15.6.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 174/6


EUROPOS CENTRINIO BANKO REKOMENDACIJA

2011 m. birželio 9 d.

skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Oesterreichische Nationalbank išorės auditorių

(ECB/2011/7)

2011/C 174/04

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statutą, ypač į jo 27 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Europos centrinio banko (ECB) ir nacionalinių centrinių bankų sąskaitų auditą atlieka nepriklausomi išorės auditoriai, kuriuos rekomenduoja ECB valdančioji taryba ir tvirtina Europos Sąjungos Taryba.

(2)

Pagal Oesterreichische Nationalbank federalinio įstatymo 37 straipsnio 1 dalį, Oesterreichische Nationalbank (OeNB) visuotinis susirinkimas kiekvienais metais išrenka du išorės auditorius ir du pakaitinius išorės auditorius. Pakaitiniams auditoriams įgaliojimai suteikiami tik tuo atveju, jei išoriniai auditoriai negali atlikti audito.

(3)

Oesterreichische Nationalbank išorės auditorių ir pakaitinių išorės auditorių įgaliojimai baigėsi po 2010 finansinių metų audito. Todėl būtina paskirti išorės auditorius nuo 2011 finansinių metų.

(4)

Oesterreichische Nationalbank naujais jungtiniais išorės auditoriais 2011 finansiniams metams pasirinko TPA Horwath Wirtschaftsprüfung GmbH ir Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., o naujais jungtiniais pakaitiniais išorės auditoriais – KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft ir Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH.

(5)

Išorės auditorių įgaliojimai gali būti pratęsiami kasmet, ne ilgesniam kaip iš viso penkerių metų laikotarpiui, o pakaitinių išorės auditorių įgaliojimai gali būti pratęsti tik vieną kartą,

PRIĖMĖ ŠIĄ REKOMENDACIJĄ:

1.

Rekomenduojama, kad TPA Horwath Wirtschaftsprüfung GmbH ir Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H. būtų paskirti Oesterreichische Nationalbank jungtiniais išorės auditoriais 2011 finansiniams metams.

2.

Rekomenduojama, kad KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft ir Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH būtų paskirti Oesterreichische Nationalbank jungtiniais pakaitiniais išorės auditoriais 2011 finansiniams metams.

3.

Išorinių auditorių įgaliojimai gali būti pratęsiami kasmet, ne ilgesniam kaip iš viso penkerių metų laikotarpiui, pasibaigiančiam vėliausiai 2015 finansiniais metais. Pakaitinių išorės auditorių įgaliojimai gali būti pratęsti tik vieną kartą, laikotarpiui, pasibaigiančiam 2012 finansiniais metais.

Priimta Frankfurte prie Maino 2011 m. birželio 9 d.

ECB pirmininkas

Jean-Claude TRICHET