17.11.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 312/15


Valstybių narių pateikta informacija apie žvejybos uždraudimą

2010/C 312/10

Pagal 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1224/2009, nustatančio Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis (1), 35 straipsnio 3 dalį priimtas sprendimas uždrausti žvejybą, kaip nurodyta šioje lentelėje:

Draudimo įsigaliojimo data ir laikas

2010 9 30

Trukmė

2010 9 30–2010 12 31

Valstybė narė

Prancūzija

Ištekliai arba išteklių grupė

HER/5B6ANB

Rūšis

Atlantinė silkė (Clupea harengus)

Zona

Vb, VIb ir VIaN zonų ES ir tarptautiniai vandenys

Žvejybos laivų tipas (-ai)

Nuorodos numeris

664718

Interneto nuoroda į valstybės narės sprendimą

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_en.htm


(1)  OL L 343, 2009 12 22, p. 1.