6.4.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 107/72


Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo panaikinami tam tikri nebeaktualūs bendros žemės ūkio politikos srities Tarybos aktai

(COM(2010) 764 galutinis – 2010/0368 (COD))

2011/C 107/15

Europos Parlamentas, 2011 m. sausio 18 d., ir Taryba, 2011 m. sausio 27 d., vadovaudamasi Europos bendrijos steigimo sutarties 42 straipsnio 1 įtrauka, 43 straipsnio 2 dalimi ir 304 straipsniu, nusprendė pasikonsultuoti su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu dėl

Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo panaikinami tam tikri nebeaktualūs bendros žemės ūkio politikos srities Tarybos aktai

COM(2010) 764 galutinis – 2010/0368 (COD).

Komitetas, remdamasis tuo, kad pasiūlymas yra visiškai priimtinas ir kad dėl jo Komitetas neturi pastabų, savo 469-ojoje plenarinėje sesijoje, įvykusioje 2011 m. vasario 16–17 d. (2011 m. vasario 16 d. posėdis), 128 nariams balsavus už ir 1 susilaikius, nusprendė pateikti palankią nuomonę dėl siūlomo dokumento.

2011 m. vasario 16 d., Biuselis

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Staffan NILSSON