26.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 62/1


EUROPOS CENTRINIO BANKO NUOMONĖ

2011 m. sausio 28 d.

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos direktyvų 98/78/EB, 2002/87/EB ir 2006/48/EB nuostatos dėl finansiniam konglomeratui priklausančių finansų subjektų papildomos priežiūros

(CON/2011/6)

2011/C 62/01

Įžanga ir teisinis pagrindas

2010 m. rugsėjo 30 d. Europos centrinis bankas (ECB) gavo Europos Sąjungos Tarybos prašymą pateikti nuomonę dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos direktyvų 98/78/EB, 2002/87/EB ir 2006/48/EB nuostatos dėl finansiniam konglomeratui priklausančių finansų subjektų papildomos priežiūros (1) (toliau – pasiūlyta direktyva).

ECB kompetencija teikti nuomonę grindžiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 127 straipsnio 4 dalimi ir 282 straipsnio 5 dalimi, nes pasiūlytoje direktyvoje yra nuostatų, darančių įtaką Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) prisidėjimui prie sklandaus politikos, susijusios su finansų sistemos stabilumu, vykdymo, kaip nurodyta Sutarties 127 straipsnio 5 dalyje. Vadovaudamasi Europos centrinio banko darbo reglamento 17 straipsnio 5 dalies pirmuoju sakiniu, Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę.

Bendra pastaba

1.

ECB pritaria pagrindiniam pasiūlytos direktyvos tikslui – užtikrinti tinkamą finansinių konglomeratų papildomos priežiūros apimtį, pašalinant tarp Sąjungos papildomos priežiūros tvarkos (2) ir bankininkystės bei draudimo paslaugų sektorių direktyvų atsiradusias spragas.

Konkrečios pastabos

Mišrią veiklą vykdančioms finansų kontroliuojančiosioms (holdingo) bendrovėms taikomos taisyklės

2.

ECB pritaria, kad sektorių direktyvų nuostatose, apibrėžiančiose konsoliduotos bankų priežiūros ir grupės draudimo priežiūros taikymo sritį, nurodomos „mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios (holdingo) bendrovės“ (3). Tai leis sektoriaus konsoliduotą/grupės priežiūrą, greta papildomos priežiūros, taikyti tokiai finansų kontroliuojančiajai (holdingo) bendrovei arba draudimo kontroliuojančiajai (holdingo) bendrovei, kuri, išplėtusi savo veiklą į kitą finansinį sektorių, tampa mišrią veiklą vykdančia finansų kontroliuojančiąja (holdingo) bendrove. ECB mano, kad prie sektorinės veiklos priežiūros, vykdomos per konsoliduotą/grupės priežiūrą, iš tiesų gali naudingai prisidėti tarpsektorinės rizikos supratimas, pasiektas vykdant papildomą priežiūrą. Tuo pat metu turėtų būti plėtojama veiksmingos priežiūros praktika, kuri, viena vertus, leistų, kad priežiūra apimtų visas susijusias rizikas, ir, antra vertus, panaikintų galimus priežiūros persidengimus ir užtikrintų vienodas sąlygas. ECB rekomenduoja (4), kad šiuo požiūriu Europos priežiūros institucijoms (EPI) būtų suteikti įgaliojimai Jungtiniame komitete priimti bendras gaires.

Turto valdymo bendrovėms taikomos taisyklės

3.

ECB pritaria aiškiam nustatymui, kad, identifikuojant finansinius konglomeratus, atitikties kriterijams vertinimas yra taikomas ir turto valdymo bendrovėms (5). ECB rekomenduoja (6), kad turto valdymo bendrovės būtų priskirtos tam finansinio konglomerato sektoriui, su kuriuo jos yra artimiausiai susijusios; tai turėtų būti patikslinta priežiūros gairėse. Rizikos vertinimo požiūriu toks sprendimas būtų geresnis nei priskirti jas pasiūlytoje direktyvoje nurodytam „mažiausiam finansiniam sektoriui“. Be to, kadangi turto valdymo bendrovėms bus akivaizdžiai taikoma papildomos priežiūros tvarka, ECB rekomenduoja (7), kad, rengiant gaires, kuriomis skatinamas papildomos priežiūros praktikos derinimas, kartu su kitomis EPI dalyvautų ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (8). Šiuo požiūriu tekstas turėtų būti panašus į Direktyvos 2010/78/ES (9) tekstą, t. y., „atitinkamos EPI, pasitelkdamos Jungtinį komitetą“. Visų atitinkamų EPI dalyvavimas tokių gairių rengime užtikrintų, kad visuose sektoriuose ir tarp visų kontroliuojamų finansinio konglomerato subjektų būtų veiksmingai sprendžiami išplitimo, koncentracijos ir sudėtingumo klausimai bei interesų konfliktai. Tuo pačiu, vidaus kontrolės mechanizmų ir rizikos valdymo procesų papildomos priežiūros kontekste (10), Direktyvoje 2002/87/EB turėtų būti reikalaujama, kad papildoma priežiūra būtų suderinama su kompetentingų institucijų vykdoma stebėsena, kaip laikomasi pagal KIPVPS direktyvą (11) nustatytų riziką ribojančios priežiūros taisyklių. Tokio suderinamumo jau reikalaujama papildomos priežiūros ir priežiūros praktikos suderinamumo kontekste pagal atitinkamas Bankininkystės direktyvos (12) ir Mokumo II direktyvos (13) nuostatas.

Atskaitomybės formatai

4.

ECB rekomenduoja (14), kad duomenys apie finansiniam konglomeratui priklausantiems atitinkamiems subjektams apskaičiuotus kapitalo pakankamumo reikalavimus (15) būtų suderinto formato, teikiami tą pačią dieną ir tuo pačiu intervalu, vadovaujantis atitinkamų EPI pasitelkiant Jungtinį komitetą (16) parengtais įgyvendinamaisiais techniniais standartais. Derinant reikėtų vadovautis bankininkystės sektoriuje jau taikomu modeliu, nustatytu Bankininkystės direktyvos 2009 m. daliniu pakeitimu (17). ECB supranta, kad atskaitomybės formatai bus derinami toliau, inter alia atsižvelgiant į poreikius, iškilusius įgyvendinant Basel III kapitalo sistemą Sąjungos teisėje. Eurosistema labai domisi šia sritimi dėl savo finansinio stabilumo vaidmens ir, bendradarbiaudama su Komisija, stebės šio darbo pažangą.

Kai ECB rekomenduoja iš dalies keisti pasiūlytą direktyvą, konkretūs redagavimo pasiūlymai kartu su aiškinamuoju tekstu pateikiami priede.

Priimta Frankfurte prie Maino 2011 m. sausio 28 d.

ECB pirmininkas

Jean-Claude TRICHET


(1)  KOM(2010) 433 galutinis.

(2)  Ją šiuo metu sudaro 2002 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/87/EB dėl finansiniam konglomeratui priklausančių kredito įstaigų, draudimo įmonių ir investicinių firmų papildomos priežiūros (OL L 35, 2003 2 11, p. 1) ir 1998 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/78/EB dėl draudimo ir perdraudimo įmonių papildomos priežiūros draudimo ar perdraudimo grupėje (OL L 330, 1998 12 5, p. 1).

(3)  Žr. Direktyvos 98/78/EB 1 straipsnio, 2 straipsnio 2 dalies, 3 straipsnio 1 dalies, 4 straipsnio 2 dalies, 10 straipsnio 2 dalies ir I-II priedų dalinius keitimus, nustatytus pasiūlytos direktyvos 1 straipsnyje ir I priede; žr. 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/48/EB dėl kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo (nauja redakcija) (OL L 177, 2006 6 30, p. 1) 4, 71, 72, 84, 105, 125–127, 129 ir 141–143 straipsnių dalinius keitimus, nustatytus pasiūlytos direktyvos 3 straipsnyje.

(4)  Žr. šios nuomonės priede pateiktą 3 pakeitimą.

(5)  Žr. Direktyvos 2002/87/EB 2 straipsnio 5 dalį ir 3 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą, kaip nustatyta pasiūlytos direktyvos 2 straipsnio 1 ir 2 dalyse.

(6)  Žr. šios nuomonės priede pateiktą 1 pakeitimą.

(7)  Žr. šios nuomonės priede pateiktą 2 pakeitimą.

(8)  Žr. Direktyvos 2002/87/EB 3 straipsnio 8 dalį, 7 straipsnio 5 dalį, 8 straipsnio 5 dalį, 9 straipsnio 6 dalį ir 11 straipsnio 5 dalį, kaip nustatyta pasiūlytos direktyvos 2 straipsnio 2 ir 4–7 dalyse.

(9)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/78/ES, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 98/26/EB, 2002/87/EB, 2003/6/EB, 2003/41/EB, 2003/71/EB, 2004/39/EB, 2004/109/EB, 2005/60/EB, 2006/48/EB, 2006/49/EB ir 2009/65/EB dėl Europos priežiūros institucijos (Europos bankininkystės institucijos), Europos priežiūros institucijos (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos) ir Europos priežiūros institucijos (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos) įgaliojimų (OL L 331, 2010 12 15, p. 120).

(10)  Žr. Direktyvos 2002/87/EB 9 straipsnį.

(11)  2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo (OL L 302, 2009 11 17, p. 32). Turto valdymo bendrovių priežiūrinė stebėsena yra numatyta KIPVPS direktyvos 21 straipsnio 1 dalyje ir 102 straipsnio 4 dalies a punkte; ja siekiama užtikrinti atitiktį: i) riziką ribojančios priežiūros taisyklėms, kurios turto valdymo bendrovių atžvilgiu turi būti nustatytos 12 straipsnyje; ir ii) kitoms 17 ir 18 straipsniuose nustatytoms taisyklėms, susijusioms su turto valdymo paslaugų siūlymu per filialus ir tarptautinių paslaugų teikimu.

(12)  Direktyva 2006/48/EB.

(13)  2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (nauja redakcija) (OL L 335, 2009 12 17, p. 1).

(14)  Žr. šios nuomonės priede pateiktus 4 ir 6 pakeitimus.

(15)  Žr. Direktyvos 2002/87/EB 6 straipsnio 2 dalį.

(16)  Žr. Direktyvos 2002/87/EB 21a straipsnio 2 dalį, kaip nustatyta Direktyvos 2010/78/ES 2 straipsnio 15 dalimi.

(17)  Žr. Direktyvos 2006/48/EB 74 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą, kaip nustatyta 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/111/EB, iš dalies keičiančios direktyvų 2006/48/EB, 2006/49/EB ir 2007/64/EB nuostatas dėl centrinių įstaigų kontroliuojamų bankų, tam tikrų nuosavų lėšų straipsnių, didelių pozicijų, priežiūros priemonių ir krizių valdymo (OL L 302, 2009 11 17, p. 97) 1 straipsnio 14 dalimi.


PRIEDAS

Redagavimo pasiūlymai

Komisijos pasiūlytas tekstas

ECB siūlomi pakeitimai (1)

1 pakeitimas

2 straipsnio 2 dalies a punktas

„a)

2 dalis papildoma tokia trečia pastraipa:

„30 straipsnyje apibrėžtos turto valdymo bendrovės priskiriamos tam sektoriui, kuriam jos priklauso grupėje; jei grupėje jos nepriklauso kuriam nors vienam sektoriui, jos priskiriamos mažiausiam finansų sektoriui.“ “

„a)

2 dalis papildoma tokia trečia pastraipa:

„30 straipsnyje apibrėžtos turto valdymo bendrovės priskiriamos tam sektoriui, kuriam jos priklauso grupėje; jei grupėje jos nepriklauso kuriam nors vienam sektoriui, jos priskiriamos finansų sektoriui, su kuriuo jos turi artimiausią ryšį.“ “

Paaiškinimas

Dabartinis sprendimas, kuriuo turto valdymo bendrovės priskiriamos mažiausiam finansinio konglomerato sektoriui, nėra pakankamai pagrįstas rizikos požiūriu. Jis turėtų būti pakeistas „artimiausio ryšio“ kriterijumi, kuris turėtų būti patikslintas EPI bendrose gairėse, išleistose vadovaujantis Direktyvos 2002/87/EB 3 straipsnio 8 dalimi (žr. 2 pakeitimą).

2 pakeitimas

2 straipsnio 2 dalies f punktas

„f)

Straipsnis papildomas šia 8 dalimi:

„8.   Europos bankininkystės institucija ir Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija pateikia bendrąsias gaires, kuriomis siekiama derinti priežiūrą atsižvelgiant į šio straipsnio 2, 3, 3a, 4 ir 5 dalių taikymą.“ “

„f)

Straipsnis papildomas šia 8 dalimi:

„8.   Atitinkamos EPI, pasitelkdamos Jungtinį komitetą, pateikia bendrąsias gaires, kuriomis siekiama derinti priežiūrą atsižvelgiant į šio straipsnio 2, 3, 3a, 4 ir 5 dalių taikymą.“ “

Paaiškinimas

Kadangi identifikuojant finansinius konglomeratus atitikties kriterijams vertinimas bus tiesiogiai taikomas ir turto valdymo bendrovėms, rengiant gaires, kuriomis skatinamas priežiūros praktikos derinimas finansinių konglomeratų papildomos priežiūros kontekste, kartu su kitomis EPI turėtų dalyvauti ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija. Visų atitinkamų EPI dalyvavimas tokių gairių rengime užtikrintų, kad visuose sektoriuose ir tarp visų kontroliuojamų finansinio konglomerato subjektų būtų veiksmingai sprendžiami išplitimo, koncentracijos ir sudėtingumo klausimai bei interesų konfliktai. Šiuo požiūriu tekstas yra panašus į Direktyva 2010/78/ES nustatytą modelį (atitinkamos EPI, pasitelkdamos Jungtinį komitetą). Šis pakeitimas susijęs su 5 pakeitimu.

3 pakeitimas

Nauja 2 straipsnio 2a dalis

[teksto nėra]

„2a)   5 straipsnis papildomas šia 6 dalimi:

„6.   Atitinkamos EPI, pasitelkdamos Jungtinį komitetą, pateikia bendrąsias gaires, kuriomis siekiama plėtoti priežiūros praktiką, leidžiančią finansų kontroliuojančiųjų (holdingo) bendrovių papildomą priežiūrą, kuri tinkamai papildytų grupės priežiūrą pagal Direktyvą 98/78/EB arba, kai taikytina, konsoliduotą priežiūrą pagal Direktyvą 2006/48/EB, ir kuri leistų, kad priežiūra apimtų visas susijusias rizikas, panaikintų galimus persidengimus ir užtikrintų vienodas sąlygas.“ “

Paaiškinimas

Siekiant užtikrinti, kad mišrią veiklą vykdančiai finansų kontroliuojančiajai (holdingo) bendrovei būtų lygiagrečiai taikoma sektoriaus konsoliduota/grupės priežiūra ir papildoma priežiūra, reikėtų plėtoti veiksmingos priežiūros praktiką. Šiuo požiūriu atitinkamoms EPI turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti bendras gaires pasitelkiant Jungtinį komitetą.

4 pakeitimas

Nauja 2 straipsnio 2b dalis

[teksto nėra]

2b)   6 straipsnio 2 dalis papildoma tokia šešta pastraipa:

„Nuo [2013 m. sausio 1 d.] valstybės narės reikalauja, kad duomenys apie šiame straipsnyje nurodytus skaičiavimus būtų vienodo formato, teikiami tą pačią dieną ir tuo pačiu intervalu, vadovaujantis pagal 21a straipsnio 1 dalies d punktą nustatytais techniniais standartais.“ “

Paaiškinimas

Panašiai, kaip nustatyta Bankininkystės direktyvoje, duomenys apie apskaičiuotus kapitalo pakankamumo reikalavimus pagal Direktyvą 2002/87/EB turėtų būti suderinto formato ir teikiami tą pačią dieną bei tuo pačiu intervalu. Šis pakeitimas susijęs su 6 pakeitimu.

5 pakeitimas

2 straipsnio 4–7 ir 10 dalys

„(4)   7 straipsnis papildomas šia 5 dalimi:

„5.   Europos bankininkystės institucija ir Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija, atsižvelgdamos į 1–4 dalyse numatomą papildomą rizikos koncentracijos priežiūrą, pateikia priežiūros derinimo bendrąsias gaires. Jos pateikia 1–4 dalių taikymo finansinio konglomerato dalyvavimui kapitale konkrečias bendrąsias gaires tais atvejais, kai nacionalinio bendrovių įstatymo nuostatos trukdo taikyti 14 straipsnio 2 dalį.“

(5)   8 straipsnis papildomas šia 5 dalimi:

„5.   Europos bankininkystės institucija ir Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija, atsižvelgdamos į 1–4 dalyse numatomą papildomą grupės vidaus sandorių priežiūrą, pateikia priežiūros derinimo bendrąsias gaires. Jos pateikia 1–4 dalių taikymo finansinio konglomerato dalyvavimui kapitale konkrečias bendrąsias gaires tais atvejais, kai nacionalinio bendrovių įstatymo nuostatos trukdo taikyti 14 straipsnio 2 dalį.“

(6)   9 straipsnis papildomas šia 6 dalimi:

„6.   Kompetentingos institucijos suderina šiame straipsnyje numatomą papildomą vidaus kontrolės mechanizmų ir rizikos valdymo proceso priežiūrą, taip pat Direktyvos 2006/48/EB 124 straipsnyje ir Direktyvos 2009/138/EB 36 straipsnyje numatytus peržiūros procesus. Tuo tikslu Europos bankininkystės institucija ir Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija, atsižvelgdamos į šiame straipsnyje numatomą papildomą vidaus kontrolės mechanizmų ir rizikos valdymo procesų priežiūrą, pateikia priežiūros derinimo, taip pat atitikties Direktyvos 2006/48/EB 124 straipsnyje ir Direktyvos 2009/138/EB 36 straipsnyje numatytiems peržiūros procesams bendrąsias gaires. Jos pateikia šio straipsnio taikymo finansinio konglomerato dalyvavimui kapitale konkrečias bendrąsias gaires tais atvejais, kai nacionalinio bendrovių įstatymo nuostatos trukdo taikyti 14 straipsnio 2 dalį.“

(7)   11 straipsnis papildomas šiomis 4 ir 5 dalimis:

„(…)

5.   Europos bankininkystės institucija ir Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija pateikia bendrąsias gaires, kuriomis siekiama derinti priežiūrą, atsižvelgiant į Direktyvos 2006/48/EB 131a straipsnį ir Direktyvos 2009/138/EB 248 straipsnio 4 dalį.“

(…)

(10)   Įterpiamas 21b straipsnis:

„21b straipsnis

Bendrosios gairės

Europos bankininkystės institucija ir Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija, bendradarbiaudamos Europos priežiūros institucijų jungtiniame komitete ir laikydamosi Reglamento (ES) Nr. …/…, kuriuo įsteigiama Europos bankininkystės institucija, 42 straipsnyje ir Reglamento (ES) Nr. …/…, kuriuo įsteigiama Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija, 42 straipsnyje nustatytos tvarkos, pateikia 3 straipsnio 3 dalyje, 7 straipsnio 5 dalyje, 8 straipsnio 5 dalyje, 9 straipsnio 6 dalyje ir 11 straipsnio 5 dalyje nurodytas bendrąsias gaires.“ “

„(4)   7 straipsnis papildomas šia 5 dalimi:

„5.   Atitinkamos EPI, pasitelkdamos Jungtinį komitetą, atsižvelgdamos į 1–4 dalyse numatomą papildomą rizikos koncentracijos priežiūrą, pateikia priežiūros derinimo bendrąsias gaires. Jos pateikia 1–4 dalių taikymo finansinio konglomerato dalyvavimui kapitale konkrečias bendrąsias gaires tais atvejais, kai nacionalinio bendrovių įstatymo nuostatos trukdo taikyti 14 straipsnio 2 dalį.“

(5)   8 straipsnis papildomas šia 5 dalimi:

„5.   Atitinkamos EPI, pasitelkdamos Jungtinį komitetą, atsižvelgdamos į 1–4 dalyse numatomą papildomą grupės vidaus sandorių priežiūrą, pateikia priežiūros derinimo bendrąsias gaires. Jos pateikia 1–4 dalių taikymo finansinio konglomerato dalyvavimui kapitale konkrečias bendrąsias gaires tais atvejais, kai nacionalinio bendrovių įstatymo nuostatos trukdo taikyti 14 straipsnio 2 dalį.“

(6)   9 straipsnis papildomas šia 6 dalimi:

„6.   Kompetentingos institucijos suderina šiame straipsnyje numatomą papildomą vidaus kontrolės mechanizmų ir rizikos valdymo proceso priežiūrą, taip pat Direktyvos 2006/48/EB 124 straipsnyje ir Direktyvos 2009/138/EB 36 straipsnyje numatytus peržiūros procesus ir kompetentingų institucijų vykdomą stebėseną, kaip laikomasi pagal Direktyvos 2009/65/EB 12 straipsnį nustatytų riziką ribojančios priežiūros taisyklių. Tuo tikslu atitinkamos EPI, pasitelkdamos Jungtinį komitetą, atsižvelgdamos į šiame straipsnyje numatomą papildomą vidaus kontrolės mechanizmų ir rizikos valdymo procesų priežiūrą, pateikia priežiūros derinimo, taip pat atitikties Direktyvos 2006/48/EB 124 straipsnyje ir Direktyvos 2009/138/EB 36 straipsnyje numatytiems peržiūros procesams ir kompetentingų institucijų vykdomos stebėsenos, kaip laikomasi pagal Direktyvos 2009/65/EB 12 straipsnį nustatytų riziką ribojančios priežiūros taisyklių, bendrąsias gaires. Jos pateikia šio straipsnio taikymo finansinio konglomerato dalyvavimui kapitale konkrečias bendrąsias gaires tais atvejais, kai nacionalinio bendrovių įstatymo nuostatos trukdo taikyti 14 straipsnio 2 dalį.“

(7)   11 straipsnis papildomas šiomis 4 ir 5 dalimis:

„(…)

5.   Atitinkamos EPI, pasitelkdamos Jungtinį komitetą, pateikia bendrąsias gaires, kuriomis siekiama derinti priežiūrą, atsižvelgiant į Direktyvos 2006/48/EB 131a straipsnį ir Direktyvos 2009/138/EB 248 straipsnio 4 dalį.“

(…)

(10)   Įterpiamas 21b straipsnis:

„21b straipsnis

Bendrosios gairės

Atitinkamos EPI, pasitelkdamos Jungtinį komitetą, bendradarbiaudamos Europos priežiūros institucijų jungtiniame komitete ir laikydamosi 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB, 56 straipsnyje, 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/79/EB, 56 straipsnyje ir 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB, 56 straipsnyje nustatytos tvarkos, pateikia 3 straipsnio 8 dalyje, 7 straipsnio 5 dalyje, 8 straipsnio 5 dalyje, 9 straipsnio 6 dalyje ir 11 straipsnio 5 dalyje nurodytas bendrąsias gaires.“ “

Paaiškinimas

Žr. 2 pakeitimo paaiškinimą, su kuriuo susijęs šis pakeitimas. Be to, vidaus kontrolės mechanizmų ir rizikos valdymo procesų papildomos priežiūros kontekste, siūlomu Direktyvos 2002/87/EB 9 straipsnio 6 dalies daliniu pakeitimu turėtų būti reikalaujama, kad papildoma priežiūra būtų suderinama su kompetentingų institucijų vykdoma stebėsena, kaip laikomasi pagal KIPVPS direktyvą nustatytų riziką ribojančios priežiūros taisyklių. Tokio suderinamumo jau reikalaujama papildomos priežiūros ir priežiūros praktikos suderinamumo kontekste pagal atitinkamas Bankininkystės direktyvos ir Mokumo II direktyvos nuostatas.

6 pakeitimas

Nauja 2 straipsnio 9a dalis

[teksto nėra]

„(9a)   21a straipsnio 1 dalies pirma pastraipa papildoma šiuo d punktu:

„d)

6 straipsnio 2 dalimi – vienodiems duomenų teikimo formatams (kartu su atitinkamomis instrukcijomis), intervalams ir dienoms užtikrinti.“ “

Paaiškinimas

Žr. 4 pakeitimo paaiškinimą, su kuriuo susijęs šis pakeitimas.


(1)  Pusjuodžiu šriftu pagrindiniame tekste žymimas naujas ECB pasiūlytas tekstas. Perbraukimu pagrindiniame tekste žymimos teksto dalys, kurias ECB siūlo išbraukti.