52010PC0613

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų skyrimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą („Ispanijos paraiška EGF/2010/009 ES/Comunidad Valenciana, tekstilė“) /* KOM/2010/0613 galutinis */


[pic] | EUROPOS KOMISIJA |

Briuselis, 2010.10.29

KOM(2010) 613 galutinis

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų skyrimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą („Ispanijos paraiška EGF/2010/009 ES/Comunidad Valenciana, tekstilė“)

AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo[1] 28 punkte numatyta galimybė skirti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (toliau – EGF) lėšas, laikantis metinės viršutinės 500 mln. EUR ribos ir viršijant atitinkamų finansinės programos išlaidų kategorijų ribas.

EGF finansinės paramos taisyklės nustatytos 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1927/2006, įsteigiančiame Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą (EGF)[2].

2009 m. kovo 22 d. Ispanija pateikė paraišką „EGF/2010/009 ES/Comunidad Valenciana, tekstilė“ dėl finansinės EGF paramos, po to, kai 143 įmonėse, vykdančiose veiklą NACE 2 red. 13 skyriaus (Tekstilės gaminių gamyba)[3] sektoriuje NUTS II Valensijos (ES52) autonominiame regione Ispanijoje, buvo atleisti darbuotojai.

Nuodugniai išnagrinėjusi šią paraišką Komisija, laikydamasi Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 10 straipsnio, padarė išvadą, kad šiame reglamente finansinei paramai gauti nustatytos sąlygos yra įvykdytos.

PARAIŠKOS SANTRAUKA IR ANALIZĖ

Pagrindiniai duomenys: |

EGF nuorodos Nr. | EGF/2010/009 |

Valstybė narė | Ispanija |

2 straipsnio | b punktas |

Susijusios įmonės | 143 |

NUTS II regionas | Valensija [ES52] |

NACE 2 red. skyrius | 13 skyrius (Tekstilės gaminių gamyba) |

Ataskaitinis laikotarpis | 2009 04 13–2010 01 12 |

Individualiems poreikiams pritaikytų paslaugų teikimo pradžia | 2010 06 15 |

Paraiškos data | 2010 03 22 |

Atleistų darbuotojų skaičius ataskaitiniu laikotarpiu | 544 |

Atleistų darbuotojų, kuriems numatyta parama, skaičius | 350 |

Individualiems poreikiams pritaikytoms paslaugoms skirtos lėšos, EUR | 3 028 409 |

EGF paramai įgyvendinti skirtos lėšos[4], EUR | 140 000 |

EGF paramai įgyvendinti skirtos lėšos (%) | 4,42 |

Visa suma, EUR | 3 168 409 |

EGF parama, EUR (65 %) | 2 059 466 |

1. Paraiška Komisijai pateikta 2010 m. kovo 22 d., o papildoma informacija teikta iki 2010 m. birželio 17 d.

2. Paraiška atitinka Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 2 straipsnio b punkte nustatytas EGF paramos skyrimo sąlygas ir pateikta per šio reglamento 5 straipsnyje nustatytą dešimties savaičių terminą.

Darbuotojų atleidimo sąsaja su esminiais pasaulio prekybos sistemos struktūriniais pokyčiais dėl globalizacijos ar pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės

3. Siekdama įrodyti darbuotojų atleidimo ir esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių sąsają, Ispanija, remdamasi Eurostato parengta prekybos statistika, teigia, kad 2004–2008 m. laikotarpiu ES prekybos tekstilės gaminiais balansas labai pablogėjo. 2004–2008 m. laikotarpiu tekstilės gaminių importas į ES padidėjo 13 proc., o jų eksportas iš ES į kitas pasaulio šalis tuo pačiu laikotarpiu sumažėjo 0,5 proc. Prekybos ES tekstilės gaminiais balansas nuo 2004 m. buvusio 927 mln. EUR pertekliaus 2008 m. perėjo į 1 441 mln. EUR deficitą.

Tekstilės gaminiai (mln. EUR) | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Augimas % 2004–2008 m. |

Importas į ES | 17 610 | 18 074 | 19 868 | 20 930 | 19 885 | 13 |

Eksportas iš ES | 18 537 | 18 482 | 19 220 | 19 392 | 18 444 | -0,5 |

Balansas | 927 | 408 | -649 | -1 537 | -1 441 |

4. Šį paklausos sumažėjimą pajuto ir Ispanija. 2005–2008 m. laikotarpiu Ispanijos prekybos tekstilės gaminiais balansas, tuo metu jau neigiamas, dar sumažėjo 15 proc. ir nuo -609 mln. EUR nukrito iki -698 mln. EUR.

Be to, valstybė narė teigia, kad krizė dar labiau pagreitino sektoriaus nuosmukį.

Duomenys apie atleistų darbuotojų skaičių ir 2 straipsnio b punkto kriterijų laikymasis

5. Šią paraišką Ispanija pateikė laikydamasi Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 2 straipsnio b punkte nustatytų intervencijos kriterijų, pagal kuriuos reikalaujama, kad per devynių mėnesių laikotarpį valstybės narės įmonėse, vykdančiose veiklą tame pačiame NACE 2 red. skyriaus sektoriuje viename regione arba dviejuose gretimuose regionuose pagal NUTS II lygmenį, būtų atleista bent 500 darbuotojų.

6. Paraiškoje nurodoma, kad per ataskaitinį devynių mėnesių laikotarpį nuo 2009 m. balandžio 13 d. iki 2010 m. sausio 12 d. 143 įmonėse, kurios priskiriamos tam pačiam NACE 2 red. skyriaus sektoriui ir yra viename regione pagal NUTS II lygmenį – Valensijos autonominiame regione – atleisti 544 darbuotojai. 247 iš darbo atleisti darbuotojai apskaičiuoti pagal Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 2 straipsnio antros pastraipos pirmą įtrauką. Kiti 217 darbuotojų apskaičiuoti pagal tos pačios pastraipos antrą įtrauką, likę 80 darbuotojų – pagal tos pačios pastraipos trečią įtrauką.

Iš kiekvienos įmonės atleistų darbuotojų skaičius buvo apskaičiuotas pagal vieną iš trijų Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 2 straipsnio įtraukų. Vis dėlto apskaičiuojant iš septynių įmonių[5] atleistų darbuotojų skaičių, remtasi dviem skirtingom įtraukom.

7. Komisija gavo patvirtinimą, kurio reikalaujama pagal 2 straipsnio 2 dalies antros pastraipos trečią įtrauką, kad 544 – tai faktinis atleistų darbuotojų skaičius.

Paaiškinimas apie nenumatytą šio darbuotojų atleidimo pobūdį

8. Pastaraisiais metais tekstilės pramonė išgyveno sunkų laikotarpį: šiame sektoriuje atlikta daug esminių restruktūrizacijų ir modernizacijų, kad jis liktų konkurencingas baigus galioti Pasaulio prekybos organizacijos daugiašalei tekstilės sutarčiai ir Susitarimui dėl tekstilės ir aprangos gaminių. Šio dešimtmečio pradžioje iš esmės sumažėjus gamybos apimčiai (vidutiniškai -5 proc. per metus), 2006 m. pasirodė gamybos apimties nusistovėjimo ir atsigavimo ženklų. 2007 m. gamybos apimtis liko tokia pati kaip ir 2006 m. 2008 m. po netikėtos ekonomikos ir finansų krizės tekstilės gaminių gamyba pradėjo lėtėti, paskutinįjį tų metų ketvirtį ji dar labiau sulėtėjo (-17 proc. palyginti su tuo pačiu 2007 m. laikotarpiu), o pirmąjį 2009 m. ketvirtį visai nusmuko (-24,5 proc. palyginti su tuo pačiu 2008 m. laikotarpiu). Ekonomikos ir finansų krizės poveikis taip pat matyti dėl tam tikrų išsivysčiusių prekybos partnerių šalių, kaip antai JAV ir Japonija, sumažėjusios paklausos (atitinkamai -15 proc. ir -7 proc. ES eksporto 2008 m. vertės palyginti su ankstesniais metais).

9. Tradiciškai Europos tekstilės sektoriaus tendencijos siejamos su namų ūkių vartojimo įpročiais. Po ekonomikos ir finansų krizės pramoninių produktų paklausa smuko dėl sumažėjusio vartotojų pasitikėjimo ir grynųjų pinigų stokos. Ispanijos valdžios institucijos teigia, kad finansų ir ekonomikos krizė sukėlė staigų pasaulio ekonomikos nuosmukį, o tai turėjo didžiulį poveikį daugeliui sektorių. Nuo 2008 m. ekonominė padėtis neatitiko ankstesnių metų tendencijų ir to nebuvo galima numatyti.

Darbuotojus atleidusios įmonės ir remtini darbuotojai

10. Paraiškoje nurodoma, kad šiose 143 įmonėse atleisti 544 darbuotojai (iš jų paramos prašoma 350 asmenų).

Įmonės ir atleistų darbuotojų skaičius |

ACABADOS BAÑERES, S.A. | 2 | M CASTELLO JOVER, S.L. | 1 |

ACABADOS MONLLOR, S.L. | 4 | MALLES FRANCES S.L. | 1 |

ACABADOS RODOLFO AZNAR S.L. | 2 | MANTEROL, S.A. | 12 |

ACOYSER, S.L. | 1 | MANUEL REVERT Y CIA, S.A. | 15 |

ADROGUER Y CASTRO, S.L. | 1 | MANUFACTURAS ARTESA, S.L. | 2 |

ALCOPEL 2003, S.L. | 1 | MANUFACTURAS GUILABERT, S.L. | 2 |

ALFOMBRAS AUTOMOCION, S.L. | 1 | MARCOS BELTRAN, S.L. | 1 |

ANA DE CASTRO Y CERVERA, S.A. | 10 | MARKET TEXTIL S.L. | 5 |

ANTECUIR, S.L. | 1 | MIGUEL ANGEL COMPANY SOLER | 3 |

ANTONIO PEREZ ADSUAR, S.A. | 2 | MIGUEL CARCELEN Y CIA S.L. | 1 |

ANUBIS 63, S.L. | 1 | MOLTO REIG, S.A. | 39 |

ANURDIFIL S.L. | 4 | MONLLOR HERMANOS, S.A. | 4 |

ARTESANOS EN REDES, S.L. | 1 | MOQUETAS ROLS, S.A. | 6 |

ATHOS FABRICS, S.L. | 1 | MUESTRARIOS HERMANOS CAÑADA S.L. | 1 |

BLANC TEXTIL, S.A. | 4 | MURKOC SERVICIOS S.L. | 2 |

BLASCO TEXTIL, S.A. | 6 | NACHATEX S.L. | 1 |

BORDADOS GRAMAR, S.L. | 1 | NONWOVENS IBERICA, S.L. | 2 |

BORDADOS GAMON, S.L. | 4 | NOVIAS PEPE BOTELLA, S.L. | 1 |

BORDADOS LAURA, S.L. | 3 | ORLIMAN, S.L. | 1 |

BORDADOS SERPIS S.L. | 2 | PADUANA XXI, S.L. | 2 |

BORDAMALLA, S.L. | 6 | PAÑERIA Y CONFECCIONES GARCIA MOLINA, S.L. | 1 |

BRAN`'S COLLECTIONS S.L. | 1 | PARASOLES GANDIA SAFOR, S.A. | 1 |

BREZO HILADOS S.L. | 1 | PEDRO A GUILLEM, S.L. | 1 |

CAÑETE, S.A. | 1 | PEIVOR S.L. | 22 |

CAR Y FINA, S.L, | 1 | PERGOA-TEX, S.L. | 1 |

CASA GRIM, S.L. | 1 | PRIMICIAS TECNICAS CARDI, S.L. | 2 |

CASUAL TEXTIL, S.A. | 4 | QUEROL,S.A. | 2 |

CATALA Y RONHER, S.A. | 28 | RANI BURHAN, S.L. | 1 |

CCM BOREAL 2007,S.L. | 1 | RASILAN, S.A. | 8 |

CIPRIANO MOLINA ALBERO, S.L. | 1 | REDES I JOMAR SL | 1 |

COLCHONES MIVIS, S.L. | 1 | REIG MARTI, S.A. | 41 |

COLORPRINT FASHION, S.L. | 2 | RIBERA FLEXIBLE DEL COLCHON, S.L. | 1 |

COLORTEX 1967, S.L. | 3 | RIPOLL TEJIDOS PARA LA DECORACION, S.L. | 1 |

COLORTEX, S.A. | 2 | ROBERTO PAYA, S.L. | 1 |

COMALCAR SL | 1 | ROTATEX, S.L. | 1 |

COMERCIAL TIFANYS, S.A. | 1 | RUEDA ARRIETE,SL | 1 |

COMERSAN, S.A. | 2 | SA RUBI INDUSTRIAL-TODOFIL | 2 |

CONFECCION DE MUESTRARIOS GANDIA, S.L. | 1 | SERVIURDID, S.L. | 1 |

CONFECCIONES ALBAIDA, S.L. | 11 | SOCIEDAD COOPERATIVA VALENCIANA LTA.T.ASDO. DISTRITO 11 | 5 |

CONFECCIONES BELMAY, S.L. | 2 | SONIBE SC | 1 |

CONFECCIONES ENSAYO TEXTIL, S.L. | 2 | TAPICERIAS, S.A. | 7 |

CONFECCIONES RIO SOT, S.L. | 8 | TAPIRELAX SA | 1 |

CORDISPLAY TECNOLOGIC, S.L. | 5 | TAPIZADOS NOVA LINEA, S.L. | 1 |

CREVILLENTE INDUSTRIAL, S.A. | 1 | TEDESVAN, S.A. | 1 |

CUERDAS Y REDES ILLAN & ESTAN, S.L. | 4 | TEJIDO DE SEDA CAMILO MIRALLES, S.L. | 2 |

DIMAS, S.A. | 44 | TEJIDOS DOBELTEX S.L. | 1 |

DISEDIS, S.L. | 1 | TEJIDOS REINA, S.A. | 2 |

DISEÑOS JUANMI, SL | 5 | TEJIDOS ROYO, S.L. | 17 |

DISEÑOS MEDI, S.L. | 1 | TEXTILES 9463 CALERO SL | 1 |

EDUARDO GÓMEZ PASTOR | 18 | TEXTILES ATHENEA, S.A. | 13 |

ENCOTOR, S.A. | 1 | TEXTILES BERBEL, S.L. | 1 |

ESTAMPADOS ELCHE SL | 2 | TEXTILES MONTCABRER, S.A. | 1 |

FABRICA DE TAPICERIA, S.L. | 5 | TEXTILS MORA, S.A.L. | 4 |

FINITEXTIL, S.L. | 5 | TEXTISOL, S.L. | 2 |

FLAT WOVEN, S.L. | 2 | TINTES BOLTA, S.A. | 4 |

FLEXOTEX, S.A. | 1 | TOALLAS LA BRUJA, S.A. | 1 |

FRANCES TEXTIL, S.L. | 1 | TRANSPORTES Y SERVICIOS MONLLOR, S.L. | 3 |

GINES CORTINAS, S.L. | 1 | TRAVEL-FIL,S.L. | 1 |

GLOBALTEX HOME, S.L. | 1 | TRENZADOS DAI SL | 1 |

GONZALO FERRI, S.A. | 2 | TRENZAFIL SL | 2 |

HICORRED, S.L. | 1 | TRITURADOS CORREAL, S.L. | 1 |

HIJOS DE ANTONIO FERRE, S.A. | 1 | TUTTO PICCOLO, S.A. | 1 |

HIJOS DE ROQUE MONLLOR, S.L. | 7 | UBESOL, S.L. | 1 |

HILATURAS CANALENSES SAL | 1 | UNITEX ALFOMBRAS 14, S.L. | 1 |

HILATURAS FERRE, S.A. | 1 | VANGUARDIA TEXTIL S.L. | 1 |

INCOR CORTE INDUSTRIAL DE TEJIDOS, S.L.U. | 1 | VIATEX, S.L. | 2 |

INDUSTRIAS TEXTILES COPATEX, S.L. | 4 | VICENTE BARCELO VAÑO, SL | 2 |

JOAQUIN MOLTO, S.A. | 1 | VICENTE SEMPERE, S.L. | 9 |

JOSE ANTONIO GARCIA BORNAY | 1 | WINTEX, S.A. | 3 |

JOSE ANTONIO REIG FERRANDIZ | 1 | YEBANE ESPAÑOLA, S.A. | 2 |

JOSE LUIS AVELLAN BLANES, S.L. | 1 | ZORQUESA, S.L. | 2 |

JOVERTEXT, S.A. | 3 |

Iš viso įmonių: 143 | Iš viso atleistų darbuotojų: 544 |

11. Remtinų darbuotojų pasiskirstymas

Kategorija | Skaičius | Procentinė dalis |

Vyrai | 216 | 61,7 |

Moterys | 134 | 38,3 |

ES piliečiai | 346 | 98,9 |

Ne ES piliečiai | 4 | 1,1 |

15–24 m. asmenys | 2 | 0,6 |

25–54 m. asmenys | 269 | 76,9 |

55–64 m. asmenys | 75 | 21,4 |

Vyresni nei 64 m. asmenys | 4 | 1,1 |

12. Keturi iš remtinų darbuotojų – neįgalūs.

13. Darbuotojų pasiskirstymas pagal profesines kategorijas

Kategorija | Skaičius | Procentinė dalis[6] |

Vadovai | 6 | 1,6 |

Technikai | 33 | 9,5 |

Administracijos tarnautojai | 37 | 10,6 |

Kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai | 56 | 16,1 |

Mašinų operatoriai | 182 | 52,1 |

Nekvalifikuoti darbininkai | 26 | 7,3 |

Kiti | 10 | 2,7 |

14. Darbuotojų pasiskirstymas pagal išsilavinimo lygį[7]

Išsilavinimo lygis | Skaičius | Procentinė dalis[8] |

Pagrindinis išsilavinimas (iki privalomojo lavinimo etapo pabaigos) | 280 | 79,9 |

Vidurinis išsilavinimas | 31 | 8,8 |

Aukštasis išsilavinimas | 30 | 8,6 |

Kita (neformalusis lavinimas) | 3 | 0,9 |

Neišsilavinę arba mokyklos nebaigę asmenys | 6 | 1,7 |

15. Panašiomis procentinėmis dalimis pasiskirstę visi 544 atleisti darbuotojai.

16. Pagal Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 7 straipsnį Ispanija patvirtino, kad įvairiuose EGF įgyvendinimo etapuose, ypač suteikiant teisę gauti EGF paramą, taikė ir toliau taikys moterų ir vyrų lygybės bei nediskriminavimo principus.

Susijusios teritorijos ir jos valdžios institucijų ir suinteresuotųjų šalių aprašymas

17. Teritorija, kurioje atleisti darbuotojai, patenka į NUTS II Valensijos autonominį regioną ir iš esmės apima penkis jo rajonus, išsidėsčiusius abiejose NUTS III lygio Alikantės ir Valensijos provincijose.

18. Iš visų Ispanijos įmonių 11,5 proc. yra įsikūrę Valensijos regione. Šiame regione 26 proc. darbuotojų dirba gamybos sektoriuje, o paslaugų sektoriuje – 60 proc., statybos – 10 proc., pirminiame ūkio sektoriuje – 4 proc. Valensijos regionui būdingas verslo modelis pasižymi dideliu mažųjų ir vidutinių įmonių skaičiumi, daugiausiai veikiančių baldų gamybos, avalynės, tekstilės, keramikos ir žaislų sektoriuose. Šios pramonės šakos susitelkusios vietovėse apie tam tikrą savivaldybių skaičių.

19. Pagrindinės suinteresuotosios šalys yra Generalitat Valenciana (Valensijos autonominio regiono vyriausybė) ir SERVEF (autonominės vyriausybės įdarbinimo tarnybos), Consorcio del Pacto Territorial por el Empleo del Valle del Vinalopó (Vinalopo slėnio teritorinio susitarimo dėl užimtumo konsorciumas)[9], profesinės sąjungos UGT-PV, CCOO-PV, FIA-UGT ir FITEQA-CCOO-PV[10], Valensijos autonominio regiono verslininkų konfederacija (CIERVAL) ir Tekstilės įmonių Valensijos regione asociacija (ATEVAL).

Tikėtinas darbuotojų atleidimo poveikis vietos, regiono ar šalies užimtumui

20. Palyginti pastovus ir mažėjantis 2005–2007 m. atleistų darbuotojų tekstilės sektoriuje Valensijos regione skaičius per kitus dvejus metus (2008–2009 m.) išaugo 40,61 proc. Užimtumas tekstilės sektoriuje sudaro 4,8 proc. bendro regiono užimtumo gamybos sektoriuje.

21. Šių atleidimų poveikis vietos mastu yra labai didelis, nes sektorius išsidėstęs keliose vietovėse. Valensijos regione tekstilė gaminama pramoninėse zonose, kuriose vyraujanti veiklos rūšis yra tekstilė (30 proc. užimtumo Ispanijos tekstilės sektoriuje). Septyniuose rajonuose, beveik visi jie tarpusavyje besiriboja ( Vall d'Albaida, L'Alcoia, El Comtat, La Costera, Alt Vinalopó, Baix Vinalopó ir Baix Segura ), dirba 75,2 proc. visų Valensijos regiono tekstilės sektoriaus darbuotojų.

22. Ši paraiška susijusi su penkiose savivaldybėse[11], kuriose dėl krizės tekstilės sektoriuje atleista daugiausiai darbuotojų, atleistais darbuotojais, kurie sudaro 35,13 proc. padidėjusio nedarbo gamybos sektoriuje ataskaitiniu laikotarpiu (2009 m. balandžio mėn.–2010 m. sausio mėn.).

23. Istoriškai pagrindiniai Alikantės (NUTS III lygmeniu) ekonominiai sektoriai buvo avalynė, odininkystė ir marmuras. Tačiau pastaraisiais metais avalynės ir odos sektoriai patyrė sunkumų, daugiausia dėl Azijos kilmės avalynės ir kitų odos gaminių konkurencijos. Marmuro pramonės sektorius – pastaraisiais metais laikytas užtikrinančiu minimalią socialinę apsaugą – taip pat nukentėjo nuo finansų ir ekonomikos krizės padarinių. Atleidus darbuotojų iš gamtinio akmens sektoriaus Valensijos autonominiame regione, Ispanija 2010 m. kovo mėn. pateikė dar vieną paraišką skirti EGF paramą šiems darbuotojams[12].

Suderintas finansuotinų individualiems poreikiams pritaikytų paslaugų paketas ir numatomos jo sąnaudos, įskaitant jo ir struktūrinių fondų finansuojamų veiksmų papildomumą

24. Visos toliau išvardytos pasiūlytos priemonės kartu sudaro suderintą individualiems poreikiams pritaikytų paslaugų paketą, kuriuo siekiama sugrąžinti darbuotojus į darbo rinką.

Parengiamoji veikla ir pagalba

- Įžanginis susirinkimas. Pirmoji priemonė skirta visiems 350 dalyvių, apimanti informavimą apie įgūdžių ir mokymų reikalavimus, vykdomas mokymų programas ir paramą atliekant praktiką, taip pat apie išmokas ir paskatas.

- Orientavimas. Ši priemonė apima darbuotojų profilio nustatymą ir individualiems poreikiams pritaikytos paramos plano rengimą, įgyvendinimą ir tolesnį stebėjimą, taip pat konsultavimo paslaugas. Konsultavimu įgyvendinant EGF paramą bus užtikrinta, kad paketus prireikus bus galima koreguoti.

Mokymas

- Pagrindų mokymai prieš įgyjant naujų įgūdžių. Dalyviams bus surengti informacinių ir ryšių technologijų, aktyvios darbo paieškos, savivertės didinimo pagrindų ir verslumo įgūdžių lavinimo mokymai.

- Profesinių įgūdžių ugdymas. Šia priemone pasinaudosiantys paramos gavėjai bus mokomi šiuo metu paklausių darbo įgūdžių. Teorinį mokymą papildys mokama (mėnesinė 320 EUR išmoka kiekvienam dalyviui) praktika. Numatyta, kad šia priemone pasinaudos maždaug 24 proc. remtinų darbuotojų.

- Kvalifikacijos kėlimo kursai. Šia priemone pasinaudosiantys paramos gavėjai galės mokytis vienuose iš valstybinės viešosios užimtumo tarnybos (INEM) organizuojamų profesinių kursų. Planuojama, kad šis mokymas bus trumpesnis nei profesinių įgūdžių ugdymas, nes mokymai skirti dalyvių įgūdžiams sutvirtinti arba patobulinti. Darbuotojams bus suteikta galimybė mokymuose įgytas žinias pritaikyti mokamoje praktikoje, nors tai ir neprivaloma. Numatyta, kad šia priemone pasinaudos maždaug 24 proc. remtinų darbuotojų.

- Kvalifikuotų globos darbuotojų rengimas. Teritorijoje, kurioje atleisti darbuotojai, didėja kvalifikuotų globos darbuotojų poreikis. Mokymų turinys bus aptartas su vietos socialinėmis tarnybomis, siekiant geriau atsižvelgti į miestų lūkesčius ir poreikius. Mokymą sudarys mokymas klasėje ir praktinis mokymas darbo vietoje. Siekiant geresnių rezultatų, praktiniai mokymai vyks mažomis grupelėmis. Šia priemone pasinaudos apie 10 proc. remtinų darbuotojų.

- Asmeninio tobulėjimo ir verslumo pagrindų mokymai. Šie mokymai skirti darbuotojams, kurie pagal savo profilį tinka užimti vidurinės grandies vadovavimo postus arba yra verslūs. Jie bus mokomi tokių dalykų, kaip verslo vertė ir asmeninė vertė, veiksmingas pokyčių valdymas, augimo veiksniai: rinkodara ir inovacijos, emocinis intelektas ir t. t. Norintiems pradėti savo verslą darbuotojams bus surengti specialūs mokymai, kuriuose įprasti dalykai (planavimo, galimybių studijos atlikimo, verslo planų rengimo ir pan. mokymas) bus derinami su kompiuterinėmis imitavimo programomis, kad dalyviai galėtų treniruotis priimti sprendimus steigdami virtualų verslą.

Verslumo skatinimas

- Konsultavimas dėl projektų ir iniciatyvų. Taip siekiama parengti, sukurti ir vykdyti perspektyvius verslo ar savarankiško darbo projektus. Konsultantai taip pat stengsis rasti savarankiško darbo galimybių šiame rajone ir už jo ribų ir pasiūlyti jas paramos gavėjams.

- Pagalba steigiant verslą. Šia priemone siekiama padėti savo verslą ketinantiems įsteigti atleistiems darbuotojams. Ją sudarys individualios konsultacijos viso verslo steigimo proceso metu (verslo idėjos kūrimas, įgyvendinamumo analizė, pagalba rengiant verslo planą) ir pagalba vykdant administracinius reikalavimus.

- Logistinė ir finansinė parama. Ši priemonė susijusi su lėšų ieškojimu ir pagalba vykdant administracinius reikalavimus, kad būtų galima sėkmingai pretenduoti į verslo steigimui skirtas paskatas. Konsultantai taip pat stebės verslo iniciatyvų ekonominę plėtrą, kad padėtų išvengti galimų sunkumų ir pasiūlyti galimų išeičių.

Pagalba intensyviai ieškant darbo

- Pagalba intensyviai ieškant darbo. Ši priemonė apima intensyvią darbo paiešką, įskaitant pasyvią ir aktyvią galimybės įsidarbinti toje vietovėje ar regione paiešką, dalyvių dėmesys atkreipiamas į sparčiai besiplečiančias savarankiškos ekonominės veiklos sritis ir naujų specialybių tekstilės sektoriuje galimybes. Siekiant padėti darbuotojams apsiprasti su tam tikromis internetinėmis priemonėmis, padedančiomis individualiai ieškoti darbo, bus sukurta interneto svetainė. Svetainė bus suskirstyta į tris rubrikas: bendrosios informacijos, mokymų ir ribotos prieigos rubriką su tokiomis internetinėmis priemonėmis, kaip antai kompiuterinės verslo steigimo imitavimo programos.

Paskatos

- Dalyvavimo paskata. Siekiant paskatinti darbuotojus naudotis priemonėmis, jiems bus mokama vienkartinė 350 EUR išmoka, jei jie įgyvendins jų poreikiams pritaikytas priemones.

- Judumo išmoka. Darbuotojai, kurie pasinaudos siūlomomis priemonėmis, gaus ne daugiau kaip 500 EUR dydžio judumo išmoką, skirtą jų kelionės išlaidoms padengti. Kadangi šioje vietovėje trūksta tarpmiestinio viešojo transporto paslaugų, paramos gavėjai iš savo gyvenamosios vietos miesto į miestą, kuriame bus įgyvendinamos priemonės, turės vykti nuosavomis transporto priemonėmis.

- Įdarbinimo tame pačiame sektoriuje paskatos. Darbuotojai, kurie vėl pradeda dirbti kaip samdomi darbuotojai arba kaip savarankiškai dirbantys asmenys, ne ilgiau kaip septynis mėnesius gaus mėnesinę 350 EUR dydžio darbo užmokesčio subsidiją.

- Parama verslui steigti. Nuosavą verslą pradėję darbuotojai gaus iki 3 000 EUR paramą, kad padengtų steigimo išlaidas.

25. Prie paraiškoje nurodytų EGF paramai įgyvendinti skirtų išlaidų pagal Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 3 straipsnį priskiriama valdymo ir kontrolės veikla, taip pat informavimas ir viešinimas.

26. Ispanijos valdžios institucijų nurodytos individualiems poreikiams pritaikytos paslaugos – tai aktyvios darbo rinkos priemonės, priskiriamos prie tinkamų finansuoti veiksmų, apibrėžtų Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 3 straipsnyje. Ispanijos valdžios institucijų skaičiavimu, bendros šių paslaugų išlaidos yra 3 028 409 EUR, o EGF paramai įgyvendinti skirtos išlaidos – 140 000 EUR (4,42 proc. visos sumos). Bendra iš EGF prašomos paramos suma yra 2 059 466 EUR (65 proc. visų išlaidų).

Veiksmai | Numatytas remtinų darbuotojų skaičius | Numatytos sąnaudos vienam remtinam darbuotojui (EUR) | Bendros išlaidos (EGF ir nacionalinis bendras finansavimas) (EUR) |

Individualiems poreikiams pritaikytos paslaugos (Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 3 straipsnio pirma pastraipa) |

1. Parengiamoji veikla ir pagalba 1.1 Įžanginis susirinkimas (Servico de acogida) | 350 | 116 | 40 600 |

1.2. Orientavimas (Servicio de orientación) | 350 | 574 | 200 900 |

2. Mokymas 2.1. Pagrindų mokymai (Cursos básicos) | 210 | 571 | 119 910 |

2.2 Profesinių įgūdžių ugdymas (Formación e inserción laboral) | 84 | 5 085 | 427 140 |

2.3 Kvalifikacijos kėlimo kursai (Formación para el empleo) | 84 | 3 208 | 269 472 |

2.4 Kvalifikuotų globos darbuotojų rengimas (Talleres sociales) | 36 | 2 292 | 82 512 |

2.5 Asmeninio tobulėjimo ir verslumo pagrindų mokymai (Formación en competencias transversales) | 95 | 1 895 | 180 025 |

2.6 Praktika | 96 | 900 | 86 400 |

3. Verslumo skatinimas 3.1 Konsultavimas dėl projektų ir iniciatyvų (Servicio de proyectos e iniciativas) | 100 | 1 760 | 176 000 |

3.2 Pagalba steigiant verslą (Servicio de asesoría al emprendedor) | 60 | 2 920 | 175 200 |

3.3 Logistinė ir finansinė parama (Servicio logístico y financiero) | 40 | 4 730 | 189 200 |

4. Pagalba intensyviai ieškant darbo (Servicio de apoyo a la inserción) | 350 | 1 273 | 445 550 |

5. Paskatos 5.1. Dalyvavimo paskata (Incentivos a la participación) | 350 | 350 | 122 500 |

5.2. Judumo išmoka (Ayudas a la movilidad) | 100 | 500 | 50 000 |

5.3 Įdarbinimo tame pačiame sektoriuje paskata (Incentivos a la colocación) | 140 | 2 450 | 343 000 |

5.4 Parama verslui steigti (Ayudas a la creación de empresas) | 40 | 3 000 | 120 000 |

Individualiems poreikiams pritaikytos paslaugos, tarpinė suma | 3 028 409 |

EGF paramos įgyvendinimo išlaidos (Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 3 straipsnio trečia pastraipa) |

Valdymas | 60 000 |

Informavimas ir viešinimas | 40 000 |

Kontrolės veikla | 40 000 |

EGF paramai įgyvendinti skirtos lėšos, tarpinė suma | 140 000 |

Bendros numatytos išlaidos | 3 168 409 |

EGF parama (65 % visų išlaidų) | 2 059 466 |

27. Ispanijos valdžios institucijos patvirtina, kad aprašytos priemonės papildo iš struktūrinių fondų finansuojamus veiksmus ir kad buvo imtasi priemonių siekiant išvengti dvigubo finansavimo.

28. Pagrindiniai 2007–2013 m. ESF veiksmų programų, skirtų Valensijai, tikslai – skatinti darbuotojų mokymąsi visą gyvenimą ir mažinti mokyklos nebaigimo riziką, pagrindinį dėmesį skiriant labiausiai pažeidžiamiems asmenims ar asmenims, kuriems kyla socialinės atskirties pavojus, daugiausia jauniems darbuotojams arba vyresniems nei 45 m. darbuotojams, moterims ir neįgaliems asmenims. EGF priemonės bus skirtos ypač specializuotoje tekstilės gamybos teritorijoje iš darbo atleistiems darbuotojams, netaikant jokių amžiaus, išsilavinimo ar kt. apribojimų.

29. ESF ir EGF priemonių dubliavimo bus išvengta nuolat stebint ESF ir EGF veiksmus, kuriais siekiama panašių tikslų, ir susijusius darbuotojus.

Data (-os), kada nukentėjusiems darbuotojams pradėta arba planuojama pradėti teikti individualiems poreikiams pritaikytas paslaugas

30. Individualiems poreikiams pritaikytas paslaugas, skirtas nukentėjusiems darbuotojams ir numatytas suderintame pakete, kurį siūloma bendrai finansuoti iš EGF, Ispanija pradėjo teikti 2010 m. birželio 15 d. Todėl ši data laikoma laikotarpio, kuriuo iš EGF gali būti skiriama parama, pradžia.

Konsultacijų su socialiniais partneriais tvarka

31. Rengiant suderintą priemonių paketą konsultuotasi su socialiniais partneriais. Siūloma paraiška aptarta 2010 m. sausio 28 d. ir 2010 m. vasario 24 d. posėdžiuose su šiais socialiniais partneriais: SERVEF (autonominės vyriausybės įdarbinimo tarnybos); darbdavių organizacijomis CIERVAL ir ATEVAL; pagrindinėmis profesinėmis sąjungomis UGT ir CCOO; ir Ontinyent ir Alcoi miestų tarybų atstovais. Per pirmąjį posėdį projektas pristatytas socialiniams partneriams ir buvo suburti vadybos ir techninis komitetai. Per antrąjį posėdį buvo parengtas kiekvieno komiteto veiksmų planas ir paskirstytos funkcijos ir užduotys.

32. Ispanijos valdžios institucijos patvirtino, kad buvo laikytasi nacionaliniuose ir Bendrijos teisės aktuose nustatytų su kolektyviniu atleidimu susijusių reikalavimų.

Informacija apie veiksmus, kurie yra privalomi pagal nacionalinės teisės aktus arba kolektyvines sutartis

33. Atsižvelgdamos į Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 6 straipsnyje nustatytus kriterijus, Ispanijos valdžios institucijos savo paraiškoje:

- patvirtino, kad EGF finansinė parama nepakeičia priemonių, kurias įmonės privalo taikyti pagal nacionalinę teisę arba kolektyvines sutartis;

- įrodė, kad veiksmais parama teikiama atskiriems darbuotojams ir nenaudojama įmonėms arba sektoriams restruktūrizuoti;

- patvirtino, kad nurodytiems tinkamiems finansuoti veiksmams neteikiama parama pagal kitas Bendrijos finansines priemones.

Valdymo ir kontrolės sistemos

34. Ispanija pranešė Komisijai, kad finansinę paramą valdys ir kontroliuos tos pačios institucijos, kurios valdo ir kontroliuoja ESF paramą. Tarpinė vadovaujančiosios institucijos įstaiga bus Valensijos regioninės finansų ir užimtumo ministerijos generalinis ekonomikos reikalų direktoratas.

Finansavimas

35. Remiantis Ispanijos paraiška, siūloma EGF parama suderintam individualiems poreikiams pritaikytų paslaugų paketui yra 2 059 466 EUR, o tai sudaro 65 proc. visų išlaidų. Komisijos siūlomas asignavimas iš Fondo pagrįstas Ispanijos pateikta informacija.

36. Atsižvelgdama į didžiausią galimą iš EGF skiriamos finansinės paramos sumą pagal Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 10 straipsnio 1 dalį, taip pat į asignavimų perskirstymo mastą, Komisija siūlo visai minėtai sumai, skirtinai pagal finansinės programos 1a išlaidų kategoriją, panaudoti EGF lėšas.

37. Skyrus siūlomą finansinės paramos sumą, EGF liks daugiau nei 25 proc. numatytos didžiausios metinės sumos, kurią galima skirti asignavimams per paskutinius keturis metų mėnesius, kaip reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 12 straipsnio 6 dalį.

38. Teikdama šį pasiūlymą skirti EGF lėšų, Komisija pradeda supaprastintą trišalę procedūrą pagal 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinio susitarimo 28 punktą, kad poreikį panaudoti EGF lėšas ir reikalingą sumą suderintų su abiem biudžeto valdymo institucijomis. Komisija ragina tą biudžeto valdymo instituciją, kuri pirmoji tinkamu politiniu lygmeniu susitars dėl lėšų skyrimo projekto, pranešti kitai biudžeto valdymo institucijai ir Komisijai apie savo ketinimus. Jeigu viena iš dviejų biudžeto valdymo institucijų pasiūlymui nepritars, bus rengiamas oficialus trišalis susitikimas.

39. Komisija atskirai pateikia lėšų perkėlimo prašymą, siekdama į 2010 m. biudžetą įtraukti specialiuosius įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimus, kaip nurodyta 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinio susitarimo 28 punkte.

Mokėjimų asignavimų šaltiniai

40. Atsižvelgiant į dabartinį įgyvendinimo etapą, tikėtina, kad šiais metais nebus panaudoti visi 2010 m. biudžeto eilutės 01.0404 „Konkurencingumo ir inovacijų bendroji programa. Verslumo ir inovacijų programa“ mokėjimų asignavimai.

41. Ši eilutė apima išlaidas, susijusias su šios programos, kurios pagrindinis tikslas – sudaryti galimybę MVĮ lengviau gauti finansavimą, finansinės priemonės įgyvendinimu. Perkėlus lėšas į Europos investicijų fondo administruojamas patikos sąskaitas, šiek tiek užtrunka, kol jos išmokamos paramos gavėjams. Finansų krizė daro didelį poveikį 2010 m. mokėtinų lėšų prognozėms. Todėl, siekiant išvengti patikos sąskaitų perteklinių likučių, mokėjimų asignavimų apskaičiavimo metodas buvo peržiūrėtas, atsižvelgiant į numatomas mokėti lėšas. Todėl 2 059 466 EUR sumą galima perkelti.

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų skyrimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą („Ispanijos paraiška EGF/2010/009 ES/Comunidad Valenciana, tekstilė“)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdami į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo[13], ypač į jo 28 punktą,

atsižvelgdami į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1927/2006, įsteigiantį Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą[14], ypač į jo 12 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą[15],

kadangi:

(1) Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (toliau – EGF) įsteigtas teikti papildomą paramą darbuotojams, atleistiems iš darbo dėl su globalizacija susijusių esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką.

(2) EGF taikymo sritis buvo išplėsta – nuo 2009 m. gegužės 1 d. galima teikti paraiškas dėl paramos darbuotojams, atleistiems iš darbo dėl tiesioginio pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės poveikio.

(3) 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstituciniame susitarime numatyta galimybė skirti EGF lėšų, neviršijant metinės viršutinės 500 mln. EUR ribos.

(4) 2010 m. kovo 22 d. Ispanija pateikė paraišką skirti EGF lėšų dėl darbuotojų atleidimo 143 įmonėse, vykdančiose veiklą NACE 2 red. 13 skyriaus (Tekstilės gaminių gamyba) sektoriuje viename NUTS II Valensijos (ES52) regione, ir ją papildė iki 2010 m. birželio 17 d. pateikusi išsamesnės informacijos. Ši paraiška atitinka finansinei paramai taikomus reikalavimus, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 10 straipsnyje. Todėl Komisija siūlo skirti 2 059 466 EUR sumą.

(5) Todėl EGF lėšos turėtų būti skirtos finansinei paramai pagal Ispanijos pateiktą paraišką suteikti,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

2010 finansinių metų Europos Sąjungos bendrajame biudžete iš Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) skiriama 2 059 466 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų suma.

2 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje .

Priimta Briuselyje / Strasbūre

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

[1] OL C 139, 2006 6 14, p. 1.

[2] OL L 406, 2006 12 30, p. 1.

[3] 2006 m. gruodžio 20 d. Reglamentas (EB) Nr. 1893/2006 (OL L 393, 2006 12 30, p. 1).

[4] Pagal Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 3 straipsnio trečią pastraipą.

[5] Comersan S.A., Manterol S.A., Murkoc Servicios S.L., Rasilan S.A. Textiles Athenea S.A., Vicente Barceló Vaño S.L. ir Peivor S.L.

[6] Bendra suma netiksli dėl suapvalinimo.

[7] Kategorijos pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo kvalifikaciją (ISCED-97).

[8] Bendra suma netiksli dėl suapvalinimo.

[9] Konsorciumą sudaro Villena, Novelda, Salinas, La Alguenja, Aspe ir Monforte de Cid merai ir Vinalopo slėnio savivaldybių partnerių tinklo atstovai, vietos profesinės sąjungos ir verslo organizacijos.

[10] Unión General de Trabajadores del País Valenciano (UGT – PV), Comisiones Obreras del País Valenciano (CC.OO. – PV), Federación de Industrias afines de la Unión General de Trabajadores (FIA UGT) ir Federación de Industrias del Textil, Piel, Químicas y Afines de Comisiones Obreras (FITEQA-CC.OO.-PV) .

[11] Albaida, Ontinyent, Cocentaina, Muro d'Alcoi ir Alcoi .

[12] Paraiška „EGF/2010/005 ES/Comunidad Valenciana, gamtinis akmuo“.

[13] OL C 139, 2006 6 14, p. 1.

[14] OL L 406, 2006 12 30, p. 1.

[15] OL C […], […], p. […].