52010DC0704

KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl būsimo mechaniškai atskirtos mėsos poreikio ir jos naudojimo Europos Sąjungoje, taip pat dėl vartotojų informavimo politikos /* KOM/2010/0704 galutinis*/


[pic] | EUROPOS KOMISIJA |

Briuselis, 2010.12.2

KOM(2010) 704 galutinis

KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI

dėl būsimo mechaniškai atskirtos mėsos poreikio ir jos naudojimo Europos Sąjungoje, taip pat dėl vartotojų informavimo politikos

KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI

būsimo mechaniškai atskirtos mėsos poreikio ir jos naudojimo Europos Sąjungoje, taip pat dėl vartotojų informavimo politikos

TURINYS

1. Santrauka 3

2. Įžanga 3

3. Konsultacijos 4

4. ES teisės aktai, susiję su mechaniškai atskirta mėsa 4

4.1. Mechaniškai atskirtos mėsos apibrėžtis 4

4.2. Nuostatos dėl kilmės pagal gyvūnų rūšis 5

4.3. Reikalavimai gamybos įmonėms ir žaliavai 5

4.4. Higienos reikalavimai gamybos metu ir baigus gamybą 5

4.5. Ženklinimo reikalavimai 5

5. MAM gamybos ir naudojimo vertinimas 6

5.1. MAM gamybos metodai 6

5.2. Pagamintos MAM kiekis 6

5.3. MSM naudojimas 7

5.3.1. Valstybės narės 7

5.3.2. Mėsos pramonė 7

5.3.3. Vartotojai 7

5.4. MAM prekyba ES viduje, importas ir eksportas 8

6. MAM skirtų higienos ir ženklinimo reikalavimų įgyvendinimas 8

6.1. Oficiali kontrolė 8

6.2. Maisto saugos aspektai 8

6.3. MAM apibrėžties nuostatų įgyvendinimas 9

6.4. Dviejų kategorijų MAM ženklinimas 10

7. Komisijos pozicija 10

I PRIEDAS 12

II PRIEDAS 14

SANTRAUKA

Pagal Reglamento (EB) Nr. 999/2001 (USE reglamentas)[1] 9 straipsnį, Komisija turi pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai komunikatą dėl būsimo mechaniškai atskirtos mėsos (MAM) poreikio ir jos naudojimo Europos Sąjungoje, taip pat dėl vartotojų informavimo politikos. MAM gaunama nuėmus likusią mėsą nuo mėsingų kaulų, gautų mėsą iškaulinėjus, arba nuo naminių paukščių skerdenų. MAM gaminti naudojant mėsos likučius galima gauti didesnės ekonominės naudos.

Komunikate apžvelgiami specialūs ES teisės aktų higienos ir ženklinimo reikalavimai, gamyba ir naudojimas (bei vartotojų požiūris į MAM naudojimą).

Yra labai įvairių MAM gaminimo metodų, pagal kuriuos pagaminti produktai smarkiai skiriasi išvaizda, mikroskopinėmis (histologinėmis) savybėmis ir kokybės parametrais.

Per metus iš viso pagaminama beveik 700 000 tonų MAM, 2007 m. aukšto slėgio MAM sudarė 77 %, o žemo slėgio MAM – 23 %. Pasiskirstymas pagal gyvūnų rūšis: 88 % MAM gauta iš naminių paukščių, o 12 % – iš kiaulių. USE teisės aktais uždrausta gaminti MAM iš atrajotojų. Todėl apskaičiuota, kad bendra nurodytos MAM produkcijos vertė yra nuo 400 iki 900 mln. EUR per metus. 20 % ES pagaminamos MAM eksportuojama, o importuojamas tik labai mažas kiekis.

Komisija neprieštarauja dėl tolesnio MAM naudojimo, jam iš esmės pritaria valstybės narės ir suinteresuotųjų subjektų organizacijos. Buvo nustatyta tam tikrų sunkumų įgyvendinant ES teisės aktais nustatytus higienos ir ženklinimo reikalavimus, daugiausia dėl taikomų apibrėžčių. Siekdama užtikrinti, kad ES teisės aktai būtų taikomi vienodai, o ES rinka būtų grindžiama sąžininga konkurencija, Komisija pateiks gaires, kad būtų geriau identifikuojami produktai, kurie turi būti laikomi MAM, arba prireikus pateiks teisės aktų pakeitimus.

Be to, Komisija mano, kad galiojančios MAM ženklinimo nuostatos yra tinkamos, todėl jos turėtų būti toliau taikomos.

ĮžANGA

Mechaniškai atskirta mėsa (MAM) – tai produktas, gautas mechaninėmis priemonėmis nuėmus ant kaulų ar naminių paukščių skerdenų likusią mėsą[2], suardant ar pakeičiant didžiąją dalį įprastinės raumenų skaidulų struktūros taip, kad jis skirtųsi nuo įprastinės mėsos.

MAM yra svarbi žaliava, naudojama mėsos produktams ir mėsos pusgaminiams gaminti, o ją gaminant galima gauti didesnės ekonominės naudos iš mėsos gamybos.

Tačiau anksčiau jau buvo nustatytos galimos visuomenės sveikatos problemos, susijusios su konkrečiu gamybos metodu, įskaitant USE riziką. Nuo 2001 m. Europos Sąjungoje uždrausta naudoti atrajotojų kaulus kaip žaliavą MAM gaminti. Peržiūrinti USE reglamentą 2006 m. Komisijos buvo paprašyta pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai komunikatą dėl būsimo MAM, gautos iš atrajotojų ir kitų rūšių gyvūnų kaulų, poreikio ir jos naudojimo Europos Sąjungoje, taip pat dėl vartotojų informavimo politikos.

Šiuo komunikatu siekiama:

( apžvelgti su MAM susijusius galiojančius ES teisės aktus,

( apžvelgti ir įvertinti MAM gamybą ir vartojimą Europos Sąjungoje,

( įvertinti ES teisinių nuostatų dėl MAM gamybos ir naudojimo įgyvendinimo ir nustatyti, ar jas reikės peržiūrėti vidutiniu laikotarpiu.

KONSULTACIJOS

Šis Komisijos komunikatas grindžiamas valstybių narių pateikta informacija apie MAM naudojimą ir gamybos metodiką jų teritorijoje. Siekdama nuosekliai surinkti informaciją Komisija nusiuntė klausimyną visoms valstybėms narėms. Buvo prašoma informacijos apie gamybos metodiką, parametrus, pagal kuriuos atskiriama skirtingais metodais pagaminta MAM, gyvūnų, iš kurių pagaminta MAM, rūšis, pagamintą kiekį, naudojimo paskirtis, ekonominę vertę ir apie ketinimus tęsti gamybą. Į klausimyną atsakė visos 27 valstybės narės.

Be to, Komisija konsultavosi su svarbiausiomis suinteresuotųjų subjektų organizacijomis, kaip antai UECBV[3], AVEC[4], Clitravi[5], CIAA[6] ir BEUC[7].

Papildomos informacijos apie ES teisinių nuostatų įgyvendinimą gauta iš Komisijos kontrolės tarnybų ir Sveikatos ir vartotojų reikalų GD Maisto ir veterinarijos tarnybos vykdytų misijų ataskaitų.

ES TEISėS AKTAI, SUSIJę SU MECHANIšKAI ATSKIRTA MėSA

Mechaniškai atskirtos mėsos apibrėžtis

Pagal Reglamento (EB) Nr. 853/2004[8] I priedo 1 punkto 14 dalį ir USE reglamento 3 straipsnio 1 dalies n punktą, MAM apibrėžiama taip:

Mechaniškai atskirta mėsa arba MAM – tai produktas, gautas mechaninėmis priemonėmis nuėmus mėsą nuo kaulų, gautų mėsą iškaulinėjus, arba nuo paukščių skerdenų, kai raumens skaidulų struktūra suardoma arba pakeičiama.

Buvo siekiama parengti bendro pobūdžio apibrėžtį, aprėpiančią visus mechaninio atskyrimo metodus, kad būtų galima atskirti MAM ir, pvz., išpjaustytą mėsą ar maltą mėsą, ir nustatyti atitinkamus maisto higienos reikalavimus. Dėl sparčios technologijų plėtros buvo manoma, kad reikia lanksčios apibrėžties. MAM apibrėžiama šiais kriterijais:

( žaliavos pobūdžiu – mėsingi kaulai, gauti mėsą iškaulinėjus, arba naminių paukščių skerdenos,

( mechaninių priemonių naudojimu,

( raumenų skaidulų struktūros suardymu ar pakeitimu.

Nuostatos dėl kilmės pagal gyvūnų rūšis

Pagal USE reglamentą visose valstybėse narėse draudžiama naudoti galvijų, avių ir ožkų kaulus ar kaulų išpjovas MAM gaminti. Be to, importuojamuose galvijų, avių ir ožkų kilmės produktuose neturi būti MAM, gautos iš galvijų, avių ir ožkų kaulų, arba šie produktai neturi būti pagaminti iš tokios MAM. Iš kitų rūšių gyvūnų gautą MAM gaminti ir importuoti galima laikantis tam tikrų higienos ir ženklinimo reikalavimų.

Reikalavimai gamybos įmonėms ir žaliavai

Be Reglamentu (EB) Nr. 852/2004[9] nustatytų bendrųjų reikalavimų, Reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedo V skirsnio I skyriuje nustatyti specialūs reikalavimai MAM gaminančioms įmonėms ir žaliavai, iš kurios ji gali būti pagaminta.

Higienos reikalavimai gamybos metu ir baigus gamybą

Be Reglamentu (EB) Nr. 852/2004 nustatytų bendrųjų reikalavimų, Reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedo V skirsnio III skyriaus 1 punkte nustatyti specialūs higienos reikalavimai, kurių turi būti laikomasi gaminant MAM ir ją baigus gaminti.

Manyta, kad būtina atskirti MAM, gautą naudojant įvairias technologijas (pvz., žemo ir aukšto slėgio), nes šios technologijos turi įtakos šių produktų užkrečiamumui jų gamybos ir tolesnio ruošimo metu.

I priede glaustai palyginami specialieji MAM gamybos ir naudojimo reikalavimai atsižvelgiant į skirtingas technologijas.

Ženklinimo reikalavimai

Mechaniškai (nuo kaulų) atskirta mėsa smarkiai skiriasi nuo to, kaip mėsą suvokia vartotojai. Todėl ji nebuvo įtraukta į mėsos apibrėžtį, nustatytą Komisijos direktyva 2001/101/EB[10], kuria ženklinimo tikslais reglamentuojama mėsos apibrėžtis. Todėl privaloma konkrečiai įvardyti MAM ir gyvūnų rūšis, iš kurių ji gaminama. Ši ženklinimo taisyklė taikoma produktams, kuriuos aprėpia „mechaniškai atskirtos mėsos“ ES apibrėžtis[11].

Be to, Reglamentu (EB) Nr. 853/2004 reikalaujama, kad ant pakuočių, kuriose smulkinta naminių paukščių arba neporakanopių mėsa ar mechaniškai atskirtos mėsos turintys mėsos pusgaminiai tiekiami galutiniam vartotojui, turi būti užrašas, nurodantis, kad šiuos produktus prieš vartojant reikėtų kulinariškai apdoroti, jeigu to reikalaujama nacionaliniais teisės aktais.

MAM GAMYBOS IR NAUDOJIMO VERTINIMAS

MAM gamybos metodai

Naudojant skirtingas technologijas skiriasi atskirų įrenginių slėgis ir taikomi parametrai. Dažniausiai valstybės narės nurodo 100 barų neviršiantį slėgį (tesiekiantį kelis barus), naudojamą žemo slėgio MAM gaminti, ir didesnį kaip 100 barų slėgį (iki 400 barų), naudojamą aukšto slėgio MAM gaminti. Buvo pranešta apie kelis abiejų gamybos metodų slėgio verčių sutapimo atvejus.

Ilgainiui buvo sukurtos naujos technologijos arba esami įrenginiai pritaikyti naudoti pagal naują paskirtį. Kartais derinamos kelios skirtingos technologijos.

MAM, pagamintos naudojant skirtingus gamybos įrenginius, kokybės aspektai skiriasi ir priklauso nuo keleto parametrų (žr. II priedą).

Aukšto slėgio MAM vizualiai atrodo kaip produktas, kuris pasižymi kremo konsistencija dėl raumenų skaidulų suardymo ar pakeitimo. Naudojant kitas technologijas (žemo slėgio MAM gamybos) gali būti pagamintas produktas, kuris vizualiai nesiskiria nuo smulkintos (maltos) mėsos[12] arba skiriasi labai nežymiai.

Naudojant mikroskopinius mėsos gabalėlius galima mikroskopiškai įvertinti raumenų skaidulų suardymą ar pakeitimą. Priklausomai nuo naudotų gamybos parametrų vidinės produkto struktūros pokyčiai gali smarkiai skirtis.

Pagamintos MAM kiekis

Keturiose valstybėse narėse nebuvo patvirtintų MAM gamybos įmonių. Kai kurios valstybės narės dėl skirtingų priežasčių nepateikė gamybos duomenų. Todėl 3 lentelėje pateikiami duomenys rodo mažesnius kiekius.

Kitos valstybės narės negalėjo pateikti atskirų duomenų apie žemo ir aukšto slėgio MAM ir apie gyvūnų, iš kurių jų teritorijoje gaminama MAM, rūšis.

Pramonės duomenys apie pagamintą MAM kiekį labai įvairavo.

3 lentelė. 2006–2007 m. pagamintas MAM kiekis, kurį nurodė valstybės narės (tonomis)

Kilmė pagal gyvūnų rūšis |

Naminiai paukščiai | Kiaulės | Triušiai | Nenurodyta | Iš viso |

Aukšto slėgio | 255 867 | 13 574 | 0 | 200 564 | 470 005 |

Žemo slėgio | 87 347 | 18 827 | 0 | 30 979 | 137 153 |

Nenurodyta | 65 000 | 25 000 | 73 | 1 170 | 91 243 |

Iš viso | 408 213 | 57 401 | 73 | 232 713 | 698 400 |

Bendras metinis 20 valstybių narių pagamintas MAM kiekis buvo beveik 700 000 tonų (2006–2007 m.) Tais atvejais, kai gamybos metodas buvo nurodytas, aukšto slėgio MAM sudarė 77 %, o žemo slėgio – 23 %. Tais atvejais, kai buvo nurodytos gyvūnų rūšys, 88 % MAM gauta iš naminių paukščių (daugiausia iš broilerių, taip pat kalakutų), o daugiau kaip 11 % – iš kiaulių. Šiuo metu tik labai nedidelė MAM dalis gaminama iš kitų rūšių gyvūnų.

Apskritai valstybių narių nurodyta aukšto slėgio MAM vertė įvairavo nuo 0,3 iki 0,6 EUR už kg. Nurodyta žemo slėgio MAM vertė buvo nuo 0,6 iki 1,5 EUR už kg. Todėl galima apskaičiuoti, kad bendra nurodytos MAM produkcijos vertė yra nuo 400 iki 900 mln. EUR.

ES–27 gamina apie 11 mln. tonų paukštienos per metus – nurodyta metinė apyvarta yra apie 20 mlrd. EUR. Iš paukštienos pagaminta MAM sudaro nuo 2 iki 4 % šios vertės. ES–27 gamina apie 22,5 mln. tonų kiaulienos per metus – nurodyta metinė apyvarta yra apie 35 mlrd. EUR. Iš kiaulienos pagaminta MAM sudaro nuo 0,1 iki 0,3 % šios vertės. Iš kiaulienos daugiausia gaminama žemo slėgio MAM.

MSM naudojimas

Valstybės narės

Žemo ir aukšto slėgio MAM daugiausia naudojama žmonėms vartoti skirtam maistui, nedidelis aukšto slėgio MAM kiekis naudojamas gyvūnų augintinių ėdalui. Daugelis valstybių narių nurodė, kad MAM naudojama mėsos produktuose, kurie turi būti termiškai apdorojami, pvz., Frankfurto dešrelėse. Kai kurios nurodė, kad žemo slėgio MAM naudojama mėsos pusgaminiuose (pvz., mėsos kukuliuose). Kitos nurodė, kad mėsos produktams gaminti naudojama tik žemo slėgio MAM, o aukšto slėgio MAM naudojama tik gyvūnų augintinių ėdalui.

23 valstybės narės nurodė, kad jos nori tęsti MAM gamybą. Dviejose iš šių valstybių narių leidžiama naudoti tik žemo slėgio metodą, o keturiose valstybėse narėse MAM negaminama.

Dauguma valstybių narių (20) mano, kad maisto, kuriame yra MAM, vartojimas nekelia jokio su maisto sauga susijusio pavojaus, nes konkretūs maisto saugos reikalavimai nustatyti ES teisės aktuose. Be to, yra nuostatų dėl USE pavojaus, nes draudžiama gaminti MAM iš galvijų, avių ir ožkų kaulų iš tų šalių ar regionų, kuriuose USE rizika yra kontroliuojama ar neapibrėžta.

Mėsos pramonė

MAM gamybos pramonė nurodė esanti suinteresuota gaminti ir žemo slėgio, ir aukšto slėgio MAM. Atskirose valstybėse narėse smarkiai skiriasi gamybos kiekis, gamybos metodai ir abiejų rūšių MAM naudojimas.

Suinteresuotumas žemo slėgio MAM gamyba priklauso nuo galimybės pasiekti didesnės kokybės palyginti su aukšto slėgio MAM. MAM naudojama mėsos produktams taip pat ir dėl savo struktūros ir rišamųjų savybių.

Vartotojai

Vartotojams labai rūpi mėsos produktų kokybė ir jie domisi rinkoje pateikiamų mėsos produktų sudėtimi. MAM, nurodyta kaip viena iš sudedamųjų dalių, laikoma svarbiu santykinės mėsos produktų kokybės rodikliu. Dažnai MAM naudojimas siejamas su prastos kokybės produktais.

Vartotojų asociacijos pritartų MAM naudojimą su sąlyga, kad jos naudojimas būtų tinkamai nurodytas etiketėse ir būtų nustatytos aiškesnės jos gamybos ir naudojimo taisyklės.

Todėl, žvelgiant iš vartotojų pozicijos, MAM įtraukimas į mėsos apibrėžtį ženklinimo tikslais yra nepriimtinas.

MAM prekyba ES viduje, importas ir eksportas

Valstybės narės informavo apie ES vidaus prekybą, bet negalėjo pateikti tikslių duomenų.

Daugiausiai eksportuojama aukšto slėgio MAM. Apskaičiuota, kad 2008 m. galėjo būti eksportuota apie 150 000 tonų MAM, daugiausia į Rusiją (49 %), Ukrainą (33 %) ir kitas buvusios Sovietų Sąjungos šalis. 2008 m. eksportuota 20 % ES pagaminto MAM kiekio, kurio vertė 89 mln. EUR – jis padidėjo 32 % palyginti su 2007 m.

Prieš priimant Reglamentą (EB) Nr. 853/2004 MAM importas buvo draudžiamas.

Jeigu tai porakanopių mėsa ir nuo tada, kai buvo priimtas Reglamentas (EB) Nr. 853/2004, į šviežios mėsos importuotojų sąrašą įtraukta trečioji šalis gali paprašyti, kad į sąrašą būtų įtraukta įmonė dėl MAM. Pagal lygiavertiškumo susitarimą į sąrašą įtrauktos keturios įmonės iš Naujosios Zelandijos, kurioms leidžiama eksportuoti MAM.

Kadangi remiantis Komisijos reglamentu (EB) Nr. 798/2008[13] nebuvo nustatytas paukštienos importo sertifikatas, iš paukštienos gautą MAM importuoti draudžiama.

MAM SKIRTų HIGIENOS IR žENKLINIMO REIKALAVIMų įGYVENDINIMAS

Oficiali kontrolė

Oficialios kontrolės sistemų vertinimas, kurį MAM gamybos, ruošimo ir naudojimo įmonėse atlieka kompetentingos institucijos, priskiriamas prie Maisto ir veterinarijos tarnybos misijų valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse. Buvo nustatyta tam tikrų trūkumų (pvz., dėl žaliavų kokybės, atitikties mikrobiologiniams kriterijams), tačiau ataskaitose padaryta bendra išvada, kad iš esmės MAM gamybos, ruošimo ir naudojimo sąlygos atitinka ES reikalavimus.

Dėl oficialios valstybių narių kontrolės – gaminant MAM arba ją naudojant kaip žaliavą galima naudoti vizualinius arba mikroskopinius rodiklius. Tačiau kai mažmeninės prekybos srityje atliekant oficialią kontrolę daugiausiai dėmesio kreipiama, be kitų dalykų, į tinkamą galutinių produktų, kurių sudėtyje yra MAM, ženklinimą, tokie rodikliai naudojami retai, ypač jei naudojama žemo slėgio MAM.

Maisto saugos aspektai

Paprastai MAM gali būti naudojama termiškai apdorojamuose mėsos produktuose, kuriuos pagamino tik patvirtintos įmonės. Tačiau tam tikromis sąlygomis žemo slėgio MAM taip pat gali būti naudojama mėsos pusfabrikačiuose, kurie skirti vartoti be terminio apdorojimo.

Atsižvelgiant į galiojančių higienos taisyklių taikymo praktiką, galima daryti išvadą, kad visuomenės sveikatai kylantis pavojus, susijęs su mėsos pusgaminių ir mėsos produktų, kuriuos gaminant kaip žaliava naudojama MAM, vartojimu, gali būti laikomas nereikšmingu. Dėl to nemanoma, kad tolesnė MAM gamyba laikantis galiojančių higienos reikalavimų, keltų pavojų visuomenės sveikatai, todėl nebūtina kaip nors keisti susijusias teisines nuostatas.

Duomenys apie atitiktį mikrobiologiniams kriterijams, pvz., dėl MAM neužkrėstumo salmonelėmis, glaustai pateikiamai metinėje ES suvestinėje ataskaitoje dėl zoonoozių, zoonozių sukėlėjų ir per maistą plintančių ligų protrūkių tendencijų ir šaltinių Europos Sąjungoje, kurią parengė Europos maisto saugos tarnyba (EMST) ir Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC). Naujausi 2008 m. duomenys[14] rodo, kad nuo 2006 m. gerėja MAM atitiktis kriterijui dėl salmonelių. 2008 m.

( 1,6 % MAM mėginių neatitiko šio kriterijaus, šis neatitikties lygis panašus į neatitikties kriterijui dėl salmonelių lygį, nustatytą smulkintos mėsos, mėsos pusgaminių ir mėsos produktų mėginių atvejų.

( nustatyta 2,7 % MAM partijų neatitiktis, kitų produktų partijų neatitiktis buvo šiek tiek mažesnė. Šis neatitikties lygis buvo didesnis nei mėginių, kurių rezultatai buvo teigiami, neatitikties lygiui, nes nustačius vieno iš partijos mėginių teigiamą rezultatą visos partijos rezultatai buvo laikomi teigiamais.

MAM apibrėžties nuostatų įgyvendinimas

Nurodyta, kad pradėjus taikyti Reglamentą (EB) Nr. 853/2004 iškilo sunkumų įgyvendinant MAM apibrėžties nuostatas. Pvz., kaip žaliava MAM gaminti naudojami ne vien tik „(mėsingi) kaulai, gauti mėsą iškaulinėjus, arba naminių paukščių skerdenos“, bet ir, pvz., iškaulinėta mėsa.

Jeigu tam tikrose valstybėse narėse buvo naudojama mechaninio atskyrimo technologija, produktas laikomas MAM, net jeigu žaliavoje nėra mėsingų kaulų, gautų mėsą iškaulinėjus, arba naminių paukščių skerdenų arba jeigu raumenų skaidulų struktūra nebuvo akivaizdžiai suardyta ar pakeista. Kitose valstybėse narėse produktas laikomas MAM tik jeigu laikomasi nuostatų dėl visų MAM apibrėžties elementų. Mėsos pramonė pritaria antram požiūriui nurodydama, kad galutinis produktas turėtų būti laikomas mėsa arba atskiros kategorijos mėsa neatsižvelgiant į gamybos metodą.

Be to, šios srities technologijos yra sparčiai plėtojamos, ir naudojant kai kurias dabartines technologijas mechaniškai mėsą galima atskirti taip, kad gauto galutinio produkto savybės būtų tokios pačios arba beveik tokios pačios kaip ir smulkintos mėsos. Komisija mano, kad remiantis galiojančiais teisės aktais tokius produktus aprėpia MAM apibrėžtis, todėl jie turėtų būti atitinkamai ženklinami.

O maisto tvarkymo subjektų naudojami metodai MAM gaminti taip pat naudojami mėsai nuo kaulų nuimti po terminio apdorojimo. Tačiau tik šviežia mėsa, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 853/2004 I priede, laikoma žaliava MAM gaminti. Iškilo neaiškumas, ar gautas produktas turėtų būti laikomas MAM (ir atitinkamai ženklinamas). Pagal oficialių laboratorinių tyrimų metodiką, naudojamą MAM mėsos produktuose aptikti, neįmanoma nustatyti, ar žaliava buvo MAM, ar produktas, gautas iš kaulų po terminio apdorojimo, dėl to atliekant oficialią kontrolę kai kuriose valstybėse narėse iškilo sunkumų.

Skirtingai įgyvendinant MAM apibrėžties nuostatas gali susidaryti nesąžininga konkurencija, nes tas pats produktas, naudojamas mėsos produktams gaminti, vienose valstybėse gali būti ženklinamas kaip mėsa, o kitose – kaip MAM.

Dviejų kategorijų MAM ženklinimas

Be suderinto ES kriterijaus dėl kalcio kiekio, valstybės narės naudoja skirtingus kriterijus norėdamos atskirti žemo ir aukšto slėgio MAM. Šie kriterijai grindžiami gamybos metodu, naudojamo slėgio ir filtrų dydžiu, pagamintos MAM išvaizdos apžiūra, baltymų ir riebalų kiekiu ir histologiniu tyrimu, kad būtų įvertintas raumenų skaidulų struktūros suardymas ar pakeitimas.

Ir žemo, ir aukšto slėgio MAM aprėpia MAM apibrėžtis ir ji turi būti atitinkamai ženklinama (žr. toliau). Aukšto slėgio MAM atveju visos institucijos, į kurias kreiptasi, sutiko laikytis galiojančių ženklinimo taisyklių.

Tačiau mėsos pramonės nuomone, tais atvejais, kai vien tik apžiūrėjus žemo slėgio MAM išvaizdą jos neįmanoma atskirti nuo smulkintos mėsos, ji galėtų būti ženklinama kaip mėsa (mėsa arba specialios kategorijos mėsa) nepriklausomai nuo gamybos metodo. Jų argumentai grindžiami žemo slėgio MAM kokybe palyginti su aukšto slėgio MAM.

Vartotojų organizacijos ir daugelis valstybių narių, išreiškusių savo nuomonę šiuo klausimu, linkusios ženklinimo tikslais neišskirti šių dviejų rūšių MAM, nes abejojama, ar vartotojai suprastų, koks yra skirtumas tarp žemo slėgio ir aukšto slėgio MAM.

Vartotojų organizacijoms svarbiausia, kad vartotojai būtų tinkamai informuoti apie sudedamąsias dalis ir jų kokybę. Jų nuomone, privalu toliau taikyti reikalavimą etiketėje nurodyti, kad buvo naudojama MAM, ir nederėtų nuslėpti produktų sudėtyje esančios MAM, nes vartotojai MAM ir mėsą suvokia skirtingai.

Be to, vartotojai yra suinteresuoti, kad prievolė etiketėje nurodyti MAM būtų taikoma ne vien tik ženklinant fasuotus maisto produktus.

KOMISIJOS POZICIJA

Atsižvelgdama į šių konsultacijų rezultatus Komisija parengė toliau nurodytą poziciją.

- Neprieštaraujama, kad iš kiaulių ir naminių paukščių gauta MAM būtų toliau naudojama: valstybės narės ir suinteresuotieji subjektai palaiko tolesnį MAM naudojimą. Tik kelios valstybės narės linkusios naudoti vien tik žemo slėgio MAM. Toks palankus vertinimas iš dalies paaiškintintas tokios gamybos ekonomine nauda.

Be to, sprendžiant pagal atitikties higienos reikalavimams, įskaitant mikrobiologinius kriterijus, lygį, nėra pagrindo papildomai riboti dabartinę MAM gamybą. Galima daryti išvadą, kad visuomenės sveikatai kylantis pavojus, susijęs su mėsos pusgaminių ir mėsos produktų, kuriuos gaminant kaip žaliava naudojama MAM, vartojimu, gali būti laikomas nereikšmingu. Todėl nebūtina kaip nors keisti susijusių teisinių nuostatų.

- Komisija nepritaria MAM gamybos iš galvijų, ožkų ir avių atnaujinimui.

- Ji pripažįsta, kad būtina parengti tikslesnę suderintą MAM produktų apibrėžtį. Siekdama užtikrinti, kad ES teisės aktai būtų taikomi vienodai, o ES rinka būtų grindžiama sąžininga konkurencija, Komisija pateiks gaires, kad būtų geriau identifikuojami produktai, kurie turi būti laikomi MAM, arba pateiks teisės aktų pakeitimus tais atvejais, kai tai teisiškai būtina.

- Manoma, kad privalu toliau taikyti reikalavimą etiketėje nurodyti bet kokią naudotą MAM siekiant užtikrinti, kad vartotojai iš esmės būtų informuoti apie MAM naudojimą. Be to, Komisija nepritaria, kad žemo ir aukšto slėgio MAM būtų taikomos skirtingos ženklinimo nuostatoms. Todėl Komisija laikosi nuomonės, kad galiojančios ženklinimo nuostatos yra tinkamos ir todėl jos neturėtų būti keičiamos.

I PRIEDAS

Specialieji MAM higienos reikalavimai (reglamentai (EB) Nr. 853/2004 ir 2074/2005)

1 lentelė. Higienos reikalavimų, taikomų MAM žaliavai, palyginimas

Žemos slėgio MAM | Aukšto slėgio MAM |

Naminių paukščių skerdenos | Ne senesnė kaip 3 dienų | Ne senesnė kaip 3 dienų |

Kitos žaliavos iš gamybos vietoje esančios skerdyklos | Ne senesnė kaip 7 dienų | Ne senesnė kaip 7 dienų |

Kitos žaliavos iš kitos vietos | Ne senesnė kaip 5 dienų | Ne senesnė kaip 5 dienų |

Mechaninis atskyrimas | Iškart po iškaulinėjimo | Jeigu ne iškart po iškaulinėjimo, kaulai laikomi ir transportuojami < 2°C temperatūroje arba užšaldomi <–18°C temperatūroje (pakartotinai nebeužšaldomi). |

2 lentelė. Higienos reikalavimų, taikomų MAM po gamybos etapo, palyginimas

Žemos slėgio MAM | Aukšto slėgio MAM |

Saugoma, jeigu nesunaudojama iškart. | Įvyniojus ir supakavus, atšaldoma ne didesnėje kaip 2°C temperatūroje arba užšaldoma < –18°C vidinės temperatūros sąlygomis. | Įvyniojus ir supakavus, atšaldoma ne didesnėje kaip 2°C temperatūroje, jeigu perdirbama per 1–24 val., priešingu atveju užšaldoma per 12 val. nuo pagaminimo, per 6 val. pasiekiama < –18°C vidinė temperatūra. Užšaldyta MAM ilgiausiai laikoma 3 mėnesius < –18°C temperatūroje. |

Naudojimas | Jeigu maisto tvarkymo subjektas atliko analizę, rodančią, kad MAM atitinka smulkintai mėsai taikomus mikrobiologinius kriterijus[15]: ( mėsos pusgaminiuose, kurie akivaizdžiai nėra skirti vartoti prieš tai jų termiškai neapdorojus, ( mėsos produktuose. Jeigu MAM neatitinka mikrobiologinių kriterijų: tik termiškai apdorotuose mėsos produktuose, kurie pagaminti patvirtintose įmonėse. | Tik termiškai apdorotiems mėsos produktams, pagamintiems patvirtintose įmonėse. |

Kalcio kiekis[16] | Daugiausia 0,1 % (=100 mg/100g arba 1000 ppm) šviežio produkto. | Nenustatyta |

II PRIEDAS

MAM kokybės aspektams įtakos turinčių parametrų pavyzdžiai pagal gamybai naudojamų įrenginių skirtumus

( Išleidimo plokštės skylučių skersmuo

( Būgno kiaurymių skersmuo

( Įrenginio greitis

( Įrenginio įtempis

( Atskirų modulių slėgis

( Slėgio ir laiko išeiga

( Įdedama pjaustyta mėsa

[1] 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 999/2001, nustatantis tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles, su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1923/2006.

[2] Daugelis komercinėms reikmėms naudojamų paukštienos skerdenos gabalų (pvz., krūtinėlės, kojos, sparnai) atskiriami kitais būdais, pvz., pjaustant, o vėliau skerdenų likučiai apdorojami mechaninio atskyrimo būdu.

[3] UECBV – Europos prekybos gyvuliais ir mėsa sąjunga.

[4] AVEC – ES paukštienos perdirbėjų ir prekybos asociacija ES šalyse.

[5] Clitravi – Mėsos perdirbimo pramonės ryšių palaikymo centras Europos Sąjungoje.

[6] ES maisto ir gėrimų pramonės konfederacija.

[7] Europos vartotojų organizacija.

[8] 2004 m. baland˛io 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 853/2004, nustatantis konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (OL L 226, 2004 6 25, p. 22).

[9] 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (OL L 226, 2004 6 25, p. 3).

[10] 2001 m. lapkričio 26 d. Komisijos direktyva 2001/101/EB, iš dalies keičianti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/13/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių maisto produktų ženklinimą, pateikimą ir reklamavimą, derinimo, OL L 310, 2001 11 28, p. 19.

[11] Reglamento (EB) Nr. 853/2004 I priedo 1.15 punktas.

[12] Smulkinta mėsa apibrėžiama Reglamente (EB) Nr. 853/2004 kaip „iškaulinėta ir susmulkinta mėsa, į kurią gali būti pridėta mažiau nei 1 % druskos“.

[13] Komisijos reglamentas (EB) Nr. 798/2008, kuriuo nustatomas trečiųjų šalių, teritorijų, zonų ar skyrių, iš kurių galima importuoti į Bendriją ir vežti tranzitu per Bendriją naminius paukščius ir naminių paukščių produktus, sąrašas ir veterinarijos sertifikatų reikalavimai (OL L 226, 2008 8 23, p. 1).

[14] EFSA leidinys (2010), 1496.

[15] 25 g (5 mėginiuose) nerasta salmonelių, jeigu produkto paskirtis – valgyti jį žalią, arba jis pagamintas iš paukštienos. 10 g (5 mėginiuose) nerasta salmonelių, jeigu produktas pagamintas ne iš naminių paukščių, o iš kitų rūšių gyvūnų ir skirtas valgyti kulinariškai apdorotas.

[16] Remiantis 2005 m. gruodžio 5 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2074/2005 4 straipsniu ir IV priedu, jeigu MAM kalcio kiekis, nustatytas naudojant standartizuotą metodą, neviršija 0,1 % (100 mg/100g arba 1000 mln. d.), jis nelaikomas daug didesniu už maltoje mėsoje esantį kiekį.