsižvelgta. Šie duomenys būti papildomi santykiniu kiekvieno veiksnio svoriu;

b)      išsamus kokybinės prielaidos, kuria pagrindžiamos reitingo keitimo priežastys ir jų santykinis svoris, pakeitimų vertinimas;

c)      išsamus su reitingo keitimu susijusios rizikos, ribų ir neaiškumų aprašas; ir

d)      reitingų komiteto posėdžio, kuriame nuspręsta keisti reitingą, protokolo santrauka.

3. Jei kredito reitingų agentūra suteikia valstybių reitingus arba susijusias reitingų perspektyvas, ji šiuos reitingus arba perspektyvas skelbia tik pasibaigus Sąjungoje įsteigtų prekybos vietų darbo dienai ir likus bent valandai iki jų atidarymo. D skirsnio I dalies 3 punktas nekeičiamas.“;

(7)          E skirsnio I dalis iš dalies keičiama taip:

a)      3 punktas pakeičiamas taip:

„3.        kredito reitingų agentūros politika dėl kredito reitingų skelbimo ir kitos susijusios informacijos, įskaitant reitingų perspektyvas, teikimo;“;

b)      6 punktas pakeičiamas taip:

„6.        bet kokie esminiai sistemų, išteklių arba procedūrų pakeitimai;“;

(8)          E skirsnio II dalies 2 punkto pirma pastraipa iš dalies keičiama taip:

a)      a papunktis pakeičiamas taip:

„a)     mokesčių, kurie taikomi kiekvienam klientui už atskirą kredito reitingą ir bet kokią papildomą paslaugą, sąrašą;“;

b)      įterpiamas aa papunktis:

„aa)   savo kainodaros politiką, įskaitant mokesčių struktūrą ir kainodaros kriterijus, taikomus įvairių klasių turto reitingams;“;

(9)          E skirsnio III dalis iš dalies keičiama taip:

a)      3 punktas pakeičiamas taip:

„3.        jos darbuotojų paskirstymo naujų kredito reitingų teikimui, kredito reitingų peržiūroms, metodų ar modelių vertinimui ir priskyrimo vyresniajai vadovybei, taip pat darbuotojų paskirstymo reitingavimo veiklai, susijusiai su įvairiomis turto klasėmis (įmonės, struktūrizuotų finansinių priemonių arba valstybės), statistiką;“;

b)      7 punktas pakeičiamas taip:

„7. finansinę informaciją apie kredito reitingų agentūros pajamas, įskaitant bendrą apyvartą, suskirstytas į mokesčius už kredito reitingavimą ir papildomas paslaugas, išsamiai aprašant kiekvieną iš jų, taip pat įskaitant pajamas, gautas iš reitingavimo paslaugų klientams suteiktų papildomų paslaugų, ir mokesčių paskirstymą pagal įvairias turto klases. Informacija apie bendrą apyvartą taip pat turi apimti tos apyvartos geografinį paskirstymą į pajamas, gautas Sąjungoje, ir pajamas, gautas pasaulio mastu;“.

II PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 II priedo 1 punkte žodis „Bendrijoje“ pakeičiamas žodžiu „Sąjungoje“.

III PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 III priedas iš dalies keičiamas taip:

(1)          I dalis iš dalies keičiama taip:

a)      19, 20 ir 21 punktai pakeičiami taip:

„19. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 6 straipsnio 2 dalį, skaitomą kartu su I priedo B skirsnio 1 punktu, nenustatydama, nešalindama arba nevaldydama ir aiškiai ar akivaizdžiai neatskleisdama esamų arba galimų interesų konfliktų, kurie gali turėti įtakos jos reitingų analitikų, darbuotojų ar kitų fizinių asmenų, kurių paslaugomis naudojasi arba kurių paslaugas kontroliuoja kredito reitingų agentūra ir kurie tiesiogiai dalyvauja suteikiant kredito reitingus, ar asmenų, tvirtinančių kredito reitingus ir reitingų perspektyvas, analizei ir vertinimams.

20. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 6 straipsnio 2 dalį, skaitomą kartu su I priedo B skirsnio 3 punkto pirma pastraipa, suteikdama kredito reitingą arba reitingo perspektyvą bet kuriomis aplinkybėmis, nustatytomis to punkto pirmoje pastraipoje, arba, jeigu kredito reitingas jau suteiktas, nedelsiant nepaskelbdama, kad kredito reitingo arba reitingo perspektyvos suteikimui galėjo būti daroma įtaka tomis aplinkybėmis.

21. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 6 straipsnio 2 dalį, skaitomą kartu su I priedo B skirsnio 3 punkto antra pastraipa, nedelsiant neįvertindama, ar yra priežasčių suteikti naują arba panaikinti jau suteiktą kredito reitingą arba reitingo perspektyvą.“;

b)      įterpiami nauji 26a–26f punktai:

„26a. Kredito reitingų agentūra, kuri sudaro sutartį su emitentu ar su juo susijusia trečiąja šalimi dėl emitento kredito reitingų suteikimo, pažeidžia 6b straipsnio 1 dalį, suteikdama šio emitento kredito reitingus ilgiau nei trejus metus.

26b. Kredito reitingų agentūra, kuri sudaro sutartį su emitentu ar su juo susijusia trečiąja šalimi dėl emitento skolos priemonių kredito reitingų suteikimo, pažeidžia 6b straipsnio 2 dalį, suteikdama bent dešimties to paties emitento skolos priemonių kredito reitingus ilgiau negu 12 mėnesių arba suteikdama emitento skolos priemonių kredito reitingus ilgiau nei trejus metus.

26c. Kredito reitingų agentūra, kuri sudaro sutartį su emitentu kartu su bent dar viena kredito reitingų agentūra, pažeidžia 6b straipsnio 3 dalį, palaikydama sutartinius santykius su tuo emitentu ilgiau nei šešerius metus.

26d. Kredito reitingų agentūra, kuri sudaro sutartį su emitentu arba su juo susijusia trečiąja šalimi dėl emitento arba jo skolos priemonių kredito reitingų suteikimo, pažeidžia 6b straipsnio 4 dalį, nepaisydama draudimo suteikti emitento ir jo skolos kredito reitingus ketverius metus nuo 6b straipsnio 1–3 dalyse nurodyto ilgiausio sutartinių santykių laikotarpio pabaigos.

26e. Kredito reitingų agentūra, kuri sudaro sutartį su emitentu arba su juo susijusia trečiąja šalimi dėl emitento arba jo skolos priemonių kredito reitingų suteikimo, pažeidžia 6b straipsnio 6 dalį, pasibaigus nustatytam ilgiausiam sutartinių santykių su šiuo emitentu arba susijusia trečiąja šalimi laikotarpiui nepateikdama perdavimo bylos su informacija, reikalinga perimančiajai kredito reitingų agentūrai, kurią samdo emitentas arba su juo susijusi trečioji šalis šio emitento arba jo skolos priemonių kredito reitingams suteikti.

“;

c)      33 punktas pakeičiamas taip:

„Kredito reitingų agentūra pažeidžia 7 straipsnio 3 dalį, skaitomą kartu su I priedo C skirsnio 2 punktu, neužtikrindama, kad to skirsnio 1 punkte nurodytas asmuo nedalyvautų ir kitaip nedarytų įtakos nustatant kredito reitingą arba reitingo perspektyvą, kaip nustatyta to skirsnio 2 punkte.“;

d)      36 punktas pakeičiamas taip:

„36. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 7 straipsnio 3 dalį, skaitomą kartu su I priedo C skirsnio 7 punktu, neužtikrindama, kad to skirsnio 1 punkte nurodytas asmuo neužimtų pagrindinių vadovaujamų pareigų reitinguojamame subjekte arba susijusioje trečiojoje šalyje šešis mėnesius nuo kredito reitingo arba reitingo perspektyvos suteikimo dienos.“;

e)      38, 39 ir 40 punktai pakeičiami taip:

„38. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 7 straipsnio 4 dalį, skaitomą kartu su I priedo C skirsnio 8 punkto pirmos pastraipos b punkto i papunkčiu, neužtikrindama, kad, jai teikiant neužsakytus kredito reitingus, reitingų analitikas dalyvautų kredito reitingavimo veikloje, susijusioje su tuo pačiu reitinguojamu subjektu arba susijusiomis trečiosiomis šalimis, ne ilgiau kaip penkerius metus.

39. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 7 straipsnio 4 dalį, skaitomą kartu su I priedo C skirsnio 8 punkto pirmos pastraipos b punkto ii papunkčiu, neužtikrindama, kad, jai teikiant neužsakytus kredito reitingus, kredito reitingus tvirtinantis asmuo dalyvautų kredito reitingavimo veikloje, susijusioje su tuo pačiu reitinguojamu subjektu arba susijusiomis trečiosiomis šalimis, ne ilgiau kaip septynerius metus.

40. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 7 straipsnio 4 dalį, skaitomą kartu su I priedo C skirsnio 8 punkto antra pastraipa, neužtikrindama, kad to punkto pirmos pastraipos a ir b papunkčiuose nurodytas asmuo nedalyvautų kredito reitingavimo veikloje, susijusioje su reitinguojamu subjektu arba susijusiomis trečiosiomis šalimis, nurodytais tuose punktuose, dvejus metus pasibaigus tuose papunkčiuose nustatytiems laikotarpiams.“;

f)       42 punktas pakeičiamas taip:

„Kredito reitingų agentūra pažeidžia 8 straipsnio 2 dalį, nepriimdama arba neįgyvendindama tinkamų priemonių, kad užtikrintų, jog jos suteikiami kredito reitingai ir reitingų perspektyvos būtų pagrįsti išsamia visos jai prieinamos informacijos, kuri laikoma reikšminga jos analizei pagal jos reitingavimo metodus, analize, taip pat neužtikrindama šių priemonių vykdymo.“;

g)      46 punktas pakeičiamas taip:

„Kredito reitingų agentūra pažeidžia 8 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos pirmo sakinio nuostatas, nestebėdama savo kredito reitingų, išskyrus valstybių reitingus, ar nuolat bent kartą per metus neperžiūrėdama savo kredito reitingų, išskyrus valstybių reitingus, arba metodų.“;

h)      įterpiamas 46a punktas:

„46a.    Kredito reitingų agentūra pažeidžia 8 straipsnio 5 dalies antrą pastraipą, skaitomą kartu su 8 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos pirmu sakiniu, nestebėdama savo valstybių reitingų ar nuolat bent kartą per 6 mėnesius neperžiūrėdama savo valstybių reitingų.“;

i)       įterpiamas 49a punktas:

„49a. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 8 straipsnio 7 dalies c punktą, skaitomą kartu su 8 straipsnio 6 dalies c punktu, iš naujo nesuteikdama kredito reitingo, kai metodų arba jų taikymo klaidos turėjo įtakos to kredito reitingo suteikimui.“;

(2)          II dalis iš dalies keičiama taip:

a)      įterpiami šie 3a ir 3b punktai:

„3a. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 8 straipsnio 5a dalies antrą pastraipą, nepranešdama EVPRI apie numatomus reitingavimo metodų, modelių arba pagrindinių prielaidų pasikeitimus arba siūlomus naujus metodus, modelius arba pagrindines prielaidas.

3b. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 8 straipsnio 7 dalies a punktą, nepranešdama EVPRI apie aptiktas savo metodų arba jų taikymo klaidas.“;

b)      įterpiamas 4a punktas:

„4a. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 11a straipsnio 1 dalį, nesuteikdama galimybės gauti reikalingą informaciją arba nepateikdama tos informacijos reikalaujama forma, kaip nurodyta toje dalyje.“;

(3)          III dalis iš dalies keičiama taip:

a)      įterpiamas 3a punktas:

„3a. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 8 straipsnio 5a dalies pirmą pastraipą, savo interneto svetainėje neskelbdama siūlomų metodų, modelių ar pagrindinių reitingavimo prielaidų pakeitimų arba siūlomų naujų metodų, modelių ar pagrindinių reitingavimo prielaidų kartu su išsamiu siūlomų pakeitimų priežasčių ir pasekmių paaiškinimu.“;

b)      įterpiami 4a, 4b ir 4c punktai:

„4a. Kai kredito reitingų agentūra ketina naudoti naujus metodus, ji pažeidžia 8 straipsnio 6 dalies aa punktą, savo interneto svetainėje iškart nepaskelbdama naujų metodų kartu su išsamiu jų paaiškinimu.

4b. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 8 straipsnio 7 dalies a punktą, nepranešdama poveikį patyrusiems reitinguojamiems subjektams apie aptiktas savo metodų arba jų taikymo klaidas.

4c. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 8 straipsnio 7 dalies b punktą, savo interneto svetainėje neskelbdama apie aptiktas savo metodų arba jų taikymo klaidas.“;

c)      6 ir 7 punktai pakeičiami taip:

„6. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 10 straipsnio 2 dalį, skaitomą kartu su I priedo D skirsnio I dalies 1 ar 2 punktu, 2a punktu, 4 punkto pirma pastraipa arba 5 ar 6 punktu arba su I priedo D skirsnio II arba III dalimi, nepateikdama informacijos, kurią pateikiant kredito reitingą arba kredito reitingo perspektyvą tomis nuostatomis reikalaujama pateikti.

7. Kredito reitingų agentūra pažeidžia 10 straipsnio 2 dalį, skaitomą kartu su I priedo D skirsnio I dalies 3 punktu, neinformuodama reitinguojamo subjekto jo darbo valandomis ir bent prieš visą darbo dieną iki kredito reitingo arba reitingo perspektyvos paskelbimo.“

[1]               2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų, OL L 302, 2009 11 17.

[2]               2011 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 513/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų, OL L 145, 2011 5 31.

[3]               COM(2010) 301 galutinis.

[4]               Galima rasti http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/cra_en.htm.

[5]               http://www.europarl.europa.eu/oeil/FindByProcnum.do?lang=en&procnum=INI/2010/2302.

[6]               http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_101027.pdf .

[7]               2011 m. liepos 20 d. Komisijos pateiktas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/87/EB dėl finansiniam konglomeratui priklausančių kredito įstaigų, draudimo įmonių ir investicinių įmonių papildomos priežiūros, pasiūlymas, COM(2011) 453 galutinis. Žr. 77 straipsnio b punktą.

[8]               2011 m. lapkričio 15 d. Komisijos pateiktas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria dėl per didelio kliovimosi kredito reitingais iš dalies keičiama Direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo ir Direktyva 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų, pasiūlymas, COM(2011) xxx galutinis.

[9]               „Staigaus kritimo poveikis“ (angl. cliff effects) – netikėti veiksmai, kuriuos paskatina reitingų sumažinimas žemiau specialios ribos, kai vieno vertybinio popieriaus reitingo sumažinimas gali sukelti neproporcingą „domino efektą“.

[10]             OL L 302, 2009 11 17, p. 32.

[11]             „1. EVPRI kredito reitingų agentūroms taiko mokesčius pagal šį reglamentą ir pagal šioje dalyje nurodytą reglamentą dėl mokesčių.                2. Tais mokesčiais visiškai padengiamos EVPRI būtinos išlaidos, susijusios su kredito reitingų agentūrų registracija bei priežiūra, ir kompensuojamos išlaidos, kurių gali kilti kompetentingoms institucijoms atliekant darbą pagal šį reglamentą, visų pirma susijusios su bet kurių užduočių pavedimu pagal 30 straipsnį.“

[12]               OL C , , p.

[13]               OL C , , p.

[14]               OL L 302, 2009 11 17, p. 1.

[15]               OL L 145, 2011 5 31, p. 30.

[16]               2010/2302/INI.

[17]               OL L 390, 2004 12 31, p. 38.

[18]               OL C , , p.

[19]               2010/2302(INI).

[20]               OL L … , p.