12.4.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 114/1


EUROPOS CENTRINIO BANKO NUOMONĖ

2011 m. kovo 4 d.

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl apyvartai skirtų euro monetų nominalų ir techninių duomenų (kodifikuota redakcija)

(CON/2011/18)

2011/C 114/01

Įžanga ir teisinis pagrindas

2011 m. sausio 26 d. Europos centrinis bankas (ECB) gavo Europos Sąjungos Tarybos prašymą pateikti nuomonę dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl apyvartai skirtų euro monetų nominalų ir techninių duomenų (Kodifikuota redakcija) (1) (toliau – pasiūlytas reglamentas).

ECB kompetencija teikti nuomonę grindžiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 127 straipsnio 4 dalies pirma įtrauka ir 128 straipsnio 2 dalimi, nes pasiūlytas reglamentas susijęs su eurų monetų nominalais ir techniniais duomenimis. Vadovaudamasi Europos centrinio banko darbo reglamento 17 straipsnio 5 dalies pirmuoju sakiniu, Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę.

Bendros pastabos

Pasiūlytas reglamentas kodifikuoja 1998 m. gegužės 3 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 975/98 dėl apyvartai skirtų euro monetų nominalų ir techninių duomenų (2). Galiojančios normos euro monetų nominalų ir techninių duomenų klausimu nebuvo pakeistos iš esmės.

Nors ECB iš esmės pritaria kodifikavimui, jis pažymi, kad kodifikavimo metodas neleidžia Reglamento (EB) Nr. 975/98 keisti iš esmės. Tačiau ECB yra tos nuomonės, kad turėtų būti pakeisti techniniai duomenys, išdėstyti pasiūlyto reglamento I priede, kaip paaiškinta priede.

Kai ECB rekomenduoja iš dalies pakeisti pasiūlytą reglamentą, konkretus redagavimo pasiūlymas kartu su aiškinamuoju tekstu yra pateikiamas priede.

Priimta Frankfurte prie Maino 2011 m. kovo 4 d.

ECB pirmininkas

Jean-Claude TRICHET


(1)  KOM(2010) 691 galutinis.

(2)  OL L 139, 1998 5 11, p. 6.


PRIEDAS

Redagavimo pasiūlymai

Komisijos siūlomas tekstas

ECB siūlomas pakeitimas (1)

1     pakeitimas

Pasiūlyto reglamento 13 konstatuojamoji dalis

„(13)

Iš visų nustatytų eurų monetų techninių duomenų tik storis yra nuorodinio pobūdžio, nes faktinis monetos storis priklauso nuo nustatyto skersmens ir svorio,“

Paaiškinimas

Nors nuorodiniai monetų storio duomenys greičiausiai buvo vieninteliai duomenys, kurie galėjo būti nustatyti 1998 m., kai apyvartai skirtų eurų monetų techniniai duomenys buvo priimti pirmą kartą, ECB rekomenduoja, kad dabar šie nuorodiniai duomenys būtų pakeisti tikraisiais eurų monetų storio duomenimis, kurie yra gerai žinomi ir kuriuos kaip referencines vertes naudoja monetų kalyklos, gamindamos monetas.

2     pakeitimas

Pasiūlyto reglamento I priedas

„1 straipsnyje nurodyti techniniai duomenys

Vardinė vertė (eurais)

(…)

Storis mm (2)

(…)

2

(…)

1,95

(…)

1

(…)

2,125

(…)

0,50

(…)

1,88

(…)

0,20

(…)

1,63

(…)

0,10

(…)

1,51

(…)

0,05

(…)

1,36

(…)

0,02

(…)

1,36

(…)

0,01

(…)

1,36

(…)

„1 straipsnyje nurodyti techniniai duomenys

Vardinė vertė (eurais)

(…)

Storis mm (3)

(…)

2

(…)

2,20

(…)

1

(…)

2,33

(…)

0,50

(…)

2,38

(…)

0,20

(…)

2,14

(…)

0,10

(…)

1,93

(…)

0,05

(…)

1,67

(…)

0,02

(…)

1,67

(…)

0,01

(…)

1,67

(…)

Paaiškinimas

Pasiūlyto reglamento I priede pateikiama ta pati lentelė, kuri yra pateikta Reglamento (EB) Nr. 975/98 1 straipsnyje. Šioje lentelėje monetų storis nurodomas trečiame stulpelyje, o išnašoje minima, kad storio duomenys yra nuorodinio pobūdžio. Nors nuorodiniai monetų storio duomenys greičiausiai buvo vieninteliai duomenys, kurie galėjo būti nustatyti 1998 m., kai apyvartai skirtų eurų monetų techniniai duomenys buvo priimti pirmą kartą, ECB rekomenduoja, kad dabar šie nuorodiniai duomenys būtų pakeisti tikraisiais eurų monetų storio duomenimis, kurie yra gerai žinomi ir kuriuos kaip referencines vertes naudoja monetų kalyklos, gamindamos monetas.


(1)  Pusjuodžiu šriftu pagrindiniame tekste žymimas naujas ECB pasiūlytas tekstas. Perbraukimu pagrindiniame tekste žymimos teksto dalys, kurias ECB siūlo išbraukti.

(2)  Storio duomenys yra nuorodinio pobūdžio.“

(3)