52011PC0051

Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Norvegijos Karalystės bendradarbiavimo palydovinės navigacijos srityje susitarimo sudarymo ir laikino taikymo /* KOM(2011) 51 galutinis - 2011/00330(NLE) */


LT

|| EUROPOS KOMISIJA

Briuselis, 2011.2.14

KOM(2011) 51 galutinis

2011/0033 (NLE)

 

Pasiūlymas

TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Norvegijos Karalystės bendradarbiavimo palydovinės navigacijos srityje susitarimo sudarymo ir laikino taikymo

AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

Iš visų ES nepriklausančių valstybių Europos GNSS programų GALILEO ir EGNOS įgyvendinimo srityje ES glaudžiausiai bendradarbiauja su Norvegija. Būdama Europos kosmoso agentūros narė ir daug metų neoficialiai dalyvaudama EB GALILEO valdymo sistemose, Norvegija politiškai, techniškai ir finansiškai prisidėjo prie visų GALILEO įgyvendinimo etapų.

Šiuo Susitarimu kartu su EEE ir ES jungtinio komiteto sprendimu Nr. 94/2009, kuriuo į EEE susitarimą įtraukiami reglamentai Nr. 683/2008 ir Nr. 1321/2004 (su pakeitimais), formaliai apibrėžiamas Norvegijos ir Europos Sąjungos bendradarbiavimas palydovinės navigacijos srityje.

Susitarimu nustatomi bendrieji bendradarbiavimo principai ir Norvegijos teisės bei prievolės minėtose srityse, visų pirma saugumo, kurių nereglamentuoja esama GALILEO acquis, t. y. minėtasis Sprendimas Nr. 94/2009.

Susitarimas būtinas, nes Norvegijoje bus sumontuoti du svarbūs antžeminiai įrenginiai, padėsiantys užtikrinti tinkamą sistemos veikimą. Atsižvelgdama į tai, Norvegija politiškai įsipareigoja remti būsimą Sąjungos politiką, kuria siekiama apsaugoti Europos GNSS.

Dėl Susitarimo derėtasi laikantis 2005 m. liepos 8 d. Tarybos priimtų derybų nurodymų. Susitarimas pasirašytas 2010 m. rugsėjo 22 d.

Šiuo Susitarimu, kuriuo iš dalies pakeičiami EEE susitarimo, kuriuo Norvegija sutinka laikytis 2004 m. liepos 12 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1321/2004 dėl Europos palydovinės radijo navigacijos programų valdymo struktūrų sukūrimo, 2006 m. gruodžio 12 d. Reglamento (EB) Nr. 1942/2006, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1321/2004 dėl Europos palydovinės radijo navigacijos programų valdymo struktūrų sukūrimo, ir 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 683/2008 dėl tolesnio Europos palydovinės navigacijos programų (EGNOS ir Galileo) įgyvendinimo, protokolai Nr. 31 ir Nr. 37, papildomas EEE ir ES jungtinio komiteto sprendimas Nr. 94/2009. Abiejų teisės aktų dubliavimosi buvo išvengta.

Prieš pasirašant Susitarimą vyko tarpžinybinės konsultacijos (CISNet terminas – 2009 06 29, TREN 54986 konsultacija) ir atsižvelgta į tarnybų pateiktas pastabas.

Po to Komisija parengė Tarybos sprendimo dėl pasirašymo pasiūlymą COM/2009/453.

Susitarimas buvo pasirašytas 2010 m. rugsėjo 22 d.

Dabar jis turi būti sudarytas.

Pasiūlymas

Remdamasi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 171 ir 172 straipsniais kartu su 218 straipsnio 8 dalimi, Komisija siūlo Tarybai įgalioti sudaryti ir laikinai taikyti Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Norvegijos Karalystės bendradarbiavimo palydovinės navigacijos srityje susitarimą.

Komisija kviečiama priimti šį pasiūlymą ir perduoti jį Tarybai.

2011/0033 (NLE)

Pasiūlymas

TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Norvegijos Karalystės bendradarbiavimo palydovinės navigacijos srityje susitarimo sudarymo ir laikino taikymo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 172 straipsnį kartu su 218 straipsnio 8 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1) Komisija tarėsi su Norvegijos Karalyste dėl bendradarbiavimo palydovinės navigacijos srityje susitarimo (toliau – Susitarimas) ir jį pasirašė 2010 m. rugsėjo 22 d.

(2) Susitarimą turi ratifikuoti ir valstybės narės.

(3) Pagal Susitarimo 12 straipsnio 4 dalį Susitarimą iki jo įsigaliojimo Europos Sąjunga (jos kompetencijai priklausančiais klausimais) ir Norvegijos Karalystė turėtų laikinai taikyti.

(4) Susitarimas yra pasirašytas Europos Sąjungos vardu ir turėtų būti laikinai taikomas, kaip nustatyta šiame sprendime,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos vardu patvirtinamas Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Norvegijos Karalystės bendradarbiavimo palydovinės navigacijos srityje susitarimas.

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Pagal Susitarimo 12 straipsnio 4 dalį Sąjungos kompetencijai priklausančiais klausimais Susitarimas iki jo įsigaliojimo taikomas laikinai. Komisija Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbia pranešimą, kuriuo pranešama, nuo kurios dienos pradedama laikinai taikyti Susitarimą.

3 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje

                                                                       Tarybos vardu

                                                                       Pirmininkas

PRIEDAS

EUROPOS SĄJUNGOS BEI JOS VALSTYBIŲ NARIŲ IR NORVEGIJOS KARALYSTĖS BENDRADARBIAVIMO PALYDOVINĖS NAVIGACIJOS SRITYJE SUSITARIMAS

EUROPOS SĄJUNGA (toliau taip pat – Sąjunga)

bei

BELGIJOS KARALYSTĖ,

BULGARIJOS RESPUBLIKA,

ČEKIJOS RESPUBLIKA,

DANIJOS KARALYSTĖ,

VOKIETIJOS FEDERACINĖ RESPUBLIKA,

ESTIJOS RESPUBLIKA,

GRAIKIJOS RESPUBLIKA,

ISPANIJOS KARALYSTĖ,

PRANCŪZIJOS RESPUBLIKA,

AIRIJA,

ITALIJOS RESPUBLIKA,

KIPRO RESPUBLIKA,

LATVIJOS RESPUBLIKA,

LIETUVOS RESPUBLIKA,

LIUKSEMBURGO DIDŽIOJI HERCOGYSTĖ,

VENGRIJOS RESPUBLIKA,

MALTA,

NYDERLANDŲ KARALYSTĖ,

AUSTRIJOS RESPUBLIKA,

LENKIJOS RESPUBLIKA,

PORTUGALIJOS RESPUBLIKA,

RUMUNIJA,

SLOVĖNIJOS RESPUBLIKA,

SLOVAKIJOS RESPUBLIKA,

SUOMIJOS RESPUBLIKA,

ŠVEDIJOS KARALYSTĖ,

JUNGTINĖ DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖ,

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo Susitariančiosios Šalys (toliau – valstybės narės),

                                                                                ir

NORVEGIJOS KARALYSTĖ (toliau – Norvegija),

                                                                                Nu exista

Europos Sąjunga, valstybės narės ir Norvegija (toliau kartu – Šalys),

PRIPAŽINDAMOS, kad Norvegija visapusiškai dalyvavo Galileo ir EGNOS programose nuo tų programų projektavimo etapų,

SUVOKDAMOS, kad Europos GNSS programų valdymas, nuosavybės teisės ir finansavimas palaipsniui keitėsi dėl 2004 m. liepos 12 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1321/2004 dėl Europos palydovinės radijo navigacijos programų valdymo struktūrų sukūrimo[1], jo pakeitimų ir 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 683/2008 dėl tolesnio Europos palydovinės navigacijos programų (EGNOS ir Galileo) įgyvendinimo[2],

ATSIŽVELGDAMOS į naudą, kuri būtų gauta, jei Šalių teritorijose būtų užtikrinamas vienodas Europos GNSS ir jomis teikiamų paslaugų apsaugos lygis,

PRIPAŽINDAMOS Norvegijos ketinimą laiku priimti ir pagal savo jurisdikciją taikyti priemones, kuriomis užtikrinamas toks saugumo ir saugos lygis, lygiavertis užtikrinamam Europos Sąjungoje taikomomis priemonėmis,

PRIPAŽINDAMOS Šalių įsipareigojimus pagal tarptautinę teisę,

PRIPAŽINDAMOS, kad Norvegija suinteresuota visomis Galileo paslaugomis, įskaitant paslaugas valstybinėms institucijoms (toliau – PRS),

PRIPAŽINDAMOS Norvegijos ir Europos Sąjungos susitarimą dėl keitimosi įslaptinta informacija saugumo procedūrų,

NORĖDAMOS oficialiai įtvirtinti glaudų bendradarbiavimą, susijusį su visais Europos GNSS programų aspektais,

MANYDAMOS, kad Europos ekonominės erdvės susitarimas (toliau – EEE susitarimas) yra tinkamas teisinis ir institucinis pagrindas Europos Sąjungos ir Norvegijos bendradarbiavimui palydovinės navigacijos srityje plėtoti,

NORĖDAMOS papildyti EEE susitarimo nuostatas dvišaliu susitarimu dėl palydovinės navigacijos, susijusiu su Norvegijai, Sąjungai bei jos valstybėms narėms ypač svarbiais klausimais,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Susitarimo tikslas

Pagrindinis šio Susitarimo tikslas – toliau stiprinti Šalių bendradarbiavimą papildant palydovinei navigacijai taikomas EEE susitarimo nuostatas.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame Susitarime:

(a)             Europos pasaulinės navigacijos palydovų sistemos (GNSS) – Galileo sistema ir Europos geostacionarinė navigacinė tinklo sistema (EGNOS).

(b)             Patikslinimo sistemos – regioninės sistemos, pavyzdžiui, EGNOS. Tos sistemos užtikrina geresnę GNSS vartotojams teikiamų paslaugų kokybę, pavyzdžiui, didesnį tikslumą, geresnes prieigos galimybes, didesnį integralumą ir patikimumą;

(c) GALILEO – civilinių tarnybų administruojama autonomiška civilinė Europos pasaulinė palydovinė navigacijos ir laiko nustatymo sistema, skirta Sąjungos ir jos valstybių narių sukurtoms ir išplėtotoms GNSS paslaugoms teikti. Galileo valdymas gali būti perduotas privačiai šaliai. Naudojantis Galileo numatoma teikti viešas komercines žmonių gyvybės apsaugos ir paieškos bei gelbėjimo paslaugas, taip pat riboto naudojimo saugias PRS, skirtas įgaliotų viešojo sektoriaus vartotojų reikmėms tenkinti;

(d) Reguliavimo priemonė – Šalies įstatymas, kitas teisės aktas, politika, taisyklė, procedūra, sprendimas ar panašus administracinis veiksmas.

(e) Įslaptinta informacija – bet kokios formos informacija, kuri turi būti apsaugota nuo neleistino atskleidimo, kuris galėtų įvairiai pakenkti pagrindiniams Šalių arba atskirų valstybių narių interesams, įskaitant nacionalinį saugumą. Jos įslaptinimo laipsnis nurodomas slaptumo žyma. Tokią informaciją Šalys įslaptina laikydamosi galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų; turi būti saugomas jos konfidencialumas, vientisumas ir galimybė ja naudotis.

3 straipsnis

Bendradarbiavimo principai

1. Bendradarbiaudamos pagal šį Susitarimą Šalys susitaria taikyti šiuos principus:

(a) Šalių bendradarbiavimas palydovinės navigacijos srityje grindžiamas EEE susitarimu;

(b) palydovinės navigacijos paslaugų teikimo laisvė Šalių teritorijose;

(c) laisvė naudotis visomis Galileo ir EGNOS paslaugomis, įskaitant PRS, jei laikomasi naudojimosi jomis sąlygų;

(d) glaudus bendradarbiavimas GNSS saugumo klausimais Sąjungoje ir Norvegijoje priimant ir vykdant lygiavertes GNSS saugumo užtikrinimo priemones;

(e) pagarba Šalių tarptautiniams įsipareigojimams, susijusiems su Europos GNSS antžemine įranga.

2. Šis Susitarimas neturi įtakos Europos Sąjungos teisės aktais nustatytai Galileo programos valdymo institucinei struktūrai. Šis Susitarimas neturi įtakos nei taikomoms reguliavimo priemonėms, kuriomis įgyvendinami neplatinimo įsipareigojimai, eksporto kontrolė ir nematerialaus technologijų perdavimo kontrolė, nei nacionalinėms saugumo užtikrinimo priemonėms.

4 straipsnis

Radijo dažnių spektras

1. Šalys susitaria bendradarbiauti Tarptautinėje telekomunikacijų sąjungoje (toliau – ITU) sprendžiant radijo dažnių spektro klausimus, susijusius su Europos palydovinės navigacijos sistemomis, atsižvelgdamos į 2004 m. lapkričio 5 d. pasirašytą Susitarimo memorandumą dėl Galileo radionavigacijos palydovinės paslaugų sistemos ITU registracijos valdymo.

2. Atsižvelgdamos į tai, Šalys saugo Europos palydovinės navigacijos sistemoms paskirtus atitinkamus dažnius siekdamos užtikrinti, kad vartotojai galėtų gauti šiomis sistemomis teikiamas paslaugas.

3. Be to, Šalys pripažįsta, kad radionavigacijos dažnių spektrą svarbu apsaugoti nuo trukdžių ir kitų trukdymų. Šiuo tikslu jos nustato trukdžių šaltinius ir ieško abipusiai priimtinų tokių trukdžių pašalinimo būdų.

4. Jokia šio Susitarimo nuostata negali būti suprantama kaip nukrypstanti nuo taikomų ITU nuostatų, įskaitant ITU radijo ryšio reglamentus.

5 straipsnis

Europos GNSS antžeminė įranga

1. Norvegija imasi visų įmanomų priemonių, kad sudarytų palankesnes sąlygas Europos GNSS antžeminės įrangos (toliau – antžeminė įranga) diegimui, techninei priežiūrai ir keitimui jos jurisdikcijai priklausančiose teritorijose.

2. Norvegija imasi visų įmanomų priemonių, kad užtikrintų jos teritorijose esančios antžeminės įrangos apsaugą ir nepertraukiamą bei netrikdomą veikimą, prireikus pasitelkdama savo teisėtvarkos institucijas. Norvegija imasi visų įmanomų priemonių, kad apsaugotų įrangą nuo vietos radijo trukdžių, bandymų įsilaužti į sistemą ir pasiklausyti.

3. Dėl sutartinių santykių, susijusių su antžemine įranga, susitars Europos Komisija ir nuosavybės teisių turėtojas. Norvegijos institucijos visiškai pripažins specialų antžeminės įrangos statusą ir, jei įmanoma, sieks iš anksto, prieš imdamosi bet kokių su antžemine įranga susijusių veiksmų, susitarti su Europos Komisija.

4. Norvegija suteikia visiems Europos Sąjungos paskirtiems ar kitaip įgaliotiems asmenims nuolatinę ir nekliudomą prieigą prie antžeminės įrangos. Tuo tikslu Norvegija įkuria ryšių centrą, kuriam teikiama informacija apie asmenis, keliaujančius prie antžeminės įrangos, ir kuris kitaip praktiškai palengvina tokių asmenų judėjimą ir veiklą.

5. Antžeminės įrangos archyvų ir įrenginių, taip pat bet kuria forma perduodamų dokumentų, paženklintų oficialiu antspaudu ar žyma, muitinė ar policija netikrina.

6. Jei antžeminės įrangos ar jos veikimo saugumui iškiltų grėsmė ar pavojus, Norvegija ir Europos Komisija nedelsdamos informuoja viena kitą apie įvykį ir priemones padėčiai ištaisyti. Europos Komisija gali paskirti kitą patikimą subjektą, kuris veiktų kaip ryšių centras keičiantis tokia informacija su Norvegija.

7. Su 1–6 dalyse nurodytais klausimais susijusias išsamesnes procedūras Šalys nustato atskiru susitarimu. Tokios procedūros turėtų apimti, inter alia, aiškesnes nuostatas dėl patikrinimų, ryšių centrų pareigų, reikalavimų kurjeriams ir kovos su vietos radijo dažnių trukdžiais ir pasikėsinimais pakenkti priemonių.

6 straipsnis

Saugumas

1. Šalys yra įsitikinusios, kad pasaulines navigacijos palydovų sistemas reikia apsaugoti nuo pavojų, pavyzdžiui, piktnaudžiavimo, trukdžių, kitokių trukdymų ir priešiškų veiksmų. Todėl Šalys imasi visų įmanomų priemonių, įskaitant, atitinkamais atvejais, atskirus susitarimus, kad savo teritorijose užtikrintų palydovinės navigacijos paslaugų, susijusios infrastruktūros ir ypatingos svarbos turto vientisumą, saugą ir saugumą. Siekdama apsisaugoti nuo tokių pavojų ir nepageidaujamo platinimo, Europos Komisija ketina parengti Europos GNSS programų svarbaus turto, informacijos ir technologijų apsaugos, kontrolės ir valdymo priemones.

2. Atsižvelgdama į tai, Norvegija patvirtina, kad ketina laiku priimti ir pagal savo jurisdikciją taikyti priemones, kuriomis užtikrinamas saugumo ir saugos lygis, lygiavertis užtikrinamam Europos Sąjungoje taikomomis priemonėmis. Tai pripažindamos, Šalys spręs GNSS saugumo klausimus, įskaitant akreditavimą, atitinkamuose Europos GNSS valdymo sistemos komitetuose. Praktinė tvarka ir procedūros turi būti nustatytos atitinkamų komitetų darbo tvarkos taisyklėse, atsižvelgiant ir į EEE susitarimo sistemą.

3. Jei tam tikru atveju tokio lygiaverčio saugumo ir saugos lygio pasiekti neįmanoma, Šalys rengia konsultacijas, kad ištaisytų susidariusią padėtį. Jei reikia, bendradarbiavimo šiame sektoriuje mastas gali būti atitinkamai pakeistas.

7 straipsnis

Keitimasis įslaptinta informacija

1. Sąjungos įslaptinta informacija keičiamasi ir ji saugoma pagal 2004 m. lapkričio 22 d. pasirašytą Norvegijos Karalystės ir Europos Sąjungos susitarimą dėl keitimosi įslaptinta informacija saugumo procedūrų[3] ir pagal to Susitarimo įgyvendinimo priemones.

2. Norvegija gali keistis nacionaline slaptumo žyma pažymėta įslaptinta informacija apie Galileo su tomis valstybėmis narėmis, su kuriomis ji tuo tikslu sudarė dvišalius susitarimus.

3. Šalys siekia nustatyti išsamią ir nuoseklią teisinę sistemą, pagal kurią jos galėtų keistis su Galileo programa susijusia įslaptinta informacija.

8 straipsnis

Eksporto kontrolė

1. Siekiant užtikrinti, kad Šalys taikytų vienodą su Galileo susijusią eksporto kontrolės ir neplatinimo politiką, Norvegija patvirtina, kad ketina laiku priimti ir pagal savo jurisdikciją vykdyti priemones, kuriomis užtikrinamas eksporto kontrolės ir Galileo technologijų duomenų ir elementų neplatinimo lygis, lygiavertis užtikrinamam Sąjungoje ir jos valstybėse narėse.

2. Jei tam tikru atveju tokio lygiaverčio eksporto kontrolės ir neplatinimo lygio pasiekti neįmanoma, Šalys rengia konsultacijas, kad ištaisytų susidariusią padėtį. Jei reikia, bendradarbiavimo šiame sektoriuje mastas gali būti atitinkamai pakeistas.

9 straipsnis

Paslauga valstybinėms institucijoms

Norvegija pareiškė esanti suinteresuota galimybe teikti Galileo PRS, nes tai ji laiko svarbiu savo dalyvavimo Europos GNSS programose aspektu. Šalys susitaria spręsti šį klausimą, kai bus apibrėžta prieigos prie PRS politika ir veiklos priemonės.

10 straipsnis

Tarptautinis bendradarbiavimas

1. Šalys pripažįsta, kad tarptautiniuose standartizavimo ir sertifikavimo forumuose svarbu suderinti požiūrį į pasaulinės palydovinės navigacijos paslaugas. Visų pirma Šalys kartu rems Galileo standartų kūrimą ir skatins jų taikymą visame pasaulyje, pabrėždamos jų sąveikumą su kitomis GNSS.

2. Todėl, norėdamos propaguoti ir įgyvendinti šio Susitarimo tikslus, Šalys atitinkamai bendradarbiauja visais GNSS klausimais, kurie iškyla pirmiausia Tarptautinėje civilinės aviacijos organizacijoje, Tarptautinėje jūrų organizacijoje ir ITU.

11 straipsnis

Konsultacijos ir ginčų sprendimas

Bet kurios iš Šalių prašymu Šalys nedelsdamos pradeda konsultacijas bet kuriuo klausimu, kylančiu dėl šio susitarimo aiškinimo ar taikymo. Visi ginčai dėl šio Susitarimo aiškinimo ar taikymo sprendžiami Šalių konsultacijomis.

12 straipsnis

Įsigaliojimas ir užbaigimas

1. Šis susitarimas įsigalioja kito mėnesio po to, kai Šalys praneša viena kitai apie tam būtinų procedūrų užbaigimą, pirmą dieną. Pranešimai siunčiami Tarybos Generaliniam sekretoriatui – šio Susitarimo depozitarui.

2. Šio susitarimo galiojimo pabaiga ar nutraukimas neturi įtakos pagal jį nustatytų priemonių ar suteiktų konkrečių teisių ir prisiimtų įsipareigojimų intelektinės nuosavybės teisių srityje galiojimui ar trukmei.

3. Šis Susitarimas gali būti keičiamas abipusiu rašytiniu Šalių susitarimu. Bet koks pakeitimas įsigalioja tą dieną, kai pateikiama paskutinė diplomatinė nota, kuria kita Šalis informuojama, kad pakeitimui įsigalioti būtinos atitinkamos vidaus procedūros yra baigtos.

4. Neatsižvelgiant į 1 dalį, Norvegija ir Europos Sąjunga (jos kompetencijai priklausančiais klausimais) susitaria laikinai taikyti šį Susitarimą nuo kito mėnesio po to, kai jos viena kitai praneša apie tam būtinų procedūrų užbaigimą, pirmos dienos.

5. Bet kuri Šalis gali nutraukti šį susitarimą, prieš šešis mėnesius apie tai raštu pranešdama kitai Šaliai.

Šis Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų, vokiečių ir norvegų kalbomis; visi tekstai yra vienodai autentiški.

[1]               OL L 246, 2004 7 20, p. 1.

[2]               OL L 196, 2008 7 24, p. 1.

[3]               OL L 362, 2004 12 9, p. 29.