10.3.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 58/3


EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOSIOS TARYBOS NUOMONĖ

2010 m. kovo 4 d.

dėl Tarybos rekomendacijos dėl Europos centrinio banko pirmininko pavaduotojo skyrimo

(CON/2010/19)

2010/C 58/03

Įžanga ir teisinis pagrindas

2010 m. vasario 24 d. Europos centrinis bankas (ECB) gavo Europos Vadovų Tarybos pirmininko prašymą pateikti nuomonę dėl Tarybos rekomendacijos dėl Europos centrinio banko pirmininko pavaduotojo skyrimo.

ECB valdančiosios tarybos kompetencija teikti nuomonę grindžiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 283 straipsnio 2 dalimi.

Bendros pastabos

1.

Tarybos rekomendacija, kuri buvo pateikta Europos Vadovų Tarybai ir dėl kurios konsultuojamasi su Europos Parlamentu ir ECB valdančiąja taryba, rekomenduojama nuo 2010 m. birželio 1 d. skirti Vítor CONSTÂNCIO ECB pirmininko pavaduotoju aštuonerių metų kadencijai.

2.

ECB valdančioji taryba mano, kad pasiūlytas kandidatas yra pripažintą autoritetą ir profesinę patirtį pinigų ar bankininkystės srityse turintis asmuo, kaip to reikalauja Sutarties 283 straipsnio 2 dalis.

3.

ECB valdančioji taryba neprieštarauja Tarybos rekomendacijai skirti Vítor CONSTÂNCIO ECB pirmininko pavaduotoju.

Priimta Frankfurte prie Maino 2010 m. kovo 4 d.

ECB pirmininkas

Jean-Claude TRICHET