11.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 44/171


Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2006 m. gegužės 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 861/2006, nustatantis Bendrijos finansines priemones, skirtas bendrai žuvininkystės politikai ir jūrų teisei įgyvendinti

COM(2010) 145 galutinis – 2010/0080 (COD)

2011/C 44/31

Pagrindinė pranešėja María Candelas SÁNCHEZ MIGUEL

Taryba 2010 m. gegužės 31 d. ir Europos Parlamentas 2010 m. gegužės 12 d., vadovaudamiesi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 43 straipsnio 2 dalimi, nusprendė pasikonsultuoti su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu dėl

Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2006 m. gegužės 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 861/2006, nustatantis Bendrijos finansines priemones, skirtas bendrai žuvininkystės politikai ir jūrų teisei įgyvendinti

COM(2010) 145 galutinis – 2010/0080 COD.

2010 m. gegužės 25 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto biuras pavedė Žemės ūkio, kaimo plėtros ir aplinkos skyriui organizuoti Komiteto darbą šiuo klausimu.

Kadangi darbas skubus, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas savo 464-ojoje plenarinėje sesijoje, įvykusioje 2010 m. liepos 14–15 d. (liepos 15 d. posėdis), pagrindine pranešėja paskyrė María Candelas Sánchez Miguel ir priėmė šią nuomonę 135 nariams balsavus už ir 4 – susilaikius.

1.   Išvados

1.1   EESRK palankiai vertina siūlomas priemones dabartiniam Reglamentui Nr. 861/2006 pakeisti, kadangi jomis siekiama suteikti daugiau skaidrumo duomenų rinkimo ir mokslinių tyrimų finansavimui ir užtikrinti pagal bendrą žuvininkystės politiką (BŽP) priimamų priemonių objektyvumą. Vykstant diskusijoms dėl BŽP reformos paaiškėjo, kad reikalinga tvirta duomenų bazė, kuri leistų užtikrinti, kad bendros žuvininkystės politikos įgyvendinimas atitiktų realius poreikius ir kad ši politika būtų tvari ekonominiu, socialiniu ir aplinkos požiūriu.

1.2   Naujomis nuostatomis siekiama suteikti daugiau aiškumo BŽP svarbių duomenų rinkimo ir mokslinių tyrimų vykdymo finansavimo sistemai. Be to, išplečiama duomenų rinkimo sistemos apimtis: įvedamas duomenų valdymo ir naudojimo reguliavimas siekiant gautos informacijos teisinio tikrumo. Valstybių narių vykdoma duomenų kontrolė padės juos tinkamai naudoti.

1.3   Kalbant apie regioninių patariamųjų tarybų (RPT) veiklos išlaidų finansavimą reikia pabrėžti, kad šis finansavimas nebeapsiribos tik parama kūrimosi etapu, kaip buvo iki šiol.

1.4   Be to, siūloma finansuoti Žuvininkystės ir akvakultūros patariamojo komiteto (ŽAPK) atstovų dalyvavimo Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos (TJTT) ir Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komiteto (ŽMTEK) posėdžiuose išlaidas.

1.5   Dėl paramos paraiškų pateikimo ir kontrolės administracinių procedūrų reikalaujama, kad valstybės narės parengtų išsamius daugiamečius planus, kuriuos patvirtintų Komisija, ir taip būtų užtikrinta, kad juos vykdant bus laikomasi ES biudžetinės drausmės.

2.   Įžanga

2.1   Pasiūlymo iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 861/2006 tikslas – patikslinti finansuojamų priemonių taikymo sritį ir visų pirma patobulinti kai kuriuos straipsnius dėl išlaidų, susijusių su kontrolės priemonėmis ir jų įgyvendinimu.

2.2   Numatyti trijų rūšių pakeitimai:

pakeitimai dėl teisės aktų sistemos pokyčių,

taikymo srities pakeitimas siekiant geriau atsižvelgti į esamus poreikius,

pakeitimai, kuriais patikslinami šiame reglamente numatyti veiksmai, kurių turi imtis valstybės narės rinkdamos duomenis ir vykdydamos tyrimus BŽP srityje.

2.3   Kita vertus, plėtojant tarptautinius santykius BŽP srityje patikslinama bendradarbiavimo tipologija (dvišalis, regioninis, daugiašalis).

2.4   Be to, įvedama nauja administracinė paramos paraiškų pateikimo ir jų nagrinėjimo tvarka ir tiksliai nurodoma, kaip šiuo tikslu įkurti organai turi ją taikyti ir prižiūrėti.

3.   EESRK pastabos

3.1   EESRK palankiai vertina siūlomus Reglamento Nr. 861/2006 pakeitimus, kadangi jie apima šio reglamento tolesnio įgyvendinimo taisykles. Atskirai reikėtų paminėti būtinybę rinkti duomenis apie mūsų jūrų ir vandenynų, taip pat žvejybos plotų padėtį ir vykdyti su tuo susijusius mokslinius tyrimus, kad visos priimamos su žuvininkystės politika susijusios priemonės būtų išties pagrįstos ir padėtų užtikrinti tvarų esamų išteklių naudojimą.

3.2   Reikia ne tik didinti skaidrumą, bet ir gerinti finansavimo panaudojimą išplečiant paramos gavimo galimybes. Duomenų rinkimo finansavimas ir valstybių narių vykdoma jų panaudojimo kontrolė padės moksliniams tyrimams tapti svarbiu BŽP elementu ir paskatins tvarų žuvininkystės sektoriaus vystymąsi.

3.3   Pasiūlymo turinys gali būti nagrinėjamas toliau nurodytais aspektais.

3.3.1

Bendrijos sistema, skirta duomenų žuvininkystės sektoriuje rinkimui, tvarkymui ir naudojimui, taip pat paramai mokslinėms rekomendacijoms dėl bendros žuvininkystės politikos. Pasiūlymo ypatumas yra tas, kad finansavimas susiejamas ne tik su valstybėmis narėmis ir atsakingomis valstybinėmis įstaigomis, bet ir su privačiuoju sektoriumi. Bendrai kalbant, siekiama pripažinti faktą, kad privatus mokslo sektorius šiuo metu realiai dalyvauja, todėl, Komiteto nuomone, jį įtraukiant į teisės aktus užtikrinamas didesnis skaidrumas.

3.3.2

Tarptautinis bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis (regioniniai, dvišaliai, daugiašaliai susitarimai) renkant duomenis ir vykdant tyrimus. Tai reiškia, kad turi būti toliau vykdoma ne tik mūsų, bet ir kitų regionų, kuriuose žvejoja ES laivai, žuvų išteklių mokslinė kontrolė siekiant tobulinti žvejybos plotų mokslinį ir techninį vertinimą ir stiprinti juose vykdomos veiklos kontrolę.

3.3.3

ŽAPK atstovų dalyvavimo RPT, TJTT, ŽMTEK posėdžiuose išlaidų finansavimas, kad sprendimai būtų priimami kuo platesniu mastu. Šis finansavimas nustatytas atsižvelgiant į konkrečią naudą ES. EESRK mano, kad pirmiau išvardytoms organizacijoms turi būti suteikta daugiau galimybių dalyvauti ne tik renkant duomenis, bet ir priimant sprendimus žuvininkystės klausimais, priklausančiais jų kompetencijai ir galinčiais padėti tobulinti BŽP.

3.3.4

Procedūros pagrindinių duomenų rinkimo, tvarkymo ir naudojimo srityje. Reglamento 2 skirsnio pakeitimu siekiama suderinti dabartinę finansavimo paraiškų teikimo tvarką su ta tvarka, kuri taikoma valstybių narių rengiamoms ir Komisijos tvirtinamoms daugiametėms programoms. Tokiu būdu galutinė lėšų panaudojimo kontrolė bus vykdoma pagal Bendrijos išlaidų kontrolės taisykles.

3.4   Galiausiai Komitetas mano, kad nepaisant dar nebaigtos BŽP reformos šis pasiūlymas iš dalies pakeisti reglamentą yra naudingas, kadangi suteikia galimybę anksčiau pasinaudoti galimais objektyvių mokslinių duomenų privalumais planuojant būsimas priemones, kurių reikėtų imtis priėmus naują politiką ir nelaukiant 2013 m. Bet kokiu atveju tos pačios praktikos išplėtimas ir vystymas trečiosiose šalyse turės didelės reikšmės jūrų ir vandenynų būklei.

2010 m. liepos 15 d., Briuselis

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Mario SEPI