16.9.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 273/2


EUROPOS CENTRINIO BANKO NUOMONĖ

2011 m. rugpjūčio 23 d.

dėl pasiūlymo dėl Reglamento dėl eurų monetų leidimo ir dėl pasiūlymo dėl Reglamento dėl apyvartai skirtų euro monetų nominalų ir techninių duomenų

(CON/2011/65)

2011/C 273/02

Įžanga ir teisinis pagrindas

2011 m. birželio 28 d. Europos centrinis bankas (ECB) gavo Europos Parlamento prašymą pateikti nuomonę dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl eurų monetų leidimo (1) (toliau – pasiūlytas reglamentas). 2011 m. liepos 5 d. ECB gavo kitus du Europos Sąjungos Tarybos prašymus pateikti nuomonę dėl: a) pasiūlyto reglamento ir b) pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 1998 m. gegužės 3 d. Reglamentas (EB) Nr. 975/98 dėl apyvartai skirtų euro monetų nominalų ir techninių duomenų (2) (toliau – pasiūlytas keitimo reglamentas).

ECB kompetencija teikti nuomonę grindžiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 133 straipsniu, 127 straipsnio 4 dalimi, 282 straipsnio 5 dalimi ir 128 straipsnio 2 dalimi. Vadovaudamasi Europos centrinio banko darbo reglamento 17 straipsnio 5 dalies pirmuoju sakiniu, Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę.

1.   Pasiūlytas reglamentas ir teisinis pagrindas

1.1.

Pasiūlytas reglamentas nustato privalomas apyvartai skirtų ir kolekcinių eurų monetų leidimo nuostatas. Juo taip pat nustatoma tam tikra apyvartinių proginių monetų tiražo riba ir konsultavimosi procedūra prieš sunaikinant tinkamas apyvartines eurų monetas.

1.2.

ECB supranta, kad pasiūlytu reglamentu siekiama kodifikuoti dabartines neprivalomas Sąjungos teisines priemones ir išvadas (3) dėl eurų monetų (4) leidimo. ECB taip pat supranta, kad nustatant eurų monetų leidimo bendrąsias nuostatas Sąjungos lygiu, siekiama suderinti atitinkamas valstybių narių praktikas (5) ir užtikrinti teisinį tikrumą ir skaidrumą.

1.3.

ECB pažymi, kad pagal SESV 128 straipsnio 2 dalį atsakomybė dėl eurų monetų leidimo tenka dalyvaujančioms valstybėms narėms, o pagal SESV 133 straipsnį Parlamentas ir Taryba yra kompetentingi nustatyti priemones, reikalingas naudoti eurą kaip bendrą valiutą. Be to, pagal SESV 128 straipsnio 2 dalį Taryba gali imtis priemonių visų apyvartai skirtų monetų nominalams ir techniniams duomenims derinti tokia apimtimi, kokia užtikrintų sklandžią apyvartą Sąjungoje. Todėl priimant Sąjungos teisės aktus dėl eurų monetų leidimo būtina atsižvelgti į dalyvaujančių valstybių narių kompetenciją leisti eurų monetas ir į jų, kaip teisėtų eurų monetų leidėjų, statusą. Be to, kadangi pasiūlytas reglamentas nedaro įtakos SESV ir Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statutu (toliau – ECBS statutas) nustatytoms ECB užduotims ir atsakomybei, ECB rekomenduoja, kad atitinkamos valstybės narės ir Sąjunga visus valstybių narių klausimus dėl eurų monetų leidimo kompetencijos spręstų kartu ir vadovaudamosi Europos Sąjungos sutarties 4 straipsnio 3 dalyje įtvirtintu lojalaus bendradarbiavimo principu.

1.4.

Patartina suderinti pasiūlytame reglamente vartojamus terminus. Tiksliau, pasiūlytame reglamente neapibrėžti terminai „išleidimas“ ir „išleidimas į apyvartą“. Tai gali kelti jų prasmių teisinių skirtumų neaiškumų. Bendrai suprantama, kad išleidimo samprata taip pat apima atitinkamų eurų monetų išleidimą į apyvartą (6). Todėl, užuot vartojus abu terminus, kas galėtų klaidinti, patartina vartoti vien tik terminą „išleidimas“. Tačiau savo redagavimo pasiūlymuose dėl šio kalbinio klausimo ECB siūlo Komisijai nuspręsti pačiai.

1.5.

Kai ECB rekomenduoja iš dalies keisti pasiūlytą reglamentą, konkretūs redagavimo pasiūlymai kartu su aiškinamuoju tekstu pateikiami I priede.

2.   Pasiūlytas keitimo reglamentas

2.1.

Pasiūlytu keitimo reglamentu nustatomos naujos nuostatos, kuriose apibrėžiami bendri principai, susiję su apyvartinių paprastų ir proginių eurų monetų nacionalinių pusių dizainu, taip pat su abipusiu informavimu apie tą dizainą ir jo patvirtinimu.

2.2.

ECB supranta, kad pasiūlytas keitimo reglamentas nustato apyvartinių eurų monetų naujų nacionalinių pusių dizaino projektų patvirtinimo arba atmetimo tvarką, kuri atspindi Komisijos rekomendacijoje 2009/23/EB apibrėžtą tvarką. Vienintelis skirtumas yra tai, kad pagal pasiūlytą keitimo reglamentą Komisijos kompetencija išplečiama, todėl ji, o ne atitinkamas Ekonomikos ir finansų komiteto pakomitetis, priima galutinį sprendimą patvirtinti arba atmesti naujus dizaino projektus. ECB pažymi, kad šis pakeitimas neturi įtakos ECB uždaviniams ir atsakomybei, nustatytiems SESV ir ECBS statute, ir pataria, kad visi su minėta Komisijos atsakomybe susiję nacionaliniai ir tarpinstituciniai kompetencijos klausimai būtų koordinuojami ir sprendžiami laikantis Europos Sąjungos sutarties 4 straipsnio 3 dalyje įtvirtinto lojalaus bendradarbiavimo principo.

2.3.

Galiausiai, ECB dar kartą primena savo ankstesnę rekomendaciją (7) pakeisti 1998 m. gegužės 3 d. Reglamento (EB) Nr. 975/98 dėl apyvartai skirtų euro monetų nominalų ir techninių duomenų (8) I priede išdėstytus techninius duomenis. Tiksliau, nuorodiniai monetų storio duomenys turėtų būti pakeisti tikraisiais euro monetų storio duomenimis, kuriuos kalyklos gerai žino ir naudoja eurų monetų gamybai. Šiuo požiūriu ECB primena Nuomonės CON/2011/18 priede pateiktus konkrečius redagavimo pasiūlymus ir rekomenduoja juos įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 975/98 kontekste.

2.4.

Kai ECB rekomenduoja iš dalies keisti pasiūlytą keitimo reglamentą, konkretūs redagavimo pasiūlymai kartu su aiškinamuoju tekstu pateikiami II priede.

Priimta Frankfurte prie Maino 2011 m. rugpjūčio 23 d.

ECB pirmininkas

Jean-Claude TRICHET


(1)  KOM(2011) 295 galutinis.

(2)  KOM(2011) 296 galutinis.

(3)  1998 m. lapkričio 23 d. ir 2002 m. lapkričio 5 d. Tarybos išvados dėl kolekcionuoti skirtų eurų monetų; 2008 m. gruodžio 19 d. Komisijos rekomendacija 2009/23/EB dėl apyvartinių eurų monetų nacionalinių pusių ir išleidimo bendrųjų gairių (OL L 9, 2009 1 14, p. 52); 2010 m. kovo 22 d. Komisijos rekomendacija 2010/191/ES dėl eurų banknotų ir monetų, kaip teisėtos mokėjimo priemonės, taikymo srities ir poveikio (OL L 83, 2010 3 30, p. 70).

(4)  Įprastų apyvartinių eurų monetų, proginių apyvartinių eurų monetų ir kolekcinių eurų monetų.

(5)  Ypač pasiūlytas reglamentas prisidėtų neleidžiant susidaryti sąlygoms, kuriomis valstybės narės vystytų skirtingas, ypač kolekcinių ir proginių, eurų monetų leidimo nacionalines praktikas, antraip tai pakenktų įvedant eurą sukurtos bendros Europos monetų sistemos tikslams ir principams. Žr. ECB nuomonės CON/2012/12 trečią dalį. Visos ECB nuomonės skelbiamos ECB svetainėje http://www.ecb.europa.eu

(6)  Žr. Report of the Euro Legal Tender Expert Group (ELTEG) on the definition, scope and effects of legal tender of euro banknotes and coins, p. 5. Galima rasti svetainėje http://www.ec.europa.eu

(7)  Žr. 2011 m. kovo 4 d. ECB nuomonės CON/2011/18 dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl apyvartai skirtų euro monetų nominalų ir techninių duomenų (kodifikuota redakcija) (OL C 114, 2011 4 12, p. 1) „Bendrų pastabų“ antrą pastraipą ir priede pateiktus du siūlomus pakeitimus.

(8)  OL L 139, 1998 5 11, p. 6.


I PRIEDAS

Redagavimo pasiūlymai

Komisijos siūlomas tekstas

ECB siūlomi pakeitimai (1)

ECB siūlomi pasiūlyto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl eurų monetų leidimo daliniai pakeitimai

1     pakeitimas

Pasiūlyto reglamento 2 konstatuojamoji dalis

„(2)

Neturint privalomų eurų monetų leidimo nuostatų, atskirų valstybių narių praktika gali pradėti skirtis ir neužtikrinama pakankamai integruota bendrosios valiutos sistema. Todėl teisinio skaidrumo ir tikrumo sumetimais būtina įvesti privalomas eurų monetų leidimo taisykles.“

„(2)

Nepažeidžiant Sutarties 128 straipsnio 2 dalies, nustatančios valstybių narių teisę išleisti eurų monetas, neturint bendrųjų privalomų eurų monetų leidimo nuostatų, atskirų valstybių narių praktika gali pradėti skirtis ir neužtikrinama pakankamai integruota bendrosios valiutos sistema. Todėl teisinio skaidrumo ir tikrumo sumetimais būtina įvesti privalomas eurų monetų leidimo taisykles.“

Paaiškinimas

Šių pakeitimų reikia siekiant: a) patvirtinti – užtikrinant pakankamą teisinį tikrumą – kad pasiūlytu reglamentu nedaromas poveikis valstybių narių kompetencijai pagal SESV 128 straipsnio 2 dalį išleisti eurų monetas; ir b) pripažinti bendrųjų privalomųjų nuostatų dėl eurų monetų išleidimo trūkumą.

2     pakeitimas

Pasiūlyto reglamento 1 straipsnis

„1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomos taisyklės dėl apyvartinių eurų monetų, įskaitant progines apyvartines monetas, leidimo, dėl kolekcinių eurų monetų leidimo ir dėl konsultavimosi prieš sunaikinant tinkamas apyvartines eurų monetas.“

„1 straipsnis

Dalykas

Nepažeidžiant Sutarties 128 straipsnio 2 dalies, nustatančios valstybių narių teisę išleisti eurų monetas, šiuo reglamentu nustatomos bendrosios taisyklės dėl apyvartinių eurų monetų, , leidimo, dėl kolekcinių eurų monetų leidimo ir dėl konsultavimosi prieš sunaikinant tinkamas apyvartines eurų monetas.“

Paaiškinimas

Šių pakeitimų reikia siekiant: a) patvirtinti – užtikrinant pakankamą teisinį tikrumą – kad pasiūlytu reglamentu nedaromas poveikis valstybių narių kompetencijai pagal SESV 128 straipsnio 2 dalį išleisti eurų monetas; ir b) pripažinti bendrųjų privalomųjų nuostatų dėl eurų monetų išleidimo trūkumą. Be to, jais geriau apibrėžiamas pasiūlyto reglamento dalykas, ypač atitinkamų reikalavimų, nustatytų Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos bendrojo praktinio vadovo (2), 13.1 ir 13.3 punktuose, požiūriu. Kadangi pakeista „apyvartinių eurų monetų“ apibrėžtis aiškiai apima ir apyvartai skirtas progines monetas (3), to nereikia pakartoti 1 straipsnyje.

3     pakeitimas

Pasiūlyto reglamento 2 straipsnis

„2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1)   apyvartinės eurų monetos– apyvartai skirtos eurų monetos, kurių nominalai ir techniniai duomenys nustatyti 1998 m. gegužės 3 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 975/98;

2)   proginės apyvartinės eurų monetos– apyvartinės eurų monetos, kurios skirtos tam tikram įvykiui paminėti, kaip nurodyta Tarybos reglamento (EB) Nr. 975/98 1f straipsnyje;

3)   kolekcinės eurų monetos– eurų monetos, kurios skirtos kolekcionuoti ir neskirtos išleisti į apyvartą.“

„2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1)   apyvartinės eurų monetos– apyvartai skirtos įprastos ir proginės eurų monetos, kurių nominalai ir techniniai duomenys nustatyti 1998 m. gegužės 3 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 975/98;

2)   įprastos apyvartinės eurų monetos

apyvartai skirtos eurų monetos, išskyrus progines apyvartines eurų monetas;

3)   proginės apyvartinės eurų monetos– apyvartinės eurų monetos, kurios skirtos tam tikram įvykiui paminėti, kaip nurodyta Tarybos reglamento (EB) Nr. 975/98 1f straipsnyje;

4)   kolekcinės eurų monetos– eurų monetos, kurios skirtos kolekcionuoti ir neskirtos išleisti į apyvartą.“

Paaiškinimas

Reikėtų patikslinti dabartinę apyvartinių eurų monetų apibrėžtį ir, siekiant išvengti bet kokio dviprasmiškumo dėl šios terminologijos, pridėti atskirą įprastinių apyvartinių eurų monetų apibrėžtį.

4     pakeitimas

Pasiūlyto reglamento 3 straipsnis

„3 straipsnis

Eurų monetų rūšys

Valstybės narės gali išleisti dviejų rūšių eurų monetas: apyvartines eurų monetas, prie kurių priskiriamos proginės apyvartinės eurų monetos, ir kolekcines eurų monetas.“

„3 straipsnis

Eurų monetų rūšys

Valstybės narės gali išleisti dviejų rūšių eurų monetas: apyvartines eurų monetas, ir kolekcines eurų monetas.“

Paaiškinimas

Kadangi pakeista „apyvartinių eurų monetų“ apibrėžtis aiškiai apima ir apyvartai skirtas progines monetas (4), to nereikia pakartoti 3 straipsnyje.

5     pakeitimas

Pasiūlyto reglamento 4 straipsnis

„4 straipsnis

Apyvartinių eurų monetų leidimas

1.   Apyvartinės eurų monetos išleidžiamos nominaliąja verte.

2.   Nukrypstant nuo 1 dalies, nedidelė dalis (neviršijant 5 % bendros išleistų eurų monetų vertės ir kiekio) gali būti išleidžiama didesnės vertės negu nominalioji vertė, jei tai pagrįsta ypatinga monetos kokybe arba ypatinga pakuote.“

„4 straipsnis

Apyvartinių eurų monetų leidimas ir pardavimas

1.   Apyvartinės eurų monetos kiekvienos valstybės narės kompetentingų institucijų leidžiamos ir išleidžiamos į apyvartą nominaliąja verte.

2.   Nedidelė dalis (neviršijant 5 % bendros išleistų eurų monetų likusios vertės ir kiekio) gali būti parduodama didesnės vertės negu nominalioji vertė, jei tai pagrįsta ypatinga monetos kokybe arba ypatinga pakuote.“

Paaiškinimas

ECB pataria suderinti pasiūlyto reglamento 4 straipsnį su Rekomendacijos 2009/23/EB 1 punktu ir tokiu būdu suderinti šią nuostatą su atitinkama valstybių narių praktika, kuri paremta Rekomendacijos 2009/23/EB 1 punktu.

6     pakeitimas

Pasiūlyto reglamento 6 straipsnio 2 dalies b punktas

„b)

ant jų nėra atvaizdų, kurie būtų panašūs į bendrąsias apyvartinių eurų monetų puses arba kurią nors apyvartinių eurų monetų nacionalinę pusę;“

„b)

ant jų nėra atvaizdų, kurie būtų panašūs į bendrąsias apyvartinių eurų monetų puses arba kurią nors apyvartinių eurų monetų nacionalinę pusę, arba, antruoju atveju, jas vis tiek lengva atskirti pagal bendrą vaizdą;“

Paaiškinimas

Šiuo redagavimo pasiūlymu siekiama išlaikyti valstybių narių nacionalines tradicijas kolekcinių eurų monetų leidimo kontekste. Iš esmės ECB pritaria, kad kolekcinės eurų monetos būtų leidžiamos atsižvelgiant į individualias valstybių narių numizmatines tradicijas ir praktiką (5). Be to, siūlomu redagavimu ši nuostata būtų suderinta su 2002 m. lapkričio 5 d. ECOFIN tarybos išvadomis, kuriomis valstybės narės skatinamos savo kolekcinėms monetoms naudoti tokį dizainą, kuris šiek tiek skirtųsi nuo apyvartinių monetų nacionalinių pusių dizaino.

7     pakeitimas

Pasiūlyto reglamento 6 straipsnio 3 dalis

„3.   Kolekcinės eurų monetos gali būti išleidžiamos nominaliąja verte arba didesne verte negu nominalioji vertė.“

„3.   Kolekcinės eurų monetos gali būti parduodamos nominaliąja verte arba didesne verte negu nominalioji vertė.“

Paaiškinimas

Šiuo redagavimo pasiūlymu būtų atspindėtas 2002 m. lapkričio 5 d. ECOFIN tarybos susitikime valstybių narių pasiektas susitarimas, kuriuo leidžiama parduoti kolekcines eurų monetas už didesnę nei nominalioji vertę.

8     pakeitimas

Pasiūlyto reglamento 6 straipsnio 5 dalis

„5.   Valstybės narės imasi visų tinkamų priemonių neleisti, kad kolekcinės eurų monetos būtų naudojamos kaip mokėjimo priemonė, pvz., naudojant ypatingas pakuotes, autentiškumo patvirtinimo pažymėjimus, monetas leidžiančiai institucijai iš anksto skelbiant informaciją arba jas išleidžiant didesne verte negu nominalioji vertė.“

„5.   Valstybės narės imasi visų tinkamų priemonių neskatinti, kad kolekcinės eurų monetos būtų naudojamos kaip mokėjimo priemonė, pvz., naudojant ypatingas pakuotes, autentiškumo patvirtinimo pažymėjimus, monetas leidžiančiai institucijai iš anksto skelbiant informaciją arba jas parduodant didesne verte negu nominalioji vertė.“

Paaiškinimas

Valstybės narės neturi priemonių neleisti, kad kolekcinės eurų monetos būtų naudojamos kaip mokėjimo priemonė jas išleidusioje valstybėje narėje. Todėl ECB siūlo žodį „neleisti“ pakeisti žodžiu „neskatinti“. Siekiant nuoseklumo, „išleisti didesne verte negu nominalioji vertė“ turėtų būti pakeista „parduoti didesne verte negu nominalioji vertė“; tai tiksliau atspindėtų 2002 m. lapkričio 5 d. ECOFIN tarybos išvadose vartojamą formuluotę.


(1)  Pusjuodžiu šriftu pagrindiniame tekste žymimas naujas ECB pasiūlytas tekstas. Perbraukimu pagrindiniame tekste žymimos teksto dalys, kurias ECB siūlo išbraukti.

(2)  Žr. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos bendrąjį praktinį vadovą asmenims, rengiantiems Bendrijos teisės aktus, kurį galima rasti svetainėje http://eur-lex.europa.eu

(3)  Žr. 3 pakeitimą.

(4)  Žr. 3 išnašą.

(5)  Žr. Nuomonės CON/2002/12 trečią pastraipą.


II PRIEDAS

Redagavimo pasiūlymai

Komisijos pasiūlytas tekstas

ECB siūlomi pakeitimai (1)

ECB siūlomi pasiūlyto Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 1998 m. gegužės 3 d. Reglamentas (EB) Nr. 975/98 dėl apyvartai skirtų euro monetų nominalų ir techninių duomenų, daliniai pakeitimai

1     pakeitimas

Pasiūlyto keitimo reglamento 1f straipsnio 4 dalis (nauja)

Teksto nėra

4.   Proginių apyvartinių eurų monetų, kurias išleidžia visos dalyvaujančios valstybės narės kartu, dizainas nepažeidžia valstybių narių galimų konstitucinių reikalavimų.

Paaiškinimas

Šiuo redagavimo pasiūlymu atsižvelgiama į galimus nacionalinės teisės reikalavimus ir siekiama išlaikyti valstybių narių nacionalines tradicijas proginių apyvartinių eurų monetų leidimo kontekste. Šiame kontekste ECB iš esmės pritaria, kad proginės monetos būtų leidžiamos atsižvelgiant į individualias valstybių narių numizmatines tradicijas ir praktiką  (2).

2     pakeitimas

Pasiūlyto keitimo reglamento 1g straipsnio 1 dalis

„1.   Valstybės narės informuoja vienos kitas apie apyvartinių eurų monetų naujų nacionalinių pusių dizaino projektus, įskaitant žymes briaunoje, ir monetų tiražą prieš oficialiai patvirtindamos tą dizainą.“

„1.   Valstybės narės informuoja vienos kitas apie apyvartinių eurų monetų naujų nacionalinių pusių dizaino projektus, įskaitant žymes briaunoje, ir monetų tiražą prieš oficialų to dizaino patvirtinimą.“

Paaiškinimas

Lingvistiniu požiūriu rekomenduotina patikslinti, kad valstybės narės yra įpareigotos informuoti viena kitą apie apyvartinių eurų monetų tiražą prieš tokio dizaino patvirtinimą. Be to, atsižvelgiant į 1g straipsnio 2 ir 3 dalis, suprantama, kad Komisija tikrina, ar laikomasi pasiūlyto keitimo reglamento nuostatų, ir „priima galutinį sprendimą dėl dizaino patvirtinimo arba atmetimo“. Todėl ECB siūlo iš dalies pakeisti 1g straipsnio 1 dalies pabaigą, kuri suponuoja, kad valstybės narės vaidina tam tikrą vaidmenį oficialiai tvirtinant apyvartinių eurų monetų naujų nacionalinių pusių dizaino projektus.

3     pakeitimas

Pasiūlyto keitimo reglamento 1h straipsnio a punktas

„a)

netaikomi apyvartinėms eurų monetoms, kurios išleistos prieš įsigaliojant Tarybos reglamentui (ES) Nr. … [šio pakeitimų reglamento numeris įterpiamas po jo priėmimo],“

„a)

netaikomi apyvartinėms eurų monetoms, kurios pagamintos prieš įsigaliojant Tarybos reglamentui (ES) Nr. … [šio pakeitimų reglamento numeris įterpiamas po jo priėmimo],“

Paaiškinimas

ECB supranta, kad 1h straipsnio a punktas taikomas apyvartinėms eurų monetoms, kurios turi teisėtos mokėjimo priemonės statusą iki keitimo reglamento įsigaliojimo, o 1h straipsnio b punktas nustato pereinamąjį laikotarpį, per kurį, atsižvelgiant į naujus dizaino reikalavimus, turi būti pakeisti apyvartinių eurų monetų dizaino spaudai. Šiame kontekste ECB pataria 1h straipsnio a punkte žodį „išleistos" pakeisti žodžiu „pagamintos“. Taip šios nuostatos išimtis būtų taikoma ir apyvartinių eurų monetų, kurias dalyvaujančių valstybių narių kompetentingos institucijos jau pagamino, bet kurios neturi teisėtos mokėjimo priemonės statuso pasiūlyto keitimo reglamento įsigaliojimo metu, atsargoms. Tokiu būdu būtų sukurta teisinė apsauga visoms Eurosistemos nacionalinių centrinių bankų išlaidoms, kurias jie gali patirti dėl apyvartinių eurų monetų, kurios dar nebus įgijusios teisėtos mokėjimo priemonės statuso pasiūlyto keitimo reglamento įsigaliojimo metu, gamybos. ECB taip pat pažymi, kad apyvartinės eurų monetos, išleistos 1h straipsnio b punkte nurodyto pereinamojo laikotarpio metu, išliks teisėtomis mokėjimo priemonėmis ir pereinamajam laikotarpiui pasibaigus.


(1)  Pusjuodžiu šriftu pagrindiniame tekste žymimas naujas ECB pasiūlytas tekstas. Perbraukimu pagrindiniame tekste žymimos teksto dalys, kurias ECB siūlo išbraukti.

(2)  Žr. Nuomonės CON/2002/12 trečią pastraipą.