52010DC0724

KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 6 dalį dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tekstilės pavadinimų ir susijusio tekstilės produktų ženklinimo /* KOM/2010/0724 galutinis - COD 2009/0006 */


[pic] | EUROPOS KOMISIJA |

Briuselis, 2010.12.8

KOM(2010) 724 galutinis

2009/0006 (COD)

KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 6 dalį dėl

Tarybos pozicijos dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tekstilės pavadinimų ir susijusio tekstilės produktų ženklinimo

2009/0006 (COD)

KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 6 dalį dėl

Tarybos pozicijos dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tekstilės pavadinimų ir susijusio tekstilės produktų ženklinimo

1. PAGRINDINIAI FAKTAI

Europos Parlamentui ir Tarybai pasiūlymas perduotas (dokumentas COM(2009) 31 galutinis – 2009/0006 COD): | 2009 m. sausio 30 d. |

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė pateikta: | 2009 m. gruodžio 16 d. |

Europos Parlamento nuomonė per pirmąjį svarstymą pateikta: | 2010 m. gegužės 18 d. |

Tarybos pozicija priimta: | 2010 m. gruodžio 6 d. |

2. KOMISIJOS PASIūLYMO TIKSLAS

Komisijos pasiūlymas priimtas įgyvendinant Geresnio reglamentavimo iniciatyvą. Pasiūlymu siekiama supaprastinti ir pagerinti esamą tekstilės produktų ženklinimo reglamentavimo sistemą, kad būtų skatinamas naujų pluoštų kūrimas ir naudojimas, taip pat tekstilės ir drabužių sektoriaus inovacijos. Kad būtų pasiektas šis bendras tikslas, pasiūlymu siekiama:

- supaprastinti teisėkūros procesą, norint suderinti teisės aktus su technikos pažanga, tris esamas direktyvas pakeičiant vienu reglamentu, taip išvengiant vien techninio pobūdžio atnaujinimų perkėlimo.

- sutrumpinti laiką nuo paraiškos pateikimo iki naujo pluošto pavadinimo patvirtinimo.

3. PASTABOS DėL TARYBOS POZICIJOS

3.1 Bendrosios pastabos dėl Tarybos pozicijos, priimtos per pirmąjį svarstymą

Taryba pritarė Komisijos pasiūlymui supaprastinti esamus teisės aktus, reglamentuojančius tekstilės pavadinimus ir atitinkamą tekstilės gaminių ženklinimą. Tarybos pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą, remiasi pirminiu pasiūlymu – jis iš esmės papildomas ir patobulinamas, siekiant patikslinti taikymo sritį, pagerinti struktūrą, pateikti aiškesnes apibrėžtis ir pritaikyti tekstą prie naujausių teisinių ir institucinių pokyčių.

Komisija džiaugiasi, kad Taryboje baigtas pirmasis svarstymas. Svarbu prisiminti supaprastintos reglamentavimo sistemos naudą suinteresuotosioms šalims ir nacionalinėms administracijoms, todėl siekiant novatoriškesnio tekstilės ir drabužių sektoriaus, reikėtų skubiai priimti naująjį reglamentą.

3.2 Europos Parlamento per pirmąjį svarstymą priimtų pakeitimų pasekmės

3.2.1. Europos Parlamento pakeitimai, visi, iš dalies arba iš principo įtraukti į Tarybos poziciją, priimtą per pirmąjį svarstymą

Tarybos pozicijoje, priimtoje per pirmąjį svarstymą, pateikta didžioji dalis techninių pakeitimų, kuriuos taip pat atliko Europos Parlamentas ir kuriais tekstas suderinamas su Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo ir nauja gaminių pardavimo teisės aktų sistema[1]. Be to, ja siūloma atlikti formalius pakeitimus, kuriais paaiškinamos kai kurios nuostatos, pavyzdžiui, veiklos aspektai ar ūkinės veiklos vykdytojų atsakomybė.

Joje taip pat pateikti techniniai pakeitimai, kuriais numatomas tolesnis supaprastinimas, siūlant pereiti prie standartais grindžiamos sistemos, pagal kurią išsamų kiekybinio įvertinimo metodų aprašymą turėtų pakeisti nuorodos į Europos standartus.

Įsigaliojus Sutarčiai dėl Europos Sąjungos veikimo, Taryba įtraukė reikiamus pakeitimus, kuriais, pirminės komitologijos nuostatos pakeičiamos naujomis taisyklėmis, kuriomis įgyvendinamas Sutarties 290 straipsnis. Kadangi Europos Parlamento siūlomais pakeitimais apribojamas delegavimo laikotarpis ir sukuriama laikino galiojimo sąlyga, Komisija pritaria Tarybos pozicijoje siūlomiems pakeitimams, kuriais numatoma, kad Komisijai suteikti delegavimo įgaliojimai bus atnaujinami automatiškai.

Komisija pritaria šiems techniniams pakeitimams.

3.2.2. Europos Parlamento pakeitimai, neįtraukti į Tarybos poziciją, priimtą per pirmąjį svarstymą

Tarybos nuomone, siūlymas išplėsti taikymo sritį yra nesuderinamas su pirminio pasiūlymo supaprastinimo tikslu. Dėl šios priežasties į Tarybos poziciją, priimtą per pirmąjį svarstymą, neįtraukti pakeitimai, kuriais siūloma įtraukti naujas kilmės žymėjimo ar nuorodų, kad yra gyvūninės kilmės dalių, nuostatas. Taryba būtų linkusi šiuos aspektus išnagrinėti kaip tolesnius veiksmus po to, kai bus priimtas reglamentas. Kaip matyti iš 2005 m. pateikto šios srities pasiūlymo[2], Komisija remia kilmės žymėjimą, taikomą keleto kategorijų importuotoms prekėms, įskaitant tekstilės produktus. Siekdama palengvinti tarpinstitucinį susitarimą, šiuo klausimu Komisija galėtų laikytis lanksčios pozicijos.

Nors Tarybos pozicijoje persvarstymo sąlyga nenumatyta, Taryba pareiškė pritarianti, kad tekstilės produktų ženklinimo reikalavimai būtų visapusiškai išnagrinėti priėmimus reglamentą. Komisija šiam siūlymui pritartų.

Dėl pakeitimų, susijusių su konkrečiais produktais – pagal užsakymą pagamintais gaminiais ir žaislais iš tekstilės, Komisija pritaria Tarybos pozicijai, kurioje paliekamos galioti esamos nuostatos.

Taryba pripažįsta tekstilės produkte esančio pluošto išsamaus aprašymo svarbą, tačiau Tarybos pozicijoje paliekami galioti esami šios srities teisiniai įsipareigojimai.

Tarybos pozicijoje paaiškinama reglamente vartojama kalba. Dėl ne kalba pagrįstų simbolinių ženklų sistemos įvedimo Taryba būtų linkusi šiuo etapu neįtraukti naujų nuostatų ir šią galimybę nagrinėti ateityje, kai bus peržiūrimas tekstilės produktų ženklinimas. Komisija šiam siūlymui pritartų.

3.3 Naujos Tarybos įtrauktos nuostatos

Taryba peržiūrėjo technines apibrėžtis ir terminų „ženklinimas“ ir „žymėjimas“ vartojimą visame tekste. Tarybos pozicijoje, priimtoje per pirmąjį svarstymą, taip pat paaiškinama didesnio gamybos nuokrypio leidimo suteikimo tvarka ir patikslinami techniniai reglamento priedų aspektai.

Komisija iš esmės pritaria šiems pakeitimams.

4. IšVADA

Taryba sprendimą priėmė kvalifikuota balsų dauguma.

Komisija iš esmės pritaria Tarybos pozicijai, priimtai per pirmąjį svarstymą. Tačiau įvesti tam tikrų prekių, įskaitant tekstilės produktus, kilmės žymėjimą Komisija siūlė jau 2005 m. ir jį būtų galima įtraukti į šį reglamentą. Atsižvelgdama į šį tikslą, taip pat į skirtingą teisėkūros institucijų požiūrį į reglamento taikymo sritį, Komisija įsipareigoja palengvinti tarpinstitucines derybas, kad būtų pasiektas abiem teisėkūros institucijoms tinkamas kompromisas.

[1] OL L 218, 2008 8 13, p. 21–47, p. 82–128.

[2] COM(2005) 661 galutinis.