3.5.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 132/71


Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. …/…, kuriuo dėl fosfatų ir kitų fosforo junginių naudojimo buitiniuose skalbinių plovikliuose iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 648/2004

(COM(2010) 597 galutinis – 2010/0298 (COD))

2011/C 132/12

Vienintelis pranešėjas Nikos LIOLIOS

Europos Parlamentas, 2010 m. lapkričio 10 d., ir Taryba, 2010 m. lapkričio 24 d., vadovaudamiesi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 114 straipsniu, nusprendė pasikonsultuoti su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu dėl

Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. …/…, kuriuo dėl fosfatų ir kitų fosforo junginių naudojimo buitiniuose skalbinių plovikliuose iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 648/2004

COM(2010) 597 galutinis – 2010/0298 (COD).

Žemės ūkio, kaimo plėtros ir aplinkos skyrius, kuris buvo atsakingas už Komiteto parengiamąjį darbą šiuo klausimu, 2011 m. vasario 28 d. priėmė savo nuomonę.

470-ojoje plenarinėje sesijoje, įvykusioje 2011 m. kovo 15–16 d. (kovo 15 d. posėdis), Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas priėmė šią nuomonę 174 nariams balsavus už, 1 – prieš ir 9 susilaikius.

1.   Išvados

1.1   Komitetas pripažįsta, kad būtina keisti Reglamente (EB) Nr. 648/2004 nustatytas fosfatų ir kitų fosforo junginių naudojimo buitiniuose skalbinių plovikliuose ribas dėl šių priežasčių:

nors ploviklių sudėtyje esančių fosfatų įtaka eutrofikacija yra mažesnė, negu kitų šaltinių, jų naudojimo apribojimas bus veiksmingiausia priemonė siekiant sumažinti eutrofikacijos riziką Europos Sąjungoje,

būtina užtikrinti visiškai suderintą buitinių skalbinių ploviklių vidaus rinką, kad gamintojai ir valdžios institucijos nebeturėtų papildomų sąnaudų, kurias patiria dėl susiskaldžiusios rinkos, ir nebūtų reikalaujama abipusiai pripažinti ploviklius, kurių sudėtyje yra fosfatų, taip pat ir tuo atveju, jei plovikliais teisėtai prekiaujama vienoje iš ES valstybių narių, juos galima importuoti ir patvirtinti tinkamais naudoti bet kurioje kitoje ES valstybėje narėje, net jei joje galioja fosfatų kiekį ribojantys įstatymai,

valstybių narių valdžios institucijoms, kurios kovodamos su eutrofikacijos reiškiniu priėmė teisės aktą, nustatantį fosfatų kiekio ribas plovikliuose, gali būti ypač sunku jį įgyvendinti dėl abipusio pripažinimo reikalavimo, numatyto Reglamentu Nr. 764/2008/EB,

viena ES lygmeniu suderinta priemonė būtų kur kas veiksmingesnė, negu daug ir įvairių valstybėse narėse įgyvendinamų veiksmų.

1.2   Komitetas teigiamai vertina bendrą Europos Komisijos programą, pagal kurią numatyta ne tik sumažinti eutrofikacijos riziką ES vandenyse, bet ir ištirti, kokios yra techninės, socialinės ir ekonominės galimybės plovikliuose naudojamus fosfatus pakeisti kitomis medžiagomis ir koks šių pakaitalų rezultatyvumas ir veiksmingumas.

1.2.1   Todėl Komitetas pritaria 4 alternatyvai, pagal kurią netikslinga fosfatų ir kitų fosforo junginių naudojimo buitiniuose skalbinių plovikliuose apribojimus taikyti ir buitinėms automatinėms indaplovėms skirtiems plovikliams arba pramoniniams ir instituciniams plovikliams.

1.3   Pasiūlymu siekiama ne įnešti daug naujovių, o nustatyti taisykles ES lygmeniu ir padėti išlaikyti dabartinę tendenciją naudoti mažesnį fosfatų ir kitų fosforo junginių kiekį bitiniuose skalbinių plovikliuose. Komitetas atkreipia dėmesį į Komisijos įsipareigojimą šių plačiai naudojamų produktų poveikį aplinkai sumažinti iki minimumo. Pasiūlymas bus dar naudingesnis, jei bus atsižvelgta į Komiteto šioje nuomonėje pateikiamas rekomendacijas. EESRK pripažįsta, kad buitinių skalbinių ploviklių gamintojai, pradėję naudoti– iš esmės tik savanoriškai – fosfatų pakaitalus, labai prisidėjo prie savo gaminių neigiamo poveikio aplinkai mažinimo.

1.4   Komitetas mano, kad persvarsčius Reglamentą (EB) Nr. 648/2004 dėl fosfatų ir kitų fosforo junginių naudojimo buitiniuose skalbinių plovikliuose, turėtų būti skirta pakankamai laiko prisitaikyti ir pasirengti naujųjų nuostatų įgyvendinimui. EESRK nuomone, gaminių sudėties pakoregavimui, įrangos ir gamybos proceso pritaikymui, visų pirma turint omenyje MVĮ, būtina numatyti laikotarpį nuo vienerių iki dvejų metų.

2.   Įžanga

2.1   Fosfatai, ypač natrio tripolifosfatas plovikliuose naudojami vandeniui minkštinti, kad plovimas būtų veiksmingas. Tačiau fosfatai gali daryti neigiamą poveikį vandens aplinkai ir sutrikdyti ekologinę pusiausvyrą, kadangi jie sukelia greitesnį dumblių augimą skatinantį eutrofikacijos reiškinį. Nors buitiniuose skalbinių plovikliuose naudojami fosfatai yra tik trečiasis pagal svarbą veiksnys, dėl kurio fosfatų kiekis didėja vandens aplinkoje, jų ribojimas skalbinių plovikliuose techniniu ir ekonominiu požiūriu yra veiksmingiausia priemonė siekiant sumažinti minėto eutrofikacijos reiškinio grėsmę.

2.2   Reglamentu (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių suderintas ploviklių pateikimas rinkai, tačiau tik atsižvelgiant į ploviklių ženklinimą ir plovikliuose esančių paviršinio aktyvumo medžiagų biologinį skaidumą. Vis dėlto, atsižvelgiant į nerimą dėl eutrofikacijos, šio reglamento 16 straipsnyje taip pat nustatyta, kad Komisija „įvertina, pateikia ataskaitą ir pagrįstais atvejais pasiūlo teisės akto projektą dėl fosfatų naudojimo, atsižvelgiant į laipsnišką jų atsisakymą arba ribotą naudojimą specialiai paskirčiai“. 2007 m. Komisija pateikė ataskaitą (1), kurioje paskelbta išvada, kad nors apie plovikliuose esančių fosfatų įtaką eutrofikacijos reiškiniui vis dar nepakankamai žinoma, žinių šiuo klausimu greitai daugėja. Vėliau atliktas tolesnis mokslinis darbas ir informacija apie ekonominį ir socialinį galimų apribojimų poveikį sudarė galutinės poveikio vertinimo ataskaitos (2) pagrindą. Šioje ataskaitoje nagrinėjamos kelios politikos alternatyvos fosfatų naudojimo plovikliuose problemai spręsti.

2.3   Komisija pradėjo tyrimus siekdama nustatyti, kokie fosfatų naudojimo plovikliuose apribojimai turėtų būti taikomi siekiant sumažinti eutrofikaciją ES. Šiais tyrimais buvo remiamasi vėliau vykusiose konsultacijose su valstybėmis narėmis, gamintojų atstovais ir nevyriausybinėmis organizacijomis, kurias už Ploviklių reglamento įgyvendinimą atsakingų kompetentingų institucijų darbo grupė „Ploviklių darbo grupė“, rengė savo posėdžiuose 2006 m. lapkričio mėn., 2007 m. liepos ir gruodžio mėn., 2008 m. liepos mėn., 2009 m. vasario ir lapkričio mėn.

2.3.1   Siekiant gauti daugiau informacijos apie šiuo metu naudojamus fosfatus bei jų pakaitalus, naudojamus sudarant ploviklių receptūras, ir apie galimų fosfatų kiekio apribojimų poveikį MVĮ, 2009 m. Europos įmonių tinkle surengtos specialios mažųjų ir vidutinių ploviklių receptūrų sudarytojų konsultacijos.

2.3.2   Pirmiau minėti poveikio vertinimo ataskaita, tyrimai ir konsultacijos buvo pagrindinis informacijos šaltinis rengiant Komisijos pasiūlymą COM(2010) 597, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 648/2004, ir dėl kurio Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui pateiktas prašymas parengti nuomonę.

3.   Pagrindiniai komisijos dokumento aspektai

3.1   Pasiūlymu siekiama iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių, nustatant fosfatų ir kitų fosforo junginių buitiniuose skalbinių plovikliuose kiekio apribojimus, kad būtų mažinama ploviklių įtaka bendrai ES paviršiaus vandenų eutrofikacijai, atsižvelgiant į pagal Reglamento (EB) Nr. 648/2004 16 straipsnį Komisijos atliktus įvertinimus ir poveikio vertinimą.

3.1.1   Bendras tikslas – užtikrinti aukšto lygio aplinkos apsaugą nuo galimo neigiamo fosfatų ir kitų fosforo junginių plovikliuose poveikio ir gerai veikiančią ploviklių vidaus rinką.

3.2   Poveikio požiūriu išnagrinėtos penkios politikos alternatyvos:

   1 alternatyva. Jokių veiksmų ES lygmeniu, atsakomybė veikti paliekama valstybėms narėms arba veikiama bendradarbiaujant regionams (pradinė alternatyva);

   2 alternatyva. Savanoriški pramonės sektoriaus veiksmai;

   3 alternatyva. Visiškai uždrausti naudoti fosfatus plovikliuose;

   4 alternatyva. Apriboti fosfatų naudojimą skalbinių plovikliuose;

   5 alternatyva. Nustatyti fosfatų kiekio plovikliuose ribines vertes.

Įvairių politikos alternatyvų poveikis išanalizuotas atsižvelgiant į plovikliuose esančių fosfatų įtakos eutrofikacijos rizikai Europos Sąjungoje mokslinės analizės rezultatus ir į rezultatyvumo ir veiksmingumo (įskaitant praktiškumą, socialinį ir ekonominį poveikį ir stebėsenos galimybę) kriterijus. Informacija gauta iš pirmiau minėtų tyrimų ir iš vėliau vykusių tiesioginių konsultacijų su suinteresuotaisiais subjektais.

Įvertinus alternatyvas ir atlikus jų poveikio analizę nustatyta, kad Europos lygmeniu apribojus fosfatų ir kitų fosforo junginių naudojimą buitiniuose skalbinių plovikliuose, sumažės fosfatų iš ploviklių įtaka eutrofikacijos rizikai, kuri kyla Europos Sąjungos vandenims, ir sumažės fosfatų šalinimo nuotekų valymo įrenginiais išlaidos. Tokiu būdu bus sutaupyta daug daugiau lėšų, negu kainuos sudaryti naujas buitinių skalbinių ploviklių receptūras naudojant fosfatų pakaitalus. Be to, šiuo metu nebūtų pagrįsta ES masto apribojimus taikyti automatinių indaplovių plovikliams arba pramoniniams ir instituciniams (kitiems ne buitinės paskirties) plovikliams, nes esamais pakaitalais apskritai negalima patenkinti didesnių šioms priemonėms keliamų techninių reikalavimų.

4.   Bendrosios pastabos

4.1   EESRK teigiamai vertina Komisijos sprendimą parengti šį pasiūlymą ir, atsižvelgdamas į tai, kad nėra techniniu ir ekonominiu požiūriu priimtinų galimybių fosfatams kitų rūšių plovikliuose, išskyrus buitinius skalbinių ploviklius, pakeisti, pritaria pasiūlymui fosfatų ir kitų fosforo junginių naudojimo apribojimus taikyti tik buitiniams skalbinių plovikliams. Tačiau, kaip tai pagrįstai numatyta 16 straipsnio daliniame pakeitime, mano, kad reikia taip pat ištirti galimybes apribojimus taikyti ir fosfatams, naudojamiems buitiniuose automatinėms indaplovėms skirtuose plovikliuose. Gamintojams numatyta skirti pakankamai laiko ištirti, kokie galimi dabar naudojamų fosfatų pakaitalai arba sukurti naujus ir numatyti technines ir ekonomines jų naudojimo galimybes. Siekiant padėti gamintojams kuo greičiau atlikti šią užduotį, būtų naudingos Komisijos konsultacijos su suinteresuotaisiais subjektais.

4.2   EESRK norėtų pateikti pasiūlytų politikos alternatyvų vertinimą:

jei išliks dabartinės tendencijos, pasirinkus 1 ir 2 alternatyvas fosfatų naudojimas mažėtų lėtai ir nepavyktų pasiekti užsibrėžto tikslo, t. y. užtikrinti gerai veikiančią ploviklių vidaus rinką. Žinoma, negalima atmesti galimybės, kad tendencijos keisis pradėjus naudoti fosfatų pakaitalus, kurie taip pat galėtų daryti neigiamą poveikį aplinkai,

3 alternatyva atrodo priimtiniausia siekiant sumažinti eutrofikacijos riziką, tačiau nerekomenduotina įgyvendinti dėl dviejų priežasčių: pirma, neproporcingai sumažėtų automatinių indaplovių darbo efektyvumas, kadangi šiuo metu dar nėra techninių ir ekonominių galimybių fosfatams joms skirtuose plovikliuose pakeisti, antra, pradėjus naudoti fosfatų pakaitalus buitiniuose skalbinių plovikliuose, tenka naudoti ir kitus cheminius fosforo junginius, konkrečiai, fosfonatus, kurių net ir mažas kiekis užtikrina didelį efektyvumą tiek turint omenyje vandens minkštinimą, tiek ir baliklių stabilizavimą. Todėl visiškai pašalinti fosforą iš ploviklių negalima,

4 alternatyva yra tinkamiausia, kadangi ji susijusi tik su buitiniais skalbinių plovikliais ir šioje srityje jau yra plačiai naudojamų veiksmingų fosfatų pakaitalų, be to nustatytas didžiausias leidžiamas naudoti fosfatų kiekis, pagal kurį leidžiama naudoti fosfonatus (jų nauda paaiškinta pirmiau pateiktame punkte). Apriboti fosfatų naudojimą tik buitinių skalbinių plovikliuose yra mažiau veiksmingas būdas sumažinti eutrofikaciją, palyginti su 3 alternatyva (skalbinių plovikliuose naudojami fosfatai sudaro tik 60 proc. viso naudojamų fosforo junginių kiekio). Pasirinkus šią alternatyvą, indaplovių ploviklių gamintojai turėtų pakankamai laiko sukurti techniniu ir ekonominiu požiūriu priimtinus fosfatų pakaitalus, tinkamus šios rūšies plovikliams. Be to, šis sprendimas leistų suvienodinti specifikacijas ES lygmeniu ir užtikrinti gerai veikiančią buitinių skalbinių ploviklių vidaus rinką, kuri šiuo metu yra susiskaldžiusi,

5 alternatyva leistų įgyvendinti užsibrėžtus tikslus, t. y. sumažinti eutrofikaciją ir užtikrinti gerai veikiančią visų rūšių ploviklių vidaus rinką, kadangi būtų nustatytos skirtingos fosfatų kiekio buitinių skalbinių, indaplovių ir pramoninių ir institucinių ploviklių ribinės vertės, tačiau būtų nelengva susitarti dėl antrosios ir ypač trečiosios kategorijos ploviklių, kadangi techniniai reikalavimai labai skiriasi (dauguma pramoninės ar institucinės paskirties ploviklių sukurti kiekvienam atvejui atskirai, atsižvelgiant į kliento poreikius). Nustačius ribines vertes (nesvarbu kokios jos būtų), reikėtų tikėtis prašymų dėl leidimo nukrypti nuo Sutarties dėl ES veikimo 114 straipsnio nuostatų lavinos, o tai savo ruožtu sudarytų valdymo sunkumų nacionalinėms valdžios institucijoms ir Komisijai.

4.3   EESRK pripažįsta, kad eutrofikacijos rizikos lygis valstybėse narėse skiriasi ir džiaugiasi Komisijos pasiūlymu toliau taikyti galiojančias nuostatas jas atitinkamai pakeičiant taip, kad jos leistų valstybėms narėms taikyti nacionaliniu lygmeniu nustatytas taisykles arba priimti naujas taisykles, kuriomis būtų ribojamas fosfatų ir kitų fosforo junginių naudojimas plovikliuose, išskyrus buitinius skalbinių ploviklius, jeigu tai būtina dėl su aplinkosauga susijusių priežasčių ir jeigu yra tinkamų techninių ar ekonominių galimybių fosfatams pakeisti.

5.   Konkrečios pastabos

5.1   Komitetas pritaria pasiūlymui nustatyti didžiausią leidžiamą fosforo kiekį buitiniuose skalbinių plovikliuose, kad bendras fosforo (P) kiekis būtų ne didesnis negu 0,5 proc. svorio; ši riba apima visus fosfatus ir fosforo junginius. Tokia nustatymas užtikrina, kad planuojamas draudimas naudoti fosfatus nebus lengvai apeinamas.

5.2   Komitetas džiaugiasi, kad Komisija planuoja vėliau (priėmus šioje nuomonėje svarstomą pasiūlymą) ištirti buitinėms automatinėms indaplovėms skirtų ploviklių, kurių sudėtyje yra fosfatų, įtaką eutrofikacijos rizikai, parengti ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai ir, jei bus reikalinga, pasiūlyti fosfatų kiekio šiuose plovikliuose apribojimus. Vis dėlto EESRK mano, kad penkerių metų laikotarpis yra šiek tiek per ilgas ir nori pateikti keletą rekomendacijų:

reikėtų per trejus metus, jei įmanoma – ir greičiau, pabaigti tyrimą dėl buitinėms automatinėms indaplovėms skirtų ploviklių su fosfatais įtakos eutrofikacijos rizikai,

reikėtų informuoti pramonės sektorius, gaminančius ploviklius buitinėms automatinėms indaplovėms ir alternatyvius ingredientus, ir juos skatinti toliau plėtoti ir tobulinti jau esamus, bet vis dar turinčius trūkumų fosfatų pakaitalus, kad jie būtų priimtini techniniu ir ekonominiu požiūriu,

jei bus įrodyta, kad buitinėms automatinėms indaplovėms skirtuose plovikliuose esančių fosfatų įtaka eutrofikacijos rizikai yra labai nedidelė ir kad nėra pakaitalų, kurie vartotojams užtikrintų ploviklių efektyvumą, siūloma nustatyti tokią ribą fosforo kiekiui (išreikštą masės procentine dalimi arba gramais vienam skalbimo ciklui), kuri būtų pakankamai maža ir neturėtų pernelyg didelio neigiamo poveikio aplinkai, tačiau pakankamai didelė, kad užtikrintų ploviklio efektyvumą.

5.3   Kalbant apie Komisijos pasiūlymo derėjimą su kitų institucijų politika ir su ES tikslais, EESRK sutinka su toliau pateiktu Komisijos vertinimu ir pripažįsta, kad užtikrintas reikiamas suderinimo lygis.

5.3.1   Komisijos pasiūlymas visiškai atitinka Vandens pagrindų direktyvos (Direktyva 2000/60/EB) tikslus: pagal šią direktyvą valstybės narės turi pasiekti, kad iki 2015 m. paviršiaus vandenų ekologinė ir cheminė būklė būtų gera. Kai kuriose pažeidžiamose ES zonose susijusios valstybės narės ėmėsi suderintų veiksmų ir įgyvendino regionų bendradarbiavimo strategijas, tačiau iki šiol padaryta nedidelė pažanga. Taigi šis Komisijos pasiūlymas yra papildoma priemonė, reikalinga tarpvalstybinei eutrofikacijos problemai pagal regionų bendradarbiavimo iniciatyvą sėkmingai spręsti.

5.3.2   Be to, pasiūlymas papildo Miesto nuotekų valymo direktyvą (91/271/EEB), kuria siekiama apriboti tokių maistinių medžiagų kaip fosforas ir azotas koncentraciją paviršiaus vandenyse, kad būtų mažinama eutrofikacija.

5.4   Komisija patikslina, kad teisinis pasiūlymo pagrindas – Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 114 straipsnis, kurio tikslas – sukurti vidaus rinką, užtikrinant aukšto lygio žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugą.

5.4.1   Pasiūlyme taip pat laikomasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnio 3 dalyje nustatyto subsidiarumo principo, kadangi pasiūlymas nepriskiriamas išimtinei Sąjungos kompetencijai.

5.4.2   Komisija laikosi proporcingumo principo, nes jame nenumatyta nieko, kas nėra būtina siekiant užsibrėžtų tikslų, kaip išdėstyta Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnio 4 dalyje.

5.4.3   Galiausiai, Komisija pasirinko teisinę priemonę reglamentą, nes siekiama suderinti fosfatų ir kitų fosforo junginių kiekį buitiniuose skalbinių plovikliuose. Šiuo pasiūlymu iš dalies keičiamas esamas Reglamentas dėl ploviklių.

5.4.4   Komitetas pritaria Komisijos strategijai. Siekiant, kad taikant numatytas sankcijas būtų laikomasi proporcingumo principo, Komitetas pateikia keletą rekomendacijų:

tuo atveju, jei patikrinus paaiškėja, kad rinkoje yra skalbinių ploviklis, kuriame fosforo kiekis yra didesnis negu 0,5 proc., bet mažesnis negu 2 proc., o kompetentingoms institucijoms pateiktoje informacijoje apie ploviklio sudėtį nurodyta, kad fosforo yra mažiau negu 0,5 proc., turėtų būti reikalaujama ne gaminį pašalinti iš rinkos, o taikyti administracinę baudą, nes toks fosforo kiekis nekelia rizikos sveikatai. Minėtos baudos dydis turi būti nustatomas atsižvelgiant į tai, kiek buvo viršyta leidžiama riba. Gali būti, kad 0,5 proc. riba buvo viršyta netyčia, pavyzdžiui, gamintojas teisėtai toje pačioje įmonėje gamino ploviklius, kurių sudėtyje yra fosfatų, tačiau tie gaminiai skirti ne ES šalims ir, gali būti, kad nepaisant atsargumo priemonių atskirti įvairius gaminius, jie visgi persimaišė. Komisija turi nuspręsti, ar tokiu atveju gamintojas turi pateikti išsamesnį paaiškinimą, kad tokia galimybe nebūtų piktnaudžiaujama siekiant apeiti nustatytą 0,5 proc. ribą. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad tokio produkto pašalinimas iš rinkos be pagrįstos priežasties (sveikata, nesaugus naudojimas) gali būti labiau kenksmingas aplinkai, kadangi reikėtų didelių transportavimo pajėgumų, tektų ardyti pakuotes ir išmesti gaminius, net nepradėjus jų naudoti pagal paskirtį, nors jie iš esmės yra visiškai saugūs ir galimi naudoti,

jei fosfatų kiekis viršija 2 proc. svorio ribą, reikia taikyti numatytas sankcijas ir priemones.

2011 m. kovo 15 d., Briuselis

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Staffan NILSSON


(1)  COM(2007) 234

(2)  SEC(2010) 1278