52010PC0349

Pasiūlymas Tarybos reglamentas (ES) Nr. …/2010 kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 147/2003 dėl tam tikrų ribojančių priemonių Somaliui (bendrai pateikta Komisijos ir Europos Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai) /* KOM/2010/0349 galutinis - NLE 2010/0191 */


[pic] | EUROPOS KOMISIJA |

Briuselis, 2010.6.30

KOM(2010)349 galutinis

2010/0191 (NLE)

Pasiūlymas

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. …/2010

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 147/2003 dėl tam tikrų ribojančių priemonių Somaliui

(bendrai pateikta Komisijos ir Europos Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai)

AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

1. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 147/2003 įvestas visuotinis draudimas bet kokiam asmeniui, subjektui arba įstaigai Somalyje teikti su karine veikla susijusias technines žinias, paramą, rengti mokymus, teikti lėšas arba finansinę paramą.

2. Pagal 2009 m. gruodžio 23 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos 7 punktą valstybės narės raginamos tikrinti visus į Somalį arba iš jo gabenamus krovinius, jei jos mano, kad krovinyje yra pagal tos rezoliucijos 5 ir 6 punktus arba pagal bendrą ir visišką Somaliui taikomą ginklų embargą draudžiamų prekių, kad būtų užtikrintas griežtas tų nuostatų taikymas.

3. 2010 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendimo 2010/231/BUSP 4 straipsniu taip pat numatytas tam tikrų į Somalį ir iš jo gabenamų krovinių tikrinimas, o orlaiviams ir laivams numatytas reikalavimas iki atvykstant arba iki išvykstant pateikti papildomą informaciją apie į Sąjungą atgabentas arba iš jos išgabentas prekes. Ši informacija turi būti teikiama remiantis nuostatomis, taikomomis 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2913/1992, nustatančiame Bendrijos muitinės kodeksą, nurodytoms bendrosioms prekių įvežimo ir išvežimo deklaracijoms[1].

4. Kadangi ši priemonė patenka į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo taikymo sritį, būtina imtis Europos Sąjungos teisėkūros veiksmų jai įgyvendinti Sąjungos mastu. Todėl Komisija ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai siūlo atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 147/2003.

5. 2010/0191 (NLE)

Pasiūlymas

TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. …/2010

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 147/2003 dėl tam tikrų ribojančių priemonių Somaliui

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 215 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Tarybos sprendimą 2010/231/BUSP dėl ribojančių priemonių Somaliui[2],

atsižvelgdama į bendrą Komisijos ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

6. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 147/2003 įvestas visuotinis draudimas bet kokiam asmeniui, subjektui arba įstaigai Somalyje teikti su karine veikla susijusias technines žinias, paramą, rengti mokymus, teikti lėšas arba finansinę paramą.

7. Pagal 2009 m. gruodžio 23 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos 7 punktą valstybės narės raginamos tikrinti visus į Somalį arba iš jo gabenamus krovinius, jei jos mano, kad krovinyje yra pagal tos rezoliucijos 5 ir 6 punktus arba pagal bendrą ir visišką Somaliui taikomą ginklų embargą draudžiamų prekių, kad būtų užtikrintas griežtas tų nuostatų taikymas.

8. 2010 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendimo 2010/231/BUSP 4 straipsniu taip pat numatytas tam tikrų į Somalį ir iš jo gabenamų krovinių tikrinimas, o orlaiviams ir laivams numatytas reikalavimas iki atvykstant arba iki išvykstant pateikti papildomą informaciją apie į Sąjungą atgabentas arba iš jos išgabentas prekes. Ši informacija turi būti teikiama remiantis nuostatomis, taikomomis 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2913/1992, nustatančiame Bendrijos muitinės kodeksą, nurodytoms bendrosioms prekių įvežimo ir išvežimo deklaracijoms[3].

9. Ši priemonė patenka į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo taikymo sritį, todėl siekiant užtikrinti, kad ūkinės veiklos vykdytojai visose valstybėse narėse ją taikytų vienodai, būtina priimti Sąjungos teisės aktą jai įgyvendinti Sąjungos mastu.

10. Reglamentas (EB) Nr. 147/2003 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 147/2003 iš dalies keičiamas taip:

Įterpiamas šis straipsnis:

„3a straipsnis

1. Siekiant užtikrinti griežtą Tarybos sprendimo 2010/231/BUSP 1 straipsnio įgyvendinimą, taikomas reikalavimas pateikti informaciją apie visas krovininiais orlaiviais ir prekybiniais laivais iš Somalio į Sąjungos muitų teritoriją atgabentas arba iš Sąjungos muitų teritorijos į Somalį išgabentas prekes atitinkamoms kompetentingoms valstybių narių institucijoms.

2. Taisyklės, kuriomis reglamentuojamas įpareigojimas pateikti informaciją prieš atvykimą ir išvykimą, visų pirma, terminai, kurių reikia laikytis, ir reikalaujami duomenys, išdėstytos nuostatose, taikomose bendrosioms prekių įvežimo ir išvežimo deklaracijoms ir muitinės deklaracijoms, nurodytoms 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2913/92, nustatančiame Bendrijos muitinės kodeksą, ir 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamente (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančiame Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas.

3. Be to, asmenys, kurie atgabena prekes arba kurie prisiima atsakomybę už prekių gabenimą krovininiais orlaiviais ir prekybiniais laivais iš Somalio arba į jį, arba jų atstovai deklaruoja, ar prekės įtrauktos į Europos Sąjungos bendrąjį karinės įrangos sąrašą[4], ir, jeigu jų eksportui turi būti duodamas leidimas, pateikia suteiktos eksporto licencijos duomenis.

4. Iki 2010 m. gruodžio 31 d. bendrosios prekių įvežimo ir išvežimo deklaracijos ir šiame straipsnyje nurodyti reikalaujami papildomi duomenys gali būti pateikiami raštu naudojant verslo, uostų arba transporto dokumentus, jeigu juose yra reikalingi duomenys.

5. Nuo 2011 m. sausio 1 d. šiame straipsnyje nurodyti reikalaujami papildomi duomenys teikiami raštu arba prireikus nurodomi bendrosiose prekių įvežimo ir išvežimo deklaracijose.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje .

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje […]

Tarybos vardu

Pirmininkas […]

[1] OL L 302, 1992 10 19, p. 1.

[2] OL L 105, 2010 04 27, p. 17.

[3] OL L 302, 1992 10 19, p. 1.

[4] OL C 65, 2009 3 19, p. 1.